profile_orm
Feb 7, 2023 0

Teessoo

Imeelii:
info@ena.et
Bilbila:
0111550011/0111117059
Faaksii:
0111559931/0111551609
Lakkoofsa Saanduqa Poostaa:
530

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
Finfinnee Naannawa Sameen Hoteelii

Miidiyaa Hawaasummaa

Feesbuukii:
facebook.com/ethiopianewsagency
Feesbuukii Afaan Oromoo:
facebook.com/TajaajilaOduuItoophiyaa
Tiwiitarii:
twitter.com/EthiopianNewsA
Yuutuubii:
youtube.com/c/EthiopianNewsAgency
Telegiraamii:
t.me/EthiopianNewsA

Waa’ee Keenya

Tajaajilli Oduu Itiyoophiyaa Bara 1934 Kan Hundeeffame Yemmuu Ta’u Waggoota 82 Darban Guutuu Itiyoophiyaarraa Odeeffannoo Walitti Qabuun, Qindeessuun Karaa Miidiyaalee, Marsariitii Isaa fi Miidiyaa Hawaasaasaa Hawaasaaf Tamsaasaa Kan Turee fi Dhaabbata Muuxannoo Guddaa Qabudha. Waajjira Muummee Finfinneetti Qabu Malees Waajjiraalee Damee 38 Ol Guutuu Biyyattiitti Qaburraa Guyya Guyyaatti Gabaasota, Sagantaalee Televiziyoonaa fi Raadiyoo Dokimantariiwwan Qopheessee Nitamsaasa, Kana Malees Kitaabee Nagaarii Baatii Lamatti Al Tokko Maxxansiisuun Odeeffannoowwan Dhimmoota Wayitaawaa, Biyyaalessaa fi Idil Addunyaa Ilaallatan Dubbistoota Biraan Gahaa Jira.

Afaanota Biyya Keessaa fi Biyya Alaa Jaaha Afaan Amaaraa, Afaan Oromoo, Afaan Tigree, Afaan Ingilizii, Afaan Arabaa fi Afaan Faransaayiitiin Gabaasota Oduu Fi Oduun Wal Qabatan Qopheessuun Nitamsaasa.

Tajaajilli Oduu Itiyoophiyaa Tajaajiloota Kennaa Jiru Caalaatti Qaqqabaa Taasisuuf Guddina Dhaabbatichaa Si’achiisuu Akka Isa Dandeessisu Itti Waamamnisaa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf Ta’uun Bara 2011 Irra Deebi’uun Caaseffameera.

Odeeffannoowwan Hojiiwwan Gara Garaa Itiyoophiyaan Hojjettu Ilaallatan Walitti Qabuun, Qindeessuu fi Xiinxaluun fi Gabaasota Oduu fi Oduun Walqabatan Akkasumas Sagantaawwan Biyya Keessaa fi Biyya Alaatti Tamsaasuu, Dhimmoota Idil Addunyaa Faayidaa Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Ilaallatan Gabaasuu, Dhimmoota Itiyoophiyaa Ilaallatan Irratti Biyya Keessaa fi Biyya Alaatti Madda Oduu Guddaa Ta’uu, Maqaa Biyyattii Olkaasuu, Dhimmoota Addaddaarratti Qorannii Yaada Ummataa Taasisuu, Akkasumas, Taateewwanii fi Mudannoowwan Addaddaa Barreeffamaan, Sagalee fi Viidiyoon Waraabuun fi Qindeessuun Kaa’uun Kaayyoowwan Keenya Isaan Olaanaadha.

Qophii Fiilmii gaggabaabaa (Spot), Sagantaa fi dokimantarii, leenjiiwwan dandeettii ogeeyyota miidiyaa fi komunikeeshinii gabbisan, tajaajila maxxansaa fi hojiilee quunnamtii ummataa akkasumas hojiilee addaddaa nihojjeta. Kanneen keessaa-

TOI’n muuxannoowwan waggoota dheeraaf kuufatetti fayyadamuun gabaasota Oduu fi Oduun walqabataniin ala tajaajiloota armaan gaditti tarreeffaman maamiltootaaf qulqullinaan nidhiheessa.

• Sagantaalee Televiziyoonaa fi Raadiyoo, dokimantarii, Kiliippiiwwan beeksisaa, hojiiwwan gaggabaaboo ergaa dabarsan (viidiyoo gaggabaaboo),
• Qophii taateewwanii/waltajjiiwwan maree, mariiwwan paanaalii, tookshoowuu…/
• Hojiiwwan maxxansaa/Barruu, kitaaba waggaan bahu, piroofaayilii dhaabbataa, barruu suuraa…/
• Qorannoowwan yaada ummataa fi sadarkaa ittiquufiinsa maamiltootaa,
• Hordoffii guyya-guyyaa qabiyyee hojiiwwan miidiyaalee, (media monitoring service) fi hojiiwwan qabiyyee damee miidiyaarratti xiyyeeffatan, hordoffii gabaasaa fi qorannoo dhaabbilee (cluster or sector based monitoring service),
• Tajaajila waraabbii fi qindeessuu sagalee fi viidiyoo,
• Viidiyoo, suuraa fi sagalee kuusaa keessaa dhiheessuu,
• Tajaajilli Istuudiyoo keessatti ni’argamu.

Sadarkaa qulqullinaa tajaajiloota hojiilee qabiyyee fi kanneen biroo TOI’n kennu fooyyessuu fi sadarkaa teeknooloojiin ammayyaa irra gahe waliin ammayyeessuuf yaalii taasisuun waajjira muummee Finfinneetti argamutti Gamoo Istuudiyoo Televiziyoonii sadii fi Istuudiyoo Raadiyoo Afur qabu ijaaruun hojii jalqabsiiseera. Kana malees qulqullinaa fi si’aayina tajaajilootaa mirkaneessuuf meeshaalee Istuudiyoo ammayyaa, waraabbii, ediitii fi tamsaasa kallattii harkatti galfateera.

Ergama Keenya

Gabaasota Oduu fi Oduun walqabatan kan biyyaalessaa fi idil addunyaa faayidaa Itiyoophiyaa fi ummatasheerratti xiyyeeffatan akkasumas sagantaalee tamsaasuun biyya keessaa fi biyya alaatti madda Oduu Olaanaa ta’uun waliigaltee biyyaalessaa uumuu fi biyya ijaaruudha

Duudhaalee keenya

• Dogoggoraala (Accuracy)
• Haqummaa (Fairness)
• Kabaja (Respect)
• Sabdaneessa (Diversity)
• Kutannoo (Commitment)
• Qulqullina (Quality Service)
• Saffisa (Timeliness)
• Itti gaafatamummaa (Accountability)

Mul’ata keenya

Afriikaa keessatti madda Oduu fakkeenya qabu, amansiisaa fi dhiibbaa uumu ta’uudha.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015