Angafoota Oduu
Beeksisoonni daldalaa aadaa fi xinsammuu hawaasaa  hubannaa keessa hingalchine miidiyaan akka hintamsaane to’annoon taasifamu cimuu qaba
Jul 14, 2024 23
Adoolessa 07/2016(TOI)- Beeksisoonni daldalaa aadaa fi xinsammuu hawaasaa hubannaa keessa hingalchine miidiyaan akka hintamsaane to’annoon taasifamu cimuu akka qabu ibsame. Dambii fi qajeelfamni beeksisoonni miidiyaa hawaasaan darban qindoominaan to’achuu dandeessisu qophaa’uunsaas ibsameera. Beeksifoonni daldalaa tokko tokko nama hawachuuf jecha ergaan dhugaarraa fagaate miidiyaan yeroo darban mul’ata. Dnabiin miidiyaa kun beeksisoonni daldalaa addaddaa miidiyaan darban aadaa fi xinsammuu ummataa hubannoo keessa akka galchan nidirqisiisa. Abbaa taayitaa miidiyaalee Itiyoophiyaatti ittigaafatamaan deeskii hordoffii beeksisaa Yoonaas Faantaayee TOItti akka himanitti, beeksisoonni daldalaa miidiyaaleen darban qabiyyee aadaa fi duudhaa hawaasaatii ala ta’an akka hinqabaanne labsiin miidiyaa nidirqisiisa. Abbaan taayitichaa kana to’achuuf qofaasaa hojjechuu waan hindandeenyeef qaamolee mootummaa hojii to’annaa hojjetan waliin waliigaltee mallatteessee hojiitti galamuusaa himaniiru. Kanneen keessaa ejensii sadarkaalee Itiyoophiyaa, ministeera Turizimii, abbaa taayitaa gabaa kaappitaalaa, dhaabbata barmootaa fi leenjii akkasumas abbaa taayiyaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaa akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Beeksisoota barmoota olaanoo dhaabbata barmoota olaanaa, dhimmoota aksiyoonaa abbaa taayitaa gabaa kaappitaalaa, sadarkaalee oomishaa fi tajaajilaa qaamolee to’attootaa fi dureeyyii waliin ta’uun beeksisoonni tamsaafaman seeraa fi sirna akka eegan hojjetamaa jira jedhan. Abbaa taayitaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaatti ogeettiin galmee fi eyyamaa nyaataa Baqqalach Jabeessaa beeksisoonni nyaataa fi dhugaatii miidiyaaleen darban dhiibbaa xiinsammuu ummatarratti akka hingeessifne ofeeggannoon nibarbaachisa jedhan. Nyaannii fi dhugaatiin kamiyyuu qulqullunnii fi nageenyisaa eegamee hawaasa akka qaqqaban abbaan taayitichaa oomishuurraa kaasee hordoffii fi to’annaa akka taasisu eeraniiru. Oomishni oomishamu sadarkaa barbaachisu guutee abbaa taayitichaan erga galmeeffamee booda beeksifni akka himamu eyyamni nikennamaaf jedhaniiru. Oomishoonni qulqullinaa fi nageenyasaanii eeggatanii gabaaf akka dhihaatanii fi sana boodas hordofuun tarkaanfii fudhachuurratti xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Fuulli marsariitii babal’achuurraa kan ka’e beeksisoonni addaddaa akka tamsa’an ogeettiin kun nidubbatu. Abbaan taayitichaa dhimma kana qindoominaan ittisuuf dambii fi qajeelfama qopheessuusaas akkasuma.
Nageenya magaalaa keenyaa eegsifnee misooma si’achiisuuf deeggarsi hojjetaa mootummaa cimuu qaba-ittaanaa dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar
Jul 12, 2024 684
Adoolessa 05/2016 (TOI)- Nageenya magaalaa keenyaa eegsifnee hojiilee misooma jalqabaman si’achiisuuf hojjetaan mootummaa deeggarsa taasisu cimsuu akka qabu cimuu akka qabu ittaanaan dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar obbo Goshuu Indaalaamaawu ibsan. Konfaransiin nageenyaa hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalichaa mata duree “hundi nageenyaaf nageenyi hundaaf” jedhuun magaalaa Bahaardaaritti taa’amaa jira. Ittaanaan dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar obbo Goshuu Indaalaamaawu akka jedhanitti, tumsi nageenya magaalichaa eegsisuuf taasifame bu’aa buuseera. Hojjetaan mootummaa fi hawaasni magaalichaa nagaa jaalatu nageenya argameef gumaacha olaanaa taasisuusaanii himaniiru. Fuulduras hojjetaan mootummaa nageenya amma argate ittifufsiisuun hojiilee misoomaa magaalichatti jalqabaman xumuraan gahuuf deeggarsasaa cimsee itti fufuu akka qabu ittaanaan dursaa kantiibaa magaalichaa ibsaniiru. Kana malees rakkoo kamiyyuu furuun kan danda’amu marii nageenyaan ta’uu hojjetaan mootummaa hubatee kana milkeessuuf qoodasaa akka bahatu himaniiru. Kun ammoo hojii tuurizimii, daldalaa fi invastimantii magaalichaa si’achiisuun fayyadama hawaasaa guddisuuf haala mijataa akka uumu dubbataniiru. Miseensonni hooggansaa fi hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalichaa sadarkaan jiran konfaransicharratti hirmaachaa jiru.
Kan mul'ate
Beeksisoonni daldalaa aadaa fi xinsammuu hawaasaa  hubannaa keessa hingalchine miidiyaan akka hintamsaane to’annoon taasifamu cimuu qaba
Jul 14, 2024 23
Adoolessa 07/2016(TOI)- Beeksisoonni daldalaa aadaa fi xinsammuu hawaasaa hubannaa keessa hingalchine miidiyaan akka hintamsaane to’annoon taasifamu cimuu akka qabu ibsame. Dambii fi qajeelfamni beeksisoonni miidiyaa hawaasaan darban qindoominaan to’achuu dandeessisu qophaa’uunsaas ibsameera. Beeksifoonni daldalaa tokko tokko nama hawachuuf jecha ergaan dhugaarraa fagaate miidiyaan yeroo darban mul’ata. Dnabiin miidiyaa kun beeksisoonni daldalaa addaddaa miidiyaan darban aadaa fi xinsammuu ummataa hubannoo keessa akka galchan nidirqisiisa. Abbaa taayitaa miidiyaalee Itiyoophiyaatti ittigaafatamaan deeskii hordoffii beeksisaa Yoonaas Faantaayee TOItti akka himanitti, beeksisoonni daldalaa miidiyaaleen darban qabiyyee aadaa fi duudhaa hawaasaatii ala ta’an akka hinqabaanne labsiin miidiyaa nidirqisiisa. Abbaan taayitichaa kana to’achuuf qofaasaa hojjechuu waan hindandeenyeef qaamolee mootummaa hojii to’annaa hojjetan waliin waliigaltee mallatteessee hojiitti galamuusaa himaniiru. Kanneen keessaa ejensii sadarkaalee Itiyoophiyaa, ministeera Turizimii, abbaa taayitaa gabaa kaappitaalaa, dhaabbata barmootaa fi leenjii akkasumas abbaa taayiyaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaa akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Beeksisoota barmoota olaanoo dhaabbata barmoota olaanaa, dhimmoota aksiyoonaa abbaa taayitaa gabaa kaappitaalaa, sadarkaalee oomishaa fi tajaajilaa qaamolee to’attootaa fi dureeyyii waliin ta’uun beeksisoonni tamsaafaman seeraa fi sirna akka eegan hojjetamaa jira jedhan. Abbaa taayitaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaatti ogeettiin galmee fi eyyamaa nyaataa Baqqalach Jabeessaa beeksisoonni nyaataa fi dhugaatii miidiyaaleen darban dhiibbaa xiinsammuu ummatarratti akka hingeessifne ofeeggannoon nibarbaachisa jedhan. Nyaannii fi dhugaatiin kamiyyuu qulqullunnii fi nageenyisaa eegamee hawaasa akka qaqqaban abbaan taayitichaa oomishuurraa kaasee hordoffii fi to’annaa akka taasisu eeraniiru. Oomishni oomishamu sadarkaa barbaachisu guutee abbaa taayitichaan erga galmeeffamee booda beeksifni akka himamu eyyamni nikennamaaf jedhaniiru. Oomishoonni qulqullinaa fi nageenyasaanii eeggatanii gabaaf akka dhihaatanii fi sana boodas hordofuun tarkaanfii fudhachuurratti xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Fuulli marsariitii babal’achuurraa kan ka’e beeksisoonni addaddaa akka tamsa’an ogeettiin kun nidubbatu. Abbaan taayitichaa dhimma kana qindoominaan ittisuuf dambii fi qajeelfama qopheessuusaas akkasuma.
Nageenya magaalaa keenyaa eegsifnee misooma si’achiisuuf deeggarsi hojjetaa mootummaa cimuu qaba-ittaanaa dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar
Jul 12, 2024 684
Adoolessa 05/2016 (TOI)- Nageenya magaalaa keenyaa eegsifnee hojiilee misooma jalqabaman si’achiisuuf hojjetaan mootummaa deeggarsa taasisu cimsuu akka qabu cimuu akka qabu ittaanaan dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar obbo Goshuu Indaalaamaawu ibsan. Konfaransiin nageenyaa hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalichaa mata duree “hundi nageenyaaf nageenyi hundaaf” jedhuun magaalaa Bahaardaaritti taa’amaa jira. Ittaanaan dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar obbo Goshuu Indaalaamaawu akka jedhanitti, tumsi nageenya magaalichaa eegsisuuf taasifame bu’aa buuseera. Hojjetaan mootummaa fi hawaasni magaalichaa nagaa jaalatu nageenya argameef gumaacha olaanaa taasisuusaanii himaniiru. Fuulduras hojjetaan mootummaa nageenya amma argate ittifufsiisuun hojiilee misoomaa magaalichatti jalqabaman xumuraan gahuuf deeggarsasaa cimsee itti fufuu akka qabu ittaanaan dursaa kantiibaa magaalichaa ibsaniiru. Kana malees rakkoo kamiyyuu furuun kan danda’amu marii nageenyaan ta’uu hojjetaan mootummaa hubatee kana milkeessuuf qoodasaa akka bahatu himaniiru. Kun ammoo hojii tuurizimii, daldalaa fi invastimantii magaalichaa si’achiisuun fayyadama hawaasaa guddisuuf haala mijataa akka uumu dubbataniiru. Miseensonni hooggansaa fi hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalichaa sadarkaan jiran konfaransicharratti hirmaachaa jiru.
Siyaasa
Nageenya magaalaa keenyaa eegsifnee misooma si’achiisuuf deeggarsi hojjetaa mootummaa cimuu qaba-ittaanaa dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar
Jul 12, 2024 684
Adoolessa 05/2016 (TOI)- Nageenya magaalaa keenyaa eegsifnee hojiilee misooma jalqabaman si’achiisuuf hojjetaan mootummaa deeggarsa taasisu cimsuu akka qabu cimuu akka qabu ittaanaan dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar obbo Goshuu Indaalaamaawu ibsan. Konfaransiin nageenyaa hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalichaa mata duree “hundi nageenyaaf nageenyi hundaaf” jedhuun magaalaa Bahaardaaritti taa’amaa jira. Ittaanaan dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar obbo Goshuu Indaalaamaawu akka jedhanitti, tumsi nageenya magaalichaa eegsisuuf taasifame bu’aa buuseera. Hojjetaan mootummaa fi hawaasni magaalichaa nagaa jaalatu nageenya argameef gumaacha olaanaa taasisuusaanii himaniiru. Fuulduras hojjetaan mootummaa nageenya amma argate ittifufsiisuun hojiilee misoomaa magaalichatti jalqabaman xumuraan gahuuf deeggarsasaa cimsee itti fufuu akka qabu ittaanaan dursaa kantiibaa magaalichaa ibsaniiru. Kana malees rakkoo kamiyyuu furuun kan danda’amu marii nageenyaan ta’uu hojjetaan mootummaa hubatee kana milkeessuuf qoodasaa akka bahatu himaniiru. Kun ammoo hojii tuurizimii, daldalaa fi invastimantii magaalichaa si’achiisuun fayyadama hawaasaa guddisuuf haala mijataa akka uumu dubbataniiru. Miseensonni hooggansaa fi hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalichaa sadarkaan jiran konfaransicharratti hirmaachaa jiru.
Naannawwichaatti nageenyi waaraan kan uumameef humni nageenyaa fi hawaasni qindoominaan waan hojjetaniifi.
Jul 11, 2024 111
Adoolessa 4/2016(TOI) - Naannawwichaatti nageenyi waaraan kan uumameef humni nageenyaa fi hawaasni qindoominaan waan hojjetaniifi jedhan Itti anaan Itaamaajoorii shuumii waliigalaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Ababaawu Taaddasee. Jilli qondaaltoota raayyaa ittisa biyyaa fi hoggantoota humna nageenyaa biroo Jeneraal Ababaawu Taaddasee durfamu baha Itoophiyaatti kan argaman naannawwaa dirqamaa fi naannawichaatti humnoota nageenya bobba'an daawwataniiru. Jeneraal Ababaawu Taaddasee wayita kana akka himanitti; Haali nageenyi waaraa naannoo Somaaleetti uumamee jiru yeroon naannolee biyyatti biroo keessaatti dhugoomuun gara misoomaatti ceenu fagoo miti jedhaniiru. Hojii cimaa raayyaan keenya hojjeteen nageenyi naannawwichaa kan mirkanaa'ee aarsaa cimaa Iiziin bahaa, poolisii fi uummanni naannichaa akkasuma polisiin federaalaa kanafalaniin ta'uu himanii kanattis biyyi isaaniin akka boontu himaniiru. Alshabaabii fi kanneen guddinaa fi badhaadhina Itoophiyaa hin barbaanne qindaa'anii hojjechuun gocha shororkeesummaa hedduu raawwachuuf yaalanis raayyichii fi uummanni hirmannaa si'ataa taasisaniin fedhii isaanii maseensuun danda'ameeras jedhaniiru. Naannawwichatti hojiiwwaan cicimoon biyya jijjiruu danda'an kan itti hojjetaman waan ta'eef hojjetoonni nageenyi isaanii eegamee yaaddoo nageenyaa malee akka hojjetan taasisuuf humnoonni nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun gahee olaanaa bahachaa akka jiranis himaniiru. Koreen qindaa'a humna nageenyaa hojii isaa cimsee itti fufuun qirmani isaa kan milkaa'e akka ta'u erga isaa karaa sirriin raawwachaa kan jiru fi gara fuula duraattis uummata akka koree tokkootti fayyadamuun hojii misoomarratti hirmaachuun hojii ijoo korichaa ta'uu akka qabu hubachiisuu ragaan rayyaa ittisa biyyarra argame ni muli'isa.
Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa haala idil addunyaa yaada keessa galchuun faayidaan biyyaa fi waloomni lammiilee akka gabbatu xiyyeeffannoon nihojjeta
Jul 11, 2024 80
Adoolessa 04/2016(TOI)- Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa haala idil addunyaa yaada keessa galchuun faayidaan biyyaa fi waloomni lammiilee akka gabbatu xiyyeeffannoon akka hojjetu hojii raawwachiisaan olaanaa dhaabbatichaa Seeyifee Darribee ibsan. Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad bakka argamanitti sagantaa miidiyaan biyyaaf 2016 jedhuun qophaa’erratti beekamtii addaa badhaafameera. Hojii raawwachiisaan olaanaa tajaajila oduu Itiyoophiyaa Seeyifee Darribee badhaasa kana ministira muummee doktar Abiyyi Ahimad harkaa fudhataniiru. TOIn beekamtiin addaa kennameef fedhii biyyaa fi ummataarratti xiyyeeffachuun faayidaa biyyaalessaa fi kabaja biyyaaf caalaatti hojjechuuf humna dabalataa akka ta’u ibsaniiru. Beekamtiin kun kan nuuf kenname hunda waan beekneef osoo hintaane boru carraaqqii caaluun faayidaa biyyaalessaarratti xiyyeeffachuun akka hojjennuu fi ergama keenya sirnaan akka baanu yaada keessa galchuunidha jedhaniiru. Kan amma ammaatti hojjenne kan caallu boru boru waan nu’eeggatuuf fuuldura faayidaa biyyaa fi ummataaf caalaatti akka hojjenni imaanaa nuuf kennamedha jedhan. Faayidaa biyyaalessaa fi kabaja biyyaaf dursa kennuun dursa ofiif kennuu waan ta’eef xiyyeeffannoon hojjechuu qabna jedhan. Hiyyummaan kabaja akka hinqabne hubachuun badhaadhinni Itiyoophiyaan bira gahuuf barbaaddu akka mirkanaa’u waloomuun carraaquun akka barbaachisu ibsaniiru. Beekamtiin kun hojii hojjettoonni TOI ergama waliigaltee biyyaalessaa uumuu dhaabbannisaanii qabate yaada keessa galchuun hojjetaniin kan argame ta’uu dubbataniiru. Fuulduras haala idil addunyaa hubannaa keessa galchuun faayidaa fi kabaja biyyaaf akkasumas waloomni lammiileef akka gabbatu xiyyeeffannoon akka hojjetan mirkaneessaniiru. TOIn walitti hidhamiinsa miidiyaalee waliin qabu cimsuun hojiilee dhimma biyyaa fi qaxanaa gurguddoo hojjetu cimsee akka ittifufu ibsaniiru. Tajaajilli komunikeeshinii mootummaa hojii fuuldura hojjetamuuf kaka’umsa haala uumuun onnachiisuunsaa isa galateeffachiisa jedhaniiru. Keessumaa ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad xiyyeeffannaa addaa kennuun miidiyaaleen imala badhaadhina Itiyoophiyaa mirkaneessuuf taasifamu keessatti qooda guddaa waan qabaniif beekamtii kennuunsaaniif galateeffataniiru.
Waamichi nageenyaa Kaawunsilichaa akka milkaa'uuf gahee isaanii akka bahan hojjetoonni mootummaan godina jiddugala Gondor beeksisan.
Jul 10, 2024 321
Adoolessa 3/2016(TOI) - Naannoo Amaaraatti rakkoo nageeya jiru karaa nagaan furuuf waamicha nageenyaa Kaawunsiiliin Nageenyaa taasise akka milkaa'uuf gahee isaanii kan bahan ta'uu hojjetoonni mootummaa godina jiddugala Gondor beeksisan Mata duree '' Nageenyi hundaaf hunduu nageenyaaf'' jedhuun konfireensiin nageenyaa hojjetoota godinicha har'a magaalaa Gondoritti geggeeffameera. Hojjetoonni mootummaa konfireensii kanarratti argama kan yaada isaanii kennan akka himanitti; rakkoo nageenya naannicha keessa tureen miidhaan namoomaa fi dinagdee mudachuu himaniiru. Kanaaf waamichi nageenyaa Kaawunsiliin nageenyaa taasise kan yeroo isaa eeggate waan ta'eef galma ga'insa isaaf gahee keenya ni baana jedhaniiru. Waamicha nageenyaa kun nageenya godinichaa fi naannichaaf bu'aan qabu baay'ee guddaa ta'uu himaniiru. Nageenyi fedhii fi tattaaffii qaama tokkoo qofaan kan mirkanaa'u waan hin taaneef rakkoowwaan jiran furuuf waamicha kaawunsiliin nageenyaa dhiheesse fudhachuun hunduu mariif dursa kennuu akka qaban eeraniiru. Bulchaan godina jiddugala Gondor obbo Warquu Hayilemaaram tattaaffiin mootummaan naannichatti nageenyi waaraan akka jiraatuuf taasisaa jiru akka milkaa'uuf hojjetonni mmootummaa deeggarsa taasisan cimsanii akka itti fufuu qabu jedhaniiru. Waamichi nageenyaa Kaawunsiliin nageenyaa taasise akka milkaa'uuf mootummaanis ejjeennoo cimaa kan qabu ta'uu ibsaniiru. See insights and ads Boost post Like Comment Send Share  
Mootummaan gaaffilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii hawaasni gaafatu deebisuuf xiyyeeffannoon nihojjeta-doktar Tasfaayee Beeljigee
Jul 10, 2024 103
Adoolessa 03/2016(TOI)- Mootummaan gaaffilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii hawaasni gaafatu deebisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru mana maree bakka bu’oota ummataatti ministirri itti waamamaa mootummaa doktar Tasfaayee Beeljigee ibsan. Miseensonni mana maree bakka bu’oota ummataa Guraandhala bara 2016 ummata isaan filate waliin bakka ittifilamanitti wayita mari’atan gaaffileen misoomaa fi bulchiinsa gaarii dhaabbilee raawwachiiftotaa akka qaqqabu taasifameera. Gaaffileen hawaasarraa ka’an mana marichaan qidaa’anii qaamolee qooda fudhattootaaf ergaman kanneen deebii argatanii fi hin argatiin adda baasuun fuulduratti xiyyeeffannoon hojjechuun gaaffii misoomaa ummataaf deebii hatattamaa kennuuf dhaabbilee raawwachiiftotaa waliin mari’achaa jira. Gaaffilee ummataa kanneen ministirri gargaartuun itti waamamtuu mootummaa adde Masarat Hayilee dhiheessaniiru. Marii Kanaan ministirri Barmootaa, fayyaa, qonnaa, hojii fi dandeettii, hooggantoonni humna elektiriikii fi tajaajila elektiriikii akkasumas hooggantoonni komishinii hooggansa hojii yaaddoo balaa gaaffilee ummanni kaaseef deebii fi ibsa kennaa jiru. Mana maree bakka bu’oota ummataatti miistirri itti waamamaa mootummaa doktar Tasfaayee Beeljigee, mootummaan mootummaan gaaffilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii hawaasarraa ka’aniif deebii kennuuf xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru dubbachuusaanii odeeffannoon mana maree bakka bu’oota ummataarraa argame nimul’isa.
Dargaggoonni aadaa waliin mari’achuu fi wal dhaggeeffachuu horachuudhaan marii biyyaalessaa keessatti gahee isaanii akka ba’atan waamichi taasifame
Jul 9, 2024 502
Dargaggoonni aadaa waliin mariyachuu fi wal dhaggeeffachuu horachuun marii biyyaalessaa keessatti gahee isaanii ba’achuu akka qaban Komishinarri Olaanaa Komishinii Marii Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Piroofeesar Masfin Aar’ayaa waamicha dhiyeessan. Waltajjiin dargaggootaa Komishiniin marii biyyoolessaa Itiyoophiyaa qopheesser magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Mariin kun mata duree "Gahee fi hirmaannaa dargaggoonni marii biyyaalessaa keessatti qaban" jedhuun gaggeeffamaa jira. Komishinarri Olaanaa Komishinichaa Proofeesar Masfin Aara’yaa haasaa waltajjicha irratti taasisaniin dargaggoonni aadaa mari’achuu fi wal dhaggeeffachuu gabbifachuun marii biyyaalessaa keessatti gahee isaanii akka ba’an gaafataniiru. Ijaarsa biyyaa nagaa fi tasgabbaa’aa ta’eef ga’een dargaggootaa ol’aanaa ta’uus dubbataniiru. Marii dhaloota jidduutti jiraachuu qabuu akkasumas akkaataa qooda dargaggootaa marii biyyaalessaa keessatti guddisuun itti danda’amu yaanni maree waltajjicharratti komishinarootaan dhihaatee mari’atamaa jira. Dargaggoonni 200 ol guutuu biyyattii irraa walitti dhufan marii Kana irratti hirmaachaa jiru. Qaama boqonnaa marsaa sadaffaa kan ta’e boqonnaan maree ajandaa adda baasuu Komishiniin marii biyyoolessaa Itiyoophiyaa Caamsaa bara 2016 magaalaa Finfinneetti gaggeessee akka ture ni yaadatama. Bakka bu’oonni waldaalee fi dhaabbilee, bakka bu’oonni mootummaa, bakka bu’oonni paartilee siyaasaa fi namoota dhiibbaa uumanii akkasumas bakka bu’oonni kutaalee hawaasaa adda addaa irraa filataman ajandaalee walitti qabaman qindeessuun maricharratti dhiheessaniiru. Adeemsi ajandaa walitti qabuu naannolee biroo fi bulchiinsa magaalaa Dirreedawaatti kan raawwatamu ta’uu odeeffannoon komishinicharraa argame ni eera. Fuulduras naannolee biroo fi bulchiinsa magaalaa Dirreedawaatti ajandaan akka walitti qabamu odeeffannoon komishinicharraa argame nimul’isa.
Siyaasa
Nageenya magaalaa keenyaa eegsifnee misooma si’achiisuuf deeggarsi hojjetaa mootummaa cimuu qaba-ittaanaa dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar
Jul 12, 2024 684
Adoolessa 05/2016 (TOI)- Nageenya magaalaa keenyaa eegsifnee hojiilee misooma jalqabaman si’achiisuuf hojjetaan mootummaa deeggarsa taasisu cimsuu akka qabu cimuu akka qabu ittaanaan dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar obbo Goshuu Indaalaamaawu ibsan. Konfaransiin nageenyaa hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalichaa mata duree “hundi nageenyaaf nageenyi hundaaf” jedhuun magaalaa Bahaardaaritti taa’amaa jira. Ittaanaan dursaa kantiibaa magaalaa Bahaardaar obbo Goshuu Indaalaamaawu akka jedhanitti, tumsi nageenya magaalichaa eegsisuuf taasifame bu’aa buuseera. Hojjetaan mootummaa fi hawaasni magaalichaa nagaa jaalatu nageenya argameef gumaacha olaanaa taasisuusaanii himaniiru. Fuulduras hojjetaan mootummaa nageenya amma argate ittifufsiisuun hojiilee misoomaa magaalichatti jalqabaman xumuraan gahuuf deeggarsasaa cimsee itti fufuu akka qabu ittaanaan dursaa kantiibaa magaalichaa ibsaniiru. Kana malees rakkoo kamiyyuu furuun kan danda’amu marii nageenyaan ta’uu hojjetaan mootummaa hubatee kana milkeessuuf qoodasaa akka bahatu himaniiru. Kun ammoo hojii tuurizimii, daldalaa fi invastimantii magaalichaa si’achiisuun fayyadama hawaasaa guddisuuf haala mijataa akka uumu dubbataniiru. Miseensonni hooggansaa fi hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalichaa sadarkaan jiran konfaransicharratti hirmaachaa jiru.
Naannawwichaatti nageenyi waaraan kan uumameef humni nageenyaa fi hawaasni qindoominaan waan hojjetaniifi.
Jul 11, 2024 111
Adoolessa 4/2016(TOI) - Naannawwichaatti nageenyi waaraan kan uumameef humni nageenyaa fi hawaasni qindoominaan waan hojjetaniifi jedhan Itti anaan Itaamaajoorii shuumii waliigalaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Ababaawu Taaddasee. Jilli qondaaltoota raayyaa ittisa biyyaa fi hoggantoota humna nageenyaa biroo Jeneraal Ababaawu Taaddasee durfamu baha Itoophiyaatti kan argaman naannawwaa dirqamaa fi naannawichaatti humnoota nageenya bobba'an daawwataniiru. Jeneraal Ababaawu Taaddasee wayita kana akka himanitti; Haali nageenyi waaraa naannoo Somaaleetti uumamee jiru yeroon naannolee biyyatti biroo keessaatti dhugoomuun gara misoomaatti ceenu fagoo miti jedhaniiru. Hojii cimaa raayyaan keenya hojjeteen nageenyi naannawwichaa kan mirkanaa'ee aarsaa cimaa Iiziin bahaa, poolisii fi uummanni naannichaa akkasuma polisiin federaalaa kanafalaniin ta'uu himanii kanattis biyyi isaaniin akka boontu himaniiru. Alshabaabii fi kanneen guddinaa fi badhaadhina Itoophiyaa hin barbaanne qindaa'anii hojjechuun gocha shororkeesummaa hedduu raawwachuuf yaalanis raayyichii fi uummanni hirmannaa si'ataa taasisaniin fedhii isaanii maseensuun danda'ameeras jedhaniiru. Naannawwichatti hojiiwwaan cicimoon biyya jijjiruu danda'an kan itti hojjetaman waan ta'eef hojjetoonni nageenyi isaanii eegamee yaaddoo nageenyaa malee akka hojjetan taasisuuf humnoonni nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun gahee olaanaa bahachaa akka jiranis himaniiru. Koreen qindaa'a humna nageenyaa hojii isaa cimsee itti fufuun qirmani isaa kan milkaa'e akka ta'u erga isaa karaa sirriin raawwachaa kan jiru fi gara fuula duraattis uummata akka koree tokkootti fayyadamuun hojii misoomarratti hirmaachuun hojii ijoo korichaa ta'uu akka qabu hubachiisuu ragaan rayyaa ittisa biyyarra argame ni muli'isa.
Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa haala idil addunyaa yaada keessa galchuun faayidaan biyyaa fi waloomni lammiilee akka gabbatu xiyyeeffannoon nihojjeta
Jul 11, 2024 80
Adoolessa 04/2016(TOI)- Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa haala idil addunyaa yaada keessa galchuun faayidaan biyyaa fi waloomni lammiilee akka gabbatu xiyyeeffannoon akka hojjetu hojii raawwachiisaan olaanaa dhaabbatichaa Seeyifee Darribee ibsan. Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad bakka argamanitti sagantaa miidiyaan biyyaaf 2016 jedhuun qophaa’erratti beekamtii addaa badhaafameera. Hojii raawwachiisaan olaanaa tajaajila oduu Itiyoophiyaa Seeyifee Darribee badhaasa kana ministira muummee doktar Abiyyi Ahimad harkaa fudhataniiru. TOIn beekamtiin addaa kennameef fedhii biyyaa fi ummataarratti xiyyeeffachuun faayidaa biyyaalessaa fi kabaja biyyaaf caalaatti hojjechuuf humna dabalataa akka ta’u ibsaniiru. Beekamtiin kun kan nuuf kenname hunda waan beekneef osoo hintaane boru carraaqqii caaluun faayidaa biyyaalessaarratti xiyyeeffachuun akka hojjennuu fi ergama keenya sirnaan akka baanu yaada keessa galchuunidha jedhaniiru. Kan amma ammaatti hojjenne kan caallu boru boru waan nu’eeggatuuf fuuldura faayidaa biyyaa fi ummataaf caalaatti akka hojjenni imaanaa nuuf kennamedha jedhan. Faayidaa biyyaalessaa fi kabaja biyyaaf dursa kennuun dursa ofiif kennuu waan ta’eef xiyyeeffannoon hojjechuu qabna jedhan. Hiyyummaan kabaja akka hinqabne hubachuun badhaadhinni Itiyoophiyaan bira gahuuf barbaaddu akka mirkanaa’u waloomuun carraaquun akka barbaachisu ibsaniiru. Beekamtiin kun hojii hojjettoonni TOI ergama waliigaltee biyyaalessaa uumuu dhaabbannisaanii qabate yaada keessa galchuun hojjetaniin kan argame ta’uu dubbataniiru. Fuulduras haala idil addunyaa hubannaa keessa galchuun faayidaa fi kabaja biyyaaf akkasumas waloomni lammiileef akka gabbatu xiyyeeffannoon akka hojjetan mirkaneessaniiru. TOIn walitti hidhamiinsa miidiyaalee waliin qabu cimsuun hojiilee dhimma biyyaa fi qaxanaa gurguddoo hojjetu cimsee akka ittifufu ibsaniiru. Tajaajilli komunikeeshinii mootummaa hojii fuuldura hojjetamuuf kaka’umsa haala uumuun onnachiisuunsaa isa galateeffachiisa jedhaniiru. Keessumaa ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad xiyyeeffannaa addaa kennuun miidiyaaleen imala badhaadhina Itiyoophiyaa mirkaneessuuf taasifamu keessatti qooda guddaa waan qabaniif beekamtii kennuunsaaniif galateeffataniiru.
Waamichi nageenyaa Kaawunsilichaa akka milkaa'uuf gahee isaanii akka bahan hojjetoonni mootummaan godina jiddugala Gondor beeksisan.
Jul 10, 2024 321
Adoolessa 3/2016(TOI) - Naannoo Amaaraatti rakkoo nageeya jiru karaa nagaan furuuf waamicha nageenyaa Kaawunsiiliin Nageenyaa taasise akka milkaa'uuf gahee isaanii kan bahan ta'uu hojjetoonni mootummaa godina jiddugala Gondor beeksisan Mata duree '' Nageenyi hundaaf hunduu nageenyaaf'' jedhuun konfireensiin nageenyaa hojjetoota godinicha har'a magaalaa Gondoritti geggeeffameera. Hojjetoonni mootummaa konfireensii kanarratti argama kan yaada isaanii kennan akka himanitti; rakkoo nageenya naannicha keessa tureen miidhaan namoomaa fi dinagdee mudachuu himaniiru. Kanaaf waamichi nageenyaa Kaawunsiliin nageenyaa taasise kan yeroo isaa eeggate waan ta'eef galma ga'insa isaaf gahee keenya ni baana jedhaniiru. Waamicha nageenyaa kun nageenya godinichaa fi naannichaaf bu'aan qabu baay'ee guddaa ta'uu himaniiru. Nageenyi fedhii fi tattaaffii qaama tokkoo qofaan kan mirkanaa'u waan hin taaneef rakkoowwaan jiran furuuf waamicha kaawunsiliin nageenyaa dhiheesse fudhachuun hunduu mariif dursa kennuu akka qaban eeraniiru. Bulchaan godina jiddugala Gondor obbo Warquu Hayilemaaram tattaaffiin mootummaan naannichatti nageenyi waaraan akka jiraatuuf taasisaa jiru akka milkaa'uuf hojjetonni mmootummaa deeggarsa taasisan cimsanii akka itti fufuu qabu jedhaniiru. Waamichi nageenyaa Kaawunsiliin nageenyaa taasise akka milkaa'uuf mootummaanis ejjeennoo cimaa kan qabu ta'uu ibsaniiru. See insights and ads Boost post Like Comment Send Share  
Mootummaan gaaffilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii hawaasni gaafatu deebisuuf xiyyeeffannoon nihojjeta-doktar Tasfaayee Beeljigee
Jul 10, 2024 103
Adoolessa 03/2016(TOI)- Mootummaan gaaffilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii hawaasni gaafatu deebisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru mana maree bakka bu’oota ummataatti ministirri itti waamamaa mootummaa doktar Tasfaayee Beeljigee ibsan. Miseensonni mana maree bakka bu’oota ummataa Guraandhala bara 2016 ummata isaan filate waliin bakka ittifilamanitti wayita mari’atan gaaffileen misoomaa fi bulchiinsa gaarii dhaabbilee raawwachiiftotaa akka qaqqabu taasifameera. Gaaffileen hawaasarraa ka’an mana marichaan qidaa’anii qaamolee qooda fudhattootaaf ergaman kanneen deebii argatanii fi hin argatiin adda baasuun fuulduratti xiyyeeffannoon hojjechuun gaaffii misoomaa ummataaf deebii hatattamaa kennuuf dhaabbilee raawwachiiftotaa waliin mari’achaa jira. Gaaffilee ummataa kanneen ministirri gargaartuun itti waamamtuu mootummaa adde Masarat Hayilee dhiheessaniiru. Marii Kanaan ministirri Barmootaa, fayyaa, qonnaa, hojii fi dandeettii, hooggantoonni humna elektiriikii fi tajaajila elektiriikii akkasumas hooggantoonni komishinii hooggansa hojii yaaddoo balaa gaaffilee ummanni kaaseef deebii fi ibsa kennaa jiru. Mana maree bakka bu’oota ummataatti miistirri itti waamamaa mootummaa doktar Tasfaayee Beeljigee, mootummaan mootummaan gaaffilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii hawaasarraa ka’aniif deebii kennuuf xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru dubbachuusaanii odeeffannoon mana maree bakka bu’oota ummataarraa argame nimul’isa.
Dargaggoonni aadaa waliin mari’achuu fi wal dhaggeeffachuu horachuudhaan marii biyyaalessaa keessatti gahee isaanii akka ba’atan waamichi taasifame
Jul 9, 2024 502
Dargaggoonni aadaa waliin mariyachuu fi wal dhaggeeffachuu horachuun marii biyyaalessaa keessatti gahee isaanii ba’achuu akka qaban Komishinarri Olaanaa Komishinii Marii Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Piroofeesar Masfin Aar’ayaa waamicha dhiyeessan. Waltajjiin dargaggootaa Komishiniin marii biyyoolessaa Itiyoophiyaa qopheesser magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Mariin kun mata duree "Gahee fi hirmaannaa dargaggoonni marii biyyaalessaa keessatti qaban" jedhuun gaggeeffamaa jira. Komishinarri Olaanaa Komishinichaa Proofeesar Masfin Aara’yaa haasaa waltajjicha irratti taasisaniin dargaggoonni aadaa mari’achuu fi wal dhaggeeffachuu gabbifachuun marii biyyaalessaa keessatti gahee isaanii akka ba’an gaafataniiru. Ijaarsa biyyaa nagaa fi tasgabbaa’aa ta’eef ga’een dargaggootaa ol’aanaa ta’uus dubbataniiru. Marii dhaloota jidduutti jiraachuu qabuu akkasumas akkaataa qooda dargaggootaa marii biyyaalessaa keessatti guddisuun itti danda’amu yaanni maree waltajjicharratti komishinarootaan dhihaatee mari’atamaa jira. Dargaggoonni 200 ol guutuu biyyattii irraa walitti dhufan marii Kana irratti hirmaachaa jiru. Qaama boqonnaa marsaa sadaffaa kan ta’e boqonnaan maree ajandaa adda baasuu Komishiniin marii biyyoolessaa Itiyoophiyaa Caamsaa bara 2016 magaalaa Finfinneetti gaggeessee akka ture ni yaadatama. Bakka bu’oonni waldaalee fi dhaabbilee, bakka bu’oonni mootummaa, bakka bu’oonni paartilee siyaasaa fi namoota dhiibbaa uumanii akkasumas bakka bu’oonni kutaalee hawaasaa adda addaa irraa filataman ajandaalee walitti qabaman qindeessuun maricharratti dhiheessaniiru. Adeemsi ajandaa walitti qabuu naannolee biroo fi bulchiinsa magaalaa Dirreedawaatti kan raawwatamu ta’uu odeeffannoon komishinicharraa argame ni eera. Fuulduras naannolee biroo fi bulchiinsa magaalaa Dirreedawaatti ajandaan akka walitti qabamu odeeffannoon komishinicharraa argame nimul’isa.
Hawaasummaa
Beeksisoonni daldalaa aadaa fi xinsammuu hawaasaa  hubannaa keessa hingalchine miidiyaan akka hintamsaane to’annoon taasifamu cimuu qaba
Jul 14, 2024 23
Adoolessa 07/2016(TOI)- Beeksisoonni daldalaa aadaa fi xinsammuu hawaasaa hubannaa keessa hingalchine miidiyaan akka hintamsaane to’annoon taasifamu cimuu akka qabu ibsame. Dambii fi qajeelfamni beeksisoonni miidiyaa hawaasaan darban qindoominaan to’achuu dandeessisu qophaa’uunsaas ibsameera. Beeksifoonni daldalaa tokko tokko nama hawachuuf jecha ergaan dhugaarraa fagaate miidiyaan yeroo darban mul’ata. Dnabiin miidiyaa kun beeksisoonni daldalaa addaddaa miidiyaan darban aadaa fi xinsammuu ummataa hubannoo keessa akka galchan nidirqisiisa. Abbaa taayitaa miidiyaalee Itiyoophiyaatti ittigaafatamaan deeskii hordoffii beeksisaa Yoonaas Faantaayee TOItti akka himanitti, beeksisoonni daldalaa miidiyaaleen darban qabiyyee aadaa fi duudhaa hawaasaatii ala ta’an akka hinqabaanne labsiin miidiyaa nidirqisiisa. Abbaan taayitichaa kana to’achuuf qofaasaa hojjechuu waan hindandeenyeef qaamolee mootummaa hojii to’annaa hojjetan waliin waliigaltee mallatteessee hojiitti galamuusaa himaniiru. Kanneen keessaa ejensii sadarkaalee Itiyoophiyaa, ministeera Turizimii, abbaa taayitaa gabaa kaappitaalaa, dhaabbata barmootaa fi leenjii akkasumas abbaa taayiyaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaa akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Beeksisoota barmoota olaanoo dhaabbata barmoota olaanaa, dhimmoota aksiyoonaa abbaa taayitaa gabaa kaappitaalaa, sadarkaalee oomishaa fi tajaajilaa qaamolee to’attootaa fi dureeyyii waliin ta’uun beeksisoonni tamsaafaman seeraa fi sirna akka eegan hojjetamaa jira jedhan. Abbaa taayitaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaatti ogeettiin galmee fi eyyamaa nyaataa Baqqalach Jabeessaa beeksisoonni nyaataa fi dhugaatii miidiyaaleen darban dhiibbaa xiinsammuu ummatarratti akka hingeessifne ofeeggannoon nibarbaachisa jedhan. Nyaannii fi dhugaatiin kamiyyuu qulqullunnii fi nageenyisaa eegamee hawaasa akka qaqqaban abbaan taayitichaa oomishuurraa kaasee hordoffii fi to’annaa akka taasisu eeraniiru. Oomishni oomishamu sadarkaa barbaachisu guutee abbaa taayitichaan erga galmeeffamee booda beeksifni akka himamu eyyamni nikennamaaf jedhaniiru. Oomishoonni qulqullinaa fi nageenyasaanii eeggatanii gabaaf akka dhihaatanii fi sana boodas hordofuun tarkaanfii fudhachuurratti xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Fuulli marsariitii babal’achuurraa kan ka’e beeksisoonni addaddaa akka tamsa’an ogeettiin kun nidubbatu. Abbaan taayitichaa dhimma kana qindoominaan ittisuuf dambii fi qajeelfama qopheessuusaas akkasuma.
Oromiyaatti human hoggansa dhaabbilee fayyaa cimsuun kennisa tajaajiala dhaabbilee fayyaa foyyesuuf xiyyeeffannoon kennameera.
Jul 12, 2024 69
Adoolessa 5/2016(TOI) - Naannoo Oromiyaatti rakkoo kennisa tajaajila dhaabbilee fayyaarratti mul'atu foyyesuuf humna hoggansa dhaabbilee fayyaa cimsuuf xiyyeeffannoon hojjetamuuf akka jiru Biiroon Fayyaa naannichaa beeksise. Biirichi ministeera fayyaa waliin ta'uun innooveshinii fayyaa qindaa'e, hogansa milkaa'aa damichaa fi kallattii tajaajila akirditeeshiinii fayyaa irratti magaalaa Adaamaatti qooda fudhatoota waliin mari'ata jira. Itti aanaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdinnaa sirna banisa foramichaarratti; qulqullina kennisa tajaajila fayyaa foyyesuuf xiyyeeffannoon hojjetama jira. Biirichi dhaabbilee fayyaa babal'isuun cinaatti galteewwan waldhaansa fayyaaf balbachisan guutuu fi tajaajila fooyyesuurratti xiyyeeffannoon hojjecha jira jedhaniiru. Hojiirra oolmaa rifoomii fayyaa, bu'a qabeesummaa kallatti qulqulinaa tajaajila fayyaa irratti hojjetama jiru jedhaniru. Hojiiwwan hojjetama jiraniin milkaa'inoonni argamaa jiratanis ammaas hawaasni dhaabbilee fayyaatti haala barbaadamuun tajaajila argachaa akka hin jirre eeranii keessattu imoo dhaabbilee fayyaa haraawwa ta'an keessaatti rakkoon kun ni cima jedhaniiru. Rakkoo kana furuuf humna hoggansa kennuu hoggantoota dhaabbilee fayyaa kanneeniirratti xiyyeeffannoon kenname jira jedhaniiru. Ministeera fayyaatti daarektarri fooyya'insa sirna fayyaa doktar Abbaas Hasan gama isaaniin dhaabbileen fayyaa sadarkaa 1ffaa qulqullina tajaajila fayyaa bu'uuraa mirkaneesuu qabu jedhaniiru. Fooyya'insa kanaaf immoo hoggansi murteessadha jedhaniiru.
Tajaajila tola ooltummaan tajaajila waldhaansa fayyaa tolaan argachuu isaaniitti gammaduu kanneen tajaajilicharra fayyadamoo ta'an himan
Jul 12, 2024 57
Adoolessa 5/2016(TOI) - Tajaajila tola ooltummaawaqtii gannaa kana kennamaa jiruun tajaajila waldhaansa fayyaa kanfaltii tokko malee tolaan argachuu isaaniitti gammaduu kanneen tajaajilicharra fayyadamoo ta'an himan. Sadarkaa biyyaatti bara kana dameewwan 14 irratti tajaajilli tola ooltumma akka kennamu ifoomuun ni yaadatama. Tajaajilli Oduu Itoophiyaa kennisa tajaajila tola ooltummaa dhaabbilee fayyaa ilaalchisee fayyadamtoota tajaajilichaa, tola ooltotaa fi Biiroo fayyaa Finfinnee haasofsiiseera. Kanneen tajaajila tola oltummaan tajaajila waldhaansa fayyaa argatan akka himanitti; tajaajila tola ooltummaa waqtii gannaa kennamaa jiru kanaan kanfaltii tokko malee waldhaansa fayyaa guutuu argachuu himaniiru. Ogeeyyiin tajaajila tola ooltummaan tajaajila waldhaansa fayyaa kennaa jiranii fi qindeesitoonni kunusaa fi waldhaasi yaala fayyaa isaan gochaa jira gocha gaarii waan ta'eef jabaatee itti fufuu qaba jedhaniiru. Kanneen maallaqa kanfalaanii ittiin waldhaansa fayyaa argachuu hin dandeenye tajaajila tola ooltummaa kanaan waldhaansa fayyaa argachaa akka jiran himaniiru. Kanneen tajaajila tola ooltummaa kanarratti hirmaachaa jiran tajaajilli tola ooltummaa ofiif osoo hin taane kaaniif dursi kan ittiin kennamu gochaa eebbifamaadha jedhaniiru. Tajaajila kanaan kanneen humna hin qabne, miidhamtootaa fi dhukkubsatoota gargaaruun gammachuu sammuu kan namaaf kennu waan ta'eef dhaabbilee fayyaatti argamuun tajaajila kana kenna jirachuus himaniiru. Itti aanaan Biiroo Fayyaa magaalaa Finfinnee doktar Mulugeetaa Indaalee akka himanitti, tola ooltonni qindaa'uu fi karaa ijaarameen deeggarsi isaan dhaabbilee fayyaaf taasisaa jiran tajaajilli fayyaa akka fooyya'u taasisa jira. Tajaajila tola ooltummaa waqtii gannaa bara kanaanis tola ooltota hedduu hirmaachisuun lammilee kuma 154 ol ta'aniif tajaajila yaala fayyaa akka argatan akka taasifamu beeksisaniiru. Keessaayyu sababa hanqina dhiigaan namni lubbuu isaa akka hin dhabne taasisuu dhiiga Yuunitii kuma 18 walitti qabuuf karoorfamuu himaniiru.
Diinagdee
Bara baajataa xumurametti paaspoortiin miiliyoona 1 tuqaa1 fayyadamtootaaf kennameera
Jul 12, 2024 61
Adoolessa 05/2016 (TOI)- Tajaajilli Immigireeshinii fi lammummaa bara baajataa 2016 paaspoortii miiliyoona 1 tuqaa 1 fayyadamtootaaf akka kenname beeksiseera. Hooggantoonni dhaabbatichaa raawwii hojii bara baajataa 2016 fi hojiiwwan bara baajataa 2017 ilaalchisee ibsa kennaniiru.   Daarektarri Olaanaa Tajaajila Immigireeshinii fi Lammummaa Aadde Salaamaawwit Daawwit ibsa kennaniin, hojilee jijjiiramootaa ijoo raawwii karoora bara 2016 akkasumas karoora bara 2017 ilaalchisuun ibsa kennaniiru.   Komiiwwan tajaajila paaspoortii, hojmaata ammayyeessuu fi komiiwwan tajaajilamtootarraa ka’an furuuf hojiilee hojjetamaa jiranii fi kallattii fuulduraa ibsaniiru.   Bara baajataa 2016tti buukleetii paaspoortii miiliyoona 1 tuqaa 5 biyya alaatii galchuun miiliyoona 1 tuqaa 1 maxxanfamee fayyadamtootaaf akka dhaqqabamu taasifamuusaa eeraniiru.   Kana keessaa Paaspoortiin kuma 101 caalu lammiilee Itiyoophiyaa biyya alaa jiraataniif akka kennames eeraniiru.   Daarektarri olaanaan kun akka jedhanitti, paaspoortiin Kanaan dura guyyaatti maxxanfamu kuma 2 irraa gara kuma 14tti guddateera.   Dhaabbatichi hojiiwwan riifoormii hojiirra oolchuun galii Birrii biiliyoona 14 tuqaa 7 walitti qabuun bara bajataa darbee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu dachaa sadii guddachuu isaa ibsaniiru.   Hojjettootaa fi faddaaltota hojii seeraan alaa keessatti hirmaatan 240 caalan irratti tarkaanfii fudhachuu isaa ibsanii, tarkaanfiin kun fuuldurattis cimsinee itti fufa jedhaniiru.   Hojiiwwan bara 2016 galmee siviilii fi kanneen biroorraa raawwataman ibsa Kanaan kan kaafaman yoo ta’u bara bajataa 2017 karoorri tajaajila ammayyeessuuf, naannawa hojii mijataa ammayyeessuuf, qaqqabummaa bal’isuuf ittiquufiinsa tajaajilamtootaa mirkaneessuuf qabaman ilaalchisuun hooggantoonni dhaabbatichaa ibsa kennaniiru.
Piroojeektiin foyya'insa haala jireenyaa naannawwaa gammoojjii lammaffaan ifoome
Jul 12, 2024 48
Piroojeektiin foyya'insa haala jireenyaa naannawwaa gammoojjii lammaffaan ifoome Adoolessa 5/2016 (TOI) - Ministeera Jallisii fi naannawwaa gammoojiin naannolee sadetitti hojiirra kan ooluu Piroojeektiin foyya'insa haala jireenyaa naannawwaa gammoojjii lammaffaan ifoome. Magaalaa Hawaasaatti agarsiin pirojeektichaa geggeeffama kan jiru yoo ta'u pirojeektii kana hojiirra oolchuuf bajannii doolaarri Ameerikaa miliyoonni 424 kan qabameef ta'uun himameera. Sagantaa kanarratti Ministirri Jallisii fi naannawwaa Gammoojjii doktar Abirhaam Balaay akka himaniitti; horsiise bulaa fi gariin horsiise bulaa jirenyaa isaa fooyyesuuf pirojeektiin kun naannolee sadetitti hojiirra oola. Kanaanis aanaaleen naannolee kanneenitti filaman 120 fayyadamoo kan ta'an ta'uun himameera. Kayyoon pirojeektii kanas naannawwaa gammoojjitti kan argaman haala jireenya horsiise bulaa fooyyesuuf hojiiwwan dandeesisan cimsuudha jedhaniiru. Keessaayyu gabbina lafaa eeguun nyaata beelladaa misoomsuu, oomishaa fi oomishitummaa kuduraa fi midhaanii fooyyesuuf hojiiwwan dandeesisan ni hojjetamu jedhaniiru. Akkasuma haala jijjirama qilleensaa irratti hawaasaaf odeeffannoo yeroo isaa eegee kunnuun saaxilamummaa hongee hiri'isuurrattis ni hojjeta jedhaniiru. Naannaawwa horsiise bulaa kanneenitti guddina hawaas dinagdee mirkaneesuuf ni gargaara jedhaniiru. Haaluma kanaan abbootiin warraa kuma 600 dabalatee maatiiwwaan miliyoona 3 ol kallattiin pirojeektii kanarra fayyadamoo ni ta'u jedhaniiru. Kanneen miliyoona lamaa ol ta'an immoo al kallattiin pirojeekticharra fayyadamoo ni ta'u jedhaniiru. Pirojeektii kanarra hara 30 hanga 50'tti dargaggoonnii fi dubartoonni fayyadamoo akka ta'an karoorfamuu himaniiru. Sagantaa ifoomsa pirojeektichaarratti magaalaa Dirre Dawaa dabalatee naannoleen pirojeektiin kun hojiirra itti ooluu Affaar, Beenshaangul gum, Oromiyaa, Somaalee, Kitta Itoophiyaa fi Kibba lixa uummatoota Itoophiyaarra qodaa fudhatoonni hirmaataniiru.      
Hojii hatattamaa malaammaltummaa ittisuuf hojjetameen birrii biiliyoona 2 tuqaa 8 malaammaltummaa fi saamicharraa baraaruun danda’ameera
Jul 12, 2024 51
Adoolessa 05/2016(TOI)-Bara bajataa 2016 hojii hatattamaa malaammaltummaa ittisuuf hojjetameen birrii biiliyoona 2 tuqaa 8 malaammaltummaa fi saamicharraa baraaruun akka danda’ame komishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa beeksise. Bara bajataa xumurame hooggansii fi hojjettoonni kuma 175 caalan qabeenyasaanii galmeessisuusaanii komishinichi beeksiseera. Komishinichi hojiilee ijoo bara bajataa 2016 hojjetaman ilaalchisuun ibsa kenneera. Haala qabeenya galmeessisuu, hatattamaan malaammaltummaa ittisuu fi naamusaa horachuu ilaalchisuun ibsa kenneera. Komishinichatti hojii gaggeessaa dureen ittisa hatattamaan malaammaltummaa ittisuu obbo Gazzaaheny Gaashaawu ibsa Kanaan akka jedhanitti, bara bajataa 2016 hojiiwwan hatattamaan malaammaltummaa ittisuu jajjabeessaan hojjetamaniiru. Haala Kanaan naannolee fi bulchiinsota magaalaatti hojii malaammaltummaa ittisuu kuma 1 fi 87 hojjetamuu dubbataniiru. Akka Kanaan birrii biiliyoona 2 tuqaa 8 fi doolaara Ameerikaa kuma 8 fi 490 baraaruun akka danda’ame ibsaniiru. Lafaan walqabatee lafti baadiyyaa fi magaalaa karee meetira miiliyoona 46 malaammaltummaa fi saamicharraa oolchuun akka danda’ame himaniiru. Hojiin hatattamaan malaammaltummaa ittisuu kun bittaa, kenniinsa lafaa, qabeenya dhabamsiisuu, galii walitti qabuu, deeggarsa kennuu fi xaa’oo raabsuun kan walqabate akka ta’e beeksiseera.
Viidiyoo
Saayinsii fi teeknooloojii
Haga ammaatti magaalonni Itoophiyaa 424 tajaajila networkii 4G fayyadamoo ta'aniiru.
Jul 10, 2024 74
Adoolessa 3/2016(TOI) - Haga ammaatti magaalota Itoophiyaa 424 tajaajila networkii 4G fayyadamoo taasisuun danda'amuu Hoji geggeesituun Olaantuu Itiyo Telekoom Firehiyiwoot Taammiruu beeksisan. Hoji geggeesituun olaantuu Kubbaaniyyaa kana Firehiwoot Taammiruu raawwii hojii bara 2016 kubbaniyyichaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniin bara bajataa 2016 karoora hawaasa hunda hirmaachise, guddina hunda galeessa biyyaa kan mirkaneessuu fi haala qabatama idil addunyaa ilaalcha keessa galchuun qophaa'uun hojiitti galamuu ibsaniiru. Bara bajata 2016 buufata moobaayilii 462 ijaaruun tajaajila kennaa jiru jedhaniiru. Dabalataan buufataalee moobaayilii baadiyyaa 132 tajaajila 2G irraa gara 3G 'tti akka guddatan taasifamuu ibsaniiru. Itiyoo Telekoom maamiloota miliyoona 86 keessummeessuu kan danda'u neetiworkii moobaayilii ijaaruu ibsanii, tajaajilli 4G dhibbeentaa 34.6 gaheera jedhaniiru. Bara bajataa darbe magaalonni 124 fayyadamoo tajaajila 4G akka ta'an taasisuun biyyattitti magaalota fayyadamoo tajaajila neetiworikii 4G gara 424 guddisuun danda'ameera jedhaniiru. Magaalota shanitti immoo tajaajila neetiworkii 5G babal'isuun danda'amuu himanii; kanaanis adeemsarra akka jiran eeraniiru. Gandoota baadiyaa kanaan dura tajaajila netiworkii moobaayilii hin argannee 216 akka fayyadamoo tajaajila kanaa argatan taasisuun danda'amuu himaniiru. Waliin gahins neetiworkii moobaayilee bal'inaa lafaan dhibeentaa 85.4 waliin gahuun kan danda'ame yoo ta'u hanga fayyadamtootaan immoo dhibbbentaa 99 ol gaheera jedhaniiru. Karoora Itoophiyaa dijitalaa mirkaneesuuf tattaaffiin taasifamu adeemsa gaarirra jirachuu ibsanii; galiin birrii biliyoona 93.7 irraa argamuus eeraniiru.
Miidiyaaleen faayidaa biyyaalessaa akka kabajamuu fi waloomni lammiilee akka gabbatu ittigaafatamasaanii sirnaan bahuu qabu- Obbo Mohaammad Idriis
Jul 7, 2024 300
Waxabajjii 30/2016(TOI) - Miidiyaaleen faayidaan biyyaalessaa akka kabajamuu waloomni lammiilee akka gabbatu ittigaafatamasaanii sirnaan bahuu akka qaban daarektarri olaanaa abbaa taayitaa miidiyaalee Itiyoophiyaa Mahaammad Idriis ibsan. Obbo Mohaammad Idriis Tajaajila Oduu Itoophiyaatti akka himanitti, Miidiyaaleen faayidaa biyyaalessaa dagaagsuu fi tokkummaa ummataa cimsuu keessatti gahee guddaa qabu jedhan. Itti gaafatamummaa kana sirnaan bahachuun miidiyaalee irraa akka eegamu himanii, faallaa kanaatiin miidiyaaleen tokko tokko dhimma siyaasaaf utuu oolfamanii mul’ata jedhan. Miidiyaaleen kunneen odeeffannoo sobaa fi jibbiinsa lallabuun walitti bu’iinsa uumurraa bu’aa siyaasaa argachuu akka barbaadan ibsaniiru. Miidiyaaleen maal nadhibdee fi dandeettii dhabuun humnoota siyaasaaf meeshaa kan ta’an akka jiran dubbataniiru. Abbaan taayitichaas hanqina dandeettii mul’atu guutuuf maanuwaalii adda addaa qopheessee leenjii kennuusaa eeraniiru. Fakkeenyaaf, maanuwaalii gabaasa yeroo walitti bu’iinsaa qopheessuun gaazexessitootaa fi qaqqabsiisuu isaa eeraniiru. Abbaa taayiticha qofa osoo hinta’iin dhaabbileen miidiyaas hanqina dandeettii ogeeyyiisaanii guutuuf ittigaafatamummaa akka qaban himaniiru. Miidiyaaleen Amantaa, Daldalaa fi Ummataa hojii isaanii keessatti Nageenyaa fi tokkummaa ummataa bu’uura godhachuun hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. Sochiin faallaa kanaan alaa kamiyyuu faallaa faayidaa biyyaa fi ummataa ta’uun isaa hubatamuu akka qabu eeranii,Kanneen hojii akkanaa irratti hirmaatan irratti tarkaanfiin seeraa ni fudhatamas jedhaniiru.
Ispoortii
Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Beekumsa man-dhalee ijaarsa daagaa qabnu fayyadamuun naannaawwa qabeenyi uumamaa irraa mancaa'ee ture deebisnee misoomsun irraa fayyadamoo taaneera.
Jul 11, 2024 225
Adoolessa 4/2016(TOI) - Beekumsa man-dhalee ijaarsa daagaa qabanitti fayyadamuun naannaawwa qabeenyi uumamaa irraa mancaa'ee ture deebisanii misoomsun irraa fayyadamoo ta'uu kutaaleen hawaasaa godilee Harargee fi Konsooraa hojii daagaa ijaaruu naannaawwaa pirojeektii Caakkaatti hojjechaa turan himan. Kutaaleen hawaasa adda addaa godinaalee Harargee fi Konsoorra dhufan Finfinnee naannawwaa pirojeektii Caakkaatti hojii daagaa hojjecha jiru. Guyyaa har'aa Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad fi Giifti duree Zinnaash Taayyachoo hojjetoota Wajjira Ministira Muummee waliin ta'uun sagantaa ashaaraa magariisaan naannawwaa pirojeektii Caakkaatti daagaa hojjetamerra biqiltuu dhaabaniiru. Hojii kanaan biqiltuu Baargamoo kanaan dura lafa kanarra ture biqiltuu biyya keessaa(Man-dhaleen) bakka buusuun dhaabamuun himameera. Naannaawwaa kanatti hojii daagaa hojjechuurratti hirmaachaa kan jiran kutaaleen hawaasaa godinaalee Harargee fi Konsoorra dhufan hojiin daagaa aadaan dur qabnu naannawwaa qabeenyi uumamaa irraa manca'e deebisanii dhaabuuf fayidaa gudda qaba jedhaniiru. Godina Harargee bahaa irraa kan dhufa obbo Abduraazaaq Miliyoon naannawwaa isaaniitti qabeenyi uumamaa lafarraa mancaa'uu himanii kana deebisuuf hojiin hedduun hojjetamuu himaniiru. Kanaanis milkaa'inni argamuu himaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu dhaabuu qofaa osoo hin taane beekumsa man-dhalee fayyadamuun eegumsa naannoo fi ijaarsi daagaa bal'inaan hojjetamuu qabu jedhaniiru. Naannaawwaa isaaniitti bakka baay'iitti hojii kana hojjechuun naannawwaa qabeenyi uumamaa irraa manca'ee waan deebi'ee jabanateef keessatti beellada furdisuu dabalatee hojii biroo keessatti hojjechuun irraa fayyadamoo ta'uu danda'uu himaniiru. Muuxannoo kana fayyadamuun Finfinnee naannawwa Pirojeektii Caakkaattis hojii daagaa hojjechu kana hojjecha jirachuu eeraniiru. Godina Harargee Lixaarra kan dhufe obbo Buzaayyoo Dajanee gama isaaniin naannaawwa dhufanitti hojii kunusa naannoo adda addaa hojjechuun qabeenya uumamaa mancaatirra baraaruun cinaatti fayidaa irraa argachaa jirra jedhaiiru. Bakkeewwan daagaan hojjetama keessaatti nyaata beelladaa misoomsuun fayyadamoo ta'uu danda'uu eeraniiru. Muuxannoo naannawwaa isaanitti qaban kana fayyadamuun Finfinnee dhufanii naannawwa pirojeektii Caakkaatti hojii daagaa hojjechuu irratti hirmaacha jirachuu himaniiru. Naannoo Kibbaa Itoophiyaa godina Konsoorraa kan dhufa obbo Gargasoo Dagaasaa gama isaaniin hojiin daagaa hojjechuu uummata Konsoo biratti hojii baramadha jedhaniiru. Aadaa hojii daagaa hojjechuu qabnu kana fayyadamnee naannaa pirojeektii Caakkaatti daagaa hojjecha jirra jedhaniiru. Hojiin kunis dhiqama biyyee sadarkaa olaanaan kan ittisu ta'uu eeranii hojiin akkanaa kun gara biraattis babal'achuu qaba jedhaniiru. +8 See insights and ads Boost post Like Comment Send Share  
Sagantaan ashaaraa magariisaa beekumsa man-dhalee eegumsa biyyoo akka babal'atu haala mijataa uumeera
Jul 11, 2024 56
Adoolessa 4/2016(TOI) -Sagantaan ashaaraa magariisaa beekumsa man-dhalee eegumsa biyyoo akka babal'atu haala mijataa uumuu Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad himan. Ministirri Muummee FDRI doktar Abiy Ahimad fi Giifti duree Zinnaash Taayyachoo hojjetoota Wajjira Ministira Muummee waliin ta'uun sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu dhaabaniiru. Sagantaa kanaan Pirojeektii Caakkaa keessaatti hojii daagaa hojjechuu man-dhalee kutaaleen hawaasaa naannawwaa Harargee fi Konsoorraa dhufaniin hojjetameerra biqiltuu dhaabani. Hojii kanaan biqiltuu Baargamoo kanaan dura lafa kanarra ture biqiltuu biyya keessaa(Man-dhaleen) bakka buusuun dhaabamuun himameera. Ministirri Muummee doktar Abiy Ahimad wayita kana akka himanitti hojiin sagantaa ashaaraa magariisaa bara kana hojjetamu haala kanaan dura tureerran karaa adda ta'een kan hojjetamu ta'uu himaniiru. Kanaaf akka fakkenyaatti dhiqama biyyaa naannawwaa pirojeektiin Caakkaa itti hojjetamutti mudachaa jiru hambisuuf hojiin daangaa hojjechuu man-dhalee hawaasa kutaalee hawaasaa naannawwa Harargee fi Konsoorraa dhufaniin hojjetamuu himaniiru. Kunis naannawwa pirojeektii Caakkaatti kanaan dura biqiltuu dhaabuun rakkisaa kan ture ta'uus amma hojiin misooma magariisaa akka hojjetamu haala mijataa uumeera jedhaniiru. Naannawwaa kanatti yeroo ammaa biqiltoota man-dhalee ta'anii fi fuduraa adda addaa kanneen akka Appilii hojiin misoomsuu hojjetama jiraachuus eeraniiru. Qonnaan bultoonni naannawwaa Konsoo fi Harageerraa dhufan yeroo gabaabaa keessaatti hojii daagaa hojjechuu xumuruu himanii; beekumsi mandhalee biyyatti keessa bakka adda addaa jiran kan akkana sadarkaa biyyaatti babal'achuu akka qabanis hubachiisaniiru. Beekumsi kununsa naannoo mandhaleen naannawwa miidhaa uumuuf kan gargaaran ta'uu eeranii; kanaan humna gama kanaan qabnu karaa seeraan itti fayyadamuun barbaachisaadha jedhaniiru.
Baay’inaan Kan Dubbifaman
Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu kennaniifi ragaa kennaan itti fayyadamuu danda'an ifa godhe.
Mar 3, 2023 5761
Guraandhala 24/2015(TOI) - Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa guyyaa har'aa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu ittiin kennaniifi ragaa ittiin eeraan fayyadamuu danda'an 'Public Feedback System' jedhamu ifa godhe. Komishinichi Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo waliin ta’uun Appilikeeshinii kana akka hojjete eerameera. Appichi afaanota biyya keessaa shaniin tajaajila kan kennu ta'uun himaeera. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa Dooktar Saamu’eel Urqatoo akka jedhanitti, komishinichi hojiiwwan jijjiramaa hojjechaa jiru milkeesuuf teeknooloojiiwwan fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Appilikeeshinichi hojii kan ariifachiisuufi haleellaa fi sodaachisaa ragaa eertootaa fi odeeffannoo kennitootarra gahu kan ittisu ta'uu himaniiru. Kana hordofuun hawaasni karaa appilikeshinii 'Public Feedback System'' yaada kennuudhaan itti gaafatamummaa biyyaalessaa isaa ba'uu qabu gaafataniiru. Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Obbo Solomoon Sookaa akka jedhanitti, appilikeeshinii kana haleellaa saayibarii eegumsii cimaan kan taasifamuuf ta'uu himaniiru. Waajjira Ministira Muummeetti deetaan dhimmoota Kaabinee obbo Tasfaayee Dhaabaa akka jedhanitti, malaammaltummaa ittisuuf dhaabbanni tokko qofaan hojjetee milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf lammileen hunduu miira itti gaafatamummaa qabuun malaan maltummaa ittisuuf hirmaachuu qabu jedhaniiru.
Gabaasa addaa
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015