Saayinsii fi teeknooloojii
Cehumsi dijitaalaa Itiyoophiyaa akka si’atu odeeffannoon daldaltoota miiliyoona 2 tuqaa 7 karaa dijitaalaa qindaa’eera
May 27, 2024 212
Caamsaa 19/2016(TOI)- Cehumsi dijitaalaa Itiyoophiyaa akka si’atu amma ammaatti odeeffannoon daldaltoota miiliyoona 2 tuqaa 7 karaa dijitaalaa qindaa’uusaa ministirri daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa Gabramasqal Caalaa ibsan. Itiyoophiyaan humna biyyaalessaa fayyadamuun bara 2025 tarsiimoo dinagdee dijitaalaa kalaqaa fi beekumsarratti hundaa’ee hundaa’e ijaaruu dandeessisu bocuun hojeessaa jirti. Tarsiimoon kun ajandaa fooyyessa dinagdee biyya keessaa, karoora misoomaa waggaa kudhanii, tarsiimoo tiraanisfoormeeshinii dijitaalaa ardii fi idil addunyaa waliin kan walitti hidhamedha. Ministirri daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa Gabramasqal Caala, dijitaal Itiyoophiyaan dameelee dhuunfaa fi mootummaa walitti hidhuun imala dijitaal Itiyoophiyaa mijeessuuf dameelee hojeessu keessaa tokko damee daldalaa ta’uu ibsaniiru. Hojeeffamni dijitaal Itiyoophiyaa cehumsa dijitaalaa damee daldalaa abbaa dhimmaa haala mijataa uumaa jiru eeraniiru. Kanaaf ammoo seerri daldalaa Itiyoophiyaa waggoota dheeraaf tajaajilaa ture imala biyyaalessaa fi idil addunyaa waliin walsimee fooyya’uusaa dubbataniiru. Hawaasni daldalaa eeyyama daldalaa dabalatee hammattoon dijitaalaa tajaajiloota 16 karaa intarneetii abbaa dhimmaa ta;ee karaa si’ataa ta’een kan itti fayyadamu ijaaramee hojii eegaluu dabalanii ibsaniiru. Itiyoophiyaan damee dijitaalaan addunyaarratti dorgomtuu fi fayyadamtuu ta’uuf wixinee tarsiimoo qopheessuushee eeranii, dhiheenyatti ragga’ee hojii akka jalqabu dubbataniiru. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa akkaataa ergama cehumsa dijitaalaa biyyaalessaa si’achiisuuf kennameefiin odeeffannoo daldaltoota miiliyoona 2 tuqaa 7 gara galmee dijitaalaatti galmeessuusaa dubbataniiru. Odeeffannoo kana kuusuu fi hiika itti kennuun faayidaa biyyaaf oolchuuf shoorri jiddugaleessota daataa paarkii teeknooloojii odeeffannoo Itiyoophiyaan ijaaraman olaanaa ta’uu kaasaniiru. Paarkichi dargaggoonni hedduun hojii kan itti argatan fi cehumsa biizinasii taasisuun kaampaanii kan itti uuman waan ta’eef damee daldalaa waliin hariiroo kallattii ta’e qaba jedhan. Neetwoorkiin wayita addaan ciccitu Itiyoo-telekoomii waliin ta’uun hojjetamaa akka jiru eeraniiru.
Ministeerri Innooveeshinii fi Tekinolojii qorannoo, ce'umsa tekinolojii fi hojii innooveshinii irratti waliin hojjechuuf Yuunivarsiitoota 4 waliin waliigaltee mallatteesse.
May 25, 2024 98
Caamsaa 17/2016(TOI) -Ministeerri Innooveeshinii fi Tekinolojii qorannoo, ce'umsa tekinolojii fi hojii innooveshinii irratti waliin hojjechuuf Yuunivarsiitii Jimmaa, Dirre Dawaa, Hawaasa fi Dabrabiraan 4waliin waliigaltee mallatteesse. Sagantaa kanarratti Ministirrii Innooveshinii fi Tekinolojii doktar Ballaxaa Mollaa waliigaltichi jiddugalkii Innooviz -Ke fi humna Yuunivarsiitoonni qaban qindeesuun itti fayyadamuun damichaan bu'aa fiduuf kan kaatyeffatedha jedhaniiru. Hojiiwwaan qorannoo, innoveeshinii, ce'umsa tekinolojii fi Istaarti'appi hojjetaman deeggaruu akkasuma haala mijataa uumuurratti waliin hojjechuun guddina dinagdee biyyaa keessatti gahee isaanii ni bahu jedhaniiru. Sirna waligaltee mallatteessuu kanarratti Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Haramaayaa Dr. Ubaa Aadam waliigaltichi hojii misooma humna namaa yunivarsiitiiwwanii haala qindoomina qabuun fayyadamuuf gumaacha kan taasisu ta’uu ibsaniiru. Pireezidaantiin Yunivarsiitii Jimmaa Dr.Jamaal Abbaa Fixaa; tumsa haala kanaan taasifamuun yuunivarsiitiiwwan dandeettii qaban guddina dinagdeef akka oolchan kan gargaarudha jedhaniru. Itti Aanaan Pireezidaantii Qorannoo fi ce'umsa Teeknooloojii Yunivarsiitii Hawaasaa Dr. Taaffasee Maatihoos Yuunivarsiitichi hojii qorannoo, innooveshinii fi teeknooloojii hojjechuuf fedhii guddaa akka qabu eeruun qindoomina akkanaa uumuun dandeettiin akkanaa akka hin qisaasoofne kan taasisu ta’uu ibsaniiru. Itti Aanaan Pireezidaantii Qorannoo fi ce'umsa Teeknooloojii Yuunivarsiitii Dabrabiraan De. Azmaarawu Ayehuu Yuunivarsiitichi Ministeericha waliin ta’uun pirojektoota milkaa’oo hedduu irratti hojjechaa akka ture eeraniiru. Waliigalteen kun yunivarsiitichi hojjiiwwan amma jiran cimsuu bira darbee dandeettii qabutti fayyadamuuf kan gargaaru ta’uu ibsaniiru.
Manni maree tiraanisfoormeeshinii dijitaala Itiyoophiyaa murteewwan hirmaannaa damee dhuunfaa guddisan dabarseera-Ittaanaa ministira muummee Tamasgeen Xurunaa
May 24, 2024 225
Caamsaa 16/2016(TOI)- Manni maree tiraanisfoormeeshinii dijitaala Itiyoophiyaa murteewwan hirmaannaa damee dhuunfaa guddisan dabarsuusaa Ittaanaa ministira muummee Tamasgeen Xurunaa beeksisan. Manni marichaa walgahiisaa idilee lammaffaa har’a paarkii teeknooloojii odeeffannoo Itiyoophiyaatti adeemsiseera. Ittaanaa ministira muummee fi waliti qabaan mana marichaa Tamasgeen Xurunaa, murticha ilaalchisuun ibsa kennaniin manni marichaa walgahiisaa jalqabaatiin seeronni, imaammattoonnii fi tarsiimoowwan sirna dirree dijitaalaan jiran qoratamanii akka dhihaatan murtee dabarsee akka ture yaadachiisaniiru. Walgahii har’aatiin seeronni, qajeelfamtoonnii fi tarsiimoowwan biyyattiitti damee dijitaalaa ilaallatan jiraachuusaanii ilaalleera jedhan. Ta’us, seeronni, imaammattoonnii fi tarsiimoowwan kunneen hojeeffama qaban akkasumas hirmaannaa damee dhuunfaaf banaadhaa kan jedhu ogeessotaan tokko tokkoon qoratamee akka dhihaatu murteen darbuusaa dubbataniiru. Keessumaa dameen dhuunfaa dinagdee Itiyoophiyaa fi sirna dijitaalaa keessatti shoora gaggeessummaa akka bahu gochuurratti seeronni durii ammam banaadha kan jedhu akka ilaalamuu fi seeronni haaraanis akka qophaa’an kallattiin kaa’amuu kaasaniiru. Murteen manni marichaa dabarse kan biraan gama dinagdee fi guddina dijitaalaatiin dameen dhuunfaa shoora gaggeessummaa akka bahu gochuuf miseensa mana marichaa akka ta’u kan murtaa’e yoo ta’u, ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii waldaalee damee dhuunfaa waliin ta’ee miseensota damee dhuunfaa bakka bu’uu danda’an akka guutu kallattiin kaa’amuu eeraniiru. Manni marichaa karaa Varchuwaalii mari’achuu akka qabumurteewwan walgahii jalqabaatiin dabarserratti hundaa’uun walgahii har’aatiin meeshaalee komunikeeshinii hojiilee Varchuwaaliif barbaachisan adda baasuun murtee dabarsuusaa ibsaniiru.
Tajaajilli fi qaqqabamummaa 'Ethio Sat' guddina olaanaa agarsiisaa jira.
May 14, 2024 127
Caamsaa 6/2016(TOI) - Tajaajilli fi qaqqabamummaa 'Ethio Sat' guddina olaanaa agarsiisaa jiraachuu Abbaan Taayitaa Miidiyaalee Itoophiyaa beeksise. Dhaabbanni 'Ethio Sat' maamilootaa fi qaamolee qooda fudhatoota waliin guddina indastiricharratti xiyyeeffachuun kora qorannoo magaalaa Finfinneetti geggeessa jira. Waltajjicharratti kan argaman Daarekterri olaanaa Abbaa Taayitaa Miidiyaalee Itoophiyaa obbo Mahaammad Idiris yeroo ammaa Ethio Sat irra dhaabbilee Televizhiinii Amantii,Daladalaa, uummataa fi kanneen biroof tajaajila kennaa jira jedhaniiru. Qaqqabamummaa Ethio Sat guddaa ta'uu eeranii; adeemsa hanga ammaatti ittiin dhufe irraa damdamachuunhojii gara fuula duraa irratti xiyyeeffachuu qaba jedhaniiru. Tattaaffii kanaafis abbaan taayitichaa deeggarsaa barbaachisu kan taasisu ta'uu beeksisaniiru. Itti aanaan daarektara Instiitiyutii Ji'oo Ispeeshaalii fi Saayinsii hawaa Itoophiyaa Beteheleem Nugusee , baasii guddaa Itoophiyaan saatalaayitiif baastu hiri'isuun cinaatti aadaa fi safuu biyyatti eegsisuu keessaatti gaheen Ethio Sat bahaa jiru olaanaadha jedhaniiru. Itoophiyaan saatalayitii kominikeeshinii mataa ishee akka qabattuuf hojjetama jirachuus himaniiru. Ethio Sat bara 2012 Waldaa Biroodkastaroota Itoophiyaa, Abbaa Taayitaa Biroodkastingii Itoophiyaa duraanii fi Instiitiyutii Tekinolojii fi saayinsii hawaa duraaniin kan hojiirra oolchaan yoo ta'u yeroo ammaa Chaanaaloota 136 ofitti hammatee kan jirudha. See insights and ads Boost post Like Comment Share  
Itoophiyaatti sirna bulchiinsa ammaayyaafis ta'ee argannoo saayinsiif sabdaneesummaan aadaa fi beekumsi dhalootaan biyya keessaa gahee olaanaa qabu.
Apr 16, 2024 456
Ebala 8/2016(TOI) - Itoophiyaatti sirna bulchiinsa ammaayyaafis ta'ee argannoo saayinsiif sabdaneesummaan aadaa fi beekumsi dhalootaan biyya keessaa gahee olaanaa qabaachuu namni damee qorannoo taasisuun beekaman tokko ibsan. Yuunivarsiitii Jinkaatti korri qorannoo Aadaa fi Seenaa irratti xiyyeeffate geggeeffameera. Kora qorannoo kanarratti kan hirmaataan Yuunivarsiitii Kaalfoorniyaatti qorataan Sooshaal Antiropolojii Pirofeesar Doonaald L Donaahaam akka himanitti; Itoophiyaan aadaawwanii fi beekumsoota xabboo hedduu ajaa'ibsiisoo qabdi. Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa adda addaatti waggoota 50'f hojii qorannoo fi qo'annoo hojjechaa turuu himanii; qoarnnoo hawaasaa fi ilaalcha siyaasaa irratti Kitaaboota xiyyeeffatan hedduus barreesuu isaanii himaniiru. Waggoota qorannoo fi qo'annoof biyyoota Afrikaa keessa turan keessaa kan Itoophiyaa keessa turan guddaa ta'uu eeranii Itoophiyaan haala teesuma alafaa ja'ibsiisaa fi aadaa hedduun kan badhaatedha jedhaniiru. Qoratichi kora qorannoo kanarratti mata duree '' Hundeeffama Itoophiyaa fi beekumsoota xabboo walitti bu'insa furuuf'' jedhuun qorannoo dhiheesaniiru. Qoratichi qorannoo dhiheesaniin Itoophiyaatti sirna bulchiinsa ammaayyaafis ta'ee argannoo saayinsiif sabdaneesummaan aadaa fi beekumsi dhalootaan biyya keessaa gahee olaanaa qabu jedhaniiru. Itoophiyaatti walooma cimsuufi nageenya waaraa taasisuuf beekumsi xabboo karaa walitti bu'insa karaa aadaa furaniin gahee olaanaa qabu jedhaniiru. Duudhaawwan kana Yuunivarsiitonnii fi dhaabbileen qorannoo qorannoo fi qo'annoon gabbisuun fayidaarra oolchuu qabus jedhaniiru.
Itiyoo-telekoom hojiilee sirna dijitaalaa hammataa mirkaneessuuf jalqabe cimsee itti nifufa-Fireehiywoot Taammiruu
Apr 16, 2024 209
Ebla 08/2016(TOI)- ኢ Itiyoo-telekoom faayinaansii dabalatee hojiilee sirna dijitaalaa hammataa mirkaneessuuf jalqabe cimsee akka ittifufu hojiiraawwachiiftuun olaanaa Itiyoo –telekoom Fireehiywoot Taammiruu ibsan. Itiyoo-telekoom appilikeeshinii haaraa “Tele birr-ingeej” jedhamu kaleessa galgala ifoomseera. Maamiltoonni tajaajila Kanaan marii biizinasii kallattii nama dhuunfaa ykn garee taasisuuf odeeffannoowwan gabaa waljijjiiruuf, maallaqa erguu fi fudhachuuf akka dandeessisu ibsaniiru. Akkasumas dhimmoota biizinasii akkasumas hawaasummaa biroo barreeffamaan, suuraadhaan, sagaleedhaan, viidiyoo fi bifa sanadaan waljijjiiruu nidanda’u jedhaniiru. Kaampaanichi Itiyoophiyaa dijitaalaa damee hundaan dhugoomsuuf shojjetamaa jira jedhaniiru. Keessumaa sirna faayinaansii dijitaalaa qaqqabaa taasisuuf xiyyeeffatamee hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Haala Kanaan appilikeeshinii “teelee birr-Ingeej” cehumsa faayinaansii dijitaalaa keessatti dhaabbilee daldalaa, mootummaa fi mitmootummaa gochuun dirree dinagdee dijitaalaa babal’isuuf kan gargaarudha jedhaniiru. Kaampaanichi hojiilee bu’uraaleen misoomaa sadarkaa biyyaalessaatti ijaare Itiyoophiyaa dijitaalaa dhugoomsuuf jalqabaman gargaaruun shoorrisaanii olaanaa ta’uu dubbataniiru. Kaampaanichi fuulduras tajaajiloota dijitaalaa haaraa hojeessuuf akka hojjetu ibsaniiru. Itiyoo-telekoom karaa teelee birrii waggaa sadii dura hammattummaa faayinaansii dijitaalaa guddisuuf ifoomseen guyya guyyaatti gurgurtaa birrii biiliyoona 5 kan raawwatu yoo ta’u, waggoota 3 keessatti deddeebiin maallaqa birrii tiriiliyoonii 2 tuqaa 2 taasifameera.
Hojiin mootummaan Istaarti Appotaaf haala mijataa uumuuf hojjechaa jiru sosochiin damicha caalaatti akka si'atu kan taasisudha
Apr 9, 2024 119
Ebla 1/2016 (TOI) - Hojiin mootummaan 'Istaarti Appotaaf' haala mijataa uumuuf hojjechaa jiru sosochiin damicha caalaatti akka si'atu kan taasisudha jedhan Istaarti Apparoonnii TOI dubbise. Agarsiisni "Istaarit Appii Itoophiyaa'' kaleessa godahambaa Saayinsiitti bakka hoggantoonni mootummaa argamanitti banamee jira. Agarsiisa kanarratti dhaabbileen Istaart appii ta'an kan sadarkaa tokkoffaa irra jiran, sadarkaa tokkoffaa ce'anii fi gabaatti bahan , teeknooloojii odeeffannoo, qonna, fayyaa, barnoota, anniisaa, indaastirii, faayinaansii fi dameelee biroo irratti kan bobba’an bu’aa kalaqaa isaanii dhiyeessaniiru. Agarsiisa kanarratti appilikeeshinii dijitaalaa "Farm" jedhamu kan dhiyaate Meron Selshi; Appichi qonnaan bultoota galtee qonnaa fi dhiyeessitoota tajaajila makaanaayizeeshinii waliin wal qunnamsiisa. Dhaabbileen Istaari Appii kalaqoota haaraa qabatanii dhufan hawaasa biraan gahuuf yeroo dheeraa isaanitti fudhata. Akka isaan yeroo gabaabatti hawaasa bira gahaniif hojiileen mootummaan yeroo ammaa hojjechaa jiru kun kalaqa isaanii beeksisuuf kan gargaruu fi caalaatti akka hojjetanii yeroo gabaabatti hawaasa bira gahan kan isaan gargaruu ta'uu kanneen agarsiisa kanarratti hirmaatan himaniiru. Walumaa galatti hojiin mootummaan 'Istaarti Appotaaf' haala mijataa uumuuf hojjechaa jiru sosochiin damicha caalaatti akka si'atu kan taasisudha jedhan Istaarti Apparoonnii TOI dubbise kunneen.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015