Diinagdee
Ijaarsi pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' bara kana ni eegala
Apr 22, 2024 27
Ebla 14/2016(TOI) - Oomishaalee Kuduraa fi Muduraa biyya alaatti erguuf kan ooluu ijaarsi pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' bara kana kan eegalamu ta'uu Tajaajilli geejiba galaanaa fi loojistikii beeksise. Tajaajila Geejibaa Galaanaa fi Loojistikiitti itti aanaan hoji geggeessaa olaanaa buufataa fi tarminaalii Mirata'aab Takiluu; qabeenya gabbataa Itoophiyaan Kuduraa fi muduraa irratti qabdu fayidaarra oolchuuf bu'uuraaleen misooma barbaachisaan guutuu akka qaban TOI'tti himaniiru. Keessaayyuu oomisha kuduraa fi muduraa qulqullina isaa eeguun gabaa alaatti erguun sharafa alaa argamsiisuu dabaluuf kontinaroota qorisiiftuu ijaaruun murteessadha jedhaniiru. Kanaaf buufata lafarraa Mojootti bakka Kuduraa fi Muduraan tursiifamuu fi qorrisiisuuf ooluu ijaaruuf pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' jedhamu ijaaruuf waggaa jahaan dura dhagaan bu'uura kaa'amuu himaniiru. Ta'uus garuu ijaarsa pirojeektii kana jalqabuuf maallaqni barbaachisu yeroo barbaadamutti waan hin argamnee akkasuma qorannoowwaan damicharratti taasifamaa turan duubatti hirkifachuu isaan pirojeektichi yeroo kaa'ameef keessaatti hojjetamuu hin dandeenye jedhaniiru. Pirojeektichaaf faayinaasi barbaachisu deeggarsaan argachuuf mootummaa Neezarlaandi waliin mariin yeroo dheeraaf geggeeffama turuu himanii; kana hordofuun ji'aan dura deeggarsa doolaaraa miliyoona 25 waliin mallatteeffamuu himaniiru. Pirojeektichi waliigalaan doolaaraa miliyoona 50 kan barbaachisu ta'uu himanii doolaarri miliyoonni 25 hafu mootummaa Itoophiyaan kan itti guutamu ta'uu himaniiru. Haaluma kanaan ijaarsi pirojeekticha bara kana akka jalqabamu himaniiru. Pirojeektichi yeroo xumuramu kuduraa fi muduraatti galteewwan barbaachisan dabaluun gara gabaa alaatti akka ergamanii fi galii fooyyee qabu akka argamiisaan ni taasisa jedhaniiru.
Magaalaa Shaggaritti lammilee waldaan ijaaramaniif liqaan birrii miliyoona 300 olii kennameera
Apr 22, 2024 21
Ebla 14/2016 (TOI) - Naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti lammilee waldaan gurmaa'anii hojjetaniif liqaan birrii miliyoona 300 kennamuu Itti aanaan Kantiibaa magaalaa Shaggar beeksisan. Ogeeyyiin miidiyaa dhaabbilee adda addaarra walitti dhufan magaalaa Shaggar kutaalee magaalaa adda addaaitti hojii carraa hojii uumuurratti hojjetama jiru daawwataniiru. Itti aanaan Kantiibaa magaalaa Shaggar obbo Guyyoo Galgaloo wayita kana akka himanitti; bulchiinsi magaalicha bara bajataa kanatti kallattiwwan xiyyeeffannoo afur adda baasuun gara hojiitti galuu beeksisaniiru. Kallattiiwwan xiyyeeffannoo kunneenis, Wabii midhaan nyaataa mirkaneesuu, Dargaggoota abbootii ogummaa taasisuu, carraa hojii uumuu jabeesuu fi adeemsa kennisa tajaajila ammayyeesuu ta'uu himaniiru. Ji'oota salgan darban magaalichatti Intarpiraayizootaa kuma 7 gurmeesuu fi lammilee kuma 115 oliif carraa hojii uumuun danda'amuu eeraniiru. Lammilee waldaan gurmaa'anii gara hojiitti galaniif bakka itti hojjetan qopheesuu, liqaa fi leenjiin gahaan kennamuufiis himaniiru. Lammilee waldaan gurmaa'anii hojjetaniif deeggarsa liqaa birrii miliyoona 400 kennuuf karoorfamee hanga ammaatti liqaa birrii miliyoona 300 kennuun danda'amuus eeraniiru. Lammileen waldaan gurmaa'anii magaalichatti hojjetanis bulchiinsi magaalichaa bakka itti hojjetan mijeesuufii, akkasuma liqaa fi leenjii kenneefii gara hojiitti galuu isaanii himaniiru
Paarkiiwwan Indastirii keessatti oomishaalee gatiin isaanii doolaara miliyoona 200'tti tilmamu kan biyya alaa galan biyya keessatti oomishameera
Apr 22, 2024 6
Ebla 13/2016(TOI) - Paarkiiwwan Indastirii keessatti oomishaalee gatiin isaanii doolaara miliyoona 200'tti tilmamu kan biyya alaa galan biyya keessatti oomishamuu Korporeeshiniin Paarkiiwwan Itoophiyaa beeksise. Dabalataan oomishaalee adda addaa biyya alaatti ergamanirraas galiin doolaara miliyoona 90 caaluu argamuu korporeeshinichi beeksiseera. Hoji geggeessaan olaanaa Korporeeshiniicha obbo Akiliiluu Taaddasee akka himanitti; Paarkiiwwan Indastirii oomishaalee biyya alaa galan biyya keessatti oomishuu, sharafa alaa argamsiisuu fi lammileef carraa hojii uumuu keessatti gahee olaanaa bahaa jira. Haaluma kanaan ji'oota salgan darbanitti oomishaalee biyya alaa galan biyya keessatti oomishuun gatiin isaanii doolaara miliyoona 200 olitti tilmaamamu oomishuu beeksisaniiru. Keessaayyuu qorichoota dabalatee oomishaalee Itoophiyaa baasii gudda baasisaan biyya keessatti oomishuun badhaadhina hunda galeessa eegalame milkeesuu keessatti gahee olaanaa bahaa jiru jedhaniiru. Hawaasnis oomishalee biyya keessatti oomishaman fayyadamuu fayyadamuu fi oomishaalee biyya isaan boonuu irratti ilaalcha isaa cimsuu qaba jedhaniiru. Paarkiiwwan Indastirii 13 keessatti oomishamuun oomishaalee gabaa alaaf dhihaatan irraa galiin doolaara miliyoona 90 ol argamuu himaniiru. Paarkiiwwan Indastirii kun addunyaarratti dorgomaa fi qulqullina olaanaa oomishaalee qaban oomishuun gabaaf dhiheesuun sosochiin Itoophiyaan haa oomishuu milkaa'aa akka ta'u deeggara jiru jedhaniiru.
Naannoo Oromiyaa godinoota sadiitti ijaarsa hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddichaaf deeggarsi birrii miiliyoona 48 ta’u taasifame
Apr 20, 2024 237
Ebla 12/2016(TOI)- Naannoo Oromiyaa godinoota sadiitti ijaarsa hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddichaaf deeggarsi birrii miiliyoona 48 ta’u taasifamuusaa waajjiraaleen komunikeeshinii mootummaa godinaalee kanneenii beeksisan. Deeggarsi kun Sadaasa 1 bara 2016 irraa kaasee baatilee shan keessatti godinaalee Gujii lixaa, Booranaa Bahaa fi Gujiirraa kennaa fi gurgurtaa Boondiirraa kan taasifamedha. Hoogganaan waajjira komunikeeshinii mootummaa Godina Gujii obbo Ashannaafii Deekko, ummanni godinichaa amma ammaatti birriin miiliyoona 19 caalu gumaachuusaa eeraniiri. Kutaalee hawaasaa addaddaa godinichaarraa birrii miiliyoona 17 walitti qabuuf karoorfamee birriin miiliyoona 19 walitti qabamuu beeksisaniiru. Hoogganaan waajjira komunikeeshinii mootummaa godina Booranaa Bahaa obbo Masaay Xilahuun gamasaaniin baatii shan keessatti birriin miiliyoona 14 tuqaa 2 walitti qabameera jedhan. Haala walfakkaatuun ummata godina Gujii Lixaarraa birrii miiliyoona 32 walitti qabuuf karoorfamee birriin miiliyoona 14 tuqaa 3 ol walitti qabamuu kan ibsan hoogganaa waajjira komunikeeshinii mootummaa godinaichaa obbo Tamasgeen Baatiidha. Qonnaan bultoonni godinootaa, horsiisaan bultoonnii fi kutaaleen hawaasaa hundi deeggarsa kanarratti akka hiraatan himameera. Hojjetaan mootummaa magaalaa Nagallee Booranaa jiraatu obbo Takkaaliny Jaalataa, boondii bituun amma ammaatti hidha haaromsaaf deeggarsa taasisaa akka jiru ibsaniiru. Bara kana qofa birrii kuma 8’n boodii bituusaanii ibsanii, ijaarsi hiha haaromsaa amma xumuramutti deeggarsa akka itti fufan dubbataniiru. Jiraataan magaalichaa hojjetaa mootummaa kan biraan aade Mihirat Salamoon gamasaaniin, ijaarsi hidha haaromsaa amma xumuramutti akka addaan hinkunne ibsaniiru.
Hojiileen misoomaa Finfinneetti hojjetmaa jiran naannolee fi bulchiinsota magaa;laa biroof fakkeenya kan ta’udha-hooggantootaa fi ogeessota komunikeeshinii
Apr 20, 2024 33
Ebla 12/2016 (TOI)- Hojiileen misoomaa Finfinneetti hojjetmaa jiran naannolee fi bulchiinsota magaa;laa biroof akka fakkeenyaatti kan fudhatamu ta’uu ta’uu hooggantoonnii fi ogeessonni komunikeeshinii addaddaa dubbatan. Hooggantoonnii fi ogeeyyonni komunikeeshinii waajjiraalee federaalaa, naannolee fi bulchiinsota magaalaarraa walitti dhufan pirojektoota magaalichattihojjetamanii fi hojjetamaa jiran daawwataniiru. Sagantaa Kanaan paarkii michoomaa fi tokkummaa, masaraa mootummaa isa gadii, yaadannoo Adwaa, manni kitaabaa Abrihoot fi pirojektiin bosonaa daawwatamaniiru. Hoogganaan qajeelcha komunikeeshinii magaalaa Hawaasaa MIrcaayee Dammaqaa TOItti akka himanitti, misoomni Finfinneetti hojjetaman ciminaan yoo hojjetame yeroo gabaabaatti badhaadhina biyyaalessaa mirkaneessuun akka danda’amu agarsiiftuu guddaadha. Sadarkaa biyyaalessaatti pirojektoota hatattamaan xumuruu kan barsiisan fi kutannoo hooggansaa kan agarsiisanidha jedhaniiru. Hoogganaan qajeelcha komunikeeshinii godina Silxee Saalii Hasan gamasaaniin, pirojektoota naannawa addaddaatti jalqabaman kutannoon xumuruuf hojiilee misoomaa Finfinneerraa muuxannoo guddaa fudhanneera jedhaniiru. Keessumaa pirojektoota godina Silxeetti hojjetamaa jiran hatattamaan xumuruun akka danda’amu baranneerra jedhan. Hojiileen misoomaa jijjiiramaan asitti Itiyoophiyaatti hojjetaman milkaa’oo fi kan nama raajan ta’uu kan dubbatan ammoo hoogganaa waajjira komunikeeshinii godina Koontaa Abbabaa Goobanaati. Maddisiisaan hayidiroo elektiriikii koyishaa, loojiin daanaa Arbaa guddichi Afriikaarraa guddichaa, paarkiin biyyaalessaa Cabaraa Curcuraa fi pirojektoonni meeggaa kanneen biroo hojiilee milkaa’oo jijjiiramaan asitti godinichatti hojjetaman ta’uu akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Daarektarri miidiyaa fi hariiroo hawaasaa komunikeeshinii naannoo Hararii Jadiidaa Ahimad gamasaaniin, yaadannoon Adwaa Finfinneetti ijaarame dhaloonni seenaasaa waloo dhugaasirriitti kan itti hubatu ta’uu dubbataniiru. Dhaloonni ammaa gootummaa abbootiinsaa raawwatanirraa ka’ee guddina biyyasaaf qoodasaa bahuu akka qabu kan barsiisudha jedhan.
Gareen jila olaanaa Itiyoophiyaa hooggantoota olaanoo baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqaa addunyaa waliin mari’ate
Apr 19, 2024 59
Ebla 10/2016(TOI)- Gareen jila olaanaa Itiyoophiyaa aanga’oota mootummaa ofkeessaa qabu hooggantoota olaanoo baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqaa addunyaa waliin marii taasisuun ibsame. Gareen jilaa ministira maallaqaa obbo Ahimad Shideen durfamu kun bulchaa baankii biyyaalessaa Itiyoophiyaa Maammoo Miratuu, sadarkaa ministiraatti gorsaan olaanaa ministira muummee obbo Taklawald Axinaafuu, de’eetaa ministira maallaqaa doktar Ittoob Takkaaliny fi aanga’oona mootummaa olaanoo ofkeessaa qaba. Gareen jilaa kun maaneejiing daarektarii dhaabbata maallaqaa idil addunyaa Kiriistaaliinaa Ji’orjeevaa, ittaanaa pirezidaantii baankii addunyaa fi hoogganaan Afriikaa bahaa fi kibbaa Viiktooriyaa Kiwaakiwaa, ittaanaa pirezidaantii misooma idil addunyaa baankii addunyaa Akiihikoo Niishiiyoonaa, hooggantoota olaanoo baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqqaa addunyaa waliin wal arganiiru. Haalli dinagdee Itiyoophiyaa fi abdii egeree, dinagdee tasgabbaa’aa waliigalaa biyyaalessaa fiduuf riifoormii dinagdee hojjetamaa jiruu, guddina dinagdee fi carraa hojii uumuu, oomishtummaa guddisuu fi dinagdee dhuunfaa mijeessuuf hojiileen hojjetamaa jiran dhimmoota waltajjicharratti kaafamanidha. Dhaabbileen lamaan hojiilee Itiyoophiyaan dinagdee tasgabbeessuu fi qaala’insa gatii furuuf hojjetamaa jiran akkasumas sagantaa fooyyessa biyyaalessaa bogonnaa lammaffaa Itiyoophiyaatti taasifamaa jiran dinqisiifataniiru. Dabalataanis baankiin addunyaa fi dhaabbanni maallaqaa addunyaa sagantaa fooyyessa dinagdee Itiyoophiyaan adeemsisaa jirtu humna guutuun hojeessuu gama dandeessisuun deeggarsa taasisuu fi waliin hojjechuurratti marii taasisaniiru.
Bulchiinsa magaalaa Dirre Dawaatti sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaan biltootaa fayidaa hedduu qaban miliyoona 3 ol dhaabuuf qophaa'a jiru
Apr 18, 2024 47
Ebla 10/2016(TOI) - Bulchiinsa magaalaa Dirre Dawaatti sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaan biltootaa fayidaa hedduu qaban miliyoona 3 ol dhaabuuf qophaa'a jiru Waggoota darban sagantaa ashaaraa magariisaan bilqtoonni dhaabaman miidhagna naannaawwaa dabaluu fi qabeenya uumamaa mancaatti irraa baraaruun cinaatti wabii midhaan nyaata qonnaan bultoota mirkaneessuu keessaatti gahee olaanaa baha jirachuu Abbaan Taayitaa kununsa qabeenya uumamaa, bosonafi jijjirama qabeenya qilleensa beeksiseera. Kununsa naannoo sadarkaa fooyyeeqabutti guddisuu fi fayyadamummaa mirkaneesuuf bara kanas sagantaa ashaaraa magariisaan biltuu miliyoona sadii ol dhaabuuf qophiin taasifama jirachuu beeksiseera. Abbaa Taayitichaatti daarektarri eegumsaa fi misooma Bosonaa Masrashaa Yimar TOI'tti akka himanitti; biqiltoonni sagantaa kanaan waggootan darban dhaabaman bakkeewwan bosonni irraa manca'ee deebi'anii akka misooman taasisuun danda'ameera jedhaniiru. Kanaanis burqaawwan bishaanii kanaan dura goganii tura deebi'anii kan maddaan yoo ta'u binesoonni bosonaa badanii turanis deebi'aniiru jedhaniiru. Keessattu naannaawwaa irra deddebiin hongeen miidhaman baadiyyatti fuduraaleen dhaabbaman qonnaan bultootaaf madda galii dabalataa ta'aa jira jedhaniiru. Biiroo qonnaa, bishaanii fi inarjii buchiinsa magaalaa Dirre Dawaa waliin ta'uun hojiiwwaan kana sadarkaa kana caalaa fooyyee qabutti ceesisuuf bara kana sagantaa ashaaraa magariisaan biltoonni miliyoonni 3 qophaa'a jiru jedhaniiru. Haga ammaatti buufatalee biqiltuu 20 keessaatti biqiltuu qophaa'aa jiru keessaa miliyoonni 1.9 dhaabbiif gahaniiru jedhaniiru.
Dinagdeen Itiyoophiyaa waggoota muraasa darban qormaata isa mudate damdamatee guddina galmeessisaa jira-obbo Ahimad Shidee
Apr 18, 2024 35
Ebla 10/2016(TOI)- Dinagdeen Itiyoophiyaa waggoota muraasa darban qormaata alaa fi keessaa isa mudate damdamatee guddina galmeessisaa akka jiru ministirri maallaqqa obbo Ahimad Shidee ibsan. Embaasiin RDFI Waashiingiteen Diisiitti argamu Waafaa maarkeetiingii fi piroomooshinii waliin ta’uun fooramiin biizinasii fi invastimantii Itiyoo-Ameerikaa Waashiingiteen Diisiitti adeemsifameera. Ministirichi wayita kana akka jedhanitti , waggoota muraasa darban qormaatonni addaddaa allaa fi keessaa Itiyoophiyaa mudatanis dinagdeenshee qormaatilee kanneen damdamachuun ammallee guddachaa jira. Sababnisaashojiin riifoormii fi hojiilee invastimantii bu’ura misoomaa gurguddoo mootummaan hojjetamaniin ta’uu ibsaniiru. Rakkoolee jijjiirama haala qilleensaa damdamachuun, nyaataan ofdanda’uu akkasumas oomishtummaa qonnaa egeree guddisuu fi bulchiinsa qabeenya bishaaniin walqabatanii jiran egereef gama furuutiin qooda olaanaa kan qabu hojiin ashaaraa magariisaa milkaa’inaan raawwatamaa jira jedhan. Dureeyyonni Ameerikaa Itiyoophiyaa daawwatanii filmaatota invastimantii akka ilaalan afeeraniiru. Ameerikaatti ergamaa addaa Itiyoophiyaa fi ambaasaaddarri aangoo guutuu kabajamoo doktar Silashii Baqqalaa gamasaaniin, Itiyoophiyaan Ameerikaa waliin hariiroo dippilomaasii waggoota 120 caalu akka qabdu ibsaniiru. Daawwannaan hojii aanga’oota olaanoo yeroo addaddaatti taasifamuu eeranii, keessumaa waggaa darbe gareen jilaa ministira muummee doktar Abiyyi Ahimadiin durfame yaa’ii hooggantootaa ‘US’ Afriikaa irratti hirmaachuusaa kaasaniiru. Wayita sanatti ministirri muummee bulchiinsa Ameerikaa, Kongirasii, fi qaamolee damee dinagdee dhuunfaa irratti bobba’an waliin marii bu’a qabeessa taasisuusaanii yaadachiisaniiru. Itiyoophiyaan qabeenya guddaa qabduu fi filmaatota invastimantii akkasumas onnachiiftuuwwan addaddaa invastaroonni argachuu danda’an ilaalchisuun foramicharratti ibsi dhihaateera. Dabalataanis Mariin paanaalii dhalootaan Itiyoophiyaanota milkaa’oo kanneen dameelee invastimantii addaddaarratti bobba’anii fi hooggantoota Ameerikaa addaddaa ofkeessaa qabu taasifameera. Gaaffilee fi yaada hirmaattotarraa ka’aniif deebii fi ibsi taasifamuusaa odeeffannoon embaasii Itiyoophiyaa Waashiingiteen Diisii nimul’isa. Dureeyyonni Ameerikaa foramicharratti hirmaatan riifoormiin mootummaan taasisaa jiru keessumaa invastaroonni biyya alaa invast akka taasisan haala mijataa uumuuf yaalii taasifamudinqisiifachuunsaanii ibsameera.
Tumsa wabii nyaataa lammiilee mirkaneessuuf taasifamuuf deeggarsi aamolee deeggartootaa murteessaadha-ministeera qonnaa
Apr 17, 2024 39
Ebla 09/2016(TOI)- Tumsa wabii nyaataa lammiilee mirkaneessuuf taasifamuuf deeggarsi aamolee deeggartootaa murteessaa ta’uusaa ministirri qonnaa doktar Girmaa Amantee ibsan. Ministirri qonnaa diktar Girmaa Amantee Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Jaappaan Hiiroo Shibaataa waliin misooma Ruuzii, Hoortiikaalcharii fi Bunaarratti mootummaa Jaappaan waliin hojjechuuf akka danda’amu mari’ataniiru. Marii kanaanis Itiyoophiyaan mootummaa Jaappaan waliin michooma bara dheeraa akka qabdu ministirichi yaadachiisanii, deeggarsa mootummaan Jaappaan misooma Ruuzii, Hoortiikaalcharii fi Bunaarratti taasisaa jiru dinqisiifataniiru. Bu’aa quubsaa misooma Qamadii jallisiirratti argame ibsanii, injifannoo misooma Qamadii jallisiirratti argame Ruuziin dabaluuf xiyyeeffatamee hojjetamaa akka jiru ibsaniiruuf. Haala Kanaan yeroo jalqabaaf naannoo Somaaleetti lafa heektaara kuma 3 irratti jallisiin Ruuzii oomishuuf karoorfamuu ministirichi eeranii, misooma Ruuzii jallisii babal’isuuf yaalii taasifamuuf mootummaan Jaappaan deeggarsa barbaachisaa akka taasisu gaafataniiru. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Jaappaan Hiiroo Shiibaataa gamasaaniin, qonnaan bultoota misooma Ruuzii, Hoortiikaalcharii fi Bunaatiin lafa xiqqaa qabaniif deeggarsa mootummaansaanii gabbisa dandeettii fi dhiheessii galteen taasisaa jiru ibsaniiru. Mootummaan Jaappaan deeggarsa taasisu cimsee Kan itti fufu ta’uu ambaasaaddarichi mirkaneessuusaanii odeeffannoon ministeera qonnaarraa argame nimul’isa. Ministirri qonnaa doktar Girmaa Amantee fi ambaasaaddarri Hiiroo Shiibaataa dhimmoota fuulduraarratti bal’inaan mari’achuun waliigalteerra gahuunsaanii himameera. Mootummaan Jaappaan qonnaan bultoota naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Sidaamaa, Itiyoophiyaa Kibbaa fi Itiyoophiyaa Jiddugaleessaatti lafa xiqqaa qaban deeggaraa akka jiru eeraniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015