Hawaasummaa
Aadaa walgargaaesaa “Buusaa Gonofaatiin” ummanni loowwan kuma 16 ol walitti qabuun abbootii warraa ongeen miidhaman kuma 8’f deeggarsa taasiseera- Buusaa Gonofaa Oromiyaa
Jun 3, 2023 194
Caamsaa 26/2015 (TOI) - Aadaa walgargaaesaa “Buusaa Gonofaatiin” ummanni loowwan kuma 16 ol walitti qabuun abbootii warraa ongeen miidhaman kuma 8’f deeggarsa taasisuusaa Buusaa Gonofaa Oromiyaa beeksise. Deeggarsichi hawaasni akkaataa aadaasaatiin loowwan addaddaa walitti qabuun abbootiin warraa ongeen miidhaman bayyanatanii akka ofdanda’an kan taasise ta’uun ibsameera. Itti aanaa itti gaafatamaan biiroo Buusaa Gonofaa Oromiyaa daoktar Malliicha Loojee TOI’f akka ibsanitti, ongeen naannicha godinoota 10 keessatti mudatee ture loonii fi namarratti miidhaa geessiseera. Ongee damdamachuuf mootummaan hojii hojjeteen lammiilee ongeen miidhaman miiliyoona 3 tuqaa 9f midhaan nyaataa kuntaala miiliyoona 2 tuqaa 7 ol deeggarsa taasifamuu dubbataniiru. Deeggarsi midhaan nyaataa qaamoleen addaddaa taasisan kuntaalli kuma 180 ol miidhamtootaaf raabsamuus dubbataniiru. Yeroo ammaa bakkeewwan ongeen miidhaman bokkaan roobaa akka jiru eeranii, miidhamtoonni amma ofdanda’anitti deeggarsi nitaasifama jedhan doktar Maalliicha. Buusaa Gonofaan sirna ummanni Oromoo durii balaan uumamaa fi namtolchee wayita mudatu ittiin walgargaarudha. Akkaataa aadaa kanaatiin hawaasni yeroo darbe midhaan kuntaala kuma 100 ol sassaabee miidhamtoota godinaalee Booranaa, Baalee, Gujii fi Harargeef qaqqabsiisuu yaadachiisaniiru. Kana malees loon kuma 16 ol sassaabuun abbootii warraa ongeen miidhaman kuma 8 oliif deeggarsa taasisuu eeraniiru. Mootummaan iddoowwan ongeen itti mudatetti pirojektoota misoomaa egeree hojjechaa akka jiru ibsanii, hidhoonni hedduun ijaaramanii bishaan roobaa kuusuu jalqabuusaanii dubbataniiru. Gama biraatiin roobni roobuusaatiin qonnaan bulaa fi walakkaan horsiisee bulaan misooma midhaanii akka jalqabu mootummaan sanyii, tiraaktaraa fi xaa’oo dhiheessaa akka jiru ibsaniiru. Qonnaan bulaan misooma midhaaniirratti xiyyeeffatee nyaataan ofdanda’uuf cimee akka hojjetu deeggarsi taasifamu cimee itti fufa jedhan. Godina Booranaa baasii birrii biiliyoona 5 tuqaa 3 oliin jaarsi hidha bishaanii 18 kan hojjetamu yemmuu ta’u, rooba roobeen hidhoonni 12 bishaan kuusuusaanii eerameera.
Namoonni yakka  butii adde Tsaggaa Balaachoon shakkaman 11 to’atamanii qorannaan taasifamaa jira-Biiricha
Jun 2, 2023 237
Caamsaa 25 /2015 (TOI)- Namoonni yakka butii adde Tsaggaa Balaachoon shakkaman 11 to’atamanii qoratamaa akka jiran biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannoo Sidaamaa beeksise. Itti gaafatamaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii obbo Alamaayyoo Xiimootiyoos dhimmicha ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniin oppireeshinii nageenyaa qindoominaan taasifameen nama shakkamaa Kanaan kan butamte adde Tsaggaa Balaachoo harkaa baasuun danda’amuu dubbataniiru. Caamsaa 15 bara 2015 hojii baatee gara manaa deemaa osoo jirtuu shakkamaan kun miiltoowwan isaa waliin ta’uun yakka butii raawwachuusaa ibsaniiru. Dhimmichi gurra poolisii erga gahee kaasee taaskfoorsii hundeessuun adde Tsaggaa Balaachoo shakkamaa harkaa buusuu fi yakkamtoota to’annaa jala oolchuuf yaalii fi hordoffiin qidoomaa taasifamaa turuu dubbataniiru. Kanaaf ammoo kaameeraan nageenyaa magaalaa Hawaasaatti dhaabame qooda olaanaa taasisuu ibsaniiru. Shakkamaan kun miiltoowwansaa waliin ta’uun adde Tsaggaa fudhatee kallattii dogogorsuuf Gujii bahaa Booree achii booda Ciroo, Shaafaamoo fi Alattaa Wandoo geessuun yaalii taasisise keessatti adde Tsaggaarratti miidhaan osoo hingahiin qaamni nageenyaa to’annaa jala oolchuuf qindoominaan hojjechuusaa dubbataniiru. Humni nageenyaa shakkamaa fi miiltoowwansaa qabuuf hawaasa naannawaa waliin ta’uun yaalii taasifameen miliquu akka hindandeenye yemmuu hubatan adde Tsaggaa Balaachoo gadlakkisuusaanii ibsaniiru. Poolisiin oppireeshinii amma ammaatti taasiseen dhimmichaan kan walqabatanii fi shakkamoota 11 to’atee qorannaa jalqabuusaa dubbataniiru. Adde Tsaggaa Balaachoo wayita ammaa nagaa akka taate obbo Alamaayyoon ibsanii, tasgabbooftee qorannoon fayyaa erga taasifameefii booda haqa akka argattu mootummaan naannichaa cimsee nihojjeta jedhaniiru. Adde Tsaggaa Balaachoo shakkamaa harkaa baasuuf yaali taasifame keessatti tajaajila nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa, poolisii federaalaa, humna nageenyaa naannichaa fi ummata galateeffataniiru.
Godina Shawaa Lixaatti ganna dhufu dubartiitaa fi daa’imman harkaqalleeyyii f tajaajila tola ooltummaa birrii miiliyoona 225tti shalagamu hojjechuuf qophiin taasifamaa jira
Jun 1, 2023 68
Caamsaa 24/2015 (TOI)- Godina Shawaa Lixaatti ganna dhufu dubartiitaa fi daa’imman harkaqalleeyyii f tajaajila tola ooltummaa birrii miiliyoona 225tti shalagamu hojjechuuf qophiin taasifamaa akka jiru waajjirri dubartootaa fi daa’immanii godinichaa ibse. Waajjirichatti dursituun garee sosochii dubartootaa adde Askaalech Qana’aa TOI’f akka himanitti, ganna dhufu dubartootaa fi daa’imman sababa addaddaatiin rakkoof saaxilaman tajaajila tola ooltummaandeeggaruuf qophiin taasifameera. Haala Kanaan godinichatti dubartootaa fi daa’imman baadiyyaa fi magaalaa kuma 176 fi 546 fayyadamoo taasisuuf yaadamee sochiin jalqabamuusaa himaniiru. Tajaajila tola ooltummaa Kanaan hojiiwwan tola ooltummaa birrii miiliyoona 225tti tilmaamamu tola ooltotaan hojjechuuf hojjtamaa jira jedhaniiru. Haala Kanaan ijaarsa mana jireenyaa dubartoota harka qalleeyyii 177, dubartoota qoraan dugdatti baatanii jiraatan 585’f gaarii fardaan harkifamu bituun deeggaruuf karoorfamuusaa beeksisaniiru. Kana malees dubartootaa fi daa’imman mana sirreessaa godina Shawaa lixaatti argamaniif uffannaa dabalatee deeggarsa addaddaa taasisuuf karoorfamuusaa dubbataniiru. Akkasumas dubartootaa fi daa’imman 184 daanddiirraa kaasuun akka bayyanatan taasisuuf yaadamuusaa dubbataniiru. Dabalataanis daa’imman barnootarra jiran kanneen nama isaan hingargaaran hinqabne meeshaa barnootaa guutuun akka baratan gochuunis akkanuma. Jiraataan magaalaa Amboo barataan kutaa sagalii Alamuu Mararaa waggaa darbe tola ooltotaan deeggarsa meeshaa barnootaa argachuusaa ibseera. Haala Kanaan barumsasaa xiyyeeffannaan hoordofuusaa dubbatee, tajaajilli tola ooltummaa cimuu qaba jedheera. Adde Amanush Nugusee gamasaaniin daa’imasaanii waliin mana diigamaa jiru keessatti rakkachaa akka turan yaadatanii, ganna darbe dargaggoonni manasaanii akka haaromsaniif ibsaniiru.
TOI odeeffannoo dhaqqabamaa taasisuu qofaa osoo hin taane ogeeyyii kominikeeshinii leenjisuu keessattis gaheesaa bahaa jira.
May 29, 2023 80
Caamsaa 21/2015 (TOI):- Tajaajilli Oduu Itoophiyaa odeeffannoo dhiheesuu qofaa osoo hin taane ogeeyyii kominikeeshinii leenjisuu keessattis gaheesaa bahachaa jiraachuu Hoji geggeessaan olaanaa Tajaajilichaa obbo Saayfee Darribee himan. Diraga hojii fi itti gaafatamummaa TOI'f labsiin kenname keessaa tokko leenjii ogummaa miidiyaa fi ogeeyyii qunnamtii hawaasaaf qopheessuudha. Haaluma kanaan Tajaajilichi kanaan dura ogeeyyii qunnamtii hawaa dhaabbalee adda addaa keessa hojjetaniif leenjii kennaa kan ture yoo ta'u ,guyyaa har'aas ogeeyyii qunnamtii uummtaafi kominikeeshii Ministeera Galiiwwaniif leenjii ogummaa kunnuu jalqabeera. Lenjichi marsaa lamaan guyyoota shaniif kan kennamu ta'uu sirna jalqabsiisa leenjii kanaarratti himameera. Sirna kana kan jalqabsiisaan hoji geggeessaan olaanaa Tajaajila Oduu Itoophiyaa Obbo Saayfee Darribee leenjin kun dhaabbileen lamaan carraa muxannoo waliif qoodu argatanidhas jedhaniiru. Dhaabbileen lamaanuu akka biyyaatti dameewwaan hedduu kan qaban waan ta'eef waajjiraalee bakka adda addaa jiran kana waliin qindoominaan hojjechuuf carraas kan uumu ta'uu eeraniiru. Leenjii yaad rimee leenji'aan qabatamaan kutaa hojii TOI keessatti akka leenji'aan himaniiru. Tajaajilli Oduu Itoophiyaa odeeffannoo dhaqqabamaa taasisuu qofaa osoo hin taane ogeeyyii kominikeeshinii leenjisuu keessattis gaheesaa bahachaa akka jiru himaniiru.
Yaa'iin Carraa Hojii Uumuu Afrikaa Itoophiyaatti geggeeffamuuf jira jedhame.
May 29, 2023 87
Caamsaa 21/2015(TOI) - Yaa'iin Carraa Hojii Uumuu Afrikaa Waxabajjii 30 hanga Adooleessa 2/2015tti Itoophiyaatti geggeeffamuuf jira jedhame. Walga'iin duraa foramichaa bakka dippiloomatoonnii, bakka bu'oonnii dhaabbilee idil addunyaafi qooda fudhatoonni biroon argamanitti Finfinnee Dhaabbaata Mootummoota Gamatoomanitti galma Komishiinii dinagdee Afrikaatti geggeeffameera. Deetaan ministira Hojiifi ogummaa obbo Nugusuu Xilahuun Afrikaatti humna namaa oomisha oomishuu danda'u guddachaa dhufe guddina dinagdee Afrikaaf akka carraatti itti fayyadamuun barbaachisaadha jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hojii dargaggootaaf carraa hojii uumuurratti xiyyeeffannnoon hojjechaa jiraachuu himanii, kanaafis karoora carraa hojii uumuu biyyaaleessaa hojiirra oolchuun akka fakkeenyaatti kan eeramudha jedhaniiru. Afrikaatti akkuma walitti hidhamnisa gama dinagdeen jiru cimsuuf hojjetamaa jiru carraa hojii dargaggootaaf uumuurrattis qindoominaan hojjechuu akka barbaachisu eeraniiru. Kanarratti Karoora waliin baasuufi hojiirraa oolchuuf kan dandeesisuu Adooleessa dhufu yaa'iin carraa hojii uumuu akka aardichaatti qophaa'e gahee olaanaa akka qabu obbo Nugusuun himaniiru. Yaa'ii Waxabajjii 30 hanga Adooleessa 2/2015tti geggeeffamu kana milkeesuuf mootummaan Itoophiyaa ciminaan kan hojjetu ta'uu himanii qaamoleen dhimmi ilaallatu biroonis deeggarsa barbaachisu akka taasisan waamicha taasisaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Itti aanaan eeggataa barreessaa olaanaa Komishinii Diinagdee Afrikaa Antooniyoo Peedroo akka jedhanitti, bara 2035tti lakkoofsi hojjettoota oomishaa Afrikaa miiliyoona 450 ni ga’a jedhamee eegama. Kanaaf biyyoonni baay’ina hojii barbaaddotaa saffisaan guddachaa jiruuf tarsiimoo bocuun filannoowwan carraa hojii uumuu Afrikaa keessatti fayyadamuu qabu jedhaniiru. Qaxanaan Daldala Walaba Ardii Afrikaa carraawwan gurguddoo keessaa isa tokko ta’uus mootummoonni kutannoon akka hojjetan dhaamaniiru.
Dargaggoonni qooda misoomaa fi ijaarsa biyyaarratti qaban cimsanii itti fufuu qabu -Biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa
May 26, 2023 142
Caamsaa 18/2015 (TOI)- Dargaggoonni qooda misoomaa fi ijaarsa biyyaarratti qaban cimsanii itti fufuu qaban Biiroon dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa ibseera. Konfaransiin dargaggootaa mata duree “dargaggootaa fi ijaarsa byyaa” jedhuun qophaa’e magaalaa Jimmaatti adeemsifameera. Itti gaafatamtuun biiroo dargaggootaa fi Ispoortii naannoo Oromiyaa adde Saamiyaa Abdallaa akka jedhanitti, jijjiirama aarsaa dargaggoonni keenya kafalaniin dhufe itti fufsiisuuf cimanii hojjechuutu barbaahisa. Dargaggoonni hirmaannaa misooma keessatti qaban cinaatti nageenya naannoosaa eeguun duudhaalee waliin jireenyaa fi walqixxummaa ummataa itti fufsiisuun gumaacha gochuu akka qaban ibsaniiru. Dargaggoonni naannoo Oromiyaa jiran gochaa misoomaa fi oomishtummaa keessatti agarsiisaa jiran adde Saamiyaan galateeffatanii ijaarsa biyyaa keessatti qooda bakka bu’aa hinqabne akka qaban dubbataniiru. "Seenaa kaleessaarraa kan nufayyadu irraa barannee nu mataan keenya seenaa caalu hojjennee dhaloota boruuf tursuu qabna” jedhan adde Saamiyaan. Dargaggoonni naannoo Oromiyaa araada addaddaarraa bilisa ta’uun bakka hinmalle ooluurraa ofqusatanii misoomaa fi ijaarsa biyyaa keessatti qoodasaanii akka bahan waamicha dhiheessaniiru. Bulchaan godina Jimmaa obbi Tiijaanii Naasir gamasaaniin dargaggoonni godinichaa fi nmagaalaa Jimmaa hirmaannaa qamadii jallisii bonaa, oomisha dammaa gaagura ammayyaa, horsiisa loonii, damee qonnaa fi addaddaarratti Qaban cimsanii itti fufsiisuu akka qaban dubbataniiru. Dargaggoonni Konfaransicharratti hirmaatan biyya eeguu, misoomsuu fi ijaaruuf qophii ta’uu ibsanii, dargaggoonni itti gaafatama irraa eegamu tokkummaan bahuuf qophaa’uu akka qaban dubbataniiru. "Sirna fooyyee dargaggootaaf mijatu Itiyoophiyaa keessa akka jiraatuu fi walqixxummaan, nageenyii fi misoomni akka dhufu hojjechuu mari’achuu fi itti gaafatamummaan hirmaachuun barbaachisaadha” jechuun ibsaniiru.
Dargaggoonni Finfinnee bara bajataa kanatti tajaajila tola ooltummaatiin mana namoota dadhaboo 765 haaromsaniiru
May 26, 2023 121
Caamsaa 18/2015 (TOI)-Waldaan dargaggoonni Finfinnee bara bajataa keessa jirru kantti baatii sagal keessatti tajaajila tola ooltummaatiin mana namoota dadhaboo765 haaromsuusaa beeksise. Tajaajilli tola ooltummaa dhalli namaa kafaltii malee boqonnaa sammuu argachuuf kaka’umsasaan hojii hojjetudha. Hojii kana namni kamiyyuu kan itti hirmaatu yemmuu ta’u, irra guddeessa dargaggoonni kan itti hirmaatanii fi walitti dhufeenyi hawaasummaa, tokkummaa fi jaalalli caalaatti akka cimu dandeessisuunsaa ammoo ibsituu kanaati. Baasii olaanaa mootummoonni hojii kanaaf baasan hambisuun dinagdee biyyootaa cimsuun alatti hojiin birrii miiliyoonaan lakkaa’amu hojjechuu hin dandeenye tola ooltummaan nihojjetama. Haala Kanaan dargaggoonni biyya keenyatti ilaalcha namoomaan kaka’anii hawaasaaf fedhiisaaniitiin gargarsa barbaachisu taasisan waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Barreessaan olaanaa waldaa dargaggoota Finfinnee Yihuneny Mahaammad hojiiwwan bara bajataa 2015 baatii sagal darbe hojjetamanii fi tajaajila tola ooltummaa gannaa fi bonaa itti aanu ilaalchisuun TOI waliin turtii taasiseera. Dargaggoonni miseensa waldichaa ta’an hedduun walgargaaruun baatiiwwan sagal darban tajaajila tola ooltummaa gannaa fi bonaan mana namoota dadhaboo 765 guutummaa fi walakkaan haaromsuusaanii dubbataniiru. Dargaggoonni tola ooltotaa kunneen mana haaromsuun cinaatti hojii tiraafikaa, lammiilee bakkeewwan addaddaatii waldhaansaaf dhufan waldhaanuun, maaddii qooduu fihojiilee misoomaa addaddaarratti hirmaachuusaanii dubbataniiru. Keessumaa haaromsi manaa kun qaamolee mootummaa fi mitmootummaa, baasii waldichaa, maallaqa miseensarraa sassaabamee fi deeggarsa hawaasaatiin raawwatamuusaa ibsaniiru. Hojii kana baatii Waxabajjii bara 2015 irraa kaasee amma xumura bara bajataa kanaatti hojiiwwan tola ooltummaa addaddaatiin itti fufuuf hojiileen haalduree hojjetamaa akka jiran dubbataniiru. Hojiin tola ooltummaa kamiyyuu wayitiirratti hundaa’uu akka hinqabne ibsanii, namni humna qabuu fi itti gaafatamni itti dhadahamu hundi xiyyeeffannoo kennuufii qaba jedhaniiru. Dargaggoonni tajaajila tola ooltummaa kennuun cinaatti nageenya naannoosaanii eegsisuu keessatti adda duree ta’uun qoodasaanii bahuun akka irraa eegamu dubbataniiru.
Abbaan taayitaa miidiyaalee ItiyoTelevijinii Piraayimiif ofeeggannoo Xumuraa kenne
May 25, 2023 125
Caamsaa 17/2015(TOI)- Abbaan taayitaa miidiyaalee ItiyoTelevijinii Piraayimiif ofeeggannoo Xumuraa kennuusaa beeksise. Abbaan taayitichaa ibsa ergeen lakkofsi labsii miidiyaalee Itiyoophiyaa 1238/2013 miidiyaaleen qabiyyeewwan lammiilee jidduutti waliin jireenya diiguu fi kutaaleen hawaasaa addaddaa akka wal hin amanne taasisan tamsaasuurraa akka of qusatan dirqama akka kaa’u ibseera. Akkaataa heera mootummaa federaalaa, labsii miidiyaalee fi seeronni addaddaa Kanaan walqabatan miidiyaaleen keessumaa tamsaasa duudhaalee waloo diigan, waldanda’uun akka hinjiraanne sababa ta’anii fi lammiilee jidduutti walitti bu’iinsa kakaasan dabarsuurraa akka ofqusatan nituma. Televijiniin Piraayim yeroo dhihootii asitti oduuwwanii fi sagantaawwan tumaalee kana diigan tamsaasaa turuusaa hordoffii taasifneen mirkaneessineerra kan jedhe abbaan taayitaa kun akka ofsirreessu dubdeebiin kennamuusaa fi mariinis taasifamuusaa ibseera. Haa ta’u malee dogoggorasaa itti fufuusaa fi waliin jireenya lammiilee kan miidhan dhimmoota amantaa ofeeggannoo olaanaa barbaadan ilaalchisuun qabiyyee faallaa fi seera cabsan tamsaasuun lammiilee dhiphina hinmallee fi balaaf saaxiluuf deemaa akka jiru hubatamuusaa abbaan taayitichaa beeksiseera. Haala Kanaan Televijiniin Piraayim akkaataa biroodkaastara daldalaa daldalaatti dirqama walii galtee fi kaayyoo itti dhaabateetiin hojiin hinmalle ta’uu ibsuun gochasaarraa akka ofsirreessu ofeeggannoon xumuraa akka kennameef abbaan taayitaa miidiyaalee Itiyoophiyaa beeksiseera.
Manneen barnootaa Mooskoo keessatti afaan Amaariffaa barsiisuun jalqabamuufi
May 25, 2023 124
Caamsaa 17/2015 (TOI)- Akka lakkoofsa Awurooppaatt Fulbaana 2023 irraa kaasee manneen barnootaa Mooskoo keessatti afaan Amaariffaa barsiisuun jalqabamuuf akka ta’e beekameera. Tajaajilli oduu Ruusiyaa fi tajaajilli tamsaasa Raadiyoo Ruusiyaa Ispuutniik Intarnaashinaal marii walta’iinsa dinagdee Ruusiyaa-Afriikaarratti xiyyeeffate adeemsiseera. Mariin kun kan adeemsifame deeggarsa fandii paabliik dippilomaasii Aleksaandar Gorchaakoov fi jiddu galeessa deeggarsa namoomaa ta’uun ibsameera. Hayyoonni fi qorattoonni seenaa Ruusiyaa fi Yuunivarsiitiiwwan Afriikaa addaddaarraa walitti baba’anii fi hooggantoonni maree kanarratti argamaniiru. Daarektarri Inistiitiyuutii qorannoo Isiyaa Afriikaa Aleeksii Maasloov manneen barnootaa Mooskoo afur akka lakkoofsa Awurooppaatti Fulbaana bara 2023 irraa jalqabee afaan Amaariffaa fi Siwaahilii daa’imman barsiisuu akka eegalan eeraniiru. Sagantaa haaraa addaa Kanaan manneen barnootaa Mooskoo keessatti afaan Naayijeeriyaa Ruubaa haalli itti barsiisan mijachaa akka jiru himaniiru. Ogeeyyota guddina dinagdee Afriikaa hubatan horachuun nibarbaachisa kan jedhan daarektarri kun “Afriikaan Ardii ta’uurra darbitee eennyummaan aadaa, afaan, amantaa fi sabdaneessummaa addaddaa kan qabdu ta’uu hubachuun nibarbaachisa” jechuun ibsaniiru. Hirmaattonni maree kanaa walta’iinsa Afriikaa fi Ruusiyaan damee barnootaan qaban gabbisuun akka barbaachisu dubbataniiru. Invastimantii qonnaa dabalatee walta’iinsa addaddaa biyyoonni lamaan qaban cimsuu fi itti fufsiisuun akka barbaachisu kaasaniiru. Mareen kun qaama qophii ogeessotaa fi barnootaa Ruusiyaa, jiddugaleessa bahaa fi biyyoota Afriikaa jidduutti walta’iinsa haaraa uumuuf kaayyeffate ta’uu odeeffannoon tajaajila oduu Ruusiyaa fi tajaajila tamsaasa Raadiyoo Ispuutniik Intarnaashinaalirraa argame nimul’isa. Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa fi Ispuutniik Intarnaashinaal Ruusiyaan baatii Fulbaanaa bara 2012 waliigaltee waliin hojjechuu isaan dandeessisu mallatteessuunsaanii niyaadatama.
Lammiilee Tajaajila Tola Ooltummaatti Hirmaachisuun Rakkoolee Hawaasummaaf deebii kennuuf xiyyeeffannoon Hojjetamaa jira-Itti aanaa ministira muummee fi ministira dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin
May 23, 2023 134
Caamsaa 15/2015(TOI)- Mootummaan lammiilee Tajaajila Tola Ooltummaatti Hirmaachisuun jireenya kutaalee hawaasaa Rakkoolee Hawaasummaaf saaxilaman fooyyessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin dubbatan. Ministirri dubartootaa fi dhimma hawaasummaa baankii addunyaa waliin ta’uun mata duree ‘Itiyoophiyaatti eegumsa hawaasummaa ijaarsa biyyaaf’ jedhuun yaa’iin guyyoota lamaaf turu adeemsisaa jira. Yaa’iin kun eegumsa hawaasummaa, misooma waaraa fi walitti hidhiinsa hawaasummaaf akkasumas qooda ijaarsa biyyaaf qaburratti hubannoo uumuuf kan kaayyeffatedha. Kana malees dhaabbilee mootummaa fi mitmootummaa, damee dhuunfaa fi deeggartoota misoomaa jidduutti gamtaa cimsuuf kan kaayyeffatedha. Itti aanaa ministira muummee fi ministira dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin dabalatee hooggantoonni olaanoo,bakka bu’oonni dhaabbilee misoomaa idil Afriikaa fi idil addunyaa yaa’ii kanarratti hirmaachaa jiru. Itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin akka jedhanitti, weerarri kooviid-19 fi dhiibbaawwan uumamaa fi nam-tolchee sadarkaa biyyaalessaatti walitti hidhiinsa hawaasummaarratti dhiibbaa olaanaa geessisaniiru. Itiyoophiyaatti rakkooleen wal fakkaatan qormaata ta’anii turuusaanii eeraniiru. Kanaaf mootummaan imaammattoota rakkoolee hawaasaaf deebii kennuu danda’an qopheessee carraa hojii bal’aa uumuurratti xiyyeeffatee hojjechaa jira jedhan. Kana malees lammiilee tajaajila tola ooltummaan gurmeessuun hojiiwwan hiyyuma hir’isanii fi oomishtummaa fooyyessanirratti xiyyeeffatee rakkoolee hawaasummaa furuuf hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Eegumsi hawaasummaa kabajamuu mirgoota namoomaa bu’uura kan kaa’uu fi hojii ijoo waliigaltee hawaasummaa mootummaa fi ummataa cimsu ta’uu dabalanii ibsaniiru. Akka Kanaan imaammattoota walitti hidhiinsa hawaasummaa cimsan bu’aqabeessummaa hojiirra oolchuun addunyaa kana hinjedhamne keessatti hojiileen faayidaa lammiilee kabachiisuuf jalqabaman cimanii itti fufuu akka qaban hubachiisaniiru.
“Aadaan walgargaarsaa Buusaa Gonofaa caalaatti akka cimu nihojjenna”-Abbootii Gadaa magaalaa Amboo
May 22, 2023 113
Caamsaa 14/2015(TOI)-''Buusaa Gonofaan aadaa ummanno Oromoo durii kaasee wayita rakkoon isa mudatu ittiin walgargaaru waan ta’eef aadaa kana cimsuuf nihojjenna” jedhan abbootiin Gadaa magaalaa Amboo. Hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Amboo, abbootiin Gadaa, haadholii Siinqee fi qaamoleen biroon bakka argamanitti hundeeffamni Buusaa Gonofaa waggaa tokkoffaa fi waltajjiin sosochii yaadatamee ooleera. Abbootiin Gadaa fi haadholiin Siinqee akka jedhanitti, Buusaa Gonofaan durii kaasee aadaa ummanni Oromoo rakkoon wayita irra gahu ittiin walgargaarudha. Aadaan Buusaa Gonofaa durii caalaatti akka cimu mootummaan naannoo Oromiyaa siri kun bu’ura seeraa akka qabaatu gochuunsaa murtii gaariidha jedhan. Abbaa Gadaa Laggasaa Baalchaa akka jedhanitti, aadaan Buusaa Gonofaa balaan uumamaa fi namtolchee namootarra wayita gahu garaagarummaa malee aadaa ittiin wal deeggaran waan ta’eef akka cimu nihojjenna jedhaniiru. Aadaan walgargaarsaa Buusaa Gonofaa akka milkaa’u faayidaa sirnichaa beeksisuun qoodasaanii akka bahan kan dubbatan ammoo haadha Siinqee Masarat Tolasaati. Itti fufuunis lammiilee rakkoon irra gaheef dafanii qaqqabuun rakkoosaanii qooddachuun deeggarsi namoomaa akka taasifamuuf qoodasaanii akka bahan dubbataniiru. Itti gafatamaan waajjira Buusaa Gonofaa magaalaa Amboo obbo Fayyeeraa Falamaa gamasaaniin, waggaa tokko darbe darbetti karaa sirna Buusaa Gonofaa lammiilee rakkoon irra gahe deeggarsi namoomaa akka taasifameef ibsaniiru. Magaalichatti Buusaa Gonofaa hundeeffamee waggaa tokko keessatti miseensota kuma 5 fi 113 horachuun akka danda’amee fi birrii kuma 425 fi 682 miseensotarraa sassaabuun akka danda’ame dubbataniiru. Maallaqa kanaanis magaalattiitti gandoota jaaha lammiilee rakkoof saaxilamaniif deeggarsi maallaqaa, nyaataa fi uffannaa taasifamuusaa ibsaniiru. Kantiibaan itti aanaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Tasfaayee Degefaa gamasaaniin, lammiileen saba, amantaa, sanyii osoo hinjedhiin karaa Buusaa Gonofaa deeggarsa kan argatan waan ta’eef hawaasni magaalaa Amboo miseensa Buusaa Gonofaa akka ta’u gaafataniiru. Buusaa Gonofaa hundeeffamee waggaa tokko keessatti hojiilee hedduu raawwachuusaa ibsanii, milkaa’inasaaf cimanii akka hojjetan kan mirkaneessan ammoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Amboo obbo Fitsum Abbabaati.
Sagantaan guddina daa’immanii umurii gara jalqabaa magaalaa Finfinneetti xiyyeeffannoon kennameefii hojjetamaa jira- Kantiibaa itti aanaa Jaanxiraar Abbaayi
May 22, 2023 103
Caamsaa 14/2015(TOI)- Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa guddina daa’immaniif xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jiru ibse. Kantiibaan itti aanaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Jaanxiraar Abbaayi hojii raawwachiisaa olaanaa Biig wiin Fiilaantirooppii doktar Kasaatebirhaan Admaasuu fi pirezidaantii Elmaa Fiilaantirooppii Roobiin Kaalder waliin waajjirasaaniitti mari’ataniiru. Waggoota sadan dhufan karaa sagantaa misooma daa’immanii jalqabaa Finfinneen daa’immaniif akka mijooftu gochuuf seerronni tarsiimoo, sagantaan guddinaa fi karoorri qophaa’uusaanii obbo Jaanxiraar ibsaniiru. Haala Kanaan waggooota sadan dhufa wantoonni daa’imman ittiin taphatan kuma 12 ta’an, jiddu galeessonni daa’imman itti kunuunfaman kuma tokko ta’an, mootummaa, hawaasaa fi damee dhuunfaatiin akka babal’ifaman dubbataniiru. Sagantaan misoom daa’immanii umurii gara jalqabaa daa’imman umriinsaanii amma waggaa 6tti jiran irratti kenniinsa barnootaa idileen duraarratti xiyyeeffatee akka hojjetu dubbataniiru. Sagantaa kana milkeessuuf hojjettoonni manarra deemanii maatiif gorsaa fi deeggarsa kennan kuma 5 qaxaramanii akka hojjetan obbo Jaanxiraar eeraniiru. Kanneen keessaa yeroo ammaa maatiiwwan kuma 2 fi 200 ol ta’an kolleejota ogummaa fi teekniikaa magaalaa Finfinneetti argaman hundatti leenjii baatii 3 fudhachaa jiru jedhaniiru. Hojii raawwachiisaan Biig Wiin Fiilaantroop doktar Kasatabirhaan Admaasuu magaalattiitti hojiin daa’immanirratti jalqabame kan dinqisiifamuu fi Itiyoophiyaa qofaaf osoo hinta’iin Afriikaaf illee fakkeenya ta’uu akka danda’u amantaa qaban ibsaniiru. Dhaabbatichi deeggarsi sagantaa misooma daa’immanii jalqabaaf taasisaa jiru cimsee akka itti fufu dubbataniiru. Pirezidaantiin Elmaa Fiilaantiroopii Roobiin Kaalder gamasaaniin, magaalichi gama sagantaalee daa’immanirratti jalqabe keessaa damee fayyaa fi jiddugaleessota kunuunsa daa’immaniin sochiin jalqabame ilaaluusaanii ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa kana hojiirra oolchuuf kutannoo agarsiise dinqisiifachuusaanii odeeffannoon fuula marsariitii biiroo komunikeeshinii magaalaa Finfinneerraa argame nimul’isa.
Yaa’iin fayyaa addunyaa 76ffaa Siwiizarlaand Jenevaatti jalqabame
May 22, 2023 96
Caamsaa 14/2015(TOI)- Yaa’iin fayyaa addunyaa 76ffaa kan waggaa Siwiizarlaand Jenevaatti har’a jalqabameera. Yaa’iin fayyaa addunyaa baranaa mata duree”turtii dhaabbata fayyaa addunyaa waggaa 75ffaa, lubbuu baraaruuf, fayyaa hundaaf milkeessuu” (WHO at 75: Saving lives, driving health for all) jedhuun jalqabameera. Itiyoophiyaan jila ministira fayyaa doktar Liyaa Taaddasaan hoogganamuu fi hooggantoota mootummaa olaanoo federaalaa fi biiroolee fayyaa naannoo ofkeessatti qabateen bakka buutee yaa’ii kanarratti hirmaachaa jirti. Bakka bu’oonni damee fayyaa dhuunfaa garee jilaa kana keessatti galuunsaanii eerameera. Gareen jilaa Itiyoophiyaa waajjira ergamaa dhaabbataa Itiyoophiyaa Jenevitti argamu waliin ta’uun yaa’ii kanarratti hirmaachaa akka jiru ibsameera. Yaa’iin fayyaa addunyaa 76ffaa guyyoota itti aananiif kan adeemsifamu yemmuu ta’u dhimmoonni fayyaa fi fayyaan walqabatan kaafamanii nimari’atamu jedhameera. Kana malees biyyoonni miseensa dhaabbata fayyaa addunyaa hirmaattonni biroon yaa’ichaa fi kana cinaattis walgahiiwwan akka adeemsisan ibsameera. Xumurarrattis sanadoonni murtee addaddaa (resolutions) yaa’ii kanarratti dhihaatanii akka raggaasifaman odeeffannoon ministeera fayyaarraa argame ni eera. Yaa’iin kun osoo hinjalqabamiin dura magaalaa Jenevaa “Wook ze tookitti” fiigichi daandiirraa kan adeemsifame yemmuu ta’u Atileet gargaaruu Komishinaraa Daraartuu Tulluu dabalatee atileetonni biroo fi namoonni beekamoon argamaniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015