Angafoota Oduu
Ijaarsi akkaadaamiin Ispoortii  dargaggootaa magaalaa Dirreedawaa fi haaromsi Istaadiyeemii Dirree dawaa birrii miiloiyoona 755 taasifamaa jiru bara kana nixumuramu
Mar 30, 2023 17
Bitootessa 21/2015 (TOI) - Ijaarsi akkaadaamiin Ispoortii dargaggootaa magaalaa Dirreedawaa fi haaromsi Istaadiyeemii Dirree dawaa birrii miiloiyoona 755 taasifamaa jiru bara kana nixumuraman ibsame. Gareen miidiyaa miidiyaalee biyya keessaarraa walitti babahan akkaadaamii ispoortii dargaggootaa magaalaa Dirreedawaatti ijaaramaa jiranii fi Istaadiyeemii Dirreedawaa daawwataniiru. Akkaadaamiin Ispoortii dargaggootaa bara 2011 ijaarsisaa abbummaa komishinii Ispoortii bulchiinsa magaalaa Dirreedawaatiin jalqabame sadarkaa dorgommiiwwan Olompiikii keessummeessuu danda’uun ijaaramaa akka jiru ibsameera. Raawwiinsaas dhibbantaa 97 irra akka qaqqabe s ibsameera. Akkaadaamiin kun atileetiksii, kubbaa baaskeetaa, bishaan daakuu dabalatee akaakuu Ispoortii addaddaa keessummeessuu kan danda’u yemmuu ta’u, jimnaaziyeemii, tiyaatira Amfii, gamoowwan tajaajila hundagaleessa kennan fi galmoota ofkeessaa qaba. Akkaadaamiin kun birrii miiliyoona 307’n hojjetamaa kan jiru yemmuu ta’u, bara kana akka xumuramuu fi bara 2016 guutummaatti tajaajila kennuu akka jalqabu eerameera. Gareen miidiyaa kun Istaadiyeemii Dirreedawaa birrii miiliyoona 448’n hojjetamaa jiru kan daawwate yemmuu ta’u, sadarkaa idil addunyaa kan eeggate akka ta’u haaromfamaa akka jiru ibsameera. Haaromsi Istaadiyeemii Dirreedawaa bara kana nixumurama jedhameera.
Haqni cehumsaa dhiitamuu mirga namoomaa guddaaf itti gaafatamummaa  buusuun araaraa fi dhiifama uumuurratti hundaa’a-doktar Maarisheet Taaddasaa
Mar 30, 2023 19
Bitootessa 21/2015 (TOI) - Haqni cehumsaa dhiitamuu mirga namoomaa guddaaf itti gaafatamummaa buusuun araaraa fi dhiifama uumuurratti kan hundaa’u ta’uu ogeessi qorannoo imaammata haqa cehumsaa doktar Maarisheet Taaddasaa ibsan. Waltajjiin maree woorkishooppii haqa cehumsaa Itiyoophiyaa yaada haqa cehumsaa gabbisuuf kaayyeffate adeemsifamaa jira. Miseensonni haqa cehumsaa Itiyoophiyaa qopheessan, ogeessota seeraa fi eegumsa mirga namoomaa dabalatee bakka bu’oonni dhaabbata hawaasa siviilii hirmaataniiru. Kaayoon guddaa waltajjii kanaa yaada haqa cehumsaa irratti iftoomina uumuun hirmaannaa qooda fudhattootaa guddisuu akka ta’e ibsameera. Miseensonni qorannoo imaammataa haqa cehumsaa doktar Maarisheet Taaddasaa, imaammanni haqa cehumsaa biyyaalessaa dhiitamuu mirga namoomaa guddaa yeroo addaddaatti raawwatamanii fi quuqqaawwan hiikuuf barbaachisaa ta’uu dubbataniiru. Biyyoonni adeemsi walitti bu’iinsarra a gara nagaatti taasisaniin haqa, dhugaa fi araara buusuuf akka gargaaru ibsaniiru. Qaamolee dhiitamuu mirga namoomaa guddaa raawwatan haqa cehumsaarratti adda baasuun ittigaafatamaa taasisuun miidhamtoonni haqa akka argatan gochuun akka barbaachisu dubbataniiru. Adeemsa kanaanis dhugaa barbaaduun dhimma bu’uraa ta’uu doktar Maarisheet dubbataniiru. Haqni cehumsaa adeemsa haqaa dhimmoonni sirni haqaa idileedhaan ilaaluu hindandeenye wayita mudatan kan ittiin hojjetamu ta’uus ibsaniiru. Waltajjii kana mana maree dhaabbata hawaasa siviilii Itiyoophiyaa fi inistiitiyuutii qorannoo nageenyaatu waliin qophheese.
Hidi haaromsaa Itiyoophiyaa guddichi xumuramee hawwiin lammiilee akka milkaa’u deeggarsi ummataa cimuu qaba- Itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii
Mar 30, 2023 18
Bitootessa 21/2015 (TOI) - Hidi haaromsaa Itiyoophiyaa guddichi xumuramee hawwiin lammiilee akka milkaa’u deeggarsi ummataa cimee itti fufuu akka qabu itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii ibsan. Waggaan 12ffaa hidha haaromsaa dhagaan bu’uraa kaa’ame sadarkaa naannoo Oromiyaatti godina Arsii agarsiisa suuraa fi maree paanaaliin kabajamaa jira. Itti aanaa pirezidaantii naannichaa obbo Awwaluu Abdii hidhi haaromsaa sadarkaa kanarra kan gahe gahee ummannii fi hooggansi jijjiiramaa bahaniin tahuu ibsaniiru. Keessumaa waggoota lamaan darban qormaatilee hedduu qolachuun ijaarsi hidha haaromsaa osoo addaan hincitiin itti fufsiisuun akka danda’ame dubbataniiru. Ummanni naannoo Oromiyaa lagni Abbayyaa misoomaan ala ta’ee biyyoota ormaaf ooluunsaa waan isa gaabbisiiseef ijaarsa hidha kanaa akka xumuramu birmachaa jira jedhaniiru. Bara 2014 waancaan hidha haaromsaa waggaa tokkoof naannicha keessa wayita turetti birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 48 ol sassaabuun ijaarsi hidha haaromsaa galma akka gahu kutannoo qabu mirkaneesseera jedhan itti aanaa pirezidaantii naannichaa. Hidhi kun dalaliin akka hinguutamne ummanni baranas hojii misooma sululaa fi deeggarsi bittaa boondiitiin taasisaa jiru cimsee itti fufuu himaniiru. Daarektarri olaanaa waajjira pirojektii qindeessaa ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa doktar Aragaawii Barihee gamasaaniin, ummatichi duula miidiyaaleen alaa hidha kanarratti taasisanii fi rakkooleen biyya keessaa osoo duubatti isa hindhaabiin deeggarsa taasisu itti fufuusaa ibsaniiru. “Itiyoophiyaan wayita haala rakkisaa keessa turtetti deeggarsi naannoon Oromiyaa taasise gootummaasaa dabalee kan itti mirkaneessedha” jedhaniiru. Ijaarsi hidhichaa amma xumuramutti ummanni birmannaa hundagaleessa akka taasisu waamicha dhiheessaniiru. Ittigaafatamtuun waajjira qindeessaa hirmaannaa ummataa hidha guddichaa naannoo Oromiyaa Adde Qonjiit Baqqalaa ummanni naannichaa waggaa 12 keessatti birrii biiliyoona 4 tuqaa 2 ol bittaa boondii fi kennaadhaan deeggaruusaa ibsaniiru. Gurgurtaan boondii waggaa 12ffaa sababeeffachuun qophaa’e adeemsifamaa akka jiruu fi amma ammaatti birriin miiliyoona 42 ol bittaa boondii fi kennaadhaan sassaabamuusaa ibsaniiru. Abbootii qabeenyaa dabalatee kutaaleen hawaasaa addaddaa kabaja waggaa 12ffaa hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddicharratti hirmaataniiru.
Kan mul'ate
Hidi haaromsaa Itiyoophiyaa guddichi xumuramee hawwiin lammiilee akka milkaa’u deeggarsi ummataa cimuu qaba- Itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii
Mar 30, 2023 18
Bitootessa 21/2015 (TOI) - Hidi haaromsaa Itiyoophiyaa guddichi xumuramee hawwiin lammiilee akka milkaa’u deeggarsi ummataa cimee itti fufuu akka qabu itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii ibsan. Waggaan 12ffaa hidha haaromsaa dhagaan bu’uraa kaa’ame sadarkaa naannoo Oromiyaatti godina Arsii agarsiisa suuraa fi maree paanaaliin kabajamaa jira. Itti aanaa pirezidaantii naannichaa obbo Awwaluu Abdii hidhi haaromsaa sadarkaa kanarra kan gahe gahee ummannii fi hooggansi jijjiiramaa bahaniin tahuu ibsaniiru. Keessumaa waggoota lamaan darban qormaatilee hedduu qolachuun ijaarsi hidha haaromsaa osoo addaan hincitiin itti fufsiisuun akka danda’ame dubbataniiru. Ummanni naannoo Oromiyaa lagni Abbayyaa misoomaan ala ta’ee biyyoota ormaaf ooluunsaa waan isa gaabbisiiseef ijaarsa hidha kanaa akka xumuramu birmachaa jira jedhaniiru. Bara 2014 waancaan hidha haaromsaa waggaa tokkoof naannicha keessa wayita turetti birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 48 ol sassaabuun ijaarsi hidha haaromsaa galma akka gahu kutannoo qabu mirkaneesseera jedhan itti aanaa pirezidaantii naannichaa. Hidhi kun dalaliin akka hinguutamne ummanni baranas hojii misooma sululaa fi deeggarsi bittaa boondiitiin taasisaa jiru cimsee itti fufuu himaniiru. Daarektarri olaanaa waajjira pirojektii qindeessaa ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa doktar Aragaawii Barihee gamasaaniin, ummatichi duula miidiyaaleen alaa hidha kanarratti taasisanii fi rakkooleen biyya keessaa osoo duubatti isa hindhaabiin deeggarsa taasisu itti fufuusaa ibsaniiru. “Itiyoophiyaan wayita haala rakkisaa keessa turtetti deeggarsi naannoon Oromiyaa taasise gootummaasaa dabalee kan itti mirkaneessedha” jedhaniiru. Ijaarsi hidhichaa amma xumuramutti ummanni birmannaa hundagaleessa akka taasisu waamicha dhiheessaniiru. Ittigaafatamtuun waajjira qindeessaa hirmaannaa ummataa hidha guddichaa naannoo Oromiyaa Adde Qonjiit Baqqalaa ummanni naannichaa waggaa 12 keessatti birrii biiliyoona 4 tuqaa 2 ol bittaa boondii fi kennaadhaan deeggaruusaa ibsaniiru. Gurgurtaan boondii waggaa 12ffaa sababeeffachuun qophaa’e adeemsifamaa akka jiruu fi amma ammaatti birriin miiliyoona 42 ol bittaa boondii fi kennaadhaan sassaabamuusaa ibsaniiru. Abbootii qabeenyaa dabalatee kutaaleen hawaasaa addaddaa kabaja waggaa 12ffaa hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddicharratti hirmaataniiru.
Adeemsa jijjiiramaa keessatti damee hundaan Itiyoophiyaa badhaate ijaaruuf hijiiwwan milkaa’oo ta’an hojjetamaa turaniiru-Itti aanaa Pirezidaantii Paartii Badhaadhinaa
Mar 30, 2023 26
Bitootessa 21/2015(TOI) – Waggoota jijjiiramaa shaman darban qormaatilee tura gara carraatti jijjiiruun Itiyoophiyaa badhaatee fi jireenyaaf mijoofte ijaaruuf hojiileen milkaa’oo hojjetamuusaanii Itti aanaa pirezidaantii Paartii badhaadhinaa Adam Faaraah ibsan. Itti aanaa pirezidaantii fi ittigaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Adam Faaraah, turtii TOI waliin taasisaniin, “Bara 2010 dura gama hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdeen qormaata Itiyoophiyaan mudateen imala asiigadeerra akka turte” ibsaniiru. Hojii dhabdummaa, qaala’insa gatii, harkifannaa pirojektootaa dabalatee mirgoonni namoomaa fi demokiraasii akka malee dhiitamaa akka turan ibsaniiru. Walabummaan miidiyaa kan itti ukkaamfamee fi ibsan sirna demokiraasii kan itti bade ture ta’uu itti aanaa pirezidaantii kun ibsaniiru. Dippilomaasiin lammiilee kan itti dhiibame, faayidaa biyyaaf dursi kan hinkennamne, biyyoota ollaa waliin hariiroon waldhahaa kan turee fi adeemsi biyyaa fi ummata miidhu akka tures ibsaniiru. Rakkoolee kanneenii fi kana fakkaataniin Itiyoophiyaan gadi deemaa akka turte ibsan obbo Adam. Jiijjiirama akka biyyaatti dhufeen waggoota shaman darban rakkoolee biyyaa walxaxaa ta’an hiikuun Itiyoophiyaa badhaatee fi jiraattotaaf mijooftuu taate ijaaruuf yaaliin taasifameera jedhan. Adeemsa kana keessatti qormaatilee fi bu’aa bahiin hedduun mudatanis qormaatilee carraatti jijjiiruudhasan dameelee addaddaatiin bu’aaleen qabatamaan dhufuusaanii ibsaniiru. Hojiileen riifoormii gama dinagdee, siyaasaa fi dippilomaasiitiin adeemsifamuusaanii eeranii, sirni dinagdee hunda hammatee fi biyya keessaa hordofuun hojiin milkaa’aa hojjetameera jedhan. Dirree siyaasaa bal’isuuf ijaarsi dhaabbilee demokiraasii fi seera fooyyessuun taasifamanii ijaarsi sirna demokiraasii hunda hirmaachise lafa qabsiisuun danda’ameera jedhan. Qormaatilee biyyaalessaa fi idil addunyaa carraatti jijjiiruun dhiibbaa idaa salphisuun fi oomishtummaa guddisuun raawwiin olaanaa galmaa’uu kaasanii, keessumaa bu’aaleen gama misooma qamadii, bunaa, kuduraa fi muduraa akkasumas ashaaraa magariisaatiin argaman akka fakkeenyaatti eeraniiru. Milkaa’inni qabeenya tuurizimii fayyadamuu, dhaala leemataa, hirmaannaa damee dhuunfaa gama guddisuutiin galmaa’es iddoo guddaan kan kennamuuf ta’uu ibsaniiru. Gama dinagdeetiin yaanni addaddaa akka kabajamu, aangoon caalmaa yaadaatiin akka qabamu haalli mijataan uumamuusaa adeemsi filannoo biyyaalessaa filannoo marsaa 6ffaarratti mul’ate kaasaniiru. Gama dippilomaasiitiin dippilomaasii hariiroo walta’iinsaa biyyoota ollaa dursee fi dippilomaasii lammiirratti xiyyeeffate hordofuun faayidaa biyyaalessaa egeree Itiyoophiyaa, bulchiinsa tokkummaa fi birmadummaa kabachiisuuf yaaliin taasifamuu ibsaniiru. Fuula duras mootummaan hojiiwwan milkaa’oo jalqabaman itti fufsiisuun qormaata dura dhaabachuun mo’achuun Itiyoophiyaa badhaate dhugoomsuuf kutannoon akka hojjetu obbo Adam Faaraah mirkaneessaniiru. Ijaarsi dhaabbilee fi aadaa demokiraasii cimsuun, oomishtummaa dabaluun hannaa fi finxaalessummaa irratti qabsaa’uun, olaantummaa seeraa kabachiisuun hojii ijoo ta’anii akka itti fufan ibsaniiru. Dhimmoota ijoo ta’anirratti waliigaltee uumuu, mariin biyyaalessaa akka milkaa’u hojjechuu fi imaammanni haqa cehumsaa hojiirra oolee kaayyoo dhaabateef akka milkeessu gama gochuutiin yaaliin mootummaa cimee akka itti fufu ibsaniiru.
Hawaasni Addunyaa Yaalii Itiyoophiyaan nageenya waaraa buusuuf taasiftu amantaa guutuun deeggaraa jira- ministeera dhimma alaa
Mar 30, 2023 22
Bitootessa 21/2015(TOI) - Hawaasni Addunyaa Yaalii Itiyoophiyaan nageenya waaraa buusuuf taasiftu amantaa guutuun deeggaraa akka jiru dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsan. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam dhimmoota wayitaawaa dippilomaasii irratti ibsa tornabii kennaniiru. Ibsa Kanaan dippilomaasii lammiirratti xiyyeeffateen lammiilee Saa’udii Arabiyaarraa deebisuun erga jalqabamee waggaa tokko kan guute yoo ta’u, yeroo kana keessatti lammiilee Itiyoophiyaa kuma 125 biyyatti deebisuun akka danda’ame dubbataniiru. Torbeen kunis gama dippilomaasii nageenyaa, dinagdee fi siyaasaa sochiin cimaan kan itti taasifamedha jedhaniiru. Hawaasni addunyaa yaalii Itiyoophiyaan nageenya waaraa buusuuf taasisaa jirtu amantaa guutuun deeggaraa akka jiru dubbataniiru. Waraana Kaaba Itiyoophiyaa ture egereef dhaabsisuuf waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaatti mallatteeffame gama raawwachuutiin mootummaan hojiiwwan hedduu hojjechuusaa kaasaniiru. Tajaajiloota bu’uraa hojiitti galchuun danda’amuu akkasumas bulchiinsi yeroo Tigraayi hundaa’uunsaa abbootii qabeenyaa biyya alaa hawachuuf faayidaansaa olaanaa ta’uu s dabalanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa qaamolee deeggartootaa qaamolee deeggartootaa waliin ta’uun dippilomaasii nageenyaa fi dinagdee walitti hidhuun hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Itiyoophiyaan naannichatti nagaa fi tasgabbii gama buusuutiin waliin misoomsuuf biyyoota olla waliin waliin nihojjetti jedhaniiru. Keessumaa dhimma daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa hiikuuf yaaliin taasifamaa akka jiru ibsaniiru.
Beeksisa
ENA
Feb 7, 2023 369
ENA
Siyaasa
Adeemsa jijjiiramaa keessatti damee hundaan Itiyoophiyaa badhaate ijaaruuf hijiiwwan milkaa’oo ta’an hojjetamaa turaniiru-Itti aanaa Pirezidaantii Paartii Badhaadhinaa
Mar 30, 2023 26
Bitootessa 21/2015(TOI) – Waggoota jijjiiramaa shaman darban qormaatilee tura gara carraatti jijjiiruun Itiyoophiyaa badhaatee fi jireenyaaf mijoofte ijaaruuf hojiileen milkaa’oo hojjetamuusaanii Itti aanaa pirezidaantii Paartii badhaadhinaa Adam Faaraah ibsan. Itti aanaa pirezidaantii fi ittigaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Adam Faaraah, turtii TOI waliin taasisaniin, “Bara 2010 dura gama hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdeen qormaata Itiyoophiyaan mudateen imala asiigadeerra akka turte” ibsaniiru. Hojii dhabdummaa, qaala’insa gatii, harkifannaa pirojektootaa dabalatee mirgoonni namoomaa fi demokiraasii akka malee dhiitamaa akka turan ibsaniiru. Walabummaan miidiyaa kan itti ukkaamfamee fi ibsan sirna demokiraasii kan itti bade ture ta’uu itti aanaa pirezidaantii kun ibsaniiru. Dippilomaasiin lammiilee kan itti dhiibame, faayidaa biyyaaf dursi kan hinkennamne, biyyoota ollaa waliin hariiroon waldhahaa kan turee fi adeemsi biyyaa fi ummata miidhu akka tures ibsaniiru. Rakkoolee kanneenii fi kana fakkaataniin Itiyoophiyaan gadi deemaa akka turte ibsan obbo Adam. Jiijjiirama akka biyyaatti dhufeen waggoota shaman darban rakkoolee biyyaa walxaxaa ta’an hiikuun Itiyoophiyaa badhaatee fi jiraattotaaf mijooftuu taate ijaaruuf yaaliin taasifameera jedhan. Adeemsa kana keessatti qormaatilee fi bu’aa bahiin hedduun mudatanis qormaatilee carraatti jijjiiruudhasan dameelee addaddaatiin bu’aaleen qabatamaan dhufuusaanii ibsaniiru. Hojiileen riifoormii gama dinagdee, siyaasaa fi dippilomaasiitiin adeemsifamuusaanii eeranii, sirni dinagdee hunda hammatee fi biyya keessaa hordofuun hojiin milkaa’aa hojjetameera jedhan. Dirree siyaasaa bal’isuuf ijaarsi dhaabbilee demokiraasii fi seera fooyyessuun taasifamanii ijaarsi sirna demokiraasii hunda hirmaachise lafa qabsiisuun danda’ameera jedhan. Qormaatilee biyyaalessaa fi idil addunyaa carraatti jijjiiruun dhiibbaa idaa salphisuun fi oomishtummaa guddisuun raawwiin olaanaa galmaa’uu kaasanii, keessumaa bu’aaleen gama misooma qamadii, bunaa, kuduraa fi muduraa akkasumas ashaaraa magariisaatiin argaman akka fakkeenyaatti eeraniiru. Milkaa’inni qabeenya tuurizimii fayyadamuu, dhaala leemataa, hirmaannaa damee dhuunfaa gama guddisuutiin galmaa’es iddoo guddaan kan kennamuuf ta’uu ibsaniiru. Gama dinagdeetiin yaanni addaddaa akka kabajamu, aangoon caalmaa yaadaatiin akka qabamu haalli mijataan uumamuusaa adeemsi filannoo biyyaalessaa filannoo marsaa 6ffaarratti mul’ate kaasaniiru. Gama dippilomaasiitiin dippilomaasii hariiroo walta’iinsaa biyyoota ollaa dursee fi dippilomaasii lammiirratti xiyyeeffate hordofuun faayidaa biyyaalessaa egeree Itiyoophiyaa, bulchiinsa tokkummaa fi birmadummaa kabachiisuuf yaaliin taasifamuu ibsaniiru. Fuula duras mootummaan hojiiwwan milkaa’oo jalqabaman itti fufsiisuun qormaata dura dhaabachuun mo’achuun Itiyoophiyaa badhaate dhugoomsuuf kutannoon akka hojjetu obbo Adam Faaraah mirkaneessaniiru. Ijaarsi dhaabbilee fi aadaa demokiraasii cimsuun, oomishtummaa dabaluun hannaa fi finxaalessummaa irratti qabsaa’uun, olaantummaa seeraa kabachiisuun hojii ijoo ta’anii akka itti fufan ibsaniiru. Dhimmoota ijoo ta’anirratti waliigaltee uumuu, mariin biyyaalessaa akka milkaa’u hojjechuu fi imaammanni haqa cehumsaa hojiirra oolee kaayyoo dhaabateef akka milkeessu gama gochuutiin yaaliin mootummaa cimee akka itti fufu ibsaniiru.
Hawaasni Addunyaa Yaalii Itiyoophiyaan nageenya waaraa buusuuf taasiftu amantaa guutuun deeggaraa jira- ministeera dhimma alaa
Mar 30, 2023 22
Bitootessa 21/2015(TOI) - Hawaasni Addunyaa Yaalii Itiyoophiyaan nageenya waaraa buusuuf taasiftu amantaa guutuun deeggaraa akka jiru dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsan. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam dhimmoota wayitaawaa dippilomaasii irratti ibsa tornabii kennaniiru. Ibsa Kanaan dippilomaasii lammiirratti xiyyeeffateen lammiilee Saa’udii Arabiyaarraa deebisuun erga jalqabamee waggaa tokko kan guute yoo ta’u, yeroo kana keessatti lammiilee Itiyoophiyaa kuma 125 biyyatti deebisuun akka danda’ame dubbataniiru. Torbeen kunis gama dippilomaasii nageenyaa, dinagdee fi siyaasaa sochiin cimaan kan itti taasifamedha jedhaniiru. Hawaasni addunyaa yaalii Itiyoophiyaan nageenya waaraa buusuuf taasisaa jirtu amantaa guutuun deeggaraa akka jiru dubbataniiru. Waraana Kaaba Itiyoophiyaa ture egereef dhaabsisuuf waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaatti mallatteeffame gama raawwachuutiin mootummaan hojiiwwan hedduu hojjechuusaa kaasaniiru. Tajaajiloota bu’uraa hojiitti galchuun danda’amuu akkasumas bulchiinsi yeroo Tigraayi hundaa’uunsaa abbootii qabeenyaa biyya alaa hawachuuf faayidaansaa olaanaa ta’uu s dabalanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa qaamolee deeggartootaa qaamolee deeggartootaa waliin ta’uun dippilomaasii nageenyaa fi dinagdee walitti hidhuun hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Itiyoophiyaan naannichatti nagaa fi tasgabbii gama buusuutiin waliin misoomsuuf biyyoota olla waliin waliin nihojjetti jedhaniiru. Keessumaa dhimma daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa hiikuuf yaaliin taasifamaa akka jiru ibsaniiru.
Qaamoleen raawwachiiftuu gaaffilee misoomaa, nageenyaa fi bulchiinsa gaarii lammiilee deebisuuf hojjechuu qabu- miseensota mana maree
Mar 29, 2023 41
Bitootessa 20/2015 (TOI) – Qaamoleen raawwachiiftuu mootummaa gaaffilee misoomaa, nageenyaa fi bulchiinsa gaarii lammiileen kaasaniif deebiin sirriin akka kennamuuf xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban miseensonni mana maree bakka ummataa hubachiisan. Miseensonni mana maree walgahii idilee 11ffaa bara hojii mana maree bakka bu’oota ummataa 6ffaa irratti dhimmoota biyyaa fi haala yeroorratti ministira muummee Abiyyi Ahimadiif gaaffii dhiheessaniiru. Gaaffilee harkifannaa ijaarsa bu’uraalee misoomaa, nagaa fi nageenya, qaala’insa jireenyaa fi daballii gatii akkasumas waliin jireenya ilaalchisuun miseensonni mana maree ummataa kaasaniif ministirri muummee Abiyyi Ahimad deebii fi ibsa kennaniiru. Miseensi mana maree kan ta’an obbo Fireew Tasfaayee fi doktar Kafanaa Ifaa TOI’f yaada kennaniin, miseensonni mana maree marii ummata isaan filate waliin taasisaniin rakkooleen nageenyaa, jireenyaa, bu’ura misoomaa fi bulchiinsa gaarii ka’uusaanii ibsaniiru. Qaamoleen raawwachiiftuus rakkooleen nageenyaa, jireenyaa, bu’ura misoomaa fi bulchiinsa gaarii jireenya ummataa guyya guyyaarratti dhiibbaa geessisaa jiran deebii akka argatan xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. Rakkooleen nagaa fi nageenyaa ka’aa jiraniif deebii sirrii kennuudhaan sochiin lammiilee mijataa akka ta’u hojjechuun xiyyeeffannoon kennamuufii akka qabu hubachiisaniiru. Hanqinoota bu’uraalee misoomaa ummanni irradeddeebi’ee hadheeffatuuf deebii kennuun qaamolee raawwachiiftuu mootummaarraa kan eegamu imaanaa mootummaa fi ummataati jedhan. Kanaaf lammiin hundi gamtaa fi tokkummaan hojjechuun nageenyaa fi misooma biyyaa itti fufsiisuuf yaalii taasifamuun deeggaraa ta’uu akka qabu miseensi mana maree doktar Kafanaa Ifaa fi doktar Birihaane Masqal Xannaa ibsaniiru. Bu’uraalee misoomaa jalqabamanis yeroo fi bajata qabameefiin xumuruun sochii gabaa fi sochii waliigalaa karaa nagaa akka ta’u gochuun akka barbaachisu kaasaniiru.
Walitti bu’iinsota Itiyoophiyaa keessatti mul’atan qolachuun nageenya waaraa buusuuf waliin hojjechuun nibarbaachisa-Ministira muummee Abiyyi Ahimad
Mar 28, 2023 61
Bitootessa 19/2015 (TOI) - Itiyoophiyaa keessatti walitti bu’iinsota iddoowwan addaddaatti mul’atan qolachuun nageenya waaraa buusuuf waliin hojjechuun akka barbaachisu ministirri muummee Abiyyi Ahimad ibsan. Gaaffiiwwan miseensonni mana maree 6ffaa bakka bu’oota ummataa walgahii idilee 11ffaa bara hojii waggaa lammaffaa kaasaniif ministirri muummee abiyyi Ahimad deebii kennaniiru. Haala Kanaan sochii hidhataan Shanee Naannawa Wallagga Lixaatti taasisu nagana hiikuuf mootummaan maal hojjechaa akka jiru gaaffiin dhihaateera. Ministirri muummee deebii kennaniin waggoota shaman darba Wallagga Lixaatti nagana dhabamuusaatiin hojii misoomaarratti gufuu ta’uurra darbee du’a namaaf, buqqa’uu fi godaanuuf sababa ta’uu eeraniiru. Nageenya ture bakkatti deebisuuf mootummaan fedhii olaanaa akka qabu ibsanii, kanaafis koree nageenyaa hundeessuun hojjetamaa akka jiru himaniiru. Rakkoo kana hiikuuf baatiiwwan lamaan darban gama mootummaatiin yaaliiwwan al 10 taasifamanis humnoonni hidhattootaa naannawa kanatti socho’an bittinnaa’uun waan ta’eef adeemsa kanarratti rakkoo akka ta’e eeraniiru. "Humni nageenya jibbu hinjiru” kan jedhan ministirri muummee, milkaa’inasaaf jabaannee nihojjenna jechuun ejjennoo mootummaa ifa taasisaniiru. Haata’u malee yaalii nageenyaaf taasifamu cinaatti humnoonni nageenyaa mootummaa naannawa kanatti nagaa buusuuf hojjechaa jiru jedhaniiru. "Wlajjeessuun eenyuyyuu hinfayyadu” kan jedhan ministirri muummee Abiyyi Ahimad, raakkoo jiru nagana hiikuun faayidaa qaba jedhaniiru. Adeemsa nageenyaa ilaalchisuun bu’aasaa walumaan argina jechuun dubbataniiru. Waraanni Kaaba Itiyoophiyaatti ture dhaabachuunsaa tarkaanfii tokko fuulduratti nudeemsiseera, haata’u malee nageenya guutuu bira gahuuf hojiiwwan hedduun nu eeggatu jechuun ibsaniiru. Walitti bu’iinsonni guddina biyyattii boodatti harkisaa waan jiraniif nageenyi akka bu’u waliin hojjechuu qabna jedhaniiru.
Siyaasa
Adeemsa jijjiiramaa keessatti damee hundaan Itiyoophiyaa badhaate ijaaruuf hijiiwwan milkaa’oo ta’an hojjetamaa turaniiru-Itti aanaa Pirezidaantii Paartii Badhaadhinaa
Mar 30, 2023 26
Bitootessa 21/2015(TOI) – Waggoota jijjiiramaa shaman darban qormaatilee tura gara carraatti jijjiiruun Itiyoophiyaa badhaatee fi jireenyaaf mijoofte ijaaruuf hojiileen milkaa’oo hojjetamuusaanii Itti aanaa pirezidaantii Paartii badhaadhinaa Adam Faaraah ibsan. Itti aanaa pirezidaantii fi ittigaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Adam Faaraah, turtii TOI waliin taasisaniin, “Bara 2010 dura gama hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdeen qormaata Itiyoophiyaan mudateen imala asiigadeerra akka turte” ibsaniiru. Hojii dhabdummaa, qaala’insa gatii, harkifannaa pirojektootaa dabalatee mirgoonni namoomaa fi demokiraasii akka malee dhiitamaa akka turan ibsaniiru. Walabummaan miidiyaa kan itti ukkaamfamee fi ibsan sirna demokiraasii kan itti bade ture ta’uu itti aanaa pirezidaantii kun ibsaniiru. Dippilomaasiin lammiilee kan itti dhiibame, faayidaa biyyaaf dursi kan hinkennamne, biyyoota ollaa waliin hariiroon waldhahaa kan turee fi adeemsi biyyaa fi ummata miidhu akka tures ibsaniiru. Rakkoolee kanneenii fi kana fakkaataniin Itiyoophiyaan gadi deemaa akka turte ibsan obbo Adam. Jiijjiirama akka biyyaatti dhufeen waggoota shaman darban rakkoolee biyyaa walxaxaa ta’an hiikuun Itiyoophiyaa badhaatee fi jiraattotaaf mijooftuu taate ijaaruuf yaaliin taasifameera jedhan. Adeemsa kana keessatti qormaatilee fi bu’aa bahiin hedduun mudatanis qormaatilee carraatti jijjiiruudhasan dameelee addaddaatiin bu’aaleen qabatamaan dhufuusaanii ibsaniiru. Hojiileen riifoormii gama dinagdee, siyaasaa fi dippilomaasiitiin adeemsifamuusaanii eeranii, sirni dinagdee hunda hammatee fi biyya keessaa hordofuun hojiin milkaa’aa hojjetameera jedhan. Dirree siyaasaa bal’isuuf ijaarsi dhaabbilee demokiraasii fi seera fooyyessuun taasifamanii ijaarsi sirna demokiraasii hunda hirmaachise lafa qabsiisuun danda’ameera jedhan. Qormaatilee biyyaalessaa fi idil addunyaa carraatti jijjiiruun dhiibbaa idaa salphisuun fi oomishtummaa guddisuun raawwiin olaanaa galmaa’uu kaasanii, keessumaa bu’aaleen gama misooma qamadii, bunaa, kuduraa fi muduraa akkasumas ashaaraa magariisaatiin argaman akka fakkeenyaatti eeraniiru. Milkaa’inni qabeenya tuurizimii fayyadamuu, dhaala leemataa, hirmaannaa damee dhuunfaa gama guddisuutiin galmaa’es iddoo guddaan kan kennamuuf ta’uu ibsaniiru. Gama dinagdeetiin yaanni addaddaa akka kabajamu, aangoon caalmaa yaadaatiin akka qabamu haalli mijataan uumamuusaa adeemsi filannoo biyyaalessaa filannoo marsaa 6ffaarratti mul’ate kaasaniiru. Gama dippilomaasiitiin dippilomaasii hariiroo walta’iinsaa biyyoota ollaa dursee fi dippilomaasii lammiirratti xiyyeeffate hordofuun faayidaa biyyaalessaa egeree Itiyoophiyaa, bulchiinsa tokkummaa fi birmadummaa kabachiisuuf yaaliin taasifamuu ibsaniiru. Fuula duras mootummaan hojiiwwan milkaa’oo jalqabaman itti fufsiisuun qormaata dura dhaabachuun mo’achuun Itiyoophiyaa badhaate dhugoomsuuf kutannoon akka hojjetu obbo Adam Faaraah mirkaneessaniiru. Ijaarsi dhaabbilee fi aadaa demokiraasii cimsuun, oomishtummaa dabaluun hannaa fi finxaalessummaa irratti qabsaa’uun, olaantummaa seeraa kabachiisuun hojii ijoo ta’anii akka itti fufan ibsaniiru. Dhimmoota ijoo ta’anirratti waliigaltee uumuu, mariin biyyaalessaa akka milkaa’u hojjechuu fi imaammanni haqa cehumsaa hojiirra oolee kaayyoo dhaabateef akka milkeessu gama gochuutiin yaaliin mootummaa cimee akka itti fufu ibsaniiru.
Hawaasni Addunyaa Yaalii Itiyoophiyaan nageenya waaraa buusuuf taasiftu amantaa guutuun deeggaraa jira- ministeera dhimma alaa
Mar 30, 2023 22
Bitootessa 21/2015(TOI) - Hawaasni Addunyaa Yaalii Itiyoophiyaan nageenya waaraa buusuuf taasiftu amantaa guutuun deeggaraa akka jiru dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsan. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam dhimmoota wayitaawaa dippilomaasii irratti ibsa tornabii kennaniiru. Ibsa Kanaan dippilomaasii lammiirratti xiyyeeffateen lammiilee Saa’udii Arabiyaarraa deebisuun erga jalqabamee waggaa tokko kan guute yoo ta’u, yeroo kana keessatti lammiilee Itiyoophiyaa kuma 125 biyyatti deebisuun akka danda’ame dubbataniiru. Torbeen kunis gama dippilomaasii nageenyaa, dinagdee fi siyaasaa sochiin cimaan kan itti taasifamedha jedhaniiru. Hawaasni addunyaa yaalii Itiyoophiyaan nageenya waaraa buusuuf taasisaa jirtu amantaa guutuun deeggaraa akka jiru dubbataniiru. Waraana Kaaba Itiyoophiyaa ture egereef dhaabsisuuf waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaatti mallatteeffame gama raawwachuutiin mootummaan hojiiwwan hedduu hojjechuusaa kaasaniiru. Tajaajiloota bu’uraa hojiitti galchuun danda’amuu akkasumas bulchiinsi yeroo Tigraayi hundaa’uunsaa abbootii qabeenyaa biyya alaa hawachuuf faayidaansaa olaanaa ta’uu s dabalanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa qaamolee deeggartootaa qaamolee deeggartootaa waliin ta’uun dippilomaasii nageenyaa fi dinagdee walitti hidhuun hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Itiyoophiyaan naannichatti nagaa fi tasgabbii gama buusuutiin waliin misoomsuuf biyyoota olla waliin waliin nihojjetti jedhaniiru. Keessumaa dhimma daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa hiikuuf yaaliin taasifamaa akka jiru ibsaniiru.
Qaamoleen raawwachiiftuu gaaffilee misoomaa, nageenyaa fi bulchiinsa gaarii lammiilee deebisuuf hojjechuu qabu- miseensota mana maree
Mar 29, 2023 41
Bitootessa 20/2015 (TOI) – Qaamoleen raawwachiiftuu mootummaa gaaffilee misoomaa, nageenyaa fi bulchiinsa gaarii lammiileen kaasaniif deebiin sirriin akka kennamuuf xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban miseensonni mana maree bakka ummataa hubachiisan. Miseensonni mana maree walgahii idilee 11ffaa bara hojii mana maree bakka bu’oota ummataa 6ffaa irratti dhimmoota biyyaa fi haala yeroorratti ministira muummee Abiyyi Ahimadiif gaaffii dhiheessaniiru. Gaaffilee harkifannaa ijaarsa bu’uraalee misoomaa, nagaa fi nageenya, qaala’insa jireenyaa fi daballii gatii akkasumas waliin jireenya ilaalchisuun miseensonni mana maree ummataa kaasaniif ministirri muummee Abiyyi Ahimad deebii fi ibsa kennaniiru. Miseensi mana maree kan ta’an obbo Fireew Tasfaayee fi doktar Kafanaa Ifaa TOI’f yaada kennaniin, miseensonni mana maree marii ummata isaan filate waliin taasisaniin rakkooleen nageenyaa, jireenyaa, bu’ura misoomaa fi bulchiinsa gaarii ka’uusaanii ibsaniiru. Qaamoleen raawwachiiftuus rakkooleen nageenyaa, jireenyaa, bu’ura misoomaa fi bulchiinsa gaarii jireenya ummataa guyya guyyaarratti dhiibbaa geessisaa jiran deebii akka argatan xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. Rakkooleen nagaa fi nageenyaa ka’aa jiraniif deebii sirrii kennuudhaan sochiin lammiilee mijataa akka ta’u hojjechuun xiyyeeffannoon kennamuufii akka qabu hubachiisaniiru. Hanqinoota bu’uraalee misoomaa ummanni irradeddeebi’ee hadheeffatuuf deebii kennuun qaamolee raawwachiiftuu mootummaarraa kan eegamu imaanaa mootummaa fi ummataati jedhan. Kanaaf lammiin hundi gamtaa fi tokkummaan hojjechuun nageenyaa fi misooma biyyaa itti fufsiisuuf yaalii taasifamuun deeggaraa ta’uu akka qabu miseensi mana maree doktar Kafanaa Ifaa fi doktar Birihaane Masqal Xannaa ibsaniiru. Bu’uraalee misoomaa jalqabamanis yeroo fi bajata qabameefiin xumuruun sochii gabaa fi sochii waliigalaa karaa nagaa akka ta’u gochuun akka barbaachisu kaasaniiru.
Walitti bu’iinsota Itiyoophiyaa keessatti mul’atan qolachuun nageenya waaraa buusuuf waliin hojjechuun nibarbaachisa-Ministira muummee Abiyyi Ahimad
Mar 28, 2023 61
Bitootessa 19/2015 (TOI) - Itiyoophiyaa keessatti walitti bu’iinsota iddoowwan addaddaatti mul’atan qolachuun nageenya waaraa buusuuf waliin hojjechuun akka barbaachisu ministirri muummee Abiyyi Ahimad ibsan. Gaaffiiwwan miseensonni mana maree 6ffaa bakka bu’oota ummataa walgahii idilee 11ffaa bara hojii waggaa lammaffaa kaasaniif ministirri muummee abiyyi Ahimad deebii kennaniiru. Haala Kanaan sochii hidhataan Shanee Naannawa Wallagga Lixaatti taasisu nagana hiikuuf mootummaan maal hojjechaa akka jiru gaaffiin dhihaateera. Ministirri muummee deebii kennaniin waggoota shaman darba Wallagga Lixaatti nagana dhabamuusaatiin hojii misoomaarratti gufuu ta’uurra darbee du’a namaaf, buqqa’uu fi godaanuuf sababa ta’uu eeraniiru. Nageenya ture bakkatti deebisuuf mootummaan fedhii olaanaa akka qabu ibsanii, kanaafis koree nageenyaa hundeessuun hojjetamaa akka jiru himaniiru. Rakkoo kana hiikuuf baatiiwwan lamaan darban gama mootummaatiin yaaliiwwan al 10 taasifamanis humnoonni hidhattootaa naannawa kanatti socho’an bittinnaa’uun waan ta’eef adeemsa kanarratti rakkoo akka ta’e eeraniiru. "Humni nageenya jibbu hinjiru” kan jedhan ministirri muummee, milkaa’inasaaf jabaannee nihojjenna jechuun ejjennoo mootummaa ifa taasisaniiru. Haata’u malee yaalii nageenyaaf taasifamu cinaatti humnoonni nageenyaa mootummaa naannawa kanatti nagaa buusuuf hojjechaa jiru jedhaniiru. "Wlajjeessuun eenyuyyuu hinfayyadu” kan jedhan ministirri muummee Abiyyi Ahimad, raakkoo jiru nagana hiikuun faayidaa qaba jedhaniiru. Adeemsa nageenyaa ilaalchisuun bu’aasaa walumaan argina jechuun dubbataniiru. Waraanni Kaaba Itiyoophiyaatti ture dhaabachuunsaa tarkaanfii tokko fuulduratti nudeemsiseera, haata’u malee nageenya guutuu bira gahuuf hojiiwwan hedduun nu eeggatu jechuun ibsaniiru. Walitti bu’iinsonni guddina biyyattii boodatti harkisaa waan jiraniif nageenyi akka bu’u waliin hojjechuu qabna jedhaniiru.
Hawaasummaa
Haqni cehumsaa dhiitamuu mirga namoomaa guddaaf itti gaafatamummaa  buusuun araaraa fi dhiifama uumuurratti hundaa’a-doktar Maarisheet Taaddasaa
Mar 30, 2023 19
Bitootessa 21/2015 (TOI) - Haqni cehumsaa dhiitamuu mirga namoomaa guddaaf itti gaafatamummaa buusuun araaraa fi dhiifama uumuurratti kan hundaa’u ta’uu ogeessi qorannoo imaammata haqa cehumsaa doktar Maarisheet Taaddasaa ibsan. Waltajjiin maree woorkishooppii haqa cehumsaa Itiyoophiyaa yaada haqa cehumsaa gabbisuuf kaayyeffate adeemsifamaa jira. Miseensonni haqa cehumsaa Itiyoophiyaa qopheessan, ogeessota seeraa fi eegumsa mirga namoomaa dabalatee bakka bu’oonni dhaabbata hawaasa siviilii hirmaataniiru. Kaayoon guddaa waltajjii kanaa yaada haqa cehumsaa irratti iftoomina uumuun hirmaannaa qooda fudhattootaa guddisuu akka ta’e ibsameera. Miseensonni qorannoo imaammataa haqa cehumsaa doktar Maarisheet Taaddasaa, imaammanni haqa cehumsaa biyyaalessaa dhiitamuu mirga namoomaa guddaa yeroo addaddaatti raawwatamanii fi quuqqaawwan hiikuuf barbaachisaa ta’uu dubbataniiru. Biyyoonni adeemsi walitti bu’iinsarra a gara nagaatti taasisaniin haqa, dhugaa fi araara buusuuf akka gargaaru ibsaniiru. Qaamolee dhiitamuu mirga namoomaa guddaa raawwatan haqa cehumsaarratti adda baasuun ittigaafatamaa taasisuun miidhamtoonni haqa akka argatan gochuun akka barbaachisu dubbataniiru. Adeemsa kanaanis dhugaa barbaaduun dhimma bu’uraa ta’uu doktar Maarisheet dubbataniiru. Haqni cehumsaa adeemsa haqaa dhimmoonni sirni haqaa idileedhaan ilaaluu hindandeenye wayita mudatan kan ittiin hojjetamu ta’uus ibsaniiru. Waltajjii kana mana maree dhaabbata hawaasa siviilii Itiyoophiyaa fi inistiitiyuutii qorannoo nageenyaatu waliin qophheese.
Rakkoo sirna nyaataarratti mul’atu furuuf hojjetamaa jira- ministeera fayyaa
Mar 30, 2023 23
Bitootess 21/2015(TOI) - Rakkoo sirna nyaataarratti mul’atu furuuf xiyyeeffatamee hojjetamaa akka jiru ministeerri fayyaa beeksise. Woorkishooppiin sirna nyaataa fi hir’ina ilamantiiwwan nyaata keessatti argamanii (Micronutrient deficiency) irratti xiyyeeffate bakka miseensonni mana maree bakka bu’oota ummataa argamanitti gaggeeffameera. De’eetaan ministiraa ministeera fayyaa doktar Darajjee Dhugumaa woorkishooppii kanarratti akka jedhanitti, xiyyeeffannoo guddaa kenninee hojjechaa kan jirru keessaa inni tokko dhimma sirna nyaataati jedhaniiru. Ministeerri fayyaa rakkoo sirna nyaataarratti mul’atu furuuf xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru doktar Darajjeen eeraniiru. Keessumaa quucaruu fi hir’ina qaamaa gama hir’isuutiin ministeerri fayyaa qaamolee qooda fudhattootaa waliin qindaa’uun xiyyeeffatamee hojjetamuusaatiin fooyyeen akka jiru ibsaniiru. Dhimmoota sirna nyaataa xiyyeeffannoo hinargannee fi irratti hin hojjetamne keessaa hir’inni ilamantootaa nyaata keessatti argamanii (Micronutrient deficiency) isa olaanaadha jedhan. Hir’inni ilamantootaa daa’immanii fi dargaggoonni damee barumsa, kalaqaa fi qorannootiin bu’aqabeessa akka hintaane isaan taasisa jedhan doktar Darajjeen. Keessumaa haadholiin heedduu hanqina dhiigaatiin waggaawaggaatti lubbuusaanii kan itti dhabvan keessaa tokko hir’inni ayiranii sababa olaanaa ta’uu eeraniiru. Damee fayyaatiin dhimma kanaaf xiyyeeffannoon olaanaa kennameefii akka hojjetamu ibsaniiru. Miidhaa rakkoon sirna nyaataa geessisu qolachuuf miseensonni paarlaamaa qooda olaanaa akka qaban doktar Darajjeen beeksisaniiru. Biyya keenyatti balaawwan uumamaa fi namtolchee wayita uumaman dubartoota ulfa, haadholii hoosisanii fi daa’imman gama gargaaruutiin miseensonni paarlaamaa xiyyeeffatanii akka hojjetan gaafataniiru. Itiyoophiyaatti daarektarri olaantuu hoop- S.B.H (HOPE-SBH Ethiopia) adde Beezaa Beshaa gamasaaniin daa’imman biyya keenyaa dhibbantaa 50 ta’an hir’ina fooliik asiid waliin akka dhalatan ibsaniiru. Kun ammoo rakkoolee fayyaa qaamaa fi sammuu akkasumas rakkoolee fayyaa ulfaataa fi walxaxaaf akka saaxilaman sababa ta’a jedhaniiru. Biyya keenyatti sababoota fayyaa fi Kanaan walqabatan ofirraa hir’isuu dandeenyuun daa’imman, dubartoonnii fi dargaggoota hedduu akka salphaatti dhabnee dinagdeen biyyaa miidhamaa akka jiru daarektarri olaantuu kun ibsaniiru. Keessumaa miseensonni mana maree bakka bu’oota ummataa yeroo to’annoo, hordoffii fi qorannoo dhimma sirna nyaataa ajandaa xiyyeeffannoo taasisanii hojjechuu qabu jedhaniiru.
Dargaggoonni gochaaleefi barmaatilee fayyaa isaanii miidhan irraa akka fagaataniif qindoominaan hojjetamaa jira jedhame.
Mar 29, 2023 35
Bitootessa 20/2015(TOI) :- Dargaggoonni gochaaleefi barmaatilee fayyaa isaanii miidhan irraa akka fagaataniif Ministeerri Fayyaa, Dhimmi dubartootaafi Hawaasummaafi Barnootaa waliin hojjechaa akka jran himame. Mariin qooda fudhattootaa rakkoolee heeruma yeroo maleefi ulfa dargaoota xobbeen gahirratti xiyyeeffate magaalaa Bishooftuutti geggeeffameera. Ministeera Fayyaatti itti gaafatamaan kutaa Fayyaa Walhormaataa, Karoora Maatii fi Fayyaa Dargaggootaa doktar Alamaayyoo Hundee TOItti akka himanitti,Ulfi dargaggoota xobbeefi heerumni yeroo malee fayyaa dargaggootarraatti rakkoo uumaa jira. Kun immoo dargaggootaarratti rakkoo fayyaa dhaabbataa fiduu waan danda’uuf, manneen barnootaa irraa eegaluun qooda fudhattoonni qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Ministeerri Fayyaa tarsiimoo fayyaa walhormaataafi dargaggoota xobbee waggaa shaniif turu qopheessuun qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojiirra oolchaa jiraachuu ibsaniiru. Ministeera Dhimma Dubartootafi Hawaasummaatti itti gaafatamaan kutaa misooma dargaggootaa obbo Abdulaaxiif Muhaammad gama isaaniin imaammanni dargaggootaa ministeerichaan qophaa’ee fayyaa fi misooma dargaggootarratti xiyyeeffatee hojjetamaa akka jiru himaniiru. Rakkoo fayyaa dargaggootaarra gahuu ittisuuf Yuunivasiitiiwwan dabaltee Dhaabbilee adda addaarra kan walitti dhufan koree hundeesuun gara hojiitti galchaa jiraachuus himaniiru.   Dargaggoota manneen barnootaan alatti argamanis qaqqabuuf tattaaffiin taasifamaa akka jiru himanii, wiirtuuleen jiddugala dargaggootaas tajaajila barnoota fayyaa dargaggootaaf akka dhiheessan taasifamaa jira jedhaniiru. Kana malees, tajaajila fayyaa dargaggoota irratti xiyyeeffate dhaqqabamaa taasisuun hawaasni rakkoo heerumaa yeroo maleen fi ulfa dargaggoota xubbeen dhufu irratti akka hubannoo argatu taasisuun qaama furmaataa akka ta’uuf hojiin hubannoo uumuu hojjetamuu eegalameera jedhan. Ministeera Barnootaatti ogeettiin raawwii hojii dubartootaa fi hammatamuumaa dargaggootaa Aadde Alamtsayii Aniwoo akka jedhanitti, dargaggoonni fayyaa qabeeyyiifi naamusa gaariin guddatanii akka biyya isaaniif bu'aa buusaniif hojjetama jira. Rakkoon fayyaa dargaggoota adeemsa barumsaa irratti dhiibbaa hamaa akka qabu eeruun naannoo manneen barnootaa sochiiwwan miidhaa geessisan waliin ta’uun ittisuun barbaachisaa ta’uu eeraniiru.
Diinagdee
Hidi haaromsaa Itiyoophiyaa guddichi xumuramee hawwiin lammiilee akka milkaa’u deeggarsi ummataa cimuu qaba- Itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii
Mar 30, 2023 18
Bitootessa 21/2015 (TOI) - Hidi haaromsaa Itiyoophiyaa guddichi xumuramee hawwiin lammiilee akka milkaa’u deeggarsi ummataa cimee itti fufuu akka qabu itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii ibsan. Waggaan 12ffaa hidha haaromsaa dhagaan bu’uraa kaa’ame sadarkaa naannoo Oromiyaatti godina Arsii agarsiisa suuraa fi maree paanaaliin kabajamaa jira. Itti aanaa pirezidaantii naannichaa obbo Awwaluu Abdii hidhi haaromsaa sadarkaa kanarra kan gahe gahee ummannii fi hooggansi jijjiiramaa bahaniin tahuu ibsaniiru. Keessumaa waggoota lamaan darban qormaatilee hedduu qolachuun ijaarsi hidha haaromsaa osoo addaan hincitiin itti fufsiisuun akka danda’ame dubbataniiru. Ummanni naannoo Oromiyaa lagni Abbayyaa misoomaan ala ta’ee biyyoota ormaaf ooluunsaa waan isa gaabbisiiseef ijaarsa hidha kanaa akka xumuramu birmachaa jira jedhaniiru. Bara 2014 waancaan hidha haaromsaa waggaa tokkoof naannicha keessa wayita turetti birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 48 ol sassaabuun ijaarsi hidha haaromsaa galma akka gahu kutannoo qabu mirkaneesseera jedhan itti aanaa pirezidaantii naannichaa. Hidhi kun dalaliin akka hinguutamne ummanni baranas hojii misooma sululaa fi deeggarsi bittaa boondiitiin taasisaa jiru cimsee itti fufuu himaniiru. Daarektarri olaanaa waajjira pirojektii qindeessaa ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa doktar Aragaawii Barihee gamasaaniin, ummatichi duula miidiyaaleen alaa hidha kanarratti taasisanii fi rakkooleen biyya keessaa osoo duubatti isa hindhaabiin deeggarsa taasisu itti fufuusaa ibsaniiru. “Itiyoophiyaan wayita haala rakkisaa keessa turtetti deeggarsi naannoon Oromiyaa taasise gootummaasaa dabalee kan itti mirkaneessedha” jedhaniiru. Ijaarsi hidhichaa amma xumuramutti ummanni birmannaa hundagaleessa akka taasisu waamicha dhiheessaniiru. Ittigaafatamtuun waajjira qindeessaa hirmaannaa ummataa hidha guddichaa naannoo Oromiyaa Adde Qonjiit Baqqalaa ummanni naannichaa waggaa 12 keessatti birrii biiliyoona 4 tuqaa 2 ol bittaa boondii fi kennaadhaan deeggaruusaa ibsaniiru. Gurgurtaan boondii waggaa 12ffaa sababeeffachuun qophaa’e adeemsifamaa akka jiruu fi amma ammaatti birriin miiliyoona 42 ol bittaa boondii fi kennaadhaan sassaabamuusaa ibsaniiru. Abbootii qabeenyaa dabalatee kutaaleen hawaasaa addaddaa kabaja waggaa 12ffaa hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddicharratti hirmaataniiru.
Viidiyoo
Saayinsii fi teeknooloojii
Diinagdee dijitaalaa hunda hammate uumuuf beekumsaa fi dandeettii guddisuu irratti hojjechaa jirra
Mar 27, 2023 71
Bitootessa 18/2015 (TOI) :- Itoophiyaan diinagdee dijitaalaa hunda hammate uumuuf beekumsaa fi dandeettii irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiraachuu ishee himame. Guyyaan Dubartoota Idil Addunyaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Komishiniin Diinagdee Afrikaa akkaataa itti fayyadama dinagdee dijitaalaa dubartootaa guddisuu danda'amurratti mariyachuun kabajameera. Marii kanarratti deetaan Ministira Innooveeshinii fi Teeknooloojii Huriyaa Alii riifoormii damee telekoomii Itoophiyaatti fudhatamaa jiru ibsaniiru. Itoophiyaan hojiirra oolchaa kan jirtu Sagantaa dijitaalaa bara 2025 keessatti dubartoonni teeknooloojii sadarkaa barbaadamuun akka hin fayyadamne waantoota taasisan keessaa hanqinni dandeettii fi beekumsa dijitaalaa ta’uu ibsaniiru. Kanaaf dandeettii dijitaalaa dubartootaa guddisuuf hojiiwwan ogummaa fi beekumsa irratti xiyyeeffatan hojjechuudhaan diinagdee hunda hammate uumuuf tattaaffiin taasifamaa jira jedhaniiru. Garaa garummaa beekumsa dijitaalaa dubartootaa fi dhiirota gidduu jiru dhiphisuuf qorannoon biyyaalessaa gaggeeffamaa akka jirus ibsaniiru. Argannoo qorannichaa irratti hundaa’uun tooftaa bocuun dubartoota fayyadamoo taasisuuf ni hojjanna jedhaniiru. Dhaabbaata Mootummoota Gamtoomaniitti Komishiiniin Dinagdee Afrikaa bakka bu'uun waltajjichiarratti kan argaman dhaabbatichi karoora dijitaalaa bara 2025 Itoophiyaan qabattee jirtu galma ga’uuf akka deeggaru ibsaniiru. Sadarkaa idil addunyaatti dinagdee dijitaalaa handa hammate uumuun dhabuun dubartoonni miliyoonaan lakkaa’aman tajajila interneetii akka fayyadamaa hin jirre himameera.
Inistiitiyuutiin Toonii Bileer Deeggarsa Tiraanisfoormeeshinii Dijitaalaa Itiyoophiyaaf Taasisu Akka Itti Fufu Ibse
Mar 25, 2023 71
Bitootessa 16/2015 (TOI) - Inistiitiyuutiin Toonii Bileer Deeggarsa Hojiirra Oolmaa Tiraanisfoormeeshinii Dijitaalaa Itiyoophiyaaf Taasisu Akka Itti Fufu Ibse Ministirri Innoveeshinii fi Teeknooloojii doktar Ballaxaa Mollaa dura taa’aa olaanaa Inistiitiyuutii Toonii Bileer Sre Toonii Bileer waliin waajjirasaaniitti mari’ataniiru. Mariin kun gamtoomina dhaabbilee lamaan jidduu jiruu fi dhimmoota fuuladura hojjechuuf karoorfame irratti kan xiyyeeffate ta’uu odeeffannoon fuula marsariitii ministeera Innoveeshinii fi teeknooloojiirraa argame nimul’isa. Inistiitiyuutiin Toonii Bileer tarsiimoo Itiyoophiyaa dijitaalaa2025(Tiraanisfoormeeshinii dijitaalaa) yeroo qophiirraa kaasee amma raawwachiisuutti teekniikaan(ogeessa), hojiirra oolmaa I-sarviisii qorachuun, dandeettii raawwachiisummaa akkasumas deeggarsa gurmaa’insaa fi adeemsa hojii fooyyessuuf dandeessisutaasisaa turuun ibsameera. Inistiitiyuutichi bu’ura misoomaa dijitaalaa ilaalchisuun jiddugaleessa deetaa, qaqqabiinsa Intarneetiin, kilaawudii fi teeknooloojiiwwan haaraarratti deeggarsa fuuladuraaf taasisurratti mariin taasifamuu beekameera. Gama biraatiin daarektarri olaanaa sagantaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa obbo Yoodaahee zemikaa’el Ser Toonii Bileeriif waraqaa eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Daarektarichi deeggarsa tajaajilasaaf kennuu fi rakkoowwan misooma bu’uraan walqabatan irrattis ibsa taasisaniiru. Abbaa umurii waggaa 69 ministirri muummee Ingiliz duraanii Toonii Bileer akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1997 amma 2007tti ministira muummee ta’uun tajaajilaniiru.
Itiyo-Telekom Ijaarsa Dinagdee Dijitaalaatiin dursaa Jira- Fireehiywoot Taammiruu
Mar 24, 2023 73
Bitootessa 15/2015 (TOI) - Itiyo-Telekom Ijaarsa Dinagdee Dijitaalaatiitiin dursaa akka jiru hojii raawwachiiftuu Itiyoo-telekoom Fireehiywoot Taammiruu ibsan. Itiyoo Telekoom teeleebirrii haaraa baase appilikeeshinii moobaayilii “suppar app” ifoomseera. Teeknooloojiin kun maamiltoonni hojiisaanii guyya guyyaa salphaa taasisuu fi hojiilee daldalaa teeknooloojiin deeggarame mijeessuuf yaadamee kan qophaa’edha. Appilikeeshiniin kun maamiltoonni altokkotti tajaajiloota bittaa fi gurgurtaa addaddaa akka argatanii fi adeemsa bittaa kamiifuu akka itti fayyadaman kan dandeessisu ta’uun ibsameera. Appilikeeshiniin haaraa kun rakkinoota kanneen akka raawwii, sirna seekuriitii, xiqqaachuu dandeettii bilbilaa deetaa qabachuu fi rakkinoota kanneen biroo appilikeeshinii teeleebirrii yeroo ammaa hojiirra jiruurratti mul’atan hiikuuf nidandeessisa jedhameera. Akkasumas appilikeeshinii maayi-Itiyoo-teel fi appilikeeshiniiwwan kanneen biroo bakka tokkotti fiduun kanqindaa’e, ga’oomaa akkasumas tajaajiloota salphaatti argachuuf kan dandeessisu ta’uudha jedhameera. Hojii raawwachiiftuun olaanaa Itiyoo Telekoom Fireehiywoot Taammiruu wayita kana akka jedhanitti kaampaanichi tajaajila kennu yeroo gara yerootti guddisaa jira. Itiyoo Telekoom dinagdee dijitaalaa dhugoomsuuf cimee itti fufuun damee Kanaan dursaa akka jiru ibsaniiru. Qabeenyaa sirnaan itti fayyadamuuf teeknooloojiin deeggaramuun murteessaa ta’uu dubbatanii, appilikeeshiniin har’a dhugoome kun kanuma kan gabbisu ta’uu dubbataniiru. Kna biraammoo fayyadamni bilbila Smaart ta’uu ibsanii, bilbiloota amma ammaatti neetwoorkiirratti galmaa’an miiliyoona 81 keessaa dhibbantaa 46 bibila Smaart ta’uu dubbataniiru. Appilikeeshiniin guyyaa har’aa ifoome teelee birr suppar app appilikeeshinoota tajaajiloota addaddaaf itti fayyadamnu hunda appilikeeshinii tokkorratti fayyadamuuf kan dandeessisu ta’uu dubbataniiru. Yeroo fi baasii gama qusachuutiin appilikeeshiniin kun qooda olaanaa akka qabus eeraniiru.
Waldaan Dargaggoota Hojii Uumtotaa Itiyoophiyaa Dargaggoota Hojii Uumaniif Deeggarsi Maallaqaa Akka Taasifamuuf Gaafatan
Mar 22, 2023 123
Bitootessa 13/2015 (TOI) - Waldaan Dargaggoota Hojii Uumtotaa Itiyoophiyaa Dargaggoota Hojii Uumaniif Deeggarsi Maallaqaa Imaammatarratti Hundaa’e Akka Taasifamu Gaaffii Dhiheesse. Imaammanni dargaggoota hojii uumtota yaada haaraa qabatanii dhufan jajjabeessu qophaa’aa akka jiru ministeerri Innoveeshinii fi teeknooloojii ibseera. Waldaan dargaggoota hojii uumtotaa Itiyoophiyaa ministeera Innoveshinii fi Teeknooloojii waliin ta’yuun waltajjii maree walitti hidhiinsaa fi advookeesii imaammataa “Zalala” jedhamu adeemsiseera. Pirezidaantiin waldichaa Saamiyaa Abdulqaadir, namoonni kalaqaa hedduun deeggarsa kanneen akka faayinaansii dhabuusaaniitiin waan yaadan milkeessuu akka hindandeenye ibsaniiru. Rakkoo kana furuuf sirna faayinaansii keessa galchuun dargaggoota kalaqxootaaf gargaarsa maallaqaa Imaammataan deeggarame gochuu barbaachisa jedhaniiru. Haala walqabateen waldichi rakkoolee gama kanaan mul’atanirratti hojjechuu fi furmaata barbaaduuf yaalii taasisaa turuusaa beeksisaniiru. Haala Kanaan miseensota kuma 1 ol walittiqabuun dhaabbilee mootummaa fi mitmootummaa 17 ol waliin walitti hidhiinsi akka uumamuuf taasisuusaanii Pirezidaantiin kun eeraniiru. Kalaqxoonni TOI’n dubbise yaada kennaniin deeggarsi faayinaansii fi leenjii karaa mootummaa osoo guutameefii hojii biyya fayyadu hojjechuu akka danda’an dubbataniiru. Ministeera Innoveeshinii fi Teeknooloojiitti hooggantuun misooma staartaappii inniveeshinii Salaamyihun Adafris gamasaaniin, imaammanni faayinaansii namoota yaada kalaqaa qaban deeggaru dhabamuunsaa rakkoo ta’ee turuusaa ibsaniiru. Kanaaf rakkoo kana egereef hiikuuf imaammanni dargaggoota hojii kalaqaa haaraa fidanii dhufan jajjabeessu qophaa’aa akka jiru eeranii, yeroo dhihootti hojiirra akka oolu dubbataniiru. Hooggantoonni ministeera Innoveeshinii fi Teeknooloojii, Hooggantoonnii fi ogeessonni Baankii, bakka bu’oonni dhaabbilee mootummaa fi mitmootummaa maree advookeesii imaammataa kanarratti hirmaataniiru. Mariin baatii tokkotti altokko adeemsifamu kun dargaggoonni gama teeknooloojiin gahumsa kalaqaa qaban mootummaa fi mitmootummaarraa deeggarsa faayinaansii fi leenjii argatanirratti kan xiyyeeffate ta’uu ibsameera.
Ispoortii
Ijaarsi akkaadaamiin Ispoortii  dargaggootaa magaalaa Dirreedawaa fi haaromsi Istaadiyeemii Dirree dawaa birrii miiloiyoona 755 taasifamaa jiru bara kana nixumuramu
Mar 30, 2023 17
Bitootessa 21/2015 (TOI) - Ijaarsi akkaadaamiin Ispoortii dargaggootaa magaalaa Dirreedawaa fi haaromsi Istaadiyeemii Dirree dawaa birrii miiloiyoona 755 taasifamaa jiru bara kana nixumuraman ibsame. Gareen miidiyaa miidiyaalee biyya keessaarraa walitti babahan akkaadaamii ispoortii dargaggootaa magaalaa Dirreedawaatti ijaaramaa jiranii fi Istaadiyeemii Dirreedawaa daawwataniiru. Akkaadaamiin Ispoortii dargaggootaa bara 2011 ijaarsisaa abbummaa komishinii Ispoortii bulchiinsa magaalaa Dirreedawaatiin jalqabame sadarkaa dorgommiiwwan Olompiikii keessummeessuu danda’uun ijaaramaa akka jiru ibsameera. Raawwiinsaas dhibbantaa 97 irra akka qaqqabe s ibsameera. Akkaadaamiin kun atileetiksii, kubbaa baaskeetaa, bishaan daakuu dabalatee akaakuu Ispoortii addaddaa keessummeessuu kan danda’u yemmuu ta’u, jimnaaziyeemii, tiyaatira Amfii, gamoowwan tajaajila hundagaleessa kennan fi galmoota ofkeessaa qaba. Akkaadaamiin kun birrii miiliyoona 307’n hojjetamaa kan jiru yemmuu ta’u, bara kana akka xumuramuu fi bara 2016 guutummaatti tajaajila kennuu akka jalqabu eerameera. Gareen miidiyaa kun Istaadiyeemii Dirreedawaa birrii miiliyoona 448’n hojjetamaa jiru kan daawwate yemmuu ta’u, sadarkaa idil addunyaa kan eeggate akka ta’u haaromfamaa akka jiru ibsameera. Haaromsi Istaadiyeemii Dirreedawaa bara kana nixumurama jedhameera.
Sagantaan ijaarsa wiirtuuwwan taphaafi ispoortii dargaggootaa fi daa'immanii "Dhaloota Dabalataa" magaalaa Findinneetti gaggeeffamaa jira
Mar 30, 2023 21
Bitootessa 21/2015(TOI) - Sagantaan ijaarsa wiirtuuwwan taphaa fi ispoortii dargaggootaa fi daa'immanii "Dhaloota Dabalataa" galii gurgurtaa kitaaba “dhaloota ida’amuu” irraa Argamuun magaalaa Findinneetti gaggeeffamaa jira. Sagantaa Kanaan kutaa magaalaa 11 keessatti ijaarsa jiddugala kanaaf dhagaan bu’uraa kaa’ameera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee adde Adaanechi Abeebee kutaa magaalaa Nifaas silki laaftoo aanaa tokko iddoo Qoshee jedhamutti dirree Teenisii, kutaa magaalaa Eekkaa aanaa tokko Dirree Faransaayi Iyyasuus fi kutaa magaalaa Boolee aanaa lama ijaarsa jiddugaleessa taphaa fi Ispoortiif dhagaa bu’uraa kaa’aniiru. Galiin kitaaba “Dhaloota Ida’amuu” irraa argamu dargaggootaa fi daa’immaniif bakka bashannanaa ijaaruuf akka oolu ministirri muummee Abiyyi Ahimad kennaa taasisuusaanii Kantiibaa Adaanech yaadataniiru. “Kitaabni kun kan gurguramu galii argachuuf qofa osoo hinta’iin yaada hedduu kan ofkeessaa qabu dhaloonni kan ittiin qaramudha” jedhan. Hojiileen gaarii fi hir’uu dhaloonni darbe hojjete jiru kan jedhan kantiibaa Adaanech, waan gaarii isaanirraa barachuun dhaloota biyya ijaaru uumuuf yaadaa fi bakka mijaa’aa akka barbaachisu ibsaniiru. Jiddugaleessonni taphaa fi Ispoortii dargaggootaa fi daa’immanii ijaaraman baatii sadii keessatti xumuruuf karoorfamuun ibsameera. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee dabalatee hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee, jiraattonni akkasumas keessummoonni waamichi taasifameef argamaniiru.
Itiyoophiyaatti Ispoortiin Atileetiksii fageenya gabaabaa xiyyeeffannoo dhabuusaatiin Atileetonni gara dorgommii jiddugaleessaa fi fageenya dheeraatti galuuf dirgamaa jiru
Mar 29, 2023 36
Bitootessa 20/2015 (TOI) - Itiyoophiyaatti Ispoortiin Atileetiksii fageenya gabaabaa xiyyeeffannoo dhabuusaatiin Atileetonni gara dorgommii jiddugaleessaa fi fageenya dheeraatti galuuf dirgamaa akka jiran leenjistoonni addaddaa dubbatan. Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa gamasaatiin Itiyoophiyaan fageenya gabaabaan bu’aqabeessa akka taatu fuula dura cimanii hojjechuu barbaachisa jedheera. Biyyoota addunyaa Ispoortii atileetiksii dheeraatiin maqaa guddaa qaban keessaa Itiyoophiyaan dursarratti argamti. Fageenya dheeraatiin maqaa fi seenaa olaanaa qabaattus keessumaa hirmaannaa fi dorgommiin atileetiksii ispoortii fageenya gabaabaa fi dirreetiin qabdu dadhabaa ta’uusaa ogeessonni damee kanaa nidubbatu. Leenjiftoota atileetiksii TOI’n dubbise keessaa leenjisaa inispeektara olaanaa Abdulshikur Tamaam dorgommiin atileetiksii fageenya gabaabaa amma kanatti xiyyeeffannoo akka hin arganne ta’uu nidubbatu. Dorgommiiwwan hedduun kan taasifaman biyya keessatti qofa kan daangeffaman waan ta’aniif fageenya Kanaan atileetota argachuuf rakkisaadha jedhaniiru. Sababa Kanaan atileetonni hedduun fageenya gabaabaarraa gara dorgommiiwwan jiddugaleessaa fi fageenya dheeraatti galuuf dirqamuusaanii leenjisaan kun ibsaniiru. Leenjisaa Geetaachoo Mulugeetaa gamasaaniin fageenyi gabaabaa gosoota ispoortii sadarkaa idil addunyaatti dorgommii hedduu qaban keessaa tokko ta’us Itiyoophiyaatti garuu xiyyeeffannoon akka hinkennamneef ibsaniiru. Ispoortii fageenya gabaabaatiif barbaachisaa kan ta’an keessaa hanqinni tiraakii shaakallii fi meeshaalee leenjii jiraachuu eeraniiru. Akka biyyaatti fageenya dheeraaf xiyyeeffannoon waan kennamuuf fageenya gabaabaan bu’aqabeessa ta’uun akka hindanda’amne kan dubbatan ammoo leenjisaa Waxxaree Galaalchaati. Kanaaf osoo damee kanaaf xiyyeeffannoon kennameefii waltajjiiwwan Ardii fi idil addunyaatti atileetota Itiyoophiyaa bakka bu’an hedduu argachuun akka danda’amu nidubbatu. Federeeshiniin atileetiksii Itiyoophiyaa gamasaatiin , Itiyoophiyaan fageenya gabaabaan bu’a qabeessa akka taatu fuula dura hojii guddaatu eegama jedhaniiru. Federeeshinichatti daarektarri barnootaa fi leenjii Saamu’eel Birhaanuu, leenjii damee kanaaf dandeettiiwwan addaddaa teekniikawaa ta’an kan gaafatu ta’uu eeranii, filannoon atileetotaas madaallii saayinsaawaatiin deeggaramee nihojjetama jedhaniiru. Gama Kanaan federeeshinichi fageenya gabaabaa qofa osoo hinta’iin hojii dirreerraa fi fageenya dheeraa dabalatee caalaatti hojjechuuf qophaa’eera jedhan. Guddina Ispoortiif daa’imummaarraa eegalee hojjechuun waan barbaachisuuf yeroo ammaa sadarkaa yaaliitti leenjiin Ispoortii Atileetiksii daa’immanii jalqabamuusaa daarektarichi ibsaniiru.
Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Godina Harargee lixaatti biqiltuuwwan ganna dhufu sagantaa ashaaraa magariisaan dhaabaman miiliyoona 368 qophaa’aa jiru
Mar 17, 2023 117
Bitootessa 08/2015 (TOI) - Godina Harargee lixaatti biqiltuuwwan ganna dhufu sagantaa ashaaraa magariisaan dhaabaman miiliyoona 368 qophaa’aa akka jiran waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksise. Itti aanaa ittigaafatamaa waajjirichaa obbo Aliyyi Daadhii TOI’f akka ibsanitti, qophii amma ammaatti taasifameen biqiltuuwwan miiliyoona 368 ol qopheessuudhaan karoorarraa dhibbantaa 80 milkeessuun danda’ameera. Qophiin biqiltuu kun gandoota 495 aanaalee godinichatti argaman 15 keessatti fi buufataalee biqiltuu mootummaatti hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Godinichatti waggoota dheeraaf biqiltuu haaraa qopheessuu mannaa kan ture qofa fayyadamuun akka mul’atu itti gaafatamaa itti aanaa kun ibsaniiru. Haala Kanaan godinicha aanaalee hedduu keessatti muka ciruu fi lafti duwwaatti hafuun mudatee akka ture yaadataniiru. Kan darberraa barachuun sagantaan ‘ashaaraa magariisaa’ erga jalqabamee asitti ummata hirmaachisuun jijjiirama fiduun danda’ameera jedha. Kaayoon olaanaa hojii misooma sululaa hirmaannaa ummataan hojjetame kun naannoo magariisa uffisuu ta’uu ibsaniiru.   Hojii misooma sululaa godinichatti hojjetameen lafa heektaara kuma 288 caalurratti hojiin misooma sululss hojjetameera jedhan. Biqiltuuwwan qophaa’aa jiran Maangoo, Avokaadoo, Giishxaa fi Temirii akkasumas mukoota misooma bosonaaf oolanii fi nyaanni loonii keessatti argamu. Biqiltuuwwan waggoota darban gaarren muka malee hafanii fi lolaan haqaman irratti dhaabaman akka gaariitti qabachuusaanii ibsanii, iddoowwan bosonni deebi’etti bineensonni bosonaa deebi’aa akka jiran dubbataniiru. Biqiltuuwwan Kanaan dura sagantaa ashaaraa magariisaatiin godinichatti dhaabaman keessaa dhibbantaan 88 qabachuusaanii mirkaneessaniiru. Namoonni miiliyoona 1 ol biqiltuu dhaabuurratti kan hirmaatan yemmuu ta’u, sagantaan biqiltuu dhaabuu kun lafa heektaara kuma 200 irratti ni adeemsifama jedhaniiru.
Qabeenya uumamaa eeguun qonna ammayyeessuuf hundi qindoominaan hojjechuu qaba- pirezidaantiinaannoo Gaambeelleeobbo Umood Ujuluu
Feb 11, 2023 231
Guraandhala 4/2015 (TOI)- Naannoo Gaambeellaatti kunuunsaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa egeree fooyyessuun qonna ammayyeessuuf hundi qindoominaan hojjechuu akka qabu pirezidaantiin naannichaa ob. Umood Ujuluu hubachiisan. Misoomni sululss baatiiwwan bonaa godinichaa godina Sablammii Nuweer aanaa Makkootyitti har’a ifatti jalqabameeera. Pirezidaant Umood wayita kanatti akka jedhanitti, Kunuunsaa fi itti fayyadama lafa, bishaanii fi qabeenya bosonaa naannichaa fooyyessuun wabii nyaataa mirkaneessuuf hundi qindoomee ciminaan hojjechuu qaba. Hojiiwwan kunuunsaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa waggoota darban hojjetamaniin rakkoo lafti qullaatti hafuu fi manca’a bosonaa gama ittisuutiin hojiileenjajjabeessoo hojjetamuu dubbataniiru. Kanaaf lafa qullaatti hafe gara duriitti deebisuun wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiin misooma sululaa cimee akka itti fufu ibsaniiru. Milkaa’ina hojiiwwan sululaa baatii bonaa jalqabame kanaaf qaamoleen hooggansaa sadarkaa hundarra jiran kutannoon hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru. Bulchaan godina sablammii Nuweer ob. Boot Teer gamasaaniin hojiilee misooma sululaa cimsuun hojiin wabii nyaataa mirkaneessuu hojii ijoo qaamolee qooda fudhattoota hundaa ta’uu akka qabu dubbataniiru. Hijiin misooma sululaa baranaa sadarkaa naannootti aanaa keenya aanaa Makkooyitti jalqabamuusaatiin gammachuu qaban ibsanii bu’aqabeessummaasaatiif ummata qindeessanii akka hojjetan ibsaniiru. Baatii bonaa baranaatiin sululoota 124 lafa heektaara kuma 60 olirratti hojiilee eegumsa biyyoo fi bishaaniirratti hojjechuuf karoorfamee gara boqonnaa hojiitti seenamuusaa kan ibsan ammoo itti gaafatamaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa ob. Ajaak Uchaalaa ti. Hojiileen misooma sululaa kan adeemsifaman idilee fi pirojektootaag gargaaramuun ta’uu kan ibsan itti gaafatamaan kun kanaanis ummanni kuma 120 ol akka hirmaatu nieegama jedhaniir. Sagantaan sosochii misooma sululaa guyyaa kana jalqabame baatii tokkoof akka turu Ob. Ajaak ibsaniiru. Sagantaa jalqabsiisa misooma Sululaa irratti hooggantoonni olaanoo naannoo, godinaa fi aanaa akkasumas ogeeyyonni argamaniiru.
Godina Arsii Lixaatti sagantaa ashaaraa magariisaa ganna dhufuuf biqiltuun miiliyoona 200 qophaa’aa jira
Feb 8, 2023 224
Guraandhala 01/2015 (TOI) - Godina Arsii Lixaatti sagantaa ashaaraa magariisaa ganna dhufuuf biqiltuun miiliyoona 200 qophaa’aa akka jiru waajjirri qonnaa godinichaa ibse. Waajjirichatti gaggeessaan garee qabeenya uumamaa fi eegumsa naannoo ob. Umar Ejeree TOItti akka himanitti, biqiltuun kunneen gogiinsa dandamachuu fi ciidha tursiisuun oomishtummaa kan dabalanidha. Bara kana biqiltuuwwan miiliyoona 200 ol qopheessuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Godinichi bokkaa gannaa roobu kuusuuf daagaa, boollii fi hojiin eegumsa biyyoo fi bishaanii kanneen biroo hojjechaa akka jiru ibsanii, sagantaan biqiltuu dhaabuu baatii Eblaa irraa kaasee akka adeemsifamu eeraniiru. Biqiltuuwwan qophaa’an xaa’ummaa lafaa kan dabalamanii fi nyaata looniif kan oolan sanyii addaddaa yoo ta’an, kunis hojiilee gogiinsa damdamachuuf hojjetamaa jiran keessaa isa tokkodha jedhaniiru. Biqiltuuwwan kunneen qophaa’aa kan jiran buufataalee biqiltuu godinichatti argaman kuma 3 fi 225 fi qonnaan bultootaan akka ta’e ibsaniiru. Sagantaan ashaaraa magariisaa ganna dhufuuf biqiltuuwwan biyya keessaa kanneen akka Waddeessaa, gaattiraa, muka gurraachaa, birbirsaa fi kanneen biroo qophaa’aa akka jiran beeksisaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaan waggaa darbe biqiltuuwwan dhaabbatan miiliyoona 146 keessaa kunuunsa taasifameen dhibbantaan 85 qabachuusaa ibsaniiru. Biqiltuu dhaabuun ala tajaajilaaf amma oolanitti kunuunsi barbaachisaan akka taasifamudubbataniiru.
Baay’inaan Kan Dubbifaman
Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu kennaniifi ragaa kennaan itti fayyadamuu danda'an ifa godhe.
Mar 3, 2023 465
Guraandhala 24/2015(TOI) - Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa guyyaa har'aa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu ittiin kennaniifi ragaa ittiin eeraan fayyadamuu danda'an 'Public Feedback System' jedhamu ifa godhe. Komishinichi Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo waliin ta’uun Appilikeeshinii kana akka hojjete eerameera. Appichi afaanota biyya keessaa shaniin tajaajila kan kennu ta'uun himaeera. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa Dooktar Saamu’eel Urqatoo akka jedhanitti, komishinichi hojiiwwan jijjiramaa hojjechaa jiru milkeesuuf teeknooloojiiwwan fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Appilikeeshinichi hojii kan ariifachiisuufi haleellaa fi sodaachisaa ragaa eertootaa fi odeeffannoo kennitootarra gahu kan ittisu ta'uu himaniiru. Kana hordofuun hawaasni karaa appilikeshinii 'Public Feedback System'' yaada kennuudhaan itti gaafatamummaa biyyaalessaa isaa ba'uu qabu gaafataniiru. Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Obbo Solomoon Sookaa akka jedhanitti, appilikeeshinii kana haleellaa saayibarii eegumsii cimaan kan taasifamuuf ta'uu himaniiru. Waajjira Ministira Muummeetti deetaan dhimmoota Kaabinee obbo Tasfaayee Dhaabaa akka jedhanitti, malaammaltummaa ittisuuf dhaabbanni tokko qofaan hojjetee milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf lammileen hunduu miira itti gaafatamummaa qabuun malaan maltummaa ittisuuf hirmaachuu qabu jedhaniiru.
Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa Marsariitii Afaan Faransaayii fi Tigreetiin odeeffannoo qaqqabaa taasisu jalqabsiise
Mar 4, 2023 417
Guraandhala 25/2015 (TOI)- Tajaajilli Oduu Itiyoophiyaa marsariitii haaraa odeeffannoowwan biyya keessaa fi idil addunyaa afaan Faransaayii fi Afaan Tigreetiin qaqqabaa taasisu jalqabsiise. Hojii raawwachiisaan olaanaa dhaabbatichaa Ob. Seeyfee Darribee fi Itti aantuu hojii raawwachiiftuuejensii nageenyaa weebii infoormeeshinii Tigisti Haamiid marsariitii haaraa kana hojii jalqabsiisaniiru. Sdministireetariin marsariitii dhaabbatichaa Heenook Abiyyi sirna jalqabsiisaa kanarratti akka jedhanitti, marsariitiin haaraan afaanota addaddaan odeeffannoowwan qulqullina walfakkaatuun qaqqabsiisuu akka danda’utti kan hojjetamedha. Marsariitiin biraandii dhaabbatichaarratti hundaa’uun qophaa’e kun gama qulqullina odeeffannoo fi nageenyummaanis amansiisaa ta’ee tajaajila akka kennu karaa ejensii nageenya weebii infoormeeshinii hojjetamuusaa ibsaniiru. Marsariitiin kun afaan Ingilizii, Arabaa, amaaraa,fi afaan Oromoo Kanaan dura ittiin hojjetamaa ture dabalatee dhiheenya akka haaraatti kan jalqaban Afaan Faransaayii fi Tigree dabaluun tajaajila akka kennu taasifamee akka hojjetame beeksisaniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaa Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa Ob. Seeyfee Darribee akka jedhanitti, TOI;n hojiiwwan dhimmoota biyyaa Itiyoophiyaa ijaaran hawaasa addunyaaf beeksisan hojjrchaa jira. Marsariitiin haaraan amma ifoome kaayyoo kana raawwachiisuuf kan deeggarudha jedhanii, amansiisummaa fi nageenyummaansaa eegamee tajaajila ammayyaa kennuu akka dandeessisu ejensii nageenya weebii infoormeeshinii hojjetamuusaa dubbataniiru. Fuula duras TOI’n hojiiwwan ejensii nageenya weebii infoormeeshinii waliin ta’uun misooma damee kanaa n hojjetu cimsee akka itti fufu dubbataniiru. Daarektarri itti aantuu muummee ejensii nageenya weebii infoormeeshinii Tigisti Haamiid gamasaaniin dhaabbannisaanii hojiiwwan nageenya dhaabbilee sabquunnamtii eegsisuuf dandeessisan hojjechaa akka jiru ibsaniiru. TOI waliinis rakkoolee quunnamuu danda’an qolachuuf waliin hojjechuurra darbee fuula duras dhimmoota biroorratti hojiiwwan hariiroo qaban guddisan akka cimsan ibsaniiru. Itti gaafatamtoonni olaanoo fi ogeessonni dhaabbilee lamaanii sagantaa jalqabsiisaa marsariitii kanarratti argamaniiru.
Gabaasa addaa
Balaa ibiddaa Finfinneefi Buraayyuutti mudateen qabeenyaa birrii miliyoona 2.9 ta'urraa miidhaan gaheera.
Jan 24, 2023 261
Amajji, 16/2015(TOI) - Komishiniin hooggansa balaa ibiddaa fi sodaa balaa Finfinnee balaa kaleessa magaalaa Finfinneefi Buraayyuutti Balaa ibiddaa mudateen qabeenyaa birrii miliyoona 2.9 ta'urraa miidhaan gahuu beeksise. Komishinichi qabeenyaa birrii 258 baasu balaa kanarraa baraaruun akka danda'amees beeksiseera. Daarektarri hariiroo hawaasaa komishinichaa obbo Gululaat Geetaneehe akka TOItti himanitti kaleessa galgala sa’aatii 4:48 irratti Kutaama magaala Lammii Kuraatti sababa balaa Elektirikiin gamootti ibiddi qabtee qabeenya birrii miliyoona 1.6tti tilmamamuu barbadeeseera. Hojjettoonni balaa tasaa 40 poolisii magaalaa Finfinnee fi hawaasni naannoo waliin ta’uun qabeenya birrii miiliyoona 148tti tilmaamamu balaa ibiddaa kanarraa baraaru danda'uus himaniiru. Balaa kanaan hojjettoota balaa tasaa sadii fi namoota biroo 7 irraa miidhaan salphaa gahuu himaniiru. Haaluma walfakkatuun kaleessaa galgala sa'aatii 3:55 irratti Kutaama magaalaa Gullee aanaa 5 naannoo buufata Konkolaataa konkolaataa geejjiba ummataa qaxxaamura biyyaa irratti ka'een qabeenyi birrii miliyoona tokkootti tilmaamamu barbadaa'uu ibsameera. Akka daayreektarri hariiroo hawaasaa kun jedhanitti, hojjettoonni balaa tasaa sagal Poolisii Federaalaa Itoophiyaa fi hawaasni naannoo waliin ta’uun balaa ibiddaa kana dhaamsaniiru. Gama biraatiin kaleessa galgala sa'aatii 10:46tti magaalaa Buraayyuutti warshaa huccuu Chaayinaa Shufenia jedhamu keessatti balaa ibiddaa sababa elektirikiin mudateen qabeenyi Birrii kuma 300tti tilmaamamu barbadaa'uu himaniiru. Balaa ibiddaa kana dhaamsuuf carraaqqii guddaa taasifameen qabeenyi birrii miiliyoona 100tti tilmaamamu balaarra hambisuun danda'umuus himaniiru. Obbo Gululaat lammiileen fi dhaabbileen ergaa of eeggannoo komishinichi yeroo yeroon erguun balaa ibiddaa fi balaa tasaa ittisuuf sirnaan hojiirra oolchuu akka qaban dhaamaniiru. Hawaasni balaan akkasii yeroo mudatu sarara bilbilaa bilisaa 939 bilbili; Bilbila 0111555300 ykn 0111568601 bilbiluun beeksisuu akka danda'us hubachiisaniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015