Angafoota Oduu
Itiyoophiyaa fi Chaayinaan tumsa poolisiin poolisiif jedhuun jalqaban gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigalan
Sep 23, 2023 47
Fulbaana 12/2016(TOI)- Itiyoophiyaa fi Chaayinaan tumsa poolisiin poolisiif jedhuun biyyoonni lamaan jalqaban gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigalan Jilli komishinara Jeneraalaa poolisii federaalaa Itiyoophiyaa fi pirezidaantii dhaabbata gamtaa ajajoota poolisii Afriikaa bahaa Dammallaash Gabramikaa’elii fi miseensa boordii fooramii tumsa nageenya ummataa idil addunyaan durfamu Caayinaa daawwateera. Fooramii lammaffaa tumsa nageenya ummataa idil addunyaa mata duree “One World, Common Security” jedhuun bulchiinsa Jiyaangisuu magaalaa Liyaanyuungaang qophaa’erratti kan hirmaatan komishinar Jeneraalichi hojii riifoormii dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii ministira muummee doktar Abiyyi Ahimadiin gaggeeffamaa jiruu fi milkaa’inoota jijjiiramaa argaman waltajjii idil addunyaa kanaaf dhiheessaniiru. Walgahii kana cinaatti ministira nageenya ummataa Chaayinaa Miister Waang Jiyaahoong waliin tumsa biyyoota lamaanii gama poolisii poolisiif jedhuurratti mari’ataniiru. Kanaanis tumsa biyyoota lamaan jidduutti jalqabame gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigaluusaanii odeeffannoon komishinacharraa argame ni’eera. Kanaa alatti komishinar jeneraal Dammallaash Gabramikaa’el pirezidaantii dhaabbata poolisii idil addunyaa(Intarpool) fi ministira biyya keessaa emereetota Araba Gamtoomanii Meejer Jeneraal Ahimad Naasir Al-Raayisii waliin mari’ataniiru. Marii kanaanis tumsa biyyoota lamaanii fi dhaabbata poolisii idil addunyaa waliin jiru caalaatti cimsuun waliin hojjechuuf waliigalteerra gahaniiru. Pirezidaantiin Intarpoolii Meejer Jeneraal Ahimad Naasir Al-Raayisii dhiheenyatti Itiyoophiyaa akka daawwatan odeeffannoon ni’eera.
Ogeeyyonni miidiyaa Irreechi ibsituu tokkummaa fi walooma ta’uu beeksisuun waan irraa eegamu akka bahan gaafatame
Sep 23, 2023 37
Fulbaana 12/2016(TOI)- Ogeeyyonni miidiyaa fi komunikeeshinii Irreechi ibsituu tokkummaa fi walooma ta’uu beeksisuun waan irraa eegamu akka bahan gaafatame. Qopheessummaa biiroo komunikeeshinii fi biiroo aadaa fi tuurizimiitiin mata duree “Irreechi mallattoo tokkummaa fi obbolummaa” jedhuun ogeeyyota miidiyaaf leenjiin kennameera. Ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu addunyaa leenjicharratti akka jedhanitti, irreechi ayyaana ibsituu maalummaa ummata Oromoo fi waloomni kan itti cimudha. Kanaaf jecha Irreecha baranaa karaa tokkummaa fi obbolummaa ummataa cimsuun kabajuuf qophiileen barbaachisan taasifamaa akka jiran ibsaniiru. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee Oromoo guyyaa Irreechi itti kabajamu erga labsanii kaasee qophiileen addaddaa taasifamaa akka jiran himaniiru. Leenjiin har’a ogeeyyota miidiyaaf kennames qaama qophii kanaa ta’uu ibsanii, ogeeyyonni miidiyaa fi komunikeeshinii maalummaa Irreechaarratti hubannoo gahaa akka argatan gochuufi jedhan. Ayyaana Irreechaarratti kan argaman Sabaa fi sablammoonni addaddaa waan ta’aniif ayyaanni Irreechaa karaa tokkummaa cimsuun nikabajama jedhaniiru. Haala Kanaan miidiyaalee fi ogeeyyonni komunikeeshinii Irreech ibsituu tokkummaa fi waloomaa ta’uusaa beeksisuun qoodasaanii akka bahan gaafataniiru. Ittifufuunis ayyaanichi karaa nagaa fi duudhaasaa eeggateen akka kabajamu qoonni miidiyaalee guddaadha jedhan obbo Hayiluun. Ummanni hedduun ayyaana Irreechaarratti waan hirmaatuuf miidiyaaleen karaa duudhaa gaarii ayyaanichaa mul’isuun gabaasuu qabu jedhaniiru. Ayyaanichi tokkummaa, walooma, nageenya, walkabajaa fi dhiifama walii taasisuuf qooda olaanaa waan qabaatuuf gabaasa kana calaqqisiisu gabaasuutu eegama jedhan. Itti aanaan ittigaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Birhaanuu Buxxee gamasaaniin, Irreechi duudhaasaa eegee akka kabajamu qophiileen addaddaa taasifamaa jiru. Amma ammaattis kutaaleen hawaasaa addaddaa waliin maalummaa fi kabaja ayyaana Irreechaarratti mariin taasifamaa turuu kaasaniiru. Fuulduras mariileen akkasii akka itti fufan eeranii, miidiyaalee fi ogeeyyonni komunikeeshinii ittigaafatama irraa eegamu akka bahan waamicha taasisaniiru. Ayyaanni Irreecha baranaa Fulbaana 26 fi 27 bara 2016 Hora Finfinnee fi Hora Arsadeetti akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa Oromoo beeksisuunsaa niyaadatama.
Kan mul'ate
Itiyoophiyaa fi Chaayinaan tumsa poolisiin poolisiif jedhuun jalqaban gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigalan
Sep 23, 2023 47
Fulbaana 12/2016(TOI)- Itiyoophiyaa fi Chaayinaan tumsa poolisiin poolisiif jedhuun biyyoonni lamaan jalqaban gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigalan Jilli komishinara Jeneraalaa poolisii federaalaa Itiyoophiyaa fi pirezidaantii dhaabbata gamtaa ajajoota poolisii Afriikaa bahaa Dammallaash Gabramikaa’elii fi miseensa boordii fooramii tumsa nageenya ummataa idil addunyaan durfamu Caayinaa daawwateera. Fooramii lammaffaa tumsa nageenya ummataa idil addunyaa mata duree “One World, Common Security” jedhuun bulchiinsa Jiyaangisuu magaalaa Liyaanyuungaang qophaa’erratti kan hirmaatan komishinar Jeneraalichi hojii riifoormii dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii ministira muummee doktar Abiyyi Ahimadiin gaggeeffamaa jiruu fi milkaa’inoota jijjiiramaa argaman waltajjii idil addunyaa kanaaf dhiheessaniiru. Walgahii kana cinaatti ministira nageenya ummataa Chaayinaa Miister Waang Jiyaahoong waliin tumsa biyyoota lamaanii gama poolisii poolisiif jedhuurratti mari’ataniiru. Kanaanis tumsa biyyoota lamaan jidduutti jalqabame gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigaluusaanii odeeffannoon komishinacharraa argame ni’eera. Kanaa alatti komishinar jeneraal Dammallaash Gabramikaa’el pirezidaantii dhaabbata poolisii idil addunyaa(Intarpool) fi ministira biyya keessaa emereetota Araba Gamtoomanii Meejer Jeneraal Ahimad Naasir Al-Raayisii waliin mari’ataniiru. Marii kanaanis tumsa biyyoota lamaanii fi dhaabbata poolisii idil addunyaa waliin jiru caalaatti cimsuun waliin hojjechuuf waliigalteerra gahaniiru. Pirezidaantiin Intarpoolii Meejer Jeneraal Ahimad Naasir Al-Raayisii dhiheenyatti Itiyoophiyaa akka daawwatan odeeffannoon ni’eera.
Ogeeyyonni miidiyaa Irreechi ibsituu tokkummaa fi walooma ta’uu beeksisuun waan irraa eegamu akka bahan gaafatame
Sep 23, 2023 37
Fulbaana 12/2016(TOI)- Ogeeyyonni miidiyaa fi komunikeeshinii Irreechi ibsituu tokkummaa fi walooma ta’uu beeksisuun waan irraa eegamu akka bahan gaafatame. Qopheessummaa biiroo komunikeeshinii fi biiroo aadaa fi tuurizimiitiin mata duree “Irreechi mallattoo tokkummaa fi obbolummaa” jedhuun ogeeyyota miidiyaaf leenjiin kennameera. Ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu addunyaa leenjicharratti akka jedhanitti, irreechi ayyaana ibsituu maalummaa ummata Oromoo fi waloomni kan itti cimudha. Kanaaf jecha Irreecha baranaa karaa tokkummaa fi obbolummaa ummataa cimsuun kabajuuf qophiileen barbaachisan taasifamaa akka jiran ibsaniiru. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee Oromoo guyyaa Irreechi itti kabajamu erga labsanii kaasee qophiileen addaddaa taasifamaa akka jiran himaniiru. Leenjiin har’a ogeeyyota miidiyaaf kennames qaama qophii kanaa ta’uu ibsanii, ogeeyyonni miidiyaa fi komunikeeshinii maalummaa Irreechaarratti hubannoo gahaa akka argatan gochuufi jedhan. Ayyaana Irreechaarratti kan argaman Sabaa fi sablammoonni addaddaa waan ta’aniif ayyaanni Irreechaa karaa tokkummaa cimsuun nikabajama jedhaniiru. Haala Kanaan miidiyaalee fi ogeeyyonni komunikeeshinii Irreech ibsituu tokkummaa fi waloomaa ta’uusaa beeksisuun qoodasaanii akka bahan gaafataniiru. Ittifufuunis ayyaanichi karaa nagaa fi duudhaasaa eeggateen akka kabajamu qoonni miidiyaalee guddaadha jedhan obbo Hayiluun. Ummanni hedduun ayyaana Irreechaarratti waan hirmaatuuf miidiyaaleen karaa duudhaa gaarii ayyaanichaa mul’isuun gabaasuu qabu jedhaniiru. Ayyaanichi tokkummaa, walooma, nageenya, walkabajaa fi dhiifama walii taasisuuf qooda olaanaa waan qabaatuuf gabaasa kana calaqqisiisu gabaasuutu eegama jedhan. Itti aanaan ittigaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Birhaanuu Buxxee gamasaaniin, Irreechi duudhaasaa eegee akka kabajamu qophiileen addaddaa taasifamaa jiru. Amma ammaattis kutaaleen hawaasaa addaddaa waliin maalummaa fi kabaja ayyaana Irreechaarratti mariin taasifamaa turuu kaasaniiru. Fuulduras mariileen akkasii akka itti fufan eeranii, miidiyaalee fi ogeeyyonni komunikeeshinii ittigaafatama irraa eegamu akka bahan waamicha taasisaniiru. Ayyaanni Irreecha baranaa Fulbaana 26 fi 27 bara 2016 Hora Finfinnee fi Hora Arsadeetti akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa Oromoo beeksisuunsaa niyaadatama.
Beeksisa
ENA
Feb 7, 2023 2324
ENA
Siyaasa
Itiyoophiyaa fi Chaayinaan tumsa poolisiin poolisiif jedhuun jalqaban gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigalan
Sep 23, 2023 47
Fulbaana 12/2016(TOI)- Itiyoophiyaa fi Chaayinaan tumsa poolisiin poolisiif jedhuun biyyoonni lamaan jalqaban gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigalan Jilli komishinara Jeneraalaa poolisii federaalaa Itiyoophiyaa fi pirezidaantii dhaabbata gamtaa ajajoota poolisii Afriikaa bahaa Dammallaash Gabramikaa’elii fi miseensa boordii fooramii tumsa nageenya ummataa idil addunyaan durfamu Caayinaa daawwateera. Fooramii lammaffaa tumsa nageenya ummataa idil addunyaa mata duree “One World, Common Security” jedhuun bulchiinsa Jiyaangisuu magaalaa Liyaanyuungaang qophaa’erratti kan hirmaatan komishinar Jeneraalichi hojii riifoormii dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii ministira muummee doktar Abiyyi Ahimadiin gaggeeffamaa jiruu fi milkaa’inoota jijjiiramaa argaman waltajjii idil addunyaa kanaaf dhiheessaniiru. Walgahii kana cinaatti ministira nageenya ummataa Chaayinaa Miister Waang Jiyaahoong waliin tumsa biyyoota lamaanii gama poolisii poolisiif jedhuurratti mari’ataniiru. Kanaanis tumsa biyyoota lamaan jidduutti jalqabame gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigaluusaanii odeeffannoon komishinacharraa argame ni’eera. Kanaa alatti komishinar jeneraal Dammallaash Gabramikaa’el pirezidaantii dhaabbata poolisii idil addunyaa(Intarpool) fi ministira biyya keessaa emereetota Araba Gamtoomanii Meejer Jeneraal Ahimad Naasir Al-Raayisii waliin mari’ataniiru. Marii kanaanis tumsa biyyoota lamaanii fi dhaabbata poolisii idil addunyaa waliin jiru caalaatti cimsuun waliin hojjechuuf waliigalteerra gahaniiru. Pirezidaantiin Intarpoolii Meejer Jeneraal Ahimad Naasir Al-Raayisii dhiheenyatti Itiyoophiyaa akka daawwatan odeeffannoon ni’eera.
Itiyoophiyaan sirna tumsa biyyoota hedduu keessatti biyya qooda murteessaa qabdudha- Antooniyoo Gutereez
Sep 22, 2023 110
Fulbaana 11/2016 (TOI)- Itiyoophiyaan sirna tumsa biyyoota hedduu keessatti biyya qooda murteessaa baatu ta’uushee barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutereez ibsan. Yaa’iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaan mataduree “nageenya, badhaadhina, jijjiiramaa fi egeree” jedhuun Niw Yoorkitti Itti fufeera. Barreessaan olaanaa Dh M G Antooniyoo Gutareez yaa’ichaan cinaatti itti aanaa ministira muummee fi ministira dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin waajjirasaaniitti simatanii haasofsiisaniiru. Barreessaan olaanaa kun bara aangoo komishinii godaantotaa Dh M G tti ummata Itiyoophiyaa waliin miira tumsaa gadifageenyaa akka qaban yaadataniiru. Itiyoophiyaan qormaata hawaas dinagdee qabdu furuuf yaaliin taasisaa jirtu akka milkaa’u hawwaniiru. Gutareez bara aangoosaaniitti Dh M G hariiroo Itiyoophiyaa waliin qabu akka cimu kutannoon akka hojjetan ibsaniiru. Itiyoophiyaan sirna tumsa biyyoota hedduu keessatti biyya qooda murteessaa qabdudha jedhan barreessaan olaanaa kun. Dhaabbanno mootummoota gamtoomanii fi barreessaan olaanaa kun yaalii dhuunfaasaaniitiin yeroo rakkinaatti deeggarsa Itiyoophiyaaf taasisan obbo Dammaqaan dinqisiifataniiru. Hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa ilaalchisuun obbo Dammaqaan Antooniyoo Gutareeziif ibsa taasisaniiru. Dh M G yaaliiwwan deebisanii ijaaruu fi deebisanii dhaabuu akkasumas deeggarsa namootaa kanneen biroo akka taasisu waamicha taasisuusaanii ministeerri dhimma alaa beeksiseera.
Yuunaayitid Kiingiden tumsa Itiyoophiyaa waliin qabdu gara tumsa tarsiimawaatti guddisuu akka barbaaddu ibsite
Sep 21, 2023 319
Fulbaana 10/2016(TOI)- Yuunaayitid Kiingiden hariiroo dippilomaasii Itiyoophiyaa waliin qabdu gara tumsa tarsiimawaatti guddisuu akka barbaaddu ministirri misoomaa fi Afriikaa Yuunaayitid kiingidem Andriiw Miicheel ibsan. Yaa’iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaan mata duree “nageenya, badhaadhina, jijjiiramaa fi egeree” jedhuun Neyoorkitti taa’amaa jira. Iti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin yaa’icha cinaatti ministira misoomaa fi Afriikaa Yuunaayitid Kiingdem AndriiwuMiicheel waliin mari’ataniiru. Biyyisaanii walitti hidhamiinsa Itiyoophiyaa walii qabdu gara sadarkaa tumsa tarsiimawaatti guddisuu akka barbaaddu Andriiw Miicheel dubbataniiru. Tarkaanfiin kun tums agama daldalaa, Invastimantii, nageenyaa, godaantotaa fi dameelee addaddaan biyyoonni lamaan qaban caalaatti cimsuuf akka gargaaru himaniiru. Itiyoophiyaan akka lakkoofsa Awurooppaatti baatii Eblaa bara 2024 yaa’ii invastimantii Afriikaa Yuunaayitid Kiingidamitti taa’amurratti akka hirmaattu afeeramuushee ministirichi eeraniiru. Itiyoophiyaan iddoo teessuma lafaa ijoo kan qabduu fiAfriikaatti biyya qooda olaanaa baatu akka taate kaasaniiru. Itiyoophiyaan gaaffii yaa’ii Invastimantii Afriikaarratti akka hirmaattu dhihaateef akka fudhattuu fi fedhii tumsa tarsiimawaaItiyoophiyaan ija gaariin akka ilaaltu obbo Dammaqaan dubbataniiru. Kana malees dhimmoota biyyaalessaa fi zoonichaarratti Andiriiw Michaaliif ibsa kennuusaanii ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Akkasumas itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin yaa’icha cinaatti ministira dhimma alaa Ayerlaand Maayikil Maartiin waliin mari’ataniiru. Itiyoophiyaa fi Ayerlaand hariiroo biyyoota lamaanii yeroon deebisanii itti haaromsan amma jedhan obbo Dammaqaan. Boqonnaa kaleessaa cufuun fi tumsa Kanaan dura ture deebisuun tumsa biyyoonni lamaan damee addaddaan qaban deebisuun akka barbaachisu dubbataniiru. Waliigaltee nageenyaa ilaalchisuun ibsa kan taasisan obbo Dammaqaan waliigaltichi kallattii sirriirratti akka argamuu fi Ayerlaand hojii deebisanii ijaaruu fi dhaabuu akka deeggartu waamicha taasisaniiru. Ministirri dhimma alaa Ayerlaand Maayikil Maartiin Itiyoophiyaan tumsituu gaarii ta’uushee fi Ayerlaand fayyadamummaa ummattoota biyyoota lamaaniif akka hojjettu ibsuusaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame nimul’isa.
Siyaasa
Itiyoophiyaa fi Chaayinaan tumsa poolisiin poolisiif jedhuun jalqaban gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigalan
Sep 23, 2023 47
Fulbaana 12/2016(TOI)- Itiyoophiyaa fi Chaayinaan tumsa poolisiin poolisiif jedhuun biyyoonni lamaan jalqaban gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigalan Jilli komishinara Jeneraalaa poolisii federaalaa Itiyoophiyaa fi pirezidaantii dhaabbata gamtaa ajajoota poolisii Afriikaa bahaa Dammallaash Gabramikaa’elii fi miseensa boordii fooramii tumsa nageenya ummataa idil addunyaan durfamu Caayinaa daawwateera. Fooramii lammaffaa tumsa nageenya ummataa idil addunyaa mata duree “One World, Common Security” jedhuun bulchiinsa Jiyaangisuu magaalaa Liyaanyuungaang qophaa’erratti kan hirmaatan komishinar Jeneraalichi hojii riifoormii dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii ministira muummee doktar Abiyyi Ahimadiin gaggeeffamaa jiruu fi milkaa’inoota jijjiiramaa argaman waltajjii idil addunyaa kanaaf dhiheessaniiru. Walgahii kana cinaatti ministira nageenya ummataa Chaayinaa Miister Waang Jiyaahoong waliin tumsa biyyoota lamaanii gama poolisii poolisiif jedhuurratti mari’ataniiru. Kanaanis tumsa biyyoota lamaan jidduutti jalqabame gama hundaan sadarkaa olaanaarraan gahuuf waliigaluusaanii odeeffannoon komishinacharraa argame ni’eera. Kanaa alatti komishinar jeneraal Dammallaash Gabramikaa’el pirezidaantii dhaabbata poolisii idil addunyaa(Intarpool) fi ministira biyya keessaa emereetota Araba Gamtoomanii Meejer Jeneraal Ahimad Naasir Al-Raayisii waliin mari’ataniiru. Marii kanaanis tumsa biyyoota lamaanii fi dhaabbata poolisii idil addunyaa waliin jiru caalaatti cimsuun waliin hojjechuuf waliigalteerra gahaniiru. Pirezidaantiin Intarpoolii Meejer Jeneraal Ahimad Naasir Al-Raayisii dhiheenyatti Itiyoophiyaa akka daawwatan odeeffannoon ni’eera.
Itiyoophiyaan sirna tumsa biyyoota hedduu keessatti biyya qooda murteessaa qabdudha- Antooniyoo Gutereez
Sep 22, 2023 110
Fulbaana 11/2016 (TOI)- Itiyoophiyaan sirna tumsa biyyoota hedduu keessatti biyya qooda murteessaa baatu ta’uushee barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutereez ibsan. Yaa’iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaan mataduree “nageenya, badhaadhina, jijjiiramaa fi egeree” jedhuun Niw Yoorkitti Itti fufeera. Barreessaan olaanaa Dh M G Antooniyoo Gutareez yaa’ichaan cinaatti itti aanaa ministira muummee fi ministira dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin waajjirasaaniitti simatanii haasofsiisaniiru. Barreessaan olaanaa kun bara aangoo komishinii godaantotaa Dh M G tti ummata Itiyoophiyaa waliin miira tumsaa gadifageenyaa akka qaban yaadataniiru. Itiyoophiyaan qormaata hawaas dinagdee qabdu furuuf yaaliin taasisaa jirtu akka milkaa’u hawwaniiru. Gutareez bara aangoosaaniitti Dh M G hariiroo Itiyoophiyaa waliin qabu akka cimu kutannoon akka hojjetan ibsaniiru. Itiyoophiyaan sirna tumsa biyyoota hedduu keessatti biyya qooda murteessaa qabdudha jedhan barreessaan olaanaa kun. Dhaabbanno mootummoota gamtoomanii fi barreessaan olaanaa kun yaalii dhuunfaasaaniitiin yeroo rakkinaatti deeggarsa Itiyoophiyaaf taasisan obbo Dammaqaan dinqisiifataniiru. Hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa ilaalchisuun obbo Dammaqaan Antooniyoo Gutareeziif ibsa taasisaniiru. Dh M G yaaliiwwan deebisanii ijaaruu fi deebisanii dhaabuu akkasumas deeggarsa namootaa kanneen biroo akka taasisu waamicha taasisuusaanii ministeerri dhimma alaa beeksiseera.
Yuunaayitid Kiingiden tumsa Itiyoophiyaa waliin qabdu gara tumsa tarsiimawaatti guddisuu akka barbaaddu ibsite
Sep 21, 2023 319
Fulbaana 10/2016(TOI)- Yuunaayitid Kiingiden hariiroo dippilomaasii Itiyoophiyaa waliin qabdu gara tumsa tarsiimawaatti guddisuu akka barbaaddu ministirri misoomaa fi Afriikaa Yuunaayitid kiingidem Andriiw Miicheel ibsan. Yaa’iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaan mata duree “nageenya, badhaadhina, jijjiiramaa fi egeree” jedhuun Neyoorkitti taa’amaa jira. Iti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin yaa’icha cinaatti ministira misoomaa fi Afriikaa Yuunaayitid Kiingdem AndriiwuMiicheel waliin mari’ataniiru. Biyyisaanii walitti hidhamiinsa Itiyoophiyaa walii qabdu gara sadarkaa tumsa tarsiimawaatti guddisuu akka barbaaddu Andriiw Miicheel dubbataniiru. Tarkaanfiin kun tums agama daldalaa, Invastimantii, nageenyaa, godaantotaa fi dameelee addaddaan biyyoonni lamaan qaban caalaatti cimsuuf akka gargaaru himaniiru. Itiyoophiyaan akka lakkoofsa Awurooppaatti baatii Eblaa bara 2024 yaa’ii invastimantii Afriikaa Yuunaayitid Kiingidamitti taa’amurratti akka hirmaattu afeeramuushee ministirichi eeraniiru. Itiyoophiyaan iddoo teessuma lafaa ijoo kan qabduu fiAfriikaatti biyya qooda olaanaa baatu akka taate kaasaniiru. Itiyoophiyaan gaaffii yaa’ii Invastimantii Afriikaarratti akka hirmaattu dhihaateef akka fudhattuu fi fedhii tumsa tarsiimawaaItiyoophiyaan ija gaariin akka ilaaltu obbo Dammaqaan dubbataniiru. Kana malees dhimmoota biyyaalessaa fi zoonichaarratti Andiriiw Michaaliif ibsa kennuusaanii ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Akkasumas itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin yaa’icha cinaatti ministira dhimma alaa Ayerlaand Maayikil Maartiin waliin mari’ataniiru. Itiyoophiyaa fi Ayerlaand hariiroo biyyoota lamaanii yeroon deebisanii itti haaromsan amma jedhan obbo Dammaqaan. Boqonnaa kaleessaa cufuun fi tumsa Kanaan dura ture deebisuun tumsa biyyoonni lamaan damee addaddaan qaban deebisuun akka barbaachisu dubbataniiru. Waliigaltee nageenyaa ilaalchisuun ibsa kan taasisan obbo Dammaqaan waliigaltichi kallattii sirriirratti akka argamuu fi Ayerlaand hojii deebisanii ijaaruu fi dhaabuu akka deeggartu waamicha taasisaniiru. Ministirri dhimma alaa Ayerlaand Maayikil Maartiin Itiyoophiyaan tumsituu gaarii ta’uushee fi Ayerlaand fayyadamummaa ummattoota biyyoota lamaaniif akka hojjettu ibsuusaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame nimul’isa.
Hawaasummaa
Manneen barumsaa idileen duraa 46 baatii gannaa godina Baaleetti ijaaraman barsiisuu jalqabuuf qophii taasifaman
Sep 22, 2023 306
Fulbaana 11 /2016 (TOI) - Manneen barumsaa Bu’ura Boruu idileen duraa 46 baatii gannaa godina Baaleetti ijaaraman barsiisuu jalqabuuf qophii taasifamuusaanii waajjirri barnootaa godinichaa ibse. Itti aanaan ittigaafatamaa waajjira barnootaa godinichaa obbo Tsaggaa Alamaayyoo akka ibsanitti, waggaa darbee kaasee godinichatti sadarkaa manneen barumsaa fooyyessuu fi ijaarsi manneen barumsaa idileen duraa walcinaa hojjetamaa turaniiru. Godnincha naannawoota hundatti ganna dabalatee wagga darbe bajata mootummaa fi hirmaannaa ummataan manneen barumsaa idileen duraa Bu’ura Boruu 46 ijaaramaniiru. Manneen barumsaa kunneen bara barumsaa kana daa’imman simatanii barsiisuuf qophaa’uusaanii dubbataniiru. Akkasumas hojii sadarkaa manneen barumsaa fooyyessuuf hojjetameen ijaarsii fi suphaan kutaaleen barnootaa haaraa 120 akkasumas manni jireenyaa barsiisotaa 97 ijaaramuu ibsaniiru. Dabalataanis teessoon barattootaa kuma 1 ta’anii fi kompiitaroonni 20 suphuun tajaajilaaf qophii taasifamuu dabalanii ibsaniiru. Kun raawwatamuusaatiin bara barumsaa kana daa’imman umuriinsaanii barumsaaf qaqqabe kuma 50 simachuuf nidanda’ama jedhameera. Galteewwan barnootaa guutuuf hirmaannaa ummataan hojiiwwan hedduun hojjetamuu eeraniiru. Tajaajila tola ooltummaa gannaatiin hojiiwwan barumsa ilaallatan hirmaannaa ummataa fi bajata mootummaa birrii miiliyoona 560tti tilaamamuun hojjetamuusaanii ibsaniiru. Jiraataa godinichaa aanaa Gobbaa keessaa obbo Hasan Abdallaa yaada kennaniin, manneen barumsaa idileen duraa naannawasaaniitti ijaaraman daa’imman qe’eesaaniirraa osoo hinfagaatiin akka baratan carraa uumeera. Miseensa Koree bu’uura misoomaa barnootaa hirmaannaa ummataan mijeessuuf hundeeffamee ta’uun hojjechaa akka turan eeranii, hawaasa hirmaachisuun kutaalee barnootaa miidhaman suphuusaanii kaasaniiru. Bara barumsaa 2016 godina Baaleetti amma ammaatti barattoonni kuma 290 fi 900 kan galmaa’an yemmuu ta’u, kana keessaa kuma 134 kan ta’an dubartoota ta’uusaanii odeeffannoon waajjira barnootaa godinicharraa argame nimul’isa.
Biiroon dhimma dubartootaa fi daa’immanii Oromiyaa meeshaalee barnootaa tola ooltota addaddaarraa walitti qabe ijoollee maatiinsaanii dadhabaa ta’aniif qoodaa akka jiru ibse
Sep 22, 2023 55
  Fulbaana 11/2016(TOI) Biiroon dhimma dubartootaa fi daa’immanii Oromiyaa meeshaalee barnootaa tola ooltota addaddaarraa walitti qabe ijoollee maatiinsaanii dadhabaa ta’aniif qoodaa akka jiru ibse. Itti aantuu ittigaafatamtuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa’immanii Oromiyaa adde Samiiraa Faariis TOI’f akka ibsanitti, naannichatti daa’imman umuriinsaanii barumsaaf qaqqabee fi barattoonni barachaa jiran hanqina meeshaa barnootaan barumsa akka addaan hinkunne hojjetamaa tureera. Mata duree “dabtara darzana tokko barataa tokkoof” jedhuun baatii gannaa waajjiraalee dameerraa naannichaarraa kaasee amma aanaa, magaalaalee fi godinaaleetti sosochii taasisuun hojjetamuusaa dubbataniiru. Caayaa dargaggootaa fi dubartootaa naannichaa, dureeyyii fi jiraataa naannichaa qindeessuun dabtara, qalamaa fi boorsaa, uffannaa fi kophee sassaabuusaa kaasaniiru. Meeshaaleen barnootaa qaamolee addaddaarraa sassaabamee qoodamaa jiru birrii biiliyoona 1 tuqaa 9 olitti tilmaamama jedhaniiru. Meeshaan barnootaa kun barattoota maatiinsaanii dadhabaa ta’an miiliyoon 2 oliif qoodamaa akka jiru ibsaniiru. Daa’imman hanqina nyaataan barumsarraa akka hinhafne sagantaa nyaataa baranaa milkeessuuf biiroon kun qooda fudhattoota biroo waliin qindeessaaa akka jiru eeraniiru. Dursaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gadaa Roobalee magaalaa Adaamaa obbo Mindaa Raggaasaa gamasaaniin, barattoota maatiinsaanii harka qalleeyyii mana barumsichaa barataniif deeggarsi meeshaalee Barnootaa taasifameeraaf jedhan. Daa’imman umuriinsaanii barumsaaf gahee fi ijoolleen barataa jiran dabtara, borsaa fi qalama dabalatee deeggarsa meeshaalee barnootaa addaddaa argachuusaanii ibsaniiru. Barattoota mana barumsichaa duraanii fi dargaggoota tola ooltotarraa deeggarsi meeshaa barnootaa addaddaa taasifamuusaa dubbataniiru.
Diinagdee
Hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddicha ilaalchisuun mariin marsaa lammaffaa Itiyoophiyaa, Gibxii fi Sudaan jidduutti taasifamu jalqabame
Sep 23, 2023 32
Hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddicha ilaalchisuun mariin marsaa lammaffaa Itiyoophiyaa, Gibxii fi Sudaan jidduutti taasifamu jalqabame Fulbaana 12/2016(TOI)- Mariin danbiiwwanii fi qajeelfamoota guutinsaa fi gadhiisuu bishaanii hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddichaa marsaa lammaffaa har’a Fulbaana 12 bara 2016 Finfinneetti jalqabameera. Gama Itiyoophiyaatiin jila maree kanarratti hirmaatu kan dursan ambaasaaddar doktar Silashii Baqqalaa haasawa baniinsaa taasisaniin, mariin kun taasifamaa kan jiru akkaataa ibsa qajeelfama akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015’n guutinsa bishaanii hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddichaa marsaa 4ffaa milkaa’inaan xumurame booda ta’uu eeraniiru. Kanaaf marii marsaa kanaatiin biyyoonni sadan dhimmicharratti waliigalteerra gahuuf yaalii cimaa akka taasisan amantaa qaban ibsaniiru. Akkasumas filannoon jiru akka ibsa qajeeltoowwanii keessatti ibsametti itti fayyadama bishaan Abbayyaa haqa qabeessaa fi madaalawaa ta’e hundeessuun qofa ta’uu ibsaniiru. Adeemsi kun milkaa’inaan akka xumuramu akkuma Kanaan duraa Itiyoophiyaan kutannoodhaan qoodashee akka baatu mirkaneessaniiru. Ministirri bishaanii fi jallisii Gibxi piroofeesar Haanii Seewiilaam fi eeggataan ministira bishaanii Sudaan Daawulbeeyi Abdilrehimaan Mansur Baashir haasawa ka’umsaa taasisaniin marii Kanaan waliigalteerra gahuuf amantaa fi abdii cimaa qaban ibsuusaanii odeeffannoon tajaajila komunikeeshinii mootummaarraa argane nimul’isa.  
Qonnaan Bultoonni godinichaa hojmaata qonnaa fooyya’aatti fayyadamuun oyiruusaanii kunuunsaa jiru
Sep 23, 2023 41
Fulbaana 12/2016(TOI) - Hojimaata qonnaa fooyya'aatti fayyadamuun oyruusaanii kunuunsaa akka jira qonnaan bultoonni aanaa Sinaanaa himan Godina Baaleetti bara omishaa 2015/16tti lafti hektaara kuma 560 ol midhaan akaakuu garagaraatiin misoomsuuf karoorfame keessaa heektaarri kuma 300 misoomee kunuunfamaa jiraachuu waajjirri qonna godinichaa beeksise. Qonnaan bultoonni aanaa Sinaanaa yaada kennan keessaa Jabboo Muhammad akka jedhanitti callaa guddistuuf xaa'otti fayyadamuun lafa heektaara 2 qamadiin misoomsaa jiraachuu dubbatan. Yeroo ammaatti deeggarsa keemikaala farra aramaa ''Palestar'' dhaabbata 'Care Agro' irraa bilisaan argatanitti fayyadamuun midhaan isaanii kunuunsaa jiran irraa callaa kuntaala 65 kan abdatan ta'uus eeran. Qonnaan bulaa Hasan usmaan gama isaaniitiin aramaan hudhaalee oomishtummaa hir'isan keessaa tokko ta'uu hubannoo waan argataniif maasii isaanii farra aramaa biifaa jiraachuu kaasan. Ittigaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Sinaanaa Obbo Mu'aawiyyaa Fu'aad aanichatti lafti hektaarri kuma 79 ol midhaan akaakuu garagaraatiin misoomee kunuunfamaa jiraachuusaa dubbatan. Waajjirra qonnaa godinaatti dursaan garee callaa guddistuu Obbo Dabalaa Simee godinichatti omisha bara 2015/16tti lafti hektaara kuma 560 ol midhaan akaakuu garagaraatiin misoomsuuf hojjatamaa jiraachuu dubbatan. Sochii hanga ammaatti taasifameen lafti heektaarri kuma 300 misoome kunuunfamaa jiraachuu dubbatan. Kunuunsa midhaanii qonnaan bultootaan taasifamaa jiru keessatti deeggarsi dhaabbilee misoomaa akka 'Care Agro'' kan fakkeenyummaan ibsamu ta'uus eeran. Keessattuu, dhaabbatichi keemikaalota waagii, farra aramaafi dhibee mataa midhaanii gogsu akka biyyaatti dhiheessuu keessatti shoora olaaanaa kan qabu ta'uus dubbatan. Bakka bu'aan dhaabbata 'Care Agro' Obbo Dirribaa Leellisaa gamasaaniitiin dhaabbatichi carraaqqii mootummaan omishaafi omishtummaa qonnaan bultootaa dabaluuf taasisaa jiru tumsaa jiraachuu himan. Dhiheessiin keemikaalota farra aramaafi waagii qonnaan bultoota aanaa Sinaanaatiif taasifames kanuma bu'uura kan godhate ta'uus kaasan. Godina Baaleetti omisha bara 2015/16tiin lafti heektaarri kuma 560 ol akaakuu midhaan garagaraatiin misoomurraa callaan kuntaala miliyeena 14 ol kan abdatamu ta'uu ragaan waajjira qonnaa godinichaarraa argame nimul'isa.
Daandiin qilleensaa Aljeeriyaa Yeroo jalqabaaf Kallattiin Aljeers irraa Finfinneetti balal’ie
Sep 22, 2023 49
Fulbaana 11/2016(TOI)- Daandiin qilleensaa Aljeeriyaa Yeroo jalqabaaf Kallattiin Aljeers irraa Finfinneetti balal’ieera.. Gareen jila hooggantoota mootummaa olaanoo ministira geejjibaa Aljeeriyaa Yooseef Chaaroofiin durfamu Finfinnee dhufeera. Gareen jilaa kun buufata Xiyyaaraa idil addunyaa Boolee watita gahu daaroktoreet jeneraaliin dhimmoota Afriikaa ambaasaaddar Fissahaa Shaawul, hojii raawwachiisaan olaanaa daandii qilleensaa Itiyoophiyaa Masfin Xaasoo, Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Aljeeriyaa Mohaammad Laamnee Laabaas dabalatee hooggantoonni mootummaa biroon simataniiru. Itiyoophiyaa fi Aljeeriyaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1985 waliigaltee tajaajila daandii qilleensaa walii mallatteessanis waggoota dheeraaf hojiirra hin’oolle. Haala Kanaan daandiin qilleensaa kallattii akka jiraatu waliigalteewwan Kanaan dura mallatteeffaman haala yeroo xiyyeeffannaa keessa galchuun haaromfamee hojii akka jalqabu hojjetamaa tureera. Walitti hidhamiinsa geejjibaa fi Aviyeeshinii Itiyoophiyaa fi Aljeers jidduutti cimsuuf dhihoo kana biyyoota lamaan jidduutti waliigalamuun niyaadatama. Daandiin qilleensaa har’a jalqabame waliigaltichi hojiirra ooluusaa agarsiisa jedhameera. Hariiroon Itiyoophiyaa fi Aljeeriyaa kan hundeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1960 keessa yemmuu ta’u, Aljeeriyaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1976 ture Finfinneetti embaasii kan banatte.
Kooleejjoonni naannoo Oromiyaatti argama leenjii yeroo dheeraa caalaa leenjii ogummaafi daldalaa gaggabaaboo akka kennaniif deeggarsi taasifamaafi jira.
Sep 22, 2023 59
Fulbaana 11/2016(TOI):- Kooleejjoonni naannoo Oromiyaatti argama leenjii yeroo dheeraa caalaa leenjii ogummaafi daldalaa gaggabaaboo akka kennaniif deeggarsi taasifamaafi jiraachuu Biiroon Carraa Hojii uumuufi ogummaa naannichaa beeksise. Biirichi hojiiwwaan kalaqaafi ogummaa kolleejjetootatti hojjetamaa jiran bu'uura godhachuun leenjiftoota Interpirenershiippii 6800 gahoomsuu beeksiseera. Hoggantoonni biirichaa leenjiftoota Interpinaarishiippii fi ogeeyyii damee kanaa biroo waliin ta'uun koolleejjii Politekinikaa Bishooftuutti hojii oomishaa gootaafi bu'aalee goga akkasumas hucuu daawwataniiru. Itti aanaan Biiroo Carraa Hojii Uumuufi Ogummaa Oromiyaa obbo Habtaamuu Kaasaa akka ibsanitti, bara kana dargaggoota fi shamarran miiliyoona 1.6 ol ta'aniif leenjii Interpineerummaa kennameefiin qabatamaan gara hojiitti galanii jiru. Akkasumas biirichi biiroo qonna, daldalaa fi misooma gabaa, kolleejjiiwwaniifi qooda fudhattoota biroo waliin ta'uun filannoowwaan carraa hojii jiraniifi humna dandeetti naannichaarratti qorannoo geggeessera jedhaniiru. Carraan hojiifi filannoowwan bal’aan jiraatanis aadaan hojii dargaggootaafi hawaasaa jijjiiramuu akka qabu qorannoon taasifame mirkaneessuu eeraniiru. Haaluma kanaan rakkoolee jiran kana furuuf Kooleejjoonni naannoo Oromiyaatti argama leenjii yeroo dheeraa caalaa leenjii ogummaafi daldalaa gaggabaaboo akka kennaniif deeggarsi taasifamaafii jiraachuu himaniiru.
Viidiyoo
Saayinsii fi teeknooloojii
Ministirri Innoveeshinii fi Teeknooloojii hooggantoota kaampaanii Maayikiroosooftii waliin mari’atan
Sep 21, 2023 58
Fulbaana 10/2016 (TOI) - Ministirri Innoveeshinii fi Teeknooloojii doktar Ballaxaa Mollaa yaa’ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaa Niyoorkitti taa’amaa jiru cinaatti hooggantoota kaampaanii Maayikiroosooftii waliin mari’ataniiru. Mariin kun haala maayikiroosooftii fi Itiyoophiyaan waliin hojjchuu danda’anirratti kan xiyyeeffatedha. Ministirichi yaalii babal’ina teeknooloojii, tiraanisfoormeeshinii dijitaalaa akkasumas dargaggoota beekumsa dijitaalaan cimsuuf Itiyoophiyaatti taasifamaa jiru hooggantootaaf ibsaniiru. Itiyoophiyaan hubannoowwan namtolchee guddisuuf hojii hojjechaa jirtu kan ibsan yemmuu ta’u, kun ammoo hojii kaampaanicha waliin tumsaan hojjetamu keessaa damee tokko akka ta’u dubbataniiru. Itiyoophiyaan bu’ura misoomaa dijitaalaa babal’isuuf keessumaa tajaajila kilaawudii, jiddugaleessa deetaa fi bu’aalee teeknooloojii dijitaalaa biroo maayikiroosooftii waliin hojjechuu akka barbaaddu ibsaniiru. Kaampaanichi alaqa hojii teeknooloojiirratti jalqabdoota jajjabeessuuf maallaqqan, leenjii fi galteewwan barbaachisan dhiheessuun haala Itiyoophiyaa itti gargaaruu danda’urratti ibsa kennaniiru. Hooggantoonni kaampaanii Maayikiroosooftii gamasaaniin, tajaajila teeknooloojiin dijitaalaa fayyaa, qonnaa fi akkasumas dameelee biroof kennu ammayyeessuuf yaalii taasifamu deeggaruuf fedhii akka qabu ibsaniiru. Kana malees sagantaa teeknooloojii dijitaalaa Afriikaatti babal’isuuf Itiyoophiyaa akka filmaataatti fayyadamuuf fedhii akka qabu hooggantoonni kunneen ibsaniiru.
Itoophiyaa waggoota 15 dhufanitti jiddugala Aviyeeshinii taasisuuf hojjetamaa jira.
Sep 7, 2023 440
Qaammee 2/2015 (TOI) - Itoophiyaa waggoota 15 dhufanitti jiddugala Aviyeeshinii taasisuuf hojjetamaa jiraachuu deetaan Ministira Geejibaafi Loojistikii obbo Dhengee Boruu beeksisan. Itoophiyaatti Agarsiifni jalqabaa Innooveeshinii Aviyeeshinii baatii Onkoloolessa dhufu gaafa guyyaa 13 -17/2016tti Finfinnee golambaa Saayinsiitti ni taasifama. Ministeerri Geejibaafi Lojiistikiifi Abbaan Taayitaa Sivilaaveeshinii Aveeshinii Itoophiyaa agarsiisa kana ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Agarsiifni kun ''Innoveeshinii Aviiyeshinii dorgomaa ta'e'' jedhuun kan geggeeffamu ta'uu ibsameera. Deetaan Ministira Geejibaafi Lojiistikii obbo Dhengee Boruu wayita ibsa kenneen akka himanitti Itoophiyaan damee Aviyeeshiniin milkaa'ina guddaa gonfachaa jirti. Mikaa'ina kana caalaatti guddisuun gara fooyya'insa olaanaatti ceesisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Haaluma kanaan Itoophiyaa waaggoota 15 dhufanitti jiddugala Aviyeeshinii Afrikaa taasisuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Daarekatarri olaanaa Aviyeeshinii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Mangistuu gama isaaniin kaayyoon agarsiisa qophaa'uuf jiru ogeeyyii hojii kalaqaa Aviyeeshinii irratti bobba'aniifi qaamolee adda addaaf beekamtii kennuu, deeggaruufi jajjabeessuu tekinolojiin Aviyeeshiniifi Innoveeshinii akka babbal'atu taasisuudha jedhaniiru. Dameen Aviyeeshinii bala'aafi baay'ee ta'uu himanii, Itoophiyaan geejiba qilleensarraan milkaa'ina qabdu damee biroo irratti babal'isuufi sadarkaa idil addunyaatti dargamtuu akka taatu hojjetamaa jira jedhaniiru. Agarsiisa kanarratti Daandii Qileensaarraa, Oomishistoota Xiyyaaraafi tekinolojii Aviyeeshinii biroo, Dhaabbtilee tajaajila Aviyeeshiniirratti hirmaatan kan biyya keessaafi alaa, dhaabbilee mootummaafi motummaa qamni ilaallatu akka irratti hirmaatan himaniiru. Kanneen hojii kalaqaa adda addaa of harkaa qaban ogeeyyiin hedduus agarsiisa kanarratti kan hirmaatan ta'uun himameera. Agarsiifini kun qindoomina abbaa taayitaa Aviyeeshii Itoophiyaa, Ministeera Geejibaafi Loojistikii, Garee Daandii Qilleensaa Itoophiyaa, Hunda qilleensaa Itoophiyaa, Bulchiinsa nageenya odeeffannoo biyyaaleessaa, Instiitituyuutii Intalajensii Artifashaalii Biyyaaleessaafi Instiitiyutii Ji'oo ispeeshaalii Saayinsii Hawaan kan qopha'uu ta'uu himaniiru.
Itiyoophiyaa dijitaalaa 2025 dhugoomsuuf dhaabbileen mootummaa hundi ittigaafatamasaanii bahuu qabu-Ministeera Innoveeshinii fi teeknooloojii
Sep 2, 2023 313
Hagayya 27/2015 (ኢዜአ) ፡- Itiyoophiyaa dijitaalaa 2025 dhugoomsuuf dhaabbileen mootummaa hundi ittigaafatamasaanii bahuu akka qaban Ministeerri Innoveeshinii fi teeknooloojiiibse. Waltajjiin xumuraa mirkaneessa raawwi hojii yeroo walakkaa tarsiimoo Itiyoophiyaa dijitaalaa 2025 adeemsifameera. Waltajjii dhaabbileen mootummaa dhimmi ilaalu itti hirmaatanirratti hojiileen akka hojjetaman tarsiimoon kaa’aman eessa akka gahan odeeffannoo sassaabuu fi hojiin mirkaneessuu hojjetamuunsaa ibsameera. De’eetaan ministiraa Innoveeshinii fiteeknooloojii Huuriyaa Alii akka ibsanitti, Itiyoophiyaa dijitaalaa 2025 dhugoomsuuf dhaabbileen mootummaa hundi fi dameen dhuunfaa tumsaa fi qindoominaan hojjechuutu irraa eegama. Hojii hunda keessatti odeeffannoon hatattamaan akka darbuu fi walhubachuun jiraachuu qaba kan jedhan de’eetaan ministiraa kun fuuldura odeeffannoon cuunfamee fi mirkanaa’e ummataaf akka ifoomu dubbachuusaanii odeeffannoon ministeericharraa argame nimul’iusa. Qonni, Tuurizimiin, industiriiwwan oomishaa idil addunyaa keessa galan tajaajiloonni infoormeeshinii fi komunikeeshinii keessa galan tarsiimoo Itiyoophiyaa dijitaalaa 2025’n dameelee dursi kennameef ta’uun himameera. Bu’ura misoomaa ijaaruun, haalota dandeessisan, appilikeeshinii dijitaalaa fi dirree dijitaalaa uumuun utubaa tarsiimoo kanaa yemmuu ta’an, dhaabbileen kanneen diriirsuuf qabeenyaa qusachuun fi waliiqooduun hojjechuu akka qaban eerameera.
Addunyaan Hojmaata Dijitaalaatti Gala Waan Jiruuf Hooggantoonni Dubartoonni Qophii Kana Xieeffannaa Keessa Galche Gochuu Qabu-Ministeera Inniveeshinii fi Teeknooloojii
Aug 30, 2023 346
Hagayya 24/2015 (TOI)- Addunyaan Hojmaata Dijitaalaatti Gala Waan Jiruuf Hooggantoonni Dubartoonni Kana Xieeffannaa Keessa Galchuun ofis ta’e biyyasaanii fayyaduuf hojjechuu qabu jedhan De’eetaan Ministiraa Inniveeshinii fi Teeknooloojii Huuriyaa Alii. Mata duree “Itiyoophiyaa dijitaalaa fi qooda dubartootaa” jedhuun waltajjiin hooggantoota dubartootaa naannawa Itiyoophiyaa hindaarraa walitti babahan irratti hirmaatan magaalaa Bishooftuutti adeemsifamaa jira. Waltajjichi imala dijitaalaa Itiyoophiyaa fi qooda dubartootaa, addunyaa dijitaalaa keessatti fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuu, qoodama dijitaalaa (digital divide) saayibarii rakkisuu fi abbaa irrummaa (cyberbullying) ittisuu jedhanirratti kan xiyyeeffatedha. De’eetaan ministiraa Innoveeshinii fi teeknooloojii Huuriyaa Alii waltajjicharratti akka jedhanitti addunyaan hojmaata dijitaalaatti gala waan jiruuf hooggantoonni dubartoonni qophii kanarratti xiyyeeffate gochuun ofis biyyasaaniis fayyadamaa taasisuuf hojjechuu qabu jedhan. Qoodmaa dijitaalaa dhiiraa fi dubartii jidduu jiru dhiphisuuf dubartoonni hooggantoonni qooda olaanaa akka qaban de’eetaan ministiraa kun dubbataniiru. Qoodmaan dijitaalaa saalaan, Umuriin, naannawaa fi meeshaalee itti fayyadamaniin akka mul’atu ibsanii, qoodmaa dijitaalaa dhiiraa fi dubartii jidduu jiru dhiphisuuf dubartoonni hooggantoonni qooda olaanaa qabu jedhaniiru. Itiyoophiyaan dinagdee dijitaalaa ijaaruuf hojjechaa kan jirtu yemmuu ta’u, qoodmaa dijitaalaa bifa addaddaan mul’atu dhiphisuun fayyadama walqixaa mirkaneessuuf hojjetamaa akka jiru himameera.
Ispoortii
Itiyoophiyaan injifannoo dinqisiisaa dorgommii fiigichaan qabdu dameelee atileetiksii birootiin dabaluuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba-ministira Aadaa fi Ispoortii Qajeelaa Mardaasaa
Sep 4, 2023 460
Hagayya 29/2015 (TOI)- Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa Itiyoophiyaan injifannoo dinqisiisaa dorgommii fiigichaan qabdu dameelee atileetiksii birootiin dabaluuf xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabu ministirri Aadaa fi Ispoortii Qajeelaa Mardaasaa ibsan. Atileetota Itiyoophiyaa shampiyoonaa Atileetiksii addunyaa 19ffaa Haangaarii Buudapeestitti adeemsifamerratti hirmaataniif kaleessa sagantaa beekamtii fi badhaasaa taasifameera. Ministirri aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaas Mardaasaa waltajjicharratti haasawa taasisaniin, namoota hojii irratti ramadamanirratti bu’aa buusan badhaasuu fi beekamtii kennuun barbaachisaa akka ta’e dubbataniiru. Kaayyoon badhaasa atileetota shaampiyoonaa atileetiksiitiin Itiyoophiyaa waamsisaniif kenname fuuldura qabxii fooyya’aa akka fidanii fi dhalootaaf fakkeenya akka ta’anidha jedhaniiru. Qabxiin Buudapeestitti argame hojiin garee dorgommicharratti ture gumaacha olaanaa bahuusaa ibsanii fuuldura hanqinoota jiran sirreessuun qabxii fgooyya’aaf hojjechuun akka barbaachisu dubbataniiru. Itiyoophiyaan damee atileetiksiin injifannoo bara dheeraa akka qabdu ibsanii, dorgommiiwwan biroonis kana dabaluun akka barbaachisu kaasaniiru. Kanaafis federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa fuuldura dorgommii fiigichaan alatti dorgommiiwwan atileetiksii biroorratti xiyyeeffattee hojjechuu akka qabdu himaniiru. Pirezidaantiin federeeshinii atileetiksdii Itiyoophiyaa gargaartuu Komishinaraa Daraartuu Tulluu gamasheetiin, haala qilleensaa rakkisaa keessatti qabxiin Buudapeestitti argame amma eegame ta’uu baatus qabxii guddaadha jette. Qaama dadhaboo dorgommicharratti argfame sirreessuun taphoota Olompiikii fuuldura Paarisitti adeemsifamurratti qabxii fooyyee fiduuf akka hojjetamu mirkaneessiteetti.
Naannoo Oromiyaatti Industirii Ispoortii Caalaatti Ammayyeessuun Faayidaa Argamu Guddisuuf Hojjetamaa akka jiru ibsame
Sep 2, 2023 339
Hagayya 27/2015(TOI)- Naannoo Oromiyaatti bu'uuraalee ispoortii babal'isuu fi industirii ispoortii ammayyeessuun faayidaa hawaas-dinagdee damicha irraa argamu guddisuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa akka jiru biiroon Daragggoofi Ispoortii Oromiyaa beeksise. Pirojektiin Inistiitiyuutii Leenjiifi Qorannoo Ispoortii Daraartuu Tulluu Birrii Biliyoona 1 oliin Shaggar Kutaa Magaalaa Sulultaatti hojjetamaa ture bara haaraa kana irraa eegalee gosoota ispoortii garaagaraatiin leenjitoota 280 simachuun hojii jalqabuuf qophii xumuruu isaa biirichatti itti aanaa hoogganaa fi ittigaafatamaa Damee Ispoortii Obbo Dassaalenyi Xilaahun ibsaniiru. Ispoortii gara induustiriittti ceesisuun fayyaa hawaasaa eeguuf, madda galii ta'uun dinagdee biyyaa akka utubu gochuuf Akkaadaamiiwwanii fi giddugala leenjii babal'isuun hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaa guddisuuf hojiiwwan hojjetamaa jiru jedhaniiru. Inistiitiyuutiin Leenjiifi Qorannoo Ispoortii Daraartuu Tulluu waggoota sadeen dhufanitti gosoota Ispoortii 17n leenjii kennuuf kan karoorfate yoo ta’u, bara haaraa kanatti gosoota Ispoortii shan (Atileetiksii, Kubbaa Miilaa, Kubbaa Saaphanaa, Kubbaa Kaachoo fi World Tekaandoon) hojii eegala jedhameera. Inistiitiyuutiin kun woorkishooppii fi kutaalee tajaajiloota adda addaaf oolan kan guutameef yoo ta’u, sadrkaa biyyaa fi Afrikaa bahaatti isa hangafaa fi guddaa ta’uun eerameera. Inistiitiyuutchi iddoo qorannoo fi qo’annoo industirii Ispoortii akkasumas Akkaadaamota naannoo fi biyya keenyaafis deeggarsa adda addaa kennuun alatti, ispoorteessitoota dorgomaa ta’uun naannoo fi biyya bakka bu’an qopheessuuf kan hojjetudha jedhameera. Dhaabbanni kun meeshaalee tajaajila adda addaatiif oolan dabalatee baasiin birrii biiliyoona 1 tuqaa 5 baasii taasifameeraaf.Biiroo komunikeeshinii Oromiyaarraa odeeffanne.  
Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Guyyoota kurnan itti aanan roobni qonnaa yeroo gannaaf mijataa ta'ee ni rooba
Sep 22, 2023 195
Fulbaana 11/2016(TOI) - Guyyoota kurnan dhufan bakkeewwaan rooba yeroo hannaa fayyadamoo ta'anitti irra caalaan roobni kan roobu ta'uu Inistiitiyuutiin Meetirooloojii Itoophiyaa beeksise. Inistiitiyuutichi ibsa TOI'f ergeen guyyoota kurnan dhufanitti roobni bakkeewwaan eerame kanatti roobu oomisha qonnaa waqtii gannaaf mijataa kan ta'edha jedheera. Keessattuu naannawwa bahaa fi kaaba bahaa biyyatti walakkeessa gannaarra eegalee hanqinni rooba tureetti roobni kan roobu ta'uu ibseera. Roobni bakkeewwan kanneenitti roobu mala bishaan kuusuu adda addaa fayyadamuun qonnaaf akka ooluu kuusuun barbaachisaa ta'uu Inistiitiyutichi akeekeera. Gama biraatiin kallattii Kibbaa fi Kibba Baha Itoophiyaatti uwwisni duumessaa dabalaa dhufuun walqabatee jiidhinni uumamuu danda’u naannawwaa horsiisee bultootaafi gariin horsiise bultootaatti roobni akka roobu haala kan mijeessuu ta'uu ibsa isaan eereera. Kana malees, raagni qilleessaa akka agarsiisutti, bakkeewwaan yaa'awwan Kaabaa, Kaaba lixaa, Lixaafi Baha Giddugaleessaatti jiidhinsi fooyya’aan ni jiraata. Haa ta’u malee, rooba cimaan bakka tokko tokkotti roobuu danda'uun qarqara galaanaa fi naannoo lolaadhaaf saaxilamoo ta'anitti signi lafaa mudachuu waan danda'uuf qaamonni dhimmi ilaallatu of eeggannoo barbaachisaa akka godhan inistiitiyutichi dhaamera. Hidhawwan akka Qoqaa, Yaa'a laga Awaash, Xaanaa Baalesiifi Fincaa'aa, bishaan isaanii guyyaa guyyaan dabalaa waan jiruuf hordoffiin barbaachisaan akka taasifamu tilmaamni kun ni mul’isa.
Baay’inaan Kan Dubbifaman
Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu kennaniifi ragaa kennaan itti fayyadamuu danda'an ifa godhe.
Mar 3, 2023 2657
Guraandhala 24/2015(TOI) - Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa guyyaa har'aa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu ittiin kennaniifi ragaa ittiin eeraan fayyadamuu danda'an 'Public Feedback System' jedhamu ifa godhe. Komishinichi Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo waliin ta’uun Appilikeeshinii kana akka hojjete eerameera. Appichi afaanota biyya keessaa shaniin tajaajila kan kennu ta'uun himaeera. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa Dooktar Saamu’eel Urqatoo akka jedhanitti, komishinichi hojiiwwan jijjiramaa hojjechaa jiru milkeesuuf teeknooloojiiwwan fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Appilikeeshinichi hojii kan ariifachiisuufi haleellaa fi sodaachisaa ragaa eertootaa fi odeeffannoo kennitootarra gahu kan ittisu ta'uu himaniiru. Kana hordofuun hawaasni karaa appilikeshinii 'Public Feedback System'' yaada kennuudhaan itti gaafatamummaa biyyaalessaa isaa ba'uu qabu gaafataniiru. Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Obbo Solomoon Sookaa akka jedhanitti, appilikeeshinii kana haleellaa saayibarii eegumsii cimaan kan taasifamuuf ta'uu himaniiru. Waajjira Ministira Muummeetti deetaan dhimmoota Kaabinee obbo Tasfaayee Dhaabaa akka jedhanitti, malaammaltummaa ittisuuf dhaabbanni tokko qofaan hojjetee milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf lammileen hunduu miira itti gaafatamummaa qabuun malaan maltummaa ittisuuf hirmaachuu qabu jedhaniiru.
Gabaasa addaa
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015