Hawaasummaa
Beeksisoonni daldalaa aadaa fi xinsammuu hawaasaa  hubannaa keessa hingalchine miidiyaan akka hintamsaane to’annoon taasifamu cimuu qaba
Jul 14, 2024 25
Adoolessa 07/2016(TOI)- Beeksisoonni daldalaa aadaa fi xinsammuu hawaasaa hubannaa keessa hingalchine miidiyaan akka hintamsaane to’annoon taasifamu cimuu akka qabu ibsame. Dambii fi qajeelfamni beeksisoonni miidiyaa hawaasaan darban qindoominaan to’achuu dandeessisu qophaa’uunsaas ibsameera. Beeksifoonni daldalaa tokko tokko nama hawachuuf jecha ergaan dhugaarraa fagaate miidiyaan yeroo darban mul’ata. Dnabiin miidiyaa kun beeksisoonni daldalaa addaddaa miidiyaan darban aadaa fi xinsammuu ummataa hubannoo keessa akka galchan nidirqisiisa. Abbaa taayitaa miidiyaalee Itiyoophiyaatti ittigaafatamaan deeskii hordoffii beeksisaa Yoonaas Faantaayee TOItti akka himanitti, beeksisoonni daldalaa miidiyaaleen darban qabiyyee aadaa fi duudhaa hawaasaatii ala ta’an akka hinqabaanne labsiin miidiyaa nidirqisiisa. Abbaan taayitichaa kana to’achuuf qofaasaa hojjechuu waan hindandeenyeef qaamolee mootummaa hojii to’annaa hojjetan waliin waliigaltee mallatteessee hojiitti galamuusaa himaniiru. Kanneen keessaa ejensii sadarkaalee Itiyoophiyaa, ministeera Turizimii, abbaa taayitaa gabaa kaappitaalaa, dhaabbata barmootaa fi leenjii akkasumas abbaa taayiyaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaa akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Beeksisoota barmoota olaanoo dhaabbata barmoota olaanaa, dhimmoota aksiyoonaa abbaa taayitaa gabaa kaappitaalaa, sadarkaalee oomishaa fi tajaajilaa qaamolee to’attootaa fi dureeyyii waliin ta’uun beeksisoonni tamsaafaman seeraa fi sirna akka eegan hojjetamaa jira jedhan. Abbaa taayitaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaatti ogeettiin galmee fi eyyamaa nyaataa Baqqalach Jabeessaa beeksisoonni nyaataa fi dhugaatii miidiyaaleen darban dhiibbaa xiinsammuu ummatarratti akka hingeessifne ofeeggannoon nibarbaachisa jedhan. Nyaannii fi dhugaatiin kamiyyuu qulqullunnii fi nageenyisaa eegamee hawaasa akka qaqqaban abbaan taayitichaa oomishuurraa kaasee hordoffii fi to’annaa akka taasisu eeraniiru. Oomishni oomishamu sadarkaa barbaachisu guutee abbaa taayitichaan erga galmeeffamee booda beeksifni akka himamu eyyamni nikennamaaf jedhaniiru. Oomishoonni qulqullinaa fi nageenyasaanii eeggatanii gabaaf akka dhihaatanii fi sana boodas hordofuun tarkaanfii fudhachuurratti xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Fuulli marsariitii babal’achuurraa kan ka’e beeksisoonni addaddaa akka tamsa’an ogeettiin kun nidubbatu. Abbaan taayitichaa dhimma kana qindoominaan ittisuuf dambii fi qajeelfama qopheessuusaas akkasuma.
Oromiyaatti human hoggansa dhaabbilee fayyaa cimsuun kennisa tajaajiala dhaabbilee fayyaa foyyesuuf xiyyeeffannoon kennameera.
Jul 12, 2024 70
Adoolessa 5/2016(TOI) - Naannoo Oromiyaatti rakkoo kennisa tajaajila dhaabbilee fayyaarratti mul'atu foyyesuuf humna hoggansa dhaabbilee fayyaa cimsuuf xiyyeeffannoon hojjetamuuf akka jiru Biiroon Fayyaa naannichaa beeksise. Biirichi ministeera fayyaa waliin ta'uun innooveshinii fayyaa qindaa'e, hogansa milkaa'aa damichaa fi kallattii tajaajila akirditeeshiinii fayyaa irratti magaalaa Adaamaatti qooda fudhatoota waliin mari'ata jira. Itti aanaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdinnaa sirna banisa foramichaarratti; qulqullina kennisa tajaajila fayyaa foyyesuuf xiyyeeffannoon hojjetama jira. Biirichi dhaabbilee fayyaa babal'isuun cinaatti galteewwan waldhaansa fayyaaf balbachisan guutuu fi tajaajila fooyyesuurratti xiyyeeffannoon hojjecha jira jedhaniiru. Hojiirra oolmaa rifoomii fayyaa, bu'a qabeesummaa kallatti qulqulinaa tajaajila fayyaa irratti hojjetama jiru jedhaniru. Hojiiwwan hojjetama jiraniin milkaa'inoonni argamaa jiratanis ammaas hawaasni dhaabbilee fayyaatti haala barbaadamuun tajaajila argachaa akka hin jirre eeranii keessattu imoo dhaabbilee fayyaa haraawwa ta'an keessaatti rakkoon kun ni cima jedhaniiru. Rakkoo kana furuuf humna hoggansa kennuu hoggantoota dhaabbilee fayyaa kanneeniirratti xiyyeeffannoon kenname jira jedhaniiru. Ministeera fayyaatti daarektarri fooyya'insa sirna fayyaa doktar Abbaas Hasan gama isaaniin dhaabbileen fayyaa sadarkaa 1ffaa qulqullina tajaajila fayyaa bu'uuraa mirkaneesuu qabu jedhaniiru. Fooyya'insa kanaaf immoo hoggansi murteessadha jedhaniiru.
Tajaajila tola ooltummaan tajaajila waldhaansa fayyaa tolaan argachuu isaaniitti gammaduu kanneen tajaajilicharra fayyadamoo ta'an himan
Jul 12, 2024 58
Adoolessa 5/2016(TOI) - Tajaajila tola ooltummaawaqtii gannaa kana kennamaa jiruun tajaajila waldhaansa fayyaa kanfaltii tokko malee tolaan argachuu isaaniitti gammaduu kanneen tajaajilicharra fayyadamoo ta'an himan. Sadarkaa biyyaatti bara kana dameewwan 14 irratti tajaajilli tola ooltumma akka kennamu ifoomuun ni yaadatama. Tajaajilli Oduu Itoophiyaa kennisa tajaajila tola ooltummaa dhaabbilee fayyaa ilaalchisee fayyadamtoota tajaajilichaa, tola ooltotaa fi Biiroo fayyaa Finfinnee haasofsiiseera. Kanneen tajaajila tola oltummaan tajaajila waldhaansa fayyaa argatan akka himanitti; tajaajila tola ooltummaa waqtii gannaa kennamaa jiru kanaan kanfaltii tokko malee waldhaansa fayyaa guutuu argachuu himaniiru. Ogeeyyiin tajaajila tola ooltummaan tajaajila waldhaansa fayyaa kennaa jiranii fi qindeesitoonni kunusaa fi waldhaasi yaala fayyaa isaan gochaa jira gocha gaarii waan ta'eef jabaatee itti fufuu qaba jedhaniiru. Kanneen maallaqa kanfalaanii ittiin waldhaansa fayyaa argachuu hin dandeenye tajaajila tola ooltummaa kanaan waldhaansa fayyaa argachaa akka jiran himaniiru. Kanneen tajaajila tola ooltummaa kanarratti hirmaachaa jiran tajaajilli tola ooltummaa ofiif osoo hin taane kaaniif dursi kan ittiin kennamu gochaa eebbifamaadha jedhaniiru. Tajaajila kanaan kanneen humna hin qabne, miidhamtootaa fi dhukkubsatoota gargaaruun gammachuu sammuu kan namaaf kennu waan ta'eef dhaabbilee fayyaatti argamuun tajaajila kana kenna jirachuus himaniiru. Itti aanaan Biiroo Fayyaa magaalaa Finfinnee doktar Mulugeetaa Indaalee akka himanitti, tola ooltonni qindaa'uu fi karaa ijaarameen deeggarsi isaan dhaabbilee fayyaaf taasisaa jiran tajaajilli fayyaa akka fooyya'u taasisa jira. Tajaajila tola ooltummaa waqtii gannaa bara kanaanis tola ooltota hedduu hirmaachisuun lammilee kuma 154 ol ta'aniif tajaajila yaala fayyaa akka argatan akka taasifamu beeksisaniiru. Keessaayyu sababa hanqina dhiigaan namni lubbuu isaa akka hin dhabne taasisuu dhiiga Yuunitii kuma 18 walitti qabuuf karoorfamuu himaniiru.
Adeemsi kennisa qormaata yeroo ammaa sadarkaa beekumsa baratootaa karaa sirriin kan madaaludha
Jul 10, 2024 307
Adoolessa 3/2016(TOI) -Adeemsi kennisa qormaata yeroo ammaa sadarkaa beekumsa baratootaa karaa sirriin kan madaalu ta'uu Ministirri Barnoota Pirofesar Biraanuu Naggaa beeksisan. Pirofeesar Biraanuu Naggaa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhihaachuun gaaffiiwwan adda addaa uummatarra dhihaataniif ibsa kennaniiru. Hangi baratoota kutaa 12ffaa qoramanii kufanii dabaluu, hojii fooyya'insa manneen barnootaa fi dhimmoota biroo irratti ibsa fi yaada kennaniiru. Haalli adeemsa kennisa qormaataa yeroo ammaa sadarkaa beekumsa baratootaa sirriitti kan madaalu ta'uu beeksisaniiru. Haalli kennisa qormataa kanaan dura ture walirra hatuun kan itti baay'atu ta'uu yaadachiisanii; haalli kennisa qormaata yeroo ammaa rakkoo kana kan furedha jedhaniiru. Haali kennisa qormata kutaa 12ffaa yeroo ammaa sadarkaa madaallii beekumsa baratootaa seeraan adda baasuuf kan dandeesise ta'uu ibsaniiru. Adeemsi kennisa qormaataa kun baratoonni sirriitti qormaatatti akka qophaa'an kan taasisu fi beekumsaaf akka carraqaan kan taasisudha jedhaniiru. Bara kana qormaanni kutaa 12ffaa karaa onlaayinii kennuun jalqabamuu ibsanii gara fuula duraatti bu'uuraalee misoomaa kanaaf barbaachisan guutuu fi rakkoo addaan cicitinsa intarneetii furuun qormaata karaa onlaayinii kennuun cimee itti fufa jedhaniiru. Sababa rakkoo nageenyaa fi kanneen biroon baratoonni qormaaticha qoramuu hin dandeenye yoo barnoota bakka bu'insa kennuufiin danda'ame bara 2016 yoo hin danda'amnellee bara itti aanutti qoruun kan danda'amu ta'uu ibsaniiru. Bara bajataa 2016 hawaasni maallaqaan fi humna isaani foyyaa'insa manneen barnootaaf birrii biliyoona 25 ol deeggarsa taasisuu ibsaniiru. Kanaanis manneen barnoota kuma 5 fi 873 haaraan kan ijaaraman yoo ta'u manneen barnoota kuma 14 ol immoo haaromsuu fi fooyya'insi biroon taasifameefira jedhaniiru. Gara fuula duraattis hawaasa hirmaachisuun qulqullina barnootaa foyyeesuu fi waliin gahinsa barnootaa babal'isuuf ni hojjetama jedhaniiru.
Dargaggoonni aadaa waliin mari’achuu fi wal dhaggeeffachuu horachuudhaan marii biyyaalessaa keessatti gahee isaanii akka ba’atan waamichi taasifame
Jul 9, 2024 503
Dargaggoonni aadaa waliin mariyachuu fi wal dhaggeeffachuu horachuun marii biyyaalessaa keessatti gahee isaanii ba’achuu akka qaban Komishinarri Olaanaa Komishinii Marii Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Piroofeesar Masfin Aar’ayaa waamicha dhiyeessan. Waltajjiin dargaggootaa Komishiniin marii biyyoolessaa Itiyoophiyaa qopheesser magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Mariin kun mata duree "Gahee fi hirmaannaa dargaggoonni marii biyyaalessaa keessatti qaban" jedhuun gaggeeffamaa jira. Komishinarri Olaanaa Komishinichaa Proofeesar Masfin Aara’yaa haasaa waltajjicha irratti taasisaniin dargaggoonni aadaa mari’achuu fi wal dhaggeeffachuu gabbifachuun marii biyyaalessaa keessatti gahee isaanii akka ba’an gaafataniiru. Ijaarsa biyyaa nagaa fi tasgabbaa’aa ta’eef ga’een dargaggootaa ol’aanaa ta’uus dubbataniiru. Marii dhaloota jidduutti jiraachuu qabuu akkasumas akkaataa qooda dargaggootaa marii biyyaalessaa keessatti guddisuun itti danda’amu yaanni maree waltajjicharratti komishinarootaan dhihaatee mari’atamaa jira. Dargaggoonni 200 ol guutuu biyyattii irraa walitti dhufan marii Kana irratti hirmaachaa jiru. Qaama boqonnaa marsaa sadaffaa kan ta’e boqonnaan maree ajandaa adda baasuu Komishiniin marii biyyoolessaa Itiyoophiyaa Caamsaa bara 2016 magaalaa Finfinneetti gaggeessee akka ture ni yaadatama. Bakka bu’oonni waldaalee fi dhaabbilee, bakka bu’oonni mootummaa, bakka bu’oonni paartilee siyaasaa fi namoota dhiibbaa uumanii akkasumas bakka bu’oonni kutaalee hawaasaa adda addaa irraa filataman ajandaalee walitti qabaman qindeessuun maricharratti dhiheessaniiru. Adeemsi ajandaa walitti qabuu naannolee biroo fi bulchiinsa magaalaa Dirreedawaatti kan raawwatamu ta’uu odeeffannoon komishinicharraa argame ni eera. Fuulduras naannolee biroo fi bulchiinsa magaalaa Dirreedawaatti ajandaan akka walitti qabamu odeeffannoon komishinicharraa argame nimul’isa.
Naannoo Harariitti ayyaana guyyaa Harar Idil addunyaa 26ffaa sababeeffachuun hojiileen tola ooltummaa hojjetamaa jiru
Jul 9, 2024 91
Adoolessa 02/2016 (TOI)- Naannoo Harariitti ayyaana guyyaa Harar Idil addunyaa 26ffaa sababeeffachuun hojiileen tola ooltummaa hojjetamaa jiru Guyyaa kana hojiileen manneen dadhabootaa haaromsuu, dhiiga arjoomuu fi kanneen biroo hojjetamaa jiru. Bulchaan bulchiinsaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii wayita kana akka jedhanitti, tola ooltummaan hojii gaarummaa qajeeltummaa fi gaarummaa fedhii ofiin taasifamudha. Obbo Ordiin akka jedhanitti, hojiin tola ooltummaa waljidduutti hariiroo kan cimsu, waliif yaaduu fi waliif birmachuudha. “Namni hundi waan danda’uun hojii tola ooltummaa hojjechuu nidanda’a” kan jedhan bulchaan bulchiinsaa kun, keessumaa tola ooltummaa keessaa tokko kan ta’e dhiiga arjoomuun nibarbaachisa jedhaniiru. Qaamolee biyya keessaas ta’e biyya alaa kanneen deeggarsa taasisanii fi fuulduras hojii gaarummaarratti hirmaatan hunda galateeffataniiru. Hooggantuun biiroo dubartoota daa’immanii fi dargaggootaa naannichaa adde Ramziiyaa Abdulwahaab gamasaaniin ayyaana kana ilaalchisuun hojiilee mana maanguddootaa haaromsuu, dhiiga arjoomuu fi dadhaboota deeggaruu hojjetamaa akka jiran dubbataniiru. Keessumaa hojiilee tajaajila tola ooltummaa gannaa baranaatiin haaromsi mana dadhabootaa 100 jalqabamuusaa dabalanii ibsaniiru. Guyyaa kana bulchaan bulchiinsaa obbo Ordiin Badrii dabalatee hooggantoonni olaanoo naannichaa, miseensonni kaabinee, Itiyoophiyaanonni biyya alaa jiraatanii fi dhalootaan Itiyoophiyaa fi keessummoonni biroon argamaniiru.
Nageenya egeree gochuun imala misoomaa fi badhaadhina bakkaan gahuun nibarbaachisa-bulchaa bulchiinsaa Ordiin Badrii
Jul 7, 2024 633
Waxabajjii 30/2016(TOI)- Nageenya egeree gochuun imala misoomaa fi badhaadhina jalqabaman bakkaan gahuun akka barbaachisu bulchaa bulchiinsaa naannoo Hararii Ordiin Badrii Fiigichi daandiirraa nageenyaa mata duree”nageenyi hundaaf, hundi nageenyaaf” jedhuun har’a magaalaa Hararitti adeemsifameera. Hooggantoonni olaanoo naannichaa hawaasni diyaasporaa dhalattoota Harar biyyoota addaddaarraa dhufan, daa’immanii fi kutaaleen hawaasaa biroon dorgommii fiigichaa kanarratti argamaniiru. Obbo Ordiin Badrii wayita kana akka jedhanitti, nageenya naannichaa fi biyyaa dhalootarraa dhalootatti darbaa dhufe eeguun ittigaafatama hundaati. Naannoon keenya sadarkaa addunyaatti fakkeenyaa fi beekamtiin nageenyaa, waldanda’uu fi waloomaa kan kennameefidha kan jedhan obbo Ordiin, nageenya kana eeguun dhaloota dhufiif ceesisuuf carraaquun nibarbaachisa jedhan. Nageenyi waan yaadan galmaan gahuuf furtuudha kan jedhan bulchaan bulchiinsaa kun nageenya eeguu fi olaantummaa sera kabajuun imala misoomaa fi badhaadhinaa jalqabame dhugoomsuun dhimmi xiyyeeffannoon kennameef akka ta’e himaniiru. Jiraattuun magaalaa Harar adde Mayimunaa Umar gamasaaniin nageenyii fi tokkummaan akka cimu waan nurraa eegamu nibaana jedhan. Bakka nageenyi himamu kamittu hafee hinbeeku kan jedhan adde Mayimunaan, waa’ee nageenyaa fi tokkummaa nanbarsiisa, biyyi keenya nageenya barbaaddi jedhan. Dargaggoo Salaam Alamuu gamasheetiin dargaggoonni nageenyaa fi misooma biyyaa ittifufsiisuuf ittigaafatama seenaa qabu jetteetti.
Dorgommiin fiigichaa magaalaawwan addaddaatti mata duree “nageenyi hundaaf, hundi nageenyaaf” jedhu adeemsifamaa jira
Jul 7, 2024 96
Waxabajjii 30/2016 (TOI)-Dorgommiin fiigichaa “nageenyi hundaaf, hundi fiigichaaf jedhu magaalaawwan naannolee Itiyoophiyaa jiddugaleessaa, Itiyoophiyaa kibbaa, Sidaamaa fi Itiyoophiyaa kibba lixaatti adeemsifamaa jira. Hooggantoonni olaanoo naannolee kanneenii fi jiraattonni magaalaa dorgomicharratti hirmaachaa jiru. Bulchaan bulchiinsa naannoo Itiyoophiyaa jiddugaleessaa obbo Indaashaawu Xaasoo dabalatee hooggantoonni olaanoo naannichaa fi jiraattonni dorgommii kiiloomeetira 6 magaalaa Hoosaa’inaatti qophaa’erratti hirmaachaa jiru. Obbo Indaashaawu Xaasoo Wayita kana akka jedhanitti jijjiirama jalqabame ittifufsiisuun fayyadama lammiilee mirkaneessuuf nageenyi nibarbaachisa. Dorgommiin fiigichaa kun nageenya walitti hidhamiinsa ummata naannichaa cimsuu dandeessisu mirkaneessuuf bu’ura kan kaa’u ta’uusaa dubbataniiru. Haala walfakkaatuun dorgommiin fiigichaa mata duree “nageenyi hundaaf, hundi nageenyaaf” jedhu magaalaa Hawaasaatti adeemsifamaa jira. Dorrgommicha bulchiinsi magaalaa Hawaasaa biiroo nageenyaa naannoo Sidaamaa fi ministeera nageenyaa waliin qindoominaan akka qopheessan himameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hawaasaa Makuriyaa Maarshaayee akka beeksisanitti, kaayyoon fiigicha kanaa nageenya akka naannichaattis ta’e akka biyyaatti argame fuulduratti ceesisuuf akka ta’e dubbataniiru. “Akkasumas hundi nageenyarratti akka xiyyeeffatu waamicha dabarsuuf kan akeekkatedha” jedhan. Haala walfakkaatuun dorgommichi magaalaa Walaayittaa Sooddootti bakka hooggantoonni olaanoo naannichaa argamanitti adeemsifamaa kan jiru yoo ta’u, Boongaa dabalatee naannoo ummattoota kibba lixaa Itiyoophiyaatti magaalota addaddaatti adeemsifamaa jira. Dorgommiin fiigichaa ministeerri nageenyaa qindeesse kan m,agaalaawwan addaddaatti adeemsifamaa jiru kun kiiloomeetira 5 akka fagaatu beekameera.
Hunda caalaa Itiyoophiyaaf nageenyi nibarbaachisa-Obbo Binnaalf Andu’alem
Jul 7, 2024 73
Waxabajjii 30/2016 (TOI)-Mata duree ”nageenyi hundaaf, hundi nageenyaaf” jedhuun fiigichi nageenyaa biyyaalessaa Finfinneetti adeemsifameera. Dorgommiin fiigicha nageenyaa mata duree ”nageenyi hundaaf, hundi nageenyaaf " jedhu ministeera nageenyaa fi qaamolee tumsitootaan qophaa’e. Ministirri nageenyaa Binnaalf Andu’alem , Kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee dabalatee hooggantoonni olaanoo mootummaa, atileetonni beekamoo fi dippilomaatonni biyyoota addaddaa Finfinneetti argaman dorgommicharratti argamaniiru. Ministirri nageenyaa obbo Binnaalf Andu’alem wayita kana hunda caalaa Itiyoophiyaaf nageenyi nibarbaachisa jedhan. Kaayyoon fiigicha nageenyaa kun fedhii nageenyaaf qabnu dabaluufi jechuun ibsaniiru. Nageenyi bu’ura waan hundaa waan ta’eef hundi keenya nageenyaaf karaa nageenyaa tumsuu qabna jedhan. Milkaa’inoonni Itiyoophiyaan gama hundaan galmeessisaa jirtu itti fufsiisuuf nageenyi baa’yee barbaachisaadha jedhan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gamasaaniin nageenyi magaalaa keenyaa kan eegame hojiin nageenyaa ummanni itti hirmaate waan hojjetameefi jedham. Kanaaf nageenya kana egereef ittifufsiisuuf namni hundi qooda tgumaachaa jiru cimsee ittifufsiisuu akka qabu hubachiisaniiru. Lammiileen guutuu Itiyoophiyaa keessatti argaman kan miiliyoonaan lakkaa’aman dorgommii fiigicha biyyaalessaa daandiirraa irratti hirmaataniiru. Dorgommichi har’a Finfinnee, Dirreedawaa fi magaalaalee muummee kanneen biro keessatti adeemsifamaa jira. Kaayyoon fiigicha kanaa waa’ee nageenyaa hubannoo uumuun lammiileen nageenya egereef ittigaafatamasaanii bahuu akka qaban hubachiisuufi.
Beekamtiin Ministirri Muummee Barsiisotaaf kennaan caalaatti akka hojjennu kan nu jajjabeesudha
Jul 5, 2024 913
Waxabajjii 28/2016(TOI) - Beekamtiin Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad gahee barsiisonnii guddina dhalootaa keessaatti qaban kennaan caalaatti akka hojjennu kan nu jajjabeesudha jedhe Waldaan Barsiisoota Itoophiya. Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad yaa'ii idilee 36ffaa manni maree bakka bu'oota uummataa kaleessa taa'erratti gaaffii miseensoota mana marichaarra dhihaateef yoo deebii fi ibsa kennan utubaawwaan Itoophiyaa akka biyyaatti akka itti fuftu taasisan keessaa qonnaan bulaa, Raayyaa Waraanaa fi Barsiisota jedhaniiru. Kanaaf kabajaatu isaaniif mala jedhaniiru. Pirezidaantiin Waldaa Barsiisota Itoophiyaa doktar Yohaannis Bantii TOI'tti akka himanitti; beekamtiin ministirri muummee barsiisotaaf kennaan hojii dhaloota ijaaruu hojjechaa jirru caalaatti cimsuun akka itti fufnu kakka'umsa kan nu keessatti uumedha jedhaniiru. Ministirri Muummee qaama seera baastuu biyyatti isa olaanaa kan ta'e Mana Maree Bakka Bu'oota Uummataa duratti beekamtiin barsiisotaaf kennaan hawaasni yeroo hundaa ijaarsa dhalootaa keessatti gahee olaanaa kan qaban barsiisotaf kabaja akka laatu kan hubachiisudha jedhaniiru. Barsiisonni Itoophiyaa yeroo hundaa biyyaa fi dhaloota dursuun akka hojjetan eeranii Itoophiyaan waggoota hedduu keessatti hojii dhaloota qaruun ijaaruu hojjette keessatti gaheen barsiisotaa kan hin dagatamnedha jedhaniiru. Gara fuula duraattis gahee isaanii kana cimsanii kan itti fufan ta'uu eeraniiru. Ministirri Muummees gaaffii barsiisonni dhiheessaan hanga humni danda'etti mootummaan deebisuuf kan hojjetu ta'uu beeksisuu isaaniif dinqisiifataniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015