Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Beekumsa man-dhalee ijaarsa daagaa qabnu fayyadamuun naannaawwa qabeenyi uumamaa irraa mancaa'ee ture deebisnee misoomsun irraa fayyadamoo taaneera.
Jul 11, 2024 228
Adoolessa 4/2016(TOI) - Beekumsa man-dhalee ijaarsa daagaa qabanitti fayyadamuun naannaawwa qabeenyi uumamaa irraa mancaa'ee ture deebisanii misoomsun irraa fayyadamoo ta'uu kutaaleen hawaasaa godilee Harargee fi Konsooraa hojii daagaa ijaaruu naannaawwaa pirojeektii Caakkaatti hojjechaa turan himan. Kutaaleen hawaasa adda addaa godinaalee Harargee fi Konsoorra dhufan Finfinnee naannawwaa pirojeektii Caakkaatti hojii daagaa hojjecha jiru. Guyyaa har'aa Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad fi Giifti duree Zinnaash Taayyachoo hojjetoota Wajjira Ministira Muummee waliin ta'uun sagantaa ashaaraa magariisaan naannawwaa pirojeektii Caakkaatti daagaa hojjetamerra biqiltuu dhaabaniiru. Hojii kanaan biqiltuu Baargamoo kanaan dura lafa kanarra ture biqiltuu biyya keessaa(Man-dhaleen) bakka buusuun dhaabamuun himameera. Naannaawwaa kanatti hojii daagaa hojjechuurratti hirmaachaa kan jiran kutaaleen hawaasaa godinaalee Harargee fi Konsoorra dhufan hojiin daagaa aadaan dur qabnu naannawwaa qabeenyi uumamaa irraa manca'e deebisanii dhaabuuf fayidaa gudda qaba jedhaniiru. Godina Harargee bahaa irraa kan dhufa obbo Abduraazaaq Miliyoon naannawwaa isaaniitti qabeenyi uumamaa lafarraa mancaa'uu himanii kana deebisuuf hojiin hedduun hojjetamuu himaniiru. Kanaanis milkaa'inni argamuu himaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu dhaabuu qofaa osoo hin taane beekumsa man-dhalee fayyadamuun eegumsa naannoo fi ijaarsi daagaa bal'inaan hojjetamuu qabu jedhaniiru. Naannaawwaa isaaniitti bakka baay'iitti hojii kana hojjechuun naannawwaa qabeenyi uumamaa irraa manca'ee waan deebi'ee jabanateef keessatti beellada furdisuu dabalatee hojii biroo keessatti hojjechuun irraa fayyadamoo ta'uu danda'uu himaniiru. Muuxannoo kana fayyadamuun Finfinnee naannawwa Pirojeektii Caakkaattis hojii daagaa hojjechu kana hojjecha jirachuu eeraniiru. Godina Harargee Lixaarra kan dhufe obbo Buzaayyoo Dajanee gama isaaniin naannaawwa dhufanitti hojii kunusa naannoo adda addaa hojjechuun qabeenya uumamaa mancaatirra baraaruun cinaatti fayidaa irraa argachaa jirra jedhaiiru. Bakkeewwan daagaan hojjetama keessaatti nyaata beelladaa misoomsuun fayyadamoo ta'uu danda'uu eeraniiru. Muuxannoo naannawwaa isaanitti qaban kana fayyadamuun Finfinnee dhufanii naannawwa pirojeektii Caakkaatti hojii daagaa hojjechuu irratti hirmaacha jirachuu himaniiru. Naannoo Kibbaa Itoophiyaa godina Konsoorraa kan dhufa obbo Gargasoo Dagaasaa gama isaaniin hojiin daagaa hojjechuu uummata Konsoo biratti hojii baramadha jedhaniiru. Aadaa hojii daagaa hojjechuu qabnu kana fayyadamnee naannaa pirojeektii Caakkaatti daagaa hojjecha jirra jedhaniiru. Hojiin kunis dhiqama biyyee sadarkaa olaanaan kan ittisu ta'uu eeranii hojiin akkanaa kun gara biraattis babal'achuu qaba jedhaniiru. +8 See insights and ads Boost post Like Comment Send Share  
Sagantaan ashaaraa magariisaa beekumsa man-dhalee eegumsa biyyoo akka babal'atu haala mijataa uumeera
Jul 11, 2024 57
Adoolessa 4/2016(TOI) -Sagantaan ashaaraa magariisaa beekumsa man-dhalee eegumsa biyyoo akka babal'atu haala mijataa uumuu Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad himan. Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad fi Giifti duree Zinnaash Taayyachoo hojjetoota Wajjira Ministira Muummee waliin ta'uun sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu dhaabaniiru. Sagantaa kanaan Pirojeektii Caakkaa keessaatti hojii daagaa hojjechuu man-dhalee kutaaleen hawaasaa naannawwaa Harargee fi Konsoorraa dhufaniin hojjetameerra biqiltuu dhaabani. Hojii kanaan biqiltuu Baargamoo kanaan dura lafa kanarra ture biqiltuu biyya keessaa(Man-dhaleen) bakka buusuun dhaabamuun himameera. Ministirri Muummee doktar Abiy Ahimad wayita kana akka himanitti hojiin sagantaa ashaaraa magariisaa bara kana hojjetamu haala kanaan dura tureerran karaa adda ta'een kan hojjetamu ta'uu himaniiru. Kanaaf akka fakkenyaatti dhiqama biyyaa naannawwaa pirojeektiin Caakkaa itti hojjetamutti mudachaa jiru hambisuuf hojiin daangaa hojjechuu man-dhalee hawaasa kutaalee hawaasaa naannawwa Harargee fi Konsoorraa dhufaniin hojjetamuu himaniiru. Kunis naannawwa pirojeektii Caakkaatti kanaan dura biqiltuu dhaabuun rakkisaa kan ture ta'uus amma hojiin misooma magariisaa akka hojjetamu haala mijataa uumeera jedhaniiru. Naannawwaa kanatti yeroo ammaa biqiltoota man-dhalee ta'anii fi fuduraa adda addaa kanneen akka Appilii hojiin misoomsuu hojjetama jiraachuus eeraniiru. Qonnaan bultoonni naannawwaa Konsoo fi Harageerraa dhufan yeroo gabaabaa keessaatti hojii daagaa hojjechuu xumuruu himanii; beekumsi mandhalee biyyatti keessa bakka adda addaa jiran kan akkana sadarkaa biyyaatti babal'achuu akka qabanis hubachiisaniiru. Beekumsi kununsa naannoo mandhaleen naannawwa miidhaa uumuuf kan gargaaran ta'uu eeranii; kanaan humna gama kanaan qabnu karaa seeraan itti fayyadamuun barbaachisaadha jedhaniiru.
Itoophiyaan sagantaa biyyaalessaa hojiirra oolmaa karoora jijjirama qilleensa baramaaf deebii kennuu ifoomsite.
Jul 3, 2024 96
Waxabajjii 26/2016(TOI) - Itoophiyaan sagantaa biyyaalessaa hojiirra oolmaa karoora jijjirama qilleensa baramaaf deebii kennuu ifoomsite. Sagantaa saganticha ifoomsuu irratti Itti aanaa Ministira Muummee obbo Tamsgeen Xurunee dabalatee Ministiroonnii, hoggantoonnii dhaabbilee federaalaa fi naannolee akkasuma kan idil addunyaarratti argamaniiru. Obbo Tamasgeen Xurunee sagantaa kanarratti Itoophiyaan sababa jijjirama qilleensa baramaan irra deddeebiin hongee fi balaa lolaaf saaxilamuu himaniiru. Kanaaf bu'uura waliigaltee jijjirama qilleensaa Paarisiin hanga bara 2022'tti kan turu sagantaa biyyaalessaa hojiirra oolmaa karoora jijjirama qilleensa baramaaf deebii kennuu kan fedhiirratti hundaa'e qopheesiteetti jedhaniiru. Waggoota soddomman dhufaniif tarsimoo dinagdee magariisaa jijjirama qilleensaaf hin jilbeeffanne kan qabdu ta'uus himaniiru. Itoophiyaan jijjirama haala qilleensa irratti gahee ishee qabatamaan bahachuu kan ittiin mul'iste keessa sagantaan ashaaraa magariisaa tokko ta'uu eeranii, waggaa shan keessatti biqiltuu biliyoona 32.5 dhaabuun ciminaa fi tattaaffii ishee addunyaatti mul'isteetti jedhaniiru. Sagantaan ashaaraa magarisaa marsaan jahaffaas jalqabuu himanii milkaa'ina isaafis cimanii hojjechuun barbaachisa ta'uu hubachiisaniiru. Dhiibbaa jijjirama qilleensaan dhufu qolachuuf sagantaan hojiirra oolmaa karoora jijjirama qilleensa baramaaf deebii kennuu har'a ifoome kun bu'aa barbaadamu akka buusuuf gaheen mootummaa, damee dhuunfaa fi dhaabbilee idil addunyaa olaanaa ta'uu ibsaniiru.      
Sagantaan Ashaaraa magariisaa naannawa Baaleetti hojjetamu qorannoo saayinsaawaan akka deeggaru Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu ibse
Jul 2, 2024 78
Waxabajjii 25/2016(TOI)- Sagantaan Ashaaraa magariisaa biqiltuu dhaabuu naannawa Baaleetti hojjetamu caalaatti bu’a qabeessa akka ta’u qorannoo saayinsaawaan akka deeggaru Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu ibse Hawaasni Yuunivarsiitichaa inistiitiyuutii lubbeeyyii heddumminaa Itiyoophiyaa damee Gobbaa waliin ta’uun mata duree “biyya biqiltuu dhaabdu, dhaloota ittifufsiisu” jedhuun sagantaa biqiltuu dhaabuu har’a adeemsiseera. Pirezidaantiin Yuunivarsiitichaa doktar Ahimad Kaliil akka jedhanitti, hirmaannaa milkaa’inaa ashaaraa magariisaa yeroo yeroon taasifamu cinaatti Yuunivarsiitichi biqiltuu dhaabuu karaa saayinsaawaa nideeggara. Qorannoowwan hayyoonni yuunivarsiitichaa lubbu qabeeyyii fi eegumsa fi kunuunsa qabeenya uumamaa irratti taasisaa jiran agarsiiftuu kanaa akka ta’e himaniiru. Qorannoowwanii fi hojiin biqiltuu dhaabuu haala qilleensaa fi rakkoolee naannawarratti dhiibbaa uuman qora nnoon adda baasuun deebii kennuuf qooda guddaa akka qaban eeraniiru. Hojiin ashaaraa magar iisaa biqiltuu dhaabuu jijjiirama haala qilleensaa damdamachuu akka dandeessisuu fi haala guddina dinagdeef furmaata ta’uun hojjetamuu akka qabu himaniiru. Hawaasni Yuunivarsiitichaa sagantaa ashaaraa magariisaa biqiltuu dhaabuu baranaatiin hirmaachaa akka jiru himanii, sagantaa biqiltuu dhaabuu har’a adeemsifame akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Daarektarri olaanaa inistiitiyuutii heddummina lubbuu Itiyoophiyaa doktar Mallasee Maariyoo gamasaaniin, inistiitiyuutichi qooda fudhattoota addaddaa waliin qindaa’ee eegumsa naannoorratti hojjechaa akka jiru dubbataniiru. Keessumaa lafti bosonni irraa manca’e akka bayyanatu waan taasifameef bineensonni bosonaa badanii turan akka debi’anii fi madden akka gabbatan taasisaa akka jiru eeraniiru. Miseensota hawaasa Yuunivarsiitichaa biqiltuu dhaabuurratti hirmaatan keessaa barsiisaa Abdulfattaah Abduu, sagantaa ashaaraa magariisaa biqiltuu dhaabuurratti hirmaachuun alatti milkaa’inasaaf qorannoon deeggaruuf yaalii taasisaa akka jiran dubbataniiru. Sagantichi lafa bosona uwwisuuf kuduraa fi muduraa akkasumas biqiltuuwwan biyya keessaa dhaabuu waan ofkeessaa qabuuf fayyadamummaa hawaasaa egereef kan mirkaneessu ta’uu kan dubbatan ammoo obbo Xilahuun Gammachuuti. Sagantaa biqiltuu dhaabuu kutaa magaalaa Gobbaatti hawaasa Yuunivarsiitichaan taasifamen biqiltuuwwan bosonaa, kuduraa, nyaata loonii fi kanneen biroo dhaabamuusaanii beekuun danda’ameera.
Dhaloota beekumsaan qaroomsuun cinaatti madaallii uumamaa eeguuf qooda keenya nibaana-pirezidaantii Yuunivarsiitii Waallaggaa
Jun 29, 2024 526
Waxabajjii 21/2016-(TOI)- Dhaloota beekumsaan qaroomsuun cinaatti madaallii uumamaa eeguuf qooda keenya nibaana jedhan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Waallaggaa. Sagantaan biqiltuu dhaabuu ashaaraa magariisaa baranaa hawaasa Yuunivarsiitii Wallaggaa, fi tola ooltota hirmaachise jalqabameera. Barattoonni mana barumsaa bultii addaa Yuunuvarsiiticha jalatti argamu sagantaa kanarratti himaataniiru. Piezidaantiin Yuunivarsiitichaa doktar Hasan Yuusuuf wayita kana akka jedhanitti, waggoota darban sagantaan biqiltuu dhaabuu hawaasa Yuunivarsiitichaa hirmaachise adeemsifamaa tureera. Haala Kanaan Yuunivarsiitichi barsiisota, barattootaa fi hojjettoota kaampaasota sadan keessatti qabu hirmaachisuun biqiltuu dhaabaa turuusaa dubbataniiru. Bara kanas kaampaasotasaa Naqamtee, Gimbii fi Shaambuutiin biqiltuuwwaan faayidaa addaddaa qaban miiliyoona 1 tuqaa 5 caalu akka dhaabaman mirkaneesseera. Biqiltuun kun lafa heektaara 20 irra akka dhaabamu eeranii, Yuunivatsiitichi barana karaa adda ta’een biqiltuu ofumaa qopheessee dhaabaa akka jiru dubbataniiru. Biqiltuu hawaasa Yuunivarsiitichaan dhaabamu malees qonnaan bultoonni naannawaas biqiltuuwwan kanneen fudhatanii akka dhaabaman taasifamaa akka jiru eeraniiru. Yuunivarsiitiin Wallaggaa dargaggoota biyyattii iddoo garagaraarraa simatu beekumsaan qaroomsuurra darbee madaallii uumamaa eeguuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru himaniiru. Miseensonni hawaasa Yuunivarsiitichaa dhaloota dhufuuf ashaaraa kaa’uuf jecha biqiltuu dhaabuurratti hirmaachaa akka jiran dubbataniiru. Miseensonni hawaasa Yuunivarsiitichaa biqiltuuwwan dhaabaman kunuunsaa akka jiranis ibsaniiru.
Raaga haala qilleensaa dhaabbata meetrooloojirraa argatan misooma qonnaa beekumsaan geeggessuuf deeggaraa jiraachuu qooda fudhattoonni dubbatan
Jun 14, 2024 271
Waxabajjii 07/2016(TOI)-Raaga haala qilleensaa dhaabbata meetrooloojirraa argatan misooma qonnaa beekumsaan dabaalamee fi haala qabatamaa jiddugaleessa godhate geeggessuuf deeggaraa jiraachuu qooda fudhattoonni dubbatan Inistitiyuutiin meetrooloojii Itiyoophiyaa damee kibba baha Oromiyaa gama isaatiin, raaga haala qilleensa yeroo gannaa bara 2016 qooda fudhattootaaf ifoomsee jira. Qooda fudhattoonni yaada kennaniin raagni haala qilleensaa dhaabbaticharraa yeroo gara yerootti argatan miidhaa dhaqqabuu malu xiqqeessuuf isaan qarqaaraa jiraachuu dubbatan. Raagni dhaabbatichaan kennamu caalmaan xiinxala hamma roobaa, seensaa fi bahiinsa isaa ta'uu dubbatan. Raagni kennamaa jirus haala qabatamaa wajjiin kan walitti dhihaatu waan ta'eef hojii misooma qonnaa beekumsaan dabaalame geggessuu keessatti tumsaa jiraachuus akeekan. Damee Inistiitiyuutichaatti Ogeessi raagaa fi gamaggamaa meetrooloojii Obbo Damisee Taaddasaa gama isaaniitiin akkaataa raagni haala qilleensaa agarsiisuun godinaaleen kibba baha Oromiyaatti argaman dhibbantaa 45 ol rooba idilee olii kan argatan yoo ta'u dhibbantaan 40 ammoo rooba idilee dhibbantaan 15 hafan ammoo idilee gadi akka argatan raagamuu dubbatan. Hojigeggeessaan Inistitiyuutii meetrooloojii Itiyoophiyaa damee kibba baha Oromiyaa Obbo Mulaatuu Warqinaa gama isaaniitiin dhaabbatichi raagaa fi gamaaggama haala qilleensaa qooda fudhattootaaf yeroo gara yerootti kennaa jiraachuu dubbatan. Yeroo ammaas ta'eelee meetrooloojii bu'ureeffachuun raaga yeroo waqtii gannaa Kan ji'oota waxabajjii hanga Fulbaanaa turu maal akka fakkaatu qooda fudhattootaaf kennuu isaanii dhugoomsan. Qooda fudhattoonnis raaga haala qilleensaa tilmaame kana qonnaan bulaa biraan gahuun ittigaafatamummaa isaanii akka bahan akeekkachiisan.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015