Angafoota Oduu
Naannichaatti tajaajilli ekisteenshinii oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf kennamu ogummaa fi beekumsaan akka deeggaramu taasisuuf hojjetamaa jira.
Feb 26, 2024 190
Guraandhala 18/2016 (TOI) - Naannoo Oromiyaatti tajaajilli ekisteenshinii oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf kennamu ogummaa fi beekumsaan akka deeggaramu taasisuuf hojjetamaa jira. Dhimma kanarratti walatajjiin qophii duula qonna Arfaasaa fi gannaa naannichaa irratti xiyyeeffate magaalaa Adaamaatti geggeeffameera. Walatajjiin duula hubannoo uumuu kun godinalee Oromiyaa 21 kan hammatu fi marsaa lamaan guyyoota 10f kan geggeeffamidha jedhameera. Waltajjii har'a eegale kanarratti ogeeyyiin qonnaa sadarkaa sadarkaan jiran 2,600 ol godinaalee 11 irraa, bakka bu'oonni hoggansa seektarichaa fi wiirtuuwwan qorannoo qonnaa hirmaataniiru. Waltajjii kanarratti itti aanaan hogganaa Biiroo Qonna Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaa paakeejii omishaafi oomishtummaa guddisuuf gargaaran ogummaadhaan bulchuun yeroon itti caalaatti barbaachisu ammadha jedhaniiru. Kaayyoon waltajjii kanaa tajaajila ekisteenshinii oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf kennamu ogummaa fi beekumsaan kan deeggarame taasisuuf hubannoo uumuudha jedhaniiru. Keessattuu, qaqqabummaan makaanaayizeeshinii qonnaa fi tajaajila, itti fayyadama qabeenyaafi teeknooloojii oomisha guddisan, hojiin misooma qonnaa yeroo gannaa fi jallisiin hojjetaman hubannoo fi beekumsarratti hundaa'uu qabu jedhaniiru. Oomisha waqtii gannaa fi arfaasaa dhufu kanarratti tajaajila ekisteenshinii qonnaa guutuu ta'ee ogummaa fi beekumsarratti hundaa'uun kennuuf waljaiin kun qophaa'uu himaniiru.    
Badhaasaafii beekamtiin kabajaa Ministirri Muummee FDRI Dr.Abiy Ahmad ummata Baaleetiif kennan imaanaa dabalataa ta'uu jiraatoonni godinichaa himan
Feb 26, 2024 213
Guraandhala 18/2016(TOI) -Badhaasaafii beekamtiin kabajaa Ministirri Muummee FDRI Dr.Abiy Ahmad ummata Baaleetiif kennan imaanaa dabalataa ta'uu jiraatoonni godinichaa himan Fardi Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmad Ummata Baaleetiif gumaachan magaalaa Roobeetti har'a simatameera. Fardi jiruufi jireenya uummata Oromoo keessatti iddoo olaanaa kan qabuudha. Keessattuu Fardi Oromoon diina isaa kan ittiin waraanu, gaddaafi gammachuu isaa kan ittiin ibsatuudha. Kanuma bu'ura godhachuun Muummeen ministera FDRI Dr. Abiy Ahmad kennaa ol'aanaa gootaaf kennamu ummata Baaleetiif kennaniiru. Sagantaa simannaa kanarratti argammuun haasa'a kan taasisan Bulchaan Godina Baalee Obbo Abdulhakiim Aliyyii ergaa dabarsaniin Ministirri Muummee kennaa Oromoo biratti iddoo guddaa qabu ummata Baaleef kennuun isaanii kabajaafi ulfina ummatichaaf qaban qabatamaan kan dhugoomseedha jedhaniiru. Ummanni Baalee hojiilee misoomaa fii nageenyaa galmaahan keessatti gumaacha guddaa taasisaa turuu yaaddachiisan. Jijjiiramni imala badhaadhinaa jalqabame akka galma gahuuf kennaan Ministirichaa humna dabalataa ta'uu hubachuun hunduu tumsuu akka qabu dhaaman. Bakka bu'aan Pirezidaantii Mootummaa naannoo Oromiyaa fii Itti gaafatamaan waajjira Pirezidaantii naannichaa Dr. Abdulaziiz Daa'ud gama isaaniitiin wareegamni qabsoo walqixxummaa qabsaahota Baalee kaleessaa firii horatee ilmaan isaanii har'aa beekamtii ol'aanaaaf geessisuu dubbatan. Badhaasni kabajaa ummata Baaleetiif kenname imaanaa dabalataa ta'uu hubachuun carraaqqii biyya ceesisuuf taasifamu keessatti gumaacha isaanii akka bahan dhaamanii jiru. Ummanni Baalees kennaa kabajaa Ministirri Muummee fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo shimallis Abdiisaatiif kennanii jiru. Sagantaa simannaa hiriira deeggarsaatiin kabajame kanarratti bakka bu'oonni Ummata Godinoota Baalee lamaanii fii bulchiinsa magaalaa Roobee argamanii jiru.
Dubartoonni ga’ee nageenya biyyaaf qaban manaa jalqabanii cimsuu akka qaban himame
Feb 26, 2024 38
Guraandhala 18/2016 (TOI) – Dubartoonni shoora nageenya biyyaa gumaachan manaa kaasanii cimsanii itti fufuu akka qaban liigiin dubartootaa naannoo Oromiyaa ibse. Konfaransiin shoora dubartoonni dhimma nageenyaarratti qaban ilaalchisuun aanaalee fi godinaalee Oromiyaatti gaggeeffamaa ture gaggeessummaa liigii dubartootaa naannichaatiin har’a Adaamaa galma abbaa Gadaatti xumurameera. Ittigaafatamtuun liigii dubartootaa naannichaa adde Saamiyaa Abdallaa wayita kana akka jedhanitti, “shoorri dubartoonni nageenyaa fi dhimmoota hawaasummaarratti gumaachan guddaadha.” Keessumaa ‘ka’umsi nageenyaa nama dhuunfaa fi tokkoon tokkoon mana” kan jedhan ittigaafatamtuun kun, dubartoonni ammoo manaa eegalanii shoorri nageenyaaf gumaachan olaanaa waan ta’eef kanuma cimsanii itti fufuu akka qaban hubachiisaniitru. Dubartoonni carraa dhimma biyyaarratti hirmaanaasaanii bal’isanii dhimma nageenyaarratti dhimma nageenyaarratti hojii guddaa hojjechuunsaanii jajjabeessaa fi cimee ittifufuu kan qabudha jedhan aadde Saamiyaan. Waldaan gurmaa’uun hirmaannaa misoomaatiin dandeettiisaanii agarsiisaa akka jiran kaasanii, haala Kanaan dandeettii dinagdee guddisuu akka danda’an himaniiru. Ittigaafatamtuun biiroo dubartootaa fi daa’immanii naannichaa adde Maabraatee Baacaa gamasaaniin, dubartoonni gufuulee nageenyaarratti qabsaa’uun misoomarrattis hirmaatanii wabii nyaataa fi fayyadamummaa dinagdee mirkaneessaa jiru jedhan. Marii nageenyaarrattis tokkummaan biyyaa fi waliigalteen akka cimu dubartoonni shoora olaanaa qaban cimsuu akka qaban eeraniiru. Dubartoonni naannichaa waldaan gurmaa’uun fayyadamummaa dinagdee fi hawaasummaa caalaatti mirkaneessuu akka qaban ibsanii, deeggarsi biiroonsaanii gama Kanaan taasisu cimsee akka itti fufu nirkaneessaniiru.
Kan mul'ate
Naannichaatti tajaajilli ekisteenshinii oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf kennamu ogummaa fi beekumsaan akka deeggaramu taasisuuf hojjetamaa jira.
Feb 26, 2024 190
Guraandhala 18/2016 (TOI) - Naannoo Oromiyaatti tajaajilli ekisteenshinii oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf kennamu ogummaa fi beekumsaan akka deeggaramu taasisuuf hojjetamaa jira. Dhimma kanarratti walatajjiin qophii duula qonna Arfaasaa fi gannaa naannichaa irratti xiyyeeffate magaalaa Adaamaatti geggeeffameera. Walatajjiin duula hubannoo uumuu kun godinalee Oromiyaa 21 kan hammatu fi marsaa lamaan guyyoota 10f kan geggeeffamidha jedhameera. Waltajjii har'a eegale kanarratti ogeeyyiin qonnaa sadarkaa sadarkaan jiran 2,600 ol godinaalee 11 irraa, bakka bu'oonni hoggansa seektarichaa fi wiirtuuwwan qorannoo qonnaa hirmaataniiru. Waltajjii kanarratti itti aanaan hogganaa Biiroo Qonna Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaa paakeejii omishaafi oomishtummaa guddisuuf gargaaran ogummaadhaan bulchuun yeroon itti caalaatti barbaachisu ammadha jedhaniiru. Kaayyoon waltajjii kanaa tajaajila ekisteenshinii oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf kennamu ogummaa fi beekumsaan kan deeggarame taasisuuf hubannoo uumuudha jedhaniiru. Keessattuu, qaqqabummaan makaanaayizeeshinii qonnaa fi tajaajila, itti fayyadama qabeenyaafi teeknooloojii oomisha guddisan, hojiin misooma qonnaa yeroo gannaa fi jallisiin hojjetaman hubannoo fi beekumsarratti hundaa'uu qabu jedhaniiru. Oomisha waqtii gannaa fi arfaasaa dhufu kanarratti tajaajila ekisteenshinii qonnaa guutuu ta'ee ogummaa fi beekumsarratti hundaa'uun kennuuf waljaiin kun qophaa'uu himaniiru.    
Badhaasaafii beekamtiin kabajaa Ministirri Muummee FDRI Dr.Abiy Ahmad ummata Baaleetiif kennan imaanaa dabalataa ta'uu jiraatoonni godinichaa himan
Feb 26, 2024 213
Guraandhala 18/2016(TOI) -Badhaasaafii beekamtiin kabajaa Ministirri Muummee FDRI Dr.Abiy Ahmad ummata Baaleetiif kennan imaanaa dabalataa ta'uu jiraatoonni godinichaa himan Fardi Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmad Ummata Baaleetiif gumaachan magaalaa Roobeetti har'a simatameera. Fardi jiruufi jireenya uummata Oromoo keessatti iddoo olaanaa kan qabuudha. Keessattuu Fardi Oromoon diina isaa kan ittiin waraanu, gaddaafi gammachuu isaa kan ittiin ibsatuudha. Kanuma bu'ura godhachuun Muummeen ministera FDRI Dr. Abiy Ahmad kennaa ol'aanaa gootaaf kennamu ummata Baaleetiif kennaniiru. Sagantaa simannaa kanarratti argammuun haasa'a kan taasisan Bulchaan Godina Baalee Obbo Abdulhakiim Aliyyii ergaa dabarsaniin Ministirri Muummee kennaa Oromoo biratti iddoo guddaa qabu ummata Baaleef kennuun isaanii kabajaafi ulfina ummatichaaf qaban qabatamaan kan dhugoomseedha jedhaniiru. Ummanni Baalee hojiilee misoomaa fii nageenyaa galmaahan keessatti gumaacha guddaa taasisaa turuu yaaddachiisan. Jijjiiramni imala badhaadhinaa jalqabame akka galma gahuuf kennaan Ministirichaa humna dabalataa ta'uu hubachuun hunduu tumsuu akka qabu dhaaman. Bakka bu'aan Pirezidaantii Mootummaa naannoo Oromiyaa fii Itti gaafatamaan waajjira Pirezidaantii naannichaa Dr. Abdulaziiz Daa'ud gama isaaniitiin wareegamni qabsoo walqixxummaa qabsaahota Baalee kaleessaa firii horatee ilmaan isaanii har'aa beekamtii ol'aanaaaf geessisuu dubbatan. Badhaasni kabajaa ummata Baaleetiif kenname imaanaa dabalataa ta'uu hubachuun carraaqqii biyya ceesisuuf taasifamu keessatti gumaacha isaanii akka bahan dhaamanii jiru. Ummanni Baalees kennaa kabajaa Ministirri Muummee fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo shimallis Abdiisaatiif kennanii jiru. Sagantaa simannaa hiriira deeggarsaatiin kabajame kanarratti bakka bu'oonni Ummata Godinoota Baalee lamaanii fii bulchiinsa magaalaa Roobee argamanii jiru.
Dubartoonni ga’ee nageenya biyyaaf qaban manaa jalqabanii cimsuu akka qaban himame
Feb 26, 2024 38
Guraandhala 18/2016 (TOI) – Dubartoonni shoora nageenya biyyaa gumaachan manaa kaasanii cimsanii itti fufuu akka qaban liigiin dubartootaa naannoo Oromiyaa ibse. Konfaransiin shoora dubartoonni dhimma nageenyaarratti qaban ilaalchisuun aanaalee fi godinaalee Oromiyaatti gaggeeffamaa ture gaggeessummaa liigii dubartootaa naannichaatiin har’a Adaamaa galma abbaa Gadaatti xumurameera. Ittigaafatamtuun liigii dubartootaa naannichaa adde Saamiyaa Abdallaa wayita kana akka jedhanitti, “shoorri dubartoonni nageenyaa fi dhimmoota hawaasummaarratti gumaachan guddaadha.” Keessumaa ‘ka’umsi nageenyaa nama dhuunfaa fi tokkoon tokkoon mana” kan jedhan ittigaafatamtuun kun, dubartoonni ammoo manaa eegalanii shoorri nageenyaaf gumaachan olaanaa waan ta’eef kanuma cimsanii itti fufuu akka qaban hubachiisaniitru. Dubartoonni carraa dhimma biyyaarratti hirmaanaasaanii bal’isanii dhimma nageenyaarratti dhimma nageenyaarratti hojii guddaa hojjechuunsaanii jajjabeessaa fi cimee ittifufuu kan qabudha jedhan aadde Saamiyaan. Waldaan gurmaa’uun hirmaannaa misoomaatiin dandeettiisaanii agarsiisaa akka jiran kaasanii, haala Kanaan dandeettii dinagdee guddisuu akka danda’an himaniiru. Ittigaafatamtuun biiroo dubartootaa fi daa’immanii naannichaa adde Maabraatee Baacaa gamasaaniin, dubartoonni gufuulee nageenyaarratti qabsaa’uun misoomarrattis hirmaatanii wabii nyaataa fi fayyadamummaa dinagdee mirkaneessaa jiru jedhan. Marii nageenyaarrattis tokkummaan biyyaa fi waliigalteen akka cimu dubartoonni shoora olaanaa qaban cimsuu akka qaban eeraniiru. Dubartoonni naannichaa waldaan gurmaa’uun fayyadamummaa dinagdee fi hawaasummaa caalaatti mirkaneessuu akka qaban ibsanii, deeggarsi biiroonsaanii gama Kanaan taasisu cimsee akka itti fufu nirkaneessaniiru.
Beeksisa
ENA
Feb 7, 2023 3669
ENA
Siyaasa
Badhaasaafii beekamtiin kabajaa Ministirri Muummee FDRI Dr.Abiy Ahmad ummata Baaleetiif kennan imaanaa dabalataa ta'uu jiraatoonni godinichaa himan
Feb 26, 2024 213
Guraandhala 18/2016(TOI) -Badhaasaafii beekamtiin kabajaa Ministirri Muummee FDRI Dr.Abiy Ahmad ummata Baaleetiif kennan imaanaa dabalataa ta'uu jiraatoonni godinichaa himan Fardi Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmad Ummata Baaleetiif gumaachan magaalaa Roobeetti har'a simatameera. Fardi jiruufi jireenya uummata Oromoo keessatti iddoo olaanaa kan qabuudha. Keessattuu Fardi Oromoon diina isaa kan ittiin waraanu, gaddaafi gammachuu isaa kan ittiin ibsatuudha. Kanuma bu'ura godhachuun Muummeen ministera FDRI Dr. Abiy Ahmad kennaa ol'aanaa gootaaf kennamu ummata Baaleetiif kennaniiru. Sagantaa simannaa kanarratti argammuun haasa'a kan taasisan Bulchaan Godina Baalee Obbo Abdulhakiim Aliyyii ergaa dabarsaniin Ministirri Muummee kennaa Oromoo biratti iddoo guddaa qabu ummata Baaleef kennuun isaanii kabajaafi ulfina ummatichaaf qaban qabatamaan kan dhugoomseedha jedhaniiru. Ummanni Baalee hojiilee misoomaa fii nageenyaa galmaahan keessatti gumaacha guddaa taasisaa turuu yaaddachiisan. Jijjiiramni imala badhaadhinaa jalqabame akka galma gahuuf kennaan Ministirichaa humna dabalataa ta'uu hubachuun hunduu tumsuu akka qabu dhaaman. Bakka bu'aan Pirezidaantii Mootummaa naannoo Oromiyaa fii Itti gaafatamaan waajjira Pirezidaantii naannichaa Dr. Abdulaziiz Daa'ud gama isaaniitiin wareegamni qabsoo walqixxummaa qabsaahota Baalee kaleessaa firii horatee ilmaan isaanii har'aa beekamtii ol'aanaaaf geessisuu dubbatan. Badhaasni kabajaa ummata Baaleetiif kenname imaanaa dabalataa ta'uu hubachuun carraaqqii biyya ceesisuuf taasifamu keessatti gumaacha isaanii akka bahan dhaamanii jiru. Ummanni Baalees kennaa kabajaa Ministirri Muummee fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo shimallis Abdiisaatiif kennanii jiru. Sagantaa simannaa hiriira deeggarsaatiin kabajame kanarratti bakka bu'oonni Ummata Godinoota Baalee lamaanii fii bulchiinsa magaalaa Roobee argamanii jiru.
Dubartoonni ga’ee nageenya biyyaaf qaban manaa jalqabanii cimsuu akka qaban himame
Feb 26, 2024 38
Guraandhala 18/2016 (TOI) – Dubartoonni shoora nageenya biyyaa gumaachan manaa kaasanii cimsanii itti fufuu akka qaban liigiin dubartootaa naannoo Oromiyaa ibse. Konfaransiin shoora dubartoonni dhimma nageenyaarratti qaban ilaalchisuun aanaalee fi godinaalee Oromiyaatti gaggeeffamaa ture gaggeessummaa liigii dubartootaa naannichaatiin har’a Adaamaa galma abbaa Gadaatti xumurameera. Ittigaafatamtuun liigii dubartootaa naannichaa adde Saamiyaa Abdallaa wayita kana akka jedhanitti, “shoorri dubartoonni nageenyaa fi dhimmoota hawaasummaarratti gumaachan guddaadha.” Keessumaa ‘ka’umsi nageenyaa nama dhuunfaa fi tokkoon tokkoon mana” kan jedhan ittigaafatamtuun kun, dubartoonni ammoo manaa eegalanii shoorri nageenyaaf gumaachan olaanaa waan ta’eef kanuma cimsanii itti fufuu akka qaban hubachiisaniitru. Dubartoonni carraa dhimma biyyaarratti hirmaanaasaanii bal’isanii dhimma nageenyaarratti dhimma nageenyaarratti hojii guddaa hojjechuunsaanii jajjabeessaa fi cimee ittifufuu kan qabudha jedhan aadde Saamiyaan. Waldaan gurmaa’uun hirmaannaa misoomaatiin dandeettiisaanii agarsiisaa akka jiran kaasanii, haala Kanaan dandeettii dinagdee guddisuu akka danda’an himaniiru. Ittigaafatamtuun biiroo dubartootaa fi daa’immanii naannichaa adde Maabraatee Baacaa gamasaaniin, dubartoonni gufuulee nageenyaarratti qabsaa’uun misoomarrattis hirmaatanii wabii nyaataa fi fayyadamummaa dinagdee mirkaneessaa jiru jedhan. Marii nageenyaarrattis tokkummaan biyyaa fi waliigalteen akka cimu dubartoonni shoora olaanaa qaban cimsuu akka qaban eeraniiru. Dubartoonni naannichaa waldaan gurmaa’uun fayyadamummaa dinagdee fi hawaasummaa caalaatti mirkaneessuu akka qaban ibsanii, deeggarsi biiroonsaanii gama Kanaan taasisu cimsee akka itti fufu nirkaneessaniiru.
Gaaffiin Itiyoophiyaa ulaa galaanaa fayyadama waloo kan mirkaneessuu fi fedhii waliin misoomuu kan milkeessudha
Feb 26, 2024 64
Guraandhala 18/2016 (TOI)-Gaaffiin ulaa galaanaa Itiyoophiyaa naannawichatti fayyadamni waloo akka mirkanaa’uu fi biyyoota qaxanichaa waliin fedhii waliin misoomuu kan milkeessudha jedhan hayyoonni. Itiyoophiyaan ulaa galaanaa argachuunshee naannawichatti fayyadama waloo mirkaneessuun gamatti fedhii biyyoota qaxanichaa waliin misoomuu dhugoomsuuf kan dandeessisu ta’uu hayyoonni Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo TOI’n haasofsiise ibsan. Yuunivarsiitichatti barsiisaa fi qorataan kutaa barnootaa seenaa fi bulchiinsa hambaa doktar Abashaa Shirkooakka ibsanitti, dhimmi ulaa galaanaa argachuu Itiyoophiyaa fedhii biyyoota qaxanichaa waliin misoomuu dhugoomsuun fayyadama waloo mirkaneessuudha. "Imaammanni dhimma alaa biyya keenyaa biyyoota ollaa walii misoomuu fi guddachuu kan jajjabeessu ta’uu dubbatanii, hundi keenya dhimmicharratti ejjennoo waloo qabachuun dhaloota dhufuuf bu’ura kaa’uu qabna“ jedhan. ''Seenaan kan agarsiisu baroota dheeraaf biyya ulaa galaanaa fayyadamaa turre waan ta’eef ulaa galaanaa argachuuf mirga seenaa qabna” kan jedhan hayyuun kun, ulaa galaanaa argachuun faayidaa dinagdee hedduu akka qabu ibsaniiru. "Gaaffiin ulaa galaanaa argachuu Itiyoophiyaa seenaarraa, dinagdee fi guddina ummataa akkasumas akkaataa haala naannootiin sirrii ta’uu hubachuu barbaachisa” jedhan. Yuunivarsiitichatti barsiisaan kutaa barnootaa seenaa fi hambaa fi gargaaraa piroofeesaraa digirii jalqabaa obbo Isheetuu Tasfaayee gamasaaniin, gaaffiin ulaa galaanaa Itiyoophiyaaf dhimma jiraachuuti jedhan. "Itiyoophiyaan qaroomina durii addunyaaf kan gumaachite, teessoo gamtaa Afriikaa akkasumas addunyaarraa teessoo dippilomaasii sadaffaa waan taateef faayidaa biyyaalessaaa dhabuunshee sirrii miti” jedhan. Addunyaarraa biyyoonni 44 buufata dhabanis ummata miiliyoona 120 kan qabdu Itiyoophiyaa qofa akka ta’e gaaffiin ulaa galaanaa argachuu sirrii ta’uu mirkaneessa jedhaniiru.
Siyaasa
Badhaasaafii beekamtiin kabajaa Ministirri Muummee FDRI Dr.Abiy Ahmad ummata Baaleetiif kennan imaanaa dabalataa ta'uu jiraatoonni godinichaa himan
Feb 26, 2024 213
Guraandhala 18/2016(TOI) -Badhaasaafii beekamtiin kabajaa Ministirri Muummee FDRI Dr.Abiy Ahmad ummata Baaleetiif kennan imaanaa dabalataa ta'uu jiraatoonni godinichaa himan Fardi Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmad Ummata Baaleetiif gumaachan magaalaa Roobeetti har'a simatameera. Fardi jiruufi jireenya uummata Oromoo keessatti iddoo olaanaa kan qabuudha. Keessattuu Fardi Oromoon diina isaa kan ittiin waraanu, gaddaafi gammachuu isaa kan ittiin ibsatuudha. Kanuma bu'ura godhachuun Muummeen ministera FDRI Dr. Abiy Ahmad kennaa ol'aanaa gootaaf kennamu ummata Baaleetiif kennaniiru. Sagantaa simannaa kanarratti argammuun haasa'a kan taasisan Bulchaan Godina Baalee Obbo Abdulhakiim Aliyyii ergaa dabarsaniin Ministirri Muummee kennaa Oromoo biratti iddoo guddaa qabu ummata Baaleef kennuun isaanii kabajaafi ulfina ummatichaaf qaban qabatamaan kan dhugoomseedha jedhaniiru. Ummanni Baalee hojiilee misoomaa fii nageenyaa galmaahan keessatti gumaacha guddaa taasisaa turuu yaaddachiisan. Jijjiiramni imala badhaadhinaa jalqabame akka galma gahuuf kennaan Ministirichaa humna dabalataa ta'uu hubachuun hunduu tumsuu akka qabu dhaaman. Bakka bu'aan Pirezidaantii Mootummaa naannoo Oromiyaa fii Itti gaafatamaan waajjira Pirezidaantii naannichaa Dr. Abdulaziiz Daa'ud gama isaaniitiin wareegamni qabsoo walqixxummaa qabsaahota Baalee kaleessaa firii horatee ilmaan isaanii har'aa beekamtii ol'aanaaaf geessisuu dubbatan. Badhaasni kabajaa ummata Baaleetiif kenname imaanaa dabalataa ta'uu hubachuun carraaqqii biyya ceesisuuf taasifamu keessatti gumaacha isaanii akka bahan dhaamanii jiru. Ummanni Baalees kennaa kabajaa Ministirri Muummee fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo shimallis Abdiisaatiif kennanii jiru. Sagantaa simannaa hiriira deeggarsaatiin kabajame kanarratti bakka bu'oonni Ummata Godinoota Baalee lamaanii fii bulchiinsa magaalaa Roobee argamanii jiru.
Dubartoonni ga’ee nageenya biyyaaf qaban manaa jalqabanii cimsuu akka qaban himame
Feb 26, 2024 38
Guraandhala 18/2016 (TOI) – Dubartoonni shoora nageenya biyyaa gumaachan manaa kaasanii cimsanii itti fufuu akka qaban liigiin dubartootaa naannoo Oromiyaa ibse. Konfaransiin shoora dubartoonni dhimma nageenyaarratti qaban ilaalchisuun aanaalee fi godinaalee Oromiyaatti gaggeeffamaa ture gaggeessummaa liigii dubartootaa naannichaatiin har’a Adaamaa galma abbaa Gadaatti xumurameera. Ittigaafatamtuun liigii dubartootaa naannichaa adde Saamiyaa Abdallaa wayita kana akka jedhanitti, “shoorri dubartoonni nageenyaa fi dhimmoota hawaasummaarratti gumaachan guddaadha.” Keessumaa ‘ka’umsi nageenyaa nama dhuunfaa fi tokkoon tokkoon mana” kan jedhan ittigaafatamtuun kun, dubartoonni ammoo manaa eegalanii shoorri nageenyaaf gumaachan olaanaa waan ta’eef kanuma cimsanii itti fufuu akka qaban hubachiisaniitru. Dubartoonni carraa dhimma biyyaarratti hirmaanaasaanii bal’isanii dhimma nageenyaarratti dhimma nageenyaarratti hojii guddaa hojjechuunsaanii jajjabeessaa fi cimee ittifufuu kan qabudha jedhan aadde Saamiyaan. Waldaan gurmaa’uun hirmaannaa misoomaatiin dandeettiisaanii agarsiisaa akka jiran kaasanii, haala Kanaan dandeettii dinagdee guddisuu akka danda’an himaniiru. Ittigaafatamtuun biiroo dubartootaa fi daa’immanii naannichaa adde Maabraatee Baacaa gamasaaniin, dubartoonni gufuulee nageenyaarratti qabsaa’uun misoomarrattis hirmaatanii wabii nyaataa fi fayyadamummaa dinagdee mirkaneessaa jiru jedhan. Marii nageenyaarrattis tokkummaan biyyaa fi waliigalteen akka cimu dubartoonni shoora olaanaa qaban cimsuu akka qaban eeraniiru. Dubartoonni naannichaa waldaan gurmaa’uun fayyadamummaa dinagdee fi hawaasummaa caalaatti mirkaneessuu akka qaban ibsanii, deeggarsi biiroonsaanii gama Kanaan taasisu cimsee akka itti fufu nirkaneessaniiru.
Gaaffiin Itiyoophiyaa ulaa galaanaa fayyadama waloo kan mirkaneessuu fi fedhii waliin misoomuu kan milkeessudha
Feb 26, 2024 64
Guraandhala 18/2016 (TOI)-Gaaffiin ulaa galaanaa Itiyoophiyaa naannawichatti fayyadamni waloo akka mirkanaa’uu fi biyyoota qaxanichaa waliin fedhii waliin misoomuu kan milkeessudha jedhan hayyoonni. Itiyoophiyaan ulaa galaanaa argachuunshee naannawichatti fayyadama waloo mirkaneessuun gamatti fedhii biyyoota qaxanichaa waliin misoomuu dhugoomsuuf kan dandeessisu ta’uu hayyoonni Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo TOI’n haasofsiise ibsan. Yuunivarsiitichatti barsiisaa fi qorataan kutaa barnootaa seenaa fi bulchiinsa hambaa doktar Abashaa Shirkooakka ibsanitti, dhimmi ulaa galaanaa argachuu Itiyoophiyaa fedhii biyyoota qaxanichaa waliin misoomuu dhugoomsuun fayyadama waloo mirkaneessuudha. "Imaammanni dhimma alaa biyya keenyaa biyyoota ollaa walii misoomuu fi guddachuu kan jajjabeessu ta’uu dubbatanii, hundi keenya dhimmicharratti ejjennoo waloo qabachuun dhaloota dhufuuf bu’ura kaa’uu qabna“ jedhan. ''Seenaan kan agarsiisu baroota dheeraaf biyya ulaa galaanaa fayyadamaa turre waan ta’eef ulaa galaanaa argachuuf mirga seenaa qabna” kan jedhan hayyuun kun, ulaa galaanaa argachuun faayidaa dinagdee hedduu akka qabu ibsaniiru. "Gaaffiin ulaa galaanaa argachuu Itiyoophiyaa seenaarraa, dinagdee fi guddina ummataa akkasumas akkaataa haala naannootiin sirrii ta’uu hubachuu barbaachisa” jedhan. Yuunivarsiitichatti barsiisaan kutaa barnootaa seenaa fi hambaa fi gargaaraa piroofeesaraa digirii jalqabaa obbo Isheetuu Tasfaayee gamasaaniin, gaaffiin ulaa galaanaa Itiyoophiyaaf dhimma jiraachuuti jedhan. "Itiyoophiyaan qaroomina durii addunyaaf kan gumaachite, teessoo gamtaa Afriikaa akkasumas addunyaarraa teessoo dippilomaasii sadaffaa waan taateef faayidaa biyyaalessaaa dhabuunshee sirrii miti” jedhan. Addunyaarraa biyyoonni 44 buufata dhabanis ummata miiliyoona 120 kan qabdu Itiyoophiyaa qofa akka ta’e gaaffiin ulaa galaanaa argachuu sirrii ta’uu mirkaneessa jedhaniiru.
Hawaasummaa
Magaalaa Finfinneetti barattoonni kutaa 6ffaa fi 8ffaa qormaata guutuu magaalaaf akka qophaa’an taasifamaa jira
Feb 23, 2024 501
Guraandhala 15/2016(TOI)- Biiroon barnootaa Magaalaa Finfinnee barattoonni kutaa 6ffaa fi 8ffaa qormaata guutuu magaalaaf akka qophaa’an xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru ibse. Itti gaafatamaan biirichaa doktar Zalaalam Mulaatuu, kallattii ministeerri barnootaa kennurratti hundaa’uun qormaanni kutaa 6ffaa fi 8ffaa guutuu magaalaa Jalqaba baatii Waxabajjii dhufuutti akka kennamu dubbataniiru. Haala Kanaan bara kana Finfinneetti barattoonni kutaa 6ffaa kuma 86 fi 691 akkasumas batattoonni kutaa 8ffaa kuma 88 fi 28 qormaata guutuu magaalaa niqoramu jedhamee akka eegamu dubbataniiru. Barattoonni beekumsa akka horatanii fi qormaata Kanaan qabxii gaarii akka galmeessisan dandeettiisaanii cimsuuf hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Bara darbe sirni barnootaa wayita jijjiiramu qophii fi maxxansa kitaabaarratti harkifannaan akka ture yaadachiisanii, rakkoon kun barana furamuusaa ibsaniiru. Barnoota idileen cinaatti dandeettii barattootaa gabbisuuf Sanbataa fi Dilbata akkasumas sa’aatii barnootaan alatti barumsi kennamaafii akka jirueeraniiru. Dabalataanis qormaatota moodalaa qorumsaaf deeggaran qopheessuun hojjechaa akka jiran dubbataniiru. Barattoonni qormaatichaaf ga’oomaa akka ta’an xiinsammuun qopheessuu fi walirraa hojjechuu bilisa akka ta’an hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Naamusaa fi qabxiin barattootaa akka fooyya’u maatiin qooda olaanaa akka qabaatan eeranii, mana barnootaatti erguun alatti wantoota barnootaan walqabataniin akka dabarsan deeggaruu qabu jedhan. Yeroosaanii bilbilaa fi teeknooloojii biraarratti dabarsan akka hir’atuu fi barnootarratti akka xiyyeeffatan ittigaafatamasaanii akka bahan gaafataniiru.
Diinagdee
Naannichaatti tajaajilli ekisteenshinii oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf kennamu ogummaa fi beekumsaan akka deeggaramu taasisuuf hojjetamaa jira.
Feb 26, 2024 190
Guraandhala 18/2016 (TOI) - Naannoo Oromiyaatti tajaajilli ekisteenshinii oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf kennamu ogummaa fi beekumsaan akka deeggaramu taasisuuf hojjetamaa jira. Dhimma kanarratti walatajjiin qophii duula qonna Arfaasaa fi gannaa naannichaa irratti xiyyeeffate magaalaa Adaamaatti geggeeffameera. Walatajjiin duula hubannoo uumuu kun godinalee Oromiyaa 21 kan hammatu fi marsaa lamaan guyyoota 10f kan geggeeffamidha jedhameera. Waltajjii har'a eegale kanarratti ogeeyyiin qonnaa sadarkaa sadarkaan jiran 2,600 ol godinaalee 11 irraa, bakka bu'oonni hoggansa seektarichaa fi wiirtuuwwan qorannoo qonnaa hirmaataniiru. Waltajjii kanarratti itti aanaan hogganaa Biiroo Qonna Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaa paakeejii omishaafi oomishtummaa guddisuuf gargaaran ogummaadhaan bulchuun yeroon itti caalaatti barbaachisu ammadha jedhaniiru. Kaayyoon waltajjii kanaa tajaajila ekisteenshinii oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf kennamu ogummaa fi beekumsaan kan deeggarame taasisuuf hubannoo uumuudha jedhaniiru. Keessattuu, qaqqabummaan makaanaayizeeshinii qonnaa fi tajaajila, itti fayyadama qabeenyaafi teeknooloojii oomisha guddisan, hojiin misooma qonnaa yeroo gannaa fi jallisiin hojjetaman hubannoo fi beekumsarratti hundaa'uu qabu jedhaniiru. Oomisha waqtii gannaa fi arfaasaa dhufu kanarratti tajaajila ekisteenshinii qonnaa guutuu ta'ee ogummaa fi beekumsarratti hundaa'uun kennuuf waljaiin kun qophaa'uu himaniiru.    
Dargaggoota naannoo Oromiyaatti gurmaa’anii hojiitti galaniif walitti hidhamiinsa gabaa birrii biiliyoona 14 ol uumameera
Feb 23, 2024 502
Guraandhala 15/2016(TOI) Baatiiwwan toorban darban dargaggootaa naannoo Oromiyaatti waldaan gurmaa’anii hojiitti galanii fi intarpiraayizootaaf walitti hidhamiinsi gabaa birrii biiliyoona 14 ol uumamuusaa biiroon carraa hojii uumuu fi dandeettii ibse. Naannichatti lafti qonnaa heektaara kuma 87 ol dargaggoota hojii hinqabneef kennamuun ibsameera. Itti aanaan ittigaafatamaa biiroo carraa hojii uumuu fi dandeettii naannichaa bbo Kaasaahuun Golgaa TOI’f akka ibsanitti, bara bajatichaatti dargaggoota miiliyoona 2 tuqaa 5’f carraa hojii uumuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Baatii toorban darbe dargaggoota miiliyoona 1 tuqaa 5’f carraan hojii dhaabbataa uumameera. Kunis qonnaa, tajaajila, misooma albuudaa, kanniisa horsiisuu, horsiisa beelladaa, horsiisa lukkuu, maanuufaakchariingii fi industirii godoo carraa uumame ta’uu ibsanii, dameen qonnaa qooda olaanaa qaba jedhan. Carraa hojii uumameen kanneen hojiitti galaniif walitti hidhamiinsi gabaa birrii biiliyoona 14 ol akka uumameef eeraniiru. Karoora waggaa milkeessuuf baatii hafanitti lammiilee miiliyoona tokko ta’an hojiitti galchuuf tumsi taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Bakka bu’aan waajjira kilaastaraa misooma baadiyyaa naannichaa obbo Daanyee Mokonnin gamasaaniin, misoomni midhaanii fi bunaa, kanniisa horsiisuu, horsiisa loonii fi lukkuu, eegumsii fi kunuunsi naannoo fi kkf dameelee misooma kilaastara baadiyyaa jalatti carraan hojii itti uumamu keessaa ta’uu ibsaniiru. Ladti hojii qonnaa fi horsiisaa beelladaan oolu heektaarri kuma 87 ol dargaggoota hojiitti galaniif kennamuusaa eeranii, gaagurri kanniisaa ammayyaa fayyadamtootaaf raabsamaa akka jiru himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira kilaastara magaalaa naannichaa obbo Mulugeetaa Gabrahiwoot gamasaaniin, magalootatti wabii nyaataa mirkaneesuuf, dandeettii gabbisuu fi intarpiraayizoota
Viidiyoo
Saayinsii fi teeknooloojii
Sirni teessoo dijitaalaa magaalaa Bishooftuutti hojeeffame
Feb 22, 2024 71
Guraandhala 14/2016(TOI)-Sirni teessoo dijitaalaa saayinsii ispeesiitiyoophiyaa fiinistiitiyuutii Ji’-spaashaaliin hojjetame har’a magaalaa Bishooftuutti eebbifamee hojii jlqabeera. Ministirri innoveeshinii fi teeknooloojii doktar Ballaxaa Mollaa dabalatee daarektarri olaanaa inistiitiyuutii saayinsii speesii fi ji’oo–spaashaalii Abdiisaa Yilmaa, kantiibaan magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaa, keessummoonni afeeramansagantaa jalqabsiisaa kanarratti argamaniiru. Sirni teessoo dijitaalaa har’a eebbifamee jalqabame dhaabbilee fi manneen jireenyaa magaalattiitti argaman eessatti akka argaman beekuuf akka gargaaru eerameera. Bulchiinsa lafaa fi odeeffannoowwan magaalattii biroo ammayyeessuuf akka dandeessisuu fi walitti dhufeenya dhaabbilee tajaajila kennanii fi tajaajilamtootaa mijataa akka taasisu akka ta’e himameera. Sirni teessoo dijitaalaa tajaajiloota bulchiinsaa, dinagdee fi hawaasummaa karaa si’ataa ta’een hunda biraan gahuuf kan dandeessisudha jedhan. Sochii jiraattonni iddoorraa iddootti taasisdan hir’isuuf, si’ataa gochuu fi bittaa fi gurgurtaa elektirooniksii dhugoomsuuf qooda olaanaa akka gumaachu eerameera. Sirni kun kenniinsa tajaajilaa magaalotaa si’achiisuu dabalatee sochii hawaasummaa fi dinagdee ammayyeessuuf akka gargaaru ibsameera. Ijaarsa sirna dinagdee dijitaalaa qulqullinaa fi si’aayina barbaachisuun hojeessuuf akka dandeessisus beekamera. Walumaa gala nageenya waa hundaa lammiilee eeguun guddina hawaasummaa fi dinagdee biyya tokkoof gumaacha guddaa akka qabaatu ibsameera.
Yunivarsiitiin Madda Walaabuu Simpooziyeemii biyyoolessaa oomishtummaa Qamadii fooyyessuu irratti xiyyeeffate qopheesse.
Feb 19, 2024 67
Guraandhala 11/2016(TOI) - Simpooziyeemiin biyyoolessaa oomishtummaa qamadii fooyyessuu irratti xiyyeeffate qopheessummaa Yunivarsiitii Madda Walaabuutiin gaggeeffamaa jira. Yuunivarsiitichi hojii baruufi barsiisuun alatti damee qonnaa, eegumsa qabeenya uumamaa, fayyaa fi misooma turizimii irratti qorannoo bal’aa gaggeessaa jiraachuu beeksise. Pireezdaantiin Yunivarsiitii Madda Walaabuu Doktar Ahimad Kaliil, yuunivarsiitichi baruu fi barsiisuun cinaatti rakkoo hawaasichaa irratti hundaa’uun qorannoo gaggeessaa jiraachuu himan. Keessattuu qonna, kunuunsa qabeenya uumamaa, fayyaa fi misooma tuurizimii irratti hojiiwwan qorannoo bal'aa kan gaggeessu ta’uus ibsaniiru. Waggoota lamaan darbanitti oomishtummaa qamadii guddisuuf qonnaan bultoota godina Baalee lamaanii fi Arsii Lixaatiif deeggarsa sanyii filatamaa fi galteewwan qonnaa biroo taasisaa turuu akka fakkenyaatti hojii Yuunivastichaa keessaa eeraniiru. Itti aanaan Pireezidaantii Dhimma Akaadaamii fi Qorannoo Yuunivarsiitichaa Doktar Bazzaabbih Wandimmuu gama isaaniin akka jedhanitti, simpooziyeemii kana irratti qorattoonni fi qooda fudhattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo fi dhaabbilee qorannoo biyyattii adda addaa irraa affeeraman bu’aawwan qorannoo 12 ol ni dhiyeessu jedhaniiru. Simpooziyeemiin kun gama qorannoo Qamadii irratti qormaataa fi filannoowwan jiran adda baasuuf carraa kan uumu ta’uus eeran. Hirmaattonni simpooziyeemichaa yaada kennaniin, waltajjiin marii hayyoota walitti fide kun hudhaalee oomishaafi oomishtummaa mudachaa jiran adda baasuun fala kaa’uuf kan tumsu waan ta'eef yunivarsitichi sagantaa kana qopheessuu isaatti galateeffataniiru. Waltajjii guyyoota lamaaf gaggeeffamu kanarratti qorattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaa fi dhaabbilee qorannoo qonnaa biroo irraa affeeraman, abbootii gadaa fi haadholiin Siinqee hirmaachaa jiru.
Ji'oota jahaan daraban haleellaa saayibarii raawwatame keessaa %98.56 qolatameera
Jan 31, 2024 231
Amajjii 22/2016 (TOI) - Ji'oota jahaan daraban haleellaa saayibarii 4623 raawwatame keessaa %98.56 qolatamuu Bulchiinsi Nageenya Odeeffannoo (INSA) beeksiseera. Hojii kanaanis birrii biliyoona 10.5 badiirraa baraaruun danda'amuu beeksiseera. Bulchiinsi Nageenya Odeeffannoo (INSA) raawwii hojii 2016 kan ji’oota jahan darbanii ilaalchisuun miidiyaaleef kenneera. Ibsa kana kan kennan Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Biyyaalessaa obbo Solomoon Sookaa ji’oota jahan darban gama haleellaa saayibarii qolachuutiin hojiiwwan dinqisiisoon hojjetamuu ibsaniiru. Haaluma bara bajataa kana ji’oota jahan darban yaaliin haleellaa saayibarii kuma 4 fi 623 taasifamuu ibsaniiru. Yaalii haleellaa kuma 4 fi 493 raawwataman keessaa dhibbeentaan 98.56 qolatamuus himaniiru. Yaaliin haleellaa raawwatame; yaalii bu’uuraalee misoomaa jeequu, hojii tajaajilaa fi galii jeequu, daataa hatuu fi balleesuu, mala kaffaltii sobaa fayyadamuun burjaajesuu yaaluufa ta'uu himaniiru. Dhaabbilee haleellaa saayibarii kanaan xiyyeeffataman keessaa Baankotaa,dhaabbileen faayinaansii, miidiyaalee fi dhaabbileen mootummaa kan adda dureen eeraman ta'uu himaniiru. Gosoota haleellaa saayibarii raawwataman keessaa haleellaa marsariitii, malware, sakatta’iinsa bu’uuraalee misoomaa fi bu’uuraalee misoomaa addaan kutuuu ta'uu himaniiru. Obbo Solomoon Sookaa ibsa isaaniin; ji’oota jahan darban qorannoon saaxilamummaa nageenya saayibarii dhaabbilee 149 irratti gaggeeffamuu eeraniiru. Akkasumas gosoota teeknooloojii kuma 2 fi 999 bulchiinsi karaa to’annoo teeknooloojii odeeffannoo fi komunikeeshinii gara biyyaatti galchuuf hayyama gaafate keessaa 338 yaaddoo nageenyaatiin gara biyyaatti akka hin seenne dhorkamuu eeraniiru.
Ispoortii
Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Hojiileen misooma fi eegumsa qabenya uumamaa naannoo Oromiyaatti jijjiirama idaniiru- Biiroo qonnaa
Feb 21, 2024 56
Guraandhala 13/2016 (TOI) - Hojiileen misooma fi eegumsa qabenya uumamaa naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannaan hojjetamuusaatiin fayyadama dinagdee ummataa mirkaneessaa dhufuusaa ittigaafatamaan waajjira qonnaa naannichaa obbo Geetuu Gammachuu dubbatan. Ittigaafatamaan waajjira qonnaa naannichaa obbo Geetuu Gammachuu hojiilee misooma sululaa godina Harargee Bahaa aanaa Guraawwaatti hojjetamaa jiran ilaalaniiru. Obbo Geetuun ayita kanatti akka jedhanitti, hojiileen misooma sulula naannichaa bal’ina lafaa fi baay’ina ummata hirmaatuun wggaa wggaatti guddachaa dhufeera. Ummanni wayitii bodaa lafa qullaatti hafe misoomsuun oomishaa fi oomishtummaan dabalaa dhufeera, itti fayyadamnisaas guddachaa dhufuu ibsaniiru. Dargaggoonni sululoota misoomanirratti carraa hojii argachuun misooma dammaa, kuduraa fi muduraa misoomsuu, loon gabbisuu fi hojiilee birootiin fayyadamaa ta’uusaanii himaniiru. Wayitii bonaa baranaatiin naannichatti hojiin egumsa biyyoo fi bishaanii kiiloomeetira miiliyoona 1 tuqaa 2f gargaaran hojiileen hidhaa fi istiraakcharii hojjetamaa akka jiran obbo Geetuun eeraniiru, amma ammaattis kiiloomeetirri kuma 500 ol raawwatamuu dubbataniiru. Ministeera qonnaatti gaggeessaa hojii raawwachiisaan ittifayyadama eegumsaa fi kunuunsaqabeenya uumamaa obbo Faanosee Mokonnin akka jedhanitti, mootummaan naannichaa boqonnqq qophiirraa amma hojmaataatti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Hojiileen eegumsa biyyoo fi bishaanii godina Harargee Bahaa aanaa Guraawwaatti hojjetaman xiyyeeffannoo kennmee kan agarsiisu ta’uu dubbataniiru. Bara kana Godinichatti gandoota godinichaa 583 keessatti sululoonni 477 misooma jiru jedhan bulchaan itti aanaa goinichaa obbo Ayyaaloo Takkalaa. Hojiileen misooma sululaa waggoota darban godinichatti hojjetaman misooma naannichaa fi bishaan lafa keessaf gumaacha taasisuusaa ibsaniiru. Jiraataan aanaa Guraawwaa ganda Laaftoo Sommooloo obbo Lewaadiin Shariif akka jedhanitti, hojii Kanaan madden bishaanii deebi’uusaaniitiin oomishnii fi oomishtummaansaanii guddateera. Baranas hojii kana cimsanii hojii qindoominaa hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Bakka bu’oonni ministeera qonnaa, ittigaafatamaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu fi miseensonni hooggansaa biirichaa addaddaa, hooggantoonni godinaa fi aanaa misooma sululaa aanaa Guraawwaa gaara Alqaasilirratti hojjetame daawwataniiru
Baay’inaan Kan Dubbifaman
Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu kennaniifi ragaa kennaan itti fayyadamuu danda'an ifa godhe.
Mar 3, 2023 4179
Guraandhala 24/2015(TOI) - Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa guyyaa har'aa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu ittiin kennaniifi ragaa ittiin eeraan fayyadamuu danda'an 'Public Feedback System' jedhamu ifa godhe. Komishinichi Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo waliin ta’uun Appilikeeshinii kana akka hojjete eerameera. Appichi afaanota biyya keessaa shaniin tajaajila kan kennu ta'uun himaeera. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa Dooktar Saamu’eel Urqatoo akka jedhanitti, komishinichi hojiiwwan jijjiramaa hojjechaa jiru milkeesuuf teeknooloojiiwwan fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Appilikeeshinichi hojii kan ariifachiisuufi haleellaa fi sodaachisaa ragaa eertootaa fi odeeffannoo kennitootarra gahu kan ittisu ta'uu himaniiru. Kana hordofuun hawaasni karaa appilikeshinii 'Public Feedback System'' yaada kennuudhaan itti gaafatamummaa biyyaalessaa isaa ba'uu qabu gaafataniiru. Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Obbo Solomoon Sookaa akka jedhanitti, appilikeeshinii kana haleellaa saayibarii eegumsii cimaan kan taasifamuuf ta'uu himaniiru. Waajjira Ministira Muummeetti deetaan dhimmoota Kaabinee obbo Tasfaayee Dhaabaa akka jedhanitti, malaammaltummaa ittisuuf dhaabbanni tokko qofaan hojjetee milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf lammileen hunduu miira itti gaafatamummaa qabuun malaan maltummaa ittisuuf hirmaachuu qabu jedhaniiru.
Gabaasa addaa
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015