Saayinsii fi teeknooloojii
'Jii Ayi Teeks Afriikaa'Moorookoo magaalaa Maaraakaashitti adeemsifamuu jalqabe
Jun 1, 2023 54
Caamsaa 24/2015 (TOI):-'Jii Ayi Teeks Afriikaa' 2023 /GITEX Africa 2023/ Moorookoo magaalaa Maaraakaashitti adeemsifamuu jalqabeera. Itiyoophiyaan Afriikaatti yeroo jalqabaaf adeemsifamaa kan jiru 'Jii Ayi Teeks Afriikaa' irratti garee jilaa ministirri innoveeshinii fi teeknooloojii doktar Ballaxaa Mollaadhaan durfamu kan hooggantoonni ministeerichaa fi kaampaanonno (Istaartaapponni) teeknooloojii jalqabaa keessatti argamaniin hirmaachaa jirti. Kaayyoon ‘Jii ayi Teeks Afriikaa’ Ardii Afriikaatti yeroo jalqabaaf adeemsifamu olaanaa warraaqsa teeknooloojii Afriikaatti adeemsifamaa jiru addunyaaf beeksisuudha. Kaampaniiwwan jalqabxoota kalaqxoota teeknooloojii teessoonsaanii Afriikaa ta’e hedduun waltajjii idil addunyaa bal’inaan mul’achuun dhiibbaa uumuu jalqabaniiru. Itiyoophiyaan imala tiraanisfoormeeshinii dijitaalaa dhugoomsuuf waggoota sadan darban yaaliiwwan taasisaa turte, bu’aalee argamanii fi rakkoolee mudatan ilaalchisuun doktar Ballaxeen ibsa kennuusaanii odeeffannoon ministeera Innoveeshinii fi teeknooloojiirraa argame nimul’isa. Fuulduras dhimmoota akka Afriikaatti qindoominaan adeemsifamuu qabu jedhanirratti ministeerichi waltajjichaaf qoodaniiru. Itti fufuunis Itiyoophiyaan dargaggoota hojiif qophaa’an hedduu, Yunivarsiitiiwwan teeknooloojiirratti xiyyeeffatan, seera Invastimantii damee dijitaalaa jajjabeessuu fi paarkii aayisiitii hojiif qopheeffame akka qabdus beeksisaniiru. Kaampaaniiwwan teeknooloojii Itiyoophiyaatti Invast gochuun fayyadamaa akka ta’anii fi akka hirmaatan waamicha dhiheessaniiru.
Itiyoo telekoomfi Yuunivarsiitiin Finfinnee waliigaltee tajaajila dijitaalaa kennuu dandeesisu walii mallatteessan.
May 31, 2023 53
Caamsaa 23/2015 (TOI):- Itiyoo telekoomfi Yuunivarsiitiin Finfinnee waliigaltee tajaajila dijitaalaa kennuu dandeesisu walii mallatteessan. Waliigaltee kana hoji gaggeessituun Itiyoo Telekoom Aadde Firehiwoot Taammiruu fi Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Finfinnee piroofesar Xaasoo Waldaahaannaa mallatteessaniiru. Waliigaltichi Itiyoo Teleekoom yuunivarsiitichatti tajaajila 'Tele Birr' dabalatee tajaajila 'walqunnamtii' fi dijitaalaa biroo akka kennu kan dandeessisudha jedhameera. Tajaajilli kun mooraa 18 interneetii saffisa olaanaa qabuun kan walqunnamsiisu, daree barnootaa ismaartii ijaaruu, beekumsaa fi muuxannoo dabarsuu, teknooloojii fi ijaarsa bu’uuraalee misoomaa qorannoo fi kalaqaaf gargaaran hojiirra oolchuu, akkasumas barattoonni kaffaltii barnootaa isaanii karaa 'Tele Birr' salphaatti akka kaffalan kan taasisu ta’uu ibsameera. Hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom Firehiwoot Tammiruu akka jedhanitti, dhaabbatichi Itiyoophiyaa dijitaalaa dhugoomsuuf hojjechaa jira. Keessattuu Yuunivarsiitiin Finfinnee bakka beekumsi itti wal jijjiramuu waan ta'eef kana teeknooloojii fi 'walitti hidhamiinsan deeggaruun bu'a qabeessa taasisuuf waliigaltichi gahee olaanaa qaba jedhaniiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar xaasoo Waldahaannaa gama isaaniin, yunivarsiitichi humna namaa barate teeknooloojiin deeggaramee uumuuf walitti dhufeenya Itiyoo Teeleekoom waliin qabu caalaatti cimsee kan itti fufu ta’uu ibsaniiru. Yuunivarsiitichi duraanuu dhaabbaticha waliin ta’uun daree barnootaa ismaartii hojiirra oolchuuf hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Itti fayyadama tajaajila dijitaalaa babal’isuun dhaabbata barnootaa sadarkaa idil-addunyaatti dorgomaa ta’e ta’uuf ciminaan kan hojjetan ta’uus eeraniiru.            
Pirojektiin Oomisha qonnaa dabalatee oomishoota kanneen biroo akka kalaqa sammuutti akka eegaman taasisuu nidandeessisa jedhame ifoome
May 24, 2023 122
Caamsaa 16/2015(TOI)- Pirojektiin Oomisha qonnaa dabalatee oomishoota kanneen biroo akka kalaqa sammuutti akka eegaman taasisuu nidandeessisa jedhame ifoomeera. Pirojektiin kun waggaa sadiif hojiirra kan oolu yemmuu ta’u baasii kanaaf oolu ejensii misooma Faransaayitu akka danda’u ibsameera. Ministirri Inniveeshinii fi teeknooloojii doktar Ballaxaa Mollaa Itiyoophiyaan oomishoota qonnaa bebbeekamoo qabdu eegumsa kalaqa sammuutiin eegsisuun faayidaa hedduu akka qabu ibsaniiru. Seera baasuun cinaatti oomishoota qonnaa Itiyoophiyaa gurguddoo keessaa olaanaa kan ta’e oomisha bunaarratti xiyyeeffannoo addaa kennuusaa dinqisiifataniiru. Abbaa taayitaa qabeenya kalaqa sammuu Itiyoophiyaatti hojii raawwachiisaan gaggeessaa beekumsa hawaasaa obbo Taaddasaa Warquu gamasaaniin, pirojektiin bu’ura seeraa ofkeessaa qabu kun oomishoota Itiyoophiyaa keessatti maqaa bakkaan ibsamaniif eegumsa mirga kalaqa sammuu kan taasisudha jedhan. Kun ammoo qaamolee oomisha oomishan dorgomaa akka taasisu ibsaniiru. Pirojektiin kun bu’ura seeraa fi sirna hojmaataa bakkeewwan Itiyoophiyaa keessatti argaman kan agarsiisuu akka diriirfamu kan dandeessisuta’uusaa beeksisaniiru. Kanaaf labsii fi danbii qopheessuun mallattoolee daldalaa abbummaa eeggsisuuf yaalii taasifamaniin alattis oomishoota addaddaa qulqullina bakkeetiin eeraman sirna akka qabeenya kalaqa sammuutti ittiin eegaman uumuuf pirojektichi faayidaa murteessaa qaba jedhan.
Baatiiwwan sagal darban maallaqni tiriiliyoona 1 tuqaa 2 ol karaa sirna kafaltii dijitaalaa raawwatameera
May 22, 2023 141
Caamsaa 14/2015(TOI)- Baatiiwwan sagal darban maallaqni tiriiliyoona 1 tuqaa 2 ol karaa sirna kafaltii dijitaalaa raawwatamuusaa ministirri pilaanii fi misoomaa doktar Fitsum Asaffaa ibsan. Ministirittiin raawwii karooraa baatii sagalii kan bara 2015 de’eetaa ministirootaa, miseensota mana maree fi hooggantoota dhaabbileef wayita dhiheessanitti, mootummaan dinagdee hunda hamate ijaaruuf faayinaansii dijitaalaarratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru eeraniiru. Haala Kanaan imaammataa fi hojmaataan xiyyeeffatamee hojjetamaa akka jiru eeranii, fayyadamtoonni teeknooloojii moobaayiliin maallaqa dabarsan miiliyoona 60 ol akka gahan dubbataniiruy. Haala Kanaan baatii sagal keessatti birriin tiriiliyoona 1 fi biiliyoona 220 ol kafaltii dijitaalaan raawwatamuu eeraniiru. Kunis bara 2014 yeroo walfakkaataatti maallaqa karaa dijitaalaa darbe birrii biiliyoona 454 tuqaa 31’n walbiratti yemmuu ilaalamu guddina dhibbantaa 169 galmeessisuusaa ibsaniiru. Hojii raawwachiiftuun olaanaa Itiyoo Telekoom Fireehiywoot Taammiruu gamasaaniin, Itiyoophiyaa dijitaalaa ijaaruuf xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jedhan. Deeggarsi boba’aa xiyyeeffannoon kennameef guutummaatti sirna teeknooloojii keessa galuusaa akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Sirna taaksiis kafaltii elektirooniiksii keessa galchuun eegalamuusaa dubbataniiru. Dinagdeen biyyattii caalaatti hawaasa fayyadamaa akka taasisu bu’urri misoomaa telekoomii diriirsuun qaqqabiinsa tajaajila faayinaansii bal’isuuf hojjetamaa akka jiru eeraniiru. Baayi’na namoota intarneetii fayyadamanii dabaluuf hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Qaqqabiinsa walitti hidhiinsa intarpiraayizootaa fi dhaabbilee fi gama fayyadamtootaan qaqqabiinsa biroodbaandii bal’isuuf hojii hojjetameen guddinni dhibbantaa 19 galmaa’uusaa eeraniiru. Fuulduras dinagdee dijitaalaa fi faayinaansii hunda hamate mirkaneessuuf hojiirra oolmaa bifa tokko qabu, qindaa’ee fi to’annaan irratti taasifamu jiraachuu akka qabu ibsaniiru.
'Ogeeyyiin kalaqaa rakkoo isaan mudatuun osoo hin gufatiin hojiiwwan bu'aa irratti xiyyeeffataniin hojjechuun milkaa'ina misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaaf carraaquu qabu'
May 22, 2023 153
Caamsaa 14/2015(TOI) - mINISTIRRI Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad ogeeyyiin kalaqaa rakkoo isaan mudatuuf osoo hin jilbeeffatiin hojiiwwan bu’aa irratti xiyyeeffataniin hojjechuun milkaa’ina misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaatiif carraaquu qabu jedhan. Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad Dorgommii kalaqaa Biyyaalessaa 3ffaa ifatti bananiiru. Dorgommicha mata duree ''kalaqa dorgommiif'' jedhuun kan qopheessee Ministira Hojjii fi ogummaan yoo ta'uu dorgommiin kun guyyoota shaniif kan turudha jedhameera. Waltajjii dorgommii kanarratti agarsiisni hojii kalaqaa, marii paanaalii fi sagantaalee biroo kan dhihaatan ta'uunis himameera. Dorgommiin kun gahumsa dargaggoota ogummaa fi dandeettii qaban agarsiisuu fi walitti hidhamiinsa gabaa uumuu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uu Ministirri Muummee himaniiru. Itoophiyaan akka badhaatuuf, dameewwan hunda ammayyeessuuf kalaqaan barbaachisaa ta’uu eeraniiru. Itoophiyaa keessa dameen hundarratti rakkoon galtee waan hin jirreef galteewwaan jira kanarratti kalaqaa fi dandeettii dabaluun barbaachisaadha jedhaniiru. Kalaqni kan jiru kan balleessu, gahumsa kan barbaadu fi rakkoo kan hiiku waan ta'eef kalaqa gama hundaanuu dafnee ofitti fudhachuu qabna jedhaniiru. Ogeeyyiin kalqaa rakkoo isaan mudatuun osoo hin gufatiin rakkoo isaan mudatu bu'uura godhachuun akka carraatti itti fayyadamanii Hojii bu'aa irratti xiyyeeffate hojjechuurratti akka xiyyeeffatan dhaamaniiru. Hojiiwwan kalaqaa guyyaa sanatti mul’atan keessatti kalaqa abdachiisaa guddaa akka arge dubbataniiru.
TOI’n afaanota biyya alaa fi biyya keessaa addaddaatiin Itiyoophiyaa addunyaatti beeksisuuf hojjechaa jira
May 15, 2023 172
Caamsaa 07/2015 (TOI) – Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa (TOI)’n afaanota biyya alaa fi biyya keessaa addaddaatiin aakasumas ogeessotasaa gahumsa qabaniin Itiyoophiyaa addunyaatti beeksisuuf hojjechaa akka jiru beeksise. Mana maree bakka bu’oota ummataatti koreen dhaabbataa dhimmoota seeraa wixinee danbii hojjettoonni tajaajila Itiyoophiyaa ittiin bulanirratti waltajjii adeemsiseera. Hojii raawwachiisaan olaanaa tajaajila oduu Itiyoophiyaa Seeyifee Darribee, sababaa fi barbaachisummaa wixineen danbii kun qophaa’eef ibsaniiru. Ibsa kanaanis dhaabbatichi maalummaa biyya beeksisuuf, faayidaa biyyaalessaa eegsisuuf, waliigaltee biyyaalessaa uumuuf akkasumas madda oduu amanamaa tahuusaa cimsuuf hojjechaa akka jiru himaniiru. TOI’n galmasaa bara bara 2022’n Afriikaarraa dursaa fi madda oduu dorgomaa ta’uuf karoorfatee hojjechaa akka jiru dubbataniiru. Kanaafis dhiibbaa uumuu danda’uun itti fufuuf hojmaata ammayyeessuu, milkaa’ina ergamasaaf afaanota biyya alaa fi biyya keessaatiin humna namaa horachuun waan barbaachiseef wixineen danbii hojjettoonni ittiin bulan waan barbaachiseef qopheessuusaa ibsaniiru. Dhaabbatichi waliigaltee biyyaalessaa uumuufmul’ata qabate milkeessuuf ogeessota gahumsa qaban horachuu fi dandeettii teeknooloojii baraa fayyadamuuf dandeessisu gabbifachaa jira jedhaniiru. Kanaafis TOI’n madda odeeffannoo waan ta’eef odeeffannoowwan amanamoo, qindaa’ee fi oduu fi kanneen oduun walqabatan amansiisaa qaqqabsiisuuf humna namaa ogummaa fi dandeettiin cimaa ta’e waan barbaachiseef wixineen danbii hojjettoonni ittiin bulan qopheessuusaa dubbataniiru. Danbichi ogeessota ergama dhaabbatichaa gahumsaan bahuuf kutannoo qaban, ogummaa addaa fi beekumsa qaban, naamusaan kan guutaman horachuu fi bulchuuf akka dandeessisu eeraniiru. Kanaaf dhaabbatichi qajeelfamaa fi danbii siviil sarviisii Kanaan dura ittiin fayyadamu keessaa bahee danbii miidiyaa tahuusaa yaada keessa galche waan barbaachiseef muuxannoo miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaa ilaaluun danbichi qophaa’uusaa ibsaniiru. Dhimmoota faayidaa hjjettootaa eegsisuuf, hojiitti bobbaasuu f bu’a qabeessummaa raawwii akkasumas dhimmoota seeraa fi hojmaataan walqabatan dhugoomsuuf danbichi qophaa’uusaa ibsaniiru. Danbichi wayita hojiirra oolu hojjettoota dhaabbatichi hojii fi itti gaafatama labsiin kennameef gahumsaan bahachuuf amala miidiyaa biyya keessaa fi biyya alaa hubate ogummaasaa kutannoon bahatu uumuuf nidandeessisa jedhaniiru. Danbii ittiin bulmaataa Industirii miidiyaa jijjiiramaa dhufe kan yaada keessa galche, humna namaa dorgomaa fi dhiibbaa uumu humna ogummaa uumuuf, iftoominaa fi itti gaafatama mirkaneessuuf kan ittiin gaggeeffamudha jedhan. Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa ergama faayidaa biyyaa eegsisuu fiwaliigaltee biyyaalessaa uumuuf kennameef gahumsaan bahachuuf afaanota addaddaan hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Dhaabbatichi dhiheenyatti afaan Ingilizii fi Arabaantamsaasa Televijinii jalqabuu qophaa’aa waan jiruuf ogeessota argachuuf danbichi faayidaa olaanaa qaba jedhan. Koreen dhaabbataa kun wixinee labsiirratti keewwata sirreessaa fi ibsa barbaadan irratti gaaffii fi yaada kaasaniiru. Itti gaafatamtoonni dhaabbatichaa yaada ka’an fudhachuun gaaffilee deebii barbaadaniif ibsa kennaniiru.
Itiyoophiyaatti hubannoo saayinsii Hawaa cimsuu fi damee kanatti humna nama baratee horachuuf hojjetamaa jira-Soosaayittii saayinsii Hawaa Itiyoophiyaa
May 13, 2023 245
Caamsaa 5/2015(TOI) - Itiyoophiyaatti hubannoo saayinsii Hawaa cimsuu fi damee kanatti humna nama baratee horachuuf itti gaafatamasaa bahachaa akka jiru soosaayittiin saayinsii Hawaa Itiyoophiyaaibseera. Soosaayitiin saayinsii Hawaa Itiyoophiyaa yaa’iisaa waliigalaa 18ffaahar’a adeemsiseera. Miseensonnisaa yunivarsiitiiwwan addaddaarraa dhufan, miseensonni boordii fi qaamoleen bulchiinsaa yaa’ii kanarratti argamaniiru. በIbsoonni saayinsaawa fi imalli soosaayitichaa waggoota 18 walittii qabduu boordichaa Masanbat Shanquxeetiin dhihaateera. Soosaayitichi bara bajataa kanatti rakkoolee mudatanii fi hojiiwwan bu’a-qabeessa hojjetan dhiheessaniiru. Soosaayitichi damee saayinsii Hawaatiin barnoota hubannoo uumanii fi hojiilee gabbisa dandeetti irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru eeraniiru. Gahumsa saayinsii guddisuuf leenjiiwwan Hawaa fi lafa waliin walqabatan kennuun hubannoo damee Kanaan jiru guddisuuf hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Carraa barumsa alaa barattootaaf mijeessuun humni namaa biyyittiin damee Kanaan qabduakka gabbatu gochuuf yaaliiwwan taasifamaa akka jiran kaasaniiru. Soosaayitichi Itiyoophiyaa egeree guddina teeknooloojii Hawaatiin kan ga’oomsu hawaasa saayinsii hawaa badhaadhe uumuuf akka hojjetu dubbataniiru. Hojii gaggeessaan soosaayitii saayinsii Hawaa Itiyoophiyaa Buruuk Tarrafaa gamasaaniin saayinsii hawaa fi teeknooloojiibiyyattiitti beeksisuuf hojjechaa akka jiru dubbataniiru. Leenjiiwwan hubannoo saayinsii hawaa fi teeknooloojii hawaasaa guddisuuf dandeessisan kennamaa akka jiran ibsaniiru. Keessumaa sagantaa leenjjii hawaa gannaa barattoota tokko ta’uu kaasaniiru.
Itiyoophiyaa fi Paakiistaan damee Saayinsii fi teeknooloojiin waliin hojjechuuf waliigalan
May 12, 2023 214
Caansaa 4/2015(TOI) - Itiyoophiyaa fi Paakiistaan damee Saayinsii fi teeknooloojiin waliin hojjechuuf mallatteessan. Ministeerri Innoveeshinii fi teeknooloojii fi ministeerri saayinsii fi teeknooloojii Paakiistaan waliigaltee kana mallatteessaniiru. Sirna mallattoo Paakiistaan magaalaa Izlaamaabaaditti raawwatame kanatti akka ibsametti, waliigalteen kunbiyyoonni lamaan muuxannoo damee Kanaan qaban kan waljijjiiranii fi dandeettiisaanii kan ittiin gabbifatanidha. De’eetaan ministiraa innoveeshinii fi teeknooloojii doktar Fooziyaa Amiin waliigalteen kun dhaabbileen saayinsii fi kalaqaa waliin hojjechguuf carraa ni uuma jedhaniiru. Walitti hidhiinsa dhaabbilee barnootaa olaanaa fi Industiriiwwanii gabbisuuf hojiiwwan hojjetaman guddisuun xiyyeeffannoo waliigaltichaa isa olaanaa tahuu ibsaniiru. Waliigalteen kun Itiyoophiyaan muuxannoo Paakiistaan dameelee huccuu fi faarmaasiiyutikaaliin uummterraa horachuuf carraa kan uumu tahuu yaadachiisaniiru. Gorsituun olaantuu saayinsii fi teeknooloojii Paakiistaan Zayinuul Abediin waliigaltichi Itiyoophiyaa fi Paakiistaan jidduutti damee waliigaltee haaraa kan uumu tahuu eeraniiru. Kunis biyyoonni lamaan kalaqa gama saayinsii fi kalaqaan uuman akka gabbifatan fi cehumsi beekumsaa akka jiraatu bu’uura kan uumudha jedhan. Ministeerichi yeroo gabaabaatti raawwiitti seenuuf qophii taasisuun ibsameera. Karoorri waloo raawwii waliigaltichaa akka qophaa’u odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame nimul’isa.
Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa “egzibiishinii saayinsii qonnaa” mataduree “laaboraatooriirraa gara makarachuutti” jedhuun qophaa’e daawwatan
May 12, 2023 159
Caamsaa 4/2015(TOI) - Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa “egzibiishinii saayinsii qonnaa” mataduree “laaboraatooriirraa gara makarachuutti” jedhuun qophaa’e daawwatan. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa dabalatee hooggantoonni olaanoo naannichaa, abbootiin Gadaa fi qonnaan bultoonni moodala ta’an daawwannaa kanarratti argamaniiru. Ministeerri qonnaa, inistiitiyuutiin tiraanisfoormeeshinii qonnaa fi Itiyoo telekoom waliin tahuun egzibiishinii muuziyeemii Saayinsiitti adeemsifamaa jiru kana daawwataniiru. Galmi egzibiishinii kanaa ashaaraa sirni hojmaata qonnaa biyyattii kaa’ee fi kallattii hojiirra oolmaa warraaqsa dijitaalaa agarsiisuudha jedhameera. Teeknooloojiiwwan ammayyaa hojiiwwan qorannoo fi kalaqaa damee qonnaarratti bobba’an 70 ol, qonni dijitaalaayizeeshinii fi faayinaansii qonnaarratti xiyyeeffatan agarsiisarratti dhihaataniiru. Egzibiishinichi kanneen damee qonnaarratti bobba’an, qaamoleen qooda fudhattootaai fi deeggartootaa hojmaatotaa fi muuxannoowwan biyyaalessaa, ardii fi idil addunyaa gabbisuuf carraa kan uumudha jedhameera. Kana malees hojii qonna meekaanaayizeeshinii biyyattiitti jalqabame caalaatti akka gabbatu kan taasisu ta’uun ibsameera. Egzibiishinii muuziyemii saayinsiitti qophaa’e kana ministirri muummee Abiyyi Ahimad Ebla 30 bara 2015 banuunsaanii niyaadatama.
Duudhaalee fi jechoonni sirna Gadaa keessatti dhimma itti bahaman qoratamanii dhalootaf akka darbam hojjetama jira.
May 10, 2023 242
Caamsaa 2/2015 (TOI):- Duudhaalee fi jechoonni sirna Gadaa keessatti dhimma itti bahaman qoratamanii dhaloota dhufuuf akka darban hojjechaa jiraachuu Inistiitiyuutiin Qorannoo Oromoo beeksise Mariin duudhaaleefi jechoota sirna Gadaa fi Irreecha kessatti dhimma itti bahaman irratti xiyyeeffate Yuunivarsiitii Jimmaatti geggeeffameera. Marii kanarratti hayyoonnii damee kanaafi qooda fudhatoonni argamaniiru. Daarektarri Olaanaa Inistiitiyuutii Qorannoo Oromoo obbo Dirribaa Tarfaa marii kanarratti sirni Gadaa sirna blchiinsaafi jiruuf kireenya hawaasummaa ummata Oromoo waan ta’eef, duudhaaleen isaas haala qindaa’een qoratamuu fi galmaa’uu qabu jedhaniiru. Uummanni Oromoo abbaa aadaa fi seenaa bal’aa ta’uus, kanaan dura waa’een duudhaafi aadaan isaa haala gaariin qoratamee ifa ta'uu dhabuu isaarran kan ka'e haala gaariin hin beeksifamne jedhaniiru. Hanqina kana furuuf barsiisonni, gareewwan qorannoo fi qaamonni dhimmicha irratti hirmaatan jechoota sirna Gadaa keessatti dhimma itti bahaman irratti qorannoo taasisuun galmeessaa akka jiran himaniiru. Haala kanaanis sirna Gadaa keessatti jechoota ummanni haala adda addaa bakka adda addaatti itti fayyadamu hayyootaan walitti qabamanii bifa qindaa’een akka galmaa’uu hojjetamaa jira kedhaniiru. . Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Jimmaa Doktar Jamaal Abafixaa pirojektoota qorannoo gurguddoo Yuunivarsiitiin Jimmaa gaggeessan keessaa tokko qorannoo guddina jechootaa fi ibsa sirna Gadaa irratti xiyyeeffate ta’uu beeksisaniiru. Kanaan dura haala faffaca’een kan hojjetamaa ture qorannoon aadaa Oromoo amma dhaabbilee barnoota olaanoo fi wiirtuuwwan gurmaa’an keessatti eegalamuun hojii jajjabeessadha jedhaniiru. Dhaloonni akka seenaa fi aadaa abbootii isaa irraa dhaalette tokkummaan dhaabbatee faayidaa biyyaaf akka hojjatu duudhaaleefi jechoonni sirna gadaa keessatti argaman qoranoorratti hundaa'iim xiinxalamanii "insaayikilooppiidiyaa" irratti akka galmaa'an gochuun barbaachisaadha jedhaniiru.
Ce'umsa teeknooloojii dhugoomsuudhaan jijjiiramafi misooma biyyattiif akkasuma carraa hojii uumuuf cimnee hojjechuu qabna
May 9, 2023 199
Caamsaa 1/2015 (TOI) :- Ce'umsa teeknooloojii dhugoomsuudhaan jijjiiramafi misooma biyyattiif akkasuma carraa hojii uumuuf cimnee hojjechuu qabna jedhan Ministirri Hojjetaafi Ogummaa aadde Mufaarat Kamiil. Sadarkaa naannootti dorgommii fi agarsiisni qorannoo teeknooloojii, ogummaa fi qorannoo magaalaa Hawaasaa Addababaayii Barkumeetti geggeeffamuu har'a eegaleera. Sirna baniinsa agarsiisa kanaa irratti Itti pirezidaantii Mootummaa Naannoo Sidaamaa Obbo Dastaa Lendaamoo, Ministirri Hojjetaa fi Ogummaa aadde Mufaarat Kamiil akkasuma hoggantoonni mootummaa Federaalaafi naannoo argamaniiru. Sagantaa kanarratti Ministirri Hojjetaafi Ogummaa aadde Mufaarat Kamiil Ce'umsa teeknooloojii dhugoomsuudhaan jijjiiramaa fi guddina biyyaatiif akkasuma carraa hojii uumuuf cimnee hojjechuu qabna jedhaniiru.   Kolleejjiiwwan teeknikaa fi ogummaa lammiilee dandeettii fi beekumsa guutuu qaban oomishuu fi teeknooloojii ummataaf faayidaa qabu uumuu keessatti gahee guddaa akka qaban hubachiisaniiru. Pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Lendaamoo gama isaaniin omishaa fi oomishtummaa guddisuun akkasumas teeknooloojiiwwan rakkoo furuu danda'an uumuun imala badhaadhinaaf gumaachi kolleejjiiwwan teeknikaa fi ogummaa guddaa ta’uu ibsaniiru. Damee qonnaatiin, of bira darbuun kanneen biroof dhiheesuuf oomisha yeroo gannaan qofa osoo hin taane yeroo bonaas oomishuurratti hojii eegalame keessatti qooda isaanii bahuuf kolleejjiiwwan teeknooloojiiwwan hojii kanaaf gargaaran maddisiisuu irratti xiyyeeffachuu akka qaban ibsaniiru.
Itiyoophiyaan imaammatashee dijitaalaan dubartootaaf xiyyeeffannoo kenniteetti-gamtaa telekomunikeeshinii idil addunyaa
May 6, 2023 239
Ebla 28/2015(TOI) - Itiyoophiyaan imaammatashee dijitaalaan dubartootaaf xiyyeeffannoo kennuushee gamtaa telekomunikeeshinii idil addunyaa beeksise. Itiyoophiyaan imaammattootaa fi danbiishee damee teeknooloojii infoormeeshin komunikeeshinii qabdu keessatti dubartoota galchuusaa qorannoo qorachiise gamtichi ifoomseera. Akkaataa qorannoo kanaatiin Itiyoophiyaan imaammattoota dijitaalaa dhiheenya baafte keessatti dubartootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuushee gamtichi ibseera. De’eetaan ministiraa innoveeshinii fi teeknooloojii Huriyaa Alii qorannichi qoodama dijitaalaa Itiyoophiyaa agarsiisuun dirree dijitaalaa keessatti sirna saalaa galchuun imaammattoota haaraa qopheessuuf nigargaara jedhaniiru. Ministeerichi dirree dijitaalaa keessatti hirmaannaa dubartootaa guddisuu fi fayyadamummaa hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Daarektarri olaanaa biiroo misooma telekomunikeeshinii gamtaa komunikeeshinii idil addunyaa doktar Koosmaas Zaavaa Zaavaa qorannichi yaada gorsaa hirmaannaa dijitaalaa dubartootaa guddisuuf gargaaran kan agarsiisee fi dhimmoota fuula dura hojjetamuu qaban kallattii kan eeru ta’uu himaniiru. Ministeerri innoveeshinii fi teeknooloojii qoodmaa dijitaalaa dameewwan saalaa, umurii, naannawaa, ogummaa dijitaalaa fi kanneen birootiin furuuf qaamolee deeggartootaa addaddaa waliin hojjechaa akka jiru odeeffannoon fuula marsariitiisaarratti baase nimul’isa.
Inistiitiyuutiin sammuu namtolchee Itiyoophiyaa magaalaa Hawaasaa waliin hojjechuuf har’a waliigaltee mallatteesse
May 1, 2023 312
Ebla 23/20215(TOI) - Inistiitiyuutiin sammuu namtolchee Itiyoophiyaa magaalaa Hawaasaa waliin hojjechuuf har’a waliigaltee mallatteesseera. Daarektarri olaanaa sammuu namtolchee Itiyoophiyaa Injiinar Warquu Gaachanaa fi kantiibaan magaalaa Hawaasaa gargaaraa Piroofeesaraa Tsaggaayee Tukkee waliigaltee kana mallatteessaniiru. Akkaataa waliigaltee kanaatiin kenniinsa tajaajilaa magaalaa Hawaasaa si’ataa fi ammayyaa taasisuuf akkasumas nagaa fi nageenya magaalattii cimsuuf (Hawaasaa ismaartii ijaaruuf) waliin akka hojjetamu eerameera. Daarektarri olaanaa Inistiitiyuutichaa Injiinar Warquu Gaachanaa wayita kana akka jedhanitti, Magaalota Itiyoophiyaa ammayyeessuuf, tajaajila si’ataa fi sadarkaasaa eeggate kennuu akka danda’an akkasumas oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf hojjetamaa jiru. Haala Kanaan Inistiitiyuutichi magaalaa Hawaasaa mijooftuu taasisuuf, tajaajila bulchiinsi magaalichaa kennu ammayyeessuu fi waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessuusaa ibsaniiru. Inistiitiyuutichi kaameeraawwan ammayyaa birrii miiliyoona 20tti tilmaamaman fi sammuu namtolcheen deeggaraman dabalatee deggarsa teeknooloojii walfakkaataa kanneen biroo bulchiinsa magaalaa Hawaasaaf deeggarsa taasisuusaa eeraniiru. Gama biraatiin hojiiwwan damee nageenyaa, fayyaa, faayinaansii fi tajaajilaa hedduu irratti dijitaalatti geeddaruun cimanii itti fufu jedhan daarektarri olaanaa kun. Kantiibaan magaalaa Hawaasaa gargaaraa piroofeesaraa Tsaggaayee Tukkee gamasaaniin, wliigalteefii deeggarsichi magaalaa ammayyaa uumuuf hojii hojjetamu kan deeggarudha jedhaniiru. Bakka qaqqabiinsa tuuristii kan taate Hawaasaa tuuristootaa fi jiraattota magaalaaf tajaajila fooyya’aa fi si’ataa kennuuf gumaacha olaanaa akka qabu ibsaniiru. Gargaaraa Piroofeesaraa Tsaggaayeen deeggarsa Inistiitiyuutichi taasiseef galateeffataniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015