Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Naannoo Somaaleetti biqiltuuwwan faayidaa addaddaa qaban miiliyoona 1 tuqaa 4 ol dhaabbiif qophaa’aniiru
Apr 13, 2024 119
Ebla 05/2016 (TOI)-Naannoo Somaaleetti biqiltuuwwan faayidaa addaddaa qaban miiliyoona 1 tuqaa 4 ol dhaabbiif qopheessuusaa biiroon eegumsa naannoo fi bulchiinsa lafa baadiyyaa naannichaa beeksise. Daarektarri hariiroo ummataa biirichaa obbo Yuusuuf Mahaammad TOI’f akka ibsanitti, biirichi biqiltuuwwan rakkoolee sababa jijjiirama haala qilleensaan uumaman qolachuuf gargaaran baay’isuun sagantaa ashaaraa magariisaa milkeessuuf hojjechaa jira. Haala Kanaan biirichi jiddugaleessota moodelaa Jigjigaa biqiltuun itti baay’ifamu, Godee, Doolloo Addoo fi Dagaahaabuuritti hundeeffamanitti biqiltuu qopheessuusaa ibsaniiru. Naannawoota naannichaa rooba arfaasaa argatanitti Ebla 15 bara 2016 irraa kaasee biqiltuun akka dhaabamu daarektarichi beeksisaniiru. Kana malees ganna dhufu biqiltuuwwan addaddaa naannichatti dhaabaman miiliyoona lama dhaabuuf qophiirra aka jiran ibsaniiru. Hojii gaggeessaan jiddugala biqiltuu moodelaa Jigjigaa obbo Ayyaanlee Hasan, buufanni biqiltuu jiddugaleessicha jalatti hundaa’e biqiltuu baay’isuun kutaalee hawaasaa fi dhaabbileef tolaan akka raabsu beeksisaniiru. Buufanni kun yeroo ammaa akaakuu biqiltuu 32 baay’isaa akka jiru dubbataniiru. Namoota jiddugaleessichatti carraan hojii uumameef keessaa adde Zayinab Ahimad yaada kennaniin kunuunsa biqiltuu jiddugaleessichatti tasisaa jiranitti akka gammadan ibsaniiru. Waggoottan darba naannoo Somaaleetti sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan mukaa miiliyoona 51 ol dhaabaman keesaa harki 71 qabachuusaa odeeffannoon biiroo eegumsa naannoo fi bulchiinsa lafa baadiyyaarraa argame nimul’isa.  
Ji'oota sadan darban lafa heektaara miliyoona 2.5 irratti hojiin misooma sululaa hojjetameera jedhame
Apr 5, 2024 170
Bitootessa 27/2016(TOI) -Ji'oota sadan darban lafa heektaaraa miliyoona 2.5 irratti hojiin misooma sululaa hojjetamuu Ministeerri Qonnaa beeksise. Amajjii 1/2016 irraa jalqabee ji'oota sadarn darban raawii hojii misooma sululaa hojjetamee fi sagantaa ashaaraa magariisaa ganna dhufuuf qophii biqiltuu qopheesuu ilaalchisee waltajjiin magaalaa Adaamaatti geggeeffameera. Waltajjii kanarratti hoggantoonni Biiroo Qonnaan naannolee fi qooda fudhatoonni biroon hirmaataniiru. Ministeera Qonnaatti dursaan raawwii hojii misooma, eegumsaa fi fayyadama qabeenya uumamaa obbo Faanosee Mokonniin ji'oota sadan darban sululaawwaan kuma 6 fi 200 irratti hojiin daagaa tolchuu dabalatee hojiin kununsa qabeenya umamaaf ooluu biroon hojjetamuu himaniiru. Kanaanis lafa heekataara miliyoona 2.5 irratti hojjetamuu eeranii hojii kunusa qabeenya uumamaa hojjetame kanarra biqiltuu dhaabuuf qophiin taasifamaa jira jedhaniiru. Kanaafis biqiltuu biliyoona 9.5 qopheesuuf tattaaffiin taasifamaa jirachuu himanii; ganna dhufu sadarkaa biyyaatti sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu biliyoona 9.5 dhaabuuf qophiin taasifamaa jira jedhaniiru. Keessattu Fuduraalee, nyaata beellaadaa, biqiltuu bosonaa fi miidhagna magaalaaf oolaan irratti xiyyeeffannoon hojjetama jiraachuu himaniiru. Waltajjiin marii har'a qophaa'ee kunis qophii biqiltuu sadarkaa maaliirra akka jiru, bakkaa biqiltuun dhaabbatu adda baasuu, qophii boollaa biltuun keessa dhaabbatuu gamagamuuf kan kaayyeeffatedha jedhaniiru.
Godina Arriitti ashaaraa magariisaan biqiltuuwwan miiliyoona 6 tuqaa 5 ol dhaabuuf qophiin taasifameera
Apr 3, 2024 141
Bitootessa 25/2016(TOI)- Godina Arriitti ashaaraa magariisaan biqiltuuwwan addaddaa miiliyoona 6 tuqaa 5 ol dhaabuuf qophiin taasifamuu waajjiri eegumsa naannoo fi misooma bosonaa godinichaa beeksise. Waajjirichatti daarektarri misooma fi eegumsa bosonaa obbo Kindee Fissahaa TOI’f akka ibsanitti, sagantaa ashaaraa magariisaa baranaatiin biqiltuuwwan miiliyoona 6 tuqaa 5 dhaabuuf karoorfameera. Baatii Ebla dhufurraa kaasee biqiltuun kan dhaabamu yoo ta’u kanaafis boolloon biqiltuun keessa dhaabamu qopheeffamuu ibsaniiru. Lafti biqiltuun biyya keessaa irra dhabamu heektaarri kuma 1 fi 899 qophaa’uu dubbataniiru. Waajjirichatti daarektarii eegumsa naannoo obbo Nuuressaa Mekkaanee, barana hirmaannaa ummataatiin aanaalee afur keesa dhaabuuf karoorfameera. Biqiltuuwwan biyya keessaa fi biyya alaa kanneen akka Koosoo, Giraabiiliyaa, Gaattiraa, Waddeessa Shimala, Buna kkf nidhaabamu. Kana malees nyaataaf kan oolanii fi faayidaa dinagdee kan qaban Avokaadoo, Muuzii, Paappaayaa fi muduraawwan bal’inaan nidhaabamu. Keessumaa Shimala bal’inaan oomishuuf karoorfamuu obbo Nuuressaan dubbataniiru. Godinichatti Shimalli hojii ogummaa harkaa, manaa fi meeshaaf akka oolu kaasanii, xaa’ummaa lafaa eeguu fi gadhiisii kaarboonii ittisuuf faayidaa olaanaa qaba jedhan. Bardheengaddaa godinichatti biqiltuun miiliyoona 4 tuqaa 9 dhaabamuu fi kana keessa harkii 89 qabachuun mirkanaa’eera jedhan obbo Nuuressaan. Godinichatti jiraataan magaalaa Jiinkaa dargaggoo Mindaayee Mitikkuu yaada kenneen faayidaa biqiltuu hubachuun wagga waggaatti sagantii biqiltuu dhaabuurratti nihirmaata. Saganta biqiltuu dhabuu Ebla dhufuu kaasee taasifamurratti hirmaachuuf qophii ta’uu ibsee, yeroo ammaa biqiltuu qopheesse kunuunsaa akka jiru ibseera. Biqiltuu maasaasaarratti misoomsaa jiru malees boroosaatti Mooriingaa, Paappaayaa, Gaattiraa, Avokaadoo fi kkf qopheessee gurguraa akka jiru dubbateera. Walitti hidhamiinsi misooma magariisaan qabu cimaa ta’uu kan ibse dargaggoo Mindaayeen, biqiltuuwwan dhaabe kunuunsaa akka jiru dubbateera.
Hojiiwwan sululaa hidha haaromsaa dalalii fi aramaa alagaarraa ittisuu dandeessisan ittifufaniiru- Ministeerra bishaanii fi Inarjii
Apr 2, 2024 108
Bitootessa 24/2016(TOI)- Hojiiwwan sululaa fi eegumsa naannoo hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddicha dolooldhoo fi aramaa alagaarraa ittisuu dandeessisan ittifufaniiru jedhe Ministeerri bishaanii fi Inarjii. Itiyoophiyaan sululoota 12 kan qabdu yoo ta’u sululonni kunneen biyyattiifis ta’e biyyoota sululoonni kunneen qaxxaamuraniif madda bishaanii ta’uun tajaajilaa jiru. Haata’uutii sululoonni hedduun yaaddoo dolooldhoo fi aramaa alagaa kan qaban ta’uu ogeeyyonni damee kanaa nidubbatu. Yeroo ammaa aramaan Imboccii qaama bishaanii hundarratti kan mul’atee fi kana to’achuuf hojjetamaa akka jiru ministeera bishaanii fi inarjiitti gaggeessaan hojii raawwachiisaa bulchiinsa bishaanii qindaa’aa Balaayinee Yirdaaw ibsaniiru. Ministeerichi hawaasa qindeessuun hojiin sululaa fi eegumsa qabeenya uumamaa hojjechaa jiru hidhoonni dolooldhoon akka hinguutamne gochuun alatti aramaawwan alagaaf haalli mijataan akka hinuumamne kantaasisudha jedhan. Hidha haarmsaa guddicha dolooldhoo fi aramaa alagaarraa ittisuuf hojiiwwan kunuunsa sululootaa cimanii ittifufuu dubbataniiru. Akka ibsa obbo Balaayineetti, Sululoonni Abbayya, Hawaas, sulula gadifagoo, Gannaalee Daawwaa fi Oomoo Gibee karoora nageenya bishaanii eegsisu tokko baasanii hojeessaa jiru. Karoorri kunis hawaasa hirmaachisuun hojiirra ooluun bu’aa qabatamaa fidaa akka jiran himaniiru.
Itiyoophiyaatti wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiin eegumsa naannoo saayinsaawaa ta’e cimuu qaba
Mar 20, 2024 150
Bitootessa 11/2016(TOI)- Itiyoophiyaatti wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiin eegumsa naannawaa fieegumsa qabeenya uumamaa saayinsaawaan cimuuakka qabu qorataan damichaa doktar Mangistuu Wubee ibsan. Doktar Mangistuu Wubee biyya keessaa fi biyyoota addaddaatti barsiisuu fi damee qonnaatiin qorannaa kan taasisan, wabii nyaataarratti qorannoo hedduu kan taasisanii fi kitaabota nama barreessanidha. Eegumsa naannoo fi dhimmoota walfakkaatoo ilaalchisuun TOI waliin turtii kan taasisan qorataan kun, Itiyoophiyaan sirna misooma ikoo heddumminaa fi lubbeeyyii heddumminaatiin qaxanicha sooruu akka dandeessu akka dandeessuu kaasaniiru. Gama Kanaan hojiileen misoomaa waggoota darban gama eegumsa biyyaa fi bishaanii akkasumas sagantaa ashaaraa magariisaatiin raawwatamanfaayidaa olaanaa akka qaban ibsaniiru. Hojiileen misoomaa kunneen karaa saayinsaawaa fi ittifufiinsa qabuun yoo hinraawwatamne bu’aa barbaadamu fiduun waan hindanda’amneef hojiileen eegumsa naannawaa fi qabeenya uumamaa bifa Kanaan cimuu qabu jedhaniiru. Sirna barnootaa keessatti barumsa idileen duraarraa kaasee waa’ee eegumsa naannoo barsiisuun akka barbaachisuu fi qoonni dhaabbilee bu’ura beekumsa biyya keessaa gabbachuu qaba jedhan. Hojii eegumsa qabeenya uumamaa egereef imaammanni eegumsaa fi ittifayyadama lafaa murteessaa ta’uu eeranii, hojiileen eegumsa biyyoo fi bishaanii wabii nyaataa mirkaneessuuf qooda olaanaa qau jedhaniiru. Gara jabinni dhalli namaa qabeenya uumamaarraan gahe isumarratti rakkoolee hedduu uumuusaa kaasaniiru. Jijjiiramni haala qilleensaa danqaan wabii nyaataarratti geessise qolachuuf misoomsuun akka jirutti ta’ee, tarsiimoo dhiibbaa damdamachuu danda’u hordofuun akka barbaachisu dubbataniiru. Gama Kanaan sagantaaleen misooma Qamadii fi dhaala leemataa mootummaan xiyyeeffannoo addaan raawwachaa jiru abdii guddaa kan kennudha jedhaniiru qorataan kun. Sagantaa ashaaraa magariisaa boqonnaa lammaffaatiin biqiltuuwwan biiliyoona 25 akka dhaabaman ibsameera. Sagantaan ashaaraa magariisaa qaama yaalii Itiyoophiyaan nyaataan ofdanda’uuf taasiftuu ta’uunsaas nibeekama.
Naannoo Gaambeellaatti misooma qonnaa ammayyeessuu fi oomishtummaa guddisuuf hojiilee misooma sululaa cimsuun nibarbaachisa-obbo Gabramasqal Caalaa
Mar 20, 2024 150
Bitootessa 11/2016(TOI)- Naannoo Gaambeellaatti misooma qonnaa ammayyeessuu fi oomishtummaa guddisuuf hojiilee misooma sululaa cimsuun akka barbaachisu ministirri daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa obbo Gabramasqal Caalaa ibsan. Sagantaan sosochii naannichatti misooma sululaa cimsuu dandeessisu hooggantoonni olaanoo federaalaa fi naannoo bakka argamanitti naannicha godina Anyiwaak aanaa Abaabootti adeemsifameera. Ministirri daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa fi qindeessaan garee supparviijinii federaalaa obbo Gabramasqal Caalaa wayita kana hojiileen misooma sululaa naannichatti hojeeffamaa akka jirudaawwannaa taasifameen mirkaneessuun akka danda’ame dubbataniiru. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuuf hojiin eegumsa biyyoo fi bishaanii qooda olaanaa akka qabaatu eeranii, damee kana cimsuuf hundi xiyyeeffannoon hojjechuu qaba jedhaniiru. Bulchaan bulchiinsa naannoo Gaambeellaa obbo Umod Ujuluu gamasaaniin, hojiin qabeenya uumamaa naannichaa eeguu fi kunuunsuun oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluuf hojjetamu xiyyeeffannoon kennameeraf. Misoomni sululaa faayidaa misooma qonnaaf qabuun alatti iddoowwan dhiqaman gara qabiyyeesaanii duraatti deebisuu fi qabeenya bishaanii gabbisuuf faayidaa olaanaa akka qabaatu dubbataniiru. Kanaaf sagantaa Kanaan hojiilaa misooma sululaa jalqabaman bu’a qabeessa taasisuuf hawaasa hirmaachisuun akka hojjetamu ibsaniiru. Hojiilee misooma sululaa waggoota darban hojjetamaniin iddoowwan miidhaan irra gahe qabiyyeesaanii duraatti deebi’uusaanii kan dubbatan ammoo ittigaafatamaa biiroo qonnaa fi misooma qabeenya uumamaa obbo Ujuluu Luwaal dha. Baatii bonaa baranaatiin lafa heektaara kuma 40 irratti hojiin eegumsa bishaanii fi biyyoo akka hojjetamu ibsaniiru. Sagantaan sosochii misooma sululaa kaleessa jalqabamee fi kutaaleen hawaasaa kuma 45 irratti hirmaatan baatii tokkoof akka ittifufu beeksisaniiru. Ministirri daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa obbo Gabramasqal Caalaa fi bulchaan bulchiinsa naannichaa obbo Umood Ujuluu dabalatee hooggantoonno olaanoo federaalaa fi naannoo sagantaa sosochii kanarratti argamaniiru.
Sagantaan ashaaraa magariisaa bishaan lafa keessaa fi lafarraa akka gabbatan fi nageenyi hidhaawwanii akka eegamu qooda olaanaa bahaa jira
Mar 16, 2024 170
Bitootessa 07/2016(TOI)- Sagantaan ashaaraa magariisaa bishaan lafa keessaa fi lafarraa akka gabbatan fi nageenyi hidhaawwanii akka eegamu qooda olaanaa bahaa jakka jiru ministirri bishaanii fi inarjii doktar injiinar Haabtaamuu Ittafaa ibsan. Itiyoophiyaan sagantaa ashaaraa magariisaa boqonnaa lamaan biqiltuuwwan biiliyoona 50 dhaabuuf karoorsitee hojjechaa kan jirtu yoo ta’u bara 2011 irraa kaasee biqiltuuwwan biiliyoona 32 tuqaa 5 dhaabamaniiru. Ministirri bishaanii fi inarjii doktar injiinar Haabtaamuu Ittafaa akka ibsanitti, sagantaan ashaaraa magariisaa burqaaleen sababa jijjiirama haala qilleensaatiin goganii ture akka gabbatan gumaacha olaanaa taasisaa jira. Ammi bishaan lafa keessaa fi lafarraa akka dabalu qooda olaanaa bahaa jiraachuun olitti dhiqama biyyoo ittisuun hidhaawwan dalaliin akka hinguutamne taasisuusaa kaasaniiru. Gama biraatiin sagantaan ashaaraa magariisaa balaa ongee sababa jijjiirama haala qilleensaatiin uumamaa jiru ittisuuf gargaaraa jira jedhaniiru. Haata’u malee balaawwan ongee naannawoota biyyattii addaddaatti mudatan damdamachuuf mootummaan pirojektoota addaddaa hojeessuu jalqabuusaa dubbataniiru. Aanaalee biyyattii 80 ol keessatti pirojektoonni bishaan lafa keessaa fi lafarraa ijaaramuusaanii ibsaniiru. Kana malees mootummaan bishaan dhugaatii qulqulluu lammiileen gahuuf kutannoon hojjechaa akka jiru eeranii, pirojektoonni duubatti harkifatan akka xumuraman xiyyeeffannoo addaa kennuusaa himaniiru.
Hojiiwwan eegumsa biyyoo fi bishaanii bona hojjenne wabii nyaataa mirkaneessuuf nugargaareera-qonnaan bultoota Gujii
Mar 14, 2024 171
Bitootessa 05/2016(TOI)- Hojiiwwan eegumsa biyyoo fi bishaanii bona hojjetan wabii nyaataa mirkaneessuuf isaan gargaaraa akka jiru qonnaan bultoota godina Gujiii bsan. Ummanni godinichaa baatiiwwan lamaan darban hojiiwwan eegumsa biyyoo fi bishaanii birrii miiliyoona 72tti tilmaamamu hojjetamuusaa waajjirri qonnaa godinichaa beeksiseera. Aanaa Anaasooraatti jiraataan ganda Buliyyoo Hirbaayee Baarettoo hojiin eegumsa biyyii fi bishaanii bardheengaddaa hojjetan abdii akka irraa horatan dubbataniiru. Biqiltuuwwan dhaaban irra caalaan akka qabatanii fi bona baranaa burqaan osoo hingogiin turuusaanii himaniiru. Aanichatti jiraataan ganda Raayyaa Boddaa obbo Gammadaa Sooraa akka jedhanitti, sababoota addaddaatiin rakkoon nyaata ba eelladaa deddeebi’ee isaan mudata. Burqaaleen waan goganiif beelladarratti miidhaan guddaan niqaqqaba jedhaniiru. Rakkoo kana dura namudaterraa baradheera jedhamii, burqa gabbisuun hojii hidha biyyoo fi qophii biqiltuu ashaaraa magariisaarratti torbanitti guyyaa sadii hirmaachaa akka jiran ibsaniiru. Waajjira qonnaa godinichaatti dursaan garee qabeenya uumamaa obbo Wandoo Sharbotee baatii Amajjiirraa kaasee godinichatti hojii eegumsa biyyoo fi bishaanii hojjetamaa jiruun hojiileen birrii miiliyoona 72tti tilmaamamu akka hojjetaman yaadachiisaniiru. Lafti rakkoo uumamaa fi namtolcheen miidhame heektaara kuma 100 olitti tilmaamamu biqiltuun uwwifamuu fi kutaaleen hawaasaa kuma 133 ol hirmaachuu ibsaniiru.
Ganna dhufu naannoo  Oromiyaatti biqiltuun fuduraa miiliyoona 500 nidhaabama
Mar 8, 2024 155
Guraandhala 29 / 2016(TOI)- Sagantaa ashaaraa magariisaa ganna dhufuutiin naannoo Oromiyaatti biqiltuun fuduraa nyaata namaaf oolu miiliyoona 500 akka dhaabamu biiroon qonnaa naannichaa ibse. Akka biyyaatti biqiltuun akaakuu addaddaa biiliyoona 6 tuqa 5 dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru beekameera. Hoogganaan biiroo qonnaa naannichaa obbo Geetuu Gammachuu akka jedhanitti, ganna dhufu ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan addaddaa dhaabuuf qophiin taasifamaa jira. Biqiltuu ganna dhifu dhaabuuf karoorfame keessaa amma ammaatti dhibbantaan 80 ol eeranii, biqiltuu fuduraaf xiyyeeffannoon kennamuu dubbataniiru. Avokaadoo, appilii, maangoo, burtukaana fi anaanaasii akkasumas barana yeroo jalqabaaf biqiltuun temirii akka dhaabamu qophiin taasifamuun beekameera. Sagantaa baranaatiin fuduraan nyaataaf oolu miiliyoona 500 akka dhaabamu ibsameera. Biqiltuuwwan ashaaraa magariisaan dhaabaman haala qilleensaa akka eeganii fi biyyoo fi bishaan akka eegan dubbataniiru. Biqiltuun ganna darbe Harargee bahaa sulula gaara Giileerratti dhaabame guutummaatti qabachuu ibsanii bakkeewwan biroottis haala gaariirra akka jiru dubbataniiru. De’eetaan ministira qonnaa piroofeesar Iyyaasuu Eliyaas gamasaaniin barana akka biyyaatti biqiltuu biiliyoona 6 tuqaa 5 dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Amma ammaatti biqiltuun biiliyoona 4 tuqaa 8 fi lafti heektaara miiliyoon 1 tuqaa 8 qophaa’uu himaniiru.
Hojiileen misooma fi eegumsa qabenya uumamaa naannoo Oromiyaatti jijjiirama idaniiru- Biiroo qonnaa
Feb 21, 2024 233
Guraandhala 13/2016 (TOI) - Hojiileen misooma fi eegumsa qabenya uumamaa naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannaan hojjetamuusaatiin fayyadama dinagdee ummataa mirkaneessaa dhufuusaa ittigaafatamaan waajjira qonnaa naannichaa obbo Geetuu Gammachuu dubbatan. Ittigaafatamaan waajjira qonnaa naannichaa obbo Geetuu Gammachuu hojiilee misooma sululaa godina Harargee Bahaa aanaa Guraawwaatti hojjetamaa jiran ilaalaniiru. Obbo Geetuun ayita kanatti akka jedhanitti, hojiileen misooma sulula naannichaa bal’ina lafaa fi baay’ina ummata hirmaatuun wggaa wggaatti guddachaa dhufeera. Ummanni wayitii bodaa lafa qullaatti hafe misoomsuun oomishaa fi oomishtummaan dabalaa dhufeera, itti fayyadamnisaas guddachaa dhufuu ibsaniiru. Dargaggoonni sululoota misoomanirratti carraa hojii argachuun misooma dammaa, kuduraa fi muduraa misoomsuu, loon gabbisuu fi hojiilee birootiin fayyadamaa ta’uusaanii himaniiru. Wayitii bonaa baranaatiin naannichatti hojiin egumsa biyyoo fi bishaanii kiiloomeetira miiliyoona 1 tuqaa 2f gargaaran hojiileen hidhaa fi istiraakcharii hojjetamaa akka jiran obbo Geetuun eeraniiru, amma ammaattis kiiloomeetirri kuma 500 ol raawwatamuu dubbataniiru. Ministeera qonnaatti gaggeessaa hojii raawwachiisaan ittifayyadama eegumsaa fi kunuunsaqabeenya uumamaa obbo Faanosee Mokonnin akka jedhanitti, mootummaan naannichaa boqonnqq qophiirraa amma hojmaataatti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Hojiileen eegumsa biyyoo fi bishaanii godina Harargee Bahaa aanaa Guraawwaatti hojjetaman xiyyeeffannoo kennmee kan agarsiisu ta’uu dubbataniiru. Bara kana Godinichatti gandoota godinichaa 583 keessatti sululoonni 477 misooma jiru jedhan bulchaan itti aanaa goinichaa obbo Ayyaaloo Takkalaa. Hojiileen misooma sululaa waggoota darban godinichatti hojjetaman misooma naannichaa fi bishaan lafa keessaf gumaacha taasisuusaa ibsaniiru. Jiraataan aanaa Guraawwaa ganda Laaftoo Sommooloo obbo Lewaadiin Shariif akka jedhanitti, hojii Kanaan madden bishaanii deebi’uusaaniitiin oomishnii fi oomishtummaansaanii guddateera. Baranas hojii kana cimsanii hojii qindoominaa hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Bakka bu’oonni ministeera qonnaa, ittigaafatamaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu fi miseensonni hooggansaa biirichaa addaddaa, hooggantoonni godinaa fi aanaa misooma sululaa aanaa Guraawwaa gaara Alqaasilirratti hojjetame daawwataniiru
Balfa deebi'ee hojiirra oolerraa galiin birrii miliyoonni 746 ol argame.
Jan 17, 2024 489
Amajji 8/2016 (TOI) - Ji'oota jahan darban balfa toonii kuma 44 deebi'ee hojiirra oolfamerraa galiin birrii miliyoona 746 argamuu Ejensiin Bulchiinsa Qulqullina Finfinnee beeksise. Daarekatarri jiddugala deebisanii fayyadamuu ejensichaa Baayush Taaddasee TOI tti akka himanitti; Ejensichi qulqullinaa fi bareedina magaalichaa eeguun cinaatti hojii balfa akka madda galiitti deebisee itti fayyadamuurratti cimsee hojjechaa jira. Haaluma kanaan bara baajataa kanatti ji’oota jahan darbanitti Birrii miiliyoona 636 argachuuf karoorfamee Birriin miiliyoona 746 ol argamuu himaniiru. Raawwiin isaas karoora ol ta'uu himanii bara darbe yeroo walfakaataa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu immoo kan bara kana caalmaa harka 14 qabachuu himaniiru. Balfa magaalattii keessaa dhibbeentaan 65 kompostii uumamaaf kan ooluu ta'uu himanii; haaluma kanaan bara karoorichaatti ji'oota jahan darabanitti xaa’oo uumamaa toonii kuma 1 fi 733 haala kanaan qophaa'uu himaniiru. Magaalichatti waldaaleen 300 ol ta’an gurmaa’anii damee balfa deebisaanii fayyadamuu kanarratti hojjechaa jirachuu himaniiru. Haaluma kanaan hojiin kun walakka bara bajatichaa qofaatti namoota 480 ta'aniif carraa hojii uumeera jedhaniiru. Balfa bal’inaan deebi’ee fayyadamuuf waldaaleen damee kanarratti bobba’an bakka hojii gahaa akka argataniif qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjetamaa jiras jedhan. Magaalattii bareedduu fi qulqulluu taasisuuf jiraattonni balfa haala sirrii ta’een walitti qabuu fi gatuu akkasuma madda galii ta’uu isaa hubachiisuuf hojiin hubannoo uumuu hojjetamuu kennamuu yaadachiisaniiru. Odeeffannoon ejensicharraa argame akka mul’isutti bara baajataa darbe keessa balfa toonii kuma 86 ol deebi’ee hojiirra oole irraa galiin birrii biliyoona 1 ol argameera.
Hidhawwan anniisaa maddisiisan dalaliin osoo hinguutamiin yeroo dheeraaf akka tajaajilan taasisuuf hojjetamaa jira
Jan 17, 2024 142
Amajjii 08/2016(TOI)- Hidhawwan anniisaa maddisiisan dalaliin osoo hinguutamiin yeroo dheeraaf akka tajaajilan taasisuuf misoomni suluaa fi hojiin magariisaa bal’inaan hojjetamaa akka jiru ninistirri bishaanii fi inarjii injiinar Haabtaamuu Ittafaa ibsan. Itiyoophiyaan hidha bishaanii akka filmaata misooma anniisaa ijootti fudhachuun ofirra darbitee biyyoota naannawashee fayyadamoo taasisuuf hojjechaa akka jirtu nibeekama. Maddeen anniisaa haaromfamaan qooqaa amma Koyishaa, Takazee, Malkaa Waakkannaa Gibee fi hidhi haaromsaa kanneen kaafamanidha. Hidhoonni anniisaa maddisiisan dalaliin akka hinguutamnee fi bishaan gahaa akka kuusan yoo hintaasifne amma barbaadamuu fi amma eegamu tajaajila hinkennan. Dhimma kanarratti TOI’f ibsa kan kennan ministirri bishaanii fi inarjii doktar injiinar Habtaamuu Ittafaa, misoomni sululaa fi magariisaa faayidaa hedduu qaba jedhan. Qabeenya uumamaa jijjiirama haala qilleensaa ittisuu fi naannoo misoomsuun alatti hidhoonni anniisaa dalaliin akka hinguutamne faayidaa olaanaa akka qabaatu eeraniiru. Kanaaf hidhoonni anniisaa maddisiisan dalaliin osoo hinguutamiin yeroo dheeraa akka tajaajilan iddoowwan hidhoonni argamanitti hojiin misooma sululaa fi magariisaa bal’inaan hojjetamaa jira jedhan. Keessumaa dhaabbileen barnootaa olaanoo fi qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu waliin qindaa’uun hojiin jii Aayi Essiin adda baasuu raawwatamuu eeraniiru. Itiyoophiyaan hidhaawwan anniisaa maddisiisan hawata tuurizimiigochuuf hojjechaa askka jirtu nibeekama. Odoloonni hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddichaan uumaman bakka hawata tuurizimii ta’iuu kan danda’anidha.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015