Diinagdee
Naannoo Harariitti bara bajataa baatii 10 keessatti galiin birrii biiliyoona 1 tuqaa 2 ol sassaabame
Jun 3, 2023 30
Caamsaa 26/2015(TOI) - Naannoo Harariitti bara bajataa baatii 10 keessatti madda galiiwwan addaddaarraa galiin birrii biiliyoona 1 tuqaa 2 ol sassaabamuusaa biiroon galiiwwanii naannichaa beeksise. Itti gaafatamaan biirichaa obbo Baqqalaa Tamasgeen TOI’f akka ibsanitti, hojii misoomaa naannichatti karoorfame milkeessuuf sirna galiin itti sassaabamu gama ammayyeessuutiin xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Biiroon kun karoora misoomaa milkeessuuf keessumaa kenniinsa tajaajilaa gabbisuu fi hojmaatilee teeknooloojiin deeggaraman mijeessuun sirna galiin itti sassaabamu guddisuuf yaaliin taasifamaa akka jiru dubbataniiru. Naannichatti bara bajataa baatii 10 keessatti taaksii kallattii fi al-kallattii akkasumas taaksiin kan walhinqabannee fi tajaajila mana qopheessaarraa galiin birriin biiliyoona 1 tuqaa 2 ol sassaabameera. Kunis raawwiinsaa karooraa ol akka ta’ee fi yeroo walfakkaataa waggaa darbee waliin walbiratti yemmuu ilaalamu caalmaa dhibbantaa 44 tuqaa 6 akka qabu dubbataniiru. Hojiiwwan kenniinsa tajaajilaa ammayyeessuun, naga’ee kutuurratti hojiin to’annoo fi hordoffiin cimaan taasifamuusaa, kafaltiiwwan kuufaman sassaabamuusaanii fi lakkoofsi daldaltoota daldala seera qabeessaatti dhufan dabaluusaatiin galiin kun caalmaa agarsiisuusaa ibsaniiru. Akkasumas naannichatti sosochiin gibiraa mata duree “Guraandhalarraa amma Guraandhalaatti” jedhuun jalqabame daballii galiif gumaacha taasisuu beeksisaniiru. Galiin sassaabamu gaaffilee misoomaa jiraataa naannichaa deebisuuf hojiiwwan misoomaa hojjetaman deeggaraa jira jedhaniiru. Yeroo bara bajataa hafetti hojiiwwan galii naannichaa guddisuuf jalqabaman cimanii akka itti fufan obbo Baqqalaan ibsaniiru. Naannichatti kafalaa gibiraa kan ta’an keessaa tokko kan ta’an obbo Geetaachoo Fiqruu yaada knnaniin, gibirri yoo hinkafalamne misoomni hinjiru jedhan. Hanqinni gibira kafaluuf biiroon kun fooyya’eetajaajila si’ataa argachaa akka jiran ibsaniiru. Magaalaa Hararitti hojii Hoteelaarratti kan bobba’an obbo Dassaaleny Asfaawu gibira misooma biyyaa fi ummataaf bu’ura ta’e kafalaan gibiraa hundi kaka’umsaan kafalee dirqamasaa bahuu qaba jedhaniiru. Naannoo Harariitti kafaltoonni gibiraa kuma 27 ol akka jiran odeeffannoon biiroo galiiwwanii naannichaarraa argame nimul’isa.
Magaalaa Cirootti sagantaa carraa hojii uumuu addaatiin dargaggoota kuma 1 fi 400 ol fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jira
Jun 2, 2023 169
Caamsaa 25/2015(TOI)- Magaalaa Cirootti sagantaa carraa hojii uumuu addaatiin dargaggoota kuma 1 fi 400 ol damee industirii harkaarratti bobbaasuuf hojjechaa akka jiru waajjirri carra hojii uumuu fi dandeettii magaalichaa beekasise. Waajjirri carraa hojii uumuu fi dandeettii magaalaa Ciroo qooda fudhattoota Waliin mari’ateera. Dargaggootaaf sagantaan hojii uumuu addaa mijachaa akka jiru marii Kanaan ibsamee, damee industirii harkaatiin dargaggoota magaalaa Ciroo hojii hinqabne kuma 1 fi 412f bakka hojii fi liqii maallaqa hojii adeemsiftuu mijeessuuf hojiin jalqabamuun ibsameera. Itti gaafatamtuun waajjirichaa adde Zahaaraa Ibraahiim akka ibsanitti, bajanni bara 2015 osoo hinxumuramiin hojii hojjetamuun dargaggoota magaalattii hojii hin qanbe kuma 1 fi 412f carraa mijeessuuf hojjetamaa jira. Hojiin kun olaantummaan kan hojjetamu tumsa qooda fudhattootaan ta’uu dubbataniiru. Hojii kana dhugoomsuuf dargaggoota waldaalee 282’n gurmeessuun carraan hojii kan hojjetamu ta’ee kanaafis hojii jalqabsiisuuf birrii miiliyoonA 7 fi lafti heektaarri 2 tuqaa 5 akka kennamuibsaniiru. Dameen industirii harkaa dargaggoonni hojii hinqabne akka irratti hirmaatan barbaadames hojii suphee, hojii bu’aalee gogaa, uffanna hodhuu fi uffata dhawuu ta’uu ittigaafatamtuun kun ibsaniiru. Qaamoleen qooda fudhattoonni hundi haala barbaachisuun hojii hunda bu’a qabeessa taasisuuf qoodasaanii akka bahan hubachiisaniiru. Hirmaattota qooda fudhattoota marichaa keessaa itti aanaa hojii gaggeessaan mana qopheessaa magaalaa Ciroo obbo Amaddiin Ibroo dargaggoota magaalaa keenyaa hojiiwwan industirii harkaarratti hirmaachisuun carraa bifa magaalaa keenyaa jijjiiruu itti dandeenyudha jedhan. Magaalattiin humna qabduun carraa dargaggoonni hojii uumanii fayyadamaa ta’an mijeessuun magaalaa nageenyishee eegame uumuun alatti miidhagaa fi hawataa tasisuun akka danda’amu ibsaniiru. Waldaalee hojii daldalaa hirmaachisuun saffisa hojichaaf faayidaa olaanaa akka qabu eeranii, yeroo karoorfametti xumuramee fayyadamtoota harka galuu akka qabu dubbataniiru. Hirmaattuun kan biraa itti gaafatamtuun waajjira hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Ciroo adde Faasikaa Isheetuu yaalii lakkoofsa hojii dhabdummaa hir’isuuf taasifamu milkeessuuf rakkoo jiru bu’urarraa qorachuun akka qabu eeraniiru.
Naannoo Oromiyaatti sosochii Itiyoophiyaan haa oomishtu jedhuun Industiriiwwan 120 ol deebi’anii hojii jalqabaniiru-Biiroo Invastimantii fi industirii naannichaa
Jun 2, 2023 40
Caamsaa 25/2015(TOI)-Naannoo Oromiyaatti industiriiwwan sababa addaddaatiin hojii dhaaban 120 ol sosochii Itiyoophiyaan haa oomishtu jedhuun deebi’anii hojii jalqabuusaanii biiroon invastimantii fi Industirii naannichaa ibse. Sosochiin Itiyoophiyaan haa oomishtu jedhu akka biyyaatti erga jalqabamee waggaa tokkoo asitti industiriiwwan hedduun hojiitti seenuusaanii kan beekamu yemmuu ta’u, industiriiwwan hojii dhaabanii turan kanneen biroos deebi’anii hojii jalqabaniiru. Industiriiwwanii fi Intarpiraayizootaaf sosochii Kanaan deeggarsi gabbisa dandeettii qindaa’aa, faayinaansii fi dhiheessiin galtee taasifamee dandeettiin omishuuf qaban dabalaa dhufuun nibeekama. Sosochii Itiyoophiyaan haa oomishtu jedhuun keessumaa huccuu, nyaataa fi nyaataan walqabate, maanuufaakchariingii fi oomishoota industirii bu’aaleen hedduun galmaa’uusaanii ibsaniiru. Itti gaafatamaan biiroo Invastimantii fi industirii naannoo Oromiyaa Obbo Ahimad Idriis TOI’f akka ibsanitti, sosochiin kun kaka’umsa industiriiwwan naannichatti argamaniif gumaacha taasiseera. Sosochiin kun erga hojiirra oolee asitti industiriiwwan oomisha olaanaa akka hinoomishne rakkooleen hudhaa ta’an adda baafamanii furamuusaanii eeraniiru. Industiriiwwan naannichatti hojii dhaabanii turan 120 ol erga sagantaan Itiyoophiyaan haa oomishtu jedhu hojiirra oolee asitti deebi’anii hojii egaluusaanii dubbataniiru. Industiriiwwan hojii eegalanis industiriiwwan olaanoo, jiddugaleessaa fi xiqqaa jedhaman akka ta’e eeraniiru. Kana malees hojii qindoominaan hojjetameen pirojektoonni kuma 2 ol hojii ijaarsaatti akka galan taasifamuu dubbataniiru. Sosochiin Itiyoophiyaan haa oomishtu jedhu dandeettii oomishtummaa industiriiwwan naannichaa guddisuusaa eeranii, dandeettii oomishuu jiddugaleessaa dhibbantaa 41 tture gara dhibbantaa 51tti guddisuu eeraniiru. Sosochiin Itiyoophiyaan haa oomishtu jedhu sadarkaa biyyaalessaatti Ebla 29 bara 2014 ministira muummee doktar Abiyyi Ahimadiin ifoomuunsaa nibeekama.
Woorkishooppiin qooda fudhattootaa odeeffannoo Qonnaamagaalaa Adaamaatti adeemsifamaa jira.
Jun 2, 2023 41
Caamsaa 25/2015(TOI)-Sadarkaa biyyaalessaatti Kuusaan odeeffannoo sirna qonnaa ammayyaa diriirsuuf dandeessisu qophaa’aa akka jiru ministeerri qonna beeksise. De’eetaan ministira qonnaa doktar Fiqruu Raggaasaa akka ibsanitti, qonnarratti jijjiirama qabatamaa fiduuf hohiiwwan hojjetamaa jiran odeeffannoo wayitaawaa qulqullina qabuun deeggaruu qabna. Damee beelladaa fi qurxummiitiin qofa kuusaan odeeffannoo saddet jiraachuusaanii fi yeroo ammaa dameelee addaddaatiin bittinnaa’anii kan jiran bakka tokkotti fiduun kuusaan odeeffannoo biyyaalessaa dijitaalaa qophaa’aa jira jedhan. Kuusaa odeeffannoo biyyaalessaa tokko ijaaruun odeeffannoo irra deddeebi’amuu fi qulqullina odeeffannoo eegsisuun Itiyoophiyaan jiddugaleessa sirna odeeffannoo akka qabaattuu kan dandeessisu akkasumas baasii hir’isuun qisaasa beekumsaa, humnaa fi qabeenyaa kan hanbisu ta’uu dubbataniiru. Kuusaan odeeffannoo biyyaalessaa ijaaramu qindoominaan odeeffannoo walitti qabuu, qooduu fi fayyadamuuf akka dandeessisu dubbataniiru. Daarektarri olaanaa inistiitiyuutii tiraanisfrmeeshinii qonnaa doktar Maandafroo Nugusee gamasaaniin odeeffannoon sirna qonnaa amma jiru jijjiiruu fi ammayyeessuuf odeefannoo walitti qabuu fi itti fayyadamuun dijitaalawaa ta’e murteessaadha jedhaniiru. Kuusaan odeeffannoo biyyaalessaa tokko akka ijaaramu qooda fudhattoonni deeggarsa taasisuun akka irraa eegamu dubbataniiru. Ministeerri qonnaa, inistiitiyuutiin qorannoo qonnaa, saayinsiin Hawaa Itiyoophiyaa fi inistiitiyuutiin Ji’oo Ispaashaal, tajaajilli istaastiiksii Itiyoophiyaa fi inistiitiyuutiin miitiyoorooloojii Itiyoophiyaa odeeffannoo walitti qabuu fi dijitaalaayizeeshiniin woorkisooppii kanarratti waliin hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteessaniiru. Woorkishooppiin kun amma boruutti nitura.
Hojmaanni bittaawwan Kurmaana xumuraatti raawwataman hambisuuf dandeessisuuf waggaa dhufuu jalqabee hojiirra ni’oola
Jun 2, 2023 41
Caamsaa 25/2015(TOI)- Hojmaanni bittaawwan Kurmaana xumuraa dhaabbilee mootummaatti raawwataman hambisuuf dandeessisuuf waggaa dhufuu jalqabee guutummaatti hojiirra akka oolu abbaan taayitaa bittaa fi qabeenya mootummaa beeksise. Daarektarri olaanaa abbaa taayitaa bittaa fi qabeenya mootummaa obbo Haajii ibsaa TOI’f akka ibsanitti, bittaaleen dhaabbileen raawwatan irracaalaan kan hinkaroorfamnee fi kurmaata afraffaarratti kan raawwatamanidha. Bittaawwan kurmaana afraffaatti raawwataman carraan rakkoolee bulchiinsa gaariif saaxilamuuf qaban bal’aa akka ta’ee fi “argannoon odiitarootaa dhibbantaa 90 ta’u bittaa dhaabbileen kurmaana afraffaatti raawwataniin kan walqabatedha” jedhan. Akka ibsa obbo Hajiitti dhaabbileen maal bituu qabu, yoom bitama, haalli caalbaasii attam ta’a kan jedhanirratti karoorsanii hojjechuurratti hanqinni guddaan akka jiru dubbataniiru. Leenjiin walqabatees dhaabbileen sagantaa leenjii jalqaba bara bajataa (Adoolessa, Hagayyaa fi Fulbaana ) boqonnaa qophii adeemsisuun kan irraa eegamu ta’us kun hojiirra oolaa hinjiru jechuun ibsaniiru. Bajanni biyyattii dhibbantaan 65 bittaaf kan oolu ta’uu eeranii, bajanni kun karoorarratti hundaa’ee sirnaan hojiirra yoo hin oolle miidhaan biyyaa fi ummatarraan gahu guddaa ta’uu cimsanii dubbataniiru. Sirni bittaa dhaabbileen kurmaana afraffaatti raawwatan waggaa dhufuu jalqabee akka hinjiraanne ibsanii, bittaa hinkaroorfamne hambisuuf sirni bittaa mootummaa elektirooniksii murteessaa waan ta’eef bara 2016 dhaabbilee federaalaa hunda keessatti hojiirra ni’oola jedhaniiru. Amma ammaatti dhaabbileen 74 sirna bittaa elektirooniksii keessa kan gala yemmuu ta’u, dhaabbileen hafan 95 sirna kanatti akka galan qophiin taasifamaa jiraachuu beeksisaniiru. Kanaaf akka gargaaru sirni bittaa mootummaa karaa elektirooniiksiin raawwatamu attamitti hojjeta, maaltu barbaachisa, kan jedhurratti hojjettootaa fi hooggantoota dhaabbileef leenjiin akka kennamu dabalanii beeksisaniiru. Sirni kun hojiirra wayita oolu dhaabbileen kurmaana arfaffaatti bittaawwan xixiqqaa fi dirqama ta’an qofa akka bitan eeyyamama jedhan. Yeroo ammaa karaa sirna bittaa elektirooniiksii kanneen meeshaa dhiheessan kuma 15 akka jiran ibsanii, sirni kun waggaa dhufu dhaabbileen federaalaa hundi waan itti seensniif hojiin dhiheessii madaalu hojjetamaa jira jedhan. Kanaaf akka gargaaru bara 2016 lakkoofsi dhiheessitootaa gara kuma 32tti guddisuuf galmeessuu fi leenjii kennuurratti xiyyeeffannaan hojjetamaa akka jiru ibsaniiru.
Meeshaaleen kontirobaandii kan birrii miiliyoona 148 olitti tilmaamaman biyya ollaa Somaaliyaarraa karaa seeraan alaa biyya galan  qabaman
Jun 2, 2023 33
Caamsaa 25/2015(TOI)- Meeshaaleen kontirobaandii kan birrii miiliyoona 148 olitti tilmaamaman biyya ollaa Somaaliyaarraa karaa seeraan alaa biyya galan waajjira damee gumuruukii Dirreedawaatti qabamuusaanii komishiniin Gumurukii beeksise. Meeshaalee kontirobaandii qabaman keessaa uffannaa, Elektirooniiksii, meeshaalee jijjiirraa konkolaataa, meeshaalee miidhaginaa, qoricha, meeshaalee nyaatan wal qabatan meeshaalee mana keessaa akka keessatti argaman ibseera. Meeshaaleen kunneen eeruu ummatarraa argamerratti hundaa’uun hordoffii raayyaan ittisa biyaa, poolisiin federaalaa Itiyoophiyaa fi hojjettoonni komishinii Gumurukii hordoffii waliin taasifamaniin ta’uu dubbataniiru. Kanneen kontirobaandii deddeebisan kunneen humni farra kontirobaandii akka isaan hordofu wayita hubatan konkolaattota bosona keessa galchuun miliquuf yaalanis taaskifoorsiin hojiirra jiru hordoffii taasiseen to’annaa jala ooluusaanii eerameera. Komishinichi kanneen duula seera kabachiisuurratti hirmaatan hojjettootaa fi hoggantoota waajjira damee gumuruukii Dirreedawaa, rayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa Itiyoophiya fi hawaasa naannawaa galateeffateera. Tooftaan kontirobaandii fi daldala seeraan alaa kan jijjiiramu waan ta’eef gocha kana dhaabsisuu fi dhiibbaa dinagdee biyyaarraan gahu ittisuuf qooda fudhattoonnii fi hawaasni qoodasaa akka bahu waamicha dhiheesseera.
Naannoo kibbaatti lafa hektaara miliyoona 1.2 irraatti midhaan gosa adda addaa misoomsuuf karoorfameera
May 31, 2023 150
Caamsaa 23/2015 (TOI): Naannoo kibbaatti bara oomishaa 2015/2016 lafa heektaara miiliyoona 1.2 irratti midhaan gosa adda addaa misoomsuuf karoorfamuu Biiroon qonnaa naannichaa beeksise. Waltajjiin sosochii qonna waqtii gannaa kan bara 2015/2016 magaalaa Buttaajiraatti geggeeffama jira. Waltajjii sosochii kanarratti Sadarkaa itti aanaa Pireezidaantiitti qindeessaan kilaastera misooma baadiyyaafi hogganaan biiroo Qonnaan naannichaa obbo Usmaan Suruur akka jedhanitti, hojii qonna yeroo gannaaf qophiin gahaan taasifamaa jira jedhaniiru. Waqtii kana naannichatti lafa heektaara kuma 951 irratti midhaan gosa adda addaa, kan hafemmoo kuduraaleefi mudaralee addaan kan misooman ta'uu himaniiru. Laftii misoomni midhaanii bara kana irratti geggeeffamuuf karoorfame kan bara darbeen wal bira qabamee yoo ilaalamu heektaara kuma 200 caalmaa kan qabu ta'uu himaniiru. Akka obbo Usmaan himanitti muuxannoo gaarii bara darbee fudhachuun rakkoowwan turan immoo furuun bu'aa caalmaaf hojjetamaa jiraachuu waltajjicharratti himaniiru. Milkaa’ina karoorichaaf sanyii filatamaafi xaa'oon dursa akka rabsamu taasifamuu eeranii, hanqina xaa’oo biyyee jiru furuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Oomisha waqtii gannaa oomishuuf karoorfamerra callaa kumtaala miliyoona 97.5 walitti qabuuf karoorfamuu himaniiru. Waltajjicharratti hoggantoonni fi ogeeyyiin damee hojii qonnaa, godinaalee, Aanaaleefi gandootarraa walitti dhufan hirmaataniiru.
Ogeeyyiin Kominikeeshiniifi Miidiyaa milkaa’ina sosochii Itoophiyaan haa oomishituuf gahee ogummaa isaanii bahachuu qabu
May 31, 2023 60
Caamsaa 23/2015 (TOI):- Ogeeyyiin Kominikeeshiniifi Miidiyaa milkaa’ina sosochii Itoophiyaan haa oomishituuf gahee ogummaa isaanii bahachuu akka qaban Ministeerri Industirii hubachiise. Waggaa tokko darbe keessaatti milkaa'ina Itoophiyaan haa oomishituufi kallatti gara fuula duraatti waltajjiin hubannoo uumuu ogeeyyii miidiyaaleefi kominikeeshinii Adaamaatti qophaa'eera. Ministeera Indaastiriitti Daarekatarri olaanaa Instiitituyitii misooma Indaatiriifi bakka bu'aan ministirichaa doktar Milkeessaa Jaagamaa waltajjii kanarratti akka himaniitti, sosochiin Itoophiyaan haa oomishituu waggaa tokko darbe kana keessatti akka milkaa'uuf gaheen ogeeyyiin miidiyaafi Kominikeeshiinii bahatan guddadha. Sosochiin kun osoo hin jalqabiin dura sababa humna dhabuun, hanqina dhiheessii galteewwaniin, rakkoo dhiheessii lafaafi faayinaansiin humni oomishitummaa indastiriiwwanii harka 50 gad akka ture himaniiru. Sosochii kanaan ijaarsa dandeettii walitti hidhame, deeggarsa maallaqaa fi galteewwa industirii fi dhaabbileef taasifameen dandeettiin oomishaa isaanii guddisuu qofa osoo hin taane, oomisha bakka bu’aa qulqullina qabu oomishuuf danda’aniiru jedhaniiru. Milkaa'ina Sosochii Itoophiyaan haa oomishituu kana gara fuula duraattis ogeeyyiin miidiyaafi kominkeeshinii gahee ogummaa isaanii akka bahan gaafataniiru. See insights and ads Boost post Like Comment Share  
Naannoo Beenishaangul Gumuzitti waqtii gannaa kana lafa heektaara kuma 50 ol irratti Qamadii misoomsuuf qophiin taasifameera.
May 31, 2023 45
Caamsaa 23/2015 (TOI): - Naannoo Beenishaangul Gumuzitti bara kana waqtii gannaa lafa heektaara kuma 50 ol irratti Qamadii misoomsuuf qophiin taasifamuu Biiroon Qonnaafi Kununsa qabeenya uumamaa naannichaa beeksiseera. Naannichatti bona darbe yeroo jalqabaaf Qamadii jallisiin misoomsuun jalqabamuu biirichi beeksiseera. Muuxannoo kana babal’isuun, waqtii gannaa bara 2015/2016tti naannichatti lafa heektaara kuma 50 ol irratti Qamadii misoomsuuf qophiin gahaan taasifamuu Itti aanaan Biiroo Qonnaa naannichaa obbo Axinaafuu Baabur TOItti himaniiru. Kanaafis galteewwan oomishaaf barbaachisan dhihaachaa jiraachuufi qonnaan bultoonni 60,000 misooma qamadii kanarratti hirmaatan adda baafamuu beeksisaniiru. Isaan keessaa qonnaan bultoonni kuma 16 ol ooyiruu isaanii qopheesuu dabalatee qophii adda addaa taasisuu himaniiru. Oomisha Qamadii waqtii bonaa oomishame keessaa harka 70 kan ta'u sanyiif akka ooluu qonnaan bultoota waliin walii galteerra gahamuus himaniiru. Itti aanaan itti gaafatamaa Biiroo Qonnaa fi Misooma Qabeenya Uumamaa akka himanitti naannichatti qamadii ganna kana lafa heekataaraa kuma 50 irratti misoomurraa callaa kumtaalaa miliyoona 2 walitti qabuuf karoorfameera. Misooma qamadii kana bu’a qabeessa taasisuuf qonnaan bultoota yeroo jalqabaaf oomisha qamadii irratti hirmaatan torbee dhufu wiirtuu leenjii qonnaan bultootaatti leenjiin qabatamaan akka kennamuufi jalqabamu himaniiru.
Godina Shawaa Bahaatti qonna waqtii gannaan laftii heektaaraa kuma 538 ol irraa sanyii midhaan adda addaa facaasuuf qophiin taasifameera.
May 31, 2023 31
Caamsaa 23/2015(TOI) - Godina Shawaa Bahaatti qonna waqtii gannaan laftii heektaaraa kuma 538 ol irraa sanyii midhaan adda addaa facaasuuf qophiin taasifamuu Waajjirri Qonnaa godinichaa beeksise. Godinicha aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa ganda Yaasoo Qancaraatti qonni waqtii gannaa bifa 'makaanayizid' ta'een jalqabeera. Itti gaafatamaan waajjira Qonnaa godina Shawaa bahaa obbo Masfin Tashoomee TOItti akka himanitti godinichatti bara kana qonnii waqtii gannaa harka caalaan karaa tekinolojiin deeggarameen hojjetama. Bara darbee hojiin qonna makaanazeeshiniin hojjetamuu harka 68 kan ture yoo ta'u bara kana gara harkaa 85tti guddisuuf hojjetamaa jiraachuu akka fakkeenyaatti eeraniiru. Haaluma kanaan bara kana qonna waqtii gannaan lafa heekataara kuma 538 oomishaa sanyii midhaanii akka addaa irra facaasuuf qophiin taasifamaa jiraachuu himaniiru. Misooma qonnaa kanarraas callaa kumataala miliyoona 16.1 argachuuf karoorfamuu himaniiru. Karoorri kun akka milkaa'uuf qonnaan bultoonni kanfaltii dura harka 30 qofaa kanfaluun tiraakteera qonnaa liqaan akka bitatan taasifamuufi kanneen biroon immoo kiraan akka argatan haalli mijachuufii himaniiru. Babal’inni qonna makaanaayizeeshiniif deeggarsa tajaajila ekisteenshinii walitti hidhame kennuu, oomishaa fi oomishtummaa fooyya’aa akka jiraatu haala mijeessuu fi qonnaan bultoonni lafa qofa qofaatti qaban bakka tokkotti fiduun kalaateraan akka hojjetan taasisuun oomishitummaan akka dabaluu galee olaanaa akka qabu himaniiru. Yeroo ammaa qonna waqtii gannaa xaa'oo biyyoo godinicha barbaachisu kumtaalaa kuma 800 keessaa kumtaalli kuma 500 qonnaan bultootaaf qoodamuu himanii, haalu walfakaatuun sanyiin filatamaas dhihaachaafii jira jedhaniiru. Yeroo ammaa godinichatti lafti heektaarri kuma 80 ta'u sanyiin boqqoolloo irra facaafamee haala gaariirra jiraachuu himanii, bara kana lafa heektaaraa kuma 250 irra qamadii facaasuuf qophiin taasifamuu himaniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015