Angafoota Oduu
Dhaabbileen barnootaa birrii miiliyoona 200 caaluun magaalaa Daseetti ijaaraman tajaajilaaf qophaa’an
Jun 14, 2024 1160
Waxabajjii 07/2016(TOI)- Dhaabbileen barnootaa birrii miiliyoona 200 caaluun magaalaa Daseetti ijaaraman tajaajilaaf qophaa’aauusaanii qajeelchi barnootaa bulchiinsa magaalichaa ibse. Magaalaa Daseetti dhaabbilee barnootaa babal’isuun, sadarkaasaanii fooyyessuu fi galtee guutuun qulqullina barnootaa eegsisuuf carraaqqiin taasifamuusaa hoogganaan qajeelcha barnootaa obbo Fiqir Ababaa TOItti himaniiru. Kan hojjetaman keessaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa tokko, manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa toorba xumuramanii tajaajilaaf qophii tasifamuu eeraniiru. Manneen barnootaa kunneen daree barnootaa 30 fi gamoowwan tajaajila kennan biroo hammachuun akka ijaaraman himanii, barattoota kuma afur darabeedhaan barsiisuu nidanda’u jedhaniiru. Dabalataanis manneen barnootaa moofa’an haaromsuun fi sadarkaasaanii fooyyessuun xiyyeeffannoon hojjetamuu eeranii, ijaarsa kanaaf hirmaannaan ummataa guddaa ta’uu himaniiru. Magaalaa Daseetti jiraataan kutaa magaalaa Hoxee obbo Baayyee Yimar yaada kennaniin, manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi jiddugaleessaa Tigil Firee dulloomuun miidhaan irra gahee akka ture dubbataniiru. Yeroo ammaa sadarkaasaa eeggatee waan hojjetameef barumsaaf haala mijataa uumuusa eeranii, nuhis humnaa fi maallaqa keenyaan qooda keenya baaneerra jedhan. Barattuun kutaa jahaffaa mana barumsichaa Samiiraa Sayid manni barumsaa keenya fooyya’ee bifa haaraan hojjetamuusaatti gammadeera jetteetti.
Manni Maree Ministirootaa dhimmoota adda addaarratti mari’achuu murteewwan garaagaraa dabarse
Jun 14, 2024 675
Waxabajjii 7/2016 (TOI) – Manni Maree Ministirootaa Walga’ii Idilee 35ffaa har’a gaggeesseen dhimmoota adda addaarratti mari’achuun murteewwan garaagaraa dabarseera. Haaluma kanaan; 1.Wixnee labsii Piroojektii dhiyeessa Bishaan dhugaatii fi Saaniiteeshinii magaalootaa marsaa 2ffaaf kan oolu liqaa dabalataa Mootummaan Itoophiyaa Waldaa Misooma Addunyaa waliin waliigaltee mallatteesse raggaasiisuuf qophaa’erratti mari’ateera. Liqaan argames Doolaara Ameerikaa miiliyoona 207.2 yoo ta’uu dhiyeessa Bishaan Dhugaatii, Saaniteeshinii fi tajaajila dhiyeessa Inarjii fooyyeessuuf oola jedham. Liqaan kun waggoota 38 keessatti kan deebi’u ta’uu wixineen labsichaa mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichaa liqichi Imaammata bulchiinsa liqaa Itoophiyaa waliin kan walgitu ta’uu isaa mirkaneessuun wixinichi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun raggaasiiseera. 2. Manni marichaa Wixinee labsii Taaksii Qabeenyaa dhiyaaterrattis mari’ateera. Labsiin kun magaaloota guutuu biyyattiitti hojiirra kan oolu yoo ta’uu, naannoleen labsicha bu’uura taasiisuun haala qabatamaa naannoo isaaniin Taaksii qabeenyaa akka qopheessan wixinee kana keessatti eerameera. Manni marichaas wixinee dhiyaaterratti erga mari’atee booda Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera. 3.Akkasumas karoora Riifoormii fi Kaappitaala Baankii Daldla Itoophiyaa guddisuuf dhiyaaterratti mari’ateera. Baankichi qulqullina Qabeenya Baankichaa fooyyessuu fi bifa amansiisaa ta’een hamma Kaappitaala isaa guddisuu fi gumaacha misoomaaf taasiisuu waaraan hojiirra oolchuuf yaada murtoo qopheesse Mana Maree Ministirootaaf dhiyeesseera. Manni marichaaf karoora fooyya’iinsaa dhiyaaterratti mari’achuun yeroo itti aanu gara raawwiitti akka galu sagalee guutuun murteesseera. 4. Dabalataan manni marichaa wixinee labsii Baankii Biyyaalessa Itiyoophiyaarratti mari’ateera. Baankiin Biyyaalessa Itophiyaa labsii waggoottaan 16 darbaniif hojiirra ture ergama dhaabbatichaa caalmaatti bifa milkeessuu danda’uun fooyyeessee qopheesse mana marichaaf dhiyeesseera. Manni marichaa wixinee dhiyaaterratti mari’achuun galteewwan dabalataa barbaachisan dabalamuun Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu murteesseera. 5. Wixinee labsii waa’ee hojii Baankii dhiyaaterrattis mari’ateera. Hojii Baankii biyyoota alaaf banaa taasiisuu hordofee seeraa fi sirna to’annoo diriirsuun barbaachisaa ta’uu isaaniin, hojicha hogganuu, eeyyama kennuu fi bulchuuf wixineen labsii qophaa’eera. Manni marichaas wixinee labsii qophaa’erratti erga mari’atee booda galteewwna dabalataa barbaachisan dabalamuun wixinichi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera.    
Miidha daa’immanii ittisuuf sirni qabiinsa odeeffannoo daa’immanii hojiirra ooleera
Jun 14, 2024 67
Waxabajjii 7/2016 (ITO)- Miidhaa daa’immanii ittisuuf sirni qabiinsa odeeffannoo daa’immanii hojiirra ooleera jedhan Ministirri Dhimma Dubartootaa fi Hawaasummaa doktar Ergoggee Tasfaayee. Gamaaggamni raawwii guyyoota 100 karoora bara baajataa kanaa bakka Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad argamaniitti gaggeeffameera. Ministirri Dhimma Dubartootaa fi hawaasummaa doktar Ergoggee Tasfaayeen, dhimmoota hawaasummaa biyyaalessaa waltajjicharratti ka’an ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Haaluma kanaan baatiiwwan 10’n darban lammiilee seeraan ala godaanan deebisuu fi miidhaa daa’immaanii ittisuurratti hojiileen milkaa’aan hojjetamuu himaniiru. Ministeera Dhimma Alaa waliin ta’uunis sirna guddifachaan daa’immaan gara biyya alaatti fudhataman maatii isaanii waliin quunnamsiisuun akka danda’ame eeran. Haaluma kanaan daa’immaan 200 ta’an galmaa’uu himuun, daa’imman kunneen eenyumma biyya isaanii qabaatanii akka guddatan taasisuuf sirni guddifachaa biyya keessaa akka cimu taasifamuu dubbataniiru. Hojiilee dippiloomaasii lammiileerratti xiyyeeffateen lammiileen kuma 90 ol Saa’ud Arabiyaa, Omaan, fi Sudaanirraa gara biyyaatti deebifamuun, hojiin waarinaan dandamachiisuu hojjetamuu ibsan. Dabalataan dargaggoonni godaansarra, biyya keessatti hojjetanii jijjiiramuu akka danda’an sagantaan bocamee hojiirra oolfamuu eeraniiru. Miidhaa daa’imman irra qaqqabuu ittisuufis sirni qabiinsa odeeffannoo daa’immanii hojiirra ooluu kan kaasaan Dooktar Ergoggeen, kanaanis daa’imman kuma 1 fi 40 balaaf saaxilaman baraaruun akka danda’ame ibsaniiru. See insights and ads Boost post Like Comment Send Share  
Kan mul'ate
Manni Maree Ministirootaa dhimmoota adda addaarratti mari’achuu murteewwan garaagaraa dabarse
Jun 14, 2024 675
Waxabajjii 7/2016 (TOI) – Manni Maree Ministirootaa Walga’ii Idilee 35ffaa har’a gaggeesseen dhimmoota adda addaarratti mari’achuun murteewwan garaagaraa dabarseera. Haaluma kanaan; 1.Wixnee labsii Piroojektii dhiyeessa Bishaan dhugaatii fi Saaniiteeshinii magaalootaa marsaa 2ffaaf kan oolu liqaa dabalataa Mootummaan Itoophiyaa Waldaa Misooma Addunyaa waliin waliigaltee mallatteesse raggaasiisuuf qophaa’erratti mari’ateera. Liqaan argames Doolaara Ameerikaa miiliyoona 207.2 yoo ta’uu dhiyeessa Bishaan Dhugaatii, Saaniteeshinii fi tajaajila dhiyeessa Inarjii fooyyeessuuf oola jedham. Liqaan kun waggoota 38 keessatti kan deebi’u ta’uu wixineen labsichaa mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichaa liqichi Imaammata bulchiinsa liqaa Itoophiyaa waliin kan walgitu ta’uu isaa mirkaneessuun wixinichi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun raggaasiiseera. 2. Manni marichaa Wixinee labsii Taaksii Qabeenyaa dhiyaaterrattis mari’ateera. Labsiin kun magaaloota guutuu biyyattiitti hojiirra kan oolu yoo ta’uu, naannoleen labsicha bu’uura taasiisuun haala qabatamaa naannoo isaaniin Taaksii qabeenyaa akka qopheessan wixinee kana keessatti eerameera. Manni marichaas wixinee dhiyaaterratti erga mari’atee booda Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera. 3.Akkasumas karoora Riifoormii fi Kaappitaala Baankii Daldla Itoophiyaa guddisuuf dhiyaaterratti mari’ateera. Baankichi qulqullina Qabeenya Baankichaa fooyyessuu fi bifa amansiisaa ta’een hamma Kaappitaala isaa guddisuu fi gumaacha misoomaaf taasiisuu waaraan hojiirra oolchuuf yaada murtoo qopheesse Mana Maree Ministirootaaf dhiyeesseera. Manni marichaaf karoora fooyya’iinsaa dhiyaaterratti mari’achuun yeroo itti aanu gara raawwiitti akka galu sagalee guutuun murteesseera. 4. Dabalataan manni marichaa wixinee labsii Baankii Biyyaalessa Itiyoophiyaarratti mari’ateera. Baankiin Biyyaalessa Itophiyaa labsii waggoottaan 16 darbaniif hojiirra ture ergama dhaabbatichaa caalmaatti bifa milkeessuu danda’uun fooyyeessee qopheesse mana marichaaf dhiyeesseera. Manni marichaa wixinee dhiyaaterratti mari’achuun galteewwan dabalataa barbaachisan dabalamuun Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu murteesseera. 5. Wixinee labsii waa’ee hojii Baankii dhiyaaterrattis mari’ateera. Hojii Baankii biyyoota alaaf banaa taasiisuu hordofee seeraa fi sirna to’annoo diriirsuun barbaachisaa ta’uu isaaniin, hojicha hogganuu, eeyyama kennuu fi bulchuuf wixineen labsii qophaa’eera. Manni marichaas wixinee labsii qophaa’erratti erga mari’atee booda galteewwna dabalataa barbaachisan dabalamuun wixinichi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera.    
Miidha daa’immanii ittisuuf sirni qabiinsa odeeffannoo daa’immanii hojiirra ooleera
Jun 14, 2024 67
Waxabajjii 7/2016 (ITO)- Miidhaa daa’immanii ittisuuf sirni qabiinsa odeeffannoo daa’immanii hojiirra ooleera jedhan Ministirri Dhimma Dubartootaa fi Hawaasummaa doktar Ergoggee Tasfaayee. Gamaaggamni raawwii guyyoota 100 karoora bara baajataa kanaa bakka Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad argamaniitti gaggeeffameera. Ministirri Dhimma Dubartootaa fi hawaasummaa doktar Ergoggee Tasfaayeen, dhimmoota hawaasummaa biyyaalessaa waltajjicharratti ka’an ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Haaluma kanaan baatiiwwan 10’n darban lammiilee seeraan ala godaanan deebisuu fi miidhaa daa’immaanii ittisuurratti hojiileen milkaa’aan hojjetamuu himaniiru. Ministeera Dhimma Alaa waliin ta’uunis sirna guddifachaan daa’immaan gara biyya alaatti fudhataman maatii isaanii waliin quunnamsiisuun akka danda’ame eeran. Haaluma kanaan daa’immaan 200 ta’an galmaa’uu himuun, daa’imman kunneen eenyumma biyya isaanii qabaatanii akka guddatan taasisuuf sirni guddifachaa biyya keessaa akka cimu taasifamuu dubbataniiru. Hojiilee dippiloomaasii lammiileerratti xiyyeeffateen lammiileen kuma 90 ol Saa’ud Arabiyaa, Omaan, fi Sudaanirraa gara biyyaatti deebifamuun, hojiin waarinaan dandamachiisuu hojjetamuu ibsan. Dabalataan dargaggoonni godaansarra, biyya keessatti hojjetanii jijjiiramuu akka danda’an sagantaan bocamee hojiirra oolfamuu eeraniiru. Miidhaa daa’imman irra qaqqabuu ittisuufis sirni qabiinsa odeeffannoo daa’immanii hojiirra ooluu kan kaasaan Dooktar Ergoggeen, kanaanis daa’imman kuma 1 fi 40 balaaf saaxilaman baraaruun akka danda’ame ibsaniiru. See insights and ads Boost post Like Comment Send Share  
Imaala badhaadhina Itoophiyaa milkeesuuf kutannoo fi miira yeroo hin qabuun hojjechuu qabana
Jun 14, 2024 87
Waxabajjii 7/2016(TOI) - Milkaa'inoota hanaga ammatti argamaniin osoo hin booniin imaala badhaadhina Itoophiyaa milkeesuuf kutannoo fi miira yeroo hin qabuun hojjechuu qabana jedhan Itti aanaan Ministira Muummee FDRI obbo Tamasgeen Xurunee. Raawwii hojii ijoo Maakiroo Ikonoomii fi dameewwaan kanneenii kan bara bajataa kana 10 fi xiyyeeffannoo bara 2017 irrattimari'atama jira. Waltajjii marii kanarratti itti aanaa Ministira Muummee obbo Tamsgeen Xurunee, Sadarkaa itti aanaa Ministira muummeetti hogganaa qindeessaa jiddugala sirna dimokiraasii Adam Farhaa, Ministira karooraa fi misoomaa doktar Fitsum Asaffaa akkasuma minsitiroonni, ministiri deetoota fi hoggantoonni dhaabbilee biroon argamaniiru. Obbo Tamasgeen Xurunee raawwiin hojii ji'oota kurnan darbanii guddina dinagdee waggaa 7.9 milkeesuu kan dandeesisu ta'uu agarsiisa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaan badhaadhu qabdi mul'ata jedhuqabatee hojjecha jira kan jedhan obbo Tamasgeen kana dhugoomsuufis haalonni dandeesisan hedduun jiru jedhaniiru. Obbo Tamasgeen, guddina biyyaa milkeessuuf tattaffii addaan hincinne taasisuu wan gaafatuuf imaala badhaadhina Itoophiyaa milkeesuuf kutannoo fi miira yeroo hin qabuun hojjechuu qabana jedhaniiru. Qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu hubachuun, injifannoo eeguu osoo hintaanee injifannoo fi bu’aa argame itti fufsiisuuf ciminaan hojjechuun, injifannoo damee hundaan argame kan waloo taasisuun hojjechuun barbaachiisadha jedhan. Gama biraatiin nageenya waaraa mirkaneessuuf Marii Biyyaalessaa dabalatee, hojiilee eegalaman itti fufsisuuf hunduu tumsuu akka qabu himaniiru.      
Qorichaa fi galteewaan tajaajila waldhaansa fayyaa harka 36 oomisha biyya keessaan bakka buusuun danda'ameera
Jun 14, 2024 53
Waxabajjii 7/2016(TOI) - Itoophiyaatti wayita ammaa qorichaa fi galteewaan tajaajila waldhaansa fayyaa harka 36 oomisha biyya keessaan bakka buusuun danda'amuu Ministirri Fayyaa Dr. Maqidaas Dhaabaa beeksisan. Gamaggamnii raawii hojii guyyoota 100 bara bajatichaa kan xumuraa bakka Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad argamanitti geggeeffameera. Waltajjii kanarratti waantota mariin bal'aan irratti taasifame keessaa dhimmi Fayyaa isa tokko ta'uun eerameera. Ministirri Fayyaa doktar Maqidas Dhaabaa gamagama raawwii guyyoota 100 irratti dhimmoota ijoo fayyaa waliin wal qabatanii ka'an irratti dabalatan ibsa kennaniiru. Dhaabbilee fayyaa ammayyeesuu, tajaajila fooyyesuu akkasuma ijaarsa dabalata taasisuurratti hojiin milkaa'an hojjetamuu eeraniiru. Kanaaf rakkoo tajaajila waldhaansa fayyaa haadholii, daa'imanii fi daa'imman reefuu dhalataniirratti turan fooyyeesuun tajaajila waldhaansa fayyaa fooyyee qabu akka argatan taasifama jira jedhaniiru. Sosochii Itoophiyaan haa oomishituun qorichaa fi galteewwaan waldhaansa fayyaa kan biyya keessaa fayyadamuun gahee olaanaa akka qabatu taasifamuun danda'amuu himaniiru. Gaheen fayyadama qorichaa fi galteewwaan waldhaansa fayyaa biyya keessaa harka 8 kan ture ta'uu himanii; amma garuu oomishinii biyyaa keessaa kan qorichaa fi galteewwan waldhaansa fayyaa harka 36 gahuu himaniiru. Oomishoonni biyya keessaa akka cimanii fi invastaroonni haaraan akka damee kanarratti bobba'anii hojjetan taasifamuun milkaa'ina kanaaf gahee guddaa qabachuu eeranii; guyyoota 100 darban qofaa keessaatti Kubaaniyyaawwan oomisha qorichaarratti bobba'an lama gara biyyaa kanaa dhufanii oomishuu jalqabuu himaniiru. Oomishinii fi misoomni qorichaa biyya keessaatti qofaa osoo hin taane gara biyya alaatti erguuf hojjetama jira jedhaniiru. Kanaaf kan gargaru humna to'annoo fooyyesuu, oomisha talaalii jalqabuu fi misooma damichaa caalaatti cimsuuf hojiin dandeesisan hojjetama jirachuus eeraniiru.
Siyaasa
Manni Maree Ministirootaa dhimmoota adda addaarratti mari’achuu murteewwan garaagaraa dabarse
Jun 14, 2024 675
Waxabajjii 7/2016 (TOI) – Manni Maree Ministirootaa Walga’ii Idilee 35ffaa har’a gaggeesseen dhimmoota adda addaarratti mari’achuun murteewwan garaagaraa dabarseera. Haaluma kanaan; 1.Wixnee labsii Piroojektii dhiyeessa Bishaan dhugaatii fi Saaniiteeshinii magaalootaa marsaa 2ffaaf kan oolu liqaa dabalataa Mootummaan Itoophiyaa Waldaa Misooma Addunyaa waliin waliigaltee mallatteesse raggaasiisuuf qophaa’erratti mari’ateera. Liqaan argames Doolaara Ameerikaa miiliyoona 207.2 yoo ta’uu dhiyeessa Bishaan Dhugaatii, Saaniteeshinii fi tajaajila dhiyeessa Inarjii fooyyeessuuf oola jedham. Liqaan kun waggoota 38 keessatti kan deebi’u ta’uu wixineen labsichaa mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichaa liqichi Imaammata bulchiinsa liqaa Itoophiyaa waliin kan walgitu ta’uu isaa mirkaneessuun wixinichi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun raggaasiiseera. 2. Manni marichaa Wixinee labsii Taaksii Qabeenyaa dhiyaaterrattis mari’ateera. Labsiin kun magaaloota guutuu biyyattiitti hojiirra kan oolu yoo ta’uu, naannoleen labsicha bu’uura taasiisuun haala qabatamaa naannoo isaaniin Taaksii qabeenyaa akka qopheessan wixinee kana keessatti eerameera. Manni marichaas wixinee dhiyaaterratti erga mari’atee booda Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera. 3.Akkasumas karoora Riifoormii fi Kaappitaala Baankii Daldla Itoophiyaa guddisuuf dhiyaaterratti mari’ateera. Baankichi qulqullina Qabeenya Baankichaa fooyyessuu fi bifa amansiisaa ta’een hamma Kaappitaala isaa guddisuu fi gumaacha misoomaaf taasiisuu waaraan hojiirra oolchuuf yaada murtoo qopheesse Mana Maree Ministirootaaf dhiyeesseera. Manni marichaaf karoora fooyya’iinsaa dhiyaaterratti mari’achuun yeroo itti aanu gara raawwiitti akka galu sagalee guutuun murteesseera. 4. Dabalataan manni marichaa wixinee labsii Baankii Biyyaalessa Itiyoophiyaarratti mari’ateera. Baankiin Biyyaalessa Itophiyaa labsii waggoottaan 16 darbaniif hojiirra ture ergama dhaabbatichaa caalmaatti bifa milkeessuu danda’uun fooyyeessee qopheesse mana marichaaf dhiyeesseera. Manni marichaa wixinee dhiyaaterratti mari’achuun galteewwan dabalataa barbaachisan dabalamuun Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu murteesseera. 5. Wixinee labsii waa’ee hojii Baankii dhiyaaterrattis mari’ateera. Hojii Baankii biyyoota alaaf banaa taasiisuu hordofee seeraa fi sirna to’annoo diriirsuun barbaachisaa ta’uu isaaniin, hojicha hogganuu, eeyyama kennuu fi bulchuuf wixineen labsii qophaa’eera. Manni marichaas wixinee labsii qophaa’erratti erga mari’atee booda galteewwna dabalataa barbaachisan dabalamuun wixinichi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera.    
Imaala badhaadhina Itoophiyaa milkeesuuf kutannoo fi miira yeroo hin qabuun hojjechuu qabana
Jun 14, 2024 87
Waxabajjii 7/2016(TOI) - Milkaa'inoota hanaga ammatti argamaniin osoo hin booniin imaala badhaadhina Itoophiyaa milkeesuuf kutannoo fi miira yeroo hin qabuun hojjechuu qabana jedhan Itti aanaan Ministira Muummee FDRI obbo Tamasgeen Xurunee. Raawwii hojii ijoo Maakiroo Ikonoomii fi dameewwaan kanneenii kan bara bajataa kana 10 fi xiyyeeffannoo bara 2017 irrattimari'atama jira. Waltajjii marii kanarratti itti aanaa Ministira Muummee obbo Tamsgeen Xurunee, Sadarkaa itti aanaa Ministira muummeetti hogganaa qindeessaa jiddugala sirna dimokiraasii Adam Farhaa, Ministira karooraa fi misoomaa doktar Fitsum Asaffaa akkasuma minsitiroonni, ministiri deetoota fi hoggantoonni dhaabbilee biroon argamaniiru. Obbo Tamasgeen Xurunee raawwiin hojii ji'oota kurnan darbanii guddina dinagdee waggaa 7.9 milkeesuu kan dandeesisu ta'uu agarsiisa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaan badhaadhu qabdi mul'ata jedhuqabatee hojjecha jira kan jedhan obbo Tamasgeen kana dhugoomsuufis haalonni dandeesisan hedduun jiru jedhaniiru. Obbo Tamasgeen, guddina biyyaa milkeessuuf tattaffii addaan hincinne taasisuu wan gaafatuuf imaala badhaadhina Itoophiyaa milkeesuuf kutannoo fi miira yeroo hin qabuun hojjechuu qabana jedhaniiru. Qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu hubachuun, injifannoo eeguu osoo hintaanee injifannoo fi bu’aa argame itti fufsiisuuf ciminaan hojjechuun, injifannoo damee hundaan argame kan waloo taasisuun hojjechuun barbaachiisadha jedhan. Gama biraatiin nageenya waaraa mirkaneessuuf Marii Biyyaalessaa dabalatee, hojiilee eegalaman itti fufsisuuf hunduu tumsuu akka qabu himaniiru.      
Bu'aawwan gama dinagdee fi kanneen biroon argaman mootummaan waan waadaa gale gochaan raawwachaa jirachuu kan mul'isudha
Jun 12, 2024 334
Waxabajjii 5/2016(TOI) -Bu'aawwan gama dinagdee fi kanneen biroon argaman mootummaan waan waadaa gale gochaan raawwachaa jirachuu kan mul'isan ta'uu Sadarkaa Itti aanaa Ministira Muummeetti hogganaan qindeessaa jiddugala sirna dimokraasii Adam Farahaa beeksisan. Bara bajatichaatti raawwiin hojii guyyoota 100 inni xumuraan bakka ministirri muummee doktar Abiy Ahimad argamanitti gamagamameera. Sadarkaa Itti aanaa Ministira Muummeetti hogganaan qindeessaa jiddugala sirna dimokraasii Adam Farahaa gamagama kana ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniinis Paartiin biyya bulchaa jiru filannoo biyyaaleessaa 6ffaa irratti galmoota uummataaf waadaa gale hojiirra oolchaa jira jedhaniiru. Galmoota Paartichaan kaa'aman galmaan gahuuf kan bara kanaa dabalatee yeroo yeroon raawwiin isaanii gamagamaa jirachuu himanii kanaanis waan waadaa galame qabataaman galmaan gahamaa jirachuun ibsameera jedhaniiru. Akka fakkeenyattis mootummaan Itoophiyaa biyyoota Afrikaa dingdeen isaanii guddate 5 keessaa tokko taasisuuf uummataaf waadaa kan gale ta'uu yaadachiisanii; kanas gochaan qabatamaan agarsiisuun danda'amuu himaniiru. Yeroo gabaabaa keessaatti oomisha walii galaa biyyaa doolaara biliyoona 205'n gahuun dachaan guddisuun danda'amuu eeraniiru. Damee qonnaan lafa heektaara miliyoona 3 misoomsun oomisha kumtaala miliyoona 100 dabaluun oomishitummaa dabaluun danda'amuus eeraniiru. Damee indatiriin sooschii Itoophiyaan haa oomishituu dabalatee hojiiwwaan damicharratti hojjetaman biroon indatiriiwwaan kanaan dura turan humna guutuun kan gara oomishaatti galan yoo ta'u haaraanis gara oomishaatti akka galan ta'ee jira jiedhaniru.      
Itiyoophiyaan nageenya, misooma egeree hundagaleessaa fi hariiroo heddumminaa bu’a qabeessaa waloon buusuuf kutannoo qabdi-ambaasaaddar Taayyee Atsqasillaasee
Jun 11, 2024 385
Waxabajjii 04/2016(TOI)- Itiyoophiyaan nageenya, misooma egeree hundagaleessaa fi hariiroo heddumminaa bu’a qabeessaa waloon buusuuf kutannoo akka qabdu ambaasaaddar Taayyee Atsqasillaasee ibsan. Ambaasaaddar Taayyee Atsqasillaasee walgahii ministirootaa dhimma alaa fi hariiroo idila ddunyaa ‘BIRICS’ Waxabajjii 3 amma 4 bara 2016 Federeeshinii Ruusiyaa Niijnii Noovgorood keessatti adeemsifamu irratti hirmaachaa jiru. Ministirichi waltajjicharratti haasawa taasisaniin Itiyoophiyaan miseensa ‘BRICS’ ta’uusheetiif iddoo guddaa akka qabdu cimsanii kaasuusaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame nimul’isa. Qooda olaanaa Itiyoophiyaan ‘BRICS’ keessatti qabdu guddisuuf xiyyeeffannooshee gama misooma biyyaalessaatiin tarkaanfiiwwan addaddaa fudhatamanis bal’inaan ibsaniiru. Itiyoophiyaan nageenyaa fi guddina, misooma egeree hundagaleessa akkasumas hariiroo heddumminaa bu’aqabeessa waloon buusuuf kutannoo akka qabdu ibsaniiru. Dhimmoonni wayitaawaa fi ariifachiisaa idil addunyaa daangaa cehan dhaabbata kamiinuu kophaa furamuu waan hindandeenyeef tumsi idil addunyaa dhugaa qabeessi filannoo osoo hinta’iin barbaachisaa ta’uu eeraniiru. Hariiroowwan hundagaleessi bu’aqabeessaa sadarkaa idil addunyaatti misooma jiddugaleessa godhatanii fi furmaata waloo agarsiisan walgahii Kanaan ciminaan akka kaafaman himameera. Faayidaa biyyoota guddachaa jiranii eegsisuufis dhaabbilee hundummeessaa deebisanii dhaabuu, faayinaansii misoomaa fi idaa haquu guddisuu barbaachisaa ta’uu ministirichi hubachiisaniiru. Dabalataanis Itiyoophiyaan nageenyaa fi guddina, misooma egeree fi hundagaleessaa akkasumas hariiroo hundummeessa bu’a qabeessa waloon buusuuf kutannoo akka qabdu mirkaneessaniiru.
Magaalaa Asoosaatti waltajjiin marii hawaasaa geggeeffama jira.
Jun 10, 2024 340
Waxabajjii 3/2016(TOI) - Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaatti waltajjiin marii hawaasaa geggeeffama jira. Waltajjiin marii kun mata duree ''Gargaramuurraa gara oomishitummaa ce'uu; biyyaa walabumma guutuu qabduuf'' jedhuun geggeeffama jira. Waltajjii marii kanarratti pirezidaantii naannoo Affaar obbo Awwal Arbaa fi Paartii Badhaadhinaatti hogganaa waajjira damee naannoo Sidaamaa obbo Abrihaam Marshaalloo dabalatee hoggantoonni hojii mootummaa olaanoo federaalaa fi naannoo hirmaataniiru. Walatajjicha haasaan kan banaan Paartii Badhaadhinaatti hogganaa waajjira damee naannoo Beenishaangul Gumuz Isyaaq Abdulqaaridha. Haasaa isaaniin qabeenya uumamaa naannawwaa keenya jiru misoomsuun hojii hiyyummaa hir'isuuf oolchuu qabna jedhaniiru. Jiraatonni naannichaa qabsoo nageenya naannichaa mirkaneesuuf taasisaa ture hojii hiyyummaa hiri'isuu hojjetama jirurrattis dabaluu qaba jedhaniiru. Kaayyoon waltajjii marii kanaas hawaasni qabeenya uumamaa naannawwaa isaa jiru misoomsuun sadarkaa maatiitti wabii midhaan nyaata mirkaneesuu akka danda'u hubannoo uumuudha jedhaniiru. Waltajjii marichaaf warqaa qorannoo marichaaf ta'u kan dhiheessaan Paartii Badhaadhinaatti hogganaa wajjira damee naannoo Sidaamaa obbo Abrihaam Marshaalloo naannicha qabeenya uumamaa gabbata akka qabu hubachuu himaniiru. Waltajjiin kunis seenaa gootummaa abbootiin keenya qaban hiyyummaa injifachuun dabaluuf kan nu gargaarudha jedhaniiru.
Yaaliiwwan qabeenyota naannawichatti argaman fayyadamuun gargaaramuu jalaa bahuuf taasifaman jajjabeessuutu barbaachisa
Jun 8, 2024 615
Waxabajjii 01/2016(TOI)-Waltajjiin marii ummataa mata duree “gargaaramuurraa gara oomishtummaatti cehuun birmadummaa fi kabaja biyyaa guutuuf” jedhuun magaalaawwan Walaayittaa Sooddoo fi Arbaa Miincitti taa’amaa jira. Waltajjii marii kana hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa fi ittaanaan bulchaa bulchiinsa naannoo Affaar obbo Elemaa Abibaakir waltajjii marii Walaayittaa Sooddoo gaggeessaa jiru. Obbo Fiqaaduun wayita kana akka ibsanitti, kaayoon marii kanaa yaaliiwwan qabeenyotaa fi dandeettii naannawichatti argamutti fayyadamuun gargaaramuu jalaa bahuuf taasifaman jajjabeessuudha. Hiyyummaa seenaa gochuuf qabeenya qabnu sirnaan beeknee ittifayyadamuu qabna kan jedhan obbo Fiqaaduun, kanneenii fi kkf irratti mariin nitaasifama jedhan. Kutaaleen hawaasaa bu’uraalee hawaasummaa addaddaarraa magaalaa Walaayittaa Sooddoorraa walitti dhufan waltajjii marii ummataa kanarratti hirmaachaa jiru. Haala walfakkaatuun waltajjiin kun magaalaa Arbaa Miincitti taa’amaa kan jiru yoo ta’u waltajjicha gaggeessaa kan jiran paartii badhaadhinaatti hoogganaa dame gurmaa’inaa obbo Saadaat Nashaa kutaaleen hawaasaa bu’ura hawaasummaa addaddaarraa walitti dhufa maricharratti hirmaachaa jiru. Waltajjichi yaadama gargaaramuu dhabamsiisuun wabii nyaataa fi birmadummaa nyaataa biyyaa mirkaneessuurratti kan xiyyeeffate ta’uun ibsameera. Kanaafis humna keessoo gabbisuun qabeenyota sirnaan ittifayyadamuu fi mul’ata badhaadhinaa mirkaneessuun dhimmi bakka bu’ummaa hinqabne akka ta’e himameera.
Gareen Jila Itiyoophiyaa walgahii bakka bu’oota biyyoota miseensa ‘BRICS’3ffaarratti hirmaachaa jiru
Jun 8, 2024 244
Caamsaa 30/2016(TOI)-Gareen jilaa bulchaa baankii biyyaalessaa Itiyoophiyaa fi ‘BRICS’tti bakka bu’aan Itiyoophiyaa obbo Maammoo Ismila’alam Mihiratuun durfamu walgahii bakka bu’oota biyyoota miseensa ‘BRICS’ Ruusiyaatti jalqabame irratti hirmaachaa jira. Obbo Maammoon walgahicharratti haasaa taasisaniin dirree dinagdee fi siyaasaa addunyaa jijjiiramaa fi raaguun hin danda’amne keessatti ‘BRICS’ biyyootaa fi qabeenyota walitti qabuun qormaatilee idil addunyaa miira tumsaatiin furuuf humna tasgabbeessu ta’ee tajaajilu akka danda’u eeraniiru. Ittifufuunis, Itiyoophiyaan tarsiimoo hirmaannaa biyyaalessaa ‘BRICS’ koree qindeessaa ministirootaa biyyaalessaatiin raggaasisuushee fi haala gaariin hammattoo ‘BRICS’ tti galuushee mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan fudhataman ibsaniiru. Hariiroo dinagdee daldalaa, invastimantii, tuurizimii, fi dameelee biroon biyoota miseensa ‘BRICS’ jidduu jiru guddisuun akka barbaachisuu fi misooma faayinaansii dabaluun barbaachisummaa hammattummaa fi misooma egeree deeggaruu ibsaniiru. Dhimmoonni Baankiin misoomaa haaraan dursa kennuuf karoora misooma Itiyoophiyaa waliin kan walsiman waan ta’eef Itiyoophiyaan hatattamaan Baankichatti nimakamti jedhanii akka eegan dubbataniiru. Walgahiin kun walgahii ministiroota dhimmi alaa biyyoota miseensa ‘BRICS’ Waxabajjii 3-4 bara 2016tti adeemsifamuuf ajandaalee addaddaa galtee ta’anirratti mari’achuusaa odeeffannoon ministeera dhimmi alaarraa argame nimul’isa.
Siyaasa
Manni Maree Ministirootaa dhimmoota adda addaarratti mari’achuu murteewwan garaagaraa dabarse
Jun 14, 2024 675
Waxabajjii 7/2016 (TOI) – Manni Maree Ministirootaa Walga’ii Idilee 35ffaa har’a gaggeesseen dhimmoota adda addaarratti mari’achuun murteewwan garaagaraa dabarseera. Haaluma kanaan; 1.Wixnee labsii Piroojektii dhiyeessa Bishaan dhugaatii fi Saaniiteeshinii magaalootaa marsaa 2ffaaf kan oolu liqaa dabalataa Mootummaan Itoophiyaa Waldaa Misooma Addunyaa waliin waliigaltee mallatteesse raggaasiisuuf qophaa’erratti mari’ateera. Liqaan argames Doolaara Ameerikaa miiliyoona 207.2 yoo ta’uu dhiyeessa Bishaan Dhugaatii, Saaniteeshinii fi tajaajila dhiyeessa Inarjii fooyyeessuuf oola jedham. Liqaan kun waggoota 38 keessatti kan deebi’u ta’uu wixineen labsichaa mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichaa liqichi Imaammata bulchiinsa liqaa Itoophiyaa waliin kan walgitu ta’uu isaa mirkaneessuun wixinichi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun raggaasiiseera. 2. Manni marichaa Wixinee labsii Taaksii Qabeenyaa dhiyaaterrattis mari’ateera. Labsiin kun magaaloota guutuu biyyattiitti hojiirra kan oolu yoo ta’uu, naannoleen labsicha bu’uura taasiisuun haala qabatamaa naannoo isaaniin Taaksii qabeenyaa akka qopheessan wixinee kana keessatti eerameera. Manni marichaas wixinee dhiyaaterratti erga mari’atee booda Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera. 3.Akkasumas karoora Riifoormii fi Kaappitaala Baankii Daldla Itoophiyaa guddisuuf dhiyaaterratti mari’ateera. Baankichi qulqullina Qabeenya Baankichaa fooyyessuu fi bifa amansiisaa ta’een hamma Kaappitaala isaa guddisuu fi gumaacha misoomaaf taasiisuu waaraan hojiirra oolchuuf yaada murtoo qopheesse Mana Maree Ministirootaaf dhiyeesseera. Manni marichaaf karoora fooyya’iinsaa dhiyaaterratti mari’achuun yeroo itti aanu gara raawwiitti akka galu sagalee guutuun murteesseera. 4. Dabalataan manni marichaa wixinee labsii Baankii Biyyaalessa Itiyoophiyaarratti mari’ateera. Baankiin Biyyaalessa Itophiyaa labsii waggoottaan 16 darbaniif hojiirra ture ergama dhaabbatichaa caalmaatti bifa milkeessuu danda’uun fooyyeessee qopheesse mana marichaaf dhiyeesseera. Manni marichaa wixinee dhiyaaterratti mari’achuun galteewwan dabalataa barbaachisan dabalamuun Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu murteesseera. 5. Wixinee labsii waa’ee hojii Baankii dhiyaaterrattis mari’ateera. Hojii Baankii biyyoota alaaf banaa taasiisuu hordofee seeraa fi sirna to’annoo diriirsuun barbaachisaa ta’uu isaaniin, hojicha hogganuu, eeyyama kennuu fi bulchuuf wixineen labsii qophaa’eera. Manni marichaas wixinee labsii qophaa’erratti erga mari’atee booda galteewwna dabalataa barbaachisan dabalamuun wixinichi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera.    
Imaala badhaadhina Itoophiyaa milkeesuuf kutannoo fi miira yeroo hin qabuun hojjechuu qabana
Jun 14, 2024 87
Waxabajjii 7/2016(TOI) - Milkaa'inoota hanaga ammatti argamaniin osoo hin booniin imaala badhaadhina Itoophiyaa milkeesuuf kutannoo fi miira yeroo hin qabuun hojjechuu qabana jedhan Itti aanaan Ministira Muummee FDRI obbo Tamasgeen Xurunee. Raawwii hojii ijoo Maakiroo Ikonoomii fi dameewwaan kanneenii kan bara bajataa kana 10 fi xiyyeeffannoo bara 2017 irrattimari'atama jira. Waltajjii marii kanarratti itti aanaa Ministira Muummee obbo Tamsgeen Xurunee, Sadarkaa itti aanaa Ministira muummeetti hogganaa qindeessaa jiddugala sirna dimokiraasii Adam Farhaa, Ministira karooraa fi misoomaa doktar Fitsum Asaffaa akkasuma minsitiroonni, ministiri deetoota fi hoggantoonni dhaabbilee biroon argamaniiru. Obbo Tamasgeen Xurunee raawwiin hojii ji'oota kurnan darbanii guddina dinagdee waggaa 7.9 milkeesuu kan dandeesisu ta'uu agarsiisa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaan badhaadhu qabdi mul'ata jedhuqabatee hojjecha jira kan jedhan obbo Tamasgeen kana dhugoomsuufis haalonni dandeesisan hedduun jiru jedhaniiru. Obbo Tamasgeen, guddina biyyaa milkeessuuf tattaffii addaan hincinne taasisuu wan gaafatuuf imaala badhaadhina Itoophiyaa milkeesuuf kutannoo fi miira yeroo hin qabuun hojjechuu qabana jedhaniiru. Qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu hubachuun, injifannoo eeguu osoo hintaanee injifannoo fi bu’aa argame itti fufsiisuuf ciminaan hojjechuun, injifannoo damee hundaan argame kan waloo taasisuun hojjechuun barbaachiisadha jedhan. Gama biraatiin nageenya waaraa mirkaneessuuf Marii Biyyaalessaa dabalatee, hojiilee eegalaman itti fufsisuuf hunduu tumsuu akka qabu himaniiru.      
Bu'aawwan gama dinagdee fi kanneen biroon argaman mootummaan waan waadaa gale gochaan raawwachaa jirachuu kan mul'isudha
Jun 12, 2024 334
Waxabajjii 5/2016(TOI) -Bu'aawwan gama dinagdee fi kanneen biroon argaman mootummaan waan waadaa gale gochaan raawwachaa jirachuu kan mul'isan ta'uu Sadarkaa Itti aanaa Ministira Muummeetti hogganaan qindeessaa jiddugala sirna dimokraasii Adam Farahaa beeksisan. Bara bajatichaatti raawwiin hojii guyyoota 100 inni xumuraan bakka ministirri muummee doktar Abiy Ahimad argamanitti gamagamameera. Sadarkaa Itti aanaa Ministira Muummeetti hogganaan qindeessaa jiddugala sirna dimokraasii Adam Farahaa gamagama kana ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniinis Paartiin biyya bulchaa jiru filannoo biyyaaleessaa 6ffaa irratti galmoota uummataaf waadaa gale hojiirra oolchaa jira jedhaniiru. Galmoota Paartichaan kaa'aman galmaan gahuuf kan bara kanaa dabalatee yeroo yeroon raawwiin isaanii gamagamaa jirachuu himanii kanaanis waan waadaa galame qabataaman galmaan gahamaa jirachuun ibsameera jedhaniiru. Akka fakkeenyattis mootummaan Itoophiyaa biyyoota Afrikaa dingdeen isaanii guddate 5 keessaa tokko taasisuuf uummataaf waadaa kan gale ta'uu yaadachiisanii; kanas gochaan qabatamaan agarsiisuun danda'amuu himaniiru. Yeroo gabaabaa keessaatti oomisha walii galaa biyyaa doolaara biliyoona 205'n gahuun dachaan guddisuun danda'amuu eeraniiru. Damee qonnaan lafa heektaara miliyoona 3 misoomsun oomisha kumtaala miliyoona 100 dabaluun oomishitummaa dabaluun danda'amuus eeraniiru. Damee indatiriin sooschii Itoophiyaan haa oomishituu dabalatee hojiiwwaan damicharratti hojjetaman biroon indatiriiwwaan kanaan dura turan humna guutuun kan gara oomishaatti galan yoo ta'u haaraanis gara oomishaatti akka galan ta'ee jira jiedhaniru.      
Itiyoophiyaan nageenya, misooma egeree hundagaleessaa fi hariiroo heddumminaa bu’a qabeessaa waloon buusuuf kutannoo qabdi-ambaasaaddar Taayyee Atsqasillaasee
Jun 11, 2024 385
Waxabajjii 04/2016(TOI)- Itiyoophiyaan nageenya, misooma egeree hundagaleessaa fi hariiroo heddumminaa bu’a qabeessaa waloon buusuuf kutannoo akka qabdu ambaasaaddar Taayyee Atsqasillaasee ibsan. Ambaasaaddar Taayyee Atsqasillaasee walgahii ministirootaa dhimma alaa fi hariiroo idila ddunyaa ‘BIRICS’ Waxabajjii 3 amma 4 bara 2016 Federeeshinii Ruusiyaa Niijnii Noovgorood keessatti adeemsifamu irratti hirmaachaa jiru. Ministirichi waltajjicharratti haasawa taasisaniin Itiyoophiyaan miseensa ‘BRICS’ ta’uusheetiif iddoo guddaa akka qabdu cimsanii kaasuusaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame nimul’isa. Qooda olaanaa Itiyoophiyaan ‘BRICS’ keessatti qabdu guddisuuf xiyyeeffannooshee gama misooma biyyaalessaatiin tarkaanfiiwwan addaddaa fudhatamanis bal’inaan ibsaniiru. Itiyoophiyaan nageenyaa fi guddina, misooma egeree hundagaleessa akkasumas hariiroo heddumminaa bu’aqabeessa waloon buusuuf kutannoo akka qabdu ibsaniiru. Dhimmoonni wayitaawaa fi ariifachiisaa idil addunyaa daangaa cehan dhaabbata kamiinuu kophaa furamuu waan hindandeenyeef tumsi idil addunyaa dhugaa qabeessi filannoo osoo hinta’iin barbaachisaa ta’uu eeraniiru. Hariiroowwan hundagaleessi bu’aqabeessaa sadarkaa idil addunyaatti misooma jiddugaleessa godhatanii fi furmaata waloo agarsiisan walgahii Kanaan ciminaan akka kaafaman himameera. Faayidaa biyyoota guddachaa jiranii eegsisuufis dhaabbilee hundummeessaa deebisanii dhaabuu, faayinaansii misoomaa fi idaa haquu guddisuu barbaachisaa ta’uu ministirichi hubachiisaniiru. Dabalataanis Itiyoophiyaan nageenyaa fi guddina, misooma egeree fi hundagaleessaa akkasumas hariiroo hundummeessa bu’a qabeessa waloon buusuuf kutannoo akka qabdu mirkaneessaniiru.
Magaalaa Asoosaatti waltajjiin marii hawaasaa geggeeffama jira.
Jun 10, 2024 340
Waxabajjii 3/2016(TOI) - Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaatti waltajjiin marii hawaasaa geggeeffama jira. Waltajjiin marii kun mata duree ''Gargaramuurraa gara oomishitummaa ce'uu; biyyaa walabumma guutuu qabduuf'' jedhuun geggeeffama jira. Waltajjii marii kanarratti pirezidaantii naannoo Affaar obbo Awwal Arbaa fi Paartii Badhaadhinaatti hogganaa waajjira damee naannoo Sidaamaa obbo Abrihaam Marshaalloo dabalatee hoggantoonni hojii mootummaa olaanoo federaalaa fi naannoo hirmaataniiru. Walatajjicha haasaan kan banaan Paartii Badhaadhinaatti hogganaa waajjira damee naannoo Beenishaangul Gumuz Isyaaq Abdulqaaridha. Haasaa isaaniin qabeenya uumamaa naannawwaa keenya jiru misoomsuun hojii hiyyummaa hir'isuuf oolchuu qabna jedhaniiru. Jiraatonni naannichaa qabsoo nageenya naannichaa mirkaneesuuf taasisaa ture hojii hiyyummaa hiri'isuu hojjetama jirurrattis dabaluu qaba jedhaniiru. Kaayyoon waltajjii marii kanaas hawaasni qabeenya uumamaa naannawwaa isaa jiru misoomsuun sadarkaa maatiitti wabii midhaan nyaata mirkaneesuu akka danda'u hubannoo uumuudha jedhaniiru. Waltajjii marichaaf warqaa qorannoo marichaaf ta'u kan dhiheessaan Paartii Badhaadhinaatti hogganaa wajjira damee naannoo Sidaamaa obbo Abrihaam Marshaalloo naannicha qabeenya uumamaa gabbata akka qabu hubachuu himaniiru. Waltajjiin kunis seenaa gootummaa abbootiin keenya qaban hiyyummaa injifachuun dabaluuf kan nu gargaarudha jedhaniiru.
Yaaliiwwan qabeenyota naannawichatti argaman fayyadamuun gargaaramuu jalaa bahuuf taasifaman jajjabeessuutu barbaachisa
Jun 8, 2024 615
Waxabajjii 01/2016(TOI)-Waltajjiin marii ummataa mata duree “gargaaramuurraa gara oomishtummaatti cehuun birmadummaa fi kabaja biyyaa guutuuf” jedhuun magaalaawwan Walaayittaa Sooddoo fi Arbaa Miincitti taa’amaa jira. Waltajjii marii kana hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa fi ittaanaan bulchaa bulchiinsa naannoo Affaar obbo Elemaa Abibaakir waltajjii marii Walaayittaa Sooddoo gaggeessaa jiru. Obbo Fiqaaduun wayita kana akka ibsanitti, kaayoon marii kanaa yaaliiwwan qabeenyotaa fi dandeettii naannawichatti argamutti fayyadamuun gargaaramuu jalaa bahuuf taasifaman jajjabeessuudha. Hiyyummaa seenaa gochuuf qabeenya qabnu sirnaan beeknee ittifayyadamuu qabna kan jedhan obbo Fiqaaduun, kanneenii fi kkf irratti mariin nitaasifama jedhan. Kutaaleen hawaasaa bu’uraalee hawaasummaa addaddaarraa magaalaa Walaayittaa Sooddoorraa walitti dhufan waltajjii marii ummataa kanarratti hirmaachaa jiru. Haala walfakkaatuun waltajjiin kun magaalaa Arbaa Miincitti taa’amaa kan jiru yoo ta’u waltajjicha gaggeessaa kan jiran paartii badhaadhinaatti hoogganaa dame gurmaa’inaa obbo Saadaat Nashaa kutaaleen hawaasaa bu’ura hawaasummaa addaddaarraa walitti dhufa maricharratti hirmaachaa jiru. Waltajjichi yaadama gargaaramuu dhabamsiisuun wabii nyaataa fi birmadummaa nyaataa biyyaa mirkaneessuurratti kan xiyyeeffate ta’uun ibsameera. Kanaafis humna keessoo gabbisuun qabeenyota sirnaan ittifayyadamuu fi mul’ata badhaadhinaa mirkaneessuun dhimmi bakka bu’ummaa hinqabne akka ta’e himameera.
Gareen Jila Itiyoophiyaa walgahii bakka bu’oota biyyoota miseensa ‘BRICS’3ffaarratti hirmaachaa jiru
Jun 8, 2024 244
Caamsaa 30/2016(TOI)-Gareen jilaa bulchaa baankii biyyaalessaa Itiyoophiyaa fi ‘BRICS’tti bakka bu’aan Itiyoophiyaa obbo Maammoo Ismila’alam Mihiratuun durfamu walgahii bakka bu’oota biyyoota miseensa ‘BRICS’ Ruusiyaatti jalqabame irratti hirmaachaa jira. Obbo Maammoon walgahicharratti haasaa taasisaniin dirree dinagdee fi siyaasaa addunyaa jijjiiramaa fi raaguun hin danda’amne keessatti ‘BRICS’ biyyootaa fi qabeenyota walitti qabuun qormaatilee idil addunyaa miira tumsaatiin furuuf humna tasgabbeessu ta’ee tajaajilu akka danda’u eeraniiru. Ittifufuunis, Itiyoophiyaan tarsiimoo hirmaannaa biyyaalessaa ‘BRICS’ koree qindeessaa ministirootaa biyyaalessaatiin raggaasisuushee fi haala gaariin hammattoo ‘BRICS’ tti galuushee mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan fudhataman ibsaniiru. Hariiroo dinagdee daldalaa, invastimantii, tuurizimii, fi dameelee biroon biyoota miseensa ‘BRICS’ jidduu jiru guddisuun akka barbaachisuu fi misooma faayinaansii dabaluun barbaachisummaa hammattummaa fi misooma egeree deeggaruu ibsaniiru. Dhimmoonni Baankiin misoomaa haaraan dursa kennuuf karoora misooma Itiyoophiyaa waliin kan walsiman waan ta’eef Itiyoophiyaan hatattamaan Baankichatti nimakamti jedhanii akka eegan dubbataniiru. Walgahiin kun walgahii ministiroota dhimmi alaa biyyoota miseensa ‘BRICS’ Waxabajjii 3-4 bara 2016tti adeemsifamuuf ajandaalee addaddaa galtee ta’anirratti mari’achuusaa odeeffannoon ministeera dhimmi alaarraa argame nimul’isa.
Hawaasummaa
Dhaabbileen barnootaa birrii miiliyoona 200 caaluun magaalaa Daseetti ijaaraman tajaajilaaf qophaa’an
Jun 14, 2024 1160
Waxabajjii 07/2016(TOI)- Dhaabbileen barnootaa birrii miiliyoona 200 caaluun magaalaa Daseetti ijaaraman tajaajilaaf qophaa’aauusaanii qajeelchi barnootaa bulchiinsa magaalichaa ibse. Magaalaa Daseetti dhaabbilee barnootaa babal’isuun, sadarkaasaanii fooyyessuu fi galtee guutuun qulqullina barnootaa eegsisuuf carraaqqiin taasifamuusaa hoogganaan qajeelcha barnootaa obbo Fiqir Ababaa TOItti himaniiru. Kan hojjetaman keessaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa tokko, manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa toorba xumuramanii tajaajilaaf qophii tasifamuu eeraniiru. Manneen barnootaa kunneen daree barnootaa 30 fi gamoowwan tajaajila kennan biroo hammachuun akka ijaaraman himanii, barattoota kuma afur darabeedhaan barsiisuu nidanda’u jedhaniiru. Dabalataanis manneen barnootaa moofa’an haaromsuun fi sadarkaasaanii fooyyessuun xiyyeeffannoon hojjetamuu eeranii, ijaarsa kanaaf hirmaannaan ummataa guddaa ta’uu himaniiru. Magaalaa Daseetti jiraataan kutaa magaalaa Hoxee obbo Baayyee Yimar yaada kennaniin, manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi jiddugaleessaa Tigil Firee dulloomuun miidhaan irra gahee akka ture dubbataniiru. Yeroo ammaa sadarkaasaa eeggatee waan hojjetameef barumsaaf haala mijataa uumuusa eeranii, nuhis humnaa fi maallaqa keenyaan qooda keenya baaneerra jedhan. Barattuun kutaa jahaffaa mana barumsichaa Samiiraa Sayid manni barumsaa keenya fooyya’ee bifa haaraan hojjetamuusaatti gammadeera jetteetti.
Miidha daa’immanii ittisuuf sirni qabiinsa odeeffannoo daa’immanii hojiirra ooleera
Jun 14, 2024 67
Waxabajjii 7/2016 (ITO)- Miidhaa daa’immanii ittisuuf sirni qabiinsa odeeffannoo daa’immanii hojiirra ooleera jedhan Ministirri Dhimma Dubartootaa fi Hawaasummaa doktar Ergoggee Tasfaayee. Gamaaggamni raawwii guyyoota 100 karoora bara baajataa kanaa bakka Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad argamaniitti gaggeeffameera. Ministirri Dhimma Dubartootaa fi hawaasummaa doktar Ergoggee Tasfaayeen, dhimmoota hawaasummaa biyyaalessaa waltajjicharratti ka’an ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Haaluma kanaan baatiiwwan 10’n darban lammiilee seeraan ala godaanan deebisuu fi miidhaa daa’immaanii ittisuurratti hojiileen milkaa’aan hojjetamuu himaniiru. Ministeera Dhimma Alaa waliin ta’uunis sirna guddifachaan daa’immaan gara biyya alaatti fudhataman maatii isaanii waliin quunnamsiisuun akka danda’ame eeran. Haaluma kanaan daa’immaan 200 ta’an galmaa’uu himuun, daa’imman kunneen eenyumma biyya isaanii qabaatanii akka guddatan taasisuuf sirni guddifachaa biyya keessaa akka cimu taasifamuu dubbataniiru. Hojiilee dippiloomaasii lammiileerratti xiyyeeffateen lammiileen kuma 90 ol Saa’ud Arabiyaa, Omaan, fi Sudaanirraa gara biyyaatti deebifamuun, hojiin waarinaan dandamachiisuu hojjetamuu ibsan. Dabalataan dargaggoonni godaansarra, biyya keessatti hojjetanii jijjiiramuu akka danda’an sagantaan bocamee hojiirra oolfamuu eeraniiru. Miidhaa daa’imman irra qaqqabuu ittisuufis sirni qabiinsa odeeffannoo daa’immanii hojiirra ooluu kan kaasaan Dooktar Ergoggeen, kanaanis daa’imman kuma 1 fi 40 balaaf saaxilaman baraaruun akka danda’ame ibsaniiru. See insights and ads Boost post Like Comment Send Share  
Diinagdee
Daldalaa ala ergii fi alaa galchuu si'ataa taasisuuf hojiin lojistikiirratti hojjetama jiru cimee itti fufa
Jun 14, 2024 55
Waxabajjii 6/2016(TOI) - Geejibni galaanaa fi lojistikii Itoophiyaa daldalaa ala ergii fi alaa galchuu si'ataa fi qaqabamaa taasisuuf hojii lojistikiirratti hojjechaa jiru cimsee kan itti fufu ta'uu beeksise. Daandii buufata lafa irraa Dirre Dawaa fi tarminaalaa daandii ijoo magaalichaa wal qunnamsiisu ijaarama ture tajaajila kennuu eegaleera. Daandiin kun doolaara miliyoona 8 kan ijaarame ta'uun himameera. Geejiba Galanaarraa fi Lojistitikii Itoophiyaatti itti aanaa hoji geggeessaan damee buufataa fi tarminaalaa obbo Mirataa'ab Takiluu akkasuma itti aanaa daarekata damee fe'umsaa fi tajaajilaa obbo Siraaj Abdulaahii dabalatee hoggantoonni olaanoo bulchiinsa magaalaa Dirre Dawaa daandicha tajaajila eegalchiisaniiru. Obbo Mirata'aab Takiluu wayita kana akka himanitti; Geejibni galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaa daldala ala ergii fi alaa galchii si'ataa taasisuuf hojiiwwaan bu'aa olaanaa qaban hojjechaa jiru cimsee kan itti fufa. Keessaayyu hojii kana milkeesuu keessaatti gahee olaanaa kan qabu ijaarsa buufata lafarraa fi tarmilaanoltaa biyyatti keessaa bakka barbaachisu hundaatti ijaaruun xiyyeeffannoo addaan hojjetama jira jedhaniiru. Daandiin dheerina kiloomeetira 1.2 qabu kan har'a jalaajila kennuu eegale kun daandii ijoo fi naannaawwaa daldala bilisaa kan wal qunnamsiisu buufanni lafarraa fi tarminaaliin tajaalila si'ataa akka kennaan kan taasisudha jedhaniiru.
Doktar Alamuu Simee koree oppireeshinii Xaa’oo waliin raawwii deddeebisii Xaa’oo ilaalchisuun mari’atan
Jun 14, 2024 57
Waxabajjii 07/2016(TOI)- Ministirri geejjibaa fi loojistiksii doktar Alamuu Simee koree oppireeshinii Xaa’oo waliin raawwii deddeebisii Xaa’oo ilaalchisuun Jibutii embaasii Itiyoophiyaatti mari’ataniiru Akkaataan gabaasa koree oppireeshinii Xaa’ootiin amma ammaatti Dooniiwwan Xaa’oo fe’an 27 Jibutii gahuusaanii fi fe’isi Xaa’oo dooniiwwan 24 buufata Jibutiirraa Itiyoophiyaatti geejjibamaa akka jiru ibsaniiru. Dooniiwwan hafan 3 oppireeshiniirra akka jiran koreen kun beeksiseera. Haala Kanaan amma ammaatti xaa’oon meetiriik toonii miiliyoona 1 fi kuma 334 fi 487 tuqaa 1 geejjibsiisuun karoora waggaarraa dhibbantaa 68 tuqaa 78 raawwatamuu korichi ibseera. Ministirri geejjibaa fi loojistiksii doktar Alamuu Simee hojii geejjibsiisuu amma ammaatti hojjetameen koricha galateeffataniiru. Ammas waa’een xaa’oo dhimma olaanaa ta’uu hubachuun korichi rakkooleen geejjibsiisuurratti mudatan furamanii fe’isni Xaa’oo hafan qindoominaan hojjechuun yeroon qonnaan bulaa biraan gahuun akka danda’amu kallattii kennaniiru. Koreen oppireeshinii Xaa’oo oomisha bahii - galii bara bajatichaa mijeessuuf hundeeffame walitti qabummaa embaasichaatiin ministeera geejjibaa fi loojistiiksii, Galaanaa fi lojistiiksii Itiyoophiyaa, baabura lafaa Itiyoo-Jibutii, abbaa taayitaa maariitaayimii Itiyoophiyaa, komishinii Gumurukii fi dhaabbata madaallii walsimsiisaa irraa hundaa’uun torbanitti guyyaa lama embaasichatti argamuun deddeebisii Xaa’oo qorachaa turuusaa odeeffannoon embaasii Itiyoophiyaa Jibutiitti argamerraa argame nimul’isa.
Zooniin dinagdee addaa Gadaa cehumsa industirii si’achiisuun dinagdee Itiyoophiyaa sadarkaa olaanaatti kan ceesisu ta’uun ibsame
Jun 13, 2024 228
Waxabajjii 06/2016 (TOI)- Zooniin dinagdee addaa Gadaa cehumsa industirii si’achiisuun fi invastimantii hawachuun dinagdee Itiyoophiyaa sadarkaa olaanaatti akka ceesisu daarektarri olaanaa zoonii dinagdee addaa Gadaa ibsan. Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad zoonii dinagdee addaa Gadaa magaalaawwan Adaamaa fi Mojoo jidduutti lafa heektaara kuma 24 irratti argamu Caamsaa 2/2016 jalqabsiisuunsanii niyaadatama. Kanatti aanuun ittaanaan komishinarii komishinii invastimantii Itiyoophiyaa doktar Zallaqaa Tamasgeenii fi daarektarri olaanaa zoonii dinagdee addaa Gadaa waliigaltee misoomsuu waliigalaniiru. Daarektarri olaanaa zoonii dinagdee addaa Gadaa obbo Mootummaa Tamasgeen wayita kana kaayoon zooniin dinagdee addaa Gadaa itti hundeeffame Itiyoophiyaan dinagdee cimaa akka ijaartu dandeessisuufi jedhan. Haala Kanaan Zooniin dinagdee addaa Gadaacehumsa industirii si’achiisuun Itiyoophiyaan daldala idil addunyaa n walitti hidhamiinsa cimaa akka qabaattu kan taasisu ta’uu ibsaniiru. Dargaggootaaf carraa hojii uumuuf gumaacha olaanaa akka qabaatu ibsaniiru. Akkasumas Itiyoophiyaa jiddugaleessa dinagdee Afriikaa taasisuuf kan hundaa’edha jedhan. Ittaanaan komishinaraa komishinii invastimantii Itiyoophiyaa doktar Zallaqaa Tamasgeen akka jedhanitti, komishinichi filmaatota Invastimantii Itiyoophiyaa keessa jiran beeksisuun hojiin bal’aan hojjetamaa jira. Keessumaa Invastimantii kallaattii alaa hawachuun pirojektoota addaddaa hojiitti galchaa jira jedhan. Dureeyyiin paarkiiwwan industirii keessatti dameelee addaddaatiin oomishatti akka galan hojmaata addaddaa diriirsuun dinagdee biyyattii sadarkaa olaanaatti ceesisuuf xiyyeeffannoon kennamuu eeraniiru. Zooniin dinagdee addaa kun doolaara miiliyoona 120’n ijaaramaa kan jiru yoo ta’u, paarkonni loojistiksii, jiddugaleessonni qaxanaa daldala bilisaa, paarkii industirii, jiddugaleessi daldala bahii fi galii, ijaarsi daandii Riil isteetii, dhiheessiin anniisaa fi sosochiiwwan dinagdee gurguddoo kan ofkeessaa qabu ta’uun ibsameera.
Viidiyoo
Saayinsii fi teeknooloojii
Sosochiin gabbisa dandeettii dijitaal faayinaansii biyyaalessaa jalqabame
Jun 12, 2024 238
Waxabajjii 05/2016(TOI)- Sosochiin gabbisa dandeettii dijitaal faayinaansii biyyaalessaa ifatti jalqabame. Ministeerri Innoveeshinii fi teeknooloojii baankii daldalaa Itiyoophiyaa fi Itiyoo-telekoom waliin ta’uum sosochii kana akka qopheesse ibsameera. Baniinsa sagantaa kanaarratti de’eetaan ministira innoveeshinii fi teeknooloojii doktar Yishiruu Alamaayyoo dijital teeknooloojiin sosochii jireenyaa lammiilee guyya guyyaa salphisuun jireenyi ammayyaa akka gabbatu qooda olaanaa gumaachaa jira jedhaniiru. Dabalataanis sirni faayinaansii amansiisaa fi amanamummaa qabu diriirsuun sosochii dinagdee si’ataa fi qaqqabaa akka ta’u nigargaara jechuun eeran. Teeknooloojii faayinaansii dijitaalaa fayyadamuun hawaasa biratti dabalaa dhufuunsaa baay’ee kan jajjabeessuu fi hojii ittifufiinsa qabaachuu qabu ta’uusaa kaasaniiru. Itiyoophiyaan sirna faayinaansii dijitaalaa hubachiisuu fi ittifayyadamuun biyyoota guddinaan walitti dhihaatan waliin yoo ilaalamu baay’ee hojjechuun akka irraa eegamu qorannoowwan akka agarsiisan eeraniiru. Kanaaf damee Kanaan fayyadamummaa fi qaqqabummaa lammiilee mirkaneessuurratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jedhaniiru. Fakkeenyaaf har’a Finfinneetti ifatti kan jalqabamu sosochiin “dandeettii dijitaal faayinaansii gabbisuu” isa tokkoo fi isa olaanaati jedhan. Sosochiin kun Waxabajjii 5-8 bara 2016tti Finfinnee manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 22 fi dhaabbilee teekiniikaa fi ogummaa 14 keessatti akka kennamu ibsameera. Haala walfakkaatuun sosochiin kun guyyoota kana keessatti naannawoota biyyatti biroo keessatti akka adeemsifamu beeksisaniiru. Sosochii Kanaan lammiilee kuma 200 caalaniif dandeettii dijitaal faayinaansii qaqqabaa taasisuuf carraaqqiin akka taasifamu dubbataniiru.
Ispoortii
Waancaan Awurooppaa har’a jalqabama
Jun 14, 2024 44
Waxabajjii 07/2016(TOI)-Waancaan Awurooppaa a7ffaan Jarman keessummeessitu har’a jalqabama. Taphni baniinsaa ramaddii tokko keessatti kan argaman Jarmanii fi Skootlaand jidduutti galgala sa’aatii 4tti Istaadiyeemii Aliyaanz Areenaa daawwattoota kuma 75 qabatutti nitaphatama. Jarmanii fi Skootlaand tapha waancaa Awurooppaatiin yeroo lammaffaaf waliin taphatu. Biyyoonni kunneen tapha waancaa Awurooppaa Swiidin akka llakkoofsa Awurooppaatti bara 1992 qopheessiteen ramaddii 2 keestaatti walitti dhufanii Jarman galchii 2 fi o’n mo’atteetti. Dabalataanis akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1986 waancaa addunyaa Fiifaa 13ffaa Meeksikoon qopheessiteen ramaddii 5 keessatti walitti dhufanii Jarman Skootlaandiin 2 fi 1’n mo’atteetti. Jarmanii fi Skootlaand taphoota dorgommii fi michoomaa 17 amma ammaatti taphataniin Jarman al 8 mo’achuun olaantummaa argatteetti. Skootlaand al 4 mo’atteetti. Al 5 ammoo walqixa bahaniiru. Skootlaand isa dhumaa Jarman kan mo’atte akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1999 yoo ta’u wayita sanatti tapha michomaa idil addunyaatiin 1 fi 0’n mo’atteetti. Waancaa Awurooppaa kan qopheessitu Jarman kan baranaa dabalatee ardii Awurooppaatti al 144ffaaf hiraachuun kan dursitu yoo ta’u Skootalaand dorgommichatti yemmuu hirmaattu kan ammaa yeroo 4ffaafidha. Sadarkaa kubbaa miilaa biyyootaa kan baatiin bahuun Jarman sadarkaa 16ffaa, Skootlaand ammoo sadarkaa 39ffaarratti argamu. Tapha waancaa Awurooppaa qopheessuun keenya dhiibbaa nurratti qabaatus tapha jalqabaa Skootlaand waliin taasifnu tasgabbiin taphannee taphachuu qabna jedhan abbaan umurii 36 leenjisaan garee biyyaalessaa Jarman Juuliyaan Naglismaan. Umuriinsaanii waggaa 60 kan ta’e leenjisaan garee Skootlaand Stiiv Kilaark Jarman morkachuuf qophoofneerra, waanti nusodaachisu hinjiru jedhan. Lammii Faransaayi kan ta’an abbaan umurii 42 Kilement Turpiin tapha baniinsaa abbaa murtii muummee ta’uun nitaphachiisu. Taphni Waancaa Awurooppaa 17ffaa Isteediyeemota 10tti guyyoota 31f kan taphatamu yemmuu ta’u biyyoonni 24 ramaddiiwwan 6tti qoodamanii nitaphatu. Waancaan Awurooppaa Adoolessa 7 bara 2016 nixumurama.
Roodmaappiin fedhii Itiyoophiyaan Waancaa Afriikaa keessummeessuuf qabdu raawwachiisuuf gargaaru qophaa’eera
Jun 14, 2024 46
Waxabajjii 07/2016(TOI)- Roodmaappiin fedhii Itiyoophiyaan Waancaa Afriikaa keessummeessuuf qabdu raawwachiisuuf gargaaru qophaa’uusaaministirri aadaa fi Ispoortii Qajeelaa Mardaasaa ibsan. Qorannoon raawwii guyyoota 100 bara bajatichaa kan xumuraa bakka ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad Argamanitti adeemsifameera. Ulaagaalee Federeeshinii kubbaa miilaa Afriikaa(Kaaf) karaa guuteen hojiileen ijaarsaa fi fooyyessa Istaadiyeemotaa adeemsifamaa jira. Raawwii damee aadaa fi ispoortii ilaalchisuun ibsa kan kennan obbo Qajeelaa Mardaasaa akkaataa kallattii mootummaa kaa’een Itiyoophiyaan waancaa Afriikaa akka keessummeessitu sochiin jalqabamuu ibsaniiru. Qorannoo Kanaan dorgommii Ardichaa gara Itiyoophiyaatti fiduuf maaltu hojjetamaa jira? Kan jedhurratti mariin taasifamuusaa himaniiru. Rood maappii karoora raawwachiisurratti Istaadiyeemota ulaagaalee dorgommii kana keessummeessuuf federeeshiniin kubbaa miilaa Afriikaa(Kaaf) gaafatu afur ykn shan akka barbaachisan kaa’amuusaa ibsaniiru. Bu’uraalee misoomaa dorgommii kana qopheessuuf barbaachisanii fi muuxannoon Itiyoophiyaan Kanaan dura waancaa Afriikaa qopheessuuf qabdu keessatti hammatamuu dubbataniiru. Istaadiyeemiin biyyaalessaa (Istaadiyeemiin Adey Ababaa ) sababa sirreessa gatiitiin ijaarsisaa ture rakkoonsaa furamee kontiraaktarri haaraa ijaarsa istaadiyimichaa hafe karaa ulaagaa kaaf guutuun hojjechaa akka jiru ministirichi ibsaniiru. Istaadiyeemiin idil addunyaa Bahaar Daarii fi kanneen biroos ulaagaa kaaf guutanii hatattamaan akka ijaaraman taasifamaa akka jiru dubbataniiru. Gama biraatiin federeeshinoonnii fiwaldaaleen ispoortii biyyaalessaa faayinaansiin ofdanda’uuf humnasaanii guddifachuuf hojiileen jalqabaman maalirra akka jiran mariin taasifamaa jira. Federeeshinoonnii fi waldaaleen deeggaramuu bajataa jalaa bahanii akka ofdanda’an deeggarsa akka taasisu beeksisaniiru. Gama aadaatiin ijaarsi jiddugaleessa aadaa seenaa fi aadaa Itiyoophiyaa qabatu akka ijaaramu kanaaf ammoo qophiin hojii diizaayinii xumuramuusaa fi jiddugaleessicha ijaaruuf muuxannoon biyyoota biroo fudhatamuusaa ibsaniiru. Ministeerichi dandeettii dhaabbatummaa cimsuuf fooyyessoonni, hojiileen qooda fudhattoota waliin hojjechaa jiruu fi dhimmoonni Kanaan walqabatan qoratamuusaanii dabalanii ibsaniiru.
Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Raaga haala qilleensaa dhaabbata meetrooloojirraa argatan misooma qonnaa beekumsaan geeggessuuf deeggaraa jiraachuu qooda fudhattoonni dubbatan
Jun 14, 2024 50
Waxabajjii 07/2016(TOI)-Raaga haala qilleensaa dhaabbata meetrooloojirraa argatan misooma qonnaa beekumsaan dabaalamee fi haala qabatamaa jiddugaleessa godhate geeggessuuf deeggaraa jiraachuu qooda fudhattoonni dubbatan Inistitiyuutiin meetrooloojii Itiyoophiyaa damee kibba baha Oromiyaa gama isaatiin, raaga haala qilleensa yeroo gannaa bara 2016 qooda fudhattootaaf ifoomsee jira. Qooda fudhattoonni yaada kennaniin raagni haala qilleensaa dhaabbaticharraa yeroo gara yerootti argatan miidhaa dhaqqabuu malu xiqqeessuuf isaan qarqaaraa jiraachuu dubbatan. Raagni dhaabbatichaan kennamu caalmaan xiinxala hamma roobaa, seensaa fi bahiinsa isaa ta'uu dubbatan. Raagni kennamaa jirus haala qabatamaa wajjiin kan walitti dhihaatu waan ta'eef hojii misooma qonnaa beekumsaan dabaalame geggessuu keessatti tumsaa jiraachuus akeekan. Damee Inistiitiyuutichaatti Ogeessi raagaa fi gamaggamaa meetrooloojii Obbo Damisee Taaddasaa gama isaaniitiin akkaataa raagni haala qilleensaa agarsiisuun godinaaleen kibba baha Oromiyaatti argaman dhibbantaa 45 ol rooba idilee olii kan argatan yoo ta'u dhibbantaan 40 ammoo rooba idilee dhibbantaan 15 hafan ammoo idilee gadi akka argatan raagamuu dubbatan. Hojigeggeessaan Inistitiyuutii meetrooloojii Itiyoophiyaa damee kibba baha Oromiyaa Obbo Mulaatuu Warqinaa gama isaaniitiin dhaabbatichi raagaa fi gamaaggama haala qilleensaa qooda fudhattootaaf yeroo gara yerootti kennaa jiraachuu dubbatan. Yeroo ammaas ta'eelee meetrooloojii bu'ureeffachuun raaga yeroo waqtii gannaa Kan ji'oota waxabajjii hanga Fulbaanaa turu maal akka fakkaatu qooda fudhattootaaf kennuu isaanii dhugoomsan. Qooda fudhattoonnis raaga haala qilleensaa tilmaame kana qonnaan bulaa biraan gahuun ittigaafatamummaa isaanii akka bahan akeekkachiisan.
Kutaaleen biyyattii rooba gannaatti fayyadaman rooba Xiqqaa amma guddaatti ni’argatu
Jun 12, 2024 71
Waxabajjii 05/2016(TOI)- Har’a dabalatee kutaaleen biyyattii rooba gannaatti fayyadaman rooba Xiqqaa amma guddaatti akka argatan inistiitiyuutiin miitiiwoorooloojii Itiyoophiyaa ibse. Inistiitiyuutichi ibsa TOI’f ergeen, kutaaleen biyyattii rooba gannaatti fayyadaman rooba Xiqqaa amma guddaatti akka argatan odeefannoowwan raga haala qilleensaa nimul’isu jedheera. Kutaalee biyyattii kibba lixaa, Lixa, Kaaba lixaa fi jiddugaleessaa haalli miitiiwoorooloojii rooba qaban cimaa akka deeman ibsameera. Haalli miitiiwoorooloojii rooba gannaa uuman guyyaa guyyaatti babal’achaa fi cimaa akka deeman raagni qilleensaa agarsiiseera. Kutaalee biyyattii kibba lixaa, lixaa fi Kaaba lixaa, jiddugaleessaatti baay’innii fi tamsa’inni bokkaa akka dabalu himameera. Gama biraatiin hoo’i guyyaa olaanaan kutaalee biyyattii Kaaba bahaa, lixaatti digirii seelshiyeesii 32 ol akka ta’u raagani nimul’isa. Torbee itti aanan naannawoonni rooba gannaatti fayyadaman irratti rooba xiqqaa amma guddaatti akka argatan eerameera. Jiidhinni jiraatus naannawoota biyyattii Arfaasaatti fayyadaman midhaan Arfaasaa turanii facaafamanii fi firii godhachaa jiran, biqiltuuwwanii fi muduraawwan dhaabbataaf fedhii bishaanii guutuuf faayidaa olaanaa akka qabaatu himameera. Midhaan gannaa dursanii facaafamaniif yeroon facaasuu fi maasaa qopheessuuf qooda gaarii akka qabaatu ibsameera. Sululoota Abbayyaa, Baaroo Akooboo gara gubbaa fi jiddugaleessaa, Oomoo Gibee, sulula gadifagoo, Hwaasii fi Takazee akkasumas sululoota Danaakil Affaar iddoowwan muraasatti jiidhinni jiddugaleessarraa amma olaanaatti akka argatan eerameera. Kun ammoo bishaan lafa keessaa fi lafa gubbaa sululootaa akka fooyyessu inistiityuutichi ibseera.
Hojiin misooma magariisaa qabeenyota naannawaa qabeenyatti jijjiireera
Jun 7, 2024 129
Caamsaa 30/2016 (TOI) - Hojiin misooma magariisaa qabeenyota naannawaa qabeenyatti jijjiiruusaa bulchiinsa Dirreedawaatti sadarkaa ittaanaa kantiibaatti itti waamamaan mootummaa Ibraahiim Yeesuuf ibsan. Mariin paanaalii mata duree “Misoomni magariisaa badhaadhina egereef” jedhuun tajaajilli oduu Itiyoophiyaa qopheesse magaalaa Dirreedawaatti taa’amaa jira. Sadarkaa ittaanaa kantiibaa bulchiinsa dirreedawaatti itti waamamaan mootumm Ibraahiim Yuusuuf waltajjicharratti akka ibsanitti, jijjiiramaa asitti hojiileen duula ashaaraa magariisaatiin hojjetamaa jiran Itiyoophiyaa badhaate dhalootaaf dabarsuuf yaaliiwwan jalqabaman milkeessaniiru. Hojiin misooma magariisaa ministira muummee doktar Abiyyi Ahimadiin jalqabamee fi hawaasni hundi irratti hirmaachaa jiru guutuu biyyaatti bu’aa agarsisuusaa eeraniiru. Hojiin misooma magariisaa iddoowwan akka Dirreedawaa lolaaf saaxilaman balaa qaqqabu hir’isuu akka dandeessise dubbataniiru. Kana malees hojiileen misooma magariisaa wabii nyaataa qonnaan bulaa mirkaneessuurra darbee dargaggootaaf carraa hojii uumeera jedhan. Mariin paanaalii TOI’n Bulchiinsa Dirreedawaatti qopheesse hojiin misooma ashaaraa magariisaa akka biyyaatti jalqabameef muuxannoon akka argamu ta’uu ibsaniiru. Hojii raawwachiisaan olaanaa TOI obbo Seeyifee Darribee akka ibsanitti, misoomni magariisaa naannawa mijataa dhalootaaf tursuu, qabeenya uumamaa eeguun dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa damdamachuuf, gama qonnaan ammoo misooma qabeenya midhaanii fi beelladaa guddisuuf, lolaa fi dhiibbaawwan ongee ittisuuf nidandeessisa. Kna malees xiin sammuu gargaaramuu dhabamsiisuun gootummaa ofiin ofiif jiraachuuf akka uumu ibsaniiru. TOI’nis ajandaa biyyaalessaa kanaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennuun, keessummaa xiin sammuu gargaaramuu jalaa bahe gabbisuun ilaalcha misoomaan guddachuu fi jijjiiramuu jedhuun yaalii mootummaan ajandaa ummanni irratti mari’atu taasisuuf hojjechaa jira jedhan. Waggaa kanatti waltajjiiwwan paanaalii 13 Finfinnee fi naannolee addaddaatti qopheesseen addatti waltajjii paanaalii 14ffaa kana misooma magariisaarratti akka xiyyeeffatu taasifamuusaa himaniiru. Mana maree bakka bu’oota ummataatti walitti qabaan koree dhaabbataa dhimmoota demokiraasii Iwunetee Allenee, Bulchiinsa Dirreedawaatti sadarkaa ittaanaa kantiibaatti itti waamamaan Ibraahiim Yeesuuf, miseensonni hooggansaa federaalaa fi bulchiinsa Dirreedawaa, bakka bu’oonni dhaabbilee jijjiirama haala qilleessaa fi misooma magariisaarratti xiyyeeffachuun hojjetanii, hayyoonni damee kanaa fi keessummoonni afeeraman kan hirmaatan yoo ta’u, barreeffamoonni addaddaa hayyootaan dhihaachaa jiru.
Mariin paanaalii  mata duree "misoomni magariisaa badhaadhina egereef” jedhuun qophaa’e magaalaa Dirreedawaatti taa’amaa jira
Jun 7, 2024 153
Caamsaa 30/2016(TOI)- Mariin paanaalii mata duree "misoomni magariisaa badhaadhina egereef” jedhuun qophaa’e magaalaa Dirreedawaatti taa’amaa jira. Mana maree bakka bu’oota ummataatti walitti qabaan koree dhaabbataa dhimmoota demokiraasii Iwunetee Allenee, Bulchiinsa Dirreedawaatti sadarkaa ittaanaa kantiibaatti itti waamamaan Ibraahiim Yeesuuf, miseensonni hooggansaa federaalaa fi bulchiinsa Dirreedawaa, bakka bu’oonni dhaabbilee jijjiirama haala qilleessaa fi misooma magariisaarratti xiyyeeffachuun hojjetanii, hayyoonni damee kanaa fi keessummoonni afeeraman waltajichcharratti hirmaachaa jiru. Paanaalichi matadureewwan dhiibbaawwan jijjiirama haala qilleensaa fi haala qabatamaa idil addunyaa, jijjiirama haala qilleensaa fi galmoota misooma egeree, muuxannoo Itiyoophiyaa gama misooma magariisaatiin akkasumas jijjiirama haala qilleensaa ilaalchisuun qooda miidiyaalee jedhanirratti kan xiyyeeffate akka ta’e ibsameera. Mariin paanaalii kun hojiileen misooma magariisaa akka biyyaatti hojjetamaa jiran jijjiirama haala qilleensaa damdamachuu fi badhaadhina egeree gama mirkaneessuutiin faayidaa qabanirratti hubannoon waloo akka jiraatu gochuuf kan kaayyeffamedha. Haala Kanaan hojiilee misooma magariisaa hirmaannaa ummataatiin jalqabaman ittifufsiisuuf hundi qoodasaa akka bahu dandeessisuuf gumaacha olaanaa akka qabaatu ibsameera.
Baay’inaan Kan Dubbifaman
Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu kennaniifi ragaa kennaan itti fayyadamuu danda'an ifa godhe.
Mar 3, 2023 5385
Guraandhala 24/2015(TOI) - Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa guyyaa har'aa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu ittiin kennaniifi ragaa ittiin eeraan fayyadamuu danda'an 'Public Feedback System' jedhamu ifa godhe. Komishinichi Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo waliin ta’uun Appilikeeshinii kana akka hojjete eerameera. Appichi afaanota biyya keessaa shaniin tajaajila kan kennu ta'uun himaeera. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa Dooktar Saamu’eel Urqatoo akka jedhanitti, komishinichi hojiiwwan jijjiramaa hojjechaa jiru milkeesuuf teeknooloojiiwwan fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Appilikeeshinichi hojii kan ariifachiisuufi haleellaa fi sodaachisaa ragaa eertootaa fi odeeffannoo kennitootarra gahu kan ittisu ta'uu himaniiru. Kana hordofuun hawaasni karaa appilikeshinii 'Public Feedback System'' yaada kennuudhaan itti gaafatamummaa biyyaalessaa isaa ba'uu qabu gaafataniiru. Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Obbo Solomoon Sookaa akka jedhanitti, appilikeeshinii kana haleellaa saayibarii eegumsii cimaan kan taasifamuuf ta'uu himaniiru. Waajjira Ministira Muummeetti deetaan dhimmoota Kaabinee obbo Tasfaayee Dhaabaa akka jedhanitti, malaammaltummaa ittisuuf dhaabbanni tokko qofaan hojjetee milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf lammileen hunduu miira itti gaafatamummaa qabuun malaan maltummaa ittisuuf hirmaachuu qabu jedhaniiru.
Gabaasa addaa
Magaalichatti ayyaana Faaskaatti balaan homtuu osoo hin uumamiin nagan kabajameera
May 6, 2024 467
Ebla 28/2016(TOI) - Magaalaa Finfinneetti ayyaanni Faaskaa balaan homtuu osoo hin mudatiin nagaan kabajamuu Komishiiniin Hoggansa balaa fi Ibiddaa magaalichaa beeksise. Hawaasni ergaawwan ofeeggannoo duraa komishinichi kennaa ture hojiirra oolchuuf balaan tokko osoo hin mudatiin ayyaanichi waan kabajameef galateeffateera. Komishiinichatti ogeessa dubbi himaa uummata kan ta'an obbo Nigaatuu Maammoo jala bultii ayyaanichaatti balaa ibiddaa mudateen namni tokko kan du'erraa kan hafe balaa tasaa fi ibiddaa tokkolee akka hin mudanne TOT'tti himaniiru. Guyyaa Sanbataa Kutaa magaalaa Boolee aanaa 12 naannawwaa Maariyaam Mazooraa jedhamee beekamutti jeneretara kaasuuf boba'aa itti naqaa kan ture hojjetaan hootelaa umuriin isaa 26 bala ibiddaa Jeneretaricharraa ka'een lubbuun daebuu himaniiru. Saaxilamummaa guyyaa ayyaana balaa uumamuu danda'uun yoo madaalamu balaawwan kan hin uumamne ta'uu himaniiru. Komishinichi ayyaanichaan dura bakka hawaasni bal'inaan argamutti hojii hubannoo uumuu hojjechaa turuu yaadachiisaniiru. Hawaasinis ergaa hubannoo uumuurratti kennameef kana hojiirra oolchuun ayyaanichi karaa nagaa akka kabajamu gahee isaa bahuu danda'eera jedhaniiru. Gara fuula duraattis ofeeggannoo kana caalaatti cimsuu akka qabu hubachiisaniiru. Balaan tasaa fi ibiddaa yoo mudate immoo bilbila bilisaa 939, bilbila kallattii 0111-55-53-00 ykn 0111-56-86-01 bilbiluun beeksisuun ni danda'ama jwdhaniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015