Angafoota Oduu
Ijaarsi pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' bara kana ni eegala
Apr 22, 2024 27
Ebla 14/2016(TOI) - Oomishaalee Kuduraa fi Muduraa biyya alaatti erguuf kan ooluu ijaarsi pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' bara kana kan eegalamu ta'uu Tajaajilli geejiba galaanaa fi loojistikii beeksise. Tajaajila Geejibaa Galaanaa fi Loojistikiitti itti aanaan hoji geggeessaa olaanaa buufataa fi tarminaalii Mirata'aab Takiluu; qabeenya gabbataa Itoophiyaan Kuduraa fi muduraa irratti qabdu fayidaarra oolchuuf bu'uuraaleen misooma barbaachisaan guutuu akka qaban TOI'tti himaniiru. Keessaayyuu oomisha kuduraa fi muduraa qulqullina isaa eeguun gabaa alaatti erguun sharafa alaa argamsiisuu dabaluuf kontinaroota qorisiiftuu ijaaruun murteessadha jedhaniiru. Kanaaf buufata lafarraa Mojootti bakka Kuduraa fi Muduraan tursiifamuu fi qorrisiisuuf ooluu ijaaruuf pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' jedhamu ijaaruuf waggaa jahaan dura dhagaan bu'uura kaa'amuu himaniiru. Ta'uus garuu ijaarsa pirojeektii kana jalqabuuf maallaqni barbaachisu yeroo barbaadamutti waan hin argamnee akkasuma qorannoowwaan damicharratti taasifamaa turan duubatti hirkifachuu isaan pirojeektichi yeroo kaa'ameef keessaatti hojjetamuu hin dandeenye jedhaniiru. Pirojeektichaaf faayinaasi barbaachisu deeggarsaan argachuuf mootummaa Neezarlaandi waliin mariin yeroo dheeraaf geggeeffama turuu himanii; kana hordofuun ji'aan dura deeggarsa doolaaraa miliyoona 25 waliin mallatteeffamuu himaniiru. Pirojeektichi waliigalaan doolaaraa miliyoona 50 kan barbaachisu ta'uu himanii doolaarri miliyoonni 25 hafu mootummaa Itoophiyaan kan itti guutamu ta'uu himaniiru. Haaluma kanaan ijaarsi pirojeekticha bara kana akka jalqabamu himaniiru. Pirojeektichi yeroo xumuramu kuduraa fi muduraatti galteewwan barbaachisan dabaluun gara gabaa alaatti akka ergamanii fi galii fooyyee qabu akka argamiisaan ni taasisa jedhaniiru.
Kan mul'ate
Ijaarsi pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' bara kana ni eegala
Apr 22, 2024 27
Ebla 14/2016(TOI) - Oomishaalee Kuduraa fi Muduraa biyya alaatti erguuf kan ooluu ijaarsi pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' bara kana kan eegalamu ta'uu Tajaajilli geejiba galaanaa fi loojistikii beeksise. Tajaajila Geejibaa Galaanaa fi Loojistikiitti itti aanaan hoji geggeessaa olaanaa buufataa fi tarminaalii Mirata'aab Takiluu; qabeenya gabbataa Itoophiyaan Kuduraa fi muduraa irratti qabdu fayidaarra oolchuuf bu'uuraaleen misooma barbaachisaan guutuu akka qaban TOI'tti himaniiru. Keessaayyuu oomisha kuduraa fi muduraa qulqullina isaa eeguun gabaa alaatti erguun sharafa alaa argamsiisuu dabaluuf kontinaroota qorisiiftuu ijaaruun murteessadha jedhaniiru. Kanaaf buufata lafarraa Mojootti bakka Kuduraa fi Muduraan tursiifamuu fi qorrisiisuuf ooluu ijaaruuf pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' jedhamu ijaaruuf waggaa jahaan dura dhagaan bu'uura kaa'amuu himaniiru. Ta'uus garuu ijaarsa pirojeektii kana jalqabuuf maallaqni barbaachisu yeroo barbaadamutti waan hin argamnee akkasuma qorannoowwaan damicharratti taasifamaa turan duubatti hirkifachuu isaan pirojeektichi yeroo kaa'ameef keessaatti hojjetamuu hin dandeenye jedhaniiru. Pirojeektichaaf faayinaasi barbaachisu deeggarsaan argachuuf mootummaa Neezarlaandi waliin mariin yeroo dheeraaf geggeeffama turuu himanii; kana hordofuun ji'aan dura deeggarsa doolaaraa miliyoona 25 waliin mallatteeffamuu himaniiru. Pirojeektichi waliigalaan doolaaraa miliyoona 50 kan barbaachisu ta'uu himanii doolaarri miliyoonni 25 hafu mootummaa Itoophiyaan kan itti guutamu ta'uu himaniiru. Haaluma kanaan ijaarsi pirojeekticha bara kana akka jalqabamu himaniiru. Pirojeektichi yeroo xumuramu kuduraa fi muduraatti galteewwan barbaachisan dabaluun gara gabaa alaatti akka ergamanii fi galii fooyyee qabu akka argamiisaan ni taasisa jedhaniiru.
Beeksisa
ENA
Feb 7, 2023 4287
ENA
Siyaasa
Itiyophiyaa maxxantummaa dinagdee jalaa baasuun fakkeenya bilisummaa, tokkummaa fi badhaadhinaa Afriikaa nitaasifna-ministira muummee doktar Abiyyi Ahimad
Apr 20, 2024 481
Ebla 12/2016 (TOI)- Itiyophiyaa maxxantummaa dinagdee jalaa baasuun fakkeenya bilisummaa, tokkummaa fi badhaadhinaa Afriikaa nitaasifna jedhanministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad. Waltajjiin ummataa mootummaa jijjiiramaa deeggaru ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad bakka argamanitti magaalaa Walqixxeetti taa’ameera. Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad wayita kana ergaa dabarsaniin, Guraageen hawaasa waadaasaa Goot jedhamuun waa’ee tokkummaa fi waloomaa cimsee kan barsiisee fi qabatamaan kan jiraate ta’uu ibsaniiru. Diinota Itiyoophiyaa addaan qooduu fi walitti buusuuf guyya guyyaan dhama’an hundaaf Itiyoophiyaanonni humna tokkummaa barachuun biyya badhaate ijoolleessaaf dabarsuun akka hojjetu ergaa dabarsaniiru. Guraageen nageenya kan barsiisuu fi nagaan kan jiraatu ummata fakkeenya ta’edha kan jedhan ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad, waa’ee nageenyaa wayita yaannuu fi osoo hinjiraatiin nageenya argachuun hindanda’amu jedhaniiru. Itiyoophiyaa guutuu nageenya cimsee barbaadu, waloomaan jiraachuun Itiyoophiyaa badhaatee fi hundaaf mijattuu arguuf akka hojjetu waamicha dhiheessaniiru. Itiyoophiyaanonni ibsituu eenyummaa hedduu akka qabnu fudhachuun,garaagarummaan aadaa, afaanii, teessuma naannawaa Itiyoophiyaa kan bittimsu ta’uu akka hinqabne ibsaniiru. Ummanni Guraagee enyummaa addaddaa ofkeessaa qabaatus Guraagummaan tokko ta’ee jiraachuun fakkeenyaa fi mallattoo tokkummaa Itiyoophiyaa ta’ee jiraachuusaa dubbataniiru. Itiyoophiyaan yeroo addaddaa bilisummaasheef kan qabsooftee fi kan hinbitamne taatus maxxantummaa dinagdeerraa bahuun bilisummaashee guutuu taasisuuf hojjechuun akka barbaachisu hubachiisaniiru. Itiyoophiyaan yaalii weerartootaa yeroo addaddaatti kan qolattee fi biyya gita hinbitamne ta’uushee kaasanii, ta’us bilisummaa dinagdee osoo hinmirkaneessiin turuushee ibsaniiru. Ummanni Guraagee bu’aan daldalarratti agarsiisan Itiyoophiyaa maxxantummaa dinagdeerraa baasuuf fakkeenya ta’uu kaasanii, Itiyoophiyaanonni hundi misoomaa fi badhaadhinaaf dhaabachuu akka qaban ergaa dabarsaniiru. Kanaaf kadhaaraa bahuuf, qosannaa gabbisuuf,daldala babal’isuuf tokkummaan tumsuun murteessaa ta’uu eeraniiru. Yaalii cimaadhaan Itiyoophiyaa nadhaadhinatti olbaasuun fakkeenya bilisummaa fi badhaadhinaa Afriikaa taasisuuf cimnee hojjechuu filanneerra kan jedhan ministirri muummee Itiyoophiyaanoonni hundis ittigaafatama biyyaa kanaaf akka ka’an waamicha dabarsaniiru. Tattaafataan ummata Guraagee ejjennoo Itiyoophiyaan tokkummaashee eegdee nibadhaati jedhu qabatee mootummaa cinaa dhaabachuu akka qabu kaasaniiru. Itiyoophiyaan kan badhaatu yaalii cimaan ta’uu ibsanii, abjuu humnoota biyya qoqqooduu fi walitti buusuuf yaalanii fashaleessuuf tokkummaa cimsuun murteessaa akka ta’e ibsaniiru.
Rakkooleen qaxanaan jiddugaleessa bahaa akka furaman Itiyoophiyaan dhaabbilee idil addunyaa waliin tumsaan nihojjetti- ministeera dhimma alaa
Apr 19, 2024 373
Ebla 11/2016 (TOI)- Rakkooleen qaxanaan jiddugaleessa bahaa akka furaman Itiyoophiyaan biyyoota michootaa fi dhaabbilee idil addunyaa waliin tumsaan akka hojjettu ministeerri dhimma alaa ibse. Nageenyii fi tasgabbiin biyyoota gaanfa Afriikaa nagaa hinqabne akka mirkanaa’u xiyyeeffattee akka hojjettu ibseera. De’eetaan ministira dhimma alaa ambaasaaddar Misgaanuu Argaa,TOI waliin turtii taasisaniin, Itiyoophiyaan addunyaa jijjiiramtuu keessatti imaammata hariiroo alaa faayidaa biyyaalessaa fi fedhiishee bu’uureffate tarkaanfachiifti. 'Dippilomaasiin Itiyoophiyaa kan jalqabaa fi dhumaa faayidaa biyyaalessaati’ kan jedhan ambaasaaddarichi, dippilomaasichi nageenya, misoomaa biyyaa kan bu’uureffate ta’yy kaasaniiru. Ejjennoowwan Itiyoophiyaan addunyaa jijjiiramtuu keessatti fudhattu faayidaa biyyaalessaa isheetiin madaaltee akka ta’e kaasaniiru. Itiyoophiyaan walitti hidhamiinsa jiddugaleessa bahaa teessuma lafaa fi ummataa waliin qabduun rakkinnii fi jeequmsi qaxanichaa faayidaa biyyaalessaa Itiyoophiyaaf hiika kallattii ta’e akka qabu dubbataniiru. Haala Kanaan rakkooleen qaxanichaa akka furamanii fi faayidaan biyyaalessaa Itiyoophiyaa akka kabajaman biyyoota gargaartotaa fi dhaabbilee idil addunyaa waliin tumsaan akka hojjettu ibsaniiru. Haala walfakkaatuun Itiyoophiyaan immaammatashee dhimma alaatiin biyyoota ollaaf xiyyeeffannoo dursaa akka kennitu ibsanii, keessumaa rakkoon biyyooota ollaa Itiyoophiyaa akka miidhu dubbataniiru. Haala Kanaan biyyoota ollaa nageenya dhabuun rakkataniif nagaa fi tasgabbiin akka bu’u shoora nagaa kabachiisuu seenaadhaan qabdu cimsitee itti fufti jedhaniiru. Itiyoophiyaan dhimmoota nageenyaa fi tasgabbiin alatti qaxanichatti walitti hidhamiinsa dinagdee uumuuf hojiilee dippilomaasii hojjechuushee ibsaniiru. Ulaa galaanaa dabalatee qabeenya uumaan kenne misoomsuun waliin fayyadamuu fi walitti hidhamiinsa bu’ura misoomaa fi daldalaa gabbisuun guddina waloo mirkaneessuu fi hariiroo ummattootaa cimsuuf hojjetamaa akka jiru dubbataniiru.
Imaammanni haqa cehumsaa Itiyoophiyaatti furmaata nageenya waaraa fi tasgabbii buusuuf dandeessisu qabatee qophaa’eera- Af-yaa’ii Taaggasee Caafoo
Apr 19, 2024 77
Ebla 11/2016(TOI)-Imaammani haqa cehumsaa haaloowwan waggoota dheeraaf daddarbaa dhufaniif furmaata kennuun karaa nageenyaa fi tasgabbii egeree buusuu dandeessisuun qophaa’uusaa af-yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa Taaggasee Caafoo dubbatan. Af-yaa’ichi kana kan jedhan waltajii maree labsii sirna bulchiinsa federaalaa fi imaammata haqa cehumsaa irratti qophaa’errati. Dhiitamuun mirga namoomaa yeroo addaddaatti Itiyoophiyaa keessatti raawwataman karaa ta’uu qabuun, hundagaleessa, qindaa’ee fi hirmaachisaa ta’eem furmaanni osoo hinkennamiifiin turuusaanii kaasaniiru. Kanaaf nageenya egeree mirkaneessuun akka danda’amu adeemsa haqa cehumsaa hojeessuu “kan fayyadu qofa osoo hintaane guddaa barbaachisaa akka ta’e haalli qabatamaa biyyaa nimul’isa” jedhaniiru. Haala Kanaan imaammatichi adeemsa haqa cehumsaa hirmaachisaa, miidhamtoota jiddugaleessa godhate, mirga namoomaa fi qajeelfamootaa fi tumaalee idil addunyaa kan kabaje, haala siyaasaa fi hawaasummaa biyyaa irratti hundaa’e baasuu fi hammattoo imaammataa ifa ta’een akka gaggeeffamu gochuuf qophaa’uusaa ibsaniiru. Imaammatichi garee ogeeyyotaa ofdanda’oo qorannoo fi qu’annoorra turaniin kan qophaa’e, qooda fudhattoonnii fi addaddaa fi hayyoonni mari’atanii mana maree ministirootaan raggaafamuusaa yaadachiisaniiru. Itiyoophiyaatti waliigaltee fuulduratti ittifufsiisuuf yaada furmaataa madaa fayyisuu kan danda’anii fi haaloo hambisuu danda’an qabatee qophaa’uusaa dubbataniiru. Gama biraatiin ulaawwan labsii sirna bulchiinsaa haqa bulchiinsaa lammiilee mirkaneessuuf hojiirra oole irratti ka’an sirreessuurratti xiyyeeffannoon akka hojjetamu hubachiisaniiru. Dhaabbileen demokiraasii fi hooggantoonni mootummaa olaanoo waltajjii mariirratti argamaniiru.
Dhaabbileen Barnootaa olaanoon lammileen dhimmoota biyyaalessaa irratti hubannoo waloo akka qabaatan gahee isaanii bahuu qabu
Apr 18, 2024 279
Ebla 10/2016(TOI) -Dhaabbileen Barnootaa olaanoon lammileen dhimmoota biyyaalessaa irratti hubannoo waloo akka qabaatan gahee isaanii bahuu akka qaban Ministeerri Nageenyaa beeksise. Ministeerri Nageenyaa '' Gootummaa baraan wal gitu tokkummaa sabdaneesummaaf'' mata duree jedhuun hayyoota Yuunivarsiitii waliin mari'ataa jira. Waltajji marii kanarratti haasaa kan taasisan deetaan ministira Nageenya doktar Kaayradiin Tazarraa '' mata duree '' Adwaa nageenyaa waaraa fi ijaarsa mootummaa biyyaalessaa cimaaf'' jedhuun Yuunivarsiitoota 40 ol waliinmariin geggeeffamu yaadachiisaniiru. Mariin kunis eenyummaa waloo, duudhaa waloo fi fayidaa biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuun marii milkaa'aan geggeeffamuu himanii, sosochii gara fuula duraatti geggeeffamuuf galtee guddaan irra argameera jedhaniiru. ''Gootummaa baraan wal gitu tokkummaa sabdaneesummaaf' mata duree jedhuun sosochiin har'a kan ifoomees karaanuma wal fakkatuun akka raawwatamu himaniiru. Damee hundaa misooma biyyaa fi fayidaa biyyaaleessaaf amanamummaan lammilee hundaarra kan eeggamu ta'uu himanii; keessaayyu kanarratti hayyootarra hojii guddatu eeggata jedhaniiru. Dhimmoota biyyaa irratti lammileen hubannoo wal fakkata akka qabaatan taasisuu keessaatti dhaabbilee barnoota olaanoorra hojii guddatu eegama jedhaniiru. Waltajjicharratti sosochii biyyaalessaa'' Adwaa nageenyaa waaraa fi ijaarsa mootummaa biyyaalessaa cimaaf'' jedhuun geggeeffama ture ilaalchisuun gabaasni dhihaatera.
Wixineen labsiin Zoonii Diinagdee Addaa fi fooyya'insa hundeeffama IGAD raggaa'e.
Apr 18, 2024 93
Ebla 10/2016 (TOI) - Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa wixinee labsii zoonii dinagdee addaa fi fooyya'insa IGAD raggaasiseera. Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa bara hojii 3ffaa yaa'ii idilee 21ffaa gaggeesseen wixineewwan lama irratti mari'atee raggaasiseera. Koreen Dhaabbii Industirii fi Albuudaa akkasuma Daldalaa fi Tuurizimii gabaasaa fi yaada murtoo Zoonii Diinagdee Addaa dhiyeessaniiru. Wixineen seeraa kun invastimantii biyya alaa hawwachuu, carraa hojii uumuu fi indaastirii omishaa jajjabeessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu gabaasa kana keessatti ibsameera. Galii sharafa alaa dabaluu, ce'umsa tekinolojii fiduu fi dorgomtummaa idil-addunyaa guddisuu akka danda’us gabaasichaan eerameera. Koreewwan dhaabbii qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari’achuun dhimmoota fooyya’uu qaban fooyyessanii manni marichaa labsii kana akka raggaasisu gaafataniiru. Miseensonni mana marichaa wixinee labsii kanarratti yaadaa isaanii laachuun wixinee labsii zoonii diinagdee addaa raggaasisaniiru. Manni marichaa gabaasa fi murtoo waliigaltee hundeeffama IGAD fooyyessuuf dhiyaate irrattis mari’ateera. Labsiin kun bara 1996 irraa eegalee hojiirra ooluu isaa Koreen Dhaabbii Hariiroo Alaa fi Dhimma Nageenyaa ibseera. Kanaaf haala naannoo fi addunyaa amma jiruun fooyya’iinsa barbaachisaa ta’uu eeruun, manni marichaas dhimmicha irratti gorsa kennuun labsii fooyya’e kana raggaasiseera.
Siyaasa
Itiyophiyaa maxxantummaa dinagdee jalaa baasuun fakkeenya bilisummaa, tokkummaa fi badhaadhinaa Afriikaa nitaasifna-ministira muummee doktar Abiyyi Ahimad
Apr 20, 2024 481
Ebla 12/2016 (TOI)- Itiyophiyaa maxxantummaa dinagdee jalaa baasuun fakkeenya bilisummaa, tokkummaa fi badhaadhinaa Afriikaa nitaasifna jedhanministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad. Waltajjiin ummataa mootummaa jijjiiramaa deeggaru ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad bakka argamanitti magaalaa Walqixxeetti taa’ameera. Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad wayita kana ergaa dabarsaniin, Guraageen hawaasa waadaasaa Goot jedhamuun waa’ee tokkummaa fi waloomaa cimsee kan barsiisee fi qabatamaan kan jiraate ta’uu ibsaniiru. Diinota Itiyoophiyaa addaan qooduu fi walitti buusuuf guyya guyyaan dhama’an hundaaf Itiyoophiyaanonni humna tokkummaa barachuun biyya badhaate ijoolleessaaf dabarsuun akka hojjetu ergaa dabarsaniiru. Guraageen nageenya kan barsiisuu fi nagaan kan jiraatu ummata fakkeenya ta’edha kan jedhan ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad, waa’ee nageenyaa wayita yaannuu fi osoo hinjiraatiin nageenya argachuun hindanda’amu jedhaniiru. Itiyoophiyaa guutuu nageenya cimsee barbaadu, waloomaan jiraachuun Itiyoophiyaa badhaatee fi hundaaf mijattuu arguuf akka hojjetu waamicha dhiheessaniiru. Itiyoophiyaanonni ibsituu eenyummaa hedduu akka qabnu fudhachuun,garaagarummaan aadaa, afaanii, teessuma naannawaa Itiyoophiyaa kan bittimsu ta’uu akka hinqabne ibsaniiru. Ummanni Guraagee enyummaa addaddaa ofkeessaa qabaatus Guraagummaan tokko ta’ee jiraachuun fakkeenyaa fi mallattoo tokkummaa Itiyoophiyaa ta’ee jiraachuusaa dubbataniiru. Itiyoophiyaan yeroo addaddaa bilisummaasheef kan qabsooftee fi kan hinbitamne taatus maxxantummaa dinagdeerraa bahuun bilisummaashee guutuu taasisuuf hojjechuun akka barbaachisu hubachiisaniiru. Itiyoophiyaan yaalii weerartootaa yeroo addaddaatti kan qolattee fi biyya gita hinbitamne ta’uushee kaasanii, ta’us bilisummaa dinagdee osoo hinmirkaneessiin turuushee ibsaniiru. Ummanni Guraagee bu’aan daldalarratti agarsiisan Itiyoophiyaa maxxantummaa dinagdeerraa baasuuf fakkeenya ta’uu kaasanii, Itiyoophiyaanonni hundi misoomaa fi badhaadhinaaf dhaabachuu akka qaban ergaa dabarsaniiru. Kanaaf kadhaaraa bahuuf, qosannaa gabbisuuf,daldala babal’isuuf tokkummaan tumsuun murteessaa ta’uu eeraniiru. Yaalii cimaadhaan Itiyoophiyaa nadhaadhinatti olbaasuun fakkeenya bilisummaa fi badhaadhinaa Afriikaa taasisuuf cimnee hojjechuu filanneerra kan jedhan ministirri muummee Itiyoophiyaanoonni hundis ittigaafatama biyyaa kanaaf akka ka’an waamicha dabarsaniiru. Tattaafataan ummata Guraagee ejjennoo Itiyoophiyaan tokkummaashee eegdee nibadhaati jedhu qabatee mootummaa cinaa dhaabachuu akka qabu kaasaniiru. Itiyoophiyaan kan badhaatu yaalii cimaan ta’uu ibsanii, abjuu humnoota biyya qoqqooduu fi walitti buusuuf yaalanii fashaleessuuf tokkummaa cimsuun murteessaa akka ta’e ibsaniiru.
Rakkooleen qaxanaan jiddugaleessa bahaa akka furaman Itiyoophiyaan dhaabbilee idil addunyaa waliin tumsaan nihojjetti- ministeera dhimma alaa
Apr 19, 2024 373
Ebla 11/2016 (TOI)- Rakkooleen qaxanaan jiddugaleessa bahaa akka furaman Itiyoophiyaan biyyoota michootaa fi dhaabbilee idil addunyaa waliin tumsaan akka hojjettu ministeerri dhimma alaa ibse. Nageenyii fi tasgabbiin biyyoota gaanfa Afriikaa nagaa hinqabne akka mirkanaa’u xiyyeeffattee akka hojjettu ibseera. De’eetaan ministira dhimma alaa ambaasaaddar Misgaanuu Argaa,TOI waliin turtii taasisaniin, Itiyoophiyaan addunyaa jijjiiramtuu keessatti imaammata hariiroo alaa faayidaa biyyaalessaa fi fedhiishee bu’uureffate tarkaanfachiifti. 'Dippilomaasiin Itiyoophiyaa kan jalqabaa fi dhumaa faayidaa biyyaalessaati’ kan jedhan ambaasaaddarichi, dippilomaasichi nageenya, misoomaa biyyaa kan bu’uureffate ta’yy kaasaniiru. Ejjennoowwan Itiyoophiyaan addunyaa jijjiiramtuu keessatti fudhattu faayidaa biyyaalessaa isheetiin madaaltee akka ta’e kaasaniiru. Itiyoophiyaan walitti hidhamiinsa jiddugaleessa bahaa teessuma lafaa fi ummataa waliin qabduun rakkinnii fi jeequmsi qaxanichaa faayidaa biyyaalessaa Itiyoophiyaaf hiika kallattii ta’e akka qabu dubbataniiru. Haala Kanaan rakkooleen qaxanichaa akka furamanii fi faayidaan biyyaalessaa Itiyoophiyaa akka kabajaman biyyoota gargaartotaa fi dhaabbilee idil addunyaa waliin tumsaan akka hojjettu ibsaniiru. Haala walfakkaatuun Itiyoophiyaan immaammatashee dhimma alaatiin biyyoota ollaaf xiyyeeffannoo dursaa akka kennitu ibsanii, keessumaa rakkoon biyyooota ollaa Itiyoophiyaa akka miidhu dubbataniiru. Haala Kanaan biyyoota ollaa nageenya dhabuun rakkataniif nagaa fi tasgabbiin akka bu’u shoora nagaa kabachiisuu seenaadhaan qabdu cimsitee itti fufti jedhaniiru. Itiyoophiyaan dhimmoota nageenyaa fi tasgabbiin alatti qaxanichatti walitti hidhamiinsa dinagdee uumuuf hojiilee dippilomaasii hojjechuushee ibsaniiru. Ulaa galaanaa dabalatee qabeenya uumaan kenne misoomsuun waliin fayyadamuu fi walitti hidhamiinsa bu’ura misoomaa fi daldalaa gabbisuun guddina waloo mirkaneessuu fi hariiroo ummattootaa cimsuuf hojjetamaa akka jiru dubbataniiru.
Imaammanni haqa cehumsaa Itiyoophiyaatti furmaata nageenya waaraa fi tasgabbii buusuuf dandeessisu qabatee qophaa’eera- Af-yaa’ii Taaggasee Caafoo
Apr 19, 2024 77
Ebla 11/2016(TOI)-Imaammani haqa cehumsaa haaloowwan waggoota dheeraaf daddarbaa dhufaniif furmaata kennuun karaa nageenyaa fi tasgabbii egeree buusuu dandeessisuun qophaa’uusaa af-yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa Taaggasee Caafoo dubbatan. Af-yaa’ichi kana kan jedhan waltajii maree labsii sirna bulchiinsa federaalaa fi imaammata haqa cehumsaa irratti qophaa’errati. Dhiitamuun mirga namoomaa yeroo addaddaatti Itiyoophiyaa keessatti raawwataman karaa ta’uu qabuun, hundagaleessa, qindaa’ee fi hirmaachisaa ta’eem furmaanni osoo hinkennamiifiin turuusaanii kaasaniiru. Kanaaf nageenya egeree mirkaneessuun akka danda’amu adeemsa haqa cehumsaa hojeessuu “kan fayyadu qofa osoo hintaane guddaa barbaachisaa akka ta’e haalli qabatamaa biyyaa nimul’isa” jedhaniiru. Haala Kanaan imaammatichi adeemsa haqa cehumsaa hirmaachisaa, miidhamtoota jiddugaleessa godhate, mirga namoomaa fi qajeelfamootaa fi tumaalee idil addunyaa kan kabaje, haala siyaasaa fi hawaasummaa biyyaa irratti hundaa’e baasuu fi hammattoo imaammataa ifa ta’een akka gaggeeffamu gochuuf qophaa’uusaa ibsaniiru. Imaammatichi garee ogeeyyotaa ofdanda’oo qorannoo fi qu’annoorra turaniin kan qophaa’e, qooda fudhattoonnii fi addaddaa fi hayyoonni mari’atanii mana maree ministirootaan raggaafamuusaa yaadachiisaniiru. Itiyoophiyaatti waliigaltee fuulduratti ittifufsiisuuf yaada furmaataa madaa fayyisuu kan danda’anii fi haaloo hambisuu danda’an qabatee qophaa’uusaa dubbataniiru. Gama biraatiin ulaawwan labsii sirna bulchiinsaa haqa bulchiinsaa lammiilee mirkaneessuuf hojiirra oole irratti ka’an sirreessuurratti xiyyeeffannoon akka hojjetamu hubachiisaniiru. Dhaabbileen demokiraasii fi hooggantoonni mootummaa olaanoo waltajjii mariirratti argamaniiru.
Dhaabbileen Barnootaa olaanoon lammileen dhimmoota biyyaalessaa irratti hubannoo waloo akka qabaatan gahee isaanii bahuu qabu
Apr 18, 2024 279
Ebla 10/2016(TOI) -Dhaabbileen Barnootaa olaanoon lammileen dhimmoota biyyaalessaa irratti hubannoo waloo akka qabaatan gahee isaanii bahuu akka qaban Ministeerri Nageenyaa beeksise. Ministeerri Nageenyaa '' Gootummaa baraan wal gitu tokkummaa sabdaneesummaaf'' mata duree jedhuun hayyoota Yuunivarsiitii waliin mari'ataa jira. Waltajji marii kanarratti haasaa kan taasisan deetaan ministira Nageenya doktar Kaayradiin Tazarraa '' mata duree '' Adwaa nageenyaa waaraa fi ijaarsa mootummaa biyyaalessaa cimaaf'' jedhuun Yuunivarsiitoota 40 ol waliinmariin geggeeffamu yaadachiisaniiru. Mariin kunis eenyummaa waloo, duudhaa waloo fi fayidaa biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuun marii milkaa'aan geggeeffamuu himanii, sosochii gara fuula duraatti geggeeffamuuf galtee guddaan irra argameera jedhaniiru. ''Gootummaa baraan wal gitu tokkummaa sabdaneesummaaf' mata duree jedhuun sosochiin har'a kan ifoomees karaanuma wal fakkatuun akka raawwatamu himaniiru. Damee hundaa misooma biyyaa fi fayidaa biyyaaleessaaf amanamummaan lammilee hundaarra kan eeggamu ta'uu himanii; keessaayyu kanarratti hayyootarra hojii guddatu eeggata jedhaniiru. Dhimmoota biyyaa irratti lammileen hubannoo wal fakkata akka qabaatan taasisuu keessaatti dhaabbilee barnoota olaanoorra hojii guddatu eegama jedhaniiru. Waltajjicharratti sosochii biyyaalessaa'' Adwaa nageenyaa waaraa fi ijaarsa mootummaa biyyaalessaa cimaaf'' jedhuun geggeeffama ture ilaalchisuun gabaasni dhihaatera.
Wixineen labsiin Zoonii Diinagdee Addaa fi fooyya'insa hundeeffama IGAD raggaa'e.
Apr 18, 2024 93
Ebla 10/2016 (TOI) - Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa wixinee labsii zoonii dinagdee addaa fi fooyya'insa IGAD raggaasiseera. Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa bara hojii 3ffaa yaa'ii idilee 21ffaa gaggeesseen wixineewwan lama irratti mari'atee raggaasiseera. Koreen Dhaabbii Industirii fi Albuudaa akkasuma Daldalaa fi Tuurizimii gabaasaa fi yaada murtoo Zoonii Diinagdee Addaa dhiyeessaniiru. Wixineen seeraa kun invastimantii biyya alaa hawwachuu, carraa hojii uumuu fi indaastirii omishaa jajjabeessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu gabaasa kana keessatti ibsameera. Galii sharafa alaa dabaluu, ce'umsa tekinolojii fiduu fi dorgomtummaa idil-addunyaa guddisuu akka danda’us gabaasichaan eerameera. Koreewwan dhaabbii qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari’achuun dhimmoota fooyya’uu qaban fooyyessanii manni marichaa labsii kana akka raggaasisu gaafataniiru. Miseensonni mana marichaa wixinee labsii kanarratti yaadaa isaanii laachuun wixinee labsii zoonii diinagdee addaa raggaasisaniiru. Manni marichaa gabaasa fi murtoo waliigaltee hundeeffama IGAD fooyyessuuf dhiyaate irrattis mari’ateera. Labsiin kun bara 1996 irraa eegalee hojiirra ooluu isaa Koreen Dhaabbii Hariiroo Alaa fi Dhimma Nageenyaa ibseera. Kanaaf haala naannoo fi addunyaa amma jiruun fooyya’iinsa barbaachisaa ta’uu eeruun, manni marichaas dhimmicha irratti gorsa kennuun labsii fooyya’e kana raggaasiseera.
Hawaasummaa
Dhaabbanni Madaallii Mijatummaa Itoophiyaa ji'oota salgan darban xaa'oo dabalatee tajaajila sakattoo qulqullina oomishaalee kuma 19 kenneera.
Apr 22, 2024 226
Ebla 14/2016 (TOI) - Dhaabbanni Madaallii Mijatummaa Itoophiyaa ji'oota salgan darban xaa'oo dabalatee tajaajila sakattoo qulqullina oomishaalee kuma 19 kennuu beeksise. Daarektarri olaantuu Dhaabbatichaa Maa'azaa Abarraa TOI'tti akka himanitti; dhaabbatichi ijoon tajaajila sakata'insa qulqullina laabiraatorii, Sartafikeeshinii qulqullinaa fi Inspeekshinii kennaa jira. Haaluma kanaan ji'oota salgan darban xaa'oo biyyoo meetirik toonii miliyoona tokko dabalatee oomishaalee 19 ol ta'an irratti tajaajila sakattoo qulqullina laabiratoorii fi sartifkeeshinii kennuu beeksisaniiru. Dameen dhaabbatichaa Jibutiitti argamu Zayita nyaataa liitira miliyoona 13 irratti sakattoo qulqullina labiraatorii taasisuus himaniiru. Dhaabbatichi dameewwaan tajaajila sakattoo qulullinaa kennu keessa galteewwan qonnaa, Nyaataa fi dhugaatii, Qoricha, kemikaalaa fi albuuda, galteewwan ijaarsaa, Elektirooniksii,gogaa fi oomishaaleen huccuu keessaatti argamu jedhaniiru. Oomishaaleen kunneen bu'uura ulaagaalee kaa'amaniif eeganii oomishamuu sakata'amanii sartafikeettiin mirkaneessaa kan kennamuuf ta'uu himaniiru. Tajaajiloonni dhaabbatichi kennu kunneen sadarkaa idil addunyaatti beekamtii fi fudhatama kan qabu ta'uus himaniiru. Laabiraatoriiwwaan sakata'insaaf oolaan kan dhaabbatichi qabu sadarkaa idil addunyaatti fudhatama kan qaban waan ta'aniif nageenyaa fi fayyaa hawaasaa eeguuf gahee olaanaa qabu jedhaniiru. Mootummaan oomishaalee alaa galanii fi biyya keessatti oomishaman bu'uura ulaagaalee ka'ameefiin qulqullinni isaanii kan guutame ta'uu mirkaneeffachuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jirachuu himaniiru. Dhaabbatichi sartafikeettii mirkaneesaa qulqullinaa erga kenneefii ji'a sadi sadiin sakatta'insa kan taasisu ta'uus eeraniiru. Oomishaalee sakata'insi taasifameefii yeroo lamaa ol bu'uura ulaagaa kaa'amee hin guunne qaama dhimmi ilaallatu kan to'annoorratti hojjetu beeksisuun oomishaalee kanarratti to'annoo fi hordoffii akka taasisan ni taasifama jedhaniiru. Dhaabbanni madaallii mijatummaa Itoophiyaa sadarkaa naannoleetti dameewwaan 9 kan qabu yoo ta'u, hawaasni mallattoo qulqullinaa dirqamaa fi sadarkaa oomishaa irratti hubannoon qabu akka cimuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjetama jira jedhaniiru.
Ibidda paarkii biyyaalessaa gaarreewwan Kaabaatti qabate to’achuuf tumsa taasifameen ibiddichi osoo hinbabal’atiin ittisuun  akka danda’ame  ibsame
Apr 22, 2024 39
Ebla 14/2016(TOI)- Ibidda paarkii biyyaalessaa gaarreewwan Kaabaatti qabate to’achuuf tumsa taasifameen ibiddichi osoo hinbabal’atiin ittisuun akka danda’ame waajjirri paarkichaa beeksise. Waajjirichatti qorataan Ikooloojii fi beellada bosonaa obbo Taaddasaa Yigzaawu TOItti akka himanitti, ibiddichi kan qabate paarkicha keessa ganda mbaaraas jedhamutti. Ibiddi kun Ebla 10 bara 2016 qabachuusaa eeranii, bakka ibiddi kun qabatetti kan argaman marga Guwaassaa jedhamuu fi mukkeen uumamaa paarkichaa Wucena jedhamanirratti miidhaan qaqqabuu dubbataniiru. Amma ammaatti Bineensota bosonaa paarkichaarraa miidhaan akka hingeenye eeranii, sababni ibiddi kun itti qabate amma ammaatti akka hinbeekamne kaasaniiru. Hojii ittisaa miseensonni birgeedii balaa ibiddaa ittisan, jiraattonnii fi qaamoleen deeggartootaa taasisaniin ibiddicha bakka gooxiiwwan Giccaa fi Immeet Googootti to’achuun paarkichatti akka hinbabal’anne ittisuun akka danda’ame beeksisaniiru. Guutummaatti to’achuuf tumsi taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Haalli qilleensaa naannawichaa qilleensaa fi ho’aa waan ta’eef ibiddi akka babal’atu taasisuusaa ibsanii., balaan ibiddi geessise taaskifoorsii yeroo dhihootti hundeeffamuun niqoratama jedhan. Waggoota darban paarkichatti rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin ibiddi yeroo adaddaatti ka’aa akka ture yaadachiisanii, haata’u malee balaan guddaan osoo hinqaqqabiin to’achuun akka danda’ame himaniiru. በQabeenya uumamaa paarkichaa ibiddaan miidhaan irra qaqqabe deebi’ee akka bayyanatu gochuun ganna ganna muka biyya keessaa dhaabuun kunuunfamaa akka ture dubbataniiru. Paarkichi kiiloomeetir Iskuweerii 412 kan qabu yoo ta’u, Waaliya, jeedaali diimtuu fi jaldeessi Cilaadaa dabalatee bineensonni bosonaa fi simbirroowwan akka keessatti argaman nibeekama.
Waldaan kaansarii Maatiwoos Wanduu waggoota 20 darban dhukkubsattoota kaansarii kuma 3 ol gargaareera
Apr 17, 2024 668
Ebla 09/2016(TOI)- Waldaan kaansarii Maatiwoos Wanduu waggoota 20 darban dhukkubsattoota kaansarii kuma 3 ol gargaaruusaa beeksise. Waldichi waggaa 20ffaa hundeeffamasaa sagantaalee addaddaatiin kabajeera. Miseensonni waldichaa,fayyadamtoonni waldichaa fi keessummoonni waamaman saganticharratti argamaniiru. Hojii raawwachiisaan olaanaa waldichaa obbo Wanduu Baqqalaa baatii Fulbaanaa bara 1996daa’imasaanii waggaa afurii Maatiwoos Wanduu dhukkuba kaansarii dhiigaatiin dhabuusaaniirraa ka’uun waldaa kana hundeessuusaanii dubbataniiru. Daa’imasaanii dhukkuba Kaansariin dhabanis daa’imman biroo dhukkuba kanarraa baraaruu nidandeenya yaada jedhuun waggaa daa’imasaanii dhabanitti Ebla bara 1996 waldaa kana hundeessuusaanii ibsaniiru. Waldichi waggoota 20 darban dhukkubsattoota kaansarii harka qalleeyyii baasii waldhaansaa deeggaraa akka jiru ibsaniiru. Dabalataanis namoonni waa’ee dhukkuba kaansarii fi dhukkubuuta namarraa namatti hindarbinee hubannoo akka qabaatan taasisaa turuu ibsaniiru. Amma ammaatti dhukkubsattoota kaansarii fi maatiisaanii kuma 3 ol akka deeggare kaasaniiru. Waldichi yeroo ammaa dhukkubsattoonni kaansarii 170 caalan akka waldhaananam waldhaantotasaanii deeggaraa akka jiran beeksisaniiru. Maatiin daa’imasaanii waldhaansisuuf Finfinnee dhufanii saganticharratti hirmaatan deeggarsa waldichi taasisaa jiruuf galateeffataniiru. Bu’aa bayii tokko malee daa’imasaanii bakka waldichi qopheesse turuun waldhaansisaa akka jiran ibsaniiru.
Diinagdee
Ijaarsi pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' bara kana ni eegala
Apr 22, 2024 27
Ebla 14/2016(TOI) - Oomishaalee Kuduraa fi Muduraa biyya alaatti erguuf kan ooluu ijaarsi pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' bara kana kan eegalamu ta'uu Tajaajilli geejiba galaanaa fi loojistikii beeksise. Tajaajila Geejibaa Galaanaa fi Loojistikiitti itti aanaan hoji geggeessaa olaanaa buufataa fi tarminaalii Mirata'aab Takiluu; qabeenya gabbataa Itoophiyaan Kuduraa fi muduraa irratti qabdu fayidaarra oolchuuf bu'uuraaleen misooma barbaachisaan guutuu akka qaban TOI'tti himaniiru. Keessaayyuu oomisha kuduraa fi muduraa qulqullina isaa eeguun gabaa alaatti erguun sharafa alaa argamsiisuu dabaluuf kontinaroota qorisiiftuu ijaaruun murteessadha jedhaniiru. Kanaaf buufata lafarraa Mojootti bakka Kuduraa fi Muduraan tursiifamuu fi qorrisiisuuf ooluu ijaaruuf pirojeektii ''Kuul Poorti Addis'' jedhamu ijaaruuf waggaa jahaan dura dhagaan bu'uura kaa'amuu himaniiru. Ta'uus garuu ijaarsa pirojeektii kana jalqabuuf maallaqni barbaachisu yeroo barbaadamutti waan hin argamnee akkasuma qorannoowwaan damicharratti taasifamaa turan duubatti hirkifachuu isaan pirojeektichi yeroo kaa'ameef keessaatti hojjetamuu hin dandeenye jedhaniiru. Pirojeektichaaf faayinaasi barbaachisu deeggarsaan argachuuf mootummaa Neezarlaandi waliin mariin yeroo dheeraaf geggeeffama turuu himanii; kana hordofuun ji'aan dura deeggarsa doolaaraa miliyoona 25 waliin mallatteeffamuu himaniiru. Pirojeektichi waliigalaan doolaaraa miliyoona 50 kan barbaachisu ta'uu himanii doolaarri miliyoonni 25 hafu mootummaa Itoophiyaan kan itti guutamu ta'uu himaniiru. Haaluma kanaan ijaarsi pirojeekticha bara kana akka jalqabamu himaniiru. Pirojeektichi yeroo xumuramu kuduraa fi muduraatti galteewwan barbaachisan dabaluun gara gabaa alaatti akka ergamanii fi galii fooyyee qabu akka argamiisaan ni taasisa jedhaniiru.
Viidiyoo
Saayinsii fi teeknooloojii
Itoophiyaatti sirna bulchiinsa ammaayyaafis ta'ee argannoo saayinsiif sabdaneesummaan aadaa fi beekumsi dhalootaan biyya keessaa gahee olaanaa qabu.
Apr 16, 2024 88
Ebala 8/2016(TOI) - Itoophiyaatti sirna bulchiinsa ammaayyaafis ta'ee argannoo saayinsiif sabdaneesummaan aadaa fi beekumsi dhalootaan biyya keessaa gahee olaanaa qabaachuu namni damee qorannoo taasisuun beekaman tokko ibsan. Yuunivarsiitii Jinkaatti korri qorannoo Aadaa fi Seenaa irratti xiyyeeffate geggeeffameera. Kora qorannoo kanarratti kan hirmaataan Yuunivarsiitii Kaalfoorniyaatti qorataan Sooshaal Antiropolojii Pirofeesar Doonaald L Donaahaam akka himanitti; Itoophiyaan aadaawwanii fi beekumsoota xabboo hedduu ajaa'ibsiisoo qabdi. Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa adda addaatti waggoota 50'f hojii qorannoo fi qo'annoo hojjechaa turuu himanii; qoarnnoo hawaasaa fi ilaalcha siyaasaa irratti Kitaaboota xiyyeeffatan hedduus barreesuu isaanii himaniiru. Waggoota qorannoo fi qo'annoof biyyoota Afrikaa keessa turan keessaa kan Itoophiyaa keessa turan guddaa ta'uu eeranii Itoophiyaan haala teesuma alafaa ja'ibsiisaa fi aadaa hedduun kan badhaatedha jedhaniiru. Qoratichi kora qorannoo kanarratti mata duree '' Hundeeffama Itoophiyaa fi beekumsoota xabboo walitti bu'insa furuuf'' jedhuun qorannoo dhiheesaniiru. Qoratichi qorannoo dhiheesaniin Itoophiyaatti sirna bulchiinsa ammaayyaafis ta'ee argannoo saayinsiif sabdaneesummaan aadaa fi beekumsi dhalootaan biyya keessaa gahee olaanaa qabu jedhaniiru. Itoophiyaatti walooma cimsuufi nageenya waaraa taasisuuf beekumsi xabboo karaa walitti bu'insa karaa aadaa furaniin gahee olaanaa qabu jedhaniiru. Duudhaawwan kana Yuunivarsiitonnii fi dhaabbileen qorannoo qorannoo fi qo'annoon gabbisuun fayidaarra oolchuu qabus jedhaniiru.
Itiyoo-telekoom hojiilee sirna dijitaalaa hammataa mirkaneessuuf jalqabe cimsee itti nifufa-Fireehiywoot Taammiruu
Apr 16, 2024 87
Ebla 08/2016(TOI)- ኢ Itiyoo-telekoom faayinaansii dabalatee hojiilee sirna dijitaalaa hammataa mirkaneessuuf jalqabe cimsee akka ittifufu hojiiraawwachiiftuun olaanaa Itiyoo –telekoom Fireehiywoot Taammiruu ibsan. Itiyoo-telekoom appilikeeshinii haaraa “Tele birr-ingeej” jedhamu kaleessa galgala ifoomseera. Maamiltoonni tajaajila Kanaan marii biizinasii kallattii nama dhuunfaa ykn garee taasisuuf odeeffannoowwan gabaa waljijjiiruuf, maallaqa erguu fi fudhachuuf akka dandeessisu ibsaniiru. Akkasumas dhimmoota biizinasii akkasumas hawaasummaa biroo barreeffamaan, suuraadhaan, sagaleedhaan, viidiyoo fi bifa sanadaan waljijjiiruu nidanda’u jedhaniiru. Kaampaanichi Itiyoophiyaa dijitaalaa damee hundaan dhugoomsuuf shojjetamaa jira jedhaniiru. Keessumaa sirna faayinaansii dijitaalaa qaqqabaa taasisuuf xiyyeeffatamee hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Haala Kanaan appilikeeshinii “teelee birr-Ingeej” cehumsa faayinaansii dijitaalaa keessatti dhaabbilee daldalaa, mootummaa fi mitmootummaa gochuun dirree dinagdee dijitaalaa babal’isuuf kan gargaarudha jedhaniiru. Kaampaanichi hojiilee bu’uraaleen misoomaa sadarkaa biyyaalessaatti ijaare Itiyoophiyaa dijitaalaa dhugoomsuuf jalqabaman gargaaruun shoorrisaanii olaanaa ta’uu dubbataniiru. Kaampaanichi fuulduras tajaajiloota dijitaalaa haaraa hojeessuuf akka hojjetu ibsaniiru. Itiyoo-telekoom karaa teelee birrii waggaa sadii dura hammattummaa faayinaansii dijitaalaa guddisuuf ifoomseen guyya guyyaatti gurgurtaa birrii biiliyoona 5 kan raawwatu yoo ta’u, waggoota 3 keessatti deddeebiin maallaqa birrii tiriiliyoonii 2 tuqaa 2 taasifameera.
Ispoortii
Sagantaan torbee 22ffaa piriimerliigii Itiyoophiyaa har’a jalqabama
Apr 18, 2024 67
Ebla 10/2016(TOI)- Taphoonni guyyaa jalqabaa torbee 22ffaa piriimerliigii Itiyoophiyaa har’a nitaphatamu. Tapha jalqabaa torbee 22ffaan Magaalaan Walqixxee Itiyoophiyaa Madin waliin sa’aatii 10tti Istaadiyeemii Dirreedawaatti nitaphatu. Magaalaan Walqixxee taphaoota liigichaa walitti aansee taphate shaniin altokko mo’atee altooko mo’amee alsadii walqixa baheera. Magaalaan Walqixxee qabxii 16’n sadarkaa 14ffaa qabatee qaxanaa gadibu’aarra jira. Itiyoophiyaa Nadin taphoota shan darbaniin altokko mo’atee altokko mo’ameera. Taphoota sadii walqixa baheera. Itiyoophiyaa Mqabxii 19’n sadarkaa 13ffaarra jira. Tapha lammaffaa galgala sa’aatii 1tti taphatamuun magaalaan Bahaardaarii fi Hadiyyaa Hoosaa’inaa nimorkatu. Magaalaan Bahaardaar taphoota walitti aanan shan taphateen hinmo’amne. Sadii mo’atee lamaan walqixa baheera. Magaalaan Bahaardaar qabxii 33’n sadarkaa 5ffaarra jira. Hadiyyaa Hoosaa’inaan taphoota shan taphateen lama mo’atee tokkoon mo’amee lamaan walqixa baheera. Hadiyyaa Hoosaa’inaan qabxii 30’n sadarkaa 8ffaarratti argama. Sagantaan torbee 22ffaa borus ittifufuun Hambarichoo Duraamee magaalaa Hawaasaa waliin sa’aatii 10tti, Faasiil Kanamaan magaalaa Adaamaa waliin galgala sa’aatii 1tti nitaphatu. Taphoonni torbee 22ffaan amma Ebla 13tti nitura. Piriimiyeer liigii kana baankiin daldala Itiyoophiyaa qabxii 43’, dursaa jira. Taphataan sarara duraa magaalaa Hawaasaa Alii Suleyimaan goolii 12 galchuun dursaa jira. Taphataan magaalaa Dirreedawaa lammii Yugaandaa Chaarlis Musiigee, taphataan Qiddus Giyoorgis Amaanu’eel Orboo, taphataan magaalaa Bahaardaar Charinnat Gugsaa fi taphataan magaalaa Adaamaa Yooseef Taarraqany qabxii walfakkaataa goolii 9’n hordofaa jiru. Taphoonni piriimiyer Liigii torbee 23ffaa amma 27ffaatti istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti akka taphataman waldaan aksiyoonaa liigichaa beeksiseera.
Sagantaan torbee 20ffaa piriimiyeerliigii Itiyoophiyaa har’a jalqabama
Apr 4, 2024 207
Bitootessa 26/2016(TOI)- Taphoonni torbee 20ffaa piriimiyeerliigii Itiyoophiyaa har’a jalqabamu. Tapha baniinsaatiin magaalaan Walqixxee Walaayittaa Diichaa waliin guyyaa sa’aatii 10tti Istaadiyeemii Dirreedawaatti nitaphatu. Magaalaan walqixxee taphoota piriimiyeerliigii shan walitti aansuun taphateen hinmo’anne, lama mo’amee sadii walqixa abaheera. Qabxii 12’n sadarkaa 15ffaa qabatee sadarkaa gadibu’aarra jira. Walaayittaa Diichaan taphoota piriimiyeerliigichaa sha walitti aansuun taphateen hinmo’anne, sadiin mo’amee lama qabxii qooddateera, qabxii 24’n sadarkaa 11ffaarra jira. Tapha torbee 20ffaa biraatiin baankiin daldalaa Itiyoophiyaa Hambaricho duraamee waliin galgala sa’aatii 1tti nitaphatu. Baankiin daldalaa Itiyoophiyaa taphoota shan darbaniin lama mo’atee tokkoon mo’ameera,lama ammoo walqixa baheera. Qabxii 37’n sadarkaa sadaffaarra jira. Morkataansaa Hambarichoo Duraamee taphoota shan walitti aansuun taphateen hinmo’anne, afur mo’amee tokko walqixa baheera, qabxii 7’n sadarkaa 16ffaarra jira. Boru Bunni Itiyoophiyaa magaalaa Hawaasaa waliin guyyaa sa’aatii 10tti, Faasiil Kanamaa magaalaa Dirreedawaawaliin galgala sa’aatii 1tti nitaphatu. Taphni torbee 20ffaa kun amma 29 bara 2016tti nitura. Machaal qabxii 39’n dursaa jira. Taphataan sarara duraa taphataan magaalaa Hawaasaa Alii Suleymaan goolii 11’n yemmuu dursu taphataan sarara duraa magaalaa Dirreedawaa lammii Yugaandaa Chaarlis Musiigee goolii 9’n lammaffaarra jira.
Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Naannoo Somaaleetti biqiltuuwwan faayidaa addaddaa qaban miiliyoona 1 tuqaa 4 ol dhaabbiif qophaa’aniiru
Apr 13, 2024 119
Ebla 05/2016 (TOI)-Naannoo Somaaleetti biqiltuuwwan faayidaa addaddaa qaban miiliyoona 1 tuqaa 4 ol dhaabbiif qopheessuusaa biiroon eegumsa naannoo fi bulchiinsa lafa baadiyyaa naannichaa beeksise. Daarektarri hariiroo ummataa biirichaa obbo Yuusuuf Mahaammad TOI’f akka ibsanitti, biirichi biqiltuuwwan rakkoolee sababa jijjiirama haala qilleensaan uumaman qolachuuf gargaaran baay’isuun sagantaa ashaaraa magariisaa milkeessuuf hojjechaa jira. Haala Kanaan biirichi jiddugaleessota moodelaa Jigjigaa biqiltuun itti baay’ifamu, Godee, Doolloo Addoo fi Dagaahaabuuritti hundeeffamanitti biqiltuu qopheessuusaa ibsaniiru. Naannawoota naannichaa rooba arfaasaa argatanitti Ebla 15 bara 2016 irraa kaasee biqiltuun akka dhaabamu daarektarichi beeksisaniiru. Kana malees ganna dhufu biqiltuuwwan addaddaa naannichatti dhaabaman miiliyoona lama dhaabuuf qophiirra aka jiran ibsaniiru. Hojii gaggeessaan jiddugala biqiltuu moodelaa Jigjigaa obbo Ayyaanlee Hasan, buufanni biqiltuu jiddugaleessicha jalatti hundaa’e biqiltuu baay’isuun kutaalee hawaasaa fi dhaabbileef tolaan akka raabsu beeksisaniiru. Buufanni kun yeroo ammaa akaakuu biqiltuu 32 baay’isaa akka jiru dubbataniiru. Namoota jiddugaleessichatti carraan hojii uumameef keessaa adde Zayinab Ahimad yaada kennaniin kunuunsa biqiltuu jiddugaleessichatti tasisaa jiranitti akka gammadan ibsaniiru. Waggoottan darba naannoo Somaaleetti sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan mukaa miiliyoona 51 ol dhaabaman keesaa harki 71 qabachuusaa odeeffannoon biiroo eegumsa naannoo fi bulchiinsa lafa baadiyyaarraa argame nimul’isa.  
Baay’inaan Kan Dubbifaman
Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu kennaniifi ragaa kennaan itti fayyadamuu danda'an ifa godhe.
Mar 3, 2023 4760
Guraandhala 24/2015(TOI) - Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa guyyaa har'aa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu ittiin kennaniifi ragaa ittiin eeraan fayyadamuu danda'an 'Public Feedback System' jedhamu ifa godhe. Komishinichi Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo waliin ta’uun Appilikeeshinii kana akka hojjete eerameera. Appichi afaanota biyya keessaa shaniin tajaajila kan kennu ta'uun himaeera. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa Dooktar Saamu’eel Urqatoo akka jedhanitti, komishinichi hojiiwwan jijjiramaa hojjechaa jiru milkeesuuf teeknooloojiiwwan fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Appilikeeshinichi hojii kan ariifachiisuufi haleellaa fi sodaachisaa ragaa eertootaa fi odeeffannoo kennitootarra gahu kan ittisu ta'uu himaniiru. Kana hordofuun hawaasni karaa appilikeshinii 'Public Feedback System'' yaada kennuudhaan itti gaafatamummaa biyyaalessaa isaa ba'uu qabu gaafataniiru. Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Obbo Solomoon Sookaa akka jedhanitti, appilikeeshinii kana haleellaa saayibarii eegumsii cimaan kan taasifamuuf ta'uu himaniiru. Waajjira Ministira Muummeetti deetaan dhimmoota Kaabinee obbo Tasfaayee Dhaabaa akka jedhanitti, malaammaltummaa ittisuuf dhaabbanni tokko qofaan hojjetee milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf lammileen hunduu miira itti gaafatamummaa qabuun malaan maltummaa ittisuuf hirmaachuu qabu jedhaniiru.
Gabaasa addaa
''Magaalichaatti balaa ibiddaa fi balaa tasaa mudatan ittisuuf hojii hojjetameen qabeenya birrii biliyoona 7 olitti tilmaamu mancaatiirra baraaruun danda'ameera''
Mar 26, 2024 434
Bitootessa 17/2016(TOI) - Magaalaa Finfinneetti ji'oota jahan darban balaa ibiddaa fi balaa tasaa mudatan ittisuuf hojii hojjetameen qabeenya birrii biliyoona 7 olitti tilmaamu mancaatiirra baraaruun danda'amuu Komishiniin bulchiinsa sodaa balaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Komishinichatti itti aanaan komishinaraa damee balaa hir'isuu Yikifawuu Waladamsqal TOI'tti akka himaniitti; balaa ibiddaa, balaa yeroo ijaarsaa mudatu, sigigaachuu lafaa fi balaan lolaa irra deddebiin magaalichaatti yeroo baay'ee kan uumamaan ta'uu himaniiru. Magaalichatti ji'oota jahan darban balaan Ibiddaa fi balaan tasaa 239 mudachuu eeranii; hojii ittisuu Komishiinichi hojjeteen qabeenya birrii biliyoona 7'tti tilmaamamu balaa mancaatiirra baraaruun danda'amuu himaniiru. Balaawwaan mudatan kanaan qabeenyi birri miliyoona 467'tti dhihaatu mancaa'uu himanii; balaa ibiddaan ala balaawwaan biroo mudataniin lubbuun namoota 31 darbuus eeraniiru. Komishiinichi waan balaa durasanii ittisuu fi balaan erga mudatee qolachuu irratti xiyyeeffatee hojjeteef malee kanaa ol miidhaan qabeenyaa fi lubbuu namarran gahuu danda'u jedhaniiru. Guddinaa fi baay'ina uummataa magaalichaa hordofee balaawwaan mudataniif deebii hatattamaa kennuuf adeemsa tekinolojiiwwan deeggarame diriirsuuf hojiin rifoormiiwwan adda addaa hojjetama turuu himaniiru. Kanaanis jiddugala eeruu balaa gara dijitaalaatti jijjiruun danda'uu himanii, kunis eeruu sobaa kanaan dura turan hambisuu keessaatti gahee olaanaa kan bahedha jedhaniiru. Jiddugalicha dameewwan isaa salganuu waliin kaameeraa CCTV'n wal qunnamsiisuun sochiiwwan isaanii walii galaa to'achuuf adeemsi dandeesisuu uumameera jedhaniiru. Hojii riifoormii taasifameen baay'ina jiddugalawwan isaa babal'isuu, naannawwaa hojii mijataa uumuu, lakkoofsa konkolaatoota yeroo balaan mudatan dhimma itti bahanii dabaluu fi hojiin biroon hojjetamuu himaniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015