Angafoota Oduu
Hanni bu'uuraalee humna Elektirikiirratti raawwata baasii guddaa fi addaan cicituutu humna ektirikii geesisaa jira
Mar 20, 2023 7
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Hanni bu’uuraalee misooma humna Elektirikiirratti raawwatamu mootummaa baasii guddaaf saaxiluu qofa osoo hin taane kenniinsa tajaajilaa irratti humni ibsaa akka addaan ciccituu taasisaa jiraachuu Abbaan Taayitaa Humna Elektirikii Itoophiyaa beeksise. Daarektarri Kominikeeshinii Humna Elektirikii Itoophiyaa obbo Mogoos Mokonniin hojiiwwan misoomaa fi qormaata damicharratti mudachaa jiru ilaalchisuun TOI waliin turtii taasisaniiru. Obbo Mogoos akka himanitti mootummaan damicharratti hojiiwwan misoomaa heddu hojjechaa jira. Ta'us hanni bu'uuraalee misoomaa humna Elektirikiirrattti raawwatamu damichaaf qormaata guddaa ta'aa jira jedhaniiru. Hanni bu'uuraalee Misoomaa humna Elektirikiirratti naannolee biyyatti bakka adda addatti keessattuu sarara dabarsoo humna Elektirikiirratti raawwatamaa jiru adeemsa humna elektirikii hawaasa biraan gahuu gufachiisaa jira jedhaniiru. Sababa yakka hannaa kanaan bara darbe qofa sarara dabarsoo humna ibsaa saamame suphuudhaaf Birriin miiliyoona 100 ol baasii ta'uu obbo Mogos himaniiru. Hanni bu’uuraalee misooma humana elektirikiirratti raawwatamaa jiru mootummaa baasii guddaaf saaxiluu qofaa osoo hin taane kenniinsa tajaajilaa irrattis rakkoo addaan ciccituu elektirikii uumaa jira jedhaniiru. Kanaaf maallaqni sarara humna elekirikii haaraa diriirsuuf ooluu qabu suphaadhaaf ooluun misooma damichaarratti rakkoo uumaa jira jedhaniiru. Hawaasni hanna bu’uuraalee misoomaa Elektirikiirratti raawwatamu ittisuuf gahee isaa akka ba’u gaafataniiru.
Biyyoonni Afriikaa milkaa’ina ida’amuu zooniif walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa si’achiisuu qabu-Komishinii dinagdee Afriikaa
Mar 20, 2023 10
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Biyyoonni Afriikaa milkaa’ina ida’amuu zooniif walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa si’achiisuu akka qaban Komishinii dinagdee Afriikaatti daarektarri ida’amuu zoonii fi damee daldalaa Steefen Kaariingii ibsan. Hojiirra oolmaa zoonii daldala bilisaa Afriikaa mijeessuun cimina gamtoomina zooniif murteessaa ta’uu eeraniiru. Komishinii dinagdee Afriikaatti daarektarri ida’ama zoonii fi damee daldalaa Stiifen Kaariingii, turtii TOI waliin taasisaniin waliigaltee zoonii daldala bilisaa Itiyoophiyaa dabalatee friikaatti walitti hidhiinsi daldalaa fi gabaa cimaa akka jiru ibsaniiru. Waljijjiirraa ida’amuu zoonii, walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa, hariiroo ummataa fi hawaasummaa dabalatee dameelee hedduu akka qabu eeraniiru. Afriikaatti ida’amni zoonii biyyootaa dameelee addaddaatiin gudina boqonnaa addaddaa agarsiisaa dhufuusaa kaasaniiru. Kanaaf carraa zooniin daldala bilisaa uumeen biyyoonni Afriikaa walitti hidhiinsa bu’ura misoomaatiif xiyyeeffannoo kennuun ida’amuu zoonii si’achiisuun fayyadama waloo gamtaadhaan guddisuu qabu jedhaniiru. Akkaataa waliigaltee zoonii daldala bilisaatiin waljijjiirraan meeshaalee fi tajaajilootaa walitti hidhiinsa bu’ura misoomaatii fi ida’amuu zooniin ala milkaa’uu hindanda’u jedhaniiru. Kanaaf waljijjiirraa daldalaa fi gabaa zoonichatti taasifamu faayidaan amma barbaadamu argamuu akka hindandeenye dubbataniiru. Ida’amuu Ardii si’achiisuun misooma Afriikaaf murteessaa waan ta’eef hojiirra oolmaa waliigaltee zoonii daldala bilisaa Afriikaa saffisiisuun nibarbaachisa jedhaniiru. Weerarri kooviid-19 fi lolli Ruusiyaa Yuukireen Biyyoonni Afriikaa qabeenyota biyya keessaa fi idil addunyaa bu’uura misoomaa diriirsuuf akka hinoolchine akka taasise eeraniir. Kanaaf ida’amuu ardii fi gamtoomina cimsuuf walitti hidhiinsa bu’ura misoomaaf xiyyeeffannoon hojjechuun amma jedhaniiru. Biyyoonni Afriikaa milkaa’ina ida’amuu zooniif walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa saffisiisuu qabu jedhan daarektarri ida’amuu zoonii fidamee daldalaa Stiifen Kaariingii. Geejjibni qilleensaa Afriikaa tokko Afriikaa walitti hidhuuf humna olaanaa akka qabu eeraniiru. Kanaaf mootummoonni Afriikaa daandiiwwan qilleensaa Afriikaa biyyoota hundatti buufattoonni Xiyyaaraa daandii geejjibaa tokko jalatti akka ijaaraman eeyyamuun namoonni, shaqaxnii fi tajaajiloonni biyya tokkorraa gara biyya biraatti deddeebii taasifamu akka si’achiisan eyyamuu qabu jedhaniiru. Waliigaltee sochii bilisaa Afriikaa biyyoonni hundi raggaasisanii hojiirra oolchuu akka qaban hubachiisaniiru. Biyyoonni muraasni Afriikaatti viizaa malee deddeebi’uu kan eyyaman akka jiran kan kaasan daarektarichi, biyyoonni 25 viizaa bakka gahumsaa kennaa kan jiran yoo ta’u, muraasni ammoo tajaajila viizaa elektirooniiksii kennuu jalqabuunsaanii kan nama jajjabeessudha jedhaniiru.
Qabeenya Afriikaa misoomsuun lammiishee hiyyuma jalaa baasuuf gamtoominaa waloo fi yaalii hundakeenyaa gaafata- Ministira maallaqaa obbo Ahimad Shidee
Mar 20, 2023 13
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Qabeenya Afriikaa misoomsuun lammiishee rakkinaa fi hiyyuma jalaa baasuuf gamtoominaa waloo fi yaalii hundakeenyaa gaafata jedhan ministirri maallaqaa RDFI obbo Ahimad Shidee. Eeggataan barreessaa muummee komishinii dinagdee Afriikaa Antooniyoo Peedroo gamasaaniin, Afriikaatti guddina dinagdee galmeessisuuf walitti hidhiinsa zoonii cimsuun nibarbaachisa jedhaniiru. Yaa’iin ministiroota faayinaansii, dinagdee fi pilaaniikomishinii dinagdee Afriikaa 55ffaa Finfinneetti taa’amaa jira,. Ministirri maallaqaa RDFI obbi Ahimad Shidee Itiyoophiyaa bakka bu’uun baniinsa yaa’ichaarratti haasawa taasisaniin, mudannoowwan uumamaa fi namtolchee guddina dinagdee Afriikaa jeequudhaan qormaata ta’aa dhufan kaasaniiru. Weerarri kooviid-19, lolli Ruusiyaa fi Yuukireen fi jijjiiramni haala qilleensaa yeroo ammaa guddina dinagdee Afriikaarratti gufuu ta’uun lammiishee rakkoof saaxiluusaanii ibsaniiru. Waan kana ta’eef rakkinoota Afriikaarratti dhiibbaa taasisaa jiran egereef hiikuu fi qabeenya Afriikaa misoomsuudhaan lammishee rakkoo fi hiyyuma jalaa baasuuf yaaliin waloo fi gamtoominni keenya dirqama ta’a jedhaniiru. Guddinaa fi badhaadhina Afriikaa mirkaneessuuf qabeenyii fi filmaanni hedduun waan jiruuf waltaanee yoo hojjenne rakkoo fi hiyyuma keessaa bahuu nidandeenya jedhaniiru. Faayinaansii misoomaaf barbaachisun of danda’uuf akkaataa galiin itti sassaabamu ammayyeessuu fi imaammata fooyyessuun nibarbaachisa jechuun ibsaniiru. Misooma waaraa Afriikaaf dinagdee cimaa fi carraa hojii amansiisaa uumuurra darbee cehumsa caasaa fiduun nibarbaachisa jedhan obbo Ahimad Shidee. Itiyoophiyaan hojii fooyyessa dinagdee biyya keessaarratti hojjechaa jirtuu fi tarkaanfiiwwan jijjiiramaa dameelee biroorratti jalqabde ibsaniiru. Eeggataan barreessaa muummee komishinii dinagdee Afriikaa Antooniyoo Peedroo gamasaaniin, Afriikaatti guddina dinagdee galmeessisuuf walitti hidhiinsa zoonii cimsuun nibarbaachisa jedhaniiru. Guddina dinagdee Afriikaa milkeessuun kan danda’amu qabeenya ofii misoomsuun faayidaarra oolchuun wayita danda’amu ta’uu ibsaniiru.
Kan mul'ate
Hanni bu'uuraalee humna Elektirikiirratti raawwata baasii guddaa fi addaan cicituutu humna ektirikii geesisaa jira
Mar 20, 2023 7
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Hanni bu’uuraalee misooma humna Elektirikiirratti raawwatamu mootummaa baasii guddaaf saaxiluu qofa osoo hin taane kenniinsa tajaajilaa irratti humni ibsaa akka addaan ciccituu taasisaa jiraachuu Abbaan Taayitaa Humna Elektirikii Itoophiyaa beeksise. Daarektarri Kominikeeshinii Humna Elektirikii Itoophiyaa obbo Mogoos Mokonniin hojiiwwan misoomaa fi qormaata damicharratti mudachaa jiru ilaalchisuun TOI waliin turtii taasisaniiru. Obbo Mogoos akka himanitti mootummaan damicharratti hojiiwwan misoomaa heddu hojjechaa jira. Ta'us hanni bu'uuraalee misoomaa humna Elektirikiirrattti raawwatamu damichaaf qormaata guddaa ta'aa jira jedhaniiru. Hanni bu'uuraalee Misoomaa humna Elektirikiirratti naannolee biyyatti bakka adda addatti keessattuu sarara dabarsoo humna Elektirikiirratti raawwatamaa jiru adeemsa humna elektirikii hawaasa biraan gahuu gufachiisaa jira jedhaniiru. Sababa yakka hannaa kanaan bara darbe qofa sarara dabarsoo humna ibsaa saamame suphuudhaaf Birriin miiliyoona 100 ol baasii ta'uu obbo Mogos himaniiru. Hanni bu’uuraalee misooma humana elektirikiirratti raawwatamaa jiru mootummaa baasii guddaaf saaxiluu qofaa osoo hin taane kenniinsa tajaajilaa irrattis rakkoo addaan ciccituu elektirikii uumaa jira jedhaniiru. Kanaaf maallaqni sarara humna elekirikii haaraa diriirsuuf ooluu qabu suphaadhaaf ooluun misooma damichaarratti rakkoo uumaa jira jedhaniiru. Hawaasni hanna bu’uuraalee misoomaa Elektirikiirratti raawwatamu ittisuuf gahee isaa akka ba’u gaafataniiru.
Biyyoonni Afriikaa milkaa’ina ida’amuu zooniif walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa si’achiisuu qabu-Komishinii dinagdee Afriikaa
Mar 20, 2023 10
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Biyyoonni Afriikaa milkaa’ina ida’amuu zooniif walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa si’achiisuu akka qaban Komishinii dinagdee Afriikaatti daarektarri ida’amuu zoonii fi damee daldalaa Steefen Kaariingii ibsan. Hojiirra oolmaa zoonii daldala bilisaa Afriikaa mijeessuun cimina gamtoomina zooniif murteessaa ta’uu eeraniiru. Komishinii dinagdee Afriikaatti daarektarri ida’ama zoonii fi damee daldalaa Stiifen Kaariingii, turtii TOI waliin taasisaniin waliigaltee zoonii daldala bilisaa Itiyoophiyaa dabalatee friikaatti walitti hidhiinsi daldalaa fi gabaa cimaa akka jiru ibsaniiru. Waljijjiirraa ida’amuu zoonii, walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa, hariiroo ummataa fi hawaasummaa dabalatee dameelee hedduu akka qabu eeraniiru. Afriikaatti ida’amni zoonii biyyootaa dameelee addaddaatiin gudina boqonnaa addaddaa agarsiisaa dhufuusaa kaasaniiru. Kanaaf carraa zooniin daldala bilisaa uumeen biyyoonni Afriikaa walitti hidhiinsa bu’ura misoomaatiif xiyyeeffannoo kennuun ida’amuu zoonii si’achiisuun fayyadama waloo gamtaadhaan guddisuu qabu jedhaniiru. Akkaataa waliigaltee zoonii daldala bilisaatiin waljijjiirraan meeshaalee fi tajaajilootaa walitti hidhiinsa bu’ura misoomaatii fi ida’amuu zooniin ala milkaa’uu hindanda’u jedhaniiru. Kanaaf waljijjiirraa daldalaa fi gabaa zoonichatti taasifamu faayidaan amma barbaadamu argamuu akka hindandeenye dubbataniiru. Ida’amuu Ardii si’achiisuun misooma Afriikaaf murteessaa waan ta’eef hojiirra oolmaa waliigaltee zoonii daldala bilisaa Afriikaa saffisiisuun nibarbaachisa jedhaniiru. Weerarri kooviid-19 fi lolli Ruusiyaa Yuukireen Biyyoonni Afriikaa qabeenyota biyya keessaa fi idil addunyaa bu’uura misoomaa diriirsuuf akka hinoolchine akka taasise eeraniir. Kanaaf ida’amuu ardii fi gamtoomina cimsuuf walitti hidhiinsa bu’ura misoomaaf xiyyeeffannoon hojjechuun amma jedhaniiru. Biyyoonni Afriikaa milkaa’ina ida’amuu zooniif walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa saffisiisuu qabu jedhan daarektarri ida’amuu zoonii fidamee daldalaa Stiifen Kaariingii. Geejjibni qilleensaa Afriikaa tokko Afriikaa walitti hidhuuf humna olaanaa akka qabu eeraniiru. Kanaaf mootummoonni Afriikaa daandiiwwan qilleensaa Afriikaa biyyoota hundatti buufattoonni Xiyyaaraa daandii geejjibaa tokko jalatti akka ijaaraman eeyyamuun namoonni, shaqaxnii fi tajaajiloonni biyya tokkorraa gara biyya biraatti deddeebii taasifamu akka si’achiisan eyyamuu qabu jedhaniiru. Waliigaltee sochii bilisaa Afriikaa biyyoonni hundi raggaasisanii hojiirra oolchuu akka qaban hubachiisaniiru. Biyyoonni muraasni Afriikaatti viizaa malee deddeebi’uu kan eyyaman akka jiran kan kaasan daarektarichi, biyyoonni 25 viizaa bakka gahumsaa kennaa kan jiran yoo ta’u, muraasni ammoo tajaajila viizaa elektirooniiksii kennuu jalqabuunsaanii kan nama jajjabeessudha jedhaniiru.
Qabeenya Afriikaa misoomsuun lammiishee hiyyuma jalaa baasuuf gamtoominaa waloo fi yaalii hundakeenyaa gaafata- Ministira maallaqaa obbo Ahimad Shidee
Mar 20, 2023 13
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Qabeenya Afriikaa misoomsuun lammiishee rakkinaa fi hiyyuma jalaa baasuuf gamtoominaa waloo fi yaalii hundakeenyaa gaafata jedhan ministirri maallaqaa RDFI obbo Ahimad Shidee. Eeggataan barreessaa muummee komishinii dinagdee Afriikaa Antooniyoo Peedroo gamasaaniin, Afriikaatti guddina dinagdee galmeessisuuf walitti hidhiinsa zoonii cimsuun nibarbaachisa jedhaniiru. Yaa’iin ministiroota faayinaansii, dinagdee fi pilaaniikomishinii dinagdee Afriikaa 55ffaa Finfinneetti taa’amaa jira,. Ministirri maallaqaa RDFI obbi Ahimad Shidee Itiyoophiyaa bakka bu’uun baniinsa yaa’ichaarratti haasawa taasisaniin, mudannoowwan uumamaa fi namtolchee guddina dinagdee Afriikaa jeequudhaan qormaata ta’aa dhufan kaasaniiru. Weerarri kooviid-19, lolli Ruusiyaa fi Yuukireen fi jijjiiramni haala qilleensaa yeroo ammaa guddina dinagdee Afriikaarratti gufuu ta’uun lammiishee rakkoof saaxiluusaanii ibsaniiru. Waan kana ta’eef rakkinoota Afriikaarratti dhiibbaa taasisaa jiran egereef hiikuu fi qabeenya Afriikaa misoomsuudhaan lammishee rakkoo fi hiyyuma jalaa baasuuf yaaliin waloo fi gamtoominni keenya dirqama ta’a jedhaniiru. Guddinaa fi badhaadhina Afriikaa mirkaneessuuf qabeenyii fi filmaanni hedduun waan jiruuf waltaanee yoo hojjenne rakkoo fi hiyyuma keessaa bahuu nidandeenya jedhaniiru. Faayinaansii misoomaaf barbaachisun of danda’uuf akkaataa galiin itti sassaabamu ammayyeessuu fi imaammata fooyyessuun nibarbaachisa jechuun ibsaniiru. Misooma waaraa Afriikaaf dinagdee cimaa fi carraa hojii amansiisaa uumuurra darbee cehumsa caasaa fiduun nibarbaachisa jedhan obbo Ahimad Shidee. Itiyoophiyaan hojii fooyyessa dinagdee biyya keessaarratti hojjechaa jirtuu fi tarkaanfiiwwan jijjiiramaa dameelee biroorratti jalqabde ibsaniiru. Eeggataan barreessaa muummee komishinii dinagdee Afriikaa Antooniyoo Peedroo gamasaaniin, Afriikaatti guddina dinagdee galmeessisuuf walitti hidhiinsa zoonii cimsuun nibarbaachisa jedhaniiru. Guddina dinagdee Afriikaa milkeessuun kan danda’amu qabeenya ofii misoomsuun faayidaarra oolchuun wayita danda’amu ta’uu ibsaniiru.
Beeksisa
ENA
Feb 7, 2023 256
ENA
Siyaasa
Qabeenya Afriikaa misoomsuun lammiishee hiyyuma jalaa baasuuf gamtoominaa waloo fi yaalii hundakeenyaa gaafata- Ministira maallaqaa obbo Ahimad Shidee
Mar 20, 2023 13
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Qabeenya Afriikaa misoomsuun lammiishee rakkinaa fi hiyyuma jalaa baasuuf gamtoominaa waloo fi yaalii hundakeenyaa gaafata jedhan ministirri maallaqaa RDFI obbo Ahimad Shidee. Eeggataan barreessaa muummee komishinii dinagdee Afriikaa Antooniyoo Peedroo gamasaaniin, Afriikaatti guddina dinagdee galmeessisuuf walitti hidhiinsa zoonii cimsuun nibarbaachisa jedhaniiru. Yaa’iin ministiroota faayinaansii, dinagdee fi pilaaniikomishinii dinagdee Afriikaa 55ffaa Finfinneetti taa’amaa jira,. Ministirri maallaqaa RDFI obbi Ahimad Shidee Itiyoophiyaa bakka bu’uun baniinsa yaa’ichaarratti haasawa taasisaniin, mudannoowwan uumamaa fi namtolchee guddina dinagdee Afriikaa jeequudhaan qormaata ta’aa dhufan kaasaniiru. Weerarri kooviid-19, lolli Ruusiyaa fi Yuukireen fi jijjiiramni haala qilleensaa yeroo ammaa guddina dinagdee Afriikaarratti gufuu ta’uun lammiishee rakkoof saaxiluusaanii ibsaniiru. Waan kana ta’eef rakkinoota Afriikaarratti dhiibbaa taasisaa jiran egereef hiikuu fi qabeenya Afriikaa misoomsuudhaan lammishee rakkoo fi hiyyuma jalaa baasuuf yaaliin waloo fi gamtoominni keenya dirqama ta’a jedhaniiru. Guddinaa fi badhaadhina Afriikaa mirkaneessuuf qabeenyii fi filmaanni hedduun waan jiruuf waltaanee yoo hojjenne rakkoo fi hiyyuma keessaa bahuu nidandeenya jedhaniiru. Faayinaansii misoomaaf barbaachisun of danda’uuf akkaataa galiin itti sassaabamu ammayyeessuu fi imaammata fooyyessuun nibarbaachisa jechuun ibsaniiru. Misooma waaraa Afriikaaf dinagdee cimaa fi carraa hojii amansiisaa uumuurra darbee cehumsa caasaa fiduun nibarbaachisa jedhan obbo Ahimad Shidee. Itiyoophiyaan hojii fooyyessa dinagdee biyya keessaarratti hojjechaa jirtuu fi tarkaanfiiwwan jijjiiramaa dameelee biroorratti jalqabde ibsaniiru. Eeggataan barreessaa muummee komishinii dinagdee Afriikaa Antooniyoo Peedroo gamasaaniin, Afriikaatti guddina dinagdee galmeessisuuf walitti hidhiinsa zoonii cimsuun nibarbaachisa jedhaniiru. Guddina dinagdee Afriikaa milkeessuun kan danda’amu qabeenya ofii misoomsuun faayidaarra oolchuun wayita danda’amu ta’uu ibsaniiru.
Nagaa fi tasgabbii Itiyoophiyaa keessattii dhufaa jiru gama dippilomaasii fi misooma dinagdeetiin bu’aa jajjabeessaa galmeessisaa jira
Mar 20, 2023 19
Bitootessa 11/2015(TOI) - Nagaa fi tasgabbii Itiyoophiyaa keessattii dhufaa jiru gama dippilomaasii fi misooma dinagdeetiin bu’aa jajjabeessaa galmeessisaa akka jiru itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin ibsan. Waltajjiin qindoomina biyyaa dippilomaasii dinagdee 7ffaan Finfinneetti taa’amaa jira. Waltajjiin kun mata duree “hojii farra kontirobaandii cimsuun misooma hawaas dinagdee fi nageenya biyya keenyaa nimirkaneessina, hojmaata qindoominaa cimsinee misooma biyya keenyaa nisaffisiifna” jedhuun adeemsifamaa jira. Itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin, pirezidaantota naannoo dabalatee kantiibonni magaalaa, ministiroonni, ambaasaaddaroonni biyyoota addaddaatti Itiyoophiyaa bakka bu’an, hooggantoonni federaalaa fi naannoo waltajjicharratti hirmaachaa jiru. Itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin, nageenyii fi tasgabbiin Itiyoophiyaa keessatti dhufaa jiru gama dippilomaasii fi misooma dinagdeetiin bu’aa jajjabeessaa galmeessaa akka jiru ibsaniiru. Nageenya argame cimsuun invastimantii kallattii alaa fi misoomaaf haala mijataa uumuun hojii hundarraa eegamudha jedhaniiru. Guddina dinagdee biyyaa mirkaneessuuf hanqinoota damee Invastimantiin mul’atan sirreessuun dirree misoomaa mijataa uumuun akka barbaachisu dubbataniiru. Ommishoota qonnaa fi kanneen biroo karaa kontirobaandii Itiyoophiyaarraa bahaniin biyyoonni biroo dorgomaa ta’uu danda’uusaanii kaasaniiru. Hanqina sirna daldalaa alaarratti mul’atuun qabeenyiItiyoophiyaa karaa seeraan alaa bahaa akka jiran eeranii, alseerummaan kun hafuu akka qabu dubbataniiru. Kontirobaandiin guddina quucarsuun sochii dinagdee biyyaa faallessuun dhiibbaa olaanaa akka akka geessisu eeraniiru. Sochii daldala seeraa alaatiif furmaata kennuudhaan Invastimantii jajjabeessuuf hoggantoonni mootummaa federaalaa amma naannoleetti jiran ittigaafatamasaanii sirriitti akka bahan hubachiisaniiru. Waltajjii kanarratti waraqaan barreeffamaa dhimmoota “rakkoolee invastimantii quunnamanii fi yaada furmaataa” akkasumas “ Itiyoophiyaatti haala qabatamaa kontirobaandii fi daldalaa” jedhu komishinara Invastimantii Lalisee Namee fi komishinara Gumuruukaa Dabalee Qaabataan dhihaatee mariin taasifamaa jira. Waltajjiin qindoomina biyyaa dippilomaasii dinagdee bara 2003 kan hundaa’e yemmuu ta’u, waltajjiin kun hudhaalee dameelee Invastimantii furmaata kennuun haala Invastimantii mijataa uumuuf kan kaayyeffatedha. Kaayyoon olaanaa qophii waltajjii kanaa dameelee Invastimantiim tuurizimii, daldala alaa fi kanneen biroorratti qindoominaan hojjechuuf yaaduun akka ta’e ibsameera. Waltajjichi gamtoomina dinagdee biyyaa cimsuun fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf kan xiyyeeffate ta’uun eerameera.
Paartiin Badhaadhina fayyadamummaa haqa qabeessa sirna dimokiraatawwaa mirkaneessuuf hojjetaa jira.
Mar 19, 2023 30
‘Paartiin Badhaadhinaa fayyadamummaa haqa qabeessaafi sirna dimokraatawaa mirkaneessuuf hojjetaa jira Bitootessa 10/2015(TOI) - Paartiin Badhaadhinaa tokkummaa, fayyadamummaa haqa qabeessaafi sirna dimokraatawaa irratti hundaa’e biyya keenya keessatti babal'isuuf carraaqaa jiraachuu, Itti aanaan Pirezidaantii Paartii Badhaadhinaa Obbo Adam Faaraah himan. Leenjiin Liigii koree Giddugaleessaa Dargaggoota Paartii Badhaadhinaa mata duree “Badhaadhinni hunda galeessaa Itiyoophiyaa humna Dargaggootaan mirkanaa'a ” jedhuun magaalaa Baahir Daaritti kennamaa ture xumurameera. Xumura leenjichaarratti kan argaman Pirezidaantii Ittaanaan Paartii Badhaadhinaa Obbo Adam Faaraah akka jedhanitti, hojiin paartichaa inni guddaan fayyadamummaa dinagdee haqa qabeessaa fi hirmaannaa wal-qixxummaa Itiyoophiyaa keessatti mirkaneessuudha. Kunis biyya ummanni qabeenyaafi dandeettii qabuun hojjetee badhaadhuu danda’u ijaaruuf balbala baneera jedhan. Hoggantoonni fi miseensonni Liigii Dargaggoota Paartii Badhaadhinaas, hojii fayyadamummaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf hojjetamaa jiru keessatti gahee isaanii bahuu akka qaban dhaamaniiru. Pirezidaantii Itti aanaan Mootummaa Naannoo Amaaraa Dr Geetaachoo Janbar gama isaaniin, miseensonni koree giddu galeessaa Liigii Dargaggoota Paartii Badhaadhinaa rakkoo finxaalessuummaa mul’achaa jiru irratti qabsaa’uufi tokkummaa biyyaalessaa cimsuuf galma qabame milkeessuu keessatti gahee keessan bahachuu qabdu jedhaniiru. Dargaggoota yaada tarkaanfataa fi jijjiirama Itiyoophiyaa sadarkaa hundatti mirkaneessuuf carraaqqan horachuuf hojjetamaa jiraachuu, Pirezdaantiin Liigii Dargaggoota Paartii Badhaadhinaa, Dargaggoo Akliluu Taaddasaa himeera.
Walgahiin koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa qormaatilee injifachuudhaan Itiyoophiyaa fooyyoftuu ijaaruuf hojiilee jalqabaman cimsuuf waliigalteen kan itti uumamedha
Mar 18, 2023 54
Bitootessa 09/2015(TOI) - Walgahiin koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa qormaatilee wayitaawaa fi biyyaa injifachuudhaan Itiyoophiyaa fooyyoftuu ijaaruuf hojiilee jalqabaman cimsuuf waliigalteen kan itti uumame ta’uu miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartichaa ibsan. Walgahiin koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa kallattiiwwan addaddaa kaa’uun xumurameera. Walgahiin miseensota koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa hojiiwwan fuula duraaf waliigalteen kan itti uumame ta’uu dubbataniiru. Walgahii Kanaan dhimmoota wayitaawaa fi biyyaarratti mariin taasifamuu eeranii, hojiiwwan Itiyoophiyaa gara boqonnaa caaluutti ceesisuuf taasifaman cimanii akka itti fufan waliigalteerra gahamuu kaasaniiru. Miseensi hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa akka jedhanitti ajandaawwan badii qaamolee addaddaan uumaman Itiyoophiyaa qoraa akka jiran hojii raawwachiiftuutiin gadi fageenyaan qoratameera jedhan. Bilisummaa sirnaan bulchuu dadhabuun qaamoleen addaddaa miidiyaa hawaasummaa fayyadamuun gamtoomina Itiyoophiyaanotaa bara dheeraaf ijaarame diiguuf hojjechaa akka jiran dubbataniiru. Fuula dura gamtoomina keenya cimsuun rakkoo kana sirreessuun akka barbaachisu waliigalameera jedhan. Gama Kanaan hooggansi sadarkaan jiru waliin jireenya ummattootaa eegsisuuf addadurummaan hojjechuu akka qabu kallattiin kaa’ameera jedhan. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu kan biraan Girmaa Yeshiixilaa adeemsi ijaarsa mootummaa kanhinxumuramne ta’uun walqabatee humoonni keessumaa seenss fi seenessuudhaan ummata adda baasuuf hojjetan akka jiran eeraniiru. Ajandaaleen ummata adda baasuuf qabaman humnoota biyya keessaan qofa osoo hinta’iin jiraachuu Itiyoophiyaa kan hinbarbaanne humnoota alaan walta’uun kan hojjetamu ta’uu eeraniiru. Kanaaf fuula dura ummata hirmaachisuun rakkoolee wayitaawaa fi biyya sadarkaan jiran hiikuuf nihojjetama jedhaniiru. Amma caasaa gadiitti bu’uun ummata mariisisuun kallattiiwwan koree hojii raawwachiiftuun kaa’aman akka raawwatan akka hojjetamu eeraniiru. Miseensi hojii raawwachiidtuu paartichaa obbo Tsaggaayee Maammoo gamasaaniin, finxaalessummaan qormaata yeroo kanaa ta’uusaa eeranii, adeemsa badii kana qabsaa’uun daandiiwwan misoomaa jalqabaman itti fufsiisuun akka barbaachisu waliigalameera jedhaniiru. Kanaaf ammoo dhaabbilee haqaa fi nageenyaa cimsuurratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuun akka barbaachisu waliigalteerra gahamuu dabalanii dubbataniiru. Hjii raawwachiiftuun paartichaa qormaatilee qaala’iinsa jireenyaa hiikuurratti xiyyeeffatee mari’achuunsaa eerameera. Humnoota osoo hanqinni oomishaa hinjiraanne daballii gatii taasisuuf socho’anirratti tarkaanfiin sirreessaa fudhatamuu akka qabu kallattiin kaa’amuu hojii raawwachiisaan paartichaa Mogos Baalchaa dubbataniiru. Miseensi hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Zalaalam Kabbadaa ajandaawwan badii kallattii addaddaarraa tamsa’an ummatarratti dhiibbaa akka uuman eeyyamuun akka hinbarbaachifne miseensonni koree hojii raawwachiiftuu waliigaluusaanii dubbataniiru. Kanaaf hooggantoonni sadaraan jiran gamtaa ummataa cimsuun qabeenyota naannoo addaddaa jiran faayidaa ummataaf oolchuuf kutannoon akka hojjetan kallattiin kaa’amuusaa dubbataniiru.
Siyaasa
Qabeenya Afriikaa misoomsuun lammiishee hiyyuma jalaa baasuuf gamtoominaa waloo fi yaalii hundakeenyaa gaafata- Ministira maallaqaa obbo Ahimad Shidee
Mar 20, 2023 13
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Qabeenya Afriikaa misoomsuun lammiishee rakkinaa fi hiyyuma jalaa baasuuf gamtoominaa waloo fi yaalii hundakeenyaa gaafata jedhan ministirri maallaqaa RDFI obbo Ahimad Shidee. Eeggataan barreessaa muummee komishinii dinagdee Afriikaa Antooniyoo Peedroo gamasaaniin, Afriikaatti guddina dinagdee galmeessisuuf walitti hidhiinsa zoonii cimsuun nibarbaachisa jedhaniiru. Yaa’iin ministiroota faayinaansii, dinagdee fi pilaaniikomishinii dinagdee Afriikaa 55ffaa Finfinneetti taa’amaa jira,. Ministirri maallaqaa RDFI obbi Ahimad Shidee Itiyoophiyaa bakka bu’uun baniinsa yaa’ichaarratti haasawa taasisaniin, mudannoowwan uumamaa fi namtolchee guddina dinagdee Afriikaa jeequudhaan qormaata ta’aa dhufan kaasaniiru. Weerarri kooviid-19, lolli Ruusiyaa fi Yuukireen fi jijjiiramni haala qilleensaa yeroo ammaa guddina dinagdee Afriikaarratti gufuu ta’uun lammiishee rakkoof saaxiluusaanii ibsaniiru. Waan kana ta’eef rakkinoota Afriikaarratti dhiibbaa taasisaa jiran egereef hiikuu fi qabeenya Afriikaa misoomsuudhaan lammishee rakkoo fi hiyyuma jalaa baasuuf yaaliin waloo fi gamtoominni keenya dirqama ta’a jedhaniiru. Guddinaa fi badhaadhina Afriikaa mirkaneessuuf qabeenyii fi filmaanni hedduun waan jiruuf waltaanee yoo hojjenne rakkoo fi hiyyuma keessaa bahuu nidandeenya jedhaniiru. Faayinaansii misoomaaf barbaachisun of danda’uuf akkaataa galiin itti sassaabamu ammayyeessuu fi imaammata fooyyessuun nibarbaachisa jechuun ibsaniiru. Misooma waaraa Afriikaaf dinagdee cimaa fi carraa hojii amansiisaa uumuurra darbee cehumsa caasaa fiduun nibarbaachisa jedhan obbo Ahimad Shidee. Itiyoophiyaan hojii fooyyessa dinagdee biyya keessaarratti hojjechaa jirtuu fi tarkaanfiiwwan jijjiiramaa dameelee biroorratti jalqabde ibsaniiru. Eeggataan barreessaa muummee komishinii dinagdee Afriikaa Antooniyoo Peedroo gamasaaniin, Afriikaatti guddina dinagdee galmeessisuuf walitti hidhiinsa zoonii cimsuun nibarbaachisa jedhaniiru. Guddina dinagdee Afriikaa milkeessuun kan danda’amu qabeenya ofii misoomsuun faayidaarra oolchuun wayita danda’amu ta’uu ibsaniiru.
Nagaa fi tasgabbii Itiyoophiyaa keessattii dhufaa jiru gama dippilomaasii fi misooma dinagdeetiin bu’aa jajjabeessaa galmeessisaa jira
Mar 20, 2023 19
Bitootessa 11/2015(TOI) - Nagaa fi tasgabbii Itiyoophiyaa keessattii dhufaa jiru gama dippilomaasii fi misooma dinagdeetiin bu’aa jajjabeessaa galmeessisaa akka jiru itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin ibsan. Waltajjiin qindoomina biyyaa dippilomaasii dinagdee 7ffaan Finfinneetti taa’amaa jira. Waltajjiin kun mata duree “hojii farra kontirobaandii cimsuun misooma hawaas dinagdee fi nageenya biyya keenyaa nimirkaneessina, hojmaata qindoominaa cimsinee misooma biyya keenyaa nisaffisiifna” jedhuun adeemsifamaa jira. Itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin, pirezidaantota naannoo dabalatee kantiibonni magaalaa, ministiroonni, ambaasaaddaroonni biyyoota addaddaatti Itiyoophiyaa bakka bu’an, hooggantoonni federaalaa fi naannoo waltajjicharratti hirmaachaa jiru. Itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin, nageenyii fi tasgabbiin Itiyoophiyaa keessatti dhufaa jiru gama dippilomaasii fi misooma dinagdeetiin bu’aa jajjabeessaa galmeessaa akka jiru ibsaniiru. Nageenya argame cimsuun invastimantii kallattii alaa fi misoomaaf haala mijataa uumuun hojii hundarraa eegamudha jedhaniiru. Guddina dinagdee biyyaa mirkaneessuuf hanqinoota damee Invastimantiin mul’atan sirreessuun dirree misoomaa mijataa uumuun akka barbaachisu dubbataniiru. Ommishoota qonnaa fi kanneen biroo karaa kontirobaandii Itiyoophiyaarraa bahaniin biyyoonni biroo dorgomaa ta’uu danda’uusaanii kaasaniiru. Hanqina sirna daldalaa alaarratti mul’atuun qabeenyiItiyoophiyaa karaa seeraan alaa bahaa akka jiran eeranii, alseerummaan kun hafuu akka qabu dubbataniiru. Kontirobaandiin guddina quucarsuun sochii dinagdee biyyaa faallessuun dhiibbaa olaanaa akka akka geessisu eeraniiru. Sochii daldala seeraa alaatiif furmaata kennuudhaan Invastimantii jajjabeessuuf hoggantoonni mootummaa federaalaa amma naannoleetti jiran ittigaafatamasaanii sirriitti akka bahan hubachiisaniiru. Waltajjii kanarratti waraqaan barreeffamaa dhimmoota “rakkoolee invastimantii quunnamanii fi yaada furmaataa” akkasumas “ Itiyoophiyaatti haala qabatamaa kontirobaandii fi daldalaa” jedhu komishinara Invastimantii Lalisee Namee fi komishinara Gumuruukaa Dabalee Qaabataan dhihaatee mariin taasifamaa jira. Waltajjiin qindoomina biyyaa dippilomaasii dinagdee bara 2003 kan hundaa’e yemmuu ta’u, waltajjiin kun hudhaalee dameelee Invastimantii furmaata kennuun haala Invastimantii mijataa uumuuf kan kaayyeffatedha. Kaayyoon olaanaa qophii waltajjii kanaa dameelee Invastimantiim tuurizimii, daldala alaa fi kanneen biroorratti qindoominaan hojjechuuf yaaduun akka ta’e ibsameera. Waltajjichi gamtoomina dinagdee biyyaa cimsuun fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf kan xiyyeeffate ta’uun eerameera.
Paartiin Badhaadhina fayyadamummaa haqa qabeessa sirna dimokiraatawwaa mirkaneessuuf hojjetaa jira.
Mar 19, 2023 30
‘Paartiin Badhaadhinaa fayyadamummaa haqa qabeessaafi sirna dimokraatawaa mirkaneessuuf hojjetaa jira Bitootessa 10/2015(TOI) - Paartiin Badhaadhinaa tokkummaa, fayyadamummaa haqa qabeessaafi sirna dimokraatawaa irratti hundaa’e biyya keenya keessatti babal'isuuf carraaqaa jiraachuu, Itti aanaan Pirezidaantii Paartii Badhaadhinaa Obbo Adam Faaraah himan. Leenjiin Liigii koree Giddugaleessaa Dargaggoota Paartii Badhaadhinaa mata duree “Badhaadhinni hunda galeessaa Itiyoophiyaa humna Dargaggootaan mirkanaa'a ” jedhuun magaalaa Baahir Daaritti kennamaa ture xumurameera. Xumura leenjichaarratti kan argaman Pirezidaantii Ittaanaan Paartii Badhaadhinaa Obbo Adam Faaraah akka jedhanitti, hojiin paartichaa inni guddaan fayyadamummaa dinagdee haqa qabeessaa fi hirmaannaa wal-qixxummaa Itiyoophiyaa keessatti mirkaneessuudha. Kunis biyya ummanni qabeenyaafi dandeettii qabuun hojjetee badhaadhuu danda’u ijaaruuf balbala baneera jedhan. Hoggantoonni fi miseensonni Liigii Dargaggoota Paartii Badhaadhinaas, hojii fayyadamummaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf hojjetamaa jiru keessatti gahee isaanii bahuu akka qaban dhaamaniiru. Pirezidaantii Itti aanaan Mootummaa Naannoo Amaaraa Dr Geetaachoo Janbar gama isaaniin, miseensonni koree giddu galeessaa Liigii Dargaggoota Paartii Badhaadhinaa rakkoo finxaalessuummaa mul’achaa jiru irratti qabsaa’uufi tokkummaa biyyaalessaa cimsuuf galma qabame milkeessuu keessatti gahee keessan bahachuu qabdu jedhaniiru. Dargaggoota yaada tarkaanfataa fi jijjiirama Itiyoophiyaa sadarkaa hundatti mirkaneessuuf carraaqqan horachuuf hojjetamaa jiraachuu, Pirezdaantiin Liigii Dargaggoota Paartii Badhaadhinaa, Dargaggoo Akliluu Taaddasaa himeera.
Walgahiin koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa qormaatilee injifachuudhaan Itiyoophiyaa fooyyoftuu ijaaruuf hojiilee jalqabaman cimsuuf waliigalteen kan itti uumamedha
Mar 18, 2023 54
Bitootessa 09/2015(TOI) - Walgahiin koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa qormaatilee wayitaawaa fi biyyaa injifachuudhaan Itiyoophiyaa fooyyoftuu ijaaruuf hojiilee jalqabaman cimsuuf waliigalteen kan itti uumame ta’uu miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartichaa ibsan. Walgahiin koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa kallattiiwwan addaddaa kaa’uun xumurameera. Walgahiin miseensota koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa hojiiwwan fuula duraaf waliigalteen kan itti uumame ta’uu dubbataniiru. Walgahii Kanaan dhimmoota wayitaawaa fi biyyaarratti mariin taasifamuu eeranii, hojiiwwan Itiyoophiyaa gara boqonnaa caaluutti ceesisuuf taasifaman cimanii akka itti fufan waliigalteerra gahamuu kaasaniiru. Miseensi hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa akka jedhanitti ajandaawwan badii qaamolee addaddaan uumaman Itiyoophiyaa qoraa akka jiran hojii raawwachiiftuutiin gadi fageenyaan qoratameera jedhan. Bilisummaa sirnaan bulchuu dadhabuun qaamoleen addaddaa miidiyaa hawaasummaa fayyadamuun gamtoomina Itiyoophiyaanotaa bara dheeraaf ijaarame diiguuf hojjechaa akka jiran dubbataniiru. Fuula dura gamtoomina keenya cimsuun rakkoo kana sirreessuun akka barbaachisu waliigalameera jedhan. Gama Kanaan hooggansi sadarkaan jiru waliin jireenya ummattootaa eegsisuuf addadurummaan hojjechuu akka qabu kallattiin kaa’ameera jedhan. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu kan biraan Girmaa Yeshiixilaa adeemsi ijaarsa mootummaa kanhinxumuramne ta’uun walqabatee humoonni keessumaa seenss fi seenessuudhaan ummata adda baasuuf hojjetan akka jiran eeraniiru. Ajandaaleen ummata adda baasuuf qabaman humnoota biyya keessaan qofa osoo hinta’iin jiraachuu Itiyoophiyaa kan hinbarbaanne humnoota alaan walta’uun kan hojjetamu ta’uu eeraniiru. Kanaaf fuula dura ummata hirmaachisuun rakkoolee wayitaawaa fi biyya sadarkaan jiran hiikuuf nihojjetama jedhaniiru. Amma caasaa gadiitti bu’uun ummata mariisisuun kallattiiwwan koree hojii raawwachiiftuun kaa’aman akka raawwatan akka hojjetamu eeraniiru. Miseensi hojii raawwachiidtuu paartichaa obbo Tsaggaayee Maammoo gamasaaniin, finxaalessummaan qormaata yeroo kanaa ta’uusaa eeranii, adeemsa badii kana qabsaa’uun daandiiwwan misoomaa jalqabaman itti fufsiisuun akka barbaachisu waliigalameera jedhaniiru. Kanaaf ammoo dhaabbilee haqaa fi nageenyaa cimsuurratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuun akka barbaachisu waliigalteerra gahamuu dabalanii dubbataniiru. Hjii raawwachiiftuun paartichaa qormaatilee qaala’iinsa jireenyaa hiikuurratti xiyyeeffatee mari’achuunsaa eerameera. Humnoota osoo hanqinni oomishaa hinjiraanne daballii gatii taasisuuf socho’anirratti tarkaanfiin sirreessaa fudhatamuu akka qabu kallattiin kaa’amuu hojii raawwachiisaan paartichaa Mogos Baalchaa dubbataniiru. Miseensi hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Zalaalam Kabbadaa ajandaawwan badii kallattii addaddaarraa tamsa’an ummatarratti dhiibbaa akka uuman eeyyamuun akka hinbarbaachifne miseensonni koree hojii raawwachiiftuu waliigaluusaanii dubbataniiru. Kanaaf hooggantoonni sadaraan jiran gamtaa ummataa cimsuun qabeenyota naannoo addaddaa jiran faayidaa ummataaf oolchuuf kutannoon akka hojjetan kallattiin kaa’amuusaa dubbataniiru.
Hawaasummaa
Lammiilee Koonsoo sababa ongeen balaaf saaxilaman baraaruuf Itiyoophiyaanonni hundi akka birmatan waamichi dhihaate
Mar 20, 2023 16
Bitootessa 11/2015 (TOI) – Naannoo Kibbaa lammiilee godina Koonsoo sababa ongeen balaaf saaxilaman baraaruuf Itiyoophiyaanonni hundi akka birmatan waamichi dhihaate Godinichatti waggoota afur walitti aansuun waan hinroobneef ongeen mudachuun kutaaleen hawaasaa addaddaa rakkoof saaxilamuusaanii miseensonni mana maree fi bakka buutonni kutaalee hawaasaa ibsaniiru. Saba Koonsoo fi miseemsa mana maree bakka bu’oota ummataa akkasumas daarektarri olaanaa bulchiinsa nageenya neetwoorkii odeeffannoo obbo Salamoon Sokkaa bakka bu’oonni hawaasaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa, miseensonni hayyootaa, bakka bu’oonni dargaggootaa,dubartootaa fi daa’immanii akkasumas hooggantoonni bakka argamanitti haala yeroorratti mari’ataniiru. Nageenya naannoo mirkaneessuu, lammiilee sababa ongeetiin beelaa fi buqqaatiif saaxilaman deebisanii dhaabuu fi hojii nyaata dhiheessuu hatattamaan hojjechuuf Itiyoophiyaanonni hundi xiyyeeffannoo akka kennaniif kutaaleen hawaasaa kunneen gaafataniiru. Ummanni Koonsoo balaan uumamaa ciminasaa qoru waan uumameef balaa beelaa fi qe’eerraa buqqa’uuf saaxilamuusaa eeraniiru. Balaawwan uumamaa fi namtolchee Koonsootti mudate furuuf mootummaa federaalaarraa kaasee dhaabbileen gargaarsaa akkasumas lammiin Itiyoophiyaa hundi akka birmatu obbo Salamoon waamicha dhiheessuusaanii odeeffannoon qajeelcha komunikeeshinii mootummaa godinichaarraa argame nimul’isa.
Itiyoophiyaan qabeenya tuurizimii misoomsitee fayyadamuuf yaalii taasiftu nideeggarra-Komishinii dinagdee Afriikaa
Mar 18, 2023 53
Bitootessa 09/2015 (TOI) - Itiyoophiyaan qabeenya tuurizimii misoomsitee fayyadamuuf yaalii taasiftu deeggaruuf qophii ta’uusaa Komishinii dinagdee Afriikaa ibse. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daarektarri Afriikaa bahaa komishiniin dinagdee Afriikaatti doktar Maamaa Keetaa, Turtii TOI waliin taasisaniin, Itiyoophiyaan qabeenya tuurizimii fi humna misoomuu kan qabdudha. Afriikaa bahaatti hariiroo ummatootaa, walitti hidhamiinsa daldalaa fi dinagdee si’achiisuuf murteessaa ta’uusaa eeraniiru. Kanaaf guddina misooma yuuriizimii Itiyoophiyaaf komishiniin dinagdee Afriikaa deeggarsa hundagaleessa gochuuf qophiidha. Sochiiwwan Itiyoophiyaan qabeenya tuurizimii misoomsuun damee kanarraa fayyadamuuf taasiftu deeggarsa teekniikaa fi kanneen biroo nitaasisa jechuun mirkaneessaniiru. Qabeenyi Tuurizimii Itiyoophiyaa baay’ee ta’uu doktar Maamaan eeranii, Teessumni lafaa, seenaa fi hambaanshee, haalli qilleensaa, qkennaan uumamaa fi namtolchee qabeenya guddaadha jedhaniiru. Qabannaa raga fi misoomni turizimii damee Kanaan biyyattiin adeemsisaa jirtu komishiniin dinagdee Afriikaa deeggarsa taasisu itti fufa jedhaniiru. Imaammannii fi tarsiimoon biyyoonni Afriikaa bahaa hiyyuma jalaa bahuuf bocan irra guddeessa damee tuurizimii yaada keessa kan galche ta’uu akka qabu gorsaniiru. Albuunni, qonnaan akkasumas sektaroonni carraa hojii uuman kanneen biroon hiyyuma jalaa bahuuf filaata gaarii akka ta’an himaniiru. Naannichatti walitti hidhiinsa daldalaa, bu’uura misoomaa fi kanneen biroo cimsuunis xiyyeeffannoon kennameera. Zooniin daldala bilisaa Afriikaa wayita hojiirra oolu lammiilee hedduuf carraa hojii uumuun hiyyuma keessaa bahuuf shoora guddaa akka qabaatu daarektarittiin dubbataniiru.
Ga’umsi ogeessota fayyaa tajaajila fayyaa qulqullina qabuuf shoora olaanaa gumaacha-Doktar Liyaa Taaddasaa
Mar 18, 2023 43
Bitootessa 09/2015 (TOI)-Ga’umsii fi kaka’umsi ogeessota fayyaa tajaajila fayyaa qulqullina qabuuf gumaacha akka taasisu ministirri fayyaa doktar Litaa Taaddasaa ibsan. Yaa’iin waggaa waldaa yaalaa Itiyoophiyaa 59ffaa fiagarsiifni fayyaaidil addunyaa adeemsifamaa jira. Ministirri fayyaa doktar Liyaa Taaddasaa waldaan yaalaa Itiyoophiyaa sirna fayyaaf gumaacha “hedduu” taasisuusaa ibsaniiru. Ministirri fayyaa sirna fayyaa sadarkaa biyyaatti jiru gabbisuuf tarsiimoowwan addaddaa bocuun qooda fudhattoota hunda waliin gamtaan hojjechaa akka jiru dubbataniiru. Qulqullinnii fi haqa qabeessummaa tajaajila fayyaa mirkaneessuu fitajaajila fayyaa odeeffannoorratti hundaa’e kennuuf sirna hooggansaa fi faayinaansii fayyaa cimsuu barbaachisa jedhaniiru. Akkasumas hojjettoonni damee fayyaa kaka’umsa kan qaban ga’oomaa finaamusa kan qaban gochuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru ta’uus doktar Liyaan ibsaniiru. Haala Kanaan waldaan yaalaa Itiyoophiyaa koorsiiwwan addaddaa qopheessuun, qaqqabummaa fooyyessuun, qa’umsa mirkaneessuu fi leenjii dhiheessuun hojii hojjechaa jiru cimsee itti fufuu akka qabu hubachiisaniiru. Dhaabbilee fayyaa mootummaa fi dhuunfaa keessatti teeknooloojiiwwan ammayyeessuun akka barbaachisuu fi kanaaf ammoo waldaaleen ogummaa, ogeessonni yaalaa, kutaaleen hawaasaa addaddaa dhaabbileen miidiyaa qindoomanii qoodasaanii akka bahan doktar Liyaa hubachiisuusaanii odeeffannoon fuula marsariitii ministeera fayyaarraa argame nimul’isa.
Diinagdee
Hanni bu'uuraalee humna Elektirikiirratti raawwata baasii guddaa fi addaan cicituutu humna ektirikii geesisaa jira
Mar 20, 2023 7
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Hanni bu’uuraalee misooma humna Elektirikiirratti raawwatamu mootummaa baasii guddaaf saaxiluu qofa osoo hin taane kenniinsa tajaajilaa irratti humni ibsaa akka addaan ciccituu taasisaa jiraachuu Abbaan Taayitaa Humna Elektirikii Itoophiyaa beeksise. Daarektarri Kominikeeshinii Humna Elektirikii Itoophiyaa obbo Mogoos Mokonniin hojiiwwan misoomaa fi qormaata damicharratti mudachaa jiru ilaalchisuun TOI waliin turtii taasisaniiru. Obbo Mogoos akka himanitti mootummaan damicharratti hojiiwwan misoomaa heddu hojjechaa jira. Ta'us hanni bu'uuraalee misoomaa humna Elektirikiirrattti raawwatamu damichaaf qormaata guddaa ta'aa jira jedhaniiru. Hanni bu'uuraalee Misoomaa humna Elektirikiirratti naannolee biyyatti bakka adda addatti keessattuu sarara dabarsoo humna Elektirikiirratti raawwatamaa jiru adeemsa humna elektirikii hawaasa biraan gahuu gufachiisaa jira jedhaniiru. Sababa yakka hannaa kanaan bara darbe qofa sarara dabarsoo humna ibsaa saamame suphuudhaaf Birriin miiliyoona 100 ol baasii ta'uu obbo Mogos himaniiru. Hanni bu’uuraalee misooma humana elektirikiirratti raawwatamaa jiru mootummaa baasii guddaaf saaxiluu qofaa osoo hin taane kenniinsa tajaajilaa irrattis rakkoo addaan ciccituu elektirikii uumaa jira jedhaniiru. Kanaaf maallaqni sarara humna elekirikii haaraa diriirsuuf ooluu qabu suphaadhaaf ooluun misooma damichaarratti rakkoo uumaa jira jedhaniiru. Hawaasni hanna bu’uuraalee misoomaa Elektirikiirratti raawwatamu ittisuuf gahee isaa akka ba’u gaafataniiru.
Biyyoonni Afriikaa milkaa’ina ida’amuu zooniif walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa si’achiisuu qabu-Komishinii dinagdee Afriikaa
Mar 20, 2023 10
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Biyyoonni Afriikaa milkaa’ina ida’amuu zooniif walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa si’achiisuu akka qaban Komishinii dinagdee Afriikaatti daarektarri ida’amuu zoonii fi damee daldalaa Steefen Kaariingii ibsan. Hojiirra oolmaa zoonii daldala bilisaa Afriikaa mijeessuun cimina gamtoomina zooniif murteessaa ta’uu eeraniiru. Komishinii dinagdee Afriikaatti daarektarri ida’ama zoonii fi damee daldalaa Stiifen Kaariingii, turtii TOI waliin taasisaniin waliigaltee zoonii daldala bilisaa Itiyoophiyaa dabalatee friikaatti walitti hidhiinsi daldalaa fi gabaa cimaa akka jiru ibsaniiru. Waljijjiirraa ida’amuu zoonii, walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa, hariiroo ummataa fi hawaasummaa dabalatee dameelee hedduu akka qabu eeraniiru. Afriikaatti ida’amni zoonii biyyootaa dameelee addaddaatiin gudina boqonnaa addaddaa agarsiisaa dhufuusaa kaasaniiru. Kanaaf carraa zooniin daldala bilisaa uumeen biyyoonni Afriikaa walitti hidhiinsa bu’ura misoomaatiif xiyyeeffannoo kennuun ida’amuu zoonii si’achiisuun fayyadama waloo gamtaadhaan guddisuu qabu jedhaniiru. Akkaataa waliigaltee zoonii daldala bilisaatiin waljijjiirraan meeshaalee fi tajaajilootaa walitti hidhiinsa bu’ura misoomaatii fi ida’amuu zooniin ala milkaa’uu hindanda’u jedhaniiru. Kanaaf waljijjiirraa daldalaa fi gabaa zoonichatti taasifamu faayidaan amma barbaadamu argamuu akka hindandeenye dubbataniiru. Ida’amuu Ardii si’achiisuun misooma Afriikaaf murteessaa waan ta’eef hojiirra oolmaa waliigaltee zoonii daldala bilisaa Afriikaa saffisiisuun nibarbaachisa jedhaniiru. Weerarri kooviid-19 fi lolli Ruusiyaa Yuukireen Biyyoonni Afriikaa qabeenyota biyya keessaa fi idil addunyaa bu’uura misoomaa diriirsuuf akka hinoolchine akka taasise eeraniir. Kanaaf ida’amuu ardii fi gamtoomina cimsuuf walitti hidhiinsa bu’ura misoomaaf xiyyeeffannoon hojjechuun amma jedhaniiru. Biyyoonni Afriikaa milkaa’ina ida’amuu zooniif walitti hidhiinsa bu’ura misoomaa saffisiisuu qabu jedhan daarektarri ida’amuu zoonii fidamee daldalaa Stiifen Kaariingii. Geejjibni qilleensaa Afriikaa tokko Afriikaa walitti hidhuuf humna olaanaa akka qabu eeraniiru. Kanaaf mootummoonni Afriikaa daandiiwwan qilleensaa Afriikaa biyyoota hundatti buufattoonni Xiyyaaraa daandii geejjibaa tokko jalatti akka ijaaraman eeyyamuun namoonni, shaqaxnii fi tajaajiloonni biyya tokkorraa gara biyya biraatti deddeebii taasifamu akka si’achiisan eyyamuu qabu jedhaniiru. Waliigaltee sochii bilisaa Afriikaa biyyoonni hundi raggaasisanii hojiirra oolchuu akka qaban hubachiisaniiru. Biyyoonni muraasni Afriikaatti viizaa malee deddeebi’uu kan eyyaman akka jiran kan kaasan daarektarichi, biyyoonni 25 viizaa bakka gahumsaa kennaa kan jiran yoo ta’u, muraasni ammoo tajaajila viizaa elektirooniiksii kennuu jalqabuunsaanii kan nama jajjabeessudha jedhaniiru.
Hidha kuusaa bishaanii 18 godina Booranaatti ijaaramaa jiran keessaa torba bishaan itti kuufamuu jalqabe
Mar 20, 2023 15
Bitootessa 11/2015 (TOI) - Hidha kuusaa bishaanii 18 mootummaa naannoo Oromiyaatiin godina Booranaatti ijaaramaa jiran keessaa torba bishaan itti kuufamuu jalqabuun ibsame. Godina Booranaatti wayitiiwwan rooba shan osoo hin roobiin hafuusaatiin ongeen uumame keessumaa beelladarratti miidhaa geessisuunsaa nibeekama. Balaa ongee kana dura dhaabachuuf mootummaa fi dhaabbileen addaddaa deeggarsa taasisaa jiru. Mootummaan federaalaa fi naannoos godinichatti lammiilee kuma 867 caalaniif deeggarsaa fi gargaarsa namoomaa taasisaa akka jiran nibeekama. Ongee godinichatti irra deddeebi’ee qaqqabu egereef damdamachuuf pirojektoonni addaddaa hojjetamaa jiru. Kanneen keessaa hidhaaleen kuusaa bishaanii mootummaa naannichaan hojjetamaa jiran ni eeramu. Bulchaan godina Booranaa Abdilsalaam Waariyoo, dhimma kanarratti TOI waliin turtii taasisaniin ongee naannichatti irra deddeebi’ee mudatuun rakkoo hanqina bishaanii jiru furuuf hojiiwwan misoomaa hojjetamaa akka jiran ibsaniiru. Haala Kanaan Pirojektii “Fiinaa” jedhamuun hidhi 14 hojjetamaa kan jiran yemmuu ta’u, idileedhaan hidhi kuusaa bishaanii jiddugaleessaa fi xiqqaa afur ijaaramaa akka jiran eeraniiru. Hidha kuusaa bishaanii godinichatti ijaaramaa jiran 18 keessaa torba bokkaa jidduu kana bokkaan waan roobeef bishaan kuusuu jalqabuusaanii dubbataniiru. Haala Kanaan nyaata loonii magarsuu fi hojiiwwan jallisii jalqabamuusaa kaasaniiru. Pirojektoonni kunneen hojjetamuusaaniitiin horsiisee bultoonni naannawichaa abdii horachuusaanii eeranii, pirojektiin “Fiinaa” rakkoo bishaanii naannawichaa egereef hiikuuf hojjechaa jira jedhaniiru. Ongee yeroo dheeraa booda godina Booranaatti jidduu kana roobni roobuu jalqabuusaatiin horsiisee bultoonni hojii qonnaa hojjechaa jiru.
Nagaa fi tasgabbii Itiyoophiyaa keessattii dhufaa jiru gama dippilomaasii fi misooma dinagdeetiin bu’aa jajjabeessaa galmeessisaa jira
Mar 20, 2023 19
Bitootessa 11/2015(TOI) - Nagaa fi tasgabbii Itiyoophiyaa keessattii dhufaa jiru gama dippilomaasii fi misooma dinagdeetiin bu’aa jajjabeessaa galmeessisaa akka jiru itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin ibsan. Waltajjiin qindoomina biyyaa dippilomaasii dinagdee 7ffaan Finfinneetti taa’amaa jira. Waltajjiin kun mata duree “hojii farra kontirobaandii cimsuun misooma hawaas dinagdee fi nageenya biyya keenyaa nimirkaneessina, hojmaata qindoominaa cimsinee misooma biyya keenyaa nisaffisiifna” jedhuun adeemsifamaa jira. Itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin, pirezidaantota naannoo dabalatee kantiibonni magaalaa, ministiroonni, ambaasaaddaroonni biyyoota addaddaatti Itiyoophiyaa bakka bu’an, hooggantoonni federaalaa fi naannoo waltajjicharratti hirmaachaa jiru. Itti aanaa ministira muummee fi ministirri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin, nageenyii fi tasgabbiin Itiyoophiyaa keessatti dhufaa jiru gama dippilomaasii fi misooma dinagdeetiin bu’aa jajjabeessaa galmeessaa akka jiru ibsaniiru. Nageenya argame cimsuun invastimantii kallattii alaa fi misoomaaf haala mijataa uumuun hojii hundarraa eegamudha jedhaniiru. Guddina dinagdee biyyaa mirkaneessuuf hanqinoota damee Invastimantiin mul’atan sirreessuun dirree misoomaa mijataa uumuun akka barbaachisu dubbataniiru. Ommishoota qonnaa fi kanneen biroo karaa kontirobaandii Itiyoophiyaarraa bahaniin biyyoonni biroo dorgomaa ta’uu danda’uusaanii kaasaniiru. Hanqina sirna daldalaa alaarratti mul’atuun qabeenyiItiyoophiyaa karaa seeraan alaa bahaa akka jiran eeranii, alseerummaan kun hafuu akka qabu dubbataniiru. Kontirobaandiin guddina quucarsuun sochii dinagdee biyyaa faallessuun dhiibbaa olaanaa akka akka geessisu eeraniiru. Sochii daldala seeraa alaatiif furmaata kennuudhaan Invastimantii jajjabeessuuf hoggantoonni mootummaa federaalaa amma naannoleetti jiran ittigaafatamasaanii sirriitti akka bahan hubachiisaniiru. Waltajjii kanarratti waraqaan barreeffamaa dhimmoota “rakkoolee invastimantii quunnamanii fi yaada furmaataa” akkasumas “ Itiyoophiyaatti haala qabatamaa kontirobaandii fi daldalaa” jedhu komishinara Invastimantii Lalisee Namee fi komishinara Gumuruukaa Dabalee Qaabataan dhihaatee mariin taasifamaa jira. Waltajjiin qindoomina biyyaa dippilomaasii dinagdee bara 2003 kan hundaa’e yemmuu ta’u, waltajjiin kun hudhaalee dameelee Invastimantii furmaata kennuun haala Invastimantii mijataa uumuuf kan kaayyeffatedha. Kaayyoon olaanaa qophii waltajjii kanaa dameelee Invastimantiim tuurizimii, daldala alaa fi kanneen biroorratti qindoominaan hojjechuuf yaaduun akka ta’e ibsameera. Waltajjichi gamtoomina dinagdee biyyaa cimsuun fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf kan xiyyeeffate ta’uun eerameera.
Viidiyoo
Saayinsii fi teeknooloojii
Yaa’iin bulchiinsa Intarneetii Itiyoophiyaatti taa’ame dhimmoota bulchiinsa Intarneetii idiladdunyaa gama waliingahuutiin bu’aqabeessa akka ture ibsame
Mar 11, 2023 119
Bitootessa 02/2015 (TOI)- Yaa’iin bulchiinsa Intarneetii idil addunyaa Itiyoophiyaan keessummeessite keessummoota keessummeessuu fi dhimmoota bulchiinsa Intarneetii idil addunyaa gama waliingahuutiin bu’a-qabeessa jedhame. Itiyoophiyaan waltajjii hooggantoota olaanoo ‘IGF’ (Internet Governance Forum) Ostiriyaa Viyeenaatti adeemsifamaa jirurratti muuxannoo kana itti aansuun kan qopheessitu Jaappaaniif qooddeetti. Yaa’ii Kanaan hammattummaa dijitaalaa, hubachuu namtolchee, teeknooloojii haaraa, nageenya odeeffannoo marsariirii fi dhimmoota bulchiinsa intarneetii kanneen biroo gama waliin gahuutiin milkooftuu turte jedhameera. Waltajjii hooggantoota olaanoo bulchiinsa Intarneetii Viyeenaatti taasifamaa jiruu fi walgahii koree gorsaa hundagaleessa irratti de’eetaan ministiraa Innoveeshinii fi Teeknooloojii Huriyaa Alii akkaataa Itiyoophiyaan yaa’icha milkooftee itti keessummeessite qoodaniiru. Qaamolee yaa’iin Itiyoophiyaan keessummeessite akka milkaa’u taasisan minister de’eetaan kun galateeffatanii yaa’iin Jaappaanitti adeemsifamu akka milkaa’u hawwiisaanii ibsaniiru. Koreen hooggantoota olaanoo fi gorsaa hundagaleessaa dhaabbilee addaddaa Ostiriyaa Viyeenaatti argaman daawwataniiru. Yaa’iin bulchiinsa Intarneetii 17ffaa Itiyoophiyaatti kan qophaa’e yoo ta’u, yaa’iin bulchiinsa Intarneetii 18ffaa baatii Onkoloolessaa dhufu Jaappaan Tookiyootti akka adeemsifamu beekameera.
Inistiitiyuutonni lama Yunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteesse
Mar 10, 2023 106
Bitootessa 01/2015 (TOI) – Inistiitiyuutiin misooma industirii albuudaa fi inistiitiyuutiin ji’ooloojikaalii Itiyoophiyaa yuunivarsiitii Saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa waliin hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteessan. Daarektarri olaanaa inistiitiyuutii misooma industirii albuudaa doktar Guutaa Laggasaa, daarektarri olaanaa inistiitiyuutii ji’ooloojikaal Itiyoophiyaa doktar Dajanee Hayilamaaramii fi pirezidaantiin itti aanaa Yuunivarsiitii saayinsii fi teknooloojii Adaamaa doktar Alamuu Disaasaa waliigalticha walii mallatteessaniiru. Waliigaltichi qorannoowwan damee albuudaa bu’a qabeessa gama taasisuu, misooma humna namaa fi damee teeknooloojiin gamtaan hojjechuuf kan dandeessisudha jedhameera. Pirezidaantiin itti aanaa Yuunivarsiitii saayinsii fi teknooloojii Adaamaa doktar Alamuu Disaasaa waliigaltichi qorannoo fi qu’annoo, teeknooloojii fi gabbisa dandeettii humna namaa irratti dhaabbilee kanneen gamtaan hojjechuuf akka dandeessisu himaniiru. Haala walfakkaatuun Inistiitiyuutiin misooma Industirii Albuudaa dhaabbata misooma galteewwan industirii Itiyoophiyaa waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessaniiru. Daarektarri olaanaa Inistiitiyuutii Misooma Industirii albuudaa doktar Guutaa Laggasaa gamasaaniin, waliigalteen kun hojiiwwan damee albuudaa bu’aqabeessa taasisuuf hojjetaman teeknooloojii fi misooma humna namaatiin kan deeggarudha jedhan. Damee Kanaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuu, biyyoota ollaa waliin dorgomaa ta’uuf qorannoo fi qu’annoo taasisuufis akkasuma. Inistiitiyuutiin Ji’ooloojikaal Itiyoophiyaa laaboraatoorii albuudaa fi tajaajiloota biroorratti damee albuudaa deeggaraa akka jiru wayita kana ibsameera.
Qoodmaa bulchiinsa dijitaalaa addunyaatiin qormaanni biyyoota guddachaa jiranii ta’uun ibsame
Mar 10, 2023 104
Guraandhala 01/2015(TOI)- Qoodmaa bulchiinsa dijitaalaa addunyaatiin qormaanni biyyoota guddachaa jiranii waan ta’eef furmaanni kennamuufii akka qabu Itiyoophiyaan hubachiifte. Itiyoophiyaan kan itti hirmaatte yaa’iin bulchiinsa Intarneetii idil addunyaa garee gorsituu hooggantoota olaanoo fi qooda fudhattootaa Ostiriyaa Veenaatti mari’achaa jira. Miseensi Waltajjichaa fi de’eetaan ministiraa Innoveeshinii fi teeknooloojii Itiyoophiyaa Huriyaa Alii,qoodmaan dijitaalaa qormaata biyyoota guddachaa jiranii waan ta’eef ajandaa yaa’ii kanaa ta’ee mari’atamuu akka qabu cimsanii kaasuun ajandaa ta’ee akka qabamu gaafataniiru. Yaa’ichis fudhatee qoodmaan dijitaalaa ajandaa marii bulchiinsa Intarneetii idil addunyaa kan bara 2023 ta’eera. De’eetaan ministiraa Innoveeshinii fi teeknooloojii Huriyaa Alii, biyyoota guddachaa jiranitti, saala, afaan, oguma dijitaalaa,qaqqabiinsa Intarneetii, naannawa, meeshaalee ayisiitii fidhimmoota kanneeniin walqabatan birootiin daanggessuu fi qoodmaan akka mul’atu eeraniiru. Kanaaf yaa’iin kun bal’inaan mari’atee yaada furmaataa dhiheessuu akka qabu himaniiru. Walitti qabaan waltajjii hooggantoota olaanoo Viint Serf, nageenyi Intarneetii kan eegame, si’ataa, itti fufiinsa kan qabuu fi haqa qabeessa akka ta’u hojjechuun akka barbaachisu dubbataniiru. Waltajjichis qoodmaa dijitaalaa akka ajandaa tokkootti fudhatee mari’achuuf murteesseera. Sirna baniinsaa yaa’ii bulchiinsa Intarneetii 17ffaa Itiyoophiyaan qopheessitee fi Finfinneetti taa’amerratti Ministirri RDFI doktar Abiyyi Ahimad, imala tiraanisfoormeeshinii ayisiitii fi dijitaalaa Itiyoophiyaa guddisuun foramichi yaadota “qabatamaa fi kanhojiirra ooluu” danda’an akka qopheessu gaafachuunsaanii niyaadatama. Yaa’iin bulchiinsa Intarneetii 18ffaa waggaa dhufu Jaappaanitti ni adeemsifama.
Ispoortii
Piriimer Liigii Beetkiingii Itiyoophiyaatiin magaalaan Arbaa Miinci magaalaa Walqixxee waliin nitaphatu
Mar 9, 2023 169
Guraandhala 30/2015 TOI) – Sagantaa torbee 16ffaa Piriimer Liigii Beetkiing Itiyoophiyaatiin magaalaan Arbaa Minci magaalaa Walqixxee waliin nitaphatu. Taphni kilaboota lamaanii guyyaa keessaa sa’aatii 11tti Istaadiyeemii Dirreedawaatti nitaphatama. Magaalaan Arbaa Minci taphoota Liigichaa 15amma ammaatti taphateen sadii mohatee al afur mo’atameera, al saddet ammoo walqixa baheera. Taphoota 15’n goolii 18 lakkoofsiseera, gooliin 20 ammoo ittigaleera. Haala Kanaan qabxii 17’n sadarkaa 14ffaa qabatee sadarkaa gadi bu’aa keessatti argama. Magaalaan Arbaa Minci taphoota liigichaa walitti aanan shan Kanaan dura taphateen altokko qofa mo’ate. Al tokko mo’atameera, alsadii ammoo walqixa baheera. Morkataansaa magaalaan Walqixxee taphoota piriimer Liigii amma ammaatti taphateen al shan mo’ateera, alshan ammoo mo’atameera, alshan ammoo walqixa baheera. Taphoota 15niin goolii 18 galcheera,gooliin 17 itti galeera. Qabxii jahaan sadarkaa 12ffaarra jira. Magaalaan Walqixxee taphoota Liigichaa walitti aanan shan taasiseen al tokko qofa mo’ate. Al lama mo’atameera,al lama walqixa baheera. Taphni garee lamaanii Guraandhala 23 bara 2015 taphatamuun kan irra ture yoo ta’u rooba cimaa Dirreedawaatti roobeen dirreen manca’uusaatiin taphni kun har’a akka taasifamu koreen naamusaa fi dorgommii murteessuunsaa nibeekama. Oduu walfakkaatuun taphoota torbee 16ffaa kaleessa taphatamaniin magaalaan Bahaardaar Itiyoo-elektiriik goolii 3 fi 1’n akkasumas magaalaan Adaamaa Faasiil Kanamaas goolii 2 fi 1’n mo’ataniiru.
Piriimer Liigii Beetkiing Itiyoophiyaatiin taphni Qiddus Goorgisii fi Madin Itiyoophiyaa har’a taasisan ni eegama
Mar 7, 2023 132
Guraandhala 28/2015 (TOI)- Sagantaa Piriimer Liigii Beetkiing Itiyoophiyaa torbee 16ffaa taphni Qiddus Goorgisii fi Madin Itiyoophiyaa waliin har’a taphatan ni eegama. Taphni kilaboota lamaanii kun galgala sa’aatii 1tti Istaadiyeemii Dirreedawaatti nitaphatama. Leenjisaa Zarihun Shangataan kan durfamu gareen kubbaa miilaa Qiddus Goorgis qabxii 32’n piriimer Liigicha dursaa jira. Qiddus Goorgis tapha liigichaa amma ammaatti taphate 15’n taphoota sagal mo’ateera, al tokko mo’atameera. Al shan ammoo walqixa baheera. Taphoota 15’n goolii 32 galchee gooliin sagal ammoo itti galeera. Taphoota piriimer Liigii taphoota walitti aanan shan Kanaan dura taphateen al sadii mo’atee al lama walqixa baheera. Leenjisaa Gabramadiin Hayileen kan leenji’u Madin Itiyoophiyaa qabxii 30’n sadarkaa lammaffaarratti argama. Madin Itiyoophiyaan taphoota ammaatti taasise 15’n sagal mo’atee, alsadii mo’amee alsadii ammoo walqixa baheera. Taphoota 15’n goolii 27 galchee gooliin 21 itti galeera. Madin Itiyoophiyaan taphoota liigii darban walitti aanan taasiseen al sadii mo’atee, al lama walqixa baheera. Abbaan murtii Intarnaashinaalaa Hayilayyasuus Baazzezew tapha kilaboota lamaanii kana nitaphachiisu. Sagantaa torbee 16ffaa kan biraatiin Bunni sidaamaa magaalaa Dirreedawaa waliin guyyaa keessaa sa’aatii 10tti nitaphatu. Bunni Sidaamaa tapha liigichaatiin qabxii 19’n sadarkaa 11ffaa irratti yoo argamu magaalaan Dirreedawaa qabxii 18’n sadarkaa 13ffaarra jira. Oduu walfakkaatuun taphoota piriimer Liigii Beetkiing Itiyoophiyaa torbee 16ffaa kaleessaatiin magaalaan Hawaasaa Lagaxaafoo Lagadaaadhii goolii 1 fi o’n yoo mo’atu Bunni Itiyoophiyaa Walaayittaa Diichaa waliin goolii malee adda bahaniiru.
Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Godina Harargee lixaatti biqiltuuwwan ganna dhufu sagantaa ashaaraa magariisaan dhaabaman miiliyoona 368 qophaa’aa jiru
Mar 17, 2023 47
Bitootessa 08/2015 (TOI) - Godina Harargee lixaatti biqiltuuwwan ganna dhufu sagantaa ashaaraa magariisaan dhaabaman miiliyoona 368 qophaa’aa akka jiran waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksise. Itti aanaa ittigaafatamaa waajjirichaa obbo Aliyyi Daadhii TOI’f akka ibsanitti, qophii amma ammaatti taasifameen biqiltuuwwan miiliyoona 368 ol qopheessuudhaan karoorarraa dhibbantaa 80 milkeessuun danda’ameera. Qophiin biqiltuu kun gandoota 495 aanaalee godinichatti argaman 15 keessatti fi buufataalee biqiltuu mootummaatti hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Godinichatti waggoota dheeraaf biqiltuu haaraa qopheessuu mannaa kan ture qofa fayyadamuun akka mul’atu itti gaafatamaa itti aanaa kun ibsaniiru. Haala Kanaan godinicha aanaalee hedduu keessatti muka ciruu fi lafti duwwaatti hafuun mudatee akka ture yaadataniiru. Kan darberraa barachuun sagantaan ‘ashaaraa magariisaa’ erga jalqabamee asitti ummata hirmaachisuun jijjiirama fiduun danda’ameera jedha. Kaayoon olaanaa hojii misooma sululaa hirmaannaa ummataan hojjetame kun naannoo magariisa uffisuu ta’uu ibsaniiru.   Hojii misooma sululaa godinichatti hojjetameen lafa heektaara kuma 288 caalurratti hojiin misooma sululss hojjetameera jedhan. Biqiltuuwwan qophaa’aa jiran Maangoo, Avokaadoo, Giishxaa fi Temirii akkasumas mukoota misooma bosonaaf oolanii fi nyaanni loonii keessatti argamu. Biqiltuuwwan waggoota darban gaarren muka malee hafanii fi lolaan haqaman irratti dhaabaman akka gaariitti qabachuusaanii ibsanii, iddoowwan bosonni deebi’etti bineensonni bosonaa deebi’aa akka jiran dubbataniiru. Biqiltuuwwan Kanaan dura sagantaa ashaaraa magariisaatiin godinichatti dhaabaman keessaa dhibbantaan 88 qabachuusaanii mirkaneessaniiru. Namoonni miiliyoona 1 ol biqiltuu dhaabuurratti kan hirmaatan yemmuu ta’u, sagantaan biqiltuu dhaabuu kun lafa heektaara kuma 200 irratti ni adeemsifama jedhaniiru.
Qabeenya uumamaa eeguun qonna ammayyeessuuf hundi qindoominaan hojjechuu qaba- pirezidaantiinaannoo Gaambeelleeobbo Umood Ujuluu
Feb 11, 2023 176
Guraandhala 4/2015 (TOI)- Naannoo Gaambeellaatti kunuunsaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa egeree fooyyessuun qonna ammayyeessuuf hundi qindoominaan hojjechuu akka qabu pirezidaantiin naannichaa ob. Umood Ujuluu hubachiisan. Misoomni sululss baatiiwwan bonaa godinichaa godina Sablammii Nuweer aanaa Makkootyitti har’a ifatti jalqabameeera. Pirezidaant Umood wayita kanatti akka jedhanitti, Kunuunsaa fi itti fayyadama lafa, bishaanii fi qabeenya bosonaa naannichaa fooyyessuun wabii nyaataa mirkaneessuuf hundi qindoomee ciminaan hojjechuu qaba. Hojiiwwan kunuunsaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa waggoota darban hojjetamaniin rakkoo lafti qullaatti hafuu fi manca’a bosonaa gama ittisuutiin hojiileenjajjabeessoo hojjetamuu dubbataniiru. Kanaaf lafa qullaatti hafe gara duriitti deebisuun wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiin misooma sululaa cimee akka itti fufu ibsaniiru. Milkaa’ina hojiiwwan sululaa baatii bonaa jalqabame kanaaf qaamoleen hooggansaa sadarkaa hundarra jiran kutannoon hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru. Bulchaan godina sablammii Nuweer ob. Boot Teer gamasaaniin hojiilee misooma sululaa cimsuun hojiin wabii nyaataa mirkaneessuu hojii ijoo qaamolee qooda fudhattoota hundaa ta’uu akka qabu dubbataniiru. Hijiin misooma sululaa baranaa sadarkaa naannootti aanaa keenya aanaa Makkooyitti jalqabamuusaatiin gammachuu qaban ibsanii bu’aqabeessummaasaatiif ummata qindeessanii akka hojjetan ibsaniiru. Baatii bonaa baranaatiin sululoota 124 lafa heektaara kuma 60 olirratti hojiilee eegumsa biyyoo fi bishaaniirratti hojjechuuf karoorfamee gara boqonnaa hojiitti seenamuusaa kan ibsan ammoo itti gaafatamaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa ob. Ajaak Uchaalaa ti. Hojiileen misooma sululaa kan adeemsifaman idilee fi pirojektootaag gargaaramuun ta’uu kan ibsan itti gaafatamaan kun kanaanis ummanni kuma 120 ol akka hirmaatu nieegama jedhaniir. Sagantaan sosochii misooma sululaa guyyaa kana jalqabame baatii tokkoof akka turu Ob. Ajaak ibsaniiru. Sagantaa jalqabsiisa misooma Sululaa irratti hooggantoonni olaanoo naannoo, godinaa fi aanaa akkasumas ogeeyyonni argamaniiru.
Godina Arsii Lixaatti sagantaa ashaaraa magariisaa ganna dhufuuf biqiltuun miiliyoona 200 qophaa’aa jira
Feb 8, 2023 165
Guraandhala 01/2015 (TOI) - Godina Arsii Lixaatti sagantaa ashaaraa magariisaa ganna dhufuuf biqiltuun miiliyoona 200 qophaa’aa akka jiru waajjirri qonnaa godinichaa ibse. Waajjirichatti gaggeessaan garee qabeenya uumamaa fi eegumsa naannoo ob. Umar Ejeree TOItti akka himanitti, biqiltuun kunneen gogiinsa dandamachuu fi ciidha tursiisuun oomishtummaa kan dabalanidha. Bara kana biqiltuuwwan miiliyoona 200 ol qopheessuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Godinichi bokkaa gannaa roobu kuusuuf daagaa, boollii fi hojiin eegumsa biyyoo fi bishaanii kanneen biroo hojjechaa akka jiru ibsanii, sagantaan biqiltuu dhaabuu baatii Eblaa irraa kaasee akka adeemsifamu eeraniiru. Biqiltuuwwan qophaa’an xaa’ummaa lafaa kan dabalamanii fi nyaata looniif kan oolan sanyii addaddaa yoo ta’an, kunis hojiilee gogiinsa damdamachuuf hojjetamaa jiran keessaa isa tokkodha jedhaniiru. Biqiltuuwwan kunneen qophaa’aa kan jiran buufataalee biqiltuu godinichatti argaman kuma 3 fi 225 fi qonnaan bultootaan akka ta’e ibsaniiru. Sagantaan ashaaraa magariisaa ganna dhufuuf biqiltuuwwan biyya keessaa kanneen akka Waddeessaa, gaattiraa, muka gurraachaa, birbirsaa fi kanneen biroo qophaa’aa akka jiran beeksisaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaan waggaa darbe biqiltuuwwan dhaabbatan miiliyoona 146 keessaa kunuunsa taasifameen dhibbantaan 85 qabachuusaa ibsaniiru. Biqiltuu dhaabuun ala tajaajilaaf amma oolanitti kunuunsi barbaachisaan akka taasifamudubbataniiru.
Baay’inaan Kan Dubbifaman
Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu kennaniifi ragaa kennaan itti fayyadamuu danda'an ifa godhe.
Mar 3, 2023 349
Guraandhala 24/2015(TOI) - Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa guyyaa har'aa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu ittiin kennaniifi ragaa ittiin eeraan fayyadamuu danda'an 'Public Feedback System' jedhamu ifa godhe. Komishinichi Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo waliin ta’uun Appilikeeshinii kana akka hojjete eerameera. Appichi afaanota biyya keessaa shaniin tajaajila kan kennu ta'uun himaeera. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa Dooktar Saamu’eel Urqatoo akka jedhanitti, komishinichi hojiiwwan jijjiramaa hojjechaa jiru milkeesuuf teeknooloojiiwwan fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Appilikeeshinichi hojii kan ariifachiisuufi haleellaa fi sodaachisaa ragaa eertootaa fi odeeffannoo kennitootarra gahu kan ittisu ta'uu himaniiru. Kana hordofuun hawaasni karaa appilikeshinii 'Public Feedback System'' yaada kennuudhaan itti gaafatamummaa biyyaalessaa isaa ba'uu qabu gaafataniiru. Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Obbo Solomoon Sookaa akka jedhanitti, appilikeeshinii kana haleellaa saayibarii eegumsii cimaan kan taasifamuuf ta'uu himaniiru. Waajjira Ministira Muummeetti deetaan dhimmoota Kaabinee obbo Tasfaayee Dhaabaa akka jedhanitti, malaammaltummaa ittisuuf dhaabbanni tokko qofaan hojjetee milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf lammileen hunduu miira itti gaafatamummaa qabuun malaan maltummaa ittisuuf hirmaachuu qabu jedhaniiru.
Tajaajilli oduu Itiyoophiyaa Marsariitii Afaan Faransaayii fi Tigreetiin odeeffannoo qaqqabaa taasisu jalqabsiise
Mar 4, 2023 299
Guraandhala 25/2015 (TOI)- Tajaajilli Oduu Itiyoophiyaa marsariitii haaraa odeeffannoowwan biyya keessaa fi idil addunyaa afaan Faransaayii fi Afaan Tigreetiin qaqqabaa taasisu jalqabsiise. Hojii raawwachiisaan olaanaa dhaabbatichaa Ob. Seeyfee Darribee fi Itti aantuu hojii raawwachiiftuuejensii nageenyaa weebii infoormeeshinii Tigisti Haamiid marsariitii haaraa kana hojii jalqabsiisaniiru. Sdministireetariin marsariitii dhaabbatichaa Heenook Abiyyi sirna jalqabsiisaa kanarratti akka jedhanitti, marsariitiin haaraan afaanota addaddaan odeeffannoowwan qulqullina walfakkaatuun qaqqabsiisuu akka danda’utti kan hojjetamedha. Marsariitiin biraandii dhaabbatichaarratti hundaa’uun qophaa’e kun gama qulqullina odeeffannoo fi nageenyummaanis amansiisaa ta’ee tajaajila akka kennu karaa ejensii nageenya weebii infoormeeshinii hojjetamuusaa ibsaniiru. Marsariitiin kun afaan Ingilizii, Arabaa, amaaraa,fi afaan Oromoo Kanaan dura ittiin hojjetamaa ture dabalatee dhiheenya akka haaraatti kan jalqaban Afaan Faransaayii fi Tigree dabaluun tajaajila akka kennu taasifamee akka hojjetame beeksisaniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaa Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa Ob. Seeyfee Darribee akka jedhanitti, TOI;n hojiiwwan dhimmoota biyyaa Itiyoophiyaa ijaaran hawaasa addunyaaf beeksisan hojjrchaa jira. Marsariitiin haaraan amma ifoome kaayyoo kana raawwachiisuuf kan deeggarudha jedhanii, amansiisummaa fi nageenyummaansaa eegamee tajaajila ammayyaa kennuu akka dandeessisu ejensii nageenya weebii infoormeeshinii hojjetamuusaa dubbataniiru. Fuula duras TOI’n hojiiwwan ejensii nageenya weebii infoormeeshinii waliin ta’uun misooma damee kanaa n hojjetu cimsee akka itti fufu dubbataniiru. Daarektarri itti aantuu muummee ejensii nageenya weebii infoormeeshinii Tigisti Haamiid gamasaaniin dhaabbannisaanii hojiiwwan nageenya dhaabbilee sabquunnamtii eegsisuuf dandeessisan hojjechaa akka jiru ibsaniiru. TOI waliinis rakkoolee quunnamuu danda’an qolachuuf waliin hojjechuurra darbee fuula duras dhimmoota biroorratti hojiiwwan hariiroo qaban guddisan akka cimsan ibsaniiru. Itti gaafatamtoonni olaanoo fi ogeessonni dhaabbilee lamaanii sagantaa jalqabsiisaa marsariitii kanarratti argamaniiru.
Gabaasa addaa
Balaa ibiddaa Finfinneefi Buraayyuutti mudateen qabeenyaa birrii miliyoona 2.9 ta'urraa miidhaan gaheera.
Jan 24, 2023 194
Amajji, 16/2015(TOI) - Komishiniin hooggansa balaa ibiddaa fi sodaa balaa Finfinnee balaa kaleessa magaalaa Finfinneefi Buraayyuutti Balaa ibiddaa mudateen qabeenyaa birrii miliyoona 2.9 ta'urraa miidhaan gahuu beeksise. Komishinichi qabeenyaa birrii 258 baasu balaa kanarraa baraaruun akka danda'amees beeksiseera. Daarektarri hariiroo hawaasaa komishinichaa obbo Gululaat Geetaneehe akka TOItti himanitti kaleessa galgala sa’aatii 4:48 irratti Kutaama magaala Lammii Kuraatti sababa balaa Elektirikiin gamootti ibiddi qabtee qabeenya birrii miliyoona 1.6tti tilmamamuu barbadeeseera. Hojjettoonni balaa tasaa 40 poolisii magaalaa Finfinnee fi hawaasni naannoo waliin ta’uun qabeenya birrii miiliyoona 148tti tilmaamamu balaa ibiddaa kanarraa baraaru danda'uus himaniiru. Balaa kanaan hojjettoota balaa tasaa sadii fi namoota biroo 7 irraa miidhaan salphaa gahuu himaniiru. Haaluma walfakkatuun kaleessaa galgala sa'aatii 3:55 irratti Kutaama magaalaa Gullee aanaa 5 naannoo buufata Konkolaataa konkolaataa geejjiba ummataa qaxxaamura biyyaa irratti ka'een qabeenyi birrii miliyoona tokkootti tilmaamamu barbadaa'uu ibsameera. Akka daayreektarri hariiroo hawaasaa kun jedhanitti, hojjettoonni balaa tasaa sagal Poolisii Federaalaa Itoophiyaa fi hawaasni naannoo waliin ta’uun balaa ibiddaa kana dhaamsaniiru. Gama biraatiin kaleessa galgala sa'aatii 10:46tti magaalaa Buraayyuutti warshaa huccuu Chaayinaa Shufenia jedhamu keessatti balaa ibiddaa sababa elektirikiin mudateen qabeenyi Birrii kuma 300tti tilmaamamu barbadaa'uu himaniiru. Balaa ibiddaa kana dhaamsuuf carraaqqii guddaa taasifameen qabeenyi birrii miiliyoona 100tti tilmaamamu balaarra hambisuun danda'umuus himaniiru. Obbo Gululaat lammiileen fi dhaabbileen ergaa of eeggannoo komishinichi yeroo yeroon erguun balaa ibiddaa fi balaa tasaa ittisuuf sirnaan hojiirra oolchuu akka qaban dhaamaniiru. Hawaasni balaan akkasii yeroo mudatu sarara bilbilaa bilisaa 939 bilbili; Bilbila 0111555300 ykn 0111568601 bilbiluun beeksisuu akka danda'us hubachiisaniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015