Hawaasummaa
Dhaabbanni Madaallii Mijatummaa Itoophiyaa ji'oota salgan darban xaa'oo dabalatee tajaajila sakattoo qulqullina oomishaalee kuma 19 kenneera.
Apr 22, 2024 220
Ebla 14/2016 (TOI) - Dhaabbanni Madaallii Mijatummaa Itoophiyaa ji'oota salgan darban xaa'oo dabalatee tajaajila sakattoo qulqullina oomishaalee kuma 19 kennuu beeksise. Daarektarri olaantuu Dhaabbatichaa Maa'azaa Abarraa TOI'tti akka himanitti; dhaabbatichi ijoon tajaajila sakata'insa qulqullina laabiraatorii, Sartafikeeshinii qulqullinaa fi Inspeekshinii kennaa jira. Haaluma kanaan ji'oota salgan darban xaa'oo biyyoo meetirik toonii miliyoona tokko dabalatee oomishaalee 19 ol ta'an irratti tajaajila sakattoo qulqullina laabiratoorii fi sartifkeeshinii kennuu beeksisaniiru. Dameen dhaabbatichaa Jibutiitti argamu Zayita nyaataa liitira miliyoona 13 irratti sakattoo qulqullina labiraatorii taasisuus himaniiru. Dhaabbatichi dameewwaan tajaajila sakattoo qulullinaa kennu keessa galteewwan qonnaa, Nyaataa fi dhugaatii, Qoricha, kemikaalaa fi albuuda, galteewwan ijaarsaa, Elektirooniksii,gogaa fi oomishaaleen huccuu keessaatti argamu jedhaniiru. Oomishaaleen kunneen bu'uura ulaagaalee kaa'amaniif eeganii oomishamuu sakata'amanii sartafikeettiin mirkaneessaa kan kennamuuf ta'uu himaniiru. Tajaajiloonni dhaabbatichi kennu kunneen sadarkaa idil addunyaatti beekamtii fi fudhatama kan qabu ta'uus himaniiru. Laabiraatoriiwwaan sakata'insaaf oolaan kan dhaabbatichi qabu sadarkaa idil addunyaatti fudhatama kan qaban waan ta'aniif nageenyaa fi fayyaa hawaasaa eeguuf gahee olaanaa qabu jedhaniiru. Mootummaan oomishaalee alaa galanii fi biyya keessatti oomishaman bu'uura ulaagaalee ka'ameefiin qulqullinni isaanii kan guutame ta'uu mirkaneeffachuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jirachuu himaniiru. Dhaabbatichi sartafikeettii mirkaneesaa qulqullinaa erga kenneefii ji'a sadi sadiin sakatta'insa kan taasisu ta'uus eeraniiru. Oomishaalee sakata'insi taasifameefii yeroo lamaa ol bu'uura ulaagaa kaa'amee hin guunne qaama dhimmi ilaallatu kan to'annoorratti hojjetu beeksisuun oomishaalee kanarratti to'annoo fi hordoffii akka taasisan ni taasifama jedhaniiru. Dhaabbanni madaallii mijatummaa Itoophiyaa sadarkaa naannoleetti dameewwaan 9 kan qabu yoo ta'u, hawaasni mallattoo qulqullinaa dirqamaa fi sadarkaa oomishaa irratti hubannoon qabu akka cimuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjetama jira jedhaniiru.
Ibidda paarkii biyyaalessaa gaarreewwan Kaabaatti qabate to’achuuf tumsa taasifameen ibiddichi osoo hinbabal’atiin ittisuun  akka danda’ame  ibsame
Apr 22, 2024 39
Ebla 14/2016(TOI)- Ibidda paarkii biyyaalessaa gaarreewwan Kaabaatti qabate to’achuuf tumsa taasifameen ibiddichi osoo hinbabal’atiin ittisuun akka danda’ame waajjirri paarkichaa beeksise. Waajjirichatti qorataan Ikooloojii fi beellada bosonaa obbo Taaddasaa Yigzaawu TOItti akka himanitti, ibiddichi kan qabate paarkicha keessa ganda mbaaraas jedhamutti. Ibiddi kun Ebla 10 bara 2016 qabachuusaa eeranii, bakka ibiddi kun qabatetti kan argaman marga Guwaassaa jedhamuu fi mukkeen uumamaa paarkichaa Wucena jedhamanirratti miidhaan qaqqabuu dubbataniiru. Amma ammaatti Bineensota bosonaa paarkichaarraa miidhaan akka hingeenye eeranii, sababni ibiddi kun itti qabate amma ammaatti akka hinbeekamne kaasaniiru. Hojii ittisaa miseensonni birgeedii balaa ibiddaa ittisan, jiraattonnii fi qaamoleen deeggartootaa taasisaniin ibiddicha bakka gooxiiwwan Giccaa fi Immeet Googootti to’achuun paarkichatti akka hinbabal’anne ittisuun akka danda’ame beeksisaniiru. Guutummaatti to’achuuf tumsi taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Haalli qilleensaa naannawichaa qilleensaa fi ho’aa waan ta’eef ibiddi akka babal’atu taasisuusaa ibsanii., balaan ibiddi geessise taaskifoorsii yeroo dhihootti hundeeffamuun niqoratama jedhan. Waggoota darban paarkichatti rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin ibiddi yeroo adaddaatti ka’aa akka ture yaadachiisanii, haata’u malee balaan guddaan osoo hinqaqqabiin to’achuun akka danda’ame himaniiru. በQabeenya uumamaa paarkichaa ibiddaan miidhaan irra qaqqabe deebi’ee akka bayyanatu gochuun ganna ganna muka biyya keessaa dhaabuun kunuunfamaa akka ture dubbataniiru. Paarkichi kiiloomeetir Iskuweerii 412 kan qabu yoo ta’u, Waaliya, jeedaali diimtuu fi jaldeessi Cilaadaa dabalatee bineensonni bosonaa fi simbirroowwan akka keessatti argaman nibeekama.
Waldaan kaansarii Maatiwoos Wanduu waggoota 20 darban dhukkubsattoota kaansarii kuma 3 ol gargaareera
Apr 17, 2024 667
Ebla 09/2016(TOI)- Waldaan kaansarii Maatiwoos Wanduu waggoota 20 darban dhukkubsattoota kaansarii kuma 3 ol gargaaruusaa beeksise. Waldichi waggaa 20ffaa hundeeffamasaa sagantaalee addaddaatiin kabajeera. Miseensonni waldichaa,fayyadamtoonni waldichaa fi keessummoonni waamaman saganticharratti argamaniiru. Hojii raawwachiisaan olaanaa waldichaa obbo Wanduu Baqqalaa baatii Fulbaanaa bara 1996daa’imasaanii waggaa afurii Maatiwoos Wanduu dhukkuba kaansarii dhiigaatiin dhabuusaaniirraa ka’uun waldaa kana hundeessuusaanii dubbataniiru. Daa’imasaanii dhukkuba Kaansariin dhabanis daa’imman biroo dhukkuba kanarraa baraaruu nidandeenya yaada jedhuun waggaa daa’imasaanii dhabanitti Ebla bara 1996 waldaa kana hundeessuusaanii ibsaniiru. Waldichi waggoota 20 darban dhukkubsattoota kaansarii harka qalleeyyii baasii waldhaansaa deeggaraa akka jiru ibsaniiru. Dabalataanis namoonni waa’ee dhukkuba kaansarii fi dhukkubuuta namarraa namatti hindarbinee hubannoo akka qabaatan taasisaa turuu ibsaniiru. Amma ammaatti dhukkubsattoota kaansarii fi maatiisaanii kuma 3 ol akka deeggare kaasaniiru. Waldichi yeroo ammaa dhukkubsattoonni kaansarii 170 caalan akka waldhaananam waldhaantotasaanii deeggaraa akka jiran beeksisaniiru. Maatiin daa’imasaanii waldhaansisuuf Finfinnee dhufanii saganticharratti hirmaatan deeggarsa waldichi taasisaa jiruuf galateeffataniiru. Bu’aa bayii tokko malee daa’imasaanii bakka waldichi qopheesse turuun waldhaansisaa akka jiran ibsaniiru.
Itiyoophiyaan egzibiishinii artii idil addunyaa 60ffaarratti hirmaachaa jirti
Apr 17, 2024 76
Ebla 09/2016(TOI)- Itiyoophiyaan egzibiishinii artii idil addunyaa 60ffaa magaalaa Veeniisitti adeemsifamaa jirurratti qophiilee qabeenya biyyattii addaddaa beeksisaniin hirmaachaa jirti. Egzibiishiniin artii idil addunyaa 60ffaa biyya Xaaliyaanii magaalaa Veeneesitti har’a banameera. Paaviilooniin Itiyoophiyaa seenaa, aadaa fi hawattoota turizimii Itiyoophiyaa beeksisuuf hojiiwwan artii artistii Itiyoophiyaa beekamaa Tasfaayee Urgeessaa irratti dhihaatan Xaaliyaaniitti ambaasaaddara Itiyoophiyaa Dammituu Hambisaan eebifamee banameera. Paaviloonii kanarratti kitaaba ida’amuu ministira muummee doktar Abiyyi Ahimad hirmaattotaaf dhiheessuun yaadamoota bu’uraa ida’amuu badhaadhinaa ilaalchisuun humannoon akka uumamu taasifamuusaa odeeffannoon embaasii Itiyoophiyaa Roomitti argamurraa argame nimul’isa. Dabalataanis sirni Itiyoophiyaatti bunni danfifamu fi qophiileen duudhaaleen aadaa biyya keenyaa biroo beeksisan dhihaataniiru. Ambaasaaddar Dammituu Hambisaa sirna baniinsaarratti haasawa taasisaniin dameelee biyya keenyatti xiyyeeffannoo argatan keessaa Tuurizimiin tokko ta’uu eeranii, hojiileen onnachiisoo damee Kanaan raawwataman dhihaataniiru. Kanumaan walqabatee biyyi keenya hojiilee artii fi qabeenya tuurizimiitiin qabduu fi kanneen biroorraa kan adda ishee taasisu ibsuun hirmaattonni biyya keenya akka daawwatan waamicha taasisaniiru. Egzibiishinichi qophiilee walfakkaatoo addunyaarratti taasifaman keessaa xiyyeeffannoon addaa kan kennamuu fibaatilee jahaaf kan turu ta’uun beekameera. Haala Kanaan hojiilee artii Itiyoophiyaa, qabeenyota tuurizimii akkasumas duudhaalee keenya aadaa waltajjicharratti beeksisuun guddummaa Itiyoophiyaa addunyaarratti agarsiisuuf carraa kan uume ta’uun ibsameera.
Ayyaana Shawaal Iid irratti nageenya kabachiisuuf qophiin taasifameera
Apr 15, 2024 68
Ebla 07/2016(TOI)- Sirni kabaja ayyaana Shawaal Iid nagaan akka xumuramu qophii barbaachisu taasisuusaa komishiniin poolisii naannoo Hararii beeksise. Kominishinarii komishinii poolisii naannichaa Nasrii Zakariyyaa akka ibsanitti, ayyaanni Shawwaal Iid naannichatti boruu kaasee kabajamu nagaan akka xumuramu qaamolee nageenyaa biroo waliin qindaa’uun haaldureen raawwatamaniiru. Qaamolee nageenyaa aanaalee hundarraa walitti dhufan waliin mari’achuun hojiitti galamuu dubbataniiru. Naannawoota ayyaanichi kabajamutti humnoota nageenyaa bobbaasuun hojiin haalduree raawwatamuu eeranii, ayyaanichi nagaan jalqabamee amma xumuramutti hojiin nageenyaa akka itti fufu beeksisaniiru. Ayyaanichi nagaan akka kabajamu Jjiraataan naannichaa hundi qoodasaa bahuu qaba jedhaniiru. Dabalataanis jala bultii fi guyyaa ayyaanichi kabajamu muddama tiraafikaa uumamu hir’isuuf daandiin murtaa’e tiraafikaaf cufaa akka taasifaman komishinarichi ibsaniiru. Haala Kanaan Kibxata boruu ganama sa’aatii 12 irraa kaasee daandiin karaa Raas hoteelaa gara waajjirabulchiinsa naannichaatti, Sillaaseerraa gara ibsaa tiraafikaa, karaa Godaanaa Kaaffee karaa Shankoor, karaa Shawaa Barrii gara Faras magaalaa geessu akkasumas daandiin Karaa Duuk barri, Fallaanaa Barri, Erer Barri, Sangaa barrii gara Faras Magaalaa geessu gaafa jala bultiimmoo galgalarraa kaasee bakka sirnichi itti raawwatamuu fi naannawoota daandiin cufaa taasifamanitti sa’aatii gabaabaafis ta’e dheeraaf konkolaataa dhaabuun deemuun dhorkaa ta’uu beeksisaniiru. Konkolaachiftoonni kana beekanii daandii biraa fayyadamuu akka qaban yaadachiisaniiru.
Hoogganaa fi miseensota Finxaaleyyiirratti tarkaanfiin fudhatame
Apr 12, 2024 289
Ebla 04/2016(TOI) - Hoogganaa fi miseensota Finxaaleyyiirratti tarkaanfiin fudhatamuusaa poolisiin Finfinnee beeksise. Hoogganaa finxaaleyyii fi miseensi garichaa tokko yoo ajjeefamantokko to’annaa jala ooleera. Miseensa garee finxaaleyyi kan ta’an Naahusannaay Andaargee Taarragany, Gaashaawu Abaatee fi Habtaamuu Andaargee Tasamaa jedhaman magaalaa Finfinneetti haleellaa shororkeessaa raawwachuuf ergama fudhataniisocho’aa akka jiran qaamoleen nageenyaa hordoffii taasisaniin akka bira gahame beekameera. Miseensonni poolisii finxaaleyyiin kunneen ergamasaanii osoo hinbahiin to’achuuf hordofaa osoo jiranii Ebla 4 bara 2016 kutaa magaalaa Boolee aanaa 3 bakka naannawa galma miliniyeemii finxaaleyyiin harka akka kennatan gaafatamanis fedhii waan hinargisiifneef konkolaataa ayisuuzuu Diizaayer lakkoofsa gabatee koodii 2C 14373 AA fayyadamuun miseensota poolisiirratti dhukaasa waan bananiif gaggeessaa finxaaleyyii Naahusannaay Andaargee Taarragany madaa’ee waldhaansaaf erga ergamee booda yoo du’u finxaalessaa Habtaamuu Andaargee Tasammaa dhukaasa jidduutti ajjeefamuunsa ibsameera. Miseensi garichaa Abeenezeer Gaashaawu Abbaat jedhamuun beekamu osoo hinmadaa’iin to’atamuusaa poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera. Finxaaleyyoota to’annaa jala oolchuuf sochii taasifameen Saajiin Araarsaa Tashoomee fi konistaabil Maatiyaas Pheexiroos wayita madaa’an namni obbo Indaashaaw Geetinnat jedhaman Finxaaleyyiin konkolaataasaaniitti akka isaan fe’an dirqisiisaniyyuu namoonni kun diduusaaniitiin miseensota finxaalessaan ajjeefamaniiru. Konkolaataan lakkoofsa gabatee koodii 2 AA 80457 kan obbo Indashaawu oofaa turan rasaasaan rukutamtee akka miidhamte poolisiin Finfinnee ibseera. Poolisiin odeeffannoo irra qaqqabe fuuldura akka ibsu beeksiseera.
Itiyoophiyaan walgahii boordii daarektarootaa tumsa foramii giloobaal paabiliik seekuriitii Chaayinaarratti hirmaachaa jirti
Apr 11, 2024 330
Ebla 03/2016 (TOI)- Itiyoophiyaan walgahii boordii daarektarootaa foramii tumsa giloobaal paabiliik seekuriitii Chaayinaa magaalaa Naantoongitti taasifamaa jirurratti hirmaachaa jirti. Miseensi boordii daarektarootaa foramii tumsa giloobaal paabiliik seekuriitii kan ta’an komishinar jeneraaliin poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Dammallaash Gabramikaa’el walgahii Ebla 1 amma 3 bara 2016tti taasifamaa jirurratti hirmaachaa jiru. Gbaasa hojii raawwii waggaa foramichaa, adeemsa qorannoo giloobaal seekuriitii indeeksirratti taasifamuu akkasumas qophii konfaransii waggaa bara 2024 foramichaa ilaalchisuun mari’achuun murteewwan addaddaa nidabarsa jedhameetu eegama. Fooramiin tumsaa kun Itiyoophiyaa dabalatee daarektaroota boordii olaanoo biyyoota sagalirraa walitti dhufaniin kan gaggeeffamu ta’uu fi sadarkaa idil addunyaatti nageenya ummataarratti xiyyeeffachuun dhaabbilee seera kabachiiftotaa qindeessuun hojiilee addaddaa hojjechaa akka jiru beekameera. Komishinar Jeneraal Dammallaash Gabramikaa’el yaa’ii hooggansa boordii cinaatti dhaabbilee addaddaa Chaayinaatti argaman daawwachuunsaanii ibsameera. Bulchiinsa Jaansuutti kan argamu motorsaayikilii kan oomishu ‘CF’ motor daawwachuunsaanii kan eerame yoo ta’u, kaampaanichi Itiyoophiyaatti damee banuun hojjechuuf fedhii akka qabu ibsamuunsaa eerameera. Dabalataanis komishinar Jeneraalichi kolleejii poolisii Chiinjaan daawwachuusanii fi miseensota poolisii federaalaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa kolleejichatti carraa barnootaa bilisaa argatanii leenji’aa jiran carraa barumsaa kolleejichi kenneef galateeffataniiru. Yuunivarsiitii poolisii Itiyoophiyaatti inistiitiyuutii liidarshiippii poolisii intarnaashinaalaa hundeessuuf hojjetamaa akka jiru komishinar Jeneraalichi eeranii, kolleejichi Yuunivarsiiticha waliin tumsaan akka hojjetu gaafachuusanii odeeffannoon poolisii federaalaarraa argame nimul’isa.
Waliigalteen dhukkubsattoota hedduuf tajaajila waldhaansaa kennu mallatteeffame
Apr 11, 2024 132
Ebla 03/2016(TOI)-Waliigalteen pirojektii Biraayit Joornii dhukkubsattoota ijaaf waldhaansa kennu mallatteeffame. Pirojektiin Biraayit Joornii Itiyoophiyaanonni ija dhukkubsatan hedduun tajaajila waldhansa ijaa akka argatan kan tasisu yoo ta’u, waliigaltee jalqabsiisa pirojektichaa ministirri fayyaa doktar Maqdas Dhaabaa fi Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Jaa’oo Jiyuwaan mallatteessaniiru. Pirojektiin kun marsaa jalqabaatiin dhukkubsattoota ijaa 500’f waldhaansa ija baqaqsanii hodhuun cinaatti ogeeyyota waldhaansa ijaaf leenjii kennuuf akka dandeessisu himameera. Pirojektiin kun kan ittifufuu fi qaqqabiinsasaa akka bal’isu ambaasaaddarichi wayita kanatti ibsuusaanii odeeffannoon ministeera fayyaarraa argame nimul’isa. Kanumaan walqabatee mootummaan Chaayinaa deggarsa talaallii koleeraa doozii kuma 21 marsaa jalqabaan Itiyoophiyaaf akka taasisu ambaasaaddarichi sirna mallattoorratti ibsanii, talaalichi keessumaa daa’imni koleeran akka hin qabamne akka ittisu himaniiru. Dabalataanis mootummaan Chaayinaa jiddugaleessota waldhaansaa dabalataa sadii Itiyoophiyaatti dhaabuuf qophiirra akka jiru dubbachuunsaanii himameera. Ministirri fayyaa doktar Maqdas Dhaabaa gamasaniin dandeettii tajaajila waldhaansaa Itiyoophiyaa amma jiru guddisuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Haala Kanaan tajaajila fayyaa qulqullina olaanaa qabu dhiheessuun waldhaanamtoonni biyya alaa deemuun bu’aa bayii irra gahu hambisuuf hojjetamaa akka jiru dubbataniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015