Angafoota Oduu
Emereetonni Araba Gamtoomanii furmaatilee dhiibbaa  jijjiirama haala qilleensaaf doolaara biiliyoona 30 kennuuf waadaa galte
Dec 1, 2023 13
Sadaasa 21/2016 (TOI)- Emereetonni Araba Gamtoomanii furmaatilee dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaaf yaalii taasifamuuf doolaara biiliyoona 30 kennuuf waadaa galteetti. Pirezidaantii Emereetota Araba Gamtoomanii sheeh Mahaammad Biin Zaayid Al Nahiyaan yaa’ii koop28 wayita banan dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa sadarkaa addunyaatti qolachuu fi rakkinicha furuuf biyyisaanii yaalii taasifamu deeggaruuf doolaara biiliyoona 30 akka gumaachitu waadaa galaniiru. Maallaqni kun yaalii dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa qolachuu fi to’achuuf taasifamu keessatti hanqina faayinaansii mudatuuf oolchuu fi cimsuuf akka oolu dubbataniiru. Sheek Mahaammad Biin Zaayid damee anniisaa qulqulluurratti invast gochuu fi cehumsa anniisaa qulqulluu taasisuuf dhiheessiin faayinaansii gahaa gufuu ta’uu ibsaniiru. Koop28 furmaatilee dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaaf biyyoonni akka tumsan, akka mari’atanii fi murtiilee akka dabarsan yaaduun kan qophaa’edha jedhaniiru. Dhiibbaalee jijjiirama haala qilleensaa qolachuuf biyyisaanii hojii hedduu hojjechuushee eeranii, keessumaa baay’ina gadhiisii kaarboonii akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2030tti harka 40 hir’isuu fi bara 2050tti ammoo zeerootti gadi buusuun waliigaltee irra gahame milkeessuuf damee anniisaa qulqulluurratti invast gochaa akka jirtu ibsaniiru. Yaa’iin waggaa haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Dubaayitti taa’amaa kan jiru yemmuu ta’u, hooggantoonni biyyootaa jijjiiramni haala qilleensaa keessumaa dhiibbaa geessisu qolachuuf fandii irraa eegamu ramaduuf waadaa nigalu jedhameetu eegamaa.
Guyyaan sabaa fi sablammootaa kabajamuunsaa sablammoonni caalaatti akka walbeekanii fi walitti hidhamiinsasaanii akka cimsan carraa uuma
Dec 1, 2023 20
Sadaasa 21/2016 (TOI) - Guyyaan saba sablammootaa fi ummattootaa kabajamuunsaa sablammoonni caalaatti akka walbeekanii fi walitti hidhamiinsasaanii cimsan carraa uumuusaa ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa dubbatan. Waltajjiin marii Gumii Balan 35ffaa mata duree “Sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaa biyyaaf” jedhuun har’a waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti taa’ameera. Mariin qindeessummaa waajjira pirezidaantii fi biiroo komunikeeshinii naannichaan qophaa’u guyyaa saba, sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa barana naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamu sababeeffachuuni Waltajjicharratti kan argaman ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka jedhanitti, sirni federaalaa bu’aa qabsoo ummattootaa waloo ta’e tokkummaa ummataa cimsaa akka jiru yaadachiisaniiru. Heerri mootummaa sanada waadaa waloo ummattootaa ta’e kan itti ragga’e Sadaasa 29 bu’uureffachuun kan kabajamu guyyaan saboota, sablammootaa fi ummattootaa waggaa waggaan kabajamuunsaa waliti hidhamiinsa ummataa cimsaa jira jedhaniiru. Guyyaan kun kabajamuunsaa sablammoonni akka walbeekan taasisuun olitti tokko kan biraa akka beekuu fi walitti hidhamiinsa isaanii akka cimsatan carraa uumuusaa ibsaniiru. “Ayyaanicha kabajuun olitti waliif yaaduun, walkabajuu fi walooma cimsuun misoomatti cimnee dhaloota dhufuuf biyya badhaate ceesisuurratti xiyyeeffachuu qabna” jedhan. Barreeffama mariif ka’umsaa ta’u kan dhiheessan barsiisaa federaalizimii univarsiitii Finfinnee doktar Tasfaayee Jimaa gamasaaniin, biyyootaakka Itiyoophiyaa afaan, aadaa, amandaa addaddaa qabaniif federaalizimii sabdaneessummaarratti hundaa’e akka wayyuuf kaasaniiru. Ittidabaluunis hanqinoonni sirna federaalizimiirratti mul’atan guutuu taasisuun fi biyyoota guddatanirraa muuxannoo fudhachuun hojeessuun biyya cimtuu fi badhaate ijaaruu akka dandeessisu himaniiru. Hirmaattonni yaada kaasaniin federaalizimii sabdaneessummaa keessummeesse ijaaruun hojii yeroo tokkoo osoo hinta’iin walirraa baruu fi waliif yaaduun yoo deemnedha jedhan. Hooggantoonni federaalaa fi naannolee, hayyuuleen federaalizimii fi seeraa fi qorattoonni damee kanaa waltajjii kanarratti argamaniiru.
Kan mul'ate
Emereetonni Araba Gamtoomanii furmaatilee dhiibbaa  jijjiirama haala qilleensaaf doolaara biiliyoona 30 kennuuf waadaa galte
Dec 1, 2023 13
Sadaasa 21/2016 (TOI)- Emereetonni Araba Gamtoomanii furmaatilee dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaaf yaalii taasifamuuf doolaara biiliyoona 30 kennuuf waadaa galteetti. Pirezidaantii Emereetota Araba Gamtoomanii sheeh Mahaammad Biin Zaayid Al Nahiyaan yaa’ii koop28 wayita banan dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa sadarkaa addunyaatti qolachuu fi rakkinicha furuuf biyyisaanii yaalii taasifamu deeggaruuf doolaara biiliyoona 30 akka gumaachitu waadaa galaniiru. Maallaqni kun yaalii dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa qolachuu fi to’achuuf taasifamu keessatti hanqina faayinaansii mudatuuf oolchuu fi cimsuuf akka oolu dubbataniiru. Sheek Mahaammad Biin Zaayid damee anniisaa qulqulluurratti invast gochuu fi cehumsa anniisaa qulqulluu taasisuuf dhiheessiin faayinaansii gahaa gufuu ta’uu ibsaniiru. Koop28 furmaatilee dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaaf biyyoonni akka tumsan, akka mari’atanii fi murtiilee akka dabarsan yaaduun kan qophaa’edha jedhaniiru. Dhiibbaalee jijjiirama haala qilleensaa qolachuuf biyyisaanii hojii hedduu hojjechuushee eeranii, keessumaa baay’ina gadhiisii kaarboonii akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2030tti harka 40 hir’isuu fi bara 2050tti ammoo zeerootti gadi buusuun waliigaltee irra gahame milkeessuuf damee anniisaa qulqulluurratti invast gochaa akka jirtu ibsaniiru. Yaa’iin waggaa haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Dubaayitti taa’amaa kan jiru yemmuu ta’u, hooggantoonni biyyootaa jijjiiramni haala qilleensaa keessumaa dhiibbaa geessisu qolachuuf fandii irraa eegamu ramaduuf waadaa nigalu jedhameetu eegamaa.
Guyyaan sabaa fi sablammootaa kabajamuunsaa sablammoonni caalaatti akka walbeekanii fi walitti hidhamiinsasaanii akka cimsan carraa uuma
Dec 1, 2023 20
Sadaasa 21/2016 (TOI) - Guyyaan saba sablammootaa fi ummattootaa kabajamuunsaa sablammoonni caalaatti akka walbeekanii fi walitti hidhamiinsasaanii cimsan carraa uumuusaa ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa dubbatan. Waltajjiin marii Gumii Balan 35ffaa mata duree “Sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaa biyyaaf” jedhuun har’a waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti taa’ameera. Mariin qindeessummaa waajjira pirezidaantii fi biiroo komunikeeshinii naannichaan qophaa’u guyyaa saba, sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa barana naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamu sababeeffachuuni Waltajjicharratti kan argaman ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka jedhanitti, sirni federaalaa bu’aa qabsoo ummattootaa waloo ta’e tokkummaa ummataa cimsaa akka jiru yaadachiisaniiru. Heerri mootummaa sanada waadaa waloo ummattootaa ta’e kan itti ragga’e Sadaasa 29 bu’uureffachuun kan kabajamu guyyaan saboota, sablammootaa fi ummattootaa waggaa waggaan kabajamuunsaa waliti hidhamiinsa ummataa cimsaa jira jedhaniiru. Guyyaan kun kabajamuunsaa sablammoonni akka walbeekan taasisuun olitti tokko kan biraa akka beekuu fi walitti hidhamiinsa isaanii akka cimsatan carraa uumuusaa ibsaniiru. “Ayyaanicha kabajuun olitti waliif yaaduun, walkabajuu fi walooma cimsuun misoomatti cimnee dhaloota dhufuuf biyya badhaate ceesisuurratti xiyyeeffachuu qabna” jedhan. Barreeffama mariif ka’umsaa ta’u kan dhiheessan barsiisaa federaalizimii univarsiitii Finfinnee doktar Tasfaayee Jimaa gamasaaniin, biyyootaakka Itiyoophiyaa afaan, aadaa, amandaa addaddaa qabaniif federaalizimii sabdaneessummaarratti hundaa’e akka wayyuuf kaasaniiru. Ittidabaluunis hanqinoonni sirna federaalizimiirratti mul’atan guutuu taasisuun fi biyyoota guddatanirraa muuxannoo fudhachuun hojeessuun biyya cimtuu fi badhaate ijaaruu akka dandeessisu himaniiru. Hirmaattonni yaada kaasaniin federaalizimii sabdaneessummaa keessummeesse ijaaruun hojii yeroo tokkoo osoo hinta’iin walirraa baruu fi waliif yaaduun yoo deemnedha jedhan. Hooggantoonni federaalaa fi naannolee, hayyuuleen federaalizimii fi seeraa fi qorattoonni damee kanaa waltajjii kanarratti argamaniiru.
Beeksisa
ENA
Feb 7, 2023 2931
ENA
Siyaasa
Guyyaan sabaa fi sablammootaa kabajamuunsaa sablammoonni caalaatti akka walbeekanii fi walitti hidhamiinsasaanii akka cimsan carraa uuma
Dec 1, 2023 20
Sadaasa 21/2016 (TOI) - Guyyaan saba sablammootaa fi ummattootaa kabajamuunsaa sablammoonni caalaatti akka walbeekanii fi walitti hidhamiinsasaanii cimsan carraa uumuusaa ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa dubbatan. Waltajjiin marii Gumii Balan 35ffaa mata duree “Sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaa biyyaaf” jedhuun har’a waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti taa’ameera. Mariin qindeessummaa waajjira pirezidaantii fi biiroo komunikeeshinii naannichaan qophaa’u guyyaa saba, sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa barana naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamu sababeeffachuuni Waltajjicharratti kan argaman ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka jedhanitti, sirni federaalaa bu’aa qabsoo ummattootaa waloo ta’e tokkummaa ummataa cimsaa akka jiru yaadachiisaniiru. Heerri mootummaa sanada waadaa waloo ummattootaa ta’e kan itti ragga’e Sadaasa 29 bu’uureffachuun kan kabajamu guyyaan saboota, sablammootaa fi ummattootaa waggaa waggaan kabajamuunsaa waliti hidhamiinsa ummataa cimsaa jira jedhaniiru. Guyyaan kun kabajamuunsaa sablammoonni akka walbeekan taasisuun olitti tokko kan biraa akka beekuu fi walitti hidhamiinsa isaanii akka cimsatan carraa uumuusaa ibsaniiru. “Ayyaanicha kabajuun olitti waliif yaaduun, walkabajuu fi walooma cimsuun misoomatti cimnee dhaloota dhufuuf biyya badhaate ceesisuurratti xiyyeeffachuu qabna” jedhan. Barreeffama mariif ka’umsaa ta’u kan dhiheessan barsiisaa federaalizimii univarsiitii Finfinnee doktar Tasfaayee Jimaa gamasaaniin, biyyootaakka Itiyoophiyaa afaan, aadaa, amandaa addaddaa qabaniif federaalizimii sabdaneessummaarratti hundaa’e akka wayyuuf kaasaniiru. Ittidabaluunis hanqinoonni sirna federaalizimiirratti mul’atan guutuu taasisuun fi biyyoota guddatanirraa muuxannoo fudhachuun hojeessuun biyya cimtuu fi badhaate ijaaruu akka dandeessisu himaniiru. Hirmaattonni yaada kaasaniin federaalizimii sabdaneessummaa keessummeesse ijaaruun hojii yeroo tokkoo osoo hinta’iin walirraa baruu fi waliif yaaduun yoo deemnedha jedhan. Hooggantoonni federaalaa fi naannolee, hayyuuleen federaalizimii fi seeraa fi qorattoonni damee kanaa waltajjii kanarratti argamaniiru.
Mariiwwan nageenya waaraa buusuuf dandeessisan iddoowwan addaddaatti taasifamaniiru
Dec 1, 2023 41
Sadaasa 21/2016 (TOI)–Kurmaana waggaatti mariiwwan nageenya waaraa buusuuf dandeessisanii fi hayyoonni hedduun itti hirmaatan biyyattii iddoowwan addaddaatti taasifamuusaanii ministeerri nageenyaa beeksise. Ministeerichi rawwii kurmaana waggaa bara 2016 koree dhaabbataa hariiroo alaa fi dhimmoota nageenyaa mana maree bakka bu’oota ummataaf dhiheesseera. Ministeera nageenyaatti hojii raawwachiisaan dhimmoota tarsiimoo obbo Addunyaa Baqqalaa gabaasa wayita dhiheessanitti akka jedhanitti, ministeerichi hojiiwwan addaddaa nageenya waaraa buusuuf dandeessisan hojjechaa jira. Keessumaa dhimmoota ijoo torbrratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Kanneen keesa qaqqabiinsa odeeffannoo bal’isuu, duudhaalee nageenyaa gabbisuu, dhimmoota nageenya biyyaarratti qorannoo taassuu, mariiwwan nageenya waaraaffurmaata agarsiisan adeemsisuun kanneen ijooti. Haala Kanaan kurmaata waggaatti mariiwwan nageenya waaraa buusuu dandeessisanii fi furmaata agarsiisan biyyattii iddoowwan addaddaatti adeemsifamaniiru. Hayyoonnii fi qooda fudhattoonni 389 damee kanarratti qorannoo addaddaa taasisan waltajjiiwwan kanneenirratti hirmaatanii akka ture kaasaniiru. Kana malees dhimmoota duudhaa nageenyaa ta’an keessaa tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa irrattis kurmaana waggaatti tola ooltota kuma 3 ol marsaa lamaan leenjisuun nannawoota biyyattii addaddaatti bobbaafamuusaanii dabalanii himaniiru. Hojiilee teeknooloojiitti fayyadamuun walitti bu’iinsa dursanii ittisyuuf hojjetamaniin odeeffannoowwan 32 qaqqabanii deebiin ittikennamuu ibsaniiru.
Waloomasaanii cimsanii akka ittifufan hirmaattoonni ayyaana saba, sablammootaa fi ummattootaa magaalaa Jimmaa dubbatan
Nov 30, 2023 241
Sadaasa 20/2016 (TOI) –Waloomni fi tokkummaansaanii waliif yaadurratti hundaa’ee ture akka itti fufu qoodasaanii akka bahan hirmaattonni ayyaan saba, sablammootaa fi ummattootaa har’a magaalaa Jimmaatti kabajamerratti yaada kennan ibsan. Ayyaanni kun magaalaa jimmaatti kan kabajame marii ummataa magaalaa mata duree “ sabdaneessummaa fi walqaixxummaa tokkummaa biyyaaaf” jedhuu qophaa’eeni. Hirmaattota keessaa adde Immabeet Qaasiim yada kennaniin,hawaasni Jimmaa waloomaa fi jaalalaan walkabajee akka jiraatu dubbataniiru. Kana gabbisuunwaliif yaaduun waloomnii fi tokkummaansaanii cimee akkaitti fufuqoodasaanii akka bahan ibsaniiru. Obbo Tasfaayee Waldasanbat gamasaaniin, Jimmaan magaalaa nageenyaa, walii tumsaa fi jaalalaa ta’uushee kaasanii, fuulduras walkabajuunwaloomasaanii eegsisaniiakka ittifufsiisan dubbataniiru. Waltajjicharratti kan argaman ittigaafatama waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Jimmaa obbo Lataa Ashabbir haasawa taasisaniin, Jimmaan magaalaa sabaa fi sablammoonni addaddaa waljaalalaan keessa jiraatanidha jedhan. Dur bara mootii Abbaajifaarii kaasee jimmi sabaa fi sablammoonni walkabajanii kan jiraatan fakkeenya sabdaneessummaa ta’uushee eeraniiru. Nuyi Itiyoophiyaanonni sabdaneessummaa afaanii, aadaa fi akkaataa jireenyaa fudhannee obbolummaa itti fufsiifnee duudhaa keenya nagaan jireenyaa gabbifachuu qabna jedhaniiru. Jaarsolii biyyaa, abbootii Gadaa,miseensotaa ittisaa fi poolisii dabalatee kutaaleen hawaasaa garagaraa kabaja ayyaanichaarratti argamaniiru. Guyyaan saboota, sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa sadarkaa biyyaalessaatti Sadaasa 29/2016 naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti akka kabajamu bekameera.
Duudhaalee waloomaa cimsuun nageenyaa fi misooma egeree naannichaaf waliin hojjechuu qabna-Bulchaa bulchiinsaa Umood Ujuluu
Nov 30, 2023 48
Sadaasa 20/2016 (TOI) - Duudhaalee waloomaa cimsuun nageenyaa fi misooma egeree naannichaaf waliin hojjechuu qabna Jedhan Bulchaa bulchiinsa naannoo Gaambeellee Umood Ujuluu Guyyaan saboota sablammootaa fi ummattoota Itiyoophiyaa 18ffaa mata duree “sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaa biyyaaf” jedhuun sadarkaa naannootti aanaa addaa Itaangitti kabajameera. Bulchaa bulchiinsa naannichaa kabaja ayyaanichaarratti haasawa taasisaniin, jijjiiramaa asitti ummanni naannichaa fayyadamaa nageenyaa fi misoomaa taasisuuf haalli mijataa uumamuusaa ibsaniiru. Ayyaanichi duudhaalee sabdaneessummaa beeksisuu fi qabsiisuun alatti tokkummaa fi obbolummaa cimsuuf nigargaara jedhan. Ilaalchota finxaalessummaa waloomaa fi kutannoon qabsaa’uun akka barbaachisu himanii, yayyaanicha wayita kabajnu tokkummaa fi walooma ummattootaa cimsuuf guyyaa waadaa ittigallu dha jedhaniiru. Qaala’iinsa jireenyaa dabalatee rakkooleen hawaasummaa fi dinagdee biroof furmaata kaa’uun milkaa’ina imala badhaadhinaa biyyattiin jalqabdeef hundi qoodasaa akka bahu ergaa dabarsaniiru. Af-yaa’iin mana maree naannichaa adde Baanchaayyoo Dingataa gamasaaniin,ayyaanichi wagga waggaan addababayiitti kabajamuunsaa tokkummaa fi walooma ummattootaa nicimsa jedhaniiru. Ayyaanichi kabajamuunsaa saboonni sablammoonnii fi ummattoonni heera mootummaa fi dhimmoota heera mootummaa ilaallatan ilaalchisuun hubannoo akka qabaatan kan dandeessisu ta’uu ibsaniiru. Ayyaanichi naannichatti guyyoota walitti aanan shaniif qophiilee addaddaatiin kabajamaa turee xumurameera.
Siyaasa
Guyyaan sabaa fi sablammootaa kabajamuunsaa sablammoonni caalaatti akka walbeekanii fi walitti hidhamiinsasaanii akka cimsan carraa uuma
Dec 1, 2023 20
Sadaasa 21/2016 (TOI) - Guyyaan saba sablammootaa fi ummattootaa kabajamuunsaa sablammoonni caalaatti akka walbeekanii fi walitti hidhamiinsasaanii cimsan carraa uumuusaa ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa dubbatan. Waltajjiin marii Gumii Balan 35ffaa mata duree “Sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaa biyyaaf” jedhuun har’a waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti taa’ameera. Mariin qindeessummaa waajjira pirezidaantii fi biiroo komunikeeshinii naannichaan qophaa’u guyyaa saba, sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa barana naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamu sababeeffachuuni Waltajjicharratti kan argaman ittigaafatamaan biiroo komunikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka jedhanitti, sirni federaalaa bu’aa qabsoo ummattootaa waloo ta’e tokkummaa ummataa cimsaa akka jiru yaadachiisaniiru. Heerri mootummaa sanada waadaa waloo ummattootaa ta’e kan itti ragga’e Sadaasa 29 bu’uureffachuun kan kabajamu guyyaan saboota, sablammootaa fi ummattootaa waggaa waggaan kabajamuunsaa waliti hidhamiinsa ummataa cimsaa jira jedhaniiru. Guyyaan kun kabajamuunsaa sablammoonni akka walbeekan taasisuun olitti tokko kan biraa akka beekuu fi walitti hidhamiinsa isaanii akka cimsatan carraa uumuusaa ibsaniiru. “Ayyaanicha kabajuun olitti waliif yaaduun, walkabajuu fi walooma cimsuun misoomatti cimnee dhaloota dhufuuf biyya badhaate ceesisuurratti xiyyeeffachuu qabna” jedhan. Barreeffama mariif ka’umsaa ta’u kan dhiheessan barsiisaa federaalizimii univarsiitii Finfinnee doktar Tasfaayee Jimaa gamasaaniin, biyyootaakka Itiyoophiyaa afaan, aadaa, amandaa addaddaa qabaniif federaalizimii sabdaneessummaarratti hundaa’e akka wayyuuf kaasaniiru. Ittidabaluunis hanqinoonni sirna federaalizimiirratti mul’atan guutuu taasisuun fi biyyoota guddatanirraa muuxannoo fudhachuun hojeessuun biyya cimtuu fi badhaate ijaaruu akka dandeessisu himaniiru. Hirmaattonni yaada kaasaniin federaalizimii sabdaneessummaa keessummeesse ijaaruun hojii yeroo tokkoo osoo hinta’iin walirraa baruu fi waliif yaaduun yoo deemnedha jedhan. Hooggantoonni federaalaa fi naannolee, hayyuuleen federaalizimii fi seeraa fi qorattoonni damee kanaa waltajjii kanarratti argamaniiru.
Mariiwwan nageenya waaraa buusuuf dandeessisan iddoowwan addaddaatti taasifamaniiru
Dec 1, 2023 41
Sadaasa 21/2016 (TOI)–Kurmaana waggaatti mariiwwan nageenya waaraa buusuuf dandeessisanii fi hayyoonni hedduun itti hirmaatan biyyattii iddoowwan addaddaatti taasifamuusaanii ministeerri nageenyaa beeksise. Ministeerichi rawwii kurmaana waggaa bara 2016 koree dhaabbataa hariiroo alaa fi dhimmoota nageenyaa mana maree bakka bu’oota ummataaf dhiheesseera. Ministeera nageenyaatti hojii raawwachiisaan dhimmoota tarsiimoo obbo Addunyaa Baqqalaa gabaasa wayita dhiheessanitti akka jedhanitti, ministeerichi hojiiwwan addaddaa nageenya waaraa buusuuf dandeessisan hojjechaa jira. Keessumaa dhimmoota ijoo torbrratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Kanneen keesa qaqqabiinsa odeeffannoo bal’isuu, duudhaalee nageenyaa gabbisuu, dhimmoota nageenya biyyaarratti qorannoo taassuu, mariiwwan nageenya waaraaffurmaata agarsiisan adeemsisuun kanneen ijooti. Haala Kanaan kurmaata waggaatti mariiwwan nageenya waaraa buusuu dandeessisanii fi furmaata agarsiisan biyyattii iddoowwan addaddaatti adeemsifamaniiru. Hayyoonnii fi qooda fudhattoonni 389 damee kanarratti qorannoo addaddaa taasisan waltajjiiwwan kanneenirratti hirmaatanii akka ture kaasaniiru. Kana malees dhimmoota duudhaa nageenyaa ta’an keessaa tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa irrattis kurmaana waggaatti tola ooltota kuma 3 ol marsaa lamaan leenjisuun nannawoota biyyattii addaddaatti bobbaafamuusaanii dabalanii himaniiru. Hojiilee teeknooloojiitti fayyadamuun walitti bu’iinsa dursanii ittisyuuf hojjetamaniin odeeffannoowwan 32 qaqqabanii deebiin ittikennamuu ibsaniiru.
Waloomasaanii cimsanii akka ittifufan hirmaattoonni ayyaana saba, sablammootaa fi ummattootaa magaalaa Jimmaa dubbatan
Nov 30, 2023 241
Sadaasa 20/2016 (TOI) –Waloomni fi tokkummaansaanii waliif yaadurratti hundaa’ee ture akka itti fufu qoodasaanii akka bahan hirmaattonni ayyaan saba, sablammootaa fi ummattootaa har’a magaalaa Jimmaatti kabajamerratti yaada kennan ibsan. Ayyaanni kun magaalaa jimmaatti kan kabajame marii ummataa magaalaa mata duree “ sabdaneessummaa fi walqaixxummaa tokkummaa biyyaaaf” jedhuu qophaa’eeni. Hirmaattota keessaa adde Immabeet Qaasiim yada kennaniin,hawaasni Jimmaa waloomaa fi jaalalaan walkabajee akka jiraatu dubbataniiru. Kana gabbisuunwaliif yaaduun waloomnii fi tokkummaansaanii cimee akkaitti fufuqoodasaanii akka bahan ibsaniiru. Obbo Tasfaayee Waldasanbat gamasaaniin, Jimmaan magaalaa nageenyaa, walii tumsaa fi jaalalaa ta’uushee kaasanii, fuulduras walkabajuunwaloomasaanii eegsisaniiakka ittifufsiisan dubbataniiru. Waltajjicharratti kan argaman ittigaafatama waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Jimmaa obbo Lataa Ashabbir haasawa taasisaniin, Jimmaan magaalaa sabaa fi sablammoonni addaddaa waljaalalaan keessa jiraatanidha jedhan. Dur bara mootii Abbaajifaarii kaasee jimmi sabaa fi sablammoonni walkabajanii kan jiraatan fakkeenya sabdaneessummaa ta’uushee eeraniiru. Nuyi Itiyoophiyaanonni sabdaneessummaa afaanii, aadaa fi akkaataa jireenyaa fudhannee obbolummaa itti fufsiifnee duudhaa keenya nagaan jireenyaa gabbifachuu qabna jedhaniiru. Jaarsolii biyyaa, abbootii Gadaa,miseensotaa ittisaa fi poolisii dabalatee kutaaleen hawaasaa garagaraa kabaja ayyaanichaarratti argamaniiru. Guyyaan saboota, sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa sadarkaa biyyaalessaatti Sadaasa 29/2016 naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti akka kabajamu bekameera.
Duudhaalee waloomaa cimsuun nageenyaa fi misooma egeree naannichaaf waliin hojjechuu qabna-Bulchaa bulchiinsaa Umood Ujuluu
Nov 30, 2023 48
Sadaasa 20/2016 (TOI) - Duudhaalee waloomaa cimsuun nageenyaa fi misooma egeree naannichaaf waliin hojjechuu qabna Jedhan Bulchaa bulchiinsa naannoo Gaambeellee Umood Ujuluu Guyyaan saboota sablammootaa fi ummattoota Itiyoophiyaa 18ffaa mata duree “sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaa biyyaaf” jedhuun sadarkaa naannootti aanaa addaa Itaangitti kabajameera. Bulchaa bulchiinsa naannichaa kabaja ayyaanichaarratti haasawa taasisaniin, jijjiiramaa asitti ummanni naannichaa fayyadamaa nageenyaa fi misoomaa taasisuuf haalli mijataa uumamuusaa ibsaniiru. Ayyaanichi duudhaalee sabdaneessummaa beeksisuu fi qabsiisuun alatti tokkummaa fi obbolummaa cimsuuf nigargaara jedhan. Ilaalchota finxaalessummaa waloomaa fi kutannoon qabsaa’uun akka barbaachisu himanii, yayyaanicha wayita kabajnu tokkummaa fi walooma ummattootaa cimsuuf guyyaa waadaa ittigallu dha jedhaniiru. Qaala’iinsa jireenyaa dabalatee rakkooleen hawaasummaa fi dinagdee biroof furmaata kaa’uun milkaa’ina imala badhaadhinaa biyyattiin jalqabdeef hundi qoodasaa akka bahu ergaa dabarsaniiru. Af-yaa’iin mana maree naannichaa adde Baanchaayyoo Dingataa gamasaaniin,ayyaanichi wagga waggaan addababayiitti kabajamuunsaa tokkummaa fi walooma ummattootaa nicimsa jedhaniiru. Ayyaanichi kabajamuunsaa saboonni sablammoonnii fi ummattoonni heera mootummaa fi dhimmoota heera mootummaa ilaallatan ilaalchisuun hubannoo akka qabaatan kan dandeessisu ta’uu ibsaniiru. Ayyaanichi naannichatti guyyoota walitti aanan shaniif qophiilee addaddaatiin kabajamaa turee xumurameera.
Hawaasummaa
Naannoo Amaaraatti dhibee busaa ittisuuf keemikaalli biifamaa jira
Dec 1, 2023 8
Sadaasa 21 / 2016(TOI) - Naannoo Amaaraatti dhibee busaa ittisuuf keemikaalli farra bookee busaa biifamaa akka jiru inistiitiyuutiin fayyaa hawaasaa naannichaa beeksise. Baatii Adoolessaa 2016 irraa kaasee qorannoo dhaabbilee fayyaa naannichaatti taasifameen namoonni miiliyoona walakkaa ol busaan qabamanii yaala argachuunsaanii eerameera. Inistiitiyuutichatti qindeessaan sagantaa busaa dhabamsiisuu obbo Daamxoo Laankir TOI’f akka ibsanitti, namooni busaan qabaman keessaa harki 75 godinoota jiddugaleessaa, lixaa fi Gondor kaabaa akkasumas aanaalee 30 Bahaardaarii fi naannawasheetti argamanittidha. Dhibee kana ittisuu fi to’achuuf aanaalee 43 keessatti hubannoo uumuun cinaatti keemikaala farra bookee busaa biifuuf karoorfamee gandoota 190 aanaalee 27 keessatti argamanitti raawwatamuu ibsaniiru. Iddoowwan bookeen busaa itti horanitti keemikaalli liitiroo kuma 3 fi 675 ol biifamuu himan. Hawaasni agoobara fayyadamuun,iddoowwan bookeen busaa itti horan qulqulleessuun fi dhukkubni wayita itti dhagahamu dafee gara dhaabbilee fayyaa akka dhaqu dhaamaniiru. Bahaardaaritti jiraataan kutaa magaalaa ganda Zanzalimmaa obbo Ayyaaloo Mokonnin torbee darbe dhukkubsatanii dhaabbata fayyaa dhaquun qoratamanii busaa ta’uunsaa baramee yaalamuun fayyuusaanii dubbataniiru. Dhibee busaa ittisuuf iddoowwan bishaan kuusan namoota biroo waliin ta’uun qulqulleessaa akka jiran dubbataniiru. Jiraattuun ganda kanaa kan biraan adde Iteenash Fantaawu gamasaaniin torbee dura mucaan jalaa dhukkubsatee mana yaalaa geessanii busaan qabamuun isaa itti himamuu dubbataniiru. Qoricha ajajameef sirnaan akka fudhatu hordofanii barumsatti deebi’uusaa eeranii, achii booda agoobara sirnaan fayyadamaa fayyadamaa akka jiran himaniiru.
Diinagdee
Naannoo Oromiyaatti karoora misooma Qamadii baranaa milkeessuuf hojjetamaa akkajiru ibsame
Dec 1, 2023 18
Sadaasa 21/2016 (TOI) - Naannoo Oromiyaatti karoora misooma Qamadii baranaa milkeessuuf humna guutuun hojjetamaa akka jiru biiroo qonnaa naannichaatti qindeessaan inisheetiivii qamadii jallisii bonaa ibsan. Naannoo Oromiyaatti amma ammaatti lafti heektaara miiliyoona 1 tuqaa 3 ol jallisii bonaatiin qamadiin facaafamuunsaa ibsameera. Biiroo qonnaa naannichaatti qindeessaan inisheetiivii qamadii jallisii bonaa obbo Mahaammad Muummee TOI’f akka ibsanitti, barana akka naannootti lafa heektaara miiliyoona 2 tuqaa 6 misoomsuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Misoomni qamadii jallisii bonaa godinoota naannichaa 21 fi magaalaawwan 23tti hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Amma ammaatti lafti heektaara miiliyoona 1 tuqaa 9 ol qotamee heektaara miiliyoona 1 tuqaa 3 irra sanyiin faca’uusaa dubbataniiru. Qamadii jallisii bonaatiin oomishamurraa waliigala kuntaala miiliyoona 100 ol argachuuf karoorfamuu himaniiru. Godina Shawaa bahaatti lafa heektaara kuma 350 irra qamadiin faca’ee kuntaala miiliyoona 14 ruqaa 4 argachuuf hojjetamaa akka jiru itti aanaa ittigaafatamaa waajjira qonnaa godinichaa obbo Abinnat Zagayyee ibsuusaanii jidduu darbe gabaasuun keenya niyaadatama. Amma ammatti lafti heektaara kuma 121 qophaa’ee heektaarri kuma 71 facaafamaa jira jedhan. Misooma qamadii jallisii bonaaf sanyii filatamaa fi xaa’oon kuntaala kuma 350 dhihaachuusaa obbo Abinnat ibsanii ture. Sadarkaa biyyaatti naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Sidaamaa, Itiyoophiya Kibbaa, Itiyoophiyaa jiddugaleessaa, Itiyoophiyaa kibba Lixaa,Affaar, Gaambeellaa, Somaalee fi Beeniishaangul Gumuzitti sochiin taasifamaa akka jiru odeeffannoon ministeera qonnaa nimul’isa.
Oomishtummaan qonnaa Itiyoophiyaa akka dabalu Chaayinaa deeggarsa taasiftu ittifufti
Dec 1, 2023 12
Sadaasa 21/2016 (TOI) - Oomishtummaan qonnaa Itiyoophiyaa akka dabalu Chaayinaa deeggarsa taasiftu cimsitee akka ittifuftu walittiqabaan koree dhaabbataa dhimmoota qonnaa fi baadiyyaa paartii kongirasii biyyaalessaa Chaayinaa dubbatan. Itti aantuun af-yaa’ii mana maree bakka bu’oota ummataa Loomii Badhoo misensota koree dhaabbataa dhimmoota qonnaa fi baadiyyaa paartii kongirasii Chaayinaa waliin mari’ataniiru. Tumsi tarsiimawaa biyyoota lamaanii yeroo yerootti gabbachaa akka dhufe marii kanarratti ibsameera. Chaayinaan deeggarsa bu’ura misoomaa, qonna, barnootaa fi fayyaa dabalatee gama hundaan Itiyoophiyaaf taasiftu cimee ittifufuun ibsameera. Itti aantuun af-yaa’ii mana maree bakka bu’oota ummataa loomii Badhoo wayita kana akka jedhanitti, deeggarsa Chaayinaan waltajjii addunyaarratti Itiyoophiyaaf taasiftu dinqisiifataniiru. Chaayinaan misooma ijoo Itiyoophiyaaf tumsa gootu tumsa misoomaa tarsiimawaa biyyoota lamaanii caalaatti akka guddisu dubbataniiru. Itiyoophiyaan oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuuf misooma magariisaarraa kaasee hojiilee addaddaa hojjechaa akka jirtu ibsaniiru. Chaayinaan Meekaanaayizeeshinii qonnaa fayyadamuu, qonna ammayyeessuu fi wabii nyaataa gama mirkaneessuutiin muuxannooshee Itiyoophiyaaf akka qooddu gaafataniiru. Hariiroon ummattoota biyyoota lamaanii fi paarlaamaa biyyoota lamaan jidduutti caalaa akka cimu muuxannoo qooddachuuf waltajjiin mijachuu akka qabu itti aantuu af-yaa’ii himaniiru. Walitti qabaan koree dhaabbataa dhimmoota qonnaa fi baadiyyaa paartii kongirasii biyyaalessaa Chaayinaa Duu Jihaa’oo gamasaaniin, tarkaanfiiwwan biyyisaanii qonnaa ammayyeessuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf fudhatte ibsaniiru. Chaayinaan kilaastaraan qotuun meekaanaayizeeshiniitti fayyadamuun qulqullinaa fi baay’inaan oomishaa jirti jedhan. Waggaa dhihootii asitti Itiyoophiyaan dinagdee qonnaa guddisuuf hojiin itti jirtu kan dinqisiifamu ta’uu kaasaniiru. Keessumaa hirmaannaan qabeenya uumamaa fi eegumsa naannoorratti taasisaa jirtu kanneen biroof fakkeenya guddaa ta’a jedhan. Chaayinaan qonnaa Itiyoophiyaa ammayyeessuuf deeggarsa teeknooloojii addaddaa kan taasiftu ta’uu mirkaneessaniiru. Hariiroo parlaamaa biyyoota lamaanii guddisuun tumsa misoomaa akka cimsan miseensonni paarlaamaa Itiyoophiyaa Chaayinaa dhaqanii damee qonnaa akka daawwatan carraan nimijeeffama jedhaniiru.
Jiddugaleesichi sanyii midhaanii fi kuduraa haala qilleensaa fi taa'umsa lafa naannoo Harariif mijatoo fi bu'a qabeessaa ta'an babal'isa jira
Nov 30, 2023 21
Sadaasa 20/2016 (TOI) - Jiddugalli Qorannoo Qonnaa Fadis sanyii filatamaa midhaanii fi kuduraa adda addaa haala qilleensaa fi taa'umsa lafa naannoo Harariif mijatoo fi bu'a qabeessaa ta'an babal'isa jiraachuu beeksise. Jiddugaleesichaatti dursaan garee ekteenshinii qonnaa obbo Abdulaaziiz Xahaa TOItti akka himanitti; jiddugaleesichi oomishaa fi oomishitummaa dabaluuf bulchiinsa magaalaa Dirre Dawaa, naannoo Hararii fi godina Harargee bahaatti hojii tekinolojii beeksisuu, madaksuu fi babal'isuu hojjechaa jira. Haaluma kanaan yeroo ammaa naannoo Haritti sanyiiwwan filatamoo midhaanii, Kuduraa fi muduraa, nyaata beelladaa kanneen biroo haala qilleensaa fi taa'umsa lafaa naannichaaf mijatoo fi bu'a qabeessa ta'an babal'isaa jiraachuu himaniiru. Jiddugaleesichaan madakfamanii kan yeroo ammaa ooyiruu qonnaan bultootarratti babal'ifamaa jiran keessaa Saliixa, Timaantimii, Boqqoolloo fi sanyii filatama nyaata beelladaa adda addaa ta'uu eeraniiru. Keessaayyu sanyiin Saliixaa jiddugala qorannoo qonnaa Baakkoon argamee jiddugala qorannoo qonnaa Fadisitti madakfamee babal'isfama jiru kan Haacaaluu jedhamu naannichaa aanaa Ereritti oomishamee lafa heekataara tokko irra hanga callaa kumataala 7 akka argamu mirkanaa'uu himaniiru. Sanyiin filatamaa Booqqoolloo fi Timaantimii ''Malkaasaa araat fi malkaasaa Shoolaa'' jedhaman kan hanqina roobaa fi dhukkuba damdamachuun callaa gaarii kennaan babal'ifamaa jirachuus himaniiru. Sanyiin filatamaa kun qonnaan bultoota birattis fudhatama gudda argachuu himaniiru. Sanyiiwwan kunneen oomishaa fi oomishitummaa guddisuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu cinaatti qaala'insa gabaa tasgabbeesuu keessatti gahee olaanaa kan bahuu danda'anidha jedhaniiru. Hogganaan Biiroo Qonnaa naannoo Hararii obbo Akiliiluu Shifarraawu gama isaani sanyiin jiddugaleesichii naannichatti ooyiruu qonnaan bultootarratti babal'isaa jiru dhukkuba damdamachuun yeroo gabaabaa keessaatti kan gahaniif callaa gaariin kan irra argamu ta'uu qabatamaan argameera jedhaniiru.
Viidiyoo
Saayinsii fi teeknooloojii
Inistiitiyuutiin Armaawer Hansan qorattoota sadii badhaase
Dec 1, 2023 15
Sadaasa 21/2016 (Toi) - Inistiitiyuutiin Armaawer Hansan yeroo 21ffaaf qorattoota sadiif badhaasa Toree Godaal kenneera. Badhaasni Toree Godaal sagantaa badhaasaa damee fayyaatiin agarsiiftuu dhiibbaa idil addunyaa doktr Godaal ta’ee kan tajaajilu ta’uun himameera. Doktar Toree Godaal waggaa 50 darbe daarektara lammaffaa inistiitiyuutii Armaawer Hansan ta’uun wayita tajaajilanitti dargaggoonni qorattoonni Itiyoophiyaa rakkoo isaan mudatu furuuf fi onnachiisuuf kan jalqaban badhaasa maallaqaa ta’uun ibsameera. Saganticharratti kan argaman de’eetaan ministira fayyaa doktar Ayyalee Tashoomee kalaqa guddisuu rakkoolee wal xaxaa ilaalcha haaraan sakatta’uu fi furaatota haaraa fiduuf daandiiwwan misooma egeree fidan argachuuf nigargaara jedhaniiru. Badhaafni Toree Godaal dargaggoota qorattoota qorannoo caaluuf kakaasuu fi gumaachi qabxii tokkoon tokkoosaanii kanneen biroof karaa kan banu waan ta’eef jajjabaachuu fi muuxannoo kanneen biroof qooduu qabu jechuusaanii odeeffannoon ministeera fayya ni’eera. “Duudhaa fi qajeelfamni doktar Godal onnachiiftuu nuuf ta’uun bara tajaajila keenyaa hunda itti fayyadamna” kan jedhan ammoo daarektara olaanaa inistiitiyuutii Armaawer Hansan piroofeesar Afawarq Kaasuudha. Badhaasichi barsiisaa inistiitiyuutii teeknooloojii Yuunivarsiitii jimmaa doktar Yaadannoo Yaazaachoo Taayyee, ogeessa olaanaa laaboraatoorii Yuunivarsiitii Arsii doktar Shimallis Tashoomee Ayyaalneh fi gargaartuu barsiiftuu Yuunivarsiitii Finfinnee adde Saaroon Fiqaaduuf kennameera. Bakka bu’oonni embaasii Noorweey fi Swiidiin, hooggantoonni olaanoo ministeera fayyaa, inistiitiyuutiin qorannoo Armaweer Hansan, hoogansii fi hojjettoonni hoospitaala komrihensiiv Alart, barattoonni waldhaansaa fi keessummoonni waamaman sagantaa badhaasaa kanarratti argamaniiru.
Qorattoonni Yuunivarsiitii Chiikaagoo pilaanetoota walitti hiiqan 6 argachuusaanii ibsan
Nov 30, 2023 196
Sadaasa 20/2016 (TOI)- Qorattoonni Ameerikaa Yuunivarsiitii Chiikaagoo pilaanetoota walitti hiiqan 6 argachuusaanii beeksisan. Pilaanetoonni argaman jedhaman sochiin ofiisaaniirra fi marsaa sirna biiftuutti taasisan sirna kan eegee fi toftaa muuziqaa kan qabu ta’uusaa qorattoonni suuraa ifa taasisaniin ibsaniiru. Pilaanetoonni ‘HD’ 110067 jedhamuun moggaasfaman kuusaa urjii Koomaa Beereeniisis jedhanurraa waggaa ifaa 100 nifagaatu jedhamuusaa kitaabee qorannoo Neecheer jedhamu eeruun ‘UPI’ fuula marsariitiisaarratti gabaaseera. Pilaanetoonni argamuunsaanii akkaataa uumama pilaanetootaa fi jijjiiramni suutaa ilaalcha haaraa uumuu nidanda’a kan jedhan dursaan garee qorattootaa Raafaa’eel Liiyuuk, “argannoowwan akkasii qaamoleen naannawa pilaanetii Neppitiyuun jiran akka beekaman carraa uuma” jechuusaanii gabaasichi yaadachiiseera. “Akaataa uumama pilaanetoota biroo sirna biiftuu ardiin irra jirtuu ala jiranii, turtii, waanti irraa hojjetaman bishaan qabachuusaanii fi dhimmoonni biroon ka’umsa qoranichaa akka ta’u dandeessiseera” jedhaniiru qorattoonni. Saatalaayitootae Ejensiin qorannoo biyyaalessaa samii Ameerikaa Naasaan dhaabbata qorannoo samii Awurooppaa waliin ta’uun erganiin amma ifaa urjichaa, walittihidhamiinsa urjiilee biroo waliin qaban ilaaluun akka danda’ames ibsameera. Akka ibsa qorattoota kanneeniitti pilaanetoonni fageenya walii ittiin eegsisan sirna Reezoonaansi jedhamu kan qaban waan ta’eef urjiiwwan naannawa biiftuu jiran marsaa taasisaniin walitti bu’iinsi uumamuu danda’u xiqqaa ta’uu gabaasa Kanaan ibsameera.
Kennisa tajaajila mana qopheessaa magaaloota Itoophiyaa gara dijitaalaatti ceesisuuf hojjetama jira.
Nov 22, 2023 88
Sadaasa 12/2016 (TOI) - Kennisa tajaajila mana qopheessaa magaaloota Itoophiyaa gara dijitaalaatti ceesisuuf hojjetama jiraachuu Ministirri Magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Caaltuu Saanii beeksisan. Gamaggamni raawwii hojii mootummaa kurmaana 1ffaa bara 2016 bakka ministirri Muummee argamanitti geggeeffama jira. Raawwii hojii ministeera magaalaa fi bu'uuralee misoomaas waltajjii kanarratti gamagamameera. Minstirri Magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Caaltuu Saanii akka ibsanitti; kurmaana jalqabaa kanatti kennisa tajaajila mana qopheessaa ammayyeessuuf hojiin baay'een hojjetameera. Magaaloonni jaha sadarkaa tajaajila isaanii mana qopheessaan akka hojiirra oolchan karoorfamee gara hojiitti galamuu himaniiru Hojii kanaanis tajaajila mana qalmaa, misooma magariisaa fi miidhagina magaalaa, balfa gatuu, hayyama ijaarsaa fi dameewwan birootiin tajaajila isaanii akka haaromsan taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Kenniinsa tajaajila mana qopheessaa ammayyeessuun gara dijiitaalaatti ceesisuuf magaalota Qabridaar, Jijjigaa, Debrabiraan fi Bishooftuurratti hojjetamaa jira jedhaniiru. Muuxannoo magaalota kanneen keessatti argamu gara birootti babal’isuuf karoorri akka jiru hubachiisaniiru. L Sirna bulchiinsa lafa magaalotaa ammayyeessuuf sirna kaadastaraan galmeen eegalamuusaa ministirri kun eeraniiru. Kunis tajaajila gahumsa qabu kennuu fi gochaalee malaammaltummaa ittisuuf kan dandeessisu ta’uu ibsaniiru. Kurmaana kana keessa tajaajila mana qopheessaa magaalota irraa birriin biiliyoona 6.8 walitti qabamuu eeraniiru.
Ispoortii
Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Emereetonni Araba Gamtoomanii furmaatilee dhiibbaa  jijjiirama haala qilleensaaf doolaara biiliyoona 30 kennuuf waadaa galte
Dec 1, 2023 13
Sadaasa 21/2016 (TOI)- Emereetonni Araba Gamtoomanii furmaatilee dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaaf yaalii taasifamuuf doolaara biiliyoona 30 kennuuf waadaa galteetti. Pirezidaantii Emereetota Araba Gamtoomanii sheeh Mahaammad Biin Zaayid Al Nahiyaan yaa’ii koop28 wayita banan dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa sadarkaa addunyaatti qolachuu fi rakkinicha furuuf biyyisaanii yaalii taasifamu deeggaruuf doolaara biiliyoona 30 akka gumaachitu waadaa galaniiru. Maallaqni kun yaalii dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa qolachuu fi to’achuuf taasifamu keessatti hanqina faayinaansii mudatuuf oolchuu fi cimsuuf akka oolu dubbataniiru. Sheek Mahaammad Biin Zaayid damee anniisaa qulqulluurratti invast gochuu fi cehumsa anniisaa qulqulluu taasisuuf dhiheessiin faayinaansii gahaa gufuu ta’uu ibsaniiru. Koop28 furmaatilee dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaaf biyyoonni akka tumsan, akka mari’atanii fi murtiilee akka dabarsan yaaduun kan qophaa’edha jedhaniiru. Dhiibbaalee jijjiirama haala qilleensaa qolachuuf biyyisaanii hojii hedduu hojjechuushee eeranii, keessumaa baay’ina gadhiisii kaarboonii akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2030tti harka 40 hir’isuu fi bara 2050tti ammoo zeerootti gadi buusuun waliigaltee irra gahame milkeessuuf damee anniisaa qulqulluurratti invast gochaa akka jirtu ibsaniiru. Yaa’iin waggaa haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Dubaayitti taa’amaa kan jiru yemmuu ta’u, hooggantoonni biyyootaa jijjiiramni haala qilleensaa keessumaa dhiibbaa geessisu qolachuuf fandii irraa eegamu ramaduuf waadaa nigalu jedhameetu eegamaa.
Baay’inaan Kan Dubbifaman
Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu kennaniifi ragaa kennaan itti fayyadamuu danda'an ifa godhe.
Mar 3, 2023 3425
Guraandhala 24/2015(TOI) - Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa guyyaa har'aa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu ittiin kennaniifi ragaa ittiin eeraan fayyadamuu danda'an 'Public Feedback System' jedhamu ifa godhe. Komishinichi Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo waliin ta’uun Appilikeeshinii kana akka hojjete eerameera. Appichi afaanota biyya keessaa shaniin tajaajila kan kennu ta'uun himaeera. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa Dooktar Saamu’eel Urqatoo akka jedhanitti, komishinichi hojiiwwan jijjiramaa hojjechaa jiru milkeesuuf teeknooloojiiwwan fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Appilikeeshinichi hojii kan ariifachiisuufi haleellaa fi sodaachisaa ragaa eertootaa fi odeeffannoo kennitootarra gahu kan ittisu ta'uu himaniiru. Kana hordofuun hawaasni karaa appilikeshinii 'Public Feedback System'' yaada kennuudhaan itti gaafatamummaa biyyaalessaa isaa ba'uu qabu gaafataniiru. Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Obbo Solomoon Sookaa akka jedhanitti, appilikeeshinii kana haleellaa saayibarii eegumsii cimaan kan taasifamuuf ta'uu himaniiru. Waajjira Ministira Muummeetti deetaan dhimmoota Kaabinee obbo Tasfaayee Dhaabaa akka jedhanitti, malaammaltummaa ittisuuf dhaabbanni tokko qofaan hojjetee milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf lammileen hunduu miira itti gaafatamummaa qabuun malaan maltummaa ittisuuf hirmaachuu qabu jedhaniiru.
Gabaasa addaa
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015