Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Sagantaa Ashaaraa magariisaa baranaatiif lafti heektaara kuma 902 ol dhaabbii biqiltuuf qophaa’eera- Misooma bosonaa Itiyoophiyaa
Jun 3, 2023 28
Caamsaa 26/2015 (TOI)- Sagantaa Ashaaraa magariisaa baranaatiif lafti heektaara kuma 902 ol dhaabbii biqiltuuf qophaauusaa misoomni bosonaa Itiyoophiyaa ibse. Waggaa afur dura yaada ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad maddisiisaniin Itiyoophiyaan sagantaa ashaaraa magariisaa jalqabdeen biqiltuu biiliyoona 25 ol dhaabdeetti. Oomishaa fi oomishtummaa biyyattii guddisuuf, wabii nyaataa lammiilee mirkaneessuu fi uwwisa misoomaa bosonaa guddisuun jijjiirama haala qilleensaa dandamachuuf biqiltuu dhaabame keessaa dhibbantaa 55 kan ta’u bosonaafis kan oolu ta’uun ni beekama. Itti aanaan daarektara olaanaa misooma bosonaa Itiyoophiyaa doktar Mootummaa Toleeraa TOI’f akka ibsanitti, sochiin ashaaraa magariisaa waggoota arfan darbanii akkuma hidha haaromsaa Itiyoophiyaa milkaa’inaa fi hirmaannaa ummataa mirkaneessuudhaan kan eeramudha. “Itiyoophiyaatti waggaa waggaan biqiltuuwwan miiliyoonatti lakkaa’aman yoo hindhaabamne bara sababa jijjiirama haala qilleensaatiin balaa olaanaaf saaxilamnu waan ta’eef Itiyoophiyaanotaaf biqiltuu dhaabuun filannoof kan dhihaatu miti jedhan. Gaarren Itiyoophiyaa qullaatti hafuun, biyyoon dhiqamuu, bishaan gogaa jiraachuu qorannoowwan akka agarsiisan eeranii, ashaaraan magariisaa hojii dursi kennamuuf ta’uu eeraniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa baranaatiin biqiltuu biiliyoona 6 tuqaa 5 ol dhaabuuf karoorfamus amma ammaatti biqiltuun biiliyoona 7 ol qophaa’uu itti aanaan daarektara olaanaa kun dubbataniiru. Kanaaf ammoo biqiltuun kamtu lafaa fi biyyoo kamirratti dhaabamuu qabu kan jedhu qorannaan adda baafamee dhaabbiif qophiin taasifamuuqophiin taasifamuu ibsaniiru. Amma ammaatti lafti heektaarri kuma 902 ol adda baafamee dhaabbii biqiltuuf kan qophaa’e yemmuu ta’u, kana keessaa heektaarri kuma 552 kan ta’u bosonaaf adda baafamuu eeraniiru. Lafa biqiltuuf adda baafame keessaa heektaarri kuma 257 kan ta’u kaartaan qophaa’uufii ibsaniiru. Sagantaawwan ashaaraa magariisaa boqonnaa jalqabaatti taasifamaniif sanyii filachuurraa amma dhaabuu fi kunuunsuutti hirmaannaan hawaasaa dabalaa dhufuu mirkaneessineerra jedhan. Qaama ashaaraa magariisaa kan ta’e hojii eegumsi biyyoo fi bishaanii bonaa qidaa’aatiin hirmaannaan lammiilee dabalaa dhufuun agarsiiftuudha jedhan. Biqiltuu dhaabuun tarkaanfii sagantichaa kan jalqabaa ta’uu eeranii, kan dhaabaman kaayoo barbaadameef oolanii hawaasa fayyadamaa taasisuun galma xumuraa ta’uu eeraniiru. Sagantaa baranaatiin amma ammaatti boolli biqiltuu biiliyoona 2 tuqaa 3 ta’u qophaa’uu dubbatan. Arfaasaa bara 2015 Oromiyaa, Sidaamaa, Kibba, Itiyoophiyaa kibba lixaa fi Dirredawaatti biqiltuuwwan miiliyoona 250 ol dhaabamuu doktar Mootummaan ibsaniiru. Dhaabbanni waggoota arfan darban Itiyoophiyaatti dhaabaman jijjiiramni misooma bosonaa, wabii nyaataa, xaa’ummaa laxaa fi kkf irratti fidan qoratee ifoomsu adda baafamuu eeraniiru.
Magaalattiitti hoteelonnii fi manneen bashannanaa halkanii dhibba lamaa ol sagalee eeyyamameefii ola fayyadamanirratti tarkaanfiin fudhatameera-Abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee
Jun 2, 2023 43
Caamsaa 25/2015 (TOI) - Magaalaa Finfinneetti hoteelonnii fi manneen bashannanaa halkanii dhibba lamaa ol sagalee eeyyamameefii ol waan fayyadamaniif tarkaanfiin irratti fudhatamuusaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee ibse. Hojii gaggeessaan abbaa taayitichaa Didhaa Dirribaa TOI’tti akka himanitti, baatiiwwan lamaan darban hoteelonnii fi manneen bashannannaa halkanii 400 irratti hojiin to’annoo hojjetameera. Meeshaa sagalee safaru hojiirra oolchuun akkasumas ogeessota ga’aa ramaduun to’annoo cimaa faalama sagalee ittisuuf dandeessisu taasifamuu ibsaniiru. Haala Kanaan hoteelonnii fi manneen bashannanaahalkanii bakka addaddaatti argaman hedduun nageenyaa jiraattotaa kan jeeqan ta’uu bira ga’amuu eeraniiru. Akkaataa Kanaan abbaan taayitaa kun hoteelonnii fi manneen bashannanaa halkanii sagalee eeyyamameefii ol fayyadaman 208 irratti tarkaanfii akka fudhate dubbataniiru. Tarkaanfiiwwan kunneenis ofeeggannoorraa kaasee amma saamsuutti ta’uu eeranii, abbaan taayitichaa to’annoo manneen bashannanaarratti taasisu cimsee itti fufa jedhaniiru. Hoteelonnii fi manneen bashannanaa halkanii seeraa fi danbii hordofanii akka hojjetan hojii gaggeessaan kun gaafatanii, magaalaan Finfinnee jiraattotaaf mijooftuu akka taatu qoodasaanii akka bahan waamicha dabarsaniiru.
Naannoo Oromiyaatti sagantaa ashaaraa magariisaa baranaaf biqiltuun biiliyoona 4 ol qophaa’eera-Biiroo qonnaa naannichaa
May 25, 2023 115
Caamsaa 17/2015 (TOI)- Naannoo Oromiyaatti sagantaa ashaaraa magariisaa baranaaf biqiltuun biiliyoona 4 ol qophaa’uusaa biiroon qonnaa naannichaa beeksise. Itti aanaa itti gaafatamaan biiroo qonnaa naannoo Oromiyaa Eliyaas Kadir, sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa 4ffaaf naannoo Oromiyaatti biqiltuuwwan biiliyoona 4 ol dhaabamuusaanii dubbataniiru. Biqiltuuwwan ashaaraa magariisaan dhaabaman madaallii naannawaa eeguun hojii eegumsa biyyoo fi bishaanii fooyyessuun qooda olaanaa bahaa akka jiran ibsaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa baranaatiif naannichatti biqiltuuwwan biiliyoona 4 tuqaa 9 qophaa’uusaa eeranii, biqiltuuwwan fuduraaf xiyyeeffannoon kennamee qophiin taasifamaa akka ture dubbataniiru. Bakka biqiltuun dhaabamu filachuu fi qophiin boollaa dursee jalqabamuusaa ibsaniiru. Waggoottan arfan darban sagantaa ashaaraa magariisaatiin naannichatti biqiltuuwwan biiliyoona 13 tuqaa 6 dhaabamuu eeranii, kana keessaa dhibbantaan 88 tuqaa 6 qabateera jedhan. Yuunivarsiitii Haroomayaa waliin ta’uun baatii bonaa sululoota kuma 6 fi 450 irratti hojiin eegumsa biyyoo fi bishaanii hojjetamuusaa dabalanii ibsaniiru. Kana malees lafti heektaarri kuma 500 ol kan qullaatti hafe tuttuqaan ala taasisuun akka danda’ame Waxabajjii 15 bara 2015 irraa kaasee sadarkaa naannootti sagantaan ashaaraa magariisaa akka adeemsifamu eeranii, kanaafis kutaalee hawaasaa hedduu tola ooltummaan hirmaachisuuf haaldureen xumuramuu dubbataniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaatiin sadarkaa biyyaalessaatti qophiin biqiltuu biiliyoona 6 tuqaa 5 taasifamaa akka jiru ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad beeksisuunsaanii niyaadatama.
Balaa uumamaa ittisuuf sirni akeekkachiisa dursaa cimaan diriirfamuu qaba jedhame.
May 23, 2023 140
Caamsaa 15/2015 (TOI): Balaa uumamaa sababa jijjiirama qilleensaatiin mudatan ittisuuf sirni akeekkachiisa dursaa cimaan diriirfamuu qaba jedhame. Yaa'ii Kongireesii Dhaabbata Meetirooloojii Addunyaa 19ffaa Siwiizarlaand Jeeneevaatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaataa kan jira Deetaan Ministira Bishaaniifi Inarjii doktar Abrihaam Addunyaa jijjiiramni qilleensaa balaa uumamaa kanneen akka hongee, lolaa, ibidda bosona, fi sigiga lafaa fiduu rakkoo dinagdeefi hawaasumma cimaan akka umamu sababa ta’uu ibsaniiru. Itoophiyaatti Kibbaafi Kibba bahaatti akkasuma biyyoota ollaatti hongeen walitti aansee waggoota shaniif ture namootaafi qabeenyaarraan miidhaa guddaa geesisuu akka fakkeenyaatti eeraniiru. Balaawwaan tasaa ittisuuf sirna akeekkachiisaa dursaa diriirsuun cinaatti eegumsafi kununsaa naannoof xiyyeeffannoon addaa kennamuu akka qabu eeranii, hojiin ashaaraa magariisaa Itoophiyaan hojjechaa jirtu akka fakkeenyaatti fudhatamuu qaba jedhaniiru. Sirna akeekkachiisa dursaa cimaa diriirsuu fi odeeffannoo dafanii kennuunis rakkoolee jijjiirama qilleensaatiin mudatu furuuf tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban keessaa isa tokko ta’uu ibsaniiru. Itti dabaluunis sirni akeekkachiisa dursaa hordoffii fi to’annoo haayidiroo-meetirooloojikaalaa cimaa, bu’uuraalee misoomaa fi qindoomina qooda fudhattoota damichaa akka barbaadu ibsaniiru. Odeeffannoon fuula miidiyaa hawaasaa Ministeera Bishaanii fi Inarjii irraa argame akka mul’isutti, Kongireessiin Dhaabbata Meetirooloojii Addunyaa 19ffaan Siwiizarlaand Jeeneevaatti gaggeeffamaa jiru guyyoota 10 dhufaniif itti fufa.
Hojiin Boba'aa xiyyaaraa qilleensa faaluurra bilisa ta'e biyya keessatti oomishuu jalqabamuuf akka jiru himame.
May 15, 2023 177
Caamsaa 6/2015(TOI) ፡- Boba'aa xiyyaarri ittiin deemuu kan qilleensa faaluurra bilisa ta'e biyya keessatti oomishuu akka jiru Daandiin Qilleensa Itoophiyaa beeksise. Walitti qabaan boordii Daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Girmaa Waaqeefi Hoji geggeessaan olaanaa Daandii Qilleensicha obbo Masfin Xaasoo turtii TOI waliin taasisaaniin akka himanitti, sochiin boba'aa Xiyyaarri ittiin deemuu biyya keessatti oomishuu dandeesisu jalqabameera. Daandiin qilleensichaa karoora Waldaan Abbaa Taayitaa Sivili'aveyeeshinii Idil addunyaa bara 2050tti hanga Kaarboonii gara qilleensaatti gad dhiifamu zeeroo taasisuu qabatee jiru dursee milkeesuuf haala isa dandeesisurra jira jedhaniiru. Daandiin qilleensichaa amala indastirii Sivili'aveyeeshinii Idil addunyaa yeroo yeroon jijjiramu bu'uura godhachuun adeemsa ammayyaa haala yeroo waliin deemu hordofaa jiraachuu walitti qabaan boordii daandii qilleensichaa himaniiru. Haaluma kanaan Boba'aa Xiyyeeraa faalama qilleensaa hin uumne biyya keessatti oomishuuf qorannoon dandeesisu hojjetamee xumurameera jedhaniiru. Qorannoo kanaan boodaas qamolee Mootummaa dhimmi ilaallatuufi qooda fudhatootaa dhuunfaa dhimmi ilaallatu waliin mariyachuun gara hojii qabatamaatti galameera jedhaniiru. Milkaa'ina hojii kanaafis kubaaniyaawwaan Xiyyaaraa Booyinig, Eer Baasfi Ayaataan deeggarsa nuuf taasisaa jira jedhaniiru. Hoji geggeessaan olaanaa Daandii Qilleensa Itoophiyaa Masfiin Xaasoo gama isaaniin hojiin boba'aa Xiyyaaraa faalama qilleensaarraa bilisa ta'e biyya keessatti oomishuu jalqabamuu himaniiru. Kanaafis Daandiin Qilleensichaa Dhaabbalee Boba'aa dhiheessaaniifi dhaabbilee tekinolojii waliin hojjechaa jiraachuu himaniiru. Boba'aan Xiyyaaraa faalama qilleensaarraa bilisa ta'ee bo'aa hafteewwaan adda addaarraa qophaa'uu yoo ta'uu hanga Kaarboonii qilleensa keessa jiruu kan xiqqeessudha jedhaniiru.
Paarkii biyyaalessaa Godina Iluu Abbaaboor hundeessuuf hojiilee haalduree hojjetamaa akka jiran ibsame
May 11, 2023 264
Caamsaa 3/2015 (TOI) – Naannoo Oromiyaa godina Baaleetti “paarkii biyyaaleessaa Iluu Abbaaboor” hojiiwwan haal duree hojjetamaa akka jiran ibsame. Waltajjiin paarkicha hundeessuuf kaayyeffatee fi qooda fudhattoota hirmaachise magaalaa Mattuutti adeemsifameera. Bulchiinsi godina Iluu Abbaaboorii fiYunivarsiitiin Mattuu waltajjicha waliin kan qopheessan yemmuu ta’u, bakka bu’aan biiroo turizimii naannoo Oromiyaa, qooda fudhattoota aanaalee godinihaarraa walitti babahan dabalatee qorattoonni damee kanaa Yunivarsiitii Jimmaarraa afeeraman waltajjicharratti hirmaataniiru. Bulchaan godina Iluu Abbaabooraa obbo Indaalkaachoo Tafarii wayita kana akka jedhanitti bosona godinichatti argamuun walqabatee beelladoonni bosonaa akka jiran dubbataniiru. Bosona uumamaan gamatti sagantaa Ashaaraa magariisaan walqabatee uwwifni bosonaa guddachaa dhufuu kaasaniiru. Qorannoo taasifameen uwwifni bosona godinochaa dhibbantaa 60 ol akka gahe ibsanii, kana cimsinaan itti fufuun qabeenya uumamaa bosonaan wal qabatan kunuunsuun faayidaa biyyaaf oolchuuf xiyyeeffannoon nihojjetama jedhaniiru. Kanneen keessaas paarkii biyyaalessaa hundeessuu fi qabeenya uumamaa fi nam-tolchee misoomsuun hawata turizimiif oolchuun hojii isa guddaa ta’a jedhan. Hundaa’uun Paarkii kanaa misoomaa fi hawata turizimiin walqabatee fayyadama dinagdee godinichaa fi biyyaaf carraa gaarii waan uumuuf akka carraa gaariitti kan ilaalamudha jedhan. Hojii haalduree hojjetameen lafi heektaara kuma 28 ol daangeffamuu ibsanii, gosoonni bqiltuu fi beelladaa bay’een askeessatti akka argaman qorannoon mirkanaa’uusaa ibsaniiru. Yunivarsiitii Mattuutti itti aanaa pirezidaantii qorannoo fi qu’annoo walitti hidhiinsa Hawaasaa doktar Baddiluu Takkaa gamasaaniin hundaa’uun paarkiin biyyaalessaa Iluu Abbaaboor faayidaa Tuuriizimiin alatti barattoota Yunivarsiitichaaf daawwannaa dirree fi dhimmoota walfakkaataniif dhiheenyatti carraa akka argatan isaan dandeessisa jedhan. Kanaa ammoo Yunivarsiitichi ogeessota damee Kanaan qabuun qorannoo taasisuun gamatti hundeeffama paarkii kanaaf akka dhaabbataatti gumaacha irraa eegamu akka taasisu insaniiru. Naannoo Oromiyaatti daarektarri eegumsaa fi kunuunsa eegumsa naannoo fi qindeessaan inisheetiivii misooma paarkiiwwanii obbo Daawuud Muummee akka jedhanitti humna yeroo ammaa naannicha jiru irratti hundaa’uun paarkiiwwan 19 fi iddoowwan iikoo Tuurizimii 17 hundeessuuf hojiileen bal’aan hojjetamaa jiru. Akka Kanaan paarkii Iluu Abbaaboor fi Iikoo tuuriizimii fincaa’aa Soor dursaan hundeessuuf bulchiinsa godinaa waliin ta’uun hojiin daangessuu fi kaartaa xumuruuf hojiileen haalduree hojjetamaa akka jiru dubbataniiru.
Bulchiinsa misooma Bosonaan hirmaachisaan gurmaa'anii fayyadamoo ta'aa jiraachuu qonnaan bultoonni aanaa Harannaafi Dalloo mannaa himan.
Apr 18, 2023 415
Ebla 10/2015(TOI) - Bulchiinsa misooma Bosonaa hirmaachisaa keessatti gurmaa'anii waan hojjetaniif hojii hojjetan irraa fayyadamoo ta'aa jiraachuu qonnaan bultoonni godina Baalee aanaa Harannaafi Dalloo mannaa himan. Godinaalee Baalee lamaan keessatti lafa heekataara kuma 260 kan bosonaan uffifame bulchiinsa misooma Bosonaan misoomaa jiraachuu Dhaabbata Bosonaafi Bineessaa bosonaa Oromiyaatti Wajjirri damee Baalee beeksiseera. Bulchiinsa misooma Bosonaa keessatti waldaan gurmaa'anii kanneen bosona umamaa kununsan gurgurtaa Kaarboonii irraa galii birrii miliyoona 179.6 argachuu himaniiru. Aanaa Harannaa ganda Garbii Galootti itti gaafatamaa waldaa misooma Bosonaa Daaduree kan ta'an obbo Ahimad Kamaal akka himanitti, osoo waldaan kanaan gurmaa'anii hojii kununsa bosonaa kanarratti hirmaachuu hin jalqabiin naannawwichatti fayidaa yeroof jecha bosonni manca'aa ture. Erga waggoota afurii as garuu qonnaan bultoota naannaawwa kanaa waliin ta'uun bulchiinsa misooma bosonaa jalatti gurmaa'un mancaati bosonaa dhorkuun bosona misoomaa jiru keessatti Kannisa horsiisuufi hojiiwwan biroo misooma bosonaa hin miine keessatti hojjechuun bu'aa gaarii irraa argachaa jiraachuu himaniiru. Waldaan isaanii bosona uumamaa lafa heektaaraa kuma 11rra jiru kununsuun waggoota arfan darban keessaatti marsaa lamaan gurgurtaa Kaarboonii raawwatamerraa galii birrii miliyoona 11 argachuu himaniiru. Aanaa Dalloo mannaa ganda Cirriitti bakka bu'aan waldaan misomaa Bosona Birbirsaa obbo Kamaal Kadir gama isaaniin akka himanitti, qonnaan bultoota naannawwaa isaanii waliin ta'uun bosona umamaa lafa heekataara kuma 5 irra jiru kununsaa jiru. Waladaa kanaan bosona umamaa naannaawwaa isaanii jiru kununsuun madaalaa umamaa eegsisuun cinaatti gurgurtaa kaarboonii marsaa lamaan geggeeffamaerraa birrii miliyoona 9 galii argachuu himaniiru. Dabalataanis qonnaan bulaan bosona kununfamaa jiru kana keessatti kanniisa horsiisuun oomisha dammarra bu'aa dabalataa argachaa jiraachuu himaniiru. Haluma kanaan qonnaan bultoonni kunneen akka himanitti erga bulchiinsa kununsa bosonaa hirmaachisaa ta'e jalatti gurmaa'uun erga hojii kununsa bosonaa hojjechuu jalqabanii galii dabalataa argachuu fayyadamoo ta'uu himaniiru. Dhaabbata Bosonaafi bineesoota Bosonaa Oromiyaatti itti gaafatamaan damee Baalee obbo Getaachoo Abdataa akka himanitti, bosona umamaa manacaatirraa hambisuufi uummannis bosonarraa fayyadamaa akka ta'uuf sirna bulchiinsa misoomaa bosonaa hirmaachisa diriirfamee hojjetamaa jira. Haaluma kanaan godina Baaleefi Baalee bahaa aanaalee shan qofaa keessatti qonnaan bultoonni kuma 16fi 800 ta'an waldaalee 38tiin ijaaramanii bosona akka kununsaniifi irraas fayyadamoo akka ta'an taasifamaa jira. Qonnaan bultoonni kunneen bulchiinsa misooma bosonaa hirmaachisaa jalatti qindaa'uun hojii kununsaafi eegumsa bosona lafa heekataaraa kuma 260 irra jiruuf taasisan irraa gurgurtaa kaarboonii taasifameen birrii miliyoona 179.6 galii argataniiru. Bosona kununsaa jiran kana keessattis kanniisa horsiisuuf oomisha dammaarraa bu'aa argachaa jiraachuu himaniiru. Qonnaan bultoonni erga hojii kan jalqabanii kanaan dura kasalaafi xaawulaa baasuuf mosona mancaasaa kan turan ta'us ergaa waldaan gurmaa'anii hojjechuu jalqabanii rakkoon kun akka hafe himaniiru. Godinichatti bosona umamaa bulchiinsa misoomaa bosonaa hirmaachisaa keessatti kanneen hammataman keessaa Paarkii Biyyaalessaa Gaarreen Baalee keessatti kan argamu bosonni Harannaa tokko ta'uu eeraniiru.
Misoomaa sululaa qindaa'aa hawaasa hirmaachiseen lafa heekataa miliyoona 1.8 irratti hojiin kununsa biyyoofi bishaanii hojjetameera.
Apr 12, 2023 494
Ebla 4/2015(TOI) - Bara kana waaqtii bonaa Misoomaa sululaa qindaa'aa hawaasa hirmaachiseen lafa heekataa miliyoona 1.8 irratti hojiin kununsa biyyoofi bishaanii hojjetamuu Minsteerri Qonnaa beeksise. Deetaan Ministeera Qonnaa pirofeesar Iyyaasuu Eliyaas raawwii hojii misooma sululaa bonaa darbeefi karooraa hojii sagantaa ashaaraa magariisaa ilaalchiisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Pirofeesar Iyyaasuun ibsa isaaniin sababa jijjirama qilleensaa mudateen Itoophiyaatti sababa hongeefi lolaan uummanni rakkoo cimaaf saaxilameera. Kanaaf sababa manca'uu biyyeen balaa lolaan geesisuu ittisuuf hojiin misooma sululaa hawaasa waliin qindaa'uun hojjetameera jedhaniiru. Haaluma kanaan bara bajataa kana yeroo bonaa hojii misooma sululaa uummataan hogganamuu lafa heekataara miliyoona 1.5 irrati hojjechuuf karoorfamee lafa heekataara miliyoona 1.8 irratti hojjechuun akka danda'ame himaniiru. Hojii misoomaa ji'a Onkoloolessarraa jalqabee hojjetameen hawaasni waggaa keessaa guyyoota 30 tolaan hojii kanarratti hirmaachaa waan tureef milkaa'inni gaariin argamuu himaniiru. Kanaafis hawaasa hojii kanarratti hirmaachaa tureef galatatu mala jedhaniiru. Hojii misooma sulalaa kana itti fufinsa akka qabaatuuf waldaaleen kuma 2fi 240 ta'an gurmaa'anii sulala misoometti akka fayyadaman taasifameera jedhaniiru. Gama biraan hojii misooma ashaaraa magariisaa marsaa 5ffaatiin biqiltuu biiliyoona 6.3 dhaabuuf karoorri qabamee hojjetamaa jiraachuu Deetaan ministira Qonnaa Piroofeesar Iyyaasuu Eeliyaas himaniiru. Haaluma kanaan hanga ammatti biqiltuun biliyoona 5.4 qophaa'uu himanii, kanneen keessaa mukkeen bosanaa harka 45 yoo ta'u kan hafe immoo mukeen qonnaa walkeessaaaf, Kuduraafi muduraa akkasu kanneen nyaata beelladaaf oolanidha jedhaniiru.
Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarootti Qonnaan bultoonni hojii misooma kununsa qabeenya umamaa hojjetaan irraa fayyadamoo ta'uu himan.
Apr 6, 2023 548
Bitootessa 28/15(TOI) - Hojiin misooma eegumsa biyyoofi bishaanii waggoota shaan darban oomishaafi oomishitummaa isaanii dabaluun guddina dinagdee isaanii keessatti qooda bahachaa jiraachuu qonnaan bultoonni godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo himan. Hojiin kunuunsa biyyee fi bishaanii waggoota shaan darban hojjetan gabbinni ooyiruu isaanii akka dabalu taasisuu qonnaan bultoonni aanichaa TOItti himaniiru. Kanaafis ooyiruu isaaniirraa hanga oomishaa kanaan dura argachaa turan caalaa akka argatan taasisuu himaniiru. Sululawwaan haala kanaan misooman keessaa marga beelladaaf dhiheessuuun beellada horsiisanii fayyadamoo akka ta'an qonnaan bultoonni kunneen himaniiru. Hojii misooma kununsaa biyyeefi bishaanii kanaan biyyee gabbataa kanaan dura lolaan haramee badu badiirraa hambisuun danda'amuu himanii, kun immoo ooyiruu isaaniirratti oomisha gaarii akka oomishaniif haala kan mijeesseef ta'uus himaniiru. Hojii mootummaan waggoota shanan darban garee misoomaafi dhuunfaan hojii kununsaa biyyeefi bishaanii irratti fayyadamummaa qonnaan bulaa guddisuuf hojjechiisaa tureerraa akka waliigalatti fayyadamoo ta'aa jiraachuu qonnaan bultoonni kunneen TOItti himaniiru. Sululaawwaan misoomaa jiran keessatti Kannisaa horsiisuun bu'aa gaarii argachaa akka jiran qonnaan bultoonni kunneen eeraniiru. Waajjira Qonnaa Godina Arsii Lixaatti itti gaafatamaan qabeenya uumamaafi eegumsa naannoo obbo Umer Ejeree akka jedhanitti, qonnaan bultoonni godinichaa garee misoomaan hojii misooma sulula qindaa'aa akka hojjetaniif deeggarsiifi hordoffiin barbaachisaan taasifamaafi jira. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa kun dhimmoota akka sanyii beelladaa fooyyessuu, itti fayyadama sanyii filatamaa, horsiisa beelladaafi dhimmoota biroo jireenya isaanii ittiin fooyyessan irratti mari’achuufi muuxannoo wal jijjiiruuf carraa gaarii ni uuma jedhaniiru.
Ji'a Eblaa roobni gahaan yeroo arfaasaa darban lamaan caalaa fooyya'aan ni jiraata- Inistiitiyuutii Meetiroolojii Itoophiyaa.
Apr 4, 2023 564
Bitootessa 26/2015 (TOI): - Ji'a Eblaa roobni gahaan yeroo arfaasaa darban lamaan caalaa fooyya'aan akka jiraatu Inistiitiyuutii Meetiroolojii Itoophiyaa beeksise. Inistiitiyutichi rooba cimaa naannoo tokko tokkotti roobaa jiruun lolaan cimaan tasa uumamuu danda’u lubbuufi qabeenyarraan miidhaa akka hin geessisneef of eeggannoo gochuun akka barbaachisu hubachiiseera. Inistiitiyuutichi ibsa TOI'f ergeen, naannoowwan rooba arfaasaa argatanitti roobni gahaafi qilleensi jidhaan fooyyee qabu kan jiraatu ta'uu eereera. Kanaaf ji'a Eblaa dhufe keessa roobni gahaa kan ji'oota arfaasaa darban lamaan caalaa fooyyee qabu kan roobuu ta'uu beeksiseera. Baatii Bitootessaa jalqaba irraa eegalee midhaan facaafameefi biqiltuuwwaan sadarkaa guddina adda addaa qabaniif haalli qilleensa mijataa ta'e kan jiraatu ta'uu Instiititiyutichi beeksiseera. Haalli qilleensaa ji’a Eblaa dhufu kibbaafi kibba bahaa biyyatti akkasuma naannaa qilleensa baddaa qabanitti jiru midhaan facaafamuufi akkasuma beelladootaafi nyaataafi bishaan dhugaatii dhiheessuuf haala mijataa kan uumu ta'uu ibseera. Akkasumas qonnaan bultoonni sababoota adda addaatiin waqtii Arfaasaa boodaatti hafanii qonna eegalaniifi midhaan yeroo dheeraa turu facaasuuf qophiirraa jiran haalli qilleensa mijataa waan jiruuf qophii barbaachisaa akka gadhaan Instiititiyutichi hubachiiseera. Inistiitiyuutichi rooba waqtii arfaasa amala isaan jijjiramaa ta'eerraa kan ka'e ji'icha keessa yeroon bokkaan hin jirree guyyootaaf walitti aansee akka jirachuu danda'u raagni haala qilleensaa akka agarsiisuu eerera. Gama biraatiin naannoolee tokko tokkotti keessumaa kutaalee kaaba bahaa, giddu galeessaafi kibba biyyattiitti roobni cimaan roobuu akka danda’u raagni qilleensaa jiru kun ni mul'isa jedheera. Kanaaf naannoowwan kanneenitti lolaa cimaan tasa uumamuu waan danda'uuf hojiin dursanii ittisuu akka hojjetamu hubachiiseera. Jiidhina walitti fufiinsa jiraaturraa kan ka'ee ooyiruu keessa bishaan akka hin ciisnees maloonni dursanii hojiirra ooluu qaban akka hojjetama hubachiiseera. Haaluma walfakkaatuun waqtiin kun hidhi, lageen fi qaamoleen bishaanii biroo bishaan kuufamaa keessa jiran kanneen rooba arfaasaa irraa fayyadamoo ta’an sadarkaa bishaan fooyya’aa akka argatan kan taasisu ta’uu eerera.
Godina Harargee lixaatti biqiltuuwwan ganna dhufu sagantaa ashaaraa magariisaan dhaabaman miiliyoona 368 qophaa’aa jiru
Mar 17, 2023 461
Bitootessa 08/2015 (TOI) - Godina Harargee lixaatti biqiltuuwwan ganna dhufu sagantaa ashaaraa magariisaan dhaabaman miiliyoona 368 qophaa’aa akka jiran waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksise. Itti aanaa ittigaafatamaa waajjirichaa obbo Aliyyi Daadhii TOI’f akka ibsanitti, qophii amma ammaatti taasifameen biqiltuuwwan miiliyoona 368 ol qopheessuudhaan karoorarraa dhibbantaa 80 milkeessuun danda’ameera. Qophiin biqiltuu kun gandoota 495 aanaalee godinichatti argaman 15 keessatti fi buufataalee biqiltuu mootummaatti hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Godinichatti waggoota dheeraaf biqiltuu haaraa qopheessuu mannaa kan ture qofa fayyadamuun akka mul’atu itti gaafatamaa itti aanaa kun ibsaniiru. Haala Kanaan godinicha aanaalee hedduu keessatti muka ciruu fi lafti duwwaatti hafuun mudatee akka ture yaadataniiru. Kan darberraa barachuun sagantaan ‘ashaaraa magariisaa’ erga jalqabamee asitti ummata hirmaachisuun jijjiirama fiduun danda’ameera jedha. Kaayoon olaanaa hojii misooma sululaa hirmaannaa ummataan hojjetame kun naannoo magariisa uffisuu ta’uu ibsaniiru.   Hojii misooma sululaa godinichatti hojjetameen lafa heektaara kuma 288 caalurratti hojiin misooma sululss hojjetameera jedhan. Biqiltuuwwan qophaa’aa jiran Maangoo, Avokaadoo, Giishxaa fi Temirii akkasumas mukoota misooma bosonaaf oolanii fi nyaanni loonii keessatti argamu. Biqiltuuwwan waggoota darban gaarren muka malee hafanii fi lolaan haqaman irratti dhaabaman akka gaariitti qabachuusaanii ibsanii, iddoowwan bosonni deebi’etti bineensonni bosonaa deebi’aa akka jiran dubbataniiru. Biqiltuuwwan Kanaan dura sagantaa ashaaraa magariisaatiin godinichatti dhaabaman keessaa dhibbantaan 88 qabachuusaanii mirkaneessaniiru. Namoonni miiliyoona 1 ol biqiltuu dhaabuurratti kan hirmaatan yemmuu ta’u, sagantaan biqiltuu dhaabuu kun lafa heektaara kuma 200 irratti ni adeemsifama jedhaniiru.
Qabeenya uumamaa eeguun qonna ammayyeessuuf hundi qindoominaan hojjechuu qaba- pirezidaantiinaannoo Gaambeelleeobbo Umood Ujuluu
Feb 11, 2023 518
Guraandhala 4/2015 (TOI)- Naannoo Gaambeellaatti kunuunsaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa egeree fooyyessuun qonna ammayyeessuuf hundi qindoominaan hojjechuu akka qabu pirezidaantiin naannichaa ob. Umood Ujuluu hubachiisan. Misoomni sululss baatiiwwan bonaa godinichaa godina Sablammii Nuweer aanaa Makkootyitti har’a ifatti jalqabameeera. Pirezidaant Umood wayita kanatti akka jedhanitti, Kunuunsaa fi itti fayyadama lafa, bishaanii fi qabeenya bosonaa naannichaa fooyyessuun wabii nyaataa mirkaneessuuf hundi qindoomee ciminaan hojjechuu qaba. Hojiiwwan kunuunsaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa waggoota darban hojjetamaniin rakkoo lafti qullaatti hafuu fi manca’a bosonaa gama ittisuutiin hojiileenjajjabeessoo hojjetamuu dubbataniiru. Kanaaf lafa qullaatti hafe gara duriitti deebisuun wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiin misooma sululaa cimee akka itti fufu ibsaniiru. Milkaa’ina hojiiwwan sululaa baatii bonaa jalqabame kanaaf qaamoleen hooggansaa sadarkaa hundarra jiran kutannoon hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru. Bulchaan godina sablammii Nuweer ob. Boot Teer gamasaaniin hojiilee misooma sululaa cimsuun hojiin wabii nyaataa mirkaneessuu hojii ijoo qaamolee qooda fudhattoota hundaa ta’uu akka qabu dubbataniiru. Hijiin misooma sululaa baranaa sadarkaa naannootti aanaa keenya aanaa Makkooyitti jalqabamuusaatiin gammachuu qaban ibsanii bu’aqabeessummaasaatiif ummata qindeessanii akka hojjetan ibsaniiru. Baatii bonaa baranaatiin sululoota 124 lafa heektaara kuma 60 olirratti hojiilee eegumsa biyyoo fi bishaaniirratti hojjechuuf karoorfamee gara boqonnaa hojiitti seenamuusaa kan ibsan ammoo itti gaafatamaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa ob. Ajaak Uchaalaa ti. Hojiileen misooma sululaa kan adeemsifaman idilee fi pirojektootaag gargaaramuun ta’uu kan ibsan itti gaafatamaan kun kanaanis ummanni kuma 120 ol akka hirmaatu nieegama jedhaniir. Sagantaan sosochii misooma sululaa guyyaa kana jalqabame baatii tokkoof akka turu Ob. Ajaak ibsaniiru. Sagantaa jalqabsiisa misooma Sululaa irratti hooggantoonni olaanoo naannoo, godinaa fi aanaa akkasumas ogeeyyonni argamaniiru.
Godina Arsii Lixaatti sagantaa ashaaraa magariisaa ganna dhufuuf biqiltuun miiliyoona 200 qophaa’aa jira
Feb 8, 2023 453
Guraandhala 01/2015 (TOI) - Godina Arsii Lixaatti sagantaa ashaaraa magariisaa ganna dhufuuf biqiltuun miiliyoona 200 qophaa’aa akka jiru waajjirri qonnaa godinichaa ibse. Waajjirichatti gaggeessaan garee qabeenya uumamaa fi eegumsa naannoo ob. Umar Ejeree TOItti akka himanitti, biqiltuun kunneen gogiinsa dandamachuu fi ciidha tursiisuun oomishtummaa kan dabalanidha. Bara kana biqiltuuwwan miiliyoona 200 ol qopheessuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Godinichi bokkaa gannaa roobu kuusuuf daagaa, boollii fi hojiin eegumsa biyyoo fi bishaanii kanneen biroo hojjechaa akka jiru ibsanii, sagantaan biqiltuu dhaabuu baatii Eblaa irraa kaasee akka adeemsifamu eeraniiru. Biqiltuuwwan qophaa’an xaa’ummaa lafaa kan dabalamanii fi nyaata looniif kan oolan sanyii addaddaa yoo ta’an, kunis hojiilee gogiinsa damdamachuuf hojjetamaa jiran keessaa isa tokkodha jedhaniiru. Biqiltuuwwan kunneen qophaa’aa kan jiran buufataalee biqiltuu godinichatti argaman kuma 3 fi 225 fi qonnaan bultootaan akka ta’e ibsaniiru. Sagantaan ashaaraa magariisaa ganna dhufuuf biqiltuuwwan biyya keessaa kanneen akka Waddeessaa, gaattiraa, muka gurraachaa, birbirsaa fi kanneen biroo qophaa’aa akka jiran beeksisaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaan waggaa darbe biqiltuuwwan dhaabbatan miiliyoona 146 keessaa kunuunsa taasifameen dhibbantaan 85 qabachuusaa ibsaniiru. Biqiltuu dhaabuun ala tajaajilaaf amma oolanitti kunuunsi barbaachisaan akka taasifamudubbataniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015