Ispoortii
Waancaan Awurooppaa har’a jalqabama
Jun 14, 2024 81
Waxabajjii 07/2016(TOI)-Waancaan Awurooppaa a7ffaan Jarman keessummeessitu har’a jalqabama. Taphni baniinsaa ramaddii tokko keessatti kan argaman Jarmanii fi Skootlaand jidduutti galgala sa’aatii 4tti Istaadiyeemii Aliyaanz Areenaa daawwattoota kuma 75 qabatutti nitaphatama. Jarmanii fi Skootlaand tapha waancaa Awurooppaatiin yeroo lammaffaaf waliin taphatu. Biyyoonni kunneen tapha waancaa Awurooppaa Swiidin akka llakkoofsa Awurooppaatti bara 1992 qopheessiteen ramaddii 2 keestaatti walitti dhufanii Jarman galchii 2 fi o’n mo’atteetti. Dabalataanis akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1986 waancaa addunyaa Fiifaa 13ffaa Meeksikoon qopheessiteen ramaddii 5 keessatti walitti dhufanii Jarman Skootlaandiin 2 fi 1’n mo’atteetti. Jarmanii fi Skootlaand taphoota dorgommii fi michoomaa 17 amma ammaatti taphataniin Jarman al 8 mo’achuun olaantummaa argatteetti. Skootlaand al 4 mo’atteetti. Al 5 ammoo walqixa bahaniiru. Skootlaand isa dhumaa Jarman kan mo’atte akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1999 yoo ta’u wayita sanatti tapha michomaa idil addunyaatiin 1 fi 0’n mo’atteetti. Waancaa Awurooppaa kan qopheessitu Jarman kan baranaa dabalatee ardii Awurooppaatti al 144ffaaf hiraachuun kan dursitu yoo ta’u Skootalaand dorgommichatti yemmuu hirmaattu kan ammaa yeroo 4ffaafidha. Sadarkaa kubbaa miilaa biyyootaa kan baatiin bahuun Jarman sadarkaa 16ffaa, Skootlaand ammoo sadarkaa 39ffaarratti argamu. Tapha waancaa Awurooppaa qopheessuun keenya dhiibbaa nurratti qabaatus tapha jalqabaa Skootlaand waliin taasifnu tasgabbiin taphannee taphachuu qabna jedhan abbaan umurii 36 leenjisaan garee biyyaalessaa Jarman Juuliyaan Naglismaan. Umuriinsaanii waggaa 60 kan ta’e leenjisaan garee Skootlaand Stiiv Kilaark Jarman morkachuuf qophoofneerra, waanti nusodaachisu hinjiru jedhan. Lammii Faransaayi kan ta’an abbaan umurii 42 Kilement Turpiin tapha baniinsaa abbaa murtii muummee ta’uun nitaphachiisu. Taphni Waancaa Awurooppaa 17ffaa Isteediyeemota 10tti guyyoota 31f kan taphatamu yemmuu ta’u biyyoonni 24 ramaddiiwwan 6tti qoodamanii nitaphatu. Waancaan Awurooppaa Adoolessa 7 bara 2016 nixumurama.
Roodmaappiin fedhii Itiyoophiyaan Waancaa Afriikaa keessummeessuuf qabdu raawwachiisuuf gargaaru qophaa’eera
Jun 14, 2024 87
Waxabajjii 07/2016(TOI)- Roodmaappiin fedhii Itiyoophiyaan Waancaa Afriikaa keessummeessuuf qabdu raawwachiisuuf gargaaru qophaa’uusaaministirri aadaa fi Ispoortii Qajeelaa Mardaasaa ibsan. Qorannoon raawwii guyyoota 100 bara bajatichaa kan xumuraa bakka ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad Argamanitti adeemsifameera. Ulaagaalee Federeeshinii kubbaa miilaa Afriikaa(Kaaf) karaa guuteen hojiileen ijaarsaa fi fooyyessa Istaadiyeemotaa adeemsifamaa jira. Raawwii damee aadaa fi ispoortii ilaalchisuun ibsa kan kennan obbo Qajeelaa Mardaasaa akkaataa kallattii mootummaa kaa’een Itiyoophiyaan waancaa Afriikaa akka keessummeessitu sochiin jalqabamuu ibsaniiru. Qorannoo Kanaan dorgommii Ardichaa gara Itiyoophiyaatti fiduuf maaltu hojjetamaa jira? Kan jedhurratti mariin taasifamuusaa himaniiru. Rood maappii karoora raawwachiisurratti Istaadiyeemota ulaagaalee dorgommii kana keessummeessuuf federeeshiniin kubbaa miilaa Afriikaa(Kaaf) gaafatu afur ykn shan akka barbaachisan kaa’amuusaa ibsaniiru. Bu’uraalee misoomaa dorgommii kana qopheessuuf barbaachisanii fi muuxannoon Itiyoophiyaan Kanaan dura waancaa Afriikaa qopheessuuf qabdu keessatti hammatamuu dubbataniiru. Istaadiyeemiin biyyaalessaa (Istaadiyeemiin Adey Ababaa ) sababa sirreessa gatiitiin ijaarsisaa ture rakkoonsaa furamee kontiraaktarri haaraa ijaarsa istaadiyimichaa hafe karaa ulaagaa kaaf guutuun hojjechaa akka jiru ministirichi ibsaniiru. Istaadiyeemiin idil addunyaa Bahaar Daarii fi kanneen biroos ulaagaa kaaf guutanii hatattamaan akka ijaaraman taasifamaa akka jiru dubbataniiru. Gama biraatiin federeeshinoonnii fiwaldaaleen ispoortii biyyaalessaa faayinaansiin ofdanda’uuf humnasaanii guddifachuuf hojiileen jalqabaman maalirra akka jiran mariin taasifamaa jira. Federeeshinoonnii fi waldaaleen deeggaramuu bajataa jalaa bahanii akka ofdanda’an deeggarsa akka taasisu beeksisaniiru. Gama aadaatiin ijaarsi jiddugaleessa aadaa seenaa fi aadaa Itiyoophiyaa qabatu akka ijaaramu kanaaf ammoo qophiin hojii diizaayinii xumuramuusaa fi jiddugaleessicha ijaaruuf muuxannoon biyyoota biroo fudhatamuusaa ibsaniiru. Ministeerichi dandeettii dhaabbatummaa cimsuuf fooyyessoonni, hojiileen qooda fudhattoota waliin hojjechaa jiruu fi dhimmoonni Kanaan walqabatan qoratamuusaanii dabalanii ibsaniiru.
Dorgommiin fiigichaa daandiirraa kiiloomeetira 5 “nagana hundaaf, hundi nagaaf” jedhuun qophaa’e Waxabajjii 23 bara 2016 ni’adeemsifama
Jun 8, 2024 513
Waxabajjii 01/2016(TOI)- Dorgommiin fiigichaa daandiirraa kiiloomeetira 5 “nagana hundaaf, hundi nagaaf” jedhuun qophaa’e Waxabajjii 23 bara 2016 adeemsisuuf akka ta’e ministeerri nageenyaa ibse. Dorgommiin fiigichaa nageenyaa kun ministeera nageenyaa, ministeera aadaa fi ispoortii, federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaa, fiigicha guddicha Itiyoophiyaa dabalatee biirolee aadaa fi ispoortii naannolee waliin ta’uun kan adeemsifamudha jedhameera. Sagantaan jalqabsiisaa qopheessummaa ministeera nageenyaatiin Finfinneetti kan adeemsifamu yoo ta’u, qophii fiigichaa bulchiinsota magaalaa fi magaalaawwan naannoleetti yeroo walfakkaataatti adeemsifamu kanarratti Atileetota beekamoo dabalatee namoonni hedduun akka hirmaatan ibsameera. Dorgommicha ilaalchisuun sagantaa har’a qophaa’een, de’eetaan ministira nageenyaa doktar Keyiraddiin Tazarraa, dorgommiin fiigichaa kun lammiilee hirmaachisuun waliigaltee biyyaalessaa uumuuf, walooma cimsuu fi nageenya waaraa ijaaruuf kan kaayyeffate ta’uu dubbataniiru. Lammiileen dorgommii Kanaan hariiroo wajidduutti fi tokkummaa sabdaneessaa cimsuun ijaarsa nageenyaaf qoodasaanii akka bahan gochuuf kan kaayyeffate ta’uu eeraniiru. Ispoortiin duudhaan tokkummaa, jaalalaa fi waloomaa kan itti calaqqisu ta’uu ibsuun, nageenya ijaaruuf yaalii taasifamuuf qooda murteessaa akka qabu eeraniiru.
Taphoota Piriimiyeer Liigii torbee 26ffaatiin har’a taphoonni lama nitaphatamu
May 24, 2024 195
Caamsaa 16/2016(TOI)- Taphoota Piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaa torbee 26ffaatiin har’a taphoonni lama nitaphatamu Guyyaa keessaa sa’aatii 9tti Machaal Shaashamannee waliin Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti nitaphatu. Machaal taphoota Piriimiyeer Liigii darban shan taphateen 3 mo’atee 1 mo’atamee 1 walqixa baheera. Taphoota 5 kanneeniin goolii 10 galchee 6 ittigalee qabxii 50’n sadarkaa 2ffaarratti argama. Magaalaan Shaashamannee taphoota liigichaa 5 walitti aansee taphateen 4 mo’atee 1 walqixa bahee goolii 2 galchee gooliiin 7 itti galeera. Magaalaan Shaashamannee qaxii 13’n sadarkaa 15ffaa qabatee sadarkaa gadi bu’aarratti argama. Machaan tapha har’aa yoo mo’ate yeroofis ta’u liigicha dursaa kan jiru baankii daldala Itiyoophiyaa waliin qabxii walfakkaataa niqabaata. Kan biraan tapha torbee 26ffaa har’aatiin magaalaan Bahaardaarii fi Walaayittaa Diichaan galgala sa’aatii 12tti nitaphatu. Magaalaan Bahaardaar taphoota Piriimiyeer Liigichaa shan darban taphateen hinmo’atamne. 3 mo’atee 2 walqixa baheera. Taphoota shananiin goolii 5 galchee 1 ittigaleera. Magaalaan Bahaardaar qabxii 44’n sadarkaa 3ffAARRA JIRA. Walaayittaa Diichaan taphoota Liigichaa darba 5 taphateen 1 mo’atee 3 mo’atamee 1 walqixa baheera. Taphoota kanneeniin goolii 4 galchee 10 ittigaleera. Walaayittaa Diichaan qabxii 28’n sadarkaa 13ffaarratti argama. Taphoota torbee 26ffaa guyyaa jalqabaa kaleessa taphatamaniin Itiyoophiyaa Madin magaalaa Adaamaa goolii 4 fi 1’n akkasumas magaalaan Dirreedawaa magaalaa Dirreedawaa goolii 3 fi 0’n mo’ataniiru.
Taphoonni piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaa torbee 26ffaa har’a nijalqabamu
May 23, 2024 158
Caamsaa 15/2016(TOI)-Olmaa guyyaa jalqabaa Sagantaa torbee 26ffaa Piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaa har’a jalqabamuun taphoonni lama nitaphatamu. Magaalaan Walqixxee magaalaa Dirreedawaa waliin guyyaa keessaa sa’aatii 9tti Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti nitaphatu. Magaalaan Walqixxee taphoota Piriimiyeer Liigii darban taphate shaniin mo’ameera. Taphoota kanneeniin goolii 3 galchee 11 itti galeera. Magaalaan Walqixxee qabxii 16’n sadarkaa 14ffaarratti argama. Magaalaan Dirreedawaa taphoota Piriimiyeer Liigii shan taphateen tokko mo’atee, lama mo’atamee lama ammoo walqixa baheera. Taphoota shaniin goolii 3 galchee 8 ammoo ittigaleera. Qabxii 34’n sadarkaa 9ffaarra jira. Gama biraatiin Itiyoophiyaa Madin magaalaa Adaamaa waliin galgala sa’aatii 12tti nitaphata. Itiyoophiyaaa Madin taphoota Piriimiyeer Liigii shan taphate hunda mo’ateera. Taphoota kanneeniin goolii 13 galchee 1 ittigaleera. Itiyoophiyaa Madin qabxii 31’n sadarkaa 11ffaarratti argama. Magaalaan Adaamaa taphoota Piriimiyeer Liigii shan darbaniin hinmo’amne. Sadii mo’atee 2 walqixa baheera. Taphoota kanneeniin goolii 5 galchee 2 ittigaleera. Magaalaan Adaamaa qabxii 41’n sadarkaa 5ffaarratti argama. Taphoota lama boru taasifamaniin Machaal magaalaa Shaashamannee waliin guyyaa sa’aatii 9tti, magaalaan Bahaardaar Walaayittaa Diichaa waliin galgala sa’aatii 12tti nitaphatu. Taphni toree 26ffaa kun amma Caamsaa 18tti nitura. Baankiin daldalaa qabxii 53’n liigicha yoo dursu Machaal qabxii 50, magaalaan Bahaardaar qabxii 44’n sadarkaa lammaffaa fi sadaffaarratti argamu. Magaalaan Shaashamannee qabxii 13’n Hambarichoon qabxii 8’n sadarkaa 15ffaa fi 16ffaa qabachuun sadarkaa gadi bu’aarratti argamu. Taphataan magaalaa Hawaasaa lammii Eertiraa Alii Suleymaan goolii 15’n yemmuu dursu taphataan Machaal Minyiluu Wandimmuu goolii 12’n taphataan magaalaa Bahaardaar Charinnat Gugsaa goolii 11’n itti aana.
Ispoortii Biskileetiin Olompiikii Paarisirratti hirmaachuuf qophiin tasifamaa jira
Apr 26, 2024 648
Ebla 18/2016(TOI)-Dorgomtoonni Itiyoophiyaa biskileetiin dorgomanOlpmpiikii Paarisirratti hirmaachuuf Maqaleetti shaakalaa akka jiran federeeshiniin Biskileetii Itiyoophiyaa ibse. Hoogganaan waajjira federeeshinichaa obbo Fitsum Walda’aab akka ibsanitti, dorgomtoonni biskileetii dhiirri jahaa fi dubartoonni shan kilaboota addaddaarraa waliti dhufan hirmaannaa Olompiikii argachuuf Maqaleetti shaakalaa akka jiran ibsaniiru. Kana malees Itiyoophiyaanonni dorgomtoota Biskileetii kilabii Awurooppaa keessa jiran, dorgommiiwwan addaddaarratti hirmaachuun qabxii ida’amaatiin qabxii Olompiikiirratti hirmaachuu isaan dandeessisu argachuuf hojjechaa jiru jedhaniiru. Olompiikii Paarisiif darbuuf dursee qophiin eegalamuu fi dorgomtoonni Biskileetii waltajjii dorgommii argachuunsaanii jalqabbii gaarii ta’uu dubbataniiru. Leenjisaan muummee garee biyyaalessaa Biskileetii Nugusee Gabrayohaannis gamasaatiin, dorgommii tapha guutuu Afriikaa Gaanaa Akraatti hirmaatan caalaa qophiin taasisaa akka jiran dubbateera. Yeroo ammaa dorgommii biskileetii waggaa naannoon Tigraay qopheessurratti hirmaachuuf dorgomtoonni Biskileetii 11 magaalaa Aksum akka jiran ibseera. Dorgomtoonni kunneen taphoota guutuu Afriikaa Gaanaa Akraatti taasifamerratti hirmaatanii kan turan ta’uu fi dorgommii Kanaan kilabasaanii bakka bu’anii akka hirmaatan beeksisaniiru. Itiyoophiyaan akka lakkoofsa Awurooppaatti Olompiikii Riyoo bara 2016 qophaa’ee fi Olompiikii Tookiyoo bara 2021 qophaa’erratti Ispoortii Olompiikiin hirmaachuunshee niyaadatama. Waltajjii Afriikaarrattis tapha guutuu Afriikaa Gaanaa Akraatti barana taasifamerratti, dhiira jahaa fi dubartii shaniin hirmaachuun meedaaliyaa meetii tokkoon Afriikaarraa torbaffaa bahuun xumuruunshee niyaadatama.
Sagantaan torbee 22ffaa piriimerliigii Itiyoophiyaa har’a jalqabama
Apr 18, 2024 479
Ebla 10/2016(TOI)- Taphoonni guyyaa jalqabaa torbee 22ffaa piriimerliigii Itiyoophiyaa har’a nitaphatamu. Tapha jalqabaa torbee 22ffaan Magaalaan Walqixxee Itiyoophiyaa Madin waliin sa’aatii 10tti Istaadiyeemii Dirreedawaatti nitaphatu. Magaalaan Walqixxee taphaoota liigichaa walitti aansee taphate shaniin altokko mo’atee altooko mo’amee alsadii walqixa baheera. Magaalaan Walqixxee qabxii 16’n sadarkaa 14ffaa qabatee qaxanaa gadibu’aarra jira. Itiyoophiyaa Nadin taphoota shan darbaniin altokko mo’atee altokko mo’ameera. Taphoota sadii walqixa baheera. Itiyoophiyaa Mqabxii 19’n sadarkaa 13ffaarra jira. Tapha lammaffaa galgala sa’aatii 1tti taphatamuun magaalaan Bahaardaarii fi Hadiyyaa Hoosaa’inaa nimorkatu. Magaalaan Bahaardaar taphoota walitti aanan shan taphateen hinmo’amne. Sadii mo’atee lamaan walqixa baheera. Magaalaan Bahaardaar qabxii 33’n sadarkaa 5ffaarra jira. Hadiyyaa Hoosaa’inaan taphoota shan taphateen lama mo’atee tokkoon mo’amee lamaan walqixa baheera. Hadiyyaa Hoosaa’inaan qabxii 30’n sadarkaa 8ffaarratti argama. Sagantaan torbee 22ffaa borus ittifufuun Hambarichoo Duraamee magaalaa Hawaasaa waliin sa’aatii 10tti, Faasiil Kanamaan magaalaa Adaamaa waliin galgala sa’aatii 1tti nitaphatu. Taphoonni torbee 22ffaan amma Ebla 13tti nitura. Piriimiyeer liigii kana baankiin daldala Itiyoophiyaa qabxii 43’, dursaa jira. Taphataan sarara duraa magaalaa Hawaasaa Alii Suleyimaan goolii 12 galchuun dursaa jira. Taphataan magaalaa Dirreedawaa lammii Yugaandaa Chaarlis Musiigee, taphataan Qiddus Giyoorgis Amaanu’eel Orboo, taphataan magaalaa Bahaardaar Charinnat Gugsaa fi taphataan magaalaa Adaamaa Yooseef Taarraqany qabxii walfakkaataa goolii 9’n hordofaa jiru. Taphoonni piriimiyer Liigii torbee 23ffaa amma 27ffaatti istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti akka taphataman waldaan aksiyoonaa liigichaa beeksiseera.
Sagantaan torbee 20ffaa piriimiyeerliigii Itiyoophiyaa har’a jalqabama
Apr 4, 2024 382
Bitootessa 26/2016(TOI)- Taphoonni torbee 20ffaa piriimiyeerliigii Itiyoophiyaa har’a jalqabamu. Tapha baniinsaatiin magaalaan Walqixxee Walaayittaa Diichaa waliin guyyaa sa’aatii 10tti Istaadiyeemii Dirreedawaatti nitaphatu. Magaalaan walqixxee taphoota piriimiyeerliigii shan walitti aansuun taphateen hinmo’anne, lama mo’amee sadii walqixa abaheera. Qabxii 12’n sadarkaa 15ffaa qabatee sadarkaa gadibu’aarra jira. Walaayittaa Diichaan taphoota piriimiyeerliigichaa sha walitti aansuun taphateen hinmo’anne, sadiin mo’amee lama qabxii qooddateera, qabxii 24’n sadarkaa 11ffaarra jira. Tapha torbee 20ffaa biraatiin baankiin daldalaa Itiyoophiyaa Hambaricho duraamee waliin galgala sa’aatii 1tti nitaphatu. Baankiin daldalaa Itiyoophiyaa taphoota shan darbaniin lama mo’atee tokkoon mo’ameera,lama ammoo walqixa baheera. Qabxii 37’n sadarkaa sadaffaarra jira. Morkataansaa Hambarichoo Duraamee taphoota shan walitti aansuun taphateen hinmo’anne, afur mo’amee tokko walqixa baheera, qabxii 7’n sadarkaa 16ffaarra jira. Boru Bunni Itiyoophiyaa magaalaa Hawaasaa waliin guyyaa sa’aatii 10tti, Faasiil Kanamaa magaalaa Dirreedawaawaliin galgala sa’aatii 1tti nitaphatu. Taphni torbee 20ffaa kun amma 29 bara 2016tti nitura. Machaal qabxii 39’n dursaa jira. Taphataan sarara duraa taphataan magaalaa Hawaasaa Alii Suleymaan goolii 11’n yemmuu dursu taphataan sarara duraa magaalaa Dirreedawaa lammii Yugaandaa Chaarlis Musiigee goolii 9’n lammaffaarra jira.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015