Siyaasa
Mariin Biyyoolessaa Itoophiyaa nageenya waaraa fi mootummaa biyyaaleessaa cimaa ijaaruuf carraa addaa fi seena qabeessa kan uumudha
May 30, 2024 37
Caamsaa 22/2016 (TOI) - Mariin Biyyoolessaa Itoophiyaa nageenya waaraa fi ijaarsa mootummaa biyyaaleessaa cimaaf carraa guddaa fi seena qabeessa ta'e fidee kan dhufaa jirudha jedhan bakka buutonni hawaasa daldalaa yaada ajandaa walitti qabuu Finfinneetti geggeeffama jiru irratti hirmacha jira. Komishiniin Marii Biyyoolessaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kaleessa yaada ajandaa marii walitti qabuu geggeesuu eegaluun isaa ni yaadata. Adeemsa kana keessatti sadarkaa magaalaa Finfinneetti qooda fudhattoonni ajandaa isaanii qopheessanii fi hirmaattoota yaa’ii biyyaalessaa keessatti bakka bu'an filatu. Marii ajandaa walitti qabuu kanarratti aanaalee magaalichaa hundaarraa bakka bu'oonni hawaasa bakka bu'an, bakka bu'oonni dhaabbilee miti mootummaa, bakka bu’oonni paartilee siyaasaa, bakka bu’oonni dhaabbilee qaamolee mootummaa sadeen irraa walitti dhufanii fi namoonni dhiibbaa uumtota ta'an hirmachaa jiru. Adeemsa marii kana keessatti bakka bu’oota hawaasa daldalaa hirmachaa jiran keessaa TOI kan dubbise Aadde Maartaa Hundee fi Obbo Girmaa Mulaat; Dhimmi marii kanaa nagaa waaraa fiduu fi itti funsa biyyaaf bu'uura cimaa kan kaa'udha jedhaniiru. Mariin Biyyaalessaa nagaa waaraa fi mootummaa cimaa ijaaruuf carraa addaa fi seena qabeessa ta’e akka fidees eeraniiru. Kanaaf milkaa'ina isaatiif hundi keenya abbaa taanee hojjechuu qabna jedhaniiru. Bakka bu’aan hawaasa daldalaa marii ajandaa walitti qabuurratti hirmacha jiran kan biraa Obbo Muzamil Jamaal carraa gaarii mariin biyyaaleessaa fidee dhufe kanatti fayyadamuun itti gaafatamummaa hindi keenya qabnudha jedhaniiru.
Qaabeenyaawwaan jiran kaaraa seeraa fayyadamuun qarqaramuu jalaa bahuuf tattaffiin cimaan taasifamuu qaba
May 30, 2024 18
Caamsaa 22/2016(TOI) - Qaabeenyaawwaan jiran kaaraa seeraa fayyadamuun qarqaramuu jalaa bahuuf tattaffiin cimaan taasifamuu qaba jedhan Pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Oradiin Badirii. Naannoo Harariitti waltajjiin marii ilaalcha qarqaaramuu irraa adda bahuurratti xiyyeeffate geggeeffama jira. Waltajjiin kun mata duree '' deeggaramuurra gara oomishitummaatti, birmadummaa biyyaa guutuu ta'ee fi kabajaaf'' jedhuun geggeeffama jira. Waltajjii kanarratti pirezidaantii naannichaa obbo Oradiin Badirii fi naannichaatti hogganaan Wajjira Paartii Badhaadhinaa damee naannicha obbo Geetuu Wayyeessaa dabaltee hoggantoonni hojii mootummaa olaanoo fi jiddugaleessaa irratti hirmaachaa jiru. Obbo Oradiin haasaa taasisaniin akka biyyaatti ilaalacha deeggaramuu fi kadhaa jalaa bahuun dhimma yeroon kennamuufi qabu miti jedhaniiru. Osoo ilaalcha deeggaramuu jalaa hin bahiin birmadummaa fi kabaja biyyaaleessaa guutuutti gonfachuun kan hin danda'amne ta'uu eeranii kanaaf ilaalcha kana jalaa bilisa bahuuf tattaaffiin cimaan hojjetamuu qaba jedhaniiru. Qabeenya gabbata akka biyyaa fi naannootti jirutti dhimma bahuun lakkoofsa deeggaramootata xiqqeessuun adeemsa keessa immoo guutummaan guutuutti dhabamsiisuuf hojjechuu barbaachisa jedhaniiru. Kanaaf immoo furmaanni ijoon jiru oomishitummaa sadarkaa hundaatti guddisuu danda'uu ta'uu himuu isaan ragaan Kominikeeshinii naannichaarra argame ni mul'isa. Kana keessaattis hoggansi gaheen isaa olaanaa waan ta'eef dirqama kana haalan bahuu qaba jedhaniiru. Hogganaan wajjira Paartii Badhaadhina naannichaa obbo Geetuu Wayyeessaa gama isaniin Paartiichi akka biyyaatti rakkoo ilaalchi gargaramuu qabu hubachuun hojii bal'aa hojjecha jira jedhaniiru.    
Boordichi hooggantoota komaand poostii Shawaa jiddugaleessaa fi gaggeessitoota Shawaa Kaabaa waliin mari’ate
May 29, 2024 74
Caamsaa 21/2016(TOI)- Mana maree nakka nu’oota ummataatti miseensonni boordii raawwii labsii yeroo muddamaa qoratu hooggantoota komaand poostii Shawaa jiddugaleessaa fi gaggeessitoota Shawaa Kaabaa waliin mari’atan. Haala nageenyaa fi tasgabbii yeroo ammaa naannawichatti jiru, odeeffannoo fi haala shakkamtoonni nageenyi boora’uun walqabatee qabaman itti qabaman qulqulleessuun murteef dhiheessuu akkasumas haala qabannaa namoomaa ilaalchisuun qooda fudhattoota dhimmi ilaalu waliin mariin taasifamuu manni maree bakka bu’oota ummataa beeksiseera. Qaamni naannawichaa kamiyyuu fedhii fi garaagarummaa qabu mariif dhiheessuun hiikuun, hawaasaaf nageenya waaraa mirkaneessuun akka barbaachisumiseensonni boordichaa ibsaniiru. Odeeffannoon Namoota lansii hatattamaan shakkamanii qabamanii qulqulleeffamee akkaataa ciminaa fi laafina leenjii haaromsaa irraa amma mana murteetti dhiheessuutti akka hojjetamee fi hojjetamaa akka jiru miseensota boordichaaf ibsa taasisaniiru. Haalli nageenyaa godinicha iddoowwan addaddaatti ture fooyya’aa dhufuusaatiin hojiileen misoomaa idileen raawwatamaa akka jiran dubbataniiru. Iddoowwan addaddaa komaand Poostii jala jiran keessatti nageenyaa fi tasgabbii waaraa gama mirkaneessuutiin dargaggoota naannawaa kutaalee hawaasaa addaddaarraa walitti dhufan gurmeessuun leenjii akka argatan taasifamuu odeeffannoon mana maree bakka bu’oota ummataa nimul’isa.
Boqonnaan maree ajandaa walitti qabuuu Finfinneetti har’a jalqabama
May 29, 2024 37
Caamsaa 21/2016(TOI)- Boqonnaan maree ajandaa walitti qabuuu Finfinneetti har’a jalqabama. Bakka bu’oonni sagantaa boqonnaa maree ajandaa walitti qabuurraatti hirmaatan bakka qophaa’e gahaa jiru. Boqonnaa maree Finfinneetti adeemsifamuuf bakka bu’oonni kuma 2 fi 500 caalan akka hirmaatan odeeffannoon komishinii maree biyyaalessaa Itiyoophiyaa nimul’isa. Akkaataa sagantaa boqonnaa maree Kanaan wantoonni gurguddoon sadii kan raawwatan yoo ta’u isaanis hirmaattonni mari’achuun yaadota ajandaa fiduu, ajandaasaanii waloomsuun walitti qabuu, akkasumas yaadota furmaataarratti yaada waljijjiiru. Xumurarrattis qooda fudhattoonni garagaraa bakka bu’ootasaanii yaa’ii maree biyyaalessaarratti hirmaatan nifilatu. Hirmaattonni kutaalee hawaasaa garagaraa bakka bu’an, paartileen siyaasaa, dhaabbileen amantaa, waldaaleen siviikii, qaamoleen mootummaa fi bakka bu’oonni dhaabbilee fi waldaalee sagantaa kanarratti nimari’atu. Komishiniin maree biyyaalessaa Itiyoophiyaa bakka bu’oota naannolee kudhanii fi bulchiinsota magaalaa lamatti boqonnaa maree naannoorratti hirmaatan kutaa hawaasaa garagaraarraa filachiisuunsaa niyaadatama. Komishinichi fuuladura sagantaalee walfakkaatan naannolee fi bulchiinsa magaalaa Dirreerawaatti niraawwata. Komishiniin maree biyyaalessaa Itiyoophiyaa bara 2014 mana maree bakka bu’oota ummataan labsiin hundaa’ee haaldureerraa eegaluun boqonnaa qophii milkaa’inaan xumureera. Ittifufuun guyyaa har’aa adeemsa maree kan jalqabu yoo ta’u fuulduras boqonnaa hojiirra oolmaatiin hojiisaa kan xumuru ta’a. Adeemsi maree har’a magaalaa Finfinneetti jalqabamu boqonnaa sadaffaa yoo ta’u bu’a qabeessummaa mareef boqonnaa murteessaadha. Waldhabdee karaa nagaa hiikuuf, ijaarsia sirna demokiraasii aadaa maree gabbisuunkaayyoo hundeeffameef keessaayyu. Adeemsi marichaa hammattummaan, iftoomaa, hirmaachisummaa fi amanamummaan kan adeemsifamu ta’a.
Dureeyyoonni Turikiyyee Itoophiyaatti hojii invastimatii akka hojjetan waamichi taasifame
May 28, 2024 277
Caamsaa 20/2016(TOI) - Dureeyyoonni Turikiyyee Itoophiyaatti hojii invastimatii akka hojjetan deetaan ministira Dhimma Alaa ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa waamichi taasisan. Deetaan Ministirichaa waamicha kana kan taaisan Foramii daldalaa fi invastimatii Itiyo- Turikiyyee Turkiyyee Istaanbulitti geggeeffamerratti haasaa taasisaniin. Ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa Itoophiyaan carraa hojii invastimatii hedduu akka qabu eeranii; Itoophiyaan yeroo kam caalaa damee hojii invastimatirratti hedduu irratti dureeyyoonni alaa akka hojjetan banaa taasisuu beeksisaniiru. Itti aantuun hoji geggeessaa 'Itoophiyaa Invastimati Holdingii' Yaasimiin Waahburaab gama isaaniin; filannoowwaan hojii invastimatii Itoophiyaan qabduu fi 'Itoophiyaa Invastimati Holdingii' erga hundaa'ee hojiiwwaan hojjechaa jiru, onnachiiftuu fi seerota haaraa bahan ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Dureeyyoonni Turkiyyee carraa jirutti fayyadamuun hojii invastimatii akka Itoophiyaatti hojjetan waamicha taasisaniiru. Itti aanaa Ministira daldala Turikiyyee Musxafaa Tuzikuu fi Pirezidaantiin Waldaa hawaasa daldalaa Turkiyyee Mahamaat Asmaash Itoophiyaan carraan hojii invastimatii heddu qabaachuu hubachii himaniiru. Carraa kana fayyadamuun dureeyyoonni Turikiyyees hojii inavstimatii akka hojjetan himaniiru. Foramicharratti dureeyyoonni biyyoota lamaanii 300 ol ta'an kan hirmaatan yoo ta'e; dueyyoonni kunis waliin mari'achuu ragaan Ministeericharra argame ni mul'isa.      
Nageenyi hojii raayyaan ittisaa seera kabachiisuuf hojjeteen argame sochiin dinagdee fi hawaasummaa haala fooyya’aan raawwachaa akka jiran jiraattonni ibsan
May 28, 2024 60
Caamsaa 20/2016 (TOI)- Nageenyi hojii raayyaan ittisa biyyaa seera kabachiisuuf hojjeteen argame sochiin dinagdee fi hawaasummaa haala fooyya’aan raawwachaa akka jiran jiraattonni godina Wallagga Lixaa ibsan. Hojii seera kabachiisuu raayyaan ittisa biyyaa qaamolee nageenyaa biroo waliin qindaa’uun godinaalee Wallaggaa arfanitti hojjeteen bu’aan argamuusaa ibsamaa tureera. Ummanni naannawichaa mootummaa jijjiiramaa hiriira deeggarsaa Istaadiyeemii Wallaggaatti taasiseen nageenyasaa itti fufsiisuuf mootummaa waliin hojjechaa akka jiran beeksiseera. Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad guyyaa sanatti Istaadiyeemii Wallaggaatti argamuun haasawa taasisaniin hawaasni nageenya naannawasaatti argame itti fufsiisuu akka qabuergaa dabarsaniiru. Ittifufuunis ummanni jijjiirama argate ittifufsiisuun nageenyasaa eegee tokkummaasaa cimsuu akka qabudubbachuunsaanii niyaadatama. Godinaalee Wallaggaa arfan keessa bulchiinsi godina Wallagga Lixaa gumaacha raayyaan ittisaa nageenyi naannawichatti akka bu’u taasiseef galateeffateera. Gumaacha raayyaan ittisaa taasise ilaalchisuun TOI’n jiraattota godinichaa waliin turtii taasiseen hojii raayyaan hojjeteen naannawichatti nageenyi bu’uusaa jiraattonni mirkaneessaniiru. Yeroo ammaa naannawicha yaaddoo nageenyaarraa bilisa gochuun alatti sochii dinagdee fi hawaasummaaf haalli mijataan uumamuusaa jiraattonni dubbataniiru. Godinichatti jiraataan aanaa Laaloo Assaabii obbo Abbabaa Ittafaa akka ibsanitti, rakkoon nageenyaa waggoota darban godinicha keessa ture sochii dinagdee fi hawaasummaarratti dhiibbaa addaddaa taasisaa tureera. Sababa Kanaan rakkoolee addaddaaf saaxilamanii turuusaanii dubbatanii, hojii nageenya eegsisuu qindaa’aa raayyaan ittisaa qaamolee nageenyaa biroo waliin ta’uun taasiseenrakkooleen turan salphachaa dhufuu kaasaniiru. Raayyaa ittisa biyyaaf galata akka qaban ibsanii, hojii seera eegsisuu fuuldura raayyaan taasifamuuf deggarsa akka taasisan mirkaneessaniiru. Hojii seera kabachiisuu raayyaan ittisaa hojjeteen yeroo ammaa yaaddoon nageenyaa naannawicha akka hinjirre kan ibsan ammoo jiraataa aanaa Hoomaa obbo Kifluu Waaqshuumaati. Hojii seera kabachiisuu ummanni raayyaa ittisaa fi qaamolee nageenyaa waliin hojjeteen naannawichatti nageenyi bu’uusaa kan dubbatan yoo ta’u, “bu’aa argameefis raayyaan galateeffamuu qaba” jedhan. Dargaggoo Isaayyaas Abbabaa gamasaatiin, gareen shororkeessaa shaneen dargaggootatti fayyadamuuf yaalii taasisus garee kana waliin tumsuu diduun nageenya naannawasaanii eegaa turuusaanii dubbateera. Ammas raayyaa ittisaa cinaa dhaabbachuun nageenya cimsuu keessatti hirmaachuun qoodasaa bahaa akka jiru ibseera. Obbo Tamasgeen Fufaa yaada kennaniin, raayyaa ittisaa waliin ta’uun garee shororkeessaa kana balleessuuf hojii seera kabachiisuuf hojjetamaa jiru gargaaraa akka jiru dubbataniiru. Bu’aa yeroo ammaa naannawichatti argameef ‘gooticha raayyaa ittisaaf galatan dhiheessa” jedheera.
Caamsaa 21 irraa eegalee kan raawwatamu boqonnaan marii akka milkaa'u hunduu gahee irraa eeggamu akka bahatu waamichi taasifame
May 27, 2024 262
Caamsaa 19/2016(TOI) - Caamsaa 21/2016 irraa jalqabee kan geggeeffamu boqonnaan marii, marii biyyaalessaa akka milkaa'uuf hunduu gahee irraa eeggamu akka bahu Komishiiniin Marii Biyyaalessaa waamicha taasise. Komishiiniin Marii Biyyaalessaa boqonnaa marii bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akka jalqabu beeksiseera. Komishiinii Marii Biyyaalessaatti itti aantuun Komishiinara Hiruut Gabrasilaasee adeemsa marii biyyaalessaa keessaatti Caamsaa 21/2016 kan jalqabamu boqonnaan marii ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Adeemsa boqonnaa marii kanaaf qophiin barbaachisu taasifamuu himanii hojiin kun akka milkaa'uuf hunduu gahee irraa eeggamu akka bahu waamicha taasisaniiru. Boqonnaan marii kun caamsaa 21 hanga 27/2016'tti kan geggeeffamu ta'uu himanii, waltajjii kanarratti hojiiwwaan ijoo ta'an sadi kan raawwataman ta'uu ibsaniiru. Boqonnaa kana keessaatti hirmaatoonni dhufan ajandaawwan marii kan fidan yoo ta'u, yaadota dhufan kan waloo taasisuun walitti ni qabu, ni qindeessuu jedhaniiru. Dhuma irratti qamoleen qooda fudhatoonni adda addaa bakka bu'oota hirmaatota yaa'ii marii biyyaalessaa kan filatan ta'uu beeksisaniiru. Gara fuula duraattis Komishiinichi sagantaawwan wal fakkataa ta'an naannolee fi bulchiinsa magaalaatti kan geggeessuu ta'uu eeraniiru. Itoophiyaanonni fayidaa marii biyyaalessaa kana hubachuun qophii akka taasisanii fi marii kanarrattis si'aa'inaan akka hirmaatan waamicha taasisaniiru.
Itiyoophiyaan Biriiksitti makamuunshee qoonni seena qabeessi hariiroo waltajjii dil addunyaatti qabdu guddachaa dhufuu agarsiisa-ambaasaaddar Iivgeenii Terekhiin
May 27, 2024 60
Caamsaa 19/2016(TOI)- Itiyoophiyaan Biriiksitti makamuunshee qoonni seena qabeessi hundeeffamaa fi miseemsummaa qabdu guddachaa dhufuu akka agarsiisu Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Ruusiyaa Iivgeenii Terekhiin ibsan. Ambaasaaddar Iivgeenii TOItti akka himanitti, Waldaan mootummootaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii, gamtaan Afriikaa fi dhaabbileen biroon akka hundeeffaman Itiyoophiyaan biyyoota qooda olaanaa qaban keessaa ishee tokkodha. Gamtoomina Biriiksitti makamuunshee hirmaannaa fi shoorri waltajjiiwwan hariiroo idil addunyatti qabdu guddachaa dhufuusaa agarsiiftuu guddaadha jedhan. Haala Kanaan Itiyoophiyaan qabeenya uumamaa misoomuu danda’uu fi tumma kibba kibbaa guddachaa dhufeen shoora gaarii bahuu akka dandeessu ibsaniiru. Itiyoophiyaa fi Ruusiyaan michooma dameewwan tumsaa ummattoota biyyoota lamaanii fi seena qabeessaa fi wal amanuurratti hundaa’eakka qaban kaasaniiru. Gamtoominni Briiksis tumsi gam lamee fi biyyoota hedduu biyyoota lamaanii sadarkaa olaanaatti ceesisuun guddina dinagdee waloo ittifufsiisuuf akka gargaaru ibsaniiru. የBiyyoonni miseensa Briiksis guddinaa fi qaroomina, aadaa fi tumsa misooma qaxanaa, aadaan marii gabbisaa akka jiran yaadachiisaniiru. Biriiksi guddinni addunyaa waliigalaa dhibbantaa 35 tuqaa 6 wuuisuun sochiin misooma dinagdee fooyya’aa kan qabu ta’uu himaniiru. Biyyoonni miseens gamtichaa dinagdee addunyaa keessatti qooda doolaara Ameerikaa tiriiliyoonii 58 tuqaa 9 fi baay’ina ummataanis dhibbantaa 45 qabachuun humna olaanaa akka qabaatan ibsaniiru. Biraaziil, Ruusiyaa, Hindi, Chaayinaa fi Afriikaa Kibbaan kan hundeeffame Briiksi, yaa’ii hooggantootaa 15ffaa baatii Hagayyaa bara 2015 Afriikaa Kibbaa Johaanisbargitti taa’ameen Itiyoophiyaan, Gibxi, emereetonni Araba Gamtoomanii, Saa’udii Arabiyaa fi Iraan miseensa gamtichaa akka ta’an murteessuunsaa niyaadatama.
Hariiroon Itiyoophiyaa fi Saa’udii Arabiyaa Cimuunsaa nageenyii fi tasgabbiin qaxanichaa qooda olaanaa qabaata-ambaasaaddar Taayyee Atsqasillaasee
May 24, 2024 194
Caamsaa 16/2016 (TOI)- Hariiroon Itiyoophiyaa fi Saa’udii Arabiyaa Cimuunsaa nageenyii fi tasgabbiin qaxanichaa qooda olaanaa qabaatajedhan ministirri dhimma alaa ambaasaaddar Taayyee Atsqasillaasee. Ambaasaaddar Taayyeen ministira dhimma alaa Saa’udii Arabiyaa Fayisal Biin Farhaan Al-Saa’udii waliin mari’ataniiru. Hariiroon yeroo dheeraa Itiyoophiyaa fi Saa’udii Arabiyaan qaban irratti hundaa’uun tums agama nageenyaa, tasgabbii, dinagdee fi hawaasummaan qaban sadarkaa olaanaarraan gahuuf yeroo amma ta’uusaa marii Kanaan kaasaniiru. Itiyoophiyaan gamtaa Afriikaa fi ‘IGAD’ waliin ta’uun nagaa fi tasgabbiiin gaanfa Afriikaatti akka bu’u akkasumas walitti hidhamiinsi dinagdee qaxanaa akka uumamu hojii hojjetamaa jiruuf Saa’udii Arabiyaan deeggarsa akka taasiftu waamicha taasisaniiru. Baay’inni Itiyoophiyaanota Saa’udii Arabiyaatti hojiirratti bobba’anii jiraatanii yeroo gara yerootti dabalaa dhufuunsaa hariiroo biyyoota lamaan jidduu jiru cimsuuf haala mijataa waan uumuuf mirgi lammiilee eegamee hojjechuu akka danda’an haala mijeessuun barbaachisaa akka ta’e kaasaniiruuf. Manneen barnootaa hawaasaa Saa’udii Arabiyaatti argaman hariiroo ummattoota biyyoota lamaanii sadarkaa olaanaatti ceesisuuf waan gargaaraniif deeggarsa mootummaa Saa’udii Arabiyaa gaafataniiru. Ministirri dhimma alaa Saa’udii Arabiyaa Fayisal Biin Farhaan Al-Saa’udii gamasaaniin hariiroo dippilomaasii bara dheeraa Itiyoophiyaan Saa’udii Arabiyaa waliin qabdu cimsuuf hojiin hojjechaa jirtu biyyisaanii akka dinqisiifattu ta’uu ibsanii, sadarkaan hariiroo kun caalaa akka cimu fedhii Saa’udii Arabiyaa akka ta’e eeraniiru. Hojii nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf Itiyoophiyaan gaanfa Afriikaatti hojjechaa jirtu akka hordofan ibsanii, hojii kana cimsitee akka itti fuftuu fi waliin hojjechuuf qophii ta’uu beeksisaniiru. Kaampaaniiwwan biizinasii Saa’udii Arabiyaa Itiyoophiyaatti invast gochuuf fedhii olaanaa akka qabanii fi kun akka milkaa’u mootummaansaanii deeggarsa akka taasisu mirkaneessaniiru. Biyyyattiin yeroo ammaa damee konistiraakshiniitiin sadarkaa olaanaan hojjechaa akka jirtu ibsanii, Itiyoophiyaan ogeessota bobbaasuuf gama Saa’udii Arabiyaatiin karoorfamuu beeksisuusaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame nimul’isa.
Ilaalcha gargaaramuu jalaa bahuun boqonnaa jaalala biyyaa isa lammaffaa milkeessuuf bu’ura kan itti keenyudha-obbo Adam Faaraah
May 23, 2024 233
Caamsaa 15/2016(TOI)- Ilaalcha gargaaramuu jalaa bahuun boqonnaa jaalala biyyaa isa lammaffaa milkeessuuf bu’ura kan itti keenyudha jedhan sadarkaa ittaanaa ministira muummeetti qindeessaan olaanaa jiddugaleessa qindeessaa ijaarsa sirna demokiraasii fi ittaanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraah. Waltajjiin ilaalcha gargaaramuu jalaa bahuuf mari’atamuu kan mata duree” gargaaramuurraa gara oomishtummaatti, birmadummaa fi kabaja biyyaa guutuuf” jedhuun qophaa’e har’a waajjira muummee paartii badhaadhinaatti taa’amaa jira. Sadarkaa ittaanaa ministira muummeetti qindeessaan olaanaa jiddugaleessa qindeessaa ijaarsa sirna demokiraasii fi ittaanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraah dabalatee ministiroonni, hooggantoonni dhaabbilee federaalaa olaanoon, hooggantoonni waajjira damee paartii badhaadhinaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hirmaataniiru. Waltajjicha haasawaan kan banan ittaanaan pirezidaantii paartichaa obbo Adam Faaraah akka biyyaatti gargaaramuu fi kadhaa jalaa bahuun dhimma yeroon hinkennamneef ta’uu ibsuusaanii odeeffannoon paarticharraa argame nimul’isa. Ilaalcha gargaaramuu jalaa osoo hinbahiin birmadummaa fi kabaja biyyaalessaa guutummaatti gonfachuun akka hindanda’amnee fi kanaaf ammoo kutannoon ka’uun kaasanii, qabeenya Itiyoophiyaan qabdu qindeessuun ittifayyadamuun fi badhaadhinaaf oolchuun baay’ina gargaaramtootaa hir’isuu, suutaanis guutummaatti gargaaramuurraa baasuun akka barbaachisu eeraniiru. Furmaannisaas sadarkaa hundatti oomishtummaa guddisuu akka ta’r kaasaniiru. Paartiin badhaadhinaa ilalchi gargaaramuu kufaatii akka biyyaatti uumuu danda’u sirriitti hubachuun dhimmicha hundeerraa furuuf tarkaanfilee gurguddoo fudhachaa akka jiru ibsaniiru. Oomishtummaa guddisuun furmaata egeree fiduuf sosochiiwwan kanneen akka dhaala leemataa yeroo addaddaatti akka biyyaatti hojeeffaman bu’aa abdachiisaa akka fidan eeraniiru. Hojjennee gargaaramuu jalaa bahuun boqonnaa badhaadhina mirkaneessuu jalqabuu qabna, kana milkeessuunis jaalala biyyaa boqonnaa lammaffaaf bu’ura kaa’uudha jedhan. Dhimmoota sababa gargaarummuutiin በbirmadummaa keenya qoraniif akka hinsaaxilamnbe akkasumas faayidaa biyyaalessaa eegsisuuf akka biyyaatti waanti harkaa qabnu gahaa ta’uusaanii fi kanneen qindeessuun gaggeessuun bu’aa fiduun akka barbaachisu cimsanii dubbataniiru. Sosochiiwwan akka biyyaatti jalqabaman ittifufsiisuun, humna qindaa’een hawaasa oomishtummaatti galchuun kuusaa ofeeggannoo fi yeroo hatattamaa sadarkaan qabachuun akkasumas hojii uumuuf xiyyeeffannoo kenninee yaadama gargaaramuu egereef dhabamsiisuuf koreen akka biyyaatti dhaabbilee addaddaa ofitti qabuun hundeeffame xiyyeeffatee hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru.
Dippilomaasii lammileerratti xiyyeeffateen lammileen Itoophiyaa haala rakkisaa keessa turan kumni 27 ol gara biyyaatti deebifameera.
May 23, 2024 100
Caamsaa 15/2016 (TOI) - Dippilomaasii lammileerratti xiyyeeffateen Ebla 2016 irraa eegaluun lammileen Itoophiyaa haala rakkisaa keessa turan kumni 27 fi 57 ol gara biyyaatti deebifamuu Ministeerri Dhimma Alaa beeksise. Dubbi himaan Ministeera Dhimma Alaa ambaasaaddar Nabiyyuu Taadilaa, hojiiwwaan dippilomaas ijoo ta'an kan torban darbe hojjetamanii fi kan fuula dulaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniin dippilomaasii lammileerratti xiyyeeffateen lammilee Itoophiyaa biyya alaa jiratan kan sanada hin qabnee gara biyya isaaniitti deebisuu, lammileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan sosochii Itoophiyaa Qulqulluuf deeggarsa akka taasisan akkasuma dippilomaasii qaama hedduu hirmaachiseerratti hojii hojjetame eeraniiru. Haaluma kanaan sosochii Itoophiyaa Qulqulluu kan Ministira Muummee FDRI doktar Abiy Ahimadiin ifoomeef lammilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan, dhalatoonni Itoophiyaa, Imbaasiiwwan Itoophiyaa deeggarsa maallaqaa taasisuu ibsaniiru. Gama kanaan deeggarsa birrii miliyoona 20 walitti qabuuf karoorfamee hanga Caamsaa 12/2016'ttI waliigalaan birrii miliyoona 36 walitti qabuun danda'amuu himaniiru. Ebala 2016 irraa eegalee lammilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan kan haala rakkisaa keessa turanii fi sanada biyya sana keessa jiraachuu hin qabne gara biyya isaanitti deebisuuf koreen biyyaalessaa ijaaramee erga galeen booda lammilee kuma 27 fi 57 gara biyyaatti deebisuu akka danda'ame ibsaniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015