Xaggi Mascassa
Gaba kaleh yan miizaaniyyat sanatat 1.1 milyoonih Yekke Pasporti Dooqoysimah yeceen
Jul 12, 2024 22
Addis Ababa Ditelik 5 sanat 2016 (ENA) Dabbo Maritte Kee Baaxo Baxiini Ayfaafay 2016 Liggidih Addat 1.1 Miliyoonih Yakke Passportitte Dooqaysima Gaba Maadiseenih Yaniinim Qaddoosen ። Tama Ayfaafayak Saqalah Tan Gifti Salaamawit Xawit Sanat 2016 Miizaaniyyat Liggidih Abnissoosa Kee 2017 Miizaaniyyat Liggidih Addat Takke Wayta Taamoomi Wagittaamal Maybalaalaqa Tece ። Tama Maybalaalaqal Immigration Kee Baxabaxiini Ayfaafayih Saqalah Tan Gifti Salamawit Dawit, Tama 2016 Liggidih Addat Abteh Tan Kaxxa Milaagitte Kee Ekraaroora Tonnah Kaadu 2017 Liggidih Addat Takku Waytah Tan Taamah Ekraarol Wagittaamal Addafakootuy Abete ። Ta Passporti Ayfaafah gexsitil Ummatta Ugutta Esseroorah Calli Abaanam kee Gexsit Qasriino Bahsiisanamal Tekke Taama Kee fooca fan tan afkanitte Wagittaamal Baxxaqsa Abte :: Naharsi Xayrekter Gifti Salamawit Dawit 2016 Mizaaniyyat Liggidih Addat 1.5 Milyoon Takke Pasporti Buxah Addat Fan Culuseenim Kee 1.1 Milyoon Takkem Atbaquk Edde Yantifiqeenim Xiqqimtah Tanim Tiysixxige ። Tahak Ugut Abak Iro Baaxoh Addal Geytimta Itiyoppiyah Xaylo 101 Alfiik Daga Takke Pasportitte Akah Bicisan Innah Abak Geytimaanam Tiysixxige ። Ayrol matbaqah xiqto 2,000 ilaa 14,000 fanah fayya intem Jeneral dayrekter qaddoyse ። Tama Ayfaaf Riiformi Taamoomi Abbinoosak 14.7 Biliyoonih Birri Culenti Gaaboyseh Yaniimih kee Taturte Miizaaniyyat Ligidak Sidiica Gaba Fayya Itteh Geytimtam Tiysixxige ። Kalah Kaaduk Elle Qaddosennal 240 daga takke taama abeynit kee Xallalway Gita Maliino Gexsititit Gabah Assagolla Luk Suget Maqatta Gexxem Tah Kaaduk Fooca Fan Diggoysak Gexeloonum Qaddose ። Sivil Maysarraqa kee kalah tan taamoomi 2016 liggidih addat tekkeh Tani kee 2017 liggidih addat tekkeh tan ekraarol ayfaafay yaqusbuseenim, meqe taamah dariifa ginaanam, Wadbisso baarisoonu kee maqmiil rufto Araca Xagsaanamal Sanat 2017 Ekraarisen Ekraaro Wagittaamal Tama Maybalaalaqal Adda Fakootuy Abte ።
Takku Waytam
Gaba kaleh yan miizaaniyyat sanatat 1.1 milyoonih Yekke Pasporti Dooqoysimah yeceen
Jul 12, 2024 22
Addis Ababa Ditelik 5 sanat 2016 (ENA) Dabbo Maritte Kee Baaxo Baxiini Ayfaafay 2016 Liggidih Addat 1.1 Miliyoonih Yakke Passportitte Dooqaysima Gaba Maadiseenih Yaniinim Qaddoosen ። Tama Ayfaafayak Saqalah Tan Gifti Salaamawit Xawit Sanat 2016 Miizaaniyyat Liggidih Abnissoosa Kee 2017 Miizaaniyyat Liggidih Addat Takke Wayta Taamoomi Wagittaamal Maybalaalaqa Tece ። Tama Maybalaalaqal Immigration Kee Baxabaxiini Ayfaafayih Saqalah Tan Gifti Salamawit Dawit, Tama 2016 Liggidih Addat Abteh Tan Kaxxa Milaagitte Kee Ekraaroora Tonnah Kaadu 2017 Liggidih Addat Takku Waytah Tan Taamah Ekraarol Wagittaamal Addafakootuy Abete ። Ta Passporti Ayfaafah gexsitil Ummatta Ugutta Esseroorah Calli Abaanam kee Gexsit Qasriino Bahsiisanamal Tekke Taama Kee fooca fan tan afkanitte Wagittaamal Baxxaqsa Abte :: Naharsi Xayrekter Gifti Salamawit Dawit 2016 Mizaaniyyat Liggidih Addat 1.5 Milyoon Takke Pasporti Buxah Addat Fan Culuseenim Kee 1.1 Milyoon Takkem Atbaquk Edde Yantifiqeenim Xiqqimtah Tanim Tiysixxige ። Tahak Ugut Abak Iro Baaxoh Addal Geytimta Itiyoppiyah Xaylo 101 Alfiik Daga Takke Pasportitte Akah Bicisan Innah Abak Geytimaanam Tiysixxige ። Ayrol matbaqah xiqto 2,000 ilaa 14,000 fanah fayya intem Jeneral dayrekter qaddoyse ። Tama Ayfaaf Riiformi Taamoomi Abbinoosak 14.7 Biliyoonih Birri Culenti Gaaboyseh Yaniimih kee Taturte Miizaaniyyat Ligidak Sidiica Gaba Fayya Itteh Geytimtam Tiysixxige ። Kalah Kaaduk Elle Qaddosennal 240 daga takke taama abeynit kee Xallalway Gita Maliino Gexsititit Gabah Assagolla Luk Suget Maqatta Gexxem Tah Kaaduk Fooca Fan Diggoysak Gexeloonum Qaddose ። Sivil Maysarraqa kee kalah tan taamoomi 2016 liggidih addat tekkeh Tani kee 2017 liggidih addat tekkeh tan ekraarol ayfaafay yaqusbuseenim, meqe taamah dariifa ginaanam, Wadbisso baarisoonu kee maqmiil rufto Araca Xagsaanamal Sanat 2017 Ekraarisen Ekraaro Wagittaamal Tama Maybalaalaqal Adda Fakootuy Abte ።
Maysaxxaga
Siyassa
Rusiya Itiyoppiya Lih Leh Tan Sittin Qokol BRICS Sittin Geyih Rakiibo Abak Diggoowele ::
Jul 11, 2024 26
Addis Ababa Ditelik 4 sanat 2016 (ENA) Rusiya Itiyoppiya Lih Leh Tan Sittin Qakol Diggoosuh BRICS Sittin Qokol Rakiibo Abak Doggoysoonuh Taamiteloonum Yiysixxigeh Yan Itiyopiyal Rusiyah Ambasadderih Yan Evgeny Terkin Qaddoyse ። Ambasadder Evgeny Terkin ENA Lih Abeh Yan Angaarawal Itiyoppiya BRICS Tengelek Xabba Haanam Tekkeh tan Tekkookat Abtah Tan Nabah Yan Gabah Assagolli Assakat. Lee Qaddoyse ። Rusiya tatre Sanat BRICS Saqalah sugtem kassiisak ta egla maqarrossu baxaabaxsa le Taamoomi Abak Sugtem Qaddoyse ። Ceelalloh gersi xisoosah awlaytit BRICS Adoytit baaxooxah iroh caagidah malaakitte edde anuk Ruusiyak Moskoh magaalal daffeyna tekkem qaddoyse ። Tama Koboxul Itiyoppiya Meqe Gurral Gabat Agle Luk Sugtem Yiysixxige ። Itiyoppiya Mihratleela Kee Malokti Caddol Gabah Assagolla Lem Sittin Tuxxiq Osiselem Kee BRICS Baaxo Diggoyselem Qaddoose ። Tahak Ugut Abak Itiyoppiya BRICS Angaalele Sittin Gey Sitta Lih Gabah Assagoli Daddos Diggowtuh Leh Tan Fayxi Taybalem Kinnim Qaddoose ። Kalah Kaaduk Adoytit Baaxooxah Xayyossah Tan Sittin Qokolih Afkanittel Rusiya Itiyoppiya Lih Leh Tan Sittin Qokolih Baxaabaxsa Le Ludditel Diggoysak Gexelem Qaddoose ። Gersi katuk Rusiya Itiyoppiya BRICS Daddoosih Bankih Adoyta Takkuh Abak Geytimta Macal Rusiya Qokolak Geytimtam Tama Ambasadderiy Qaddoose ። Awroppah Liggidih Loowok Sanat 2006 Biraaziliiy, Rusiyaay, Hindii kee Chayna "BRIC" butta xisseeh 2010 Gabbi Afrika tama buttat Angaluk "BRICS" deqsitta butta Xisoonu Xiqen :: Ta Sanat Qimbisak Masri, Iraan, Saqud Qarabiya Kee Tengele Qarab Emaraatitte, Itiyoppiya Edde Anuk Baxaabaxsale Caddol Ta Gabah Assagola Haak Geytimta BRICS Adoytit Baaxooxa Awayih Uddur Baad Caddol 3.5 Bilyoonih Ummatta Le. Tah yaanam baad ummattak boolul 45 % yaanama Kinni Baaxoh qidaddoh gadda 28.5 trillion dollar kinnim tamixxige Oyti elle yascassennal tah awayih uddur baad qidaddok 28 gaba kinnim warsan ።
Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad  Suudan Wakti Caata Wagsiisak Jeneral Qabdul Fattah Al Burhaan Lih Assakat lee Walal Abe " D/r Leges Tulu  Qaddoyse
Jul 10, 2024 47
Addis Ababa Ditelik 03 sanat 2016 (ENA) Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Suudan Wakti Caata Wagsiisak Jeneral Qabdul Fattah Al Burhaan Lih Assakat lee Walal Abeh Yanim Doolat Angaarawih Ayfaaf Malaak D/r Lagese Tullu Qaddoyse:: Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Kimaalih Ayro Suudaanar Taama Gufne Abuy Xiqe :: Naharsi Malaak D/r Abiy Ahmad Abeh Yan Gufne Wagsiisak Doolat Angaarawih Ayfaafih Malaakah Yan D/r Legese Telu Addaffakot Abe :: Tama Gufneh Hadaf, Suudaanal Akkuk Geytimah Yan Sinni kee Sinni Carbi Salaam Gital Calli Akah Geyanna Abaanam Kinnim Qaddoose ። Tah Lih Namma Baaxoh Mirocti Suudanak Wakti Caaloota Wagitaamal Meqe Walal Gexseenim Yiysixxigen :: Itiyoppiya Kee Suudan Cuduuduk 744 Kiilo Mitirih Xexxar Leh Tan Cuggaaneh Tan Baaxooxa Kinnim Qaddoosak Suudan kee Itiyoiya Maqarle Ummattah Angaaraway Qaada Kee Qidaddo Angaaraw Leh Tan Baaxooxa Kinnim Yiysixxige ። Tohih Taagah Inki Baaxoh Taqabi Gersi Baaxooxal Taqabi Kataasaamih Taagah Sitta Lih Taamitaanam Faxximta kee Taqabitte Callih Sitta Lih Taamitaanam Faxximtam Kassiisen :: Tahak Ugut Abak Suudaanal Carbi Addat Geytimta Caylitte Fanat keenik Yan Taqabi Sittin Gey kee Salaamal Calli Akah Aban Innah Baxaabaxsa Le Gibbatu Abak Geytimaanam Kassiisak Fooca Fanah Tama Diggoysak Gexeloonum Qaddoose። Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Elle Qaddossennal Taturte Udduurah Addat Suudaanal Carbi Addat Geytimta Caylitte Suudaana Ummattah Fayxih Naharat Haak Salaam Fan Akah Yamaaten innah Ken Lalabisak Sugeenim Qaddoyse ። A Kimaalih Ayro Suudaanak Wakti Caagiidil Jeneral Qabdul Fattah Al Burhaan Lih Meqeh Yan Walal Gexseenim Yiysixxige ። Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Itiyoppiya Away Suudaanal Yanih Yan Taqabi Walalal Yafdigoonuh Faxxiima Qokol Kee Cato Abelem Naharsi Malaak D/r Abiy Ahmad Diggoyse ። Suudaanak Amo Baxxaqah Tabsi Malah Buxak Saqal Jeneral Qabdel Fattah Al Burhaan Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Gufune Suudan Ummattah Leh Yan Massakaxxa Taybalaalaqem Kinnim Qaddoyse ። Tahak Ugut Abak Naharsi Malaak Abiy D/r Acmad Suudaanal Sarrimane Kee Sabhalal Salaam Yamaatuh Abak Geytima Macalah Gadda Gacse Iyye ::
Komandoy Qaran Cayla kee Baddi caylay Agat Elle Suga Cayli karmah meqem Abitto taddiira qimbisen ::
Jul 8, 2024 74
Addis Ababa Diteli 1 Sanat 2016 (ENA) Agat Kalali Qandeh Komandoy Qaran Cayla kee Baddi Qandey Agat Elle Suga Caylitte Alsi Gideh Suguwa Meqem Abitto Barnaamijih Taama Qimmiseenih Yaniinim Qaddoosen :: Tama Barnaamijil Letenant Jeneral Shuma Abedta Edde Anuk Kalali Qandeh Jeneral Saqolti Kee Qandeh Adoytit Edde Anuk Baddi Qande Kee Agatak Dacayrih Caylih Awlaytit Edde Tengele :: Karmah meqe Abittoh taddeera "ni gasook ni ummatta fan" Itta Maxcol Qemmiseenim kee sanat 2016 ditelik 1 ilaa 30 fanah gexsitele Qaddoysen :: Komando kee Ayyer Walaxak Saqalah Yan Kumanxer Lt. Generaal Shuma Abdeta Tama Meqem Abittoh Taamah Hadaf "Ni Kambik Ni Ummattah Fanah" Iyyaanamih Mabla Haak Kambiik Ilaa Ayyunti Fanah Dariifa Qaxmeqeeh Saytunaanam Lee Dariifa Ginaanam Kinnim Qaddoose :: Kalah Kaaduk Elle Qaddoyse Innal Anxaxin Daddos Wagittamal Mangom Ceelalloh Takke Taamoomik Ugutak Dumahih Abakraag Maqarroosak Gexeloonum Qaddoyse :: Tama Qande Elle Aninaanih Dariifal Salaam Kee Anxaxin Daddoosih Taamoomi Abeloonum Qaddoose :: Gaba Dagoytiih Yan Maritteh Buxaaxi Asqussubiyya Wagsiisak Qaska Isinni Rooci Fida Abteh Tan Adoytit Buxah Marah Cato Abak Geytiman Tadeera Kinnim Qaddoose :: Komandoy Qaran Dacayrih Amriiy Baddi Qande kee Agatak Elle Suga Caylitte Exxaaxi Isinni Kambiik Ilaa Taama Elle Geytiman Dariifa Fanah Baxaabaxsa Le Meqe Abitto Taama Abak Geytimaanam Yiysixxige :: Itiyoppiyak Salaam Daddos Kee Konnabna Akah Dacarsimta Innah Abaanam Qande Naharsi Caabi Kinnim Yiysixxigeeh Qande Faxekkel Tanih Tanim Qabal Cato Edde Anuk Ta Tadeera Abak Geytimta Meqe Taama Akah Dadlisan Innah Amrise
Leeda Parti 4 rakaakayal tekkeh tan qagitaak gexsitak sugteh tan dooro kee raqte doorok mango daffeynaani Teyse ::
Jul 6, 2024 79
Addis Ababa waysuk 29 sanat 2016 (ENA) Leeda Parti 4 Rakaakayal Rakaakakay Kee Malah Buxa Doorol Mango Daffeyna Teyse :: Itiyoppiyak Agatak Doorô Borxi Baxaabaxsa Le sababittek gexxaamah Benishangul Gumuz Rakaakayittey, Qafar, Somaali kee Fanti Itiyoppiyah Rakaakayal Qagitaak Dooro Gexisak Sugeenim Kassitna :: Borxi A saaku wagitta xagaritte edde anuk ciggiila dooroh xalu yiysixxige :: Tahak amakkaquk Benishangul Gumuz Rakaakayal tekke dooro Mala Buxa Leeda Parti 4 Boroh Dimokraasih Parti 1 Kee Gumuz Ummattah Ximokraasih Anggoyya 1 Daffeyna Teyse ::   Benishangul Gumuz Rakaakayal Leeda Parti 60 Boro Dimokraasih Parti 3 Kee Gumuz Ummattah Dimokraasih Anggoyya 8 Takke Daffeyna Geyte :: Qafar Rakaakayak Ummattah Awlaytiitih Malah Buxah Leeda Party Rakaakay Malah Buxah 27 kee 2 Takke Daffeynaani Teyse Qaadoysen :: Fanti Itiyoppiyal Rakaakay Majlisih 3 takke daffeynaani Leeda Parti inkih geytem timixxige :: Somaali Rakaakayal tekke Rakaakay Majlisih Doorol Leeda Parti 7 Korsi Teyse :: Agatak Doorô Bordik Ciggiila Saqal Gifta Wubshet Ayele Elle Qaddoysennal Qagitaak Tekke Dooroh Gexsit Meqem Gurral Yamaraquh Uwwaytiit Kibaanamak Xabba Haan Mangob Taama Tekkeh Tanim Yiysixxige :: Tonnah kaadu dooro aba mari ixxigal Rakitak dooro abaanam faxximtam kee Dooro gexsiisa marah faxxiima aydakaakan yeceenih yaniinim Qaddoyse :: Tahak Ugut Abak Qagitaak Gexisen Dooro Kee Raqteh Tan Dooro 4 Rakaakayaay 29 Dooro Dariifa Kee 1 Alfi 218 Takke Dooro Fanteenal Gexsittem Qaddoose :: j Kalah Kaaduk Dooroh Gexsit Curriiy, Curriinoo kee Aamantinaane Lem Kinnim Yiysixxige :: Dooro Qagitaak Elle Tekkeh Yan 4 Rakaakayittel Dooro Boolul 85 Gaba Takkem Yiysixxige :: Itiyoppiyak Agat Dooro Bordih Saqal Gifti Metawork Haylu Elle Qaddoseh Tan innal Borxi Qagitaak Tekke Dooro kee Dooro Elle Akke waak Sugte Dariifal Dooro Aboonuh Borxi Kusaq Raku Abak Bicitte Abak Taama Fan Culem Qaddose :: Dooro Dariifah Fanteenaani Kee Kutbeh Buxaaxi Xisak Duddale Bica Abak Dooro Salaam Kee Dimokraasih Gital Akah Takkennah Abaanam Xiiqimtam Yiysixxige. Tama Doorot 12 Takke Siyaasa Missoynaani Kee 12 Takke Cankâ Qalalte Maritte Edde Tengelem Kassiiseeh Tama Dooro Kaxxam Qalayli Lee Sugte Dooro Kinnim Qaddose :: Tonnah Kaaduk Doorot Ahak Afal gabah agle luk suge wayte siyaasâ missoynaani edde tengelem qaddoyse :: Boro Dimokraasih Partik Afa Caagiida Kee Baad Caddoh Angaarawih Caagidih Saqalah Yan Gifta Mebartu Alemu (Dr.) Elle Qaddossennal Qagitaak Gexsitteh tan Dooro Kee Raqteh Tan Dooro Miraacissa Missoyna Kee Qalalak Geytimta Siyaasâ Missoynaanih Baritto Kee Abak Raag Akah Geytannah Abak Geytimaanam Qaddoose :: Inki Inki Taqabitte Tanim Takkay Immay, Dooro Salaam Kee Dimokraasih Gital Gexsittem Qaddooseeh Dooro Teyseh Tan Parti Ummatta Esseroh Raddi Gacisuh Maqar luk Taamitam Faxximtam Yescesse:: Gumuz Ummattah Ximokraasih Partih (Guhden) Saqal Giran Gudeta Isi Parti Xissiimeek Lakal 2 Heele Addah Awayi Doorot Gabah Assagolla Yekkem Yiysixxige :: Awayi Dooro Inkih Tan Salaam Kee Dimokraasi Gital Gexsiteemih Ruffa Edde Iyyam Qaddoosak Dooro borxi currik ayfaf taceem assakat lem Kinnih Tanim Qaddoyse ::
Siyassa
Rusiya Itiyoppiya Lih Leh Tan Sittin Qokol BRICS Sittin Geyih Rakiibo Abak Diggoowele ::
Jul 11, 2024 26
Addis Ababa Ditelik 4 sanat 2016 (ENA) Rusiya Itiyoppiya Lih Leh Tan Sittin Qakol Diggoosuh BRICS Sittin Qokol Rakiibo Abak Doggoysoonuh Taamiteloonum Yiysixxigeh Yan Itiyopiyal Rusiyah Ambasadderih Yan Evgeny Terkin Qaddoyse ። Ambasadder Evgeny Terkin ENA Lih Abeh Yan Angaarawal Itiyoppiya BRICS Tengelek Xabba Haanam Tekkeh tan Tekkookat Abtah Tan Nabah Yan Gabah Assagolli Assakat. Lee Qaddoyse ። Rusiya tatre Sanat BRICS Saqalah sugtem kassiisak ta egla maqarrossu baxaabaxsa le Taamoomi Abak Sugtem Qaddoyse ። Ceelalloh gersi xisoosah awlaytit BRICS Adoytit baaxooxah iroh caagidah malaakitte edde anuk Ruusiyak Moskoh magaalal daffeyna tekkem qaddoyse ። Tama Koboxul Itiyoppiya Meqe Gurral Gabat Agle Luk Sugtem Yiysixxige ። Itiyoppiya Mihratleela Kee Malokti Caddol Gabah Assagolla Lem Sittin Tuxxiq Osiselem Kee BRICS Baaxo Diggoyselem Qaddoose ። Tahak Ugut Abak Itiyoppiya BRICS Angaalele Sittin Gey Sitta Lih Gabah Assagoli Daddos Diggowtuh Leh Tan Fayxi Taybalem Kinnim Qaddoose ። Kalah Kaaduk Adoytit Baaxooxah Xayyossah Tan Sittin Qokolih Afkanittel Rusiya Itiyoppiya Lih Leh Tan Sittin Qokolih Baxaabaxsa Le Ludditel Diggoysak Gexelem Qaddoose ። Gersi katuk Rusiya Itiyoppiya BRICS Daddoosih Bankih Adoyta Takkuh Abak Geytimta Macal Rusiya Qokolak Geytimtam Tama Ambasadderiy Qaddoose ። Awroppah Liggidih Loowok Sanat 2006 Biraaziliiy, Rusiyaay, Hindii kee Chayna "BRIC" butta xisseeh 2010 Gabbi Afrika tama buttat Angaluk "BRICS" deqsitta butta Xisoonu Xiqen :: Ta Sanat Qimbisak Masri, Iraan, Saqud Qarabiya Kee Tengele Qarab Emaraatitte, Itiyoppiya Edde Anuk Baxaabaxsale Caddol Ta Gabah Assagola Haak Geytimta BRICS Adoytit Baaxooxa Awayih Uddur Baad Caddol 3.5 Bilyoonih Ummatta Le. Tah yaanam baad ummattak boolul 45 % yaanama Kinni Baaxoh qidaddoh gadda 28.5 trillion dollar kinnim tamixxige Oyti elle yascassennal tah awayih uddur baad qidaddok 28 gaba kinnim warsan ።
Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad  Suudan Wakti Caata Wagsiisak Jeneral Qabdul Fattah Al Burhaan Lih Assakat lee Walal Abe " D/r Leges Tulu  Qaddoyse
Jul 10, 2024 47
Addis Ababa Ditelik 03 sanat 2016 (ENA) Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Suudan Wakti Caata Wagsiisak Jeneral Qabdul Fattah Al Burhaan Lih Assakat lee Walal Abeh Yanim Doolat Angaarawih Ayfaaf Malaak D/r Lagese Tullu Qaddoyse:: Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Kimaalih Ayro Suudaanar Taama Gufne Abuy Xiqe :: Naharsi Malaak D/r Abiy Ahmad Abeh Yan Gufne Wagsiisak Doolat Angaarawih Ayfaafih Malaakah Yan D/r Legese Telu Addaffakot Abe :: Tama Gufneh Hadaf, Suudaanal Akkuk Geytimah Yan Sinni kee Sinni Carbi Salaam Gital Calli Akah Geyanna Abaanam Kinnim Qaddoose ። Tah Lih Namma Baaxoh Mirocti Suudanak Wakti Caaloota Wagitaamal Meqe Walal Gexseenim Yiysixxigen :: Itiyoppiya Kee Suudan Cuduuduk 744 Kiilo Mitirih Xexxar Leh Tan Cuggaaneh Tan Baaxooxa Kinnim Qaddoosak Suudan kee Itiyoiya Maqarle Ummattah Angaaraway Qaada Kee Qidaddo Angaaraw Leh Tan Baaxooxa Kinnim Yiysixxige ። Tohih Taagah Inki Baaxoh Taqabi Gersi Baaxooxal Taqabi Kataasaamih Taagah Sitta Lih Taamitaanam Faxximta kee Taqabitte Callih Sitta Lih Taamitaanam Faxximtam Kassiisen :: Tahak Ugut Abak Suudaanal Carbi Addat Geytimta Caylitte Fanat keenik Yan Taqabi Sittin Gey kee Salaamal Calli Akah Aban Innah Baxaabaxsa Le Gibbatu Abak Geytimaanam Kassiisak Fooca Fanah Tama Diggoysak Gexeloonum Qaddoose። Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Elle Qaddossennal Taturte Udduurah Addat Suudaanal Carbi Addat Geytimta Caylitte Suudaana Ummattah Fayxih Naharat Haak Salaam Fan Akah Yamaaten innah Ken Lalabisak Sugeenim Qaddoyse ። A Kimaalih Ayro Suudaanak Wakti Caagiidil Jeneral Qabdul Fattah Al Burhaan Lih Meqeh Yan Walal Gexseenim Yiysixxige ። Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Itiyoppiya Away Suudaanal Yanih Yan Taqabi Walalal Yafdigoonuh Faxxiima Qokol Kee Cato Abelem Naharsi Malaak D/r Abiy Ahmad Diggoyse ። Suudaanak Amo Baxxaqah Tabsi Malah Buxak Saqal Jeneral Qabdel Fattah Al Burhaan Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Gufune Suudan Ummattah Leh Yan Massakaxxa Taybalaalaqem Kinnim Qaddoyse ። Tahak Ugut Abak Naharsi Malaak Abiy D/r Acmad Suudaanal Sarrimane Kee Sabhalal Salaam Yamaatuh Abak Geytima Macalah Gadda Gacse Iyye ::
Komandoy Qaran Cayla kee Baddi caylay Agat Elle Suga Cayli karmah meqem Abitto taddiira qimbisen ::
Jul 8, 2024 74
Addis Ababa Diteli 1 Sanat 2016 (ENA) Agat Kalali Qandeh Komandoy Qaran Cayla kee Baddi Qandey Agat Elle Suga Caylitte Alsi Gideh Suguwa Meqem Abitto Barnaamijih Taama Qimmiseenih Yaniinim Qaddoosen :: Tama Barnaamijil Letenant Jeneral Shuma Abedta Edde Anuk Kalali Qandeh Jeneral Saqolti Kee Qandeh Adoytit Edde Anuk Baddi Qande Kee Agatak Dacayrih Caylih Awlaytit Edde Tengele :: Karmah meqe Abittoh taddeera "ni gasook ni ummatta fan" Itta Maxcol Qemmiseenim kee sanat 2016 ditelik 1 ilaa 30 fanah gexsitele Qaddoysen :: Komando kee Ayyer Walaxak Saqalah Yan Kumanxer Lt. Generaal Shuma Abdeta Tama Meqem Abittoh Taamah Hadaf "Ni Kambik Ni Ummattah Fanah" Iyyaanamih Mabla Haak Kambiik Ilaa Ayyunti Fanah Dariifa Qaxmeqeeh Saytunaanam Lee Dariifa Ginaanam Kinnim Qaddoose :: Kalah Kaaduk Elle Qaddoyse Innal Anxaxin Daddos Wagittamal Mangom Ceelalloh Takke Taamoomik Ugutak Dumahih Abakraag Maqarroosak Gexeloonum Qaddoyse :: Tama Qande Elle Aninaanih Dariifal Salaam Kee Anxaxin Daddoosih Taamoomi Abeloonum Qaddoose :: Gaba Dagoytiih Yan Maritteh Buxaaxi Asqussubiyya Wagsiisak Qaska Isinni Rooci Fida Abteh Tan Adoytit Buxah Marah Cato Abak Geytiman Tadeera Kinnim Qaddoose :: Komandoy Qaran Dacayrih Amriiy Baddi Qande kee Agatak Elle Suga Caylitte Exxaaxi Isinni Kambiik Ilaa Taama Elle Geytiman Dariifa Fanah Baxaabaxsa Le Meqe Abitto Taama Abak Geytimaanam Yiysixxige :: Itiyoppiyak Salaam Daddos Kee Konnabna Akah Dacarsimta Innah Abaanam Qande Naharsi Caabi Kinnim Yiysixxigeeh Qande Faxekkel Tanih Tanim Qabal Cato Edde Anuk Ta Tadeera Abak Geytimta Meqe Taama Akah Dadlisan Innah Amrise
Leeda Parti 4 rakaakayal tekkeh tan qagitaak gexsitak sugteh tan dooro kee raqte doorok mango daffeynaani Teyse ::
Jul 6, 2024 79
Addis Ababa waysuk 29 sanat 2016 (ENA) Leeda Parti 4 Rakaakayal Rakaakakay Kee Malah Buxa Doorol Mango Daffeyna Teyse :: Itiyoppiyak Agatak Doorô Borxi Baxaabaxsa Le sababittek gexxaamah Benishangul Gumuz Rakaakayittey, Qafar, Somaali kee Fanti Itiyoppiyah Rakaakayal Qagitaak Dooro Gexisak Sugeenim Kassitna :: Borxi A saaku wagitta xagaritte edde anuk ciggiila dooroh xalu yiysixxige :: Tahak amakkaquk Benishangul Gumuz Rakaakayal tekke dooro Mala Buxa Leeda Parti 4 Boroh Dimokraasih Parti 1 Kee Gumuz Ummattah Ximokraasih Anggoyya 1 Daffeyna Teyse ::   Benishangul Gumuz Rakaakayal Leeda Parti 60 Boro Dimokraasih Parti 3 Kee Gumuz Ummattah Dimokraasih Anggoyya 8 Takke Daffeyna Geyte :: Qafar Rakaakayak Ummattah Awlaytiitih Malah Buxah Leeda Party Rakaakay Malah Buxah 27 kee 2 Takke Daffeynaani Teyse Qaadoysen :: Fanti Itiyoppiyal Rakaakay Majlisih 3 takke daffeynaani Leeda Parti inkih geytem timixxige :: Somaali Rakaakayal tekke Rakaakay Majlisih Doorol Leeda Parti 7 Korsi Teyse :: Agatak Doorô Bordik Ciggiila Saqal Gifta Wubshet Ayele Elle Qaddoysennal Qagitaak Tekke Dooroh Gexsit Meqem Gurral Yamaraquh Uwwaytiit Kibaanamak Xabba Haan Mangob Taama Tekkeh Tanim Yiysixxige :: Tonnah kaadu dooro aba mari ixxigal Rakitak dooro abaanam faxximtam kee Dooro gexsiisa marah faxxiima aydakaakan yeceenih yaniinim Qaddoyse :: Tahak Ugut Abak Qagitaak Gexisen Dooro Kee Raqteh Tan Dooro 4 Rakaakayaay 29 Dooro Dariifa Kee 1 Alfi 218 Takke Dooro Fanteenal Gexsittem Qaddoose :: j Kalah Kaaduk Dooroh Gexsit Curriiy, Curriinoo kee Aamantinaane Lem Kinnim Yiysixxige :: Dooro Qagitaak Elle Tekkeh Yan 4 Rakaakayittel Dooro Boolul 85 Gaba Takkem Yiysixxige :: Itiyoppiyak Agat Dooro Bordih Saqal Gifti Metawork Haylu Elle Qaddoseh Tan innal Borxi Qagitaak Tekke Dooro kee Dooro Elle Akke waak Sugte Dariifal Dooro Aboonuh Borxi Kusaq Raku Abak Bicitte Abak Taama Fan Culem Qaddose :: Dooro Dariifah Fanteenaani Kee Kutbeh Buxaaxi Xisak Duddale Bica Abak Dooro Salaam Kee Dimokraasih Gital Akah Takkennah Abaanam Xiiqimtam Yiysixxige. Tama Doorot 12 Takke Siyaasa Missoynaani Kee 12 Takke Cankâ Qalalte Maritte Edde Tengelem Kassiiseeh Tama Dooro Kaxxam Qalayli Lee Sugte Dooro Kinnim Qaddose :: Tonnah Kaaduk Doorot Ahak Afal gabah agle luk suge wayte siyaasâ missoynaani edde tengelem qaddoyse :: Boro Dimokraasih Partik Afa Caagiida Kee Baad Caddoh Angaarawih Caagidih Saqalah Yan Gifta Mebartu Alemu (Dr.) Elle Qaddossennal Qagitaak Gexsitteh tan Dooro Kee Raqteh Tan Dooro Miraacissa Missoyna Kee Qalalak Geytimta Siyaasâ Missoynaanih Baritto Kee Abak Raag Akah Geytannah Abak Geytimaanam Qaddoose :: Inki Inki Taqabitte Tanim Takkay Immay, Dooro Salaam Kee Dimokraasih Gital Gexsittem Qaddooseeh Dooro Teyseh Tan Parti Ummatta Esseroh Raddi Gacisuh Maqar luk Taamitam Faxximtam Yescesse:: Gumuz Ummattah Ximokraasih Partih (Guhden) Saqal Giran Gudeta Isi Parti Xissiimeek Lakal 2 Heele Addah Awayi Doorot Gabah Assagolla Yekkem Yiysixxige :: Awayi Dooro Inkih Tan Salaam Kee Dimokraasi Gital Gexsiteemih Ruffa Edde Iyyam Qaddoosak Dooro borxi currik ayfaf taceem assakat lem Kinnih Tanim Qaddoyse ::
Ayyuntiino
Gaba kaleh yan miizaaniyyat sanatat 1.1 milyoonih Yekke Pasporti Dooqoysimah yeceen
Jul 12, 2024 22
Addis Ababa Ditelik 5 sanat 2016 (ENA) Dabbo Maritte Kee Baaxo Baxiini Ayfaafay 2016 Liggidih Addat 1.1 Miliyoonih Yakke Passportitte Dooqaysima Gaba Maadiseenih Yaniinim Qaddoosen ። Tama Ayfaafayak Saqalah Tan Gifti Salaamawit Xawit Sanat 2016 Miizaaniyyat Liggidih Abnissoosa Kee 2017 Miizaaniyyat Liggidih Addat Takke Wayta Taamoomi Wagittaamal Maybalaalaqa Tece ። Tama Maybalaalaqal Immigration Kee Baxabaxiini Ayfaafayih Saqalah Tan Gifti Salamawit Dawit, Tama 2016 Liggidih Addat Abteh Tan Kaxxa Milaagitte Kee Ekraaroora Tonnah Kaadu 2017 Liggidih Addat Takku Waytah Tan Taamah Ekraarol Wagittaamal Addafakootuy Abete ። Ta Passporti Ayfaafah gexsitil Ummatta Ugutta Esseroorah Calli Abaanam kee Gexsit Qasriino Bahsiisanamal Tekke Taama Kee fooca fan tan afkanitte Wagittaamal Baxxaqsa Abte :: Naharsi Xayrekter Gifti Salamawit Dawit 2016 Mizaaniyyat Liggidih Addat 1.5 Milyoon Takke Pasporti Buxah Addat Fan Culuseenim Kee 1.1 Milyoon Takkem Atbaquk Edde Yantifiqeenim Xiqqimtah Tanim Tiysixxige ። Tahak Ugut Abak Iro Baaxoh Addal Geytimta Itiyoppiyah Xaylo 101 Alfiik Daga Takke Pasportitte Akah Bicisan Innah Abak Geytimaanam Tiysixxige ። Ayrol matbaqah xiqto 2,000 ilaa 14,000 fanah fayya intem Jeneral dayrekter qaddoyse ። Tama Ayfaaf Riiformi Taamoomi Abbinoosak 14.7 Biliyoonih Birri Culenti Gaaboyseh Yaniimih kee Taturte Miizaaniyyat Ligidak Sidiica Gaba Fayya Itteh Geytimtam Tiysixxige ። Kalah Kaaduk Elle Qaddosennal 240 daga takke taama abeynit kee Xallalway Gita Maliino Gexsititit Gabah Assagolla Luk Suget Maqatta Gexxem Tah Kaaduk Fooca Fan Diggoysak Gexeloonum Qaddose ። Sivil Maysarraqa kee kalah tan taamoomi 2016 liggidih addat tekkeh Tani kee 2017 liggidih addat tekkeh tan ekraarol ayfaafay yaqusbuseenim, meqe taamah dariifa ginaanam, Wadbisso baarisoonu kee maqmiil rufto Araca Xagsaanamal Sanat 2017 Ekraarisen Ekraaro Wagittaamal Tama Maybalaalaqal Adda Fakootuy Abte ።
Qidaddo
Viixiyo
Misso Kee Technology
" Malah Buxak Taamittah Taama Tayse Xalu Abahtuh Taama  Akkuk Geytimta" Afteena Tagese Chaafo Qaddoyse
Jul 9, 2024 48
Addis Ababa Ditelik 02 sanat 2016 (ENA) Ummattah Awulaytiitih Malah Buxah Afteyna Gifta Tagese Chafo Elle Qaddossennal Malah Buxah Abtah Tan Taama Tayse Xalu Akah Bahata innah Taama Abak Geytimaanamih Taagah Fokkaaqoh Xalu Gaddi Akah Aban Innah Abak Geytimaanam Qaddoose:: Awlaytiitih Malah Buxa Addis Ababal Liggidi 4 Heele Malah Buxa Kusaq Konferensi Gexisen ። Ummattah Awlaytiitih Malah Buxak Afteena Tagese Chaafo Ciggilta Afteynah Tan Lomi Bedo, Maytani Makaadoh Saqolti Kee Majlis Adoytit, Maloktiiy, Rakaakayak Afteenaay, Malah Buxak Masuuliyyat Leh Tan Institutionittek Awlaytit Kee Kalah Tan Arcibisen Qibni Edde Yengele :: Tama Koboxul, Malah Buxa Madqa Bicisaanamay, Ummattah Awlaytiinooy, Lowsis Kee Lowsis Kee Barlamah Xiplomaasih Caagiidal Malah Buxak Lafa Le Madqooqi Hangi Haak Geytimta Kusaq Kee Kusaq Taamoomi Xayyoosak Walal Gexsen :: Mala Buxah Afteeni Tagese Chaafo Too Waktit Axcuk Qaddoose Barlaama dimokraasi kee siyaasâ xiso kinnim Qaddoyse ።   kalah kaaduk Elle yescessennal mala buxaaxi ummattah amobaxxaqqaa kee ummattah awlaytiino loonum Qaddoyse ። Tahak yaceen margaqooqi agat inkittinaane diggoosah tan fayxiixaa kee fayxiik ugutak takkem faxximtam kassiise ። Dagorti sinni farmo meqennal yagduboonuh abaanah yanin margaqooqi saynis oyta kee ixxigal rakitak kusaq qokolaanam faxximtam yescesse. Tah cubbit haak, taturte liggiditteh addat, Malokti Malah buxa mangoh tan milaagi taamoomi, parlaamah siirat yaysennal abbinoosaanamal tekkeh tanim yescesse። Ceelalloh, Majlisik Maytani Makaadoh taama kusaaqak qokoltaamih taagah baxaabaxsale taamoomi tekkem qaddoyse. usuk Elle Yescesse innal margaqooqi kee abnissoh maknayitte kusaq qokkolsimtam fooca fanah maqarroowelem Diggoyse ። Malah Buxah Taama Barlaamak Kusaq Retteema Xayyosseh Tan Kusaq Xalu Beyak Hangi Acayuk Takkeh Tanim Yescesse።   Qusba hadal Kee Teknolojih Malak Elle Qaddosennal: Dijital dabaanal tumbulleh amixxige wayta saamitte kee tonnah kaadu baadal qusba gexkalitte bahte. Itiyoppiya Leh Tan Saamit Antifiqquk, Tanih Tan Gibdaabinitteh Taturtuh Gibbatu Abak Geytimtam Yiysixxige. Usuk Yescesem Malah Buxa Faxximtam kee Ciggiilele Doori Teknolojih Duddal Agat Daddoosuh Abaanah Yan Macalal. Dijital Dabaanal Agat Tuxxiiqitte Qaddoosaanam Kee Dacrisoonuh Barlaama Faxxiima Doori Digirtam Yiysixxige. Malah buxak geytime oyti taturte sidiica sanatih addat 42 takke kusaq cugaysoosa tekkem Yascasse ።
Taama sinni baaxô xaylo edde xoqoysimtaamih taagah Dijital xaagih xiinissoh qokol abak taama saami ginaanam Taama akkuk geytimta.::
Jun 28, 2024 162
Addis Ababa waysuk 21 sanat 2016 (ENA) Xijital Oytih Xiinissoh Gitaak Taama Saamih Gino Qokol Abak, Itiyoppiyah Xaylo Taama Saamih Xissimte Gital Akah Tantifiqennah Abak Geytimaanam Taama Kee Duddi Malaak Qaddoose:: Taama Kee Duddi Malaak Topan Gravity Group Company Lih Itiyoppiyah Xayloh Taama Saami Akah Yaysiisen Innah Sittin Gey Abeenim Yiysixxigen.   Tama Sittin Gey Taama Kee Duddi Malaakah Tan Gifti Mufrihat Kaamil Kee Toppan Gravity Xiqsitta Eglak Manaajer Xayrekterih Yan Jean Pierre Sittin Gey Abeenim Yiysixxigen :: Topan Gravity deqsitta Qarab Emirates deqsitta kampaani, matbaqah taamah addat geytimtaah, baadal mango baaxooxal ludditte lee Tah tannal anuk, taama sinna baaxoh addal kee iro baaxoh addal taamâ saami yaceenimih macal akkuk geytimam taama kee Duddi Malaak Gifta Muferihat Kaamil Tescesse :: Tama Cugayso Itiyoppiyal Matbaqat Luddal Abbinossuh Doolat Lih Cattiimak Sittin Gey Abeenim Yiysixxige. Tama Sittin Geyil Itiyoppiyah Xaylo Baxaabaxsa Le Mihratleela Dudda keenik Fayya haanam kee Baad Caddok Baxaabaxsa Le Baaxooxal Taamitaanam Faxximtam Yiysixxige:: Baaxoh addal ginnimteh tan taamak xaqut baad caddol tan qadaaga saamittet xoqoysimoonuh macal abak geytimaanam warse :: Tahah, ixxigaay, xiqtoota kee wakti elle faxxiima caddok ugutak massoosaanam faxximtam qaddoyseh:: Tama Qaynatih Sittin Qunxaaneyti Qusba Ixxiga Kee Ixxiga Akah Geytannah Abak Geytimaanam Yiysixxige:: Dijital Oytih Xiinissol Taama Saamih Gino Qokol Abak, Itiyoppiyah Xaylo Taama Saamih Milaagu Xissiime Gital Akah Yantifiqen Innah Taama Akkuk Geytimtam Tama Malaak Tiysixxige :: Topan Gravity Xiqsitta Eglak Managing Director Jean Pierre Elle Qaddossennal, Nanu Itiyoppiyah Xaylo Taamah Doornem Itiyoppiyah Mihratleelah Aamanuk Kinnim Qaddoose:: Tama Xayrekter Itiyoppiyal Tanih Tan Dudditte Kaxxam Kinnim Ascassuk Aydakaakan Beyteeh kalah Kaaduk Baxaabaxsa Le Dudda Le Qunxaaneyti Taama Saami Edde Antifiqeeni Yiysixxige:: Ta Sitingey Sarimanele Qidaddo Dadal kee Taama Saamih Gino Faxximtam Qaddoysen ::
Dagar-Diig
Mechal dagar diig dokon dudda le ceelalloh asta akkuk bisoh axcele" Engineer Qeysha Macammad kalali qandeh malaak
Jul 8, 2024 67
Addis Ababa waysuk 30 sanat 2016 (ENA) Kalali Qandeh Malaakah Tan Injiner Qisha Macammad Elle Qaddossennal, Mechal Isporti Dokon Isi Diggoysak Mechal Ceelalloh Yakkem Faxximtam Qaddosse. Tonnah kaaduk inkih tan ummattah dudda qokoloonuh abaanah yanin macalal gabah assagolla akah haan innah esserte. Addis Ababal Mechal Dagar Diig Dokon Xissiimay 80 Sanatih Qaffayda Wagittaamal Lakqo Gaaboyna Akkuk Geytimta. Tama taddeerah Addat Milaagu Kee Milaagu Abak Geytimta Exxaaxik Tiyak Teena Mechal Isporti Dokon Kinnim Tama Malaak Qaddosse.   Kalali Qandeh Malaak Isporti Dokon Qokoluh Takkeh Tan Aydaadi Taamat Gabah yassagollaanim Baaxoh Fayxih Yadaareenim Kinnim Kassiisaak Kulli Num Culenti Gaaboysoh Taddeerah Qokolut gabat agle Abaanam Faxximtam Kassisse. Kalali Qandek daga raaqa Itaamaajoor Shuum Fild Marshaal Birhanu Juula Mango Sanootah Mechal dokonut Digir Abeh Yan Shambel Abebe Bikilah Dahab Mexaaliyal Kee Lakqoh Acwa Isi Buxah Marical yekkem warsen.   Filxi Marshaal Birhanu Jula Elle Qaddosennal, Baaxo Dumaahi Giclo Fanah Akah Gacisan Innah Abak Geytimaanamih Taamak, Milaagi Addat Geytimaanam Kee, Kaxxa Milaagi Akah Yakkennah Abaanam Xiiqimtam Yiysixxige. Kalali qandeh fayyale mirocti edde xissimta borxih miraaciini kaxxa taama abtem kee faatit akah yaguudeh yan abto Kinnim Qaddoyse. Inkih Tan Itiyoppiyah Xaylo Kulli Luddal Baaxo Kaxxiini Kinnih Tan Qandeh caddi kee kunnabna Abaanam Faxximtam ascassuk Qokol Akah Aban Innah Seeco Xayyoose. Tama Gudgudul Kalali Qandeh Malaak Injiner Qeysha Macammad Mouse kee Qalali Qandek Data raaqa Itaamaajoor Shuum Filxi Marshaal Birhaanu Juulaay, Dirri Dawah Magaalah Xiinissoh Saqal Kedir Juhar kee Doolatak Fayya Le Miroctiiy, Kalali Qandek Fayya Le Saqolti kee Investerwaay, Agat Caddol Dagar Diig Federeshin Edde Geytimtem kee eglaali qandek dumi xagar diigih maritte Mechal xagar digil yamixxige xagar dig kee fanni mihrat leela tonnah arcibiseenih yaniinim kee canka maritte edde Tengeleh timixxige. Mechal Dagar Diig Dokon 1936 Qaskarak Tewqeh Tan Dagar Diig Marittey Agatak Kalali Qandeh Maysok Astah Kinnim Kee Tah Kaxxam Faxxiima Dagar Diig Dokon Kinnim Qaddoosen.
Dariifâ Dacayri
Qafar rakaakayal Qammih baxi daqaaral anxaxin Ratih Barnaamiji qimbbisen ::
Jul 4, 2024 127
Addis Ababa waysuk 27 sanat 2016 (ENA) Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awwal Qarba Qammih baxi Daqaarak Sidha Fagi Awudal Rakaakayak Caddol Anxaxin Raatih Taddeera Qimmise :: Ta taddiira " Coox Daabissa Baaxo Diggossah tan hora" Itta Maxcol Tama Taddeera gexsoonu Xiqen :: Rakaakayak A saaku qimbimeh yan Anaxaxin Raatih Tadderal Ta hadafah Arcat Heen 250 hektaar takke baaxol coox Daabissiyya Abeenim Qaddoysen :: Tama Taddeeral Amibarah buqre Daddoysih Eglah taama abeynit kee dariifah ayyunta Coox Daabisso Gexseenim kee baxsa luk Burtukaan kee papaya coox mangom daabiseenih Yaniinim Timixxige :: A saakih Ayro Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awwal Qarba elle Qaddoyseh Yan Innal ni ummatta coox daabisaanamih Qaada ossisak Daabisen coox hanaawisaanam faxximtam Qaddoyse :: Daabisen coox mango tuxxiq le coox kinnim Ascassuk ummattah Antifiqimiyyi Fayya Axcuk geytimam qaddosen :: Rakaakayak saqaay buqre kee gino gaddih biiroh saqalah yan Cajji Ibrahim Usmaan tatre sanatih addat yekkeh yan milaagi Rakaakayal sirray buqre kee Anxaxin Raatih taddiiral milaagi Geytimeh Yanim qaddoyse ::   Tama Rakaakayal 900 Alfih Muuz Coox Dabeenim Kee Ta Sanat 131 Alfih Kuntaal Murti Qadaaga Fanah Culeenim Ceelalloh Yescesse :: Rakaakayak saqaay Buqure kee Gino gaddih Biirok ciggiila saqalah yan Gifta Qusmaan Macammad elle yescessennal a sanatih tadderal 10 milyoonih coox daabise loonum qaddoyse :: Tama Cooxih Addak Boolul 60 Gaba Yakmeenim Xiqqimtah Tan Caxâ Baaxoh Coox Kinnim Kee Boolul 40 Gaba Kaadu Silaalak Kee Kalah Tan Hadafah Edde Yantifiqen Innah Abak Geytimaanam Yiysixxige : Tama Tadeera Saqaay Buqure Kee Gino Gaddih Biiro kee Qammih Baxa Buqre Daddoosih Egla Sitta Luk Cattiimak Missoysen Taddeera Kinnim Qaddoysen ::
Baad Caddoh Xaagu
Addatinoona
Afrikah inkittinaaneh egla kee Awroppa Inkiinoh eglah kobox Addis Ababal gexisak geytima
Feb 6, 2024 728
  Agda baxisso 27 2016 Afrikah inkittinaaneh egla kee Awroppah Inkiino Qaafiyat luddal loonuh yanin qokol kee fantaaxaw akah diggoysan innah hadaf leh yan Fayya le kobox kinnih tanim baxxaqisen. Ta koboxul Afrikah inkiinoh eglah Komshiinik Qaafiyataay, binaadamiinô caagiida kee ayyuntiinô daddoosih Komshiineerih yan Minaata Samate Seesumma Kee Awroppah inkittinaaneh eglak Qaafiyat kee maaqiddi amnih Komshiineerih tan Setela Kiriyaakixis elle geytimteh tanim qaddoysen. Ossitinah Afrikak Dalkâ Kalalu kee aftabi fanteenàk (SiXiSi Afrika) miraaciinuy, Beljiyeemik Naharsi qokleenaay, magaalooluk Leenah malaakah yan Kaaroolin Jenez Kee Afrikah inkittinaaneh eglay, Awroppah inkittinaaneh eglah adoytit kee awlaytit edde tengeleh geytimtam qaddoysen.   Ta kobox missosseh tanim Afrikah inkittinaaneh Komshiinik Qaafiyatay, binaadamiinô caagiida kee ayyuntiinô daddoosih exxa Kee Afrikah inkiinoh egla kinnih tanim yiysixxigen. Afrikah inkittinaaneh egla kee Awroppah Inkiinoh egla Qaafiyat luddal loonuh yanin baad caddoh qokolitte akah diggoysan inna kee namma xagorti binaadamiinô qokolih caagiidal baar le walal abe loonum qaddoysen. Itiyoppiyah Xaagih raceenah xaagi elle yascassennal, koboxuk gamadal Awroppah inkittinaaneh egla kee Afrikah inkiinoh eglah Komshiin mango qaynatih qokolittel sittin gey feram abeloonu axcuk qambaalan. Fooca fanah mangih Afrikah gaysak yamballeeh yan Binaadamiinô qokolih fayxi kiboonu Kee sittin catot abak geytimaanah yanin taamoomi alhum rakiibo abak agaarade loonum ta koboxuk qambaalan exxa kinnim yiysixxigen. Awroppah Inkiinoh egla kee awlaytiawlaytiitih tan baaxooxa Afrika kee Awroppah Inkiino Qaafiyat caagidil baxsa le hangisso adda faknu elle abak sidiica ayroh gideh gufne Kee walal abeloonum yiysixxigen. Ta gufnet 2024 Awroppah inkittinaaneh eglah Persedentih tan Beljiyeem ubka le saqalá qaafiyat ayfaafay inki gid takke wadbisso yaaluh Kee Qaafiyat wagittaamal,Afrika Kee Awroppah inkittinaaneh eglaali sittinfanal loonuh yanin qokol akah diggoysan innah hadaf loonuh yaniinim yiysixxigen. Away Awroppah inkittinaaneh eglak Persedent Beljiyeem Afrika lih cattiimak A. L. L. 2024 Qado dirrih alsat Birisleesil Qaafiyatal hangi le fayyo kobox gexsitelem yiysixxigen. Dabboh xiinak Afrikah inkittinaaneh egla kee Awroppah Inkiinoh egla kobox A. L. L. 2022 Beljiyeemik Bireslees magaalal gexsiteh sugem Kee namma xagorti Qaafiyat luddal loonuh yanin fantaaxaw diggoysoonuh fayxi loonum qaddoyseenih sugeenim kassinna. Afrikah inkiinoh eglaa Kee Awroppah inkittinaaneh eglak baxsale fantaaxawah qaafiyat exxah koqol yamixxige. Awroppah Inkiinoh eglak Investment Banki kee Afrikak mawqa Kee culma (export and import) Banki saharak addah tan baaxooxal Qaafiyat gexsitih maysaasa akah takkennah iffooseh yan 200 miliyeenih Yuuro ta fantaaxawak qimbô ceelallo kinnim tamixxige.
Maakellisso
Leedà Parti Baxaabaxsa Le Margaqooqi Kee Afkanitte Elle Daffeysak Gexisak Sugte Madabiino Daffeynak Gaba Kalte
Jan 27, 2024 702
  Addis Ababa, Agda-Baxissok 17, 2016 (ENA) Leedà Parti Agda-Baxissoh Alsak 13 Ila 17 Sanat 2016 Fanah Addis Ababah Magaalal Gexisak Sugen Taama Selta Makaado Kee Fanti Makaadoh Daffeyna Baxaabaxsa Le Margaqooqi Kee Afkanitte Elle Daffeysak Tumurruqe. Partik Fanti Makaado Teyyeeqeh Tan Maybalaalaqal, Daffeynal Itiyoppiyak Siyaasaay, Maddur Kee Ayyuntiino Caagiidaay Tonnah Wakti Caagiida Kee Baad Caddol Tan Caagiidal Baar Le Walal Elle Gexsen “Diglo Qeedabaanamaay, Horah Aamanti Yalleenimi” Iyyah Yan Alhun Xayyowoak Walal Elle Gexsen. Parti Teyyeeqeh Tan Maybalaalaqa Inkih Ahak Gubal Xayyoowele:- Leedà Partik Fanti Makaadoh Daffeynah Maybalaalaqa. Leedà Partik Taama Selta Makaado Kee Fanti Makaadok Madabiino Kobox Agda Baxissoh Alsak 13 Ila 17 Sanat 2016 Fanah Addis Ababah Magaalal Gexisen. Tama Daffeynal Itiyoppiyak Siyaasaay, Maddur Kee Ayyuntiino Caagiidaay Tonnah Baad Caddibnih Caagiidal Hangi Abah Yan “Diglo Qeedabaaanamaay, Horah Aamanti Yalleenimi” Iyyah Yan Alhun Xayyoowak Walal Elle Yekke. Ni Baaxo Itiyoppiya, Baaxo Xisneh Safaral Teetit Boddeh Tan Diglo, Qeedabaanam Elle Duudan Estirateeji Fiirisak, Bar Kee Loqo Taamitaanam Faxximtam Tama Alhuunul Baar Luk Elle Daffeyeh Geytima Elle Nan Daban Adaf Le. Tama Adaf Le Dabaanal, Andafitaanam Dirki Kinni. Tama Adaf Dabaanal Meqe Gurral Edde Nintiffiqimek Qikkiibo Safar Bisoh Neh Heele. Qikkiibo/Meddemer Hadafak Tiyakteyna Kaaduku, Fooca Fanah Horah Tabta Taama Taamitaanam Aytikumussam Kinni. Baaxo Edde Xissimtam Kee Mangattinaaneh Agattiinah Inkittinaane Elle Diggowtama, Horah Tabta Taama Taamitaanam Kinni. Tahah Kaaduk, Away Edde Nan Waktih Kaxxa Silac Yakku Xiiqa. Gersi Katuk, Tama Adaf Dabanal Uma Gurrat Edde Nintiffiqimeki, Gaba Edde Tassagalle Umeenit Tamaggeeh Tonnah Uma Oytitte Baarimtaamak Ugut Abak, Baaxo Xisne Kee Mangattinaane Le Agattiinah Inkittinaane, Canka Mabla Edde Diggoowak Ceeynih Tan Buttah Fantaaxaw Akah Tamaggennah Abta. Ta Ceen Mabla Le Buttah Fantaaxaw Kaaduk, Samadal, Keddaaminnal, Diinil Dariifa Kee Tuxxiiqit Fantaaxaw Isik Diggossah Iyya Kinni. Baaxo Isinni Tuxxiiqih Taagah, Iro Naqboytiitih Tabisak Taylammeh, Isinni Maslacatah Macaltah Iyya Kinni. Tah Kinnuuk, Ta Adaf Dabaanal Tuxxiiqitte Aymagguk Tonnah Gidbaabinitte Aynukusuk Ta Adaf Takke Dagortit Yangicilleenimi Ni Partik Miraaciinu Kee Adoytiitih Abbinossa Lafa Le Abto Kinnim Ta DaffenalMargaqa Tatrusne. Horah Tabtah Tan Fantaaxawitte Baarisak, Ayyunti Fanal Tayseh Tan Baaxo Fantaaxawitte Akah Takkennah Tekkeh Tan Taamah Kusaq Tekke. Ceeyn Mabla Le Buttah Fantaaxawitte Baxaabaxsa Le Agattinaneh Fanal Sittin naqabi Akah Yankullukennah Abeenih Yanin Taama Keenik Barqteh Tanim Nabalu Xiqne. Horaak Horah Tabta Fantaaxawitte Diggoysak Mangattinaaneh Agattiinah Inkittinaane Akak Maqar Le Baaxo Xissimtuh Takkeh Tan Macalette Meqe Xalootu Akak Geytimeh Yanim Nismite. Tahak Taturak Ninni Cuggaaneey, Afrikah Gaysa Kee Baada Lih Linoh Nan Fantaaxawih Caagiida Maca Celeelam Kusaaqisne. Kilbatal Carbiik Ugut Abak Xabbocowte Sugte Ayro Korma Baaxooxa Lih Luk Sugne Angaaraw, Dumih Araca Fanah Adaaruk Geytimaamaay, Ayro Mawqa Dariifa Lih Linoh Nan Angaaraw Maqarroowak Geytimam Nabalu Xiqne. Ni Baaxok Maddur Angagoyyih Caagiida Wagittaamal Kusaq Elle Yekkeh. Konooy Takke Lafa Lafa Le Maddur Qamuuditte Axcih Buqreey, Maqaddiniiy, Turuuzimiiy, Murtissoh Industrih Langi Kee ICT Caddol Tekkeh Tan Taama Maca Celtam Xayyoosak Walal Elle Yekke. Amolladih Maddur Dadal Tatre Mizaaniyyat Liggidak Boolul 7.2 Gabah Sugtem Nuble. Buqreey, Industri Kee Ayfaf Langittel Yaakumik Ciggiilil Dadalal Kaxxa Doori Digireenim Kusaq Elle Yekke. Sanat 2016 Mizaaniyyat Liggidak Maddur Dadal Boolul 7 Ximmo 9 Gaba Akkeleemih Akkal Akak Daffeyeh Geytima. Tahim Arac Akah Xagtannah Miraaciinu Kee Adoytit Ummatta Lih Gacak Raqteh Tan Udduurah Addat Maqar Le Taama Takkem Faxximtamih Margaqa Elle Tatre.   Maaliyyah Langil Dadal Kee Gudussoooy, Buqre Kee Murtissooy, Madaaberiya Limo Kee Fixiixisiyyaay, Awqenti Tellemmooy, Maqaddin Murtiiy, Sokkar Industrih Caagiidal Baar Le Walal Elle Yekke. Fooca Fanah Diggowtam Elle Dudda Caagiidal Afak Elle Daffeye. Ni Baxo Fayya Le Caddol Milaagu Elle Baahak Geytimtah Tan Sirray Murti Kee Anxarin Raatih Taddeera, A Mizaaniyyatioh Liggidal Yayse Gurral Taama Akah Takkennah Afkan Elle Yontocowwe. Taama Saamih Giniyyih Taamoomi Diggoysak Tonnah Limo Fayya Sahhalloosak, Ummattak Mano Maysaasal Tekkeh Tan Taamah Kusaq Akak Yekkeh Yanim Kee Fooca Fanah Takkem Faxximta Taamah Caagiidal Margaqa Elle Yontocowwe. Meegga Prirojektittet Tanih Tan Adafitteh Calli Akah Abak, Gaba Akah Kaltannah Taama Tekkeh Tanim Tumbulle. Raqteh Tan Udduurah Addat Gaba Kalteemik Dooqayso Akah Takkennaay, Taqabitteh Calli Akah Abe Weenim Kaaduk Calli Akah Abak Xayih Gaba Akah Lanan Innah Afkan Elle Yontocowwe. Asqassaabe Karawwad Kaaduk Sanat 2017 Mizaaniyyat Liggidal Gaba Akah Kalannah Taama Akkuk Geytimtam Qaddowte. Maddur Dadal Ahak Bisoh Akah Gexe Wannah Adaf Elle Takkeh Taniimik Tiyakteyna Tama Ceeyn Mabla Leh Tan Buttah Fayxi Leh Tan Fantaaxawal Katasseh Tan Dariifa Booditte Kinni. Tama Booditteh Calli Abak, Leeda Safar Yayse Gurral Sissikaane Akah Tallennah Abaanam Kee Ummatta Tuxxiq Diggossam Duddah Tan Gurral Baaxok Salaam Digowtuh, Tittikiyyeh Tan Butta Lih Qimbimeh Yan Salaam Doorititte Akah Diggowtannah Afkan Elle Daffeyeh Geytima.Salaam Poletikah Gital Essero Xayyossah Tan Dagortih Salaam Giti Xiqqimma Intam Fanah Bica Akah Tallennah Abaanamaay, Isinni Hadaf Kaaduk Kookaxawat Abbinossam faxxah Tan Dagortih Kaaduk, Faxximtah Tan Madqa Dacayri Taama Maqar Le Gurral Akah Takkennah Margaqa Elle Tatrusen. Itiyoppiya Dadalak Geytimah Yan Ummatta Qadad Kee Madduuru Lih Gexam Xiiqa Baddi Afa/Furda Teetih Faxxiimam Parti Daffesseh Tan Afkanak Ugut Abak, Tekkeh Tan Taama Maca Celtam Kusaq Elle Yekke. Somalilandi Lih Yekkeh Yan Sittin Gey Gili, Itiyoppiya Dariifa Maddur Kee Qaada Fantaaxawal Leh Tan Mabla Taybullem Kinnim Tama Dafynal Baar Luk Tumbulle. Fooca Fanah Qimbimeh Yan Sittin Gey Abina Fanah Akah Tamaatennah, Kalah Tan Cuggaane Baaxooxa Lih Ossetina Baddi Furdah Doorititte Yeceenih Harigaanamih Gersitil Geytam Elle Dudda Taamal Hangi Acayuk Taama Akah Takkennah Margaqa Elle Taturte. Qaafiyat Le Baaxo Fantaaxaw Akah Yan Innah Abtam Dudda Caagiidak Tiyakteyna Agat Agaarad Arac Akah Xagtannah, Tabsi Qadli Kee Dumi Gaaduleh Aygadad Taddeera Elle Faxximta Gitittel Meqe Xalootul Arac Xagak Gaba Akah Kaltannah, Ni Parti, Doolat Miraacissa Parti Kinnuuk, Teetik Qambalsimta Taamak Awqele. Piritooriyah Sittin Geyik Geytimeh Yan Salaam Xaloot Hanaawisak, Tambulleh Tan Coocitte Kibak, Sarrimaane Le Salaama Fanah Akah Tabtannah Ni Parti Qimbisse Macal Diggoosele. Partik Adda Giclo Diggoysak, Agattiinaanel Xissimte Mangattinaane Le Mabla Diggoysak, A Dabaanih Adafitte Abuud Aynukusu Tonnah Aggadow Aymagguk, Baxaabaxsa Le Dagortik Ruuban Dirab Oytitte Meqe Gurral Koositak, Asmat Le Oyta Kulli Caddol Ummattah Acayuk, Sayber Kee Dijitalayzeshinih Yaklke Baaxo Dudda Gablusak, Konooy Takke Maddur Qamuudittel Qimbisneh Nan Dadal Gita Diggoysak, Ayyuntiino Daddoosih Taama Yaysissikeenim Kee Mexxat Akak Diggoysaanamaay, Nammay Takko Kee Mango Langih Dippilomaasih Fantaaxawittel Nuskuttube Xalootitte Baarisak, Sanat 2016 Mizaaniyyat Liggida Xaloot Luk Gaba Akah Kaltannah, Ni Partih Miraaciinuuy, Adoytiitiiy, Anaakarta Partitteey, Daddos Maglableela Kee Inkih Tan Ummatta Kenik Qambalsimtam Inkih Akah Aban Innah Leedà Parti Ahak Amal Seeco Xayyossa.
Baxsa Le Xaagu
Mangih Tumbulliyem
Cibtaati
"Raqateh Tan Korider Daddos Taamomi Sissikuk Ayfaafay Fan Culsoonih Dudda Haynam Abenno " Kantiba Axaneche Abeebe
Jun 10, 2024 273
Addis Ababa waysuk 3 sanat 2016 (ENA) "Raqateh Tan Korider Daddos Taamomi Sissikuk Ayfaafay Fan Culsoonih Dudda Haynam Abe Loonum Axxis Ababah Magaalah Xinisso Kantiba Axaneche Abeebe Qaddose :: m Gifti Axaneche Abeebe Isi Ayyuntiino goliil Elle Qaddoseh Tan Innal Akah Yibbixen 3 Alsih Addat Piyassak Axwa Kassitto Dariifa Kee Arat kiilo Korider Daddos Taamoomi Gaba Kaltem Qaddose :: Tohuk Amakkaquk N/Malaak D/r Abiy Acmad kee Naharsi malaakih Buxah Ina Gifti Zenashe Tayachewu kee Kalah Tan Doolatak Fayya lee Miraacini Kusaaqay Gexsen :: Axxis Ababah Magaala Miraacisanamih Masquliyat Ummattak Hirigne wak Tet Daddosnuh Xagana Culak Qemmisne Taama kinnuk Axcuk Qaddose Kantiiba Gifti Axaaneche Abeebe Horal Tabtah Guddafa kee Tu Taanu Allesini Magaala Tet Abnuh Xagana Culne Sugne Axcuk Tescessek Lakal Amah nee Xagana Abinal Asisne Itte :: Hiriga Saytun Araaxa : Hiriga 24/7 Macalta Arat kiilo Away siinih Teet Missosneh Tet Saytunaane kee Qaxmaqaane Aynukuse Kal Ciggilta Horal Tet Tabisa Axcuk Farmoy Tatrusse :: l Korider Daddos Taama Qemmimte Wak Nellih Ugutteh Qokolte Dagorti kee Gaddaloolay Xisne Missoynaaniy Mihratleela kee Taama Abeyniitiy Miraacinu kee Federaala Missoynaani Kulsa lee Gadda Gacisse :: Kullimik Naharal Naharsi Malaak D/r Abiy Acmad Aben Yan Qokol kee Kattaatah Kulsa lee Gadda Gacissah Tanim Kantiiba Axaaneche Abeebe Qaddose :: Raqateh Tan Korider Daddos Taamomi Sissikuk Ayfaafay Fan Culsoonih Dudda Haynam Abeloonum Kantiba Axaneche Abeebe Tescesse
Ithioppiyak Xaagi Ayfaafayih Missoyna
2016