Xaggi Mascassa
Baaxô Saay Kee Salaamah Baxsa Alle Kal Inkittiinol Siitallih Macallam Faxximtah Tanim Diini Abbobtiiy Tescesse.
Apr 17, 2024 16
Addis Ababa Qasa-Dirrik 9/2016(ENA):-Baaxok Waar Le Salaam Kee Inkiinoh Digga Luk Siitallih Macallam Faxximtah Tanim Diini Missoynaanih Abbobtiiy Kassisse. Saay Kee Salaam Caagidiiy Baaxô Muddaqiino Kee Ayyuntak Manô Caabi Kinniimih Taagah Kulli Marih Macal Kee Qokol Faxxam Kinnih Tanimiiy Tamixxige. Salaam Kee Daddosuuy,Meqe Mablaa Kee Adabi Leh Tan Hora Ginnimtuh Diini Abbobti Kaxxa Doori Leh Yaniimitiiy Yaaben. Ta Caagidil ENA Yaabisseh Tan Baxaabaxsa Le Diinih Abbobti Elle Qaddosseh Tan Innalaay Saay Kee Salaam Caagidil Inki Mabla Kee Fayxi Tanim Faxximtah Tanimiiy Qaddoysen.   Waar Le Salaam Kee Daddos Daabimuh Yakkeh Yan Macalat Ayyunti Gabat Agle Tanim Faxximtah Tanim Qagitakaay Yescessen. Itiyopiyak Islaaminnah Caagiidah Malah Buxah Perezixantih Yan Cajji Ibraahiim Tuufaay Salaam Caagid Kulliimik Ukummooy,Qimbo Kinniimih Taagah Inkih Kah Macallam Faxximtah Tanimiiy Kassiise. Salaam Darroqootek Mango Taqabitte Kataytah Tanim Kee Tahih Ceelalloh Salaam Elle Darraqooteh Yan Baaxooxa Nablem Faxximtah Tanim Cajji Ibraahiim Tuufaay Qaddoyse.   Baxsa Luk Kaaduuy Diini Abbobtiiy Salaam Caagid Kulli Ayroh Abinaa Kee Baritto Abaanam Faxximtah Yaniimitiiy Yaabe. Islaaminnâ Diiniiy Toobokiinuuy, Inkittinaaneey,Salaam Kee Binaadamiinô Caagiidah Kaxxa Arac Yaceh Yanim Qaddoysakaay Islaaminnâ Diinih Caddol Ta Abinitte Diggoosak Gexoonu Waanah Yaniinimitiiy Yaabe. Itiyopiyak Ortoxookis Diinik Qhixxisti Tsellaaseh Yaamiqatak C/Perezixantih Yan Liiqh Aeleef Kiises Iyyaahu Naahu Sannayaay Baaxô Salaamah Kulli Marih Macal Faxxiimah Yanimiiy Yiysixxige. Baxsa Luk Away Baaxô Caddol Tanih Tan Taqabitte Missowtuh Ortoxookis Betekerestiyaan Dudda Haynaamal Macle Leh Tanimiiy Kassiise. Tonnah Kaaduuy Itiyopiyak Katoliik Diinik Liiqh Pappats Karxinaal Birhaanu Iyyasusuuy, Baaxô Saay Kee Salaamah Kallacnam Kee Barisnam Nhiritteh Nabbixem Faxximtah Tanimiiy,Kassiise.   Baaxok Baxaabaxsa Le Dariifal Tanih Tan Taqabitte Walalal Tanfiddigem Faxximtah Tanim Kee Tah Abbinowtuh Diini Abbobti Macaltam Faxximtamaay Kassiise. Itiyopiyak Katoliik Diinih Abbobtiiy Baaxô Saay Kee Salaamah Macatah Tanim Qagitaakaay Kassiise. Baaxô Caddol Tanih Tan Boodittee Kee Taqabitte Taqabik Sah Calli Alle Waytaamih Taagah Baar Cubbusak Walalal Yafdigeenim Faxximtah Tanim Dinni Abbobti Farmoohuuy Tatrusse.
Takku Waytam
Baaxô Saay Kee Salaamah Baxsa Alle Kal Inkittiinol Siitallih Macallam Faxximtah Tanim Diini Abbobtiiy Tescesse.
Apr 17, 2024 16
Addis Ababa Qasa-Dirrik 9/2016(ENA):-Baaxok Waar Le Salaam Kee Inkiinoh Digga Luk Siitallih Macallam Faxximtah Tanim Diini Missoynaanih Abbobtiiy Kassisse. Saay Kee Salaam Caagidiiy Baaxô Muddaqiino Kee Ayyuntak Manô Caabi Kinniimih Taagah Kulli Marih Macal Kee Qokol Faxxam Kinnih Tanimiiy Tamixxige. Salaam Kee Daddosuuy,Meqe Mablaa Kee Adabi Leh Tan Hora Ginnimtuh Diini Abbobti Kaxxa Doori Leh Yaniimitiiy Yaaben. Ta Caagidil ENA Yaabisseh Tan Baxaabaxsa Le Diinih Abbobti Elle Qaddosseh Tan Innalaay Saay Kee Salaam Caagidil Inki Mabla Kee Fayxi Tanim Faxximtah Tanimiiy Qaddoysen.   Waar Le Salaam Kee Daddos Daabimuh Yakkeh Yan Macalat Ayyunti Gabat Agle Tanim Faxximtah Tanim Qagitakaay Yescessen. Itiyopiyak Islaaminnah Caagiidah Malah Buxah Perezixantih Yan Cajji Ibraahiim Tuufaay Salaam Caagid Kulliimik Ukummooy,Qimbo Kinniimih Taagah Inkih Kah Macallam Faxximtah Tanimiiy Kassiise. Salaam Darroqootek Mango Taqabitte Kataytah Tanim Kee Tahih Ceelalloh Salaam Elle Darraqooteh Yan Baaxooxa Nablem Faxximtah Tanim Cajji Ibraahiim Tuufaay Qaddoyse.   Baxsa Luk Kaaduuy Diini Abbobtiiy Salaam Caagid Kulli Ayroh Abinaa Kee Baritto Abaanam Faxximtah Yaniimitiiy Yaabe. Islaaminnâ Diiniiy Toobokiinuuy, Inkittinaaneey,Salaam Kee Binaadamiinô Caagiidah Kaxxa Arac Yaceh Yanim Qaddoysakaay Islaaminnâ Diinih Caddol Ta Abinitte Diggoosak Gexoonu Waanah Yaniinimitiiy Yaabe. Itiyopiyak Ortoxookis Diinik Qhixxisti Tsellaaseh Yaamiqatak C/Perezixantih Yan Liiqh Aeleef Kiises Iyyaahu Naahu Sannayaay Baaxô Salaamah Kulli Marih Macal Faxxiimah Yanimiiy Yiysixxige. Baxsa Luk Away Baaxô Caddol Tanih Tan Taqabitte Missowtuh Ortoxookis Betekerestiyaan Dudda Haynaamal Macle Leh Tanimiiy Kassiise. Tonnah Kaaduuy Itiyopiyak Katoliik Diinik Liiqh Pappats Karxinaal Birhaanu Iyyasusuuy, Baaxô Saay Kee Salaamah Kallacnam Kee Barisnam Nhiritteh Nabbixem Faxximtah Tanimiiy,Kassiise.   Baaxok Baxaabaxsa Le Dariifal Tanih Tan Taqabitte Walalal Tanfiddigem Faxximtah Tanim Kee Tah Abbinowtuh Diini Abbobti Macaltam Faxximtamaay Kassiise. Itiyopiyak Katoliik Diinih Abbobtiiy Baaxô Saay Kee Salaamah Macatah Tanim Qagitaakaay Kassiise. Baaxô Caddol Tanih Tan Boodittee Kee Taqabitte Taqabik Sah Calli Alle Waytaamih Taagah Baar Cubbusak Walalal Yafdigeenim Faxximtah Tanim Dinni Abbobti Farmoohuuy Tatrusse.
Maysaxxaga
ENA
Dec 27, 2023 148
ENA
Siyassa
Saay Kee Amni Cayli Saay Darraqossah Tan Buttal Beyah Yan Maaqatta Diggoysak Gexe Leh Yanimiiy Qaddoyse.
Apr 13, 2024 31
Addis Ababa Qasa-Dirrik 4/2016(ENA):-Saay Kee Amni Mallah buxa Addis Ababal Uqrat Tangayyeh Tan Umam Abeenitil Biyah Yan Maaqatta Diggoysak Gexe Leh Yanimiiy Yiysixxige. Saay Kee Amni Cayli Asaaku Mangaafâ Rettiimaamih Yeceh Yan Maybalaalaqal Naahu Sennay Inxarge Tarqhqhegn Deqsitah Yan Umam Abeenit Buttah Saqal Kee Abiniizer Gashshaw Abaaye Deqsitah Yan Ta Buttah Adoyta Saay Caylittê Luk Abeenih Yanin Rusasti Gacaagacsal Saay Caylih Katuk Maaqatta Keenil Gexxeh Tanim Kee Habtaamu Inxarge Tessemma Deqsita Ta Buttah Adoyti Lowsis Guba Culak Fokkaaqo Kak Akkuk Geytimtah Tanimiiy Timixxige. Addis Ababa Kee Dariifal Ta Buttah Adoytit Uqrat Gacak Qarkakisiinu Kee Saay Darraqoosaanamih Farmo Haysitak Sassot Sugeenih Yaniinim Kee Ta Buttak Tahat Radeenih Yannim Tahallihiiy Kassiisen. Naahu Sannay Migaq Leh Tan Buttah Adoytit Ta Buttah Farmoo Kee Uma Abto Abbinousoonuh Aydakaakan Beeh Yan Qunxaaneyti Sugeh Yanim Kee Tahahaay Maaqiddaay,Lojistiksii Kee Kalah Tan Qokolitte Iroo Kee Addak Gaaboysak Missooseenih Sugeenim Ta Maybalaalaqalaay Qaddoysen. Ta Butta Qarkakisiini Gaaditte Gixissuh Addis Ababak Sissin Dariifal Angayyuk Sugeenim Takkay Ikkah Saay Kee Amni Caylih Mablak Irot Suge Weenih Yaniinim Tahallihiiy Kassiisen. Ta Qarkakisah Buttah Adoytit Asaakî Macsentaay Bidi Loowo Kak 2C 14373A/A Baaburut Antaffaquk Booleh Dariifak Warada 3 Migaq Leeh Miliniyyem Handagih Dariifal Qarkakisiini Taama Aboonih Bical Elle Sugeenih Canin Udduurul Saay Dagorti Gaba Yaceenimil Ken Faxxa Way Tohuk Taturak 2 Takkeh Tan Poolis Adoytiitil Kaxxa Biyak Kataaseenih Yaniinimitiiy Yaaben. Tonnah Kaaduuy Gifta Inxaashaw Geetinnit Migaq Leh Yan Lokkobiseeni Ta Qarkakisiini Taamal Ken Qokle Cineh Yan Way Ta Qarkakisa Kaa Qiddeh Tanimiiy Timixxige. Ta Qarkakisah Butta Amcari Rakaakayal Abtah Tanim Ayyaaqe Tet Waytam Elle Tubleh Tanikkel Addis Ababa Kee Dariifal Qarkakisiini Taama Gibbatta Way Tah Addis Ababah Ayyuntaa Kee Saay Kee Amni Caylih Macalal Lowsis Guba Culak Geytimaanaah Yaniinim Kee Addis Ababah Ayyunti Kulli Caddol Amni Dacayril Saay Caylih Xaqut Soolaanam Faxximtah Tanimiiy Kassiisen. Ayyuntiiy,Bohoy Leh Tan Caagiida Yableh Yan Way Dumaak Kah Abannah Saay Kee Amni Cayla Yaysixxigeenimih Taama Diggoysak Gexaanam Faxximtah Tanim Ta Caylih Maybalaalaqaay Tascasse. Qasa-Dirrik 4/2016 I.L.L Saay Kee Amni Caylaay Addis Ababa
Siyassa
Saay Kee Amni Cayli Saay Darraqossah Tan Buttal Beyah Yan Maaqatta Diggoysak Gexe Leh Yanimiiy Qaddoyse.
Apr 13, 2024 31
Addis Ababa Qasa-Dirrik 4/2016(ENA):-Saay Kee Amni Mallah buxa Addis Ababal Uqrat Tangayyeh Tan Umam Abeenitil Biyah Yan Maaqatta Diggoysak Gexe Leh Yanimiiy Yiysixxige. Saay Kee Amni Cayli Asaaku Mangaafâ Rettiimaamih Yeceh Yan Maybalaalaqal Naahu Sennay Inxarge Tarqhqhegn Deqsitah Yan Umam Abeenit Buttah Saqal Kee Abiniizer Gashshaw Abaaye Deqsitah Yan Ta Buttah Adoyta Saay Caylittê Luk Abeenih Yanin Rusasti Gacaagacsal Saay Caylih Katuk Maaqatta Keenil Gexxeh Tanim Kee Habtaamu Inxarge Tessemma Deqsita Ta Buttah Adoyti Lowsis Guba Culak Fokkaaqo Kak Akkuk Geytimtah Tanimiiy Timixxige. Addis Ababa Kee Dariifal Ta Buttah Adoytit Uqrat Gacak Qarkakisiinu Kee Saay Darraqoosaanamih Farmo Haysitak Sassot Sugeenih Yaniinim Kee Ta Buttak Tahat Radeenih Yannim Tahallihiiy Kassiisen. Naahu Sannay Migaq Leh Tan Buttah Adoytit Ta Buttah Farmoo Kee Uma Abto Abbinousoonuh Aydakaakan Beeh Yan Qunxaaneyti Sugeh Yanim Kee Tahahaay Maaqiddaay,Lojistiksii Kee Kalah Tan Qokolitte Iroo Kee Addak Gaaboysak Missooseenih Sugeenim Ta Maybalaalaqalaay Qaddoysen. Ta Butta Qarkakisiini Gaaditte Gixissuh Addis Ababak Sissin Dariifal Angayyuk Sugeenim Takkay Ikkah Saay Kee Amni Caylih Mablak Irot Suge Weenih Yaniinim Tahallihiiy Kassiisen. Ta Qarkakisah Buttah Adoytit Asaakî Macsentaay Bidi Loowo Kak 2C 14373A/A Baaburut Antaffaquk Booleh Dariifak Warada 3 Migaq Leeh Miliniyyem Handagih Dariifal Qarkakisiini Taama Aboonih Bical Elle Sugeenih Canin Udduurul Saay Dagorti Gaba Yaceenimil Ken Faxxa Way Tohuk Taturak 2 Takkeh Tan Poolis Adoytiitil Kaxxa Biyak Kataaseenih Yaniinimitiiy Yaaben. Tonnah Kaaduuy Gifta Inxaashaw Geetinnit Migaq Leh Yan Lokkobiseeni Ta Qarkakisiini Taamal Ken Qokle Cineh Yan Way Ta Qarkakisa Kaa Qiddeh Tanimiiy Timixxige. Ta Qarkakisah Butta Amcari Rakaakayal Abtah Tanim Ayyaaqe Tet Waytam Elle Tubleh Tanikkel Addis Ababa Kee Dariifal Qarkakisiini Taama Gibbatta Way Tah Addis Ababah Ayyuntaa Kee Saay Kee Amni Caylih Macalal Lowsis Guba Culak Geytimaanaah Yaniinim Kee Addis Ababah Ayyunti Kulli Caddol Amni Dacayril Saay Caylih Xaqut Soolaanam Faxximtah Tanimiiy Kassiisen. Ayyuntiiy,Bohoy Leh Tan Caagiida Yableh Yan Way Dumaak Kah Abannah Saay Kee Amni Cayla Yaysixxigeenimih Taama Diggoysak Gexaanam Faxximtah Tanim Ta Caylih Maybalaalaqaay Tascasse. Qasa-Dirrik 4/2016 I.L.L Saay Kee Amni Caylaay Addis Ababa
Ayyuntiino
Baaxô Saay Kee Salaamah Baxsa Alle Kal Inkittiinol Siitallih Macallam Faxximtah Tanim Diini Abbobtiiy Tescesse.
Apr 17, 2024 16
Addis Ababa Qasa-Dirrik 9/2016(ENA):-Baaxok Waar Le Salaam Kee Inkiinoh Digga Luk Siitallih Macallam Faxximtah Tanim Diini Missoynaanih Abbobtiiy Kassisse. Saay Kee Salaam Caagidiiy Baaxô Muddaqiino Kee Ayyuntak Manô Caabi Kinniimih Taagah Kulli Marih Macal Kee Qokol Faxxam Kinnih Tanimiiy Tamixxige. Salaam Kee Daddosuuy,Meqe Mablaa Kee Adabi Leh Tan Hora Ginnimtuh Diini Abbobti Kaxxa Doori Leh Yaniimitiiy Yaaben. Ta Caagidil ENA Yaabisseh Tan Baxaabaxsa Le Diinih Abbobti Elle Qaddosseh Tan Innalaay Saay Kee Salaam Caagidil Inki Mabla Kee Fayxi Tanim Faxximtah Tanimiiy Qaddoysen.   Waar Le Salaam Kee Daddos Daabimuh Yakkeh Yan Macalat Ayyunti Gabat Agle Tanim Faxximtah Tanim Qagitakaay Yescessen. Itiyopiyak Islaaminnah Caagiidah Malah Buxah Perezixantih Yan Cajji Ibraahiim Tuufaay Salaam Caagid Kulliimik Ukummooy,Qimbo Kinniimih Taagah Inkih Kah Macallam Faxximtah Tanimiiy Kassiise. Salaam Darroqootek Mango Taqabitte Kataytah Tanim Kee Tahih Ceelalloh Salaam Elle Darraqooteh Yan Baaxooxa Nablem Faxximtah Tanim Cajji Ibraahiim Tuufaay Qaddoyse.   Baxsa Luk Kaaduuy Diini Abbobtiiy Salaam Caagid Kulli Ayroh Abinaa Kee Baritto Abaanam Faxximtah Yaniimitiiy Yaabe. Islaaminnâ Diiniiy Toobokiinuuy, Inkittinaaneey,Salaam Kee Binaadamiinô Caagiidah Kaxxa Arac Yaceh Yanim Qaddoysakaay Islaaminnâ Diinih Caddol Ta Abinitte Diggoosak Gexoonu Waanah Yaniinimitiiy Yaabe. Itiyopiyak Ortoxookis Diinik Qhixxisti Tsellaaseh Yaamiqatak C/Perezixantih Yan Liiqh Aeleef Kiises Iyyaahu Naahu Sannayaay Baaxô Salaamah Kulli Marih Macal Faxxiimah Yanimiiy Yiysixxige. Baxsa Luk Away Baaxô Caddol Tanih Tan Taqabitte Missowtuh Ortoxookis Betekerestiyaan Dudda Haynaamal Macle Leh Tanimiiy Kassiise. Tonnah Kaaduuy Itiyopiyak Katoliik Diinik Liiqh Pappats Karxinaal Birhaanu Iyyasusuuy, Baaxô Saay Kee Salaamah Kallacnam Kee Barisnam Nhiritteh Nabbixem Faxximtah Tanimiiy,Kassiise.   Baaxok Baxaabaxsa Le Dariifal Tanih Tan Taqabitte Walalal Tanfiddigem Faxximtah Tanim Kee Tah Abbinowtuh Diini Abbobti Macaltam Faxximtamaay Kassiise. Itiyopiyak Katoliik Diinih Abbobtiiy Baaxô Saay Kee Salaamah Macatah Tanim Qagitaakaay Kassiise. Baaxô Caddol Tanih Tan Boodittee Kee Taqabitte Taqabik Sah Calli Alle Waytaamih Taagah Baar Cubbusak Walalal Yafdigeenim Faxximtah Tanim Dinni Abbobti Farmoohuuy Tatrusse.
Qidaddo
Xiinamarki Itiyopiyak Buqrê Luddah Abtah Tan Qokol Diggoosak Gexe Leh Tanimiiy Qaddose
Apr 16, 2024 21
Addis Ababa Qasa-Dirrik 8/2016(ENA):-Xiinamarki Itiyopiyak Buqrê Luddah Abtah Tan Qokol Diggoosak Gexe Leh Tanimiiy Tiysixxige. Buqrê Malaak Girma Amante(D.R) Xiinamarkik Daddos Poliisih Malah Buxah Saqal Aan Miit Kiijir Miraacisa Ergâ Luk Walaleh Yanimiiy Timixxige. Itiyopiyaa Kee Xiinamarki Buqrê Luddal Mango Taamoomi Siitallih Abak Geytimaanah Yaniinim Kee Baxsa Lukuk Buqrê Daddoosih Tamal Kaxxa Qokol Siitallih Abak Geytimaanam Ta Walalal Ugutteh Tanimiiy Qaddowte . Xiinamarki Buqrê Luddal Itiyoppiah Abtah Tan Qokol Foocâ Fan Diggoosak Gexxu Waytah Tanim Tanim Ta Walal Gud-Guduluuy Yescessen. Buqrê Luudi Itiyoppiah Qidaddok Xiixor Lafa Kinnih Yanim Kee Yayseh Yan Xaloot Elle Geytimuh Yakkeh Yan Macalah Xiinamarki Abtah Tan Qokoluh Buqrê Malaak Girma Amante(D.R) Gadda Gacseh Yanimiiy Timixxige. Buqre Qasriino Le Gurral Baarisoonuh Takkeh Tan Taamoomii Kee Rosqâ Milaagi Bure Luddal Kataasah Yan Taqabi Raaqisoonuu Kee Kalaloonu Taturteh Tan 5 Sanootah Addat Anxaxin Raatih Taddeerah 32.78 Biliyoon Takkeh Tan Coox Daabiseenih Yaniinim Buqrê Malaak Ta Ergahaay Baxxaqise.   Tonnah Kaaduuy,Masnot Takkeh Sirray Daddoosih Taamoomii Kwe Gadbô Xalootih Taama Buqrê Luddih Dadalah Kaxxa Doori Leh Tanim Qagitaak Ta Ergahaay Baxxaqisen. Ta Xiinamarkih Ergaay Buqrê Luddak Baxsa Luk Maaqiddi Caabik Isinni Duudoonuuy, Gadbô Xalootih Taama Kee Anxaxin Raatih Taddeera Wagsiisaak Keenih Yekkeh Yan Baxxaqsah Gadda Gacseenih Yaniinim Buqrê Malaakak Geyneh Nan Oytiiy, Yascasse.
Viixiyo
Misso Kee Technology
Dagar-Diig
Dariifâ Dacayri
Awroppal Rosqa Milaaguuk Gexxaamak, Gidbih Tan Gira Qawwalayla Keenit Boodelemit Yaaben
Mar 11, 2024 114
Addis Ababa, Qado-Dirrik 02, 2016 (ENA) Awroppa Qawwalayla Taynukusuh Sissik Maaqatta Beye Wayteki, Rosqa Milaaguuk Gexxaamah, Kaxxaam Gidbih akak Iyyan Gira Qawwalayla Boodelemi, Qusba Awroppah Inkiinoh Mekeelisso Tescesse. Awroppak Dariifa Dacayrih Ejensi Teyyeeqeh Tan Qimbo Ripportil, Qaran Gubi Caddol Bohoyuk Yanih Yan Rosqa Milaagu Kinnim Ascassuuk:- Lafit Luuk, Gabbi Awroppal Geytimtah Tan Dariifa Qawwalayla Bohoyih Addat Geytimtah Tanim Qaddoosen. Tama Qawwalayla Giraay, Lee Dagiina Kee Buqre Murtit Yaafe Taqabi Kinnim Ascassuuk:- Addah Tan Baddi Dariifal Weeqi Qawwalaylaay, Ballaaqe Sutici Kee Qasbo Leh Tan Lee Summitiyyi Bohoy Loonuh Yaniinim Yiyisixxigen.   Tama Qawwalaylah Fanak Mangom, Ahak Afal, Kaxxa Caddo Gufeenih Sugeenim Ascassuuk, Sissik Maaqatta Beyeweenik Kaxxaam Gidbi Qawwalayla Boodelem Tama Ejensi Qaddosse. A Xayi Udduurih addat Jermanal Yoofeh Yan Weeqi Qawwalayla Kee Swedinil Garbol Ugutteh Tan Gira Waqqalawlayla Sugteh Tanih Iyya Uxih Kinni Away Yanih Akak Iyyan Gabbi Dariifal Taafe Qawwalaylak, Uxih Kinnih Kilbatti Awroppah Baaxooxa Akak Asillime Waytah Tanim Yescessen. Awroppal A bXayi Udduuraak Annah Kaxxa Liqnaay, Qabaraay, Garbot Uguttah Tan Gira Kee Weeqi Qawwalayla Taafeh Tanih Iyya, Lafitak Gexlem Ascassuuk, Manol Isikkeh Taqabi Kataaselem Tama Ejensih Oyti Yascasse. Awroppal Toofeh Tan Rosqa Milaagittet Axawah Anuk 36 Takke Qawwalayla Tanim Tama Ripportil Ascassuuk, Tamakkeh Fanak 21 Sissik Maaqatta Faxxah Tanim Kee 8 Takkem Kaaduk Baxaabaxsa Le Udduurah Addat Sissik Maaqatta Elle Beyaanam Faxximtah Tanim Kassiisen. Lafit Luk Baddi Dariifa Kee Baddi Aroocal Tanih Tan Taqabitteek Gexxaamah Taafe Qawwalayla Kinnim CGTN Xaagi Yascasse.
Agat Parkitteh Amaan  Dacayrih Taama Abak Geytimaanam Qaddowte
Jan 24, 2024 158
  Addis Ababa, Agda-Baxissok 13, 2016 (ENA) Itiyoppiyak Garbo Dubaalitteh Dacayrih Abbatiino, Agat Parkittel, Garbo Dubaalitte Lee Wacaysirih Yamaateh Yan Marah Bica Akah Tallennah Taama Abak Geytimaanam Qaddosse. Garbo Dubaalitteh Dacayrih Aroocal 108 Kiilo Meetiriik Dagah Addal Addah Gitih Qeedabiyya Abeenim Kee Maaze Agat Parkil Renjeerittek Gubti Qari Ayfaafah Bicak Gaba Kaleenih Geytimanam Yescessen. Semen Teraaroch/Kilbatti Qaleelak Agat Parki Diib-Bahir, Limalimo, Kellaay, Sanka-Ber, Chenek, Teklay Sefer Tiltuna Sebat Minchil Geytimta Qawrah Qeedab Akak Abak, Ayfaf Akah Yacen Innah Abeenim Qaddoose. Yangudi-Raasa Agat Parkih Kutbeh Xisne Boolul 67 Gabaak Daga Gufteh Tanim Tama Abbatiinok Kommunikeeshin Mihratli Naakaachew Birilew Fana Birodkasting Korporeetih Qaddoose.   Tama Dacayri Elle Aban Aroocah Dariifal 51 Alfi 379 Buxa Saqah Aftabu Yeceenim Ascassuuk:- Diwaatitte Limoh Mizaaniyyat Qaki Sugteemih Taagah Tama Taama Elle Faxximtannal Akke Waytem Yiysixxige. 74 Alfi 600 Yakke Wacaysirih Yamaateh Yan Mari, Tama Parkittet Gufne Abeenim Kassiisak:- Garbo Dubaalittek Boolul 64 Ximmo 45 Miliyoonih Birrih Culenti Akak Geytimem Qaddoose. Tama Dacayri Aroocal Takke Gita Mali8noh Abtooto Boolul 66 Gaba Tunkuseh Tanim Kassiise. Tonnah Baaleh Qaleelak Agat Parkih Dariifal Madqaak Iroh Takke Angagoyyitte Ankasuk Geytimtam Geytimtam Yescesseh Yan Tama Mihratli, Hareenah Garbo Kee Senete Qasot Saqa Annaak Elle Ruubak Sugeenih Iyya, Boolul 97 Gaba Tunkuseh Geytimta.
Baad Caddoh Xaagu
Addatinoona
Afrikah inkittinaaneh egla kee Awroppa Inkiinoh eglah kobox Addis Ababal gexisak geytima
Feb 6, 2024 147
  Agda baxisso 27 2016 Afrikah inkittinaaneh egla kee Awroppah Inkiino Qaafiyat luddal loonuh yanin qokol kee fantaaxaw akah diggoysan innah hadaf leh yan Fayya le kobox kinnih tanim baxxaqisen. Ta koboxul Afrikah inkiinoh eglah Komshiinik Qaafiyataay, binaadamiinô caagiida kee ayyuntiinô daddoosih Komshiineerih yan Minaata Samate Seesumma Kee Awroppah inkittinaaneh eglak Qaafiyat kee maaqiddi amnih Komshiineerih tan Setela Kiriyaakixis elle geytimteh tanim qaddoysen. Ossitinah Afrikak Dalkâ Kalalu kee aftabi fanteenàk (SiXiSi Afrika) miraaciinuy, Beljiyeemik Naharsi qokleenaay, magaalooluk Leenah malaakah yan Kaaroolin Jenez Kee Afrikah inkittinaaneh eglay, Awroppah inkittinaaneh eglah adoytit kee awlaytit edde tengeleh geytimtam qaddoysen.   Ta kobox missosseh tanim Afrikah inkittinaaneh Komshiinik Qaafiyatay, binaadamiinô caagiida kee ayyuntiinô daddoosih exxa Kee Afrikah inkiinoh egla kinnih tanim yiysixxigen. Afrikah inkittinaaneh egla kee Awroppah Inkiinoh egla Qaafiyat luddal loonuh yanin baad caddoh qokolitte akah diggoysan inna kee namma xagorti binaadamiinô qokolih caagiidal baar le walal abe loonum qaddoysen. Itiyoppiyah Xaagih raceenah xaagi elle yascassennal, koboxuk gamadal Awroppah inkittinaaneh egla kee Afrikah inkiinoh eglah Komshiin mango qaynatih qokolittel sittin gey feram abeloonu axcuk qambaalan. Fooca fanah mangih Afrikah gaysak yamballeeh yan Binaadamiinô qokolih fayxi kiboonu Kee sittin catot abak geytimaanah yanin taamoomi alhum rakiibo abak agaarade loonum ta koboxuk qambaalan exxa kinnim yiysixxigen. Awroppah Inkiinoh egla kee awlaytiawlaytiitih tan baaxooxa Afrika kee Awroppah Inkiino Qaafiyat caagidil baxsa le hangisso adda faknu elle abak sidiica ayroh gideh gufne Kee walal abeloonum yiysixxigen. Ta gufnet 2024 Awroppah inkittinaaneh eglah Persedentih tan Beljiyeem ubka le saqalá qaafiyat ayfaafay inki gid takke wadbisso yaaluh Kee Qaafiyat wagittaamal,Afrika Kee Awroppah inkittinaaneh eglaali sittinfanal loonuh yanin qokol akah diggoysan innah hadaf loonuh yaniinim yiysixxigen. Away Awroppah inkittinaaneh eglak Persedent Beljiyeem Afrika lih cattiimak A. L. L. 2024 Qado dirrih alsat Birisleesil Qaafiyatal hangi le fayyo kobox gexsitelem yiysixxigen. Dabboh xiinak Afrikah inkittinaaneh egla kee Awroppah Inkiinoh egla kobox A. L. L. 2022 Beljiyeemik Bireslees magaalal gexsiteh sugem Kee namma xagorti Qaafiyat luddal loonuh yanin fantaaxaw diggoysoonuh fayxi loonum qaddoyseenih sugeenim kassinna. Afrikah inkiinoh eglaa Kee Awroppah inkittinaaneh eglak baxsale fantaaxawah qaafiyat exxah koqol yamixxige. Awroppah Inkiinoh eglak Investment Banki kee Afrikak mawqa Kee culma (export and import) Banki saharak addah tan baaxooxal Qaafiyat gexsitih maysaasa akah takkennah iffooseh yan 200 miliyeenih Yuuro ta fantaaxawak qimbô ceelallo kinnim tamixxige.
Maakellisso
Leedà Parti Baxaabaxsa Le Margaqooqi Kee Afkanitte Elle Daffeysak Gexisak Sugte Madabiino Daffeynak Gaba Kalte
Jan 27, 2024 145
  Addis Ababa, Agda-Baxissok 17, 2016 (ENA) Leedà Parti Agda-Baxissoh Alsak 13 Ila 17 Sanat 2016 Fanah Addis Ababah Magaalal Gexisak Sugen Taama Selta Makaado Kee Fanti Makaadoh Daffeyna Baxaabaxsa Le Margaqooqi Kee Afkanitte Elle Daffeysak Tumurruqe. Partik Fanti Makaado Teyyeeqeh Tan Maybalaalaqal, Daffeynal Itiyoppiyak Siyaasaay, Maddur Kee Ayyuntiino Caagiidaay Tonnah Wakti Caagiida Kee Baad Caddol Tan Caagiidal Baar Le Walal Elle Gexsen “Diglo Qeedabaanamaay, Horah Aamanti Yalleenimi” Iyyah Yan Alhun Xayyowoak Walal Elle Gexsen. Parti Teyyeeqeh Tan Maybalaalaqa Inkih Ahak Gubal Xayyoowele:- Leedà Partik Fanti Makaadoh Daffeynah Maybalaalaqa. Leedà Partik Taama Selta Makaado Kee Fanti Makaadok Madabiino Kobox Agda Baxissoh Alsak 13 Ila 17 Sanat 2016 Fanah Addis Ababah Magaalal Gexisen. Tama Daffeynal Itiyoppiyak Siyaasaay, Maddur Kee Ayyuntiino Caagiidaay Tonnah Baad Caddibnih Caagiidal Hangi Abah Yan “Diglo Qeedabaaanamaay, Horah Aamanti Yalleenimi” Iyyah Yan Alhun Xayyoowak Walal Elle Yekke. Ni Baaxo Itiyoppiya, Baaxo Xisneh Safaral Teetit Boddeh Tan Diglo, Qeedabaanam Elle Duudan Estirateeji Fiirisak, Bar Kee Loqo Taamitaanam Faxximtam Tama Alhuunul Baar Luk Elle Daffeyeh Geytima Elle Nan Daban Adaf Le. Tama Adaf Le Dabaanal, Andafitaanam Dirki Kinni. Tama Adaf Dabaanal Meqe Gurral Edde Nintiffiqimek Qikkiibo Safar Bisoh Neh Heele. Qikkiibo/Meddemer Hadafak Tiyakteyna Kaaduku, Fooca Fanah Horah Tabta Taama Taamitaanam Aytikumussam Kinni. Baaxo Edde Xissimtam Kee Mangattinaaneh Agattiinah Inkittinaane Elle Diggowtama, Horah Tabta Taama Taamitaanam Kinni. Tahah Kaaduk, Away Edde Nan Waktih Kaxxa Silac Yakku Xiiqa. Gersi Katuk, Tama Adaf Dabanal Uma Gurrat Edde Nintiffiqimeki, Gaba Edde Tassagalle Umeenit Tamaggeeh Tonnah Uma Oytitte Baarimtaamak Ugut Abak, Baaxo Xisne Kee Mangattinaane Le Agattiinah Inkittinaane, Canka Mabla Edde Diggoowak Ceeynih Tan Buttah Fantaaxaw Akah Tamaggennah Abta. Ta Ceen Mabla Le Buttah Fantaaxaw Kaaduk, Samadal, Keddaaminnal, Diinil Dariifa Kee Tuxxiiqit Fantaaxaw Isik Diggossah Iyya Kinni. Baaxo Isinni Tuxxiiqih Taagah, Iro Naqboytiitih Tabisak Taylammeh, Isinni Maslacatah Macaltah Iyya Kinni. Tah Kinnuuk, Ta Adaf Dabaanal Tuxxiiqitte Aymagguk Tonnah Gidbaabinitte Aynukusuk Ta Adaf Takke Dagortit Yangicilleenimi Ni Partik Miraaciinu Kee Adoytiitih Abbinossa Lafa Le Abto Kinnim Ta DaffenalMargaqa Tatrusne. Horah Tabtah Tan Fantaaxawitte Baarisak, Ayyunti Fanal Tayseh Tan Baaxo Fantaaxawitte Akah Takkennah Tekkeh Tan Taamah Kusaq Tekke. Ceeyn Mabla Le Buttah Fantaaxawitte Baxaabaxsa Le Agattinaneh Fanal Sittin naqabi Akah Yankullukennah Abeenih Yanin Taama Keenik Barqteh Tanim Nabalu Xiqne. Horaak Horah Tabta Fantaaxawitte Diggoysak Mangattinaaneh Agattiinah Inkittinaane Akak Maqar Le Baaxo Xissimtuh Takkeh Tan Macalette Meqe Xalootu Akak Geytimeh Yanim Nismite. Tahak Taturak Ninni Cuggaaneey, Afrikah Gaysa Kee Baada Lih Linoh Nan Fantaaxawih Caagiida Maca Celeelam Kusaaqisne. Kilbatal Carbiik Ugut Abak Xabbocowte Sugte Ayro Korma Baaxooxa Lih Luk Sugne Angaaraw, Dumih Araca Fanah Adaaruk Geytimaamaay, Ayro Mawqa Dariifa Lih Linoh Nan Angaaraw Maqarroowak Geytimam Nabalu Xiqne. Ni Baaxok Maddur Angagoyyih Caagiida Wagittaamal Kusaq Elle Yekkeh. Konooy Takke Lafa Lafa Le Maddur Qamuuditte Axcih Buqreey, Maqaddiniiy, Turuuzimiiy, Murtissoh Industrih Langi Kee ICT Caddol Tekkeh Tan Taama Maca Celtam Xayyoosak Walal Elle Yekke. Amolladih Maddur Dadal Tatre Mizaaniyyat Liggidak Boolul 7.2 Gabah Sugtem Nuble. Buqreey, Industri Kee Ayfaf Langittel Yaakumik Ciggiilil Dadalal Kaxxa Doori Digireenim Kusaq Elle Yekke. Sanat 2016 Mizaaniyyat Liggidak Maddur Dadal Boolul 7 Ximmo 9 Gaba Akkeleemih Akkal Akak Daffeyeh Geytima. Tahim Arac Akah Xagtannah Miraaciinu Kee Adoytit Ummatta Lih Gacak Raqteh Tan Udduurah Addat Maqar Le Taama Takkem Faxximtamih Margaqa Elle Tatre.   Maaliyyah Langil Dadal Kee Gudussoooy, Buqre Kee Murtissooy, Madaaberiya Limo Kee Fixiixisiyyaay, Awqenti Tellemmooy, Maqaddin Murtiiy, Sokkar Industrih Caagiidal Baar Le Walal Elle Yekke. Fooca Fanah Diggowtam Elle Dudda Caagiidal Afak Elle Daffeye. Ni Baxo Fayya Le Caddol Milaagu Elle Baahak Geytimtah Tan Sirray Murti Kee Anxarin Raatih Taddeera, A Mizaaniyyatioh Liggidal Yayse Gurral Taama Akah Takkennah Afkan Elle Yontocowwe. Taama Saamih Giniyyih Taamoomi Diggoysak Tonnah Limo Fayya Sahhalloosak, Ummattak Mano Maysaasal Tekkeh Tan Taamah Kusaq Akak Yekkeh Yanim Kee Fooca Fanah Takkem Faxximta Taamah Caagiidal Margaqa Elle Yontocowwe. Meegga Prirojektittet Tanih Tan Adafitteh Calli Akah Abak, Gaba Akah Kaltannah Taama Tekkeh Tanim Tumbulle. Raqteh Tan Udduurah Addat Gaba Kalteemik Dooqayso Akah Takkennaay, Taqabitteh Calli Akah Abe Weenim Kaaduk Calli Akah Abak Xayih Gaba Akah Lanan Innah Afkan Elle Yontocowwe. Asqassaabe Karawwad Kaaduk Sanat 2017 Mizaaniyyat Liggidal Gaba Akah Kalannah Taama Akkuk Geytimtam Qaddowte. Maddur Dadal Ahak Bisoh Akah Gexe Wannah Adaf Elle Takkeh Taniimik Tiyakteyna Tama Ceeyn Mabla Leh Tan Buttah Fayxi Leh Tan Fantaaxawal Katasseh Tan Dariifa Booditte Kinni. Tama Booditteh Calli Abak, Leeda Safar Yayse Gurral Sissikaane Akah Tallennah Abaanam Kee Ummatta Tuxxiq Diggossam Duddah Tan Gurral Baaxok Salaam Digowtuh, Tittikiyyeh Tan Butta Lih Qimbimeh Yan Salaam Doorititte Akah Diggowtannah Afkan Elle Daffeyeh Geytima.Salaam Poletikah Gital Essero Xayyossah Tan Dagortih Salaam Giti Xiqqimma Intam Fanah Bica Akah Tallennah Abaanamaay, Isinni Hadaf Kaaduk Kookaxawat Abbinossam faxxah Tan Dagortih Kaaduk, Faxximtah Tan Madqa Dacayri Taama Maqar Le Gurral Akah Takkennah Margaqa Elle Tatrusen. Itiyoppiya Dadalak Geytimah Yan Ummatta Qadad Kee Madduuru Lih Gexam Xiiqa Baddi Afa/Furda Teetih Faxxiimam Parti Daffesseh Tan Afkanak Ugut Abak, Tekkeh Tan Taama Maca Celtam Kusaq Elle Yekke. Somalilandi Lih Yekkeh Yan Sittin Gey Gili, Itiyoppiya Dariifa Maddur Kee Qaada Fantaaxawal Leh Tan Mabla Taybullem Kinnim Tama Dafynal Baar Luk Tumbulle. Fooca Fanah Qimbimeh Yan Sittin Gey Abina Fanah Akah Tamaatennah, Kalah Tan Cuggaane Baaxooxa Lih Ossetina Baddi Furdah Doorititte Yeceenih Harigaanamih Gersitil Geytam Elle Dudda Taamal Hangi Acayuk Taama Akah Takkennah Margaqa Elle Taturte. Qaafiyat Le Baaxo Fantaaxaw Akah Yan Innah Abtam Dudda Caagiidak Tiyakteyna Agat Agaarad Arac Akah Xagtannah, Tabsi Qadli Kee Dumi Gaaduleh Aygadad Taddeera Elle Faxximta Gitittel Meqe Xalootul Arac Xagak Gaba Akah Kaltannah, Ni Parti, Doolat Miraacissa Parti Kinnuuk, Teetik Qambalsimta Taamak Awqele. Piritooriyah Sittin Geyik Geytimeh Yan Salaam Xaloot Hanaawisak, Tambulleh Tan Coocitte Kibak, Sarrimaane Le Salaama Fanah Akah Tabtannah Ni Parti Qimbisse Macal Diggoosele. Partik Adda Giclo Diggoysak, Agattiinaanel Xissimte Mangattinaane Le Mabla Diggoysak, A Dabaanih Adafitte Abuud Aynukusu Tonnah Aggadow Aymagguk, Baxaabaxsa Le Dagortik Ruuban Dirab Oytitte Meqe Gurral Koositak, Asmat Le Oyta Kulli Caddol Ummattah Acayuk, Sayber Kee Dijitalayzeshinih Yaklke Baaxo Dudda Gablusak, Konooy Takke Maddur Qamuudittel Qimbisneh Nan Dadal Gita Diggoysak, Ayyuntiino Daddoosih Taama Yaysissikeenim Kee Mexxat Akak Diggoysaanamaay, Nammay Takko Kee Mango Langih Dippilomaasih Fantaaxawittel Nuskuttube Xalootitte Baarisak, Sanat 2016 Mizaaniyyat Liggida Xaloot Luk Gaba Akah Kaltannah, Ni Partih Miraaciinuuy, Adoytiitiiy, Anaakarta Partitteey, Daddos Maglableela Kee Inkih Tan Ummatta Kenik Qambalsimtam Inkih Akah Aban Innah Leedà Parti Ahak Amal Seeco Xayyossa.
Baxsa Le Xaagu
Mangih Tumbulliyem
 Itiyoppiyal 4 Miliyon Takke Baaxo Xaylo Sissik  Maaqidd    Qokol Keenih  Faxxiimam Qaddowte
Jan 10, 2024 165
  Addis Ababa, Agda-Baxissok 01, 2016 (ENA) Itiyoppyal 4 Miliyon Takkeh Tan Baaxo Xaylo Sissik Maaqiddi Qokol Faxxam Qawwalayla Bohoyih Miraaciinih Komishin Qaddoose. Qawwalayla Bohoyih Miraaciinih Komishin Kee Galli Maroh Eglak Adan Baxi Qokolih Koobahisso, Itiyoppiyal Akkuk Geytimta Wakti Caagiidak Adan Baxi Qokol Wagsiisak Sitta Lih Maybalaalaqa Yecen. Tama Maybalaalaaqal, Itiyoppiyah Doolat Wagittah Tan Dagorti Koobhisak, Buqre Murtisso Fayya Haanam Kee Maaqiddi Kibal Diggoysoonuh Hangi Acayuk Taamitak Geytimanam Qaddoosen. Takkay Ikkah, Qagaqagitak Yaafeh Yan Qabar Kataasah Yan Taqabi Kalalitoonuh Inkih Tan Maglableelah Qokol Kee Macal Faxxiimam Yescessen. Qafaraay, Amaaraay, Tigrayaay, Oromiyaay, Gabbi Itiyoppiyaay, Gabbi Ayro Kormah Itiyoppiyah Rakaakayittel Qabaarat Biyaakitteh Tan Dariifal 4 Miliyon Takkeh Tan Baaxo Xayloh Sissik Maaqiddi Qokol Faxxiimam Qaddoosen. Tama Qabar Kataaseh Yan Taqabiik Gexxaamah, Maaqiddi Dagiinak Ossetinah, Tama Dariifal Qasooy, Ceemaki Kee Koleerah Lakimitte Edde Anuk Saqal Kaaduk Kaxxa Tama Qabaraak Gexxaamah Saqi Kaaduk Kaxxaam Edde Biyaakiteh Geytimam Yiysixxigen. Away Yakkeh Yan Qokol Xiiqe Wah Yanim Ascassuuk, Uxih Kinnih Tama Dariifah Ayyuntah Maaqidda Guddusaanamih Taama, Maglableela Koobahisak Diggoysoonu Waanam Qaddoosen. Qabaarak Ossetinah, Inki Inki Dariifal Yakkeh Yan Bood Kee Carbiik Ugut Abak, Ayyuntah Sissik Maaqiddi Qokol Wadbisoonuh Adaf Akkuk Geytimtam Yescessen. All reactions: 33
Cibtaati
Ithioppiyak Xaagi Ayfaafayih Missoyna
2016