Siyaasa
Guyyaan sabaa fi sablammootaa kabajamuunsaa sablammoonni caalaatti akka walbeekanii fi walitti hidhamiinsasaanii akka cimsan carraa uuma
Dec 1, 2023 15
Sadaasa 21/2016 (TOI) - Guyyaan saba sablammootaa fi ummattootaa kabajamuunsaa sablammoonni caalaatti akka walbeekanii fi walitti hidhamiinsasaanii cimsan carraa uumuusaa ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa dubbatan. Waltajjiin marii Gumii Balan 35ffaa mata duree “Sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaa biyyaaf” jedhuun har’a waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti taa’ameera. Mariin qindeessummaa waajjira pirezidaantii fi biiroo komunikeeshinii naannichaan qophaa’u guyyaa saba, sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa barana naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamu sababeeffachuuni Waltajjicharratti kan argaman ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka jedhanitti, sirni federaalaa bu’aa qabsoo ummattootaa waloo ta’e tokkummaa ummataa cimsaa akka jiru yaadachiisaniiru. Heerri mootummaa sanada waadaa waloo ummattootaa ta’e kan itti ragga’e Sadaasa 29 bu’uureffachuun kan kabajamu guyyaan saboota, sablammootaa fi ummattootaa waggaa waggaan kabajamuunsaa waliti hidhamiinsa ummataa cimsaa jira jedhaniiru. Guyyaan kun kabajamuunsaa sablammoonni akka walbeekan taasisuun olitti tokko kan biraa akka beekuu fi walitti hidhamiinsa isaanii akka cimsatan carraa uumuusaa ibsaniiru. “Ayyaanicha kabajuun olitti waliif yaaduun, walkabajuu fi walooma cimsuun misoomatti cimnee dhaloota dhufuuf biyya badhaate ceesisuurratti xiyyeeffachuu qabna” jedhan. Barreeffama mariif ka’umsaa ta’u kan dhiheessan barsiisaa federaalizimii univarsiitii Finfinnee doktar Tasfaayee Jimaa gamasaaniin, biyyootaakka Itiyoophiyaa afaan, aadaa, amandaa addaddaa qabaniif federaalizimii sabdaneessummaarratti hundaa’e akka wayyuuf kaasaniiru. Ittidabaluunis hanqinoonni sirna federaalizimiirratti mul’atan guutuu taasisuun fi biyyoota guddatanirraa muuxannoo fudhachuun hojeessuun biyya cimtuu fi badhaate ijaaruu akka dandeessisu himaniiru. Hirmaattonni yaada kaasaniin federaalizimii sabdaneessummaa keessummeesse ijaaruun hojii yeroo tokkoo osoo hinta’iin walirraa baruu fi waliif yaaduun yoo deemnedha jedhan. Hooggantoonni federaalaa fi naannolee, hayyuuleen federaalizimii fi seeraa fi qorattoonni damee kanaa waltajjii kanarratti argamaniiru.
Mariiwwan nageenya waaraa buusuuf dandeessisan iddoowwan addaddaatti taasifamaniiru
Dec 1, 2023 38
Sadaasa 21/2016 (TOI)–Kurmaana waggaatti mariiwwan nageenya waaraa buusuuf dandeessisanii fi hayyoonni hedduun itti hirmaatan biyyattii iddoowwan addaddaatti taasifamuusaanii ministeerri nageenyaa beeksise. Ministeerichi rawwii kurmaana waggaa bara 2016 koree dhaabbataa hariiroo alaa fi dhimmoota nageenyaa mana maree bakka bu’oota ummataaf dhiheesseera. Ministeera nageenyaatti hojii raawwachiisaan dhimmoota tarsiimoo obbo Addunyaa Baqqalaa gabaasa wayita dhiheessanitti akka jedhanitti, ministeerichi hojiiwwan addaddaa nageenya waaraa buusuuf dandeessisan hojjechaa jira. Keessumaa dhimmoota ijoo torbrratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Kanneen keesa qaqqabiinsa odeeffannoo bal’isuu, duudhaalee nageenyaa gabbisuu, dhimmoota nageenya biyyaarratti qorannoo taassuu, mariiwwan nageenya waaraaffurmaata agarsiisan adeemsisuun kanneen ijooti. Haala Kanaan kurmaata waggaatti mariiwwan nageenya waaraa buusuu dandeessisanii fi furmaata agarsiisan biyyattii iddoowwan addaddaatti adeemsifamaniiru. Hayyoonnii fi qooda fudhattoonni 389 damee kanarratti qorannoo addaddaa taasisan waltajjiiwwan kanneenirratti hirmaatanii akka ture kaasaniiru. Kana malees dhimmoota duudhaa nageenyaa ta’an keessaa tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa irrattis kurmaana waggaatti tola ooltota kuma 3 ol marsaa lamaan leenjisuun nannawoota biyyattii addaddaatti bobbaafamuusaanii dabalanii himaniiru. Hojiilee teeknooloojiitti fayyadamuun walitti bu’iinsa dursanii ittisyuuf hojjetamaniin odeeffannoowwan 32 qaqqabanii deebiin ittikennamuu ibsaniiru.
Waloomasaanii cimsanii akka ittifufan hirmaattoonni ayyaana saba, sablammootaa fi ummattootaa magaalaa Jimmaa dubbatan
Nov 30, 2023 239
Sadaasa 20/2016 (TOI) –Waloomni fi tokkummaansaanii waliif yaadurratti hundaa’ee ture akka itti fufu qoodasaanii akka bahan hirmaattonni ayyaan saba, sablammootaa fi ummattootaa har’a magaalaa Jimmaatti kabajamerratti yaada kennan ibsan. Ayyaanni kun magaalaa jimmaatti kan kabajame marii ummataa magaalaa mata duree “ sabdaneessummaa fi walqaixxummaa tokkummaa biyyaaaf” jedhuu qophaa’eeni. Hirmaattota keessaa adde Immabeet Qaasiim yada kennaniin,hawaasni Jimmaa waloomaa fi jaalalaan walkabajee akka jiraatu dubbataniiru. Kana gabbisuunwaliif yaaduun waloomnii fi tokkummaansaanii cimee akkaitti fufuqoodasaanii akka bahan ibsaniiru. Obbo Tasfaayee Waldasanbat gamasaaniin, Jimmaan magaalaa nageenyaa, walii tumsaa fi jaalalaa ta’uushee kaasanii, fuulduras walkabajuunwaloomasaanii eegsisaniiakka ittifufsiisan dubbataniiru. Waltajjicharratti kan argaman ittigaafatama waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Jimmaa obbo Lataa Ashabbir haasawa taasisaniin, Jimmaan magaalaa sabaa fi sablammoonni addaddaa waljaalalaan keessa jiraatanidha jedhan. Dur bara mootii Abbaajifaarii kaasee jimmi sabaa fi sablammoonni walkabajanii kan jiraatan fakkeenya sabdaneessummaa ta’uushee eeraniiru. Nuyi Itiyoophiyaanonni sabdaneessummaa afaanii, aadaa fi akkaataa jireenyaa fudhannee obbolummaa itti fufsiifnee duudhaa keenya nagaan jireenyaa gabbifachuu qabna jedhaniiru. Jaarsolii biyyaa, abbootii Gadaa,miseensotaa ittisaa fi poolisii dabalatee kutaaleen hawaasaa garagaraa kabaja ayyaanichaarratti argamaniiru. Guyyaan saboota, sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa sadarkaa biyyaalessaatti Sadaasa 29/2016 naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti akka kabajamu bekameera.
Duudhaalee waloomaa cimsuun nageenyaa fi misooma egeree naannichaaf waliin hojjechuu qabna-Bulchaa bulchiinsaa Umood Ujuluu
Nov 30, 2023 47
Sadaasa 20/2016 (TOI) - Duudhaalee waloomaa cimsuun nageenyaa fi misooma egeree naannichaaf waliin hojjechuu qabna Jedhan Bulchaa bulchiinsa naannoo Gaambeellee Umood Ujuluu Guyyaan saboota sablammootaa fi ummattoota Itiyoophiyaa 18ffaa mata duree “sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaa biyyaaf” jedhuun sadarkaa naannootti aanaa addaa Itaangitti kabajameera. Bulchaa bulchiinsa naannichaa kabaja ayyaanichaarratti haasawa taasisaniin, jijjiiramaa asitti ummanni naannichaa fayyadamaa nageenyaa fi misoomaa taasisuuf haalli mijataa uumamuusaa ibsaniiru. Ayyaanichi duudhaalee sabdaneessummaa beeksisuu fi qabsiisuun alatti tokkummaa fi obbolummaa cimsuuf nigargaara jedhan. Ilaalchota finxaalessummaa waloomaa fi kutannoon qabsaa’uun akka barbaachisu himanii, yayyaanicha wayita kabajnu tokkummaa fi walooma ummattootaa cimsuuf guyyaa waadaa ittigallu dha jedhaniiru. Qaala’iinsa jireenyaa dabalatee rakkooleen hawaasummaa fi dinagdee biroof furmaata kaa’uun milkaa’ina imala badhaadhinaa biyyattiin jalqabdeef hundi qoodasaa akka bahu ergaa dabarsaniiru. Af-yaa’iin mana maree naannichaa adde Baanchaayyoo Dingataa gamasaaniin,ayyaanichi wagga waggaan addababayiitti kabajamuunsaa tokkummaa fi walooma ummattootaa nicimsa jedhaniiru. Ayyaanichi kabajamuunsaa saboonni sablammoonnii fi ummattoonni heera mootummaa fi dhimmoota heera mootummaa ilaallatan ilaalchisuun hubannoo akka qabaatan kan dandeessisu ta’uu ibsaniiru. Ayyaanichi naannichatti guyyoota walitti aanan shaniif qophiilee addaddaatiin kabajamaa turee xumurameera.
Adeemsa badaa lammileetti dhaamaatii cimaa uumaa jiraniif furmaanni waaraan kennamuu qaba
Nov 30, 2023 41
Sadaasa 20/2016 (TOI) - Sababa rakkoo kennisa tajaajila dhaabbileerraa kan ka'ee adeemsa badaa lammileetti dhaamaatii cimaa uumaa jiraniif furmaanni waaraan kennamuu akka qabu mana maree bakka bu'oota uummataatti Koreen dhaabbii dhimmoota Dimokiraasii hubachiise. Korichi raawwii hojii kurmaana jalqabaa fi karoora hojii bara 2016 Komishinii naamusaa fi farra malaan maltummaa Federaalaa gamaggameera. Komishiinarri komishiinii Naamusaa fi farra maanmaltummaa Federaalaa doktar Saamu'eel Urqatoo gabaasa isaaniin malaan maltummaa ittisuuf haala biyyaa, qaxaa fi idil addunyaa ilaacha keessa galchuun hojjetama jira jedhaniiru. Itoophiyaatti yaaddoo biyyaalessaa kan ta'e yakka malaanmaltummaa yeroo gabaabaa, jiddugaleessaa fi dheeraa keessaatti ittisuufi to'achuuf hojiiwwaan dandeesisaan hedduun hojjetama jiru jedhaniiru. Kanaafis dhaabbilee Federaala, naannolee fi bulchiinsa magaaloota waliin qindoominaan hojiin hojjetama jiraachuu himaniiru. Kurmaana jalqabaa kanatti hojii maanmaltummaa ittisuu ariifachiisaa eeruu 92'n Birrii miliyoona 812, doolaara kuma 8 ol fi lafa kaaree meetira miliyoona 1.9 magaalaa fi baadiyyaatti hannarra baraaruun danda'ameera jedhaniiru. Koreen dhaabbii dhimmoota dimokiraasiis gabaasicharratti ciminoonni jiran caalaatti cimanii akka itti fufanii fi hanqinoon jiran immoo ariitiin akka furaman hubachiiseera. Itti aanaan walitti qabaa koree dhaabbichaa obbo Asmaraawu Andamoo ijaarsa sirna dimokraasii keessaatti gahee kan qaban dhaabbilee haqaa waliin qindoominaan hojjechuun hojii malaanmaltummaa ittisuu cimsuun barbaachisaadha jedhaniiru.
Itiyoophiyaan ‘Brics’ tti kan makamte biyyoota addunyaa waliin misooma waloo mirkaneessuu fi faayidaa biyyaalessaa eegsisuufi
Nov 30, 2023 38
Sadaasa 20/2016 (TOI) - Itiyoophiyaan ‘Brics’ tti kan makamte biyyoota addunyaa waliin misooma waloo mirkaneessuu fi faayidaa biyyaalessaa eegsisuuf akka ta’e de’eetaan ministiraa dhimma alaa ambaasaaddar Misgaanuu Argaa ibsan. Inistiitiyuutiin dhimma alaa abbaa taayitaa dhaabbilee hawaasa siviikii waliin ta’uun faayidaa Itiyoophiyaan ‘BRICS’tti makamuunshee qabu irratti bakka bu’oota dhaabbilee siviikii addaddaa waliin Finfinneetti mari’achaa jiru. Waltajjicharratti kan argaman de’eetaan ministira dhimma alaa ambaasaaddar Misgaanuu Argaa, Itiyoophiyaan ‘BRICS’tti kan makamte faayidaa biyyaalessaa jiddugaleessa godhachuun akka ta’e ibsaniiru. Miseensa ‘BRICS’ ta’uun gama daldalaa, Invastimantii,faayinaansii misoomaa maddisiiuu fi walooma gabbisuuf akka gargaaru kaasaniiru. ‘BRICS’ jiddugaleessa ilaalcha hundaa fi kan biyyoonni addunyaa dinagdee guddaa qaban ofitti qabate ta’uus himaniiru. Itiyoophiyaan waltajjii addunyaarratti sagaleeshee dhageessisuuf carraa dabalataa kan kennuuf waan ta’eef milkaa’ina dippilomaasii isa guddaa ta’uu ibsaniiru. Itiyoophiyaan ‘BRICS’ tti kan makamte ayidooloojii kamiyyuu tumsuun osoo hinta;iin biyyoota addunyaa hunda waliin misooma waloo mirkaneessuu fi faayidaa biyyaalessaa eegsisuuf ta’uus ambaasaaddar Misgaanuun ibsaniiru. Daarektarri olaanaa abbaan taayitaa dhaabbata hawaasa Siviikii Faasikaawu Mollaa,dhaabbileen hawaasa Siviikii dhimma alaa dabalatee dhimmoota garagaraarratti biyyaaf gumaacha taasisaa akka jiran eeraniiru. Dhimma miseensummaa ‘BRICS’ irratti hubannoon uumamuunsaa waldaaleen qoodasaanii akka bahatan kan dandeessisudha jedhan. Gaaffiin Itiyoophiyaan ‘BRICS’ tti makamuuf gaafatte fudhatama kan argate yaa’ii biyyoota miseensa ‘BRICS’ 15ffaa baatii Hagayyaa 2015 Afriikaa Kibbaatti adeemsifamerratti ta’uun nibeekama. Itiyoophiyaa dabalatee biyyoonni garee kanatti makaman bara faranjootaa haaraa dhufuu kaasee miseensa guutuu ta’uusaanii nimirkaneeffatu.
Itiyoophiyaan yaa’ii waggaa waliigalaa dhaabbata poolisii idil addunyaa 19ffaa irratti hirmaachaa jirti
Nov 30, 2023 40
Sadaasa 20/2016 (TOI)- Itiyoophiyaan yaa’ii waggaa waliigalaa dhaabbata poolisii idil addunyaa (INTERPOL) 19ffaa fi kabaja ayyaana waggaa 100ffaa dhaabbatichaa Ostiriyaa Viyeenaatti taa’amaa jiru irratti hirmaachaa jirti. Ittigaafatamaan qajeelcha Intarpoolii biyyaalessaa Itiyoophiyaa fi tumsa poolisii idil addunyaa gargaaraa komishinaraa Dajanee Baqqalaa ibsa kennaniin, jilli komishinar jeneraalaa poolisii federaalaa Dammallaash Gabramikaa’eliin durfame yaa’ii waliigalaa dhaabbatichaa fi ayyaana hundeeffamaa Sadaasa 17-21 bara 2016tti taa’amurratti hirmaachaa akka jiru ibsaniiru. Ajajoonni poolisii biyyoota miseensa dhaabbatichaa, ministiroonni poolisiin itti waamamaa ta’ee fi dhaabbileen idil addunyaa addaddaa poolisii waliin hojjetan yaa’icharratti hirmaachaa akka jiran ibsameera. Jilli kun hojii ittisa yakkaa fi qorannoo poolisiin Ostiriyaa hojjet akkasumas haala shakkamaan ittiqabamuu fi hidhannoowan poolisiin itti fayyadamu, uffannaa fi konkolaattotaa ibsi akka kenname ibsa Kanaan eerameera. Komishinar jeneraal Dammallash Gabramikaa’el akkaataa hojmaata poolisii Itityyphiyaa, hojii riifoormii taasifamaa jiru, meeshaalee teeknooloojii dhaabbatichi itti fayyadamaa jiruu fi muuxannoo hojmaataa akka qoodan ibsameera. Jilli kun Yaa’ichaan cinaatti biyyootaa fi dhaabbilee idil addunyaa addaddaa waliin marii fi muuxannoo walii qooduu akka taasifame ibsichi mul’iseera. Itiyoophiyaan hariiroo poolisii biyyoota miseensa dhaabbaticha waliin qabdu cimsuu fi tumsaan hojjechuuf akkasumas yakka daangaa cehu waliin ittisuuf mari’achuusaa odeeffannoon poolisii federaalaarraa argame mul’iseera.
Ambaasaaddar Shifarrawu Gannatii dippilomaasii lammii ilaalchisuun gargaaraa ministiraa dhimmoota qonsilaa fi bulchiinsaa ilaalchisuun ministira dhimma alaa Baahireen waliin mari’atan.
Nov 29, 2023 53
Sadaasa 19/2016(TOI)- Baahireenitti qonsiilaa jeneralaa RDFI ambaasaaddar Shifarrawu Gannatii dippilomaasii lammii ilaalchisuun gargaaraa ministiraa dhimmoota qonsilaa fi bulchiinsaa ilaalchisuun ministira dhimma alaa Baahireen doktar Mahaammad Alii Bahazaad waliin mari’ataniiru. Itiyoophiyaan Kanaan dura seera hojii Baahireen sochiiwwan karaa faallaa ilaalamaa turan tokko tokko waajjirri qonsiilaa jeneraalaa sirreessa taasisuusaa ibsaniiru. Dhimmi lammiilee yeroo ammaa ogeessota waajjira qonsiilaa jeneraalaatiin qofaan hojjetamuusaa ambaasaaddar Shifarraawu kaasaniiru. Lammiileen eyyama jireenyaa malee jiraatan eyyama argatanii akka hojjetan akka mijeeffamuu fi kanneen manaa manatti deemanii maallaqa sharafaniif hambisuuf mootummaan Baahireen deeggarsa barbaachisu akka taasisu gaafataniiru. Hariiroo gamlamee biyyoota lamaanii guddisuun hojjetaa bobbaasuu, tumsa damee daldalaa fi tuurizimii cimsuu akkasumas Finfinneen teessoo gamtaa Afriikaa fi dhaabbilee idil addunyaa waan taateef mootummaan mootii Baahireen bakka bu’ummaa akka qabaatu gaafataniiru. Gargaaraa ministiraa ambaasaaddar doktar Mahaammad Alii gamasaaniin, lammiilee Itiyoophiyaan walqabatee rakkooleen mul’achaa akka jiru yaadachuun, kanneen furuuf tarkaanfiiwwan waajjirri qonsiilaar jeneraalaa fudhate dinqisiifataniiru. Baahireen fuuldura Finfinneetti embaasii banuuf qorannaa akka taasiftu ibsanii, ammanatti seera hordofuun qonsiilaa kabajaa akka muuddu dubbachuusaanii odeeffannoon ministeera alaarraa argame ni’eera.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015