profile_orm
Feb 7, 2023 0

Teessoo

Imeelii:
info@ena.et
Bilbila:
0111550011/0111117059
Faaksii:
0111559931/0111551609
Lakkoofsa Saanduqa Poostaa:
530

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
Finfinnee Naannawa Sameen Hoteelii

Miidiyaa Hawaasummaa

Feesbuukii:
facebook.com/ethiopianewsagency
Feesbuukii Afaan Oromoo:
facebook.com/TajaajilaOduuItoophiyaa
Tiwiitarii:
twitter.com/EthiopianNewsA
Yuutuubii:
youtube.com/c/EthiopianNewsAgency
Telegiraamii:
t.me/EthiopianNewsA

ERGAMA

Oduu, gabaasaleefi sagantaalee adda addaa fayidaa Itoophiyaa fi Uummaata ishee jiddugaleessa taasifatan hojjechuun, biyya keessaafi alatti tamsaasuun madda oduu filatamaa ta'uu, waliigaltee biyyaalessaa uumuufi maqaa gaarii biyyaa ijaaruu.

DUUDHAALEE

Tajaajilli Oduu Itoophiyaa; galma fayidaa Itoophiyaa mirkaneessuu, waliigaltee biyyaalessaa uumuu, sadarkaa idil addunyaatti Itoophiyaa bakka bu'uufi ilaalcha Afrikaanotaa balbali'isuu qaba. Galma kana milkeessuuf duudhaaleen inni hordofu kanneen armaan gadiiti,

• Sirrummaa
• Haqummaa
• Kabaja
• Daneessummaa
• Murannoo
• Qulqullina
• Saffisa
• Itti gaafatamummaa

MULI'ATA

Afrikaatti madda Oduu fakkeenyummaa qabu, amanamaafi kan dhiibbaa uumu ta'uu.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015