Angafoota Oduu
Yuunivarsiitiin aviyeeshinii Itiyoophiyaa barattoota ogummaa addaddaan leenjise eebbisiise
Dec 9, 2023 129
Sadaasa 29/2016 (TOI) - Yuunivarsiitiin aviyeeshinii Itiyoophiyaa barattoota ogummaa addaddaan leenjise 627 har’a eebbisiiseera. Isaanis 88 xiyyaara oofuu, 125 teeknishaana Xiyyaaraa, 150 ogummaa keessummeessuu xayyaararraa, 264 gurgurtaa tikkeettii fi tajaajila maamilaatiin kan leenji’an yemmuu ta’u, kanneen keessaa lamaansaanii Itiyoophiyaa ala biyyoota Afriikaa keessaa kan dhufanidha. Hojii raawwachiisaa muummee daandii qilleensaa Itiyoophiyaa Masfin Xaasoosirna eebbaarratti akka dubbatanitti, daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa dhaabbata guddaa teeknooloojiiwwan ammayyaa fayyadamuun humna namaa isa barbaachisu ufumaan leenjsuu fi ga’oomsudha. Yeroo ammaa dorgommiin Afriikaa waliin osoo hinta’iin daandiiwwan qilleensaa qabeenya olaanaa qabanii fi teeknooloojiin ammayyooman waliin akka ta’e dubbatanii, daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa dhaabbata dorgomee bu’aa buufachuun ittifufedha jedhaniiru. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa namoota mul’ata, beekumsa dhaabbaticha hooggananiin, akkasumas hojjettoonni kutannoo tajaajluusaaniin asgahuusaa dubbataniiru. Kanaaf eebbifamtoonnikutannoo fi ciminaan hojjechuun guddina dhaabbatichaa ittifufsiisuuf ittigaafatama fudhachuu akka qaban himaniiru. Eeggataan Pirezidaantii Yuunivarsiitii Aviyeeshinii Itiyoophiyaa Kaasee Yimaam gamasaaniin, akaakuu leenjii Yuunivarsiitichi kennu bal’isuun gumaacha damee Aviyeeshiniif taasisu akka ittifufu dubbataniiru.
Mootummaan kutaalee hawaasaa xiyyeeffannoo dursaa fi deeggarsa barbaadaniif yeroo sadaffaaf deeggarsa ramaduunsaa ibsame
Dec 9, 2023 24
Sadaasa 29/2016(TOI)- Mootummaan bara bajataa 2016 kutaalee hawaasaa xiyyeeffannoo dursaa fi deeggarsa barbaadaniif qaamolee tumsitootaa osoo hinhafiin qindeessuun yeroo sadaffaaf deeggarsa ramaduusaa komishiniin hooggansa yaaddoo balaa Itiyoophiyaa beeksise. Komishinichi ibsa ergeen akka beeksisetti, gargaarsi qaamolee deeggartootaan dhihaachaa ture yeroof dhaabbachuurraa ka’uun dhiibbaa dinagdee fi hawaasummaa kutaa hawaasaa deeggarsa guyya guyyaa barbaadurra gahaa ture furuufn akka danda’amu mootummaan tarkaanfii fudhateera. Haala Kanaan marsaa walitti aanan lamaan i Adoolessa /2015 irraa amma Sadaasa/2016tti deeggarsi akaakuu fi maallaqaa birrii biiliyoona 7 tuqaa 9 baasu lammiilee miiliyoona 7 tuqaa 3’f kennamuun nibeekama. Haala walfakkaatuun komishiniin hooggansa yaaddoo balaa Itiyoophiyaa dhaabbilee deeggartoota dhiheenya hojiitti deebi’an dabalee qindeessuun fedhii jiru keessaa lammiilee buqqa’anii fi hongeen miidhaman kanneen xiyyeeffannoo fi deeggarsa dursaa barbaadan miiliyoona 6 tuqaa 5 oliif marsaa sadaffaaf deeggarsa taasiseeraaf. Haala Kanaan akaakuun deeggarsa nyaataa kuntaala kuma 867 ol akkasumas maallaqa calla birrii miiliyoona 560 ol, baatii Mudde 2016 raabsuuf hojiitti seeneera. Sadaasa 28/2016 irraa kaasee deeggarsa geejjibsiisuu ibsee deeggarsichi waliigala maallaqaan yoo shalagamu birrii biiliyoona 8 tuqaa 6 olitti akka ta’u ibsi kun ni’agarsiisa. Itiyoophiyaa kaabaa bakkeewwan hongeen miidhamaniif xiyyeeffannoon addaa akka kennamuuf eerameera.
Itiyoophiyaan tajaajila geejjiba qilleensaa jalqabuu fi babal’isuuf biyyoota 17 waliin waliigalte
Dec 9, 2023 11
Sadaasa 29/2016(TOI)- Itiyoophiyaan tajaajila geejjiba qilleensaa jalqabuu fi babal’isuuf biyyoota 17 waliin waliigalteetti. Waliigaltee kan taasifte biyyoota Afriikaa, Ameerikaa Kaabaa fi Kibbaa, Awurooppaa fi jiddugaleessa bahaa 17 waliin ta’uun ibsameera. Waliigalteen kun abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Itiyoophiyaa fi dhaabbilee biyyoota gita ta’an jidduutti kan mallatteeffame yaa’ii maree waggaa tajaajila geejjiba qilleensaa Saa’udii Arabiyaa Riyaaditti adeemsifamerrattidha. Haala Kanaan Naayijeeriyaa, Gaanaa, Moorookoo, Iiswaatiinii, Seraaliyoon fi Zumbaabuwee waliin daangaa tokko malee deddeebii xiyyaaraa raawwachuuf, bakka bu’ummaa daandiiwwan qilleensaa bal’isuuf, mirgoota tiraafikii kennuu fi bakka qaqqabiinsaa dabalataa daangaa malee eeyyamuuf haala dandeessisanirratti waliigalteen mallatteeffameera. Waliigaltichi Taanzaaniyaa, Siisheelsii fi Gaaboon waliin ammoo daandiiwwan qilleensaa Itiyoophiyaan galmeeffaman balallii deddeebisii dabalataa biyyoota jidduutti taasisuuf kan dandeessisudha. Siviil Aviyeeshiniin Itiyoophiyaa Raashiyaa, Ingiliiz,Kaanaadaa, Poolaand, Fiinlaand, Kuweet, Paakiistaan, Baangilaadiish fi Suriinaam waliinis waliigaltee kan taasise yemmuu ta’u, waliigaltichi balallii irra deddeebii eyyamuun carraalee gabaa bal’isuuf kan dandeessisudha. Waliigalteen kunneen faayidaa Itiyoophiyaan siviil aviyeeshiniirraa argachaa jirtu kan guddisu akka ta’e odeeffannoon ministeera alaarraa argame nimul’isa. Yaa’iin maree idil addunyaa tajaajila geejjiba qilleensaa Saa’ud Arabiyaatti taa’ame Itiyoophiyaa dabalatee biyyoonni 97 hirmaataniiru.
Paartiin badhaadhinaa guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarseera
Dec 9, 2023 87
Sadaasa 29/2016(TOI)- Paartiin badhaadhinaa guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarseera. Ergaan baga geessanii Paartichi dabarse akka armaan gadiitti dhihaateera- Baga ayyaana guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa 18ffaa mata duree” sabdaneessummaa fi walqixxummaan tookummaa biyyaaf” jedhuun magaalaa Jigjigaatti kabajamu geessan baga geenye. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa bariituu jijjiiramaatii kaasee dhimmoota xiyyeeffannoo addaan raawwachaa jiru keessaa seenaa keenya mootummaa biyya dhaabuu keessatti dhimmoota mootummaa hunda biratti fudhatama qabu akka hinqabaanne garaagarummaa keenya bal’isan baasuun furmaata itti kennuudha. Haala Kanaan biyyi keenya Itiyoophiyaan heddumminaa fi tokkummaa sabdaneessummaa walitti qabuun itti fufuu irratti gufuulee mudataniif furmaata kennuuf fagoo deemuunsaa kan eeramudha. Seena keenya mootummaa ammayyaa ijaaruu keessatti dhimmoota akka biyyaatti nuqoran keessaa gaaffii heddumminaa uumamaan qabnu keessummeessuu gufuuleen numudatan salphaa miti. Itiyoophiyaan biyya halluu hedduu qabdu ta’uushee kan dagate yaaliin ijaarsa mootummaa Kanaan dura ture, garaagarummaan uumamaa nujidduu jiru miidhagina ta’uusaa sirnaan beekamtii kennuu dhabuun, biyyi keenya rakkoo walxaxaa keessa akka galtuu fi hojii manaa qabsoolee fi aarsaalee dhalootaa hedduun ijaaramee hinxumuramne akka baattu taasiseera. Bara kamiyyuu gaaffileen wayita ka’an, warraaqsonni wayita uumaman ykn sirni mootummaa uumnu wayita diigamu yaada qabsoo ta’uun kan kaafaman gaaffii heddummina jiddugaleessa godhatedha. Qabsoowwan eenyummaa koo uumamaa kabajaa, haqaqabeessummaa buusaa, imala keessan ijaarsa eenyummaa waloo adda baaftuu eenyummaa koo hindagatinaa jedhan firii akka qabaatan akka biyyaatti aarsaa hedduu itti kafalleerra. Kana sirriitti kan hubate paartiin keenya badhaadhinaa daandiin biyyaa yaadama ida’amuutiin jijjiiramaan booda qiyyaase eenummaan biyya keenya keessa jiran kan uumamaa ta’uusaaniif beekamtii kan kenne, sabdaneessummaan keenya qabeenya malee yaaddoo akka hintaane kan hubate, Itiyoophiyaa ta’uun eenyummaa keenya waloo akka ta’eeenummaa keenya sabummaa waliin akka wal hindandeenye amanuuni. Kana guutummaan mirkaneessuu akka hindandeenyee fi ijaarsa mootummaa biyyaa cimaa egeree fi fudhatama qabuakka qabaannu qajeelfamoonni qabaachuu qabnu akka jiran hubannee demokiraasummaan akka dagaagu, dhaabbanni akka cimu yaadamni obbolummaa akka jiraatu gochuuf hojiileen hojjenne firii kennuu danda’aniiruu. Demokiraasiin ala tokkummaa tokkummaa sabdaneessummaa ijaaruun akka hindanda’amne paartiin keenya badhaadhinni nihubata. Gaaffileen bu’uraa ummataaaddababayiitti bahanii deebii kan argatan, dabni daldaltoonni siyaasaa gaaffii ummataan daheeffatanii raawwatan fashaluu kan danda’u akkasumas tokkummaa fudhatama qabuu fi sabdaneessummaa heddummina jiddugaleessa godhate uumuu kan dandeenyu demokiraasii guutummaatti mirkaneessuu yoo dandeenye waan ta’eef xiyyeeffannoo keninee hojjechaa jirra. Yaaliin keenya kun firii akka godhatu gumaacha olaanaa taasisaa kan jiru yaadama dhaabbatummaati. Gaaffilee ummattoonni biyya keenyaa hundi kaasaniif gaaffii egeree kennuu kan dandeenyu, ijaaramni heddumminaa uumamaa keenya firii kan godhatu, akkasumas biyya hunda keenyaaf taatu uumuu kan dandeenyu imalli keenya yaadama dhaabbatummaan yoo ilaalame akka ta’e sirriitti hubannee tarkaanfiiwwan fudhanne bu’aa gaarii fidaniiru. Walumaa gala sirna siyaasaa obbolummaa uumu, walitti hidhamiinsa ummattoota jidduu jiru cimsu, dhukkuni tokkoo kan isa biraa ta’uu kan hubatu, jireenyi waloo akka mirkanaa’u waliin dhaabachuu filate ijaarreerra. Jaallatamoo Saboota , Sablammootaa fi Ummattoota biyya keenyaa.. Tokkummaan sabdaneessummaa riqicha seenessa biyyaalessaatti ittiin ceenudha! Tokkummaa sabdaneessummaa uumuu yoo dandeenye dhaloota cimaa walkabajuu, waldandahuu fi waliif yaaduu qajeelfamasaa taasifate uumuu nidandeenya. Dhugaan akka paartii badhaadhinaatti hubannuu fi guutummaatti akka mirkanaa’u qabsoofnu sabdaneessummaan carraa egeree Itiyoophiyaaf daandii ifaa waan ta’eefi. Rakkoolee keenya keessoo heddummina ilaalchisuun ka’aniif furmaata kennuun akka danda’amu yaadamni ida’amuu akka paartiitti filanne rakkoolee keenya hundaaf furmaata egeree akka ta’u ni’amanna! Bakka bu’ummaan madaalawaa ummattoota biratti gonkumaa akka hinkaane, dhaloonni dhufu gaaffilee waggoota 50 darban itti rakkachaa tureen akka hinqoramne, heddumminni keenya qormaata akka nutti hintaane wantoota gaarii imala keenya amma ammaatti argane gabbifachuun akkasumas qormaatilee numudatan sirreessuun ijaarsa seenessa biyyaalessaaf waliin hojjechuu qabna. Ayyaan guyyaa Saboota, Sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa magaalaa Jigjigaa fakkeenya sabdaneessummaa taatetti wayita kabajnu dhaloota seenessa walitti qabaa dhalootatti cehu kana ijaaruuf yaalii taasisuun ta’uu akka qabu hubachiisuu barbaanna. Faayidaa sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaan biyyaa akka mirkanaa’u qabu hubannee biyya birmadummaanshee kabajamee fi bara baraan jiraattu ijaaruuf qooda keenya akka baanu adaraa jechuu barbaanna. Paartii badhaadhinaa Sadaasa 29/2016
Kan mul'ate
Yuunivarsiitiin aviyeeshinii Itiyoophiyaa barattoota ogummaa addaddaan leenjise eebbisiise
Dec 9, 2023 129
Sadaasa 29/2016 (TOI) - Yuunivarsiitiin aviyeeshinii Itiyoophiyaa barattoota ogummaa addaddaan leenjise 627 har’a eebbisiiseera. Isaanis 88 xiyyaara oofuu, 125 teeknishaana Xiyyaaraa, 150 ogummaa keessummeessuu xayyaararraa, 264 gurgurtaa tikkeettii fi tajaajila maamilaatiin kan leenji’an yemmuu ta’u, kanneen keessaa lamaansaanii Itiyoophiyaa ala biyyoota Afriikaa keessaa kan dhufanidha. Hojii raawwachiisaa muummee daandii qilleensaa Itiyoophiyaa Masfin Xaasoosirna eebbaarratti akka dubbatanitti, daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa dhaabbata guddaa teeknooloojiiwwan ammayyaa fayyadamuun humna namaa isa barbaachisu ufumaan leenjsuu fi ga’oomsudha. Yeroo ammaa dorgommiin Afriikaa waliin osoo hinta’iin daandiiwwan qilleensaa qabeenya olaanaa qabanii fi teeknooloojiin ammayyooman waliin akka ta’e dubbatanii, daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa dhaabbata dorgomee bu’aa buufachuun ittifufedha jedhaniiru. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa namoota mul’ata, beekumsa dhaabbaticha hooggananiin, akkasumas hojjettoonni kutannoo tajaajluusaaniin asgahuusaa dubbataniiru. Kanaaf eebbifamtoonnikutannoo fi ciminaan hojjechuun guddina dhaabbatichaa ittifufsiisuuf ittigaafatama fudhachuu akka qaban himaniiru. Eeggataan Pirezidaantii Yuunivarsiitii Aviyeeshinii Itiyoophiyaa Kaasee Yimaam gamasaaniin, akaakuu leenjii Yuunivarsiitichi kennu bal’isuun gumaacha damee Aviyeeshiniif taasisu akka ittifufu dubbataniiru.
Mootummaan kutaalee hawaasaa xiyyeeffannoo dursaa fi deeggarsa barbaadaniif yeroo sadaffaaf deeggarsa ramaduunsaa ibsame
Dec 9, 2023 24
Sadaasa 29/2016(TOI)- Mootummaan bara bajataa 2016 kutaalee hawaasaa xiyyeeffannoo dursaa fi deeggarsa barbaadaniif qaamolee tumsitootaa osoo hinhafiin qindeessuun yeroo sadaffaaf deeggarsa ramaduusaa komishiniin hooggansa yaaddoo balaa Itiyoophiyaa beeksise. Komishinichi ibsa ergeen akka beeksisetti, gargaarsi qaamolee deeggartootaan dhihaachaa ture yeroof dhaabbachuurraa ka’uun dhiibbaa dinagdee fi hawaasummaa kutaa hawaasaa deeggarsa guyya guyyaa barbaadurra gahaa ture furuufn akka danda’amu mootummaan tarkaanfii fudhateera. Haala Kanaan marsaa walitti aanan lamaan i Adoolessa /2015 irraa amma Sadaasa/2016tti deeggarsi akaakuu fi maallaqaa birrii biiliyoona 7 tuqaa 9 baasu lammiilee miiliyoona 7 tuqaa 3’f kennamuun nibeekama. Haala walfakkaatuun komishiniin hooggansa yaaddoo balaa Itiyoophiyaa dhaabbilee deeggartoota dhiheenya hojiitti deebi’an dabalee qindeessuun fedhii jiru keessaa lammiilee buqqa’anii fi hongeen miidhaman kanneen xiyyeeffannoo fi deeggarsa dursaa barbaadan miiliyoona 6 tuqaa 5 oliif marsaa sadaffaaf deeggarsa taasiseeraaf. Haala Kanaan akaakuun deeggarsa nyaataa kuntaala kuma 867 ol akkasumas maallaqa calla birrii miiliyoona 560 ol, baatii Mudde 2016 raabsuuf hojiitti seeneera. Sadaasa 28/2016 irraa kaasee deeggarsa geejjibsiisuu ibsee deeggarsichi waliigala maallaqaan yoo shalagamu birrii biiliyoona 8 tuqaa 6 olitti akka ta’u ibsi kun ni’agarsiisa. Itiyoophiyaa kaabaa bakkeewwan hongeen miidhamaniif xiyyeeffannoon addaa akka kennamuuf eerameera.
Itiyoophiyaan tajaajila geejjiba qilleensaa jalqabuu fi babal’isuuf biyyoota 17 waliin waliigalte
Dec 9, 2023 11
Sadaasa 29/2016(TOI)- Itiyoophiyaan tajaajila geejjiba qilleensaa jalqabuu fi babal’isuuf biyyoota 17 waliin waliigalteetti. Waliigaltee kan taasifte biyyoota Afriikaa, Ameerikaa Kaabaa fi Kibbaa, Awurooppaa fi jiddugaleessa bahaa 17 waliin ta’uun ibsameera. Waliigalteen kun abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Itiyoophiyaa fi dhaabbilee biyyoota gita ta’an jidduutti kan mallatteeffame yaa’ii maree waggaa tajaajila geejjiba qilleensaa Saa’udii Arabiyaa Riyaaditti adeemsifamerrattidha. Haala Kanaan Naayijeeriyaa, Gaanaa, Moorookoo, Iiswaatiinii, Seraaliyoon fi Zumbaabuwee waliin daangaa tokko malee deddeebii xiyyaaraa raawwachuuf, bakka bu’ummaa daandiiwwan qilleensaa bal’isuuf, mirgoota tiraafikii kennuu fi bakka qaqqabiinsaa dabalataa daangaa malee eeyyamuuf haala dandeessisanirratti waliigalteen mallatteeffameera. Waliigaltichi Taanzaaniyaa, Siisheelsii fi Gaaboon waliin ammoo daandiiwwan qilleensaa Itiyoophiyaan galmeeffaman balallii deddeebisii dabalataa biyyoota jidduutti taasisuuf kan dandeessisudha. Siviil Aviyeeshiniin Itiyoophiyaa Raashiyaa, Ingiliiz,Kaanaadaa, Poolaand, Fiinlaand, Kuweet, Paakiistaan, Baangilaadiish fi Suriinaam waliinis waliigaltee kan taasise yemmuu ta’u, waliigaltichi balallii irra deddeebii eyyamuun carraalee gabaa bal’isuuf kan dandeessisudha. Waliigalteen kunneen faayidaa Itiyoophiyaan siviil aviyeeshiniirraa argachaa jirtu kan guddisu akka ta’e odeeffannoon ministeera alaarraa argame nimul’isa. Yaa’iin maree idil addunyaa tajaajila geejjiba qilleensaa Saa’ud Arabiyaatti taa’ame Itiyoophiyaa dabalatee biyyoonni 97 hirmaataniiru.
Paartiin badhaadhinaa guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarseera
Dec 9, 2023 87
Sadaasa 29/2016(TOI)- Paartiin badhaadhinaa guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarseera. Ergaan baga geessanii Paartichi dabarse akka armaan gadiitti dhihaateera- Baga ayyaana guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa 18ffaa mata duree” sabdaneessummaa fi walqixxummaan tookummaa biyyaaf” jedhuun magaalaa Jigjigaatti kabajamu geessan baga geenye. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa bariituu jijjiiramaatii kaasee dhimmoota xiyyeeffannoo addaan raawwachaa jiru keessaa seenaa keenya mootummaa biyya dhaabuu keessatti dhimmoota mootummaa hunda biratti fudhatama qabu akka hinqabaanne garaagarummaa keenya bal’isan baasuun furmaata itti kennuudha. Haala Kanaan biyyi keenya Itiyoophiyaan heddumminaa fi tokkummaa sabdaneessummaa walitti qabuun itti fufuu irratti gufuulee mudataniif furmaata kennuuf fagoo deemuunsaa kan eeramudha. Seena keenya mootummaa ammayyaa ijaaruu keessatti dhimmoota akka biyyaatti nuqoran keessaa gaaffii heddumminaa uumamaan qabnu keessummeessuu gufuuleen numudatan salphaa miti. Itiyoophiyaan biyya halluu hedduu qabdu ta’uushee kan dagate yaaliin ijaarsa mootummaa Kanaan dura ture, garaagarummaan uumamaa nujidduu jiru miidhagina ta’uusaa sirnaan beekamtii kennuu dhabuun, biyyi keenya rakkoo walxaxaa keessa akka galtuu fi hojii manaa qabsoolee fi aarsaalee dhalootaa hedduun ijaaramee hinxumuramne akka baattu taasiseera. Bara kamiyyuu gaaffileen wayita ka’an, warraaqsonni wayita uumaman ykn sirni mootummaa uumnu wayita diigamu yaada qabsoo ta’uun kan kaafaman gaaffii heddummina jiddugaleessa godhatedha. Qabsoowwan eenyummaa koo uumamaa kabajaa, haqaqabeessummaa buusaa, imala keessan ijaarsa eenyummaa waloo adda baaftuu eenyummaa koo hindagatinaa jedhan firii akka qabaatan akka biyyaatti aarsaa hedduu itti kafalleerra. Kana sirriitti kan hubate paartiin keenya badhaadhinaa daandiin biyyaa yaadama ida’amuutiin jijjiiramaan booda qiyyaase eenummaan biyya keenya keessa jiran kan uumamaa ta’uusaaniif beekamtii kan kenne, sabdaneessummaan keenya qabeenya malee yaaddoo akka hintaane kan hubate, Itiyoophiyaa ta’uun eenyummaa keenya waloo akka ta’eeenummaa keenya sabummaa waliin akka wal hindandeenye amanuuni. Kana guutummaan mirkaneessuu akka hindandeenyee fi ijaarsa mootummaa biyyaa cimaa egeree fi fudhatama qabuakka qabaannu qajeelfamoonni qabaachuu qabnu akka jiran hubannee demokiraasummaan akka dagaagu, dhaabbanni akka cimu yaadamni obbolummaa akka jiraatu gochuuf hojiileen hojjenne firii kennuu danda’aniiruu. Demokiraasiin ala tokkummaa tokkummaa sabdaneessummaa ijaaruun akka hindanda’amne paartiin keenya badhaadhinni nihubata. Gaaffileen bu’uraa ummataaaddababayiitti bahanii deebii kan argatan, dabni daldaltoonni siyaasaa gaaffii ummataan daheeffatanii raawwatan fashaluu kan danda’u akkasumas tokkummaa fudhatama qabuu fi sabdaneessummaa heddummina jiddugaleessa godhate uumuu kan dandeenyu demokiraasii guutummaatti mirkaneessuu yoo dandeenye waan ta’eef xiyyeeffannoo keninee hojjechaa jirra. Yaaliin keenya kun firii akka godhatu gumaacha olaanaa taasisaa kan jiru yaadama dhaabbatummaati. Gaaffilee ummattoonni biyya keenyaa hundi kaasaniif gaaffii egeree kennuu kan dandeenyu, ijaaramni heddumminaa uumamaa keenya firii kan godhatu, akkasumas biyya hunda keenyaaf taatu uumuu kan dandeenyu imalli keenya yaadama dhaabbatummaan yoo ilaalame akka ta’e sirriitti hubannee tarkaanfiiwwan fudhanne bu’aa gaarii fidaniiru. Walumaa gala sirna siyaasaa obbolummaa uumu, walitti hidhamiinsa ummattoota jidduu jiru cimsu, dhukkuni tokkoo kan isa biraa ta’uu kan hubatu, jireenyi waloo akka mirkanaa’u waliin dhaabachuu filate ijaarreerra. Jaallatamoo Saboota , Sablammootaa fi Ummattoota biyya keenyaa.. Tokkummaan sabdaneessummaa riqicha seenessa biyyaalessaatti ittiin ceenudha! Tokkummaa sabdaneessummaa uumuu yoo dandeenye dhaloota cimaa walkabajuu, waldandahuu fi waliif yaaduu qajeelfamasaa taasifate uumuu nidandeenya. Dhugaan akka paartii badhaadhinaatti hubannuu fi guutummaatti akka mirkanaa’u qabsoofnu sabdaneessummaan carraa egeree Itiyoophiyaaf daandii ifaa waan ta’eefi. Rakkoolee keenya keessoo heddummina ilaalchisuun ka’aniif furmaata kennuun akka danda’amu yaadamni ida’amuu akka paartiitti filanne rakkoolee keenya hundaaf furmaata egeree akka ta’u ni’amanna! Bakka bu’ummaan madaalawaa ummattoota biratti gonkumaa akka hinkaane, dhaloonni dhufu gaaffilee waggoota 50 darban itti rakkachaa tureen akka hinqoramne, heddumminni keenya qormaata akka nutti hintaane wantoota gaarii imala keenya amma ammaatti argane gabbifachuun akkasumas qormaatilee numudatan sirreessuun ijaarsa seenessa biyyaalessaaf waliin hojjechuu qabna. Ayyaan guyyaa Saboota, Sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa magaalaa Jigjigaa fakkeenya sabdaneessummaa taatetti wayita kabajnu dhaloota seenessa walitti qabaa dhalootatti cehu kana ijaaruuf yaalii taasisuun ta’uu akka qabu hubachiisuu barbaanna. Faayidaa sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaan biyyaa akka mirkanaa’u qabu hubannee biyya birmadummaanshee kabajamee fi bara baraan jiraattu ijaaruuf qooda keenya akka baanu adaraa jechuu barbaanna. Paartii badhaadhinaa Sadaasa 29/2016
Beeksisa
ENA
Feb 7, 2023 2984
ENA
Siyaasa
Paartiin badhaadhinaa guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarseera
Dec 9, 2023 87
Sadaasa 29/2016(TOI)- Paartiin badhaadhinaa guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarseera. Ergaan baga geessanii Paartichi dabarse akka armaan gadiitti dhihaateera- Baga ayyaana guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa 18ffaa mata duree” sabdaneessummaa fi walqixxummaan tookummaa biyyaaf” jedhuun magaalaa Jigjigaatti kabajamu geessan baga geenye. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa bariituu jijjiiramaatii kaasee dhimmoota xiyyeeffannoo addaan raawwachaa jiru keessaa seenaa keenya mootummaa biyya dhaabuu keessatti dhimmoota mootummaa hunda biratti fudhatama qabu akka hinqabaanne garaagarummaa keenya bal’isan baasuun furmaata itti kennuudha. Haala Kanaan biyyi keenya Itiyoophiyaan heddumminaa fi tokkummaa sabdaneessummaa walitti qabuun itti fufuu irratti gufuulee mudataniif furmaata kennuuf fagoo deemuunsaa kan eeramudha. Seena keenya mootummaa ammayyaa ijaaruu keessatti dhimmoota akka biyyaatti nuqoran keessaa gaaffii heddumminaa uumamaan qabnu keessummeessuu gufuuleen numudatan salphaa miti. Itiyoophiyaan biyya halluu hedduu qabdu ta’uushee kan dagate yaaliin ijaarsa mootummaa Kanaan dura ture, garaagarummaan uumamaa nujidduu jiru miidhagina ta’uusaa sirnaan beekamtii kennuu dhabuun, biyyi keenya rakkoo walxaxaa keessa akka galtuu fi hojii manaa qabsoolee fi aarsaalee dhalootaa hedduun ijaaramee hinxumuramne akka baattu taasiseera. Bara kamiyyuu gaaffileen wayita ka’an, warraaqsonni wayita uumaman ykn sirni mootummaa uumnu wayita diigamu yaada qabsoo ta’uun kan kaafaman gaaffii heddummina jiddugaleessa godhatedha. Qabsoowwan eenyummaa koo uumamaa kabajaa, haqaqabeessummaa buusaa, imala keessan ijaarsa eenyummaa waloo adda baaftuu eenyummaa koo hindagatinaa jedhan firii akka qabaatan akka biyyaatti aarsaa hedduu itti kafalleerra. Kana sirriitti kan hubate paartiin keenya badhaadhinaa daandiin biyyaa yaadama ida’amuutiin jijjiiramaan booda qiyyaase eenummaan biyya keenya keessa jiran kan uumamaa ta’uusaaniif beekamtii kan kenne, sabdaneessummaan keenya qabeenya malee yaaddoo akka hintaane kan hubate, Itiyoophiyaa ta’uun eenyummaa keenya waloo akka ta’eeenummaa keenya sabummaa waliin akka wal hindandeenye amanuuni. Kana guutummaan mirkaneessuu akka hindandeenyee fi ijaarsa mootummaa biyyaa cimaa egeree fi fudhatama qabuakka qabaannu qajeelfamoonni qabaachuu qabnu akka jiran hubannee demokiraasummaan akka dagaagu, dhaabbanni akka cimu yaadamni obbolummaa akka jiraatu gochuuf hojiileen hojjenne firii kennuu danda’aniiruu. Demokiraasiin ala tokkummaa tokkummaa sabdaneessummaa ijaaruun akka hindanda’amne paartiin keenya badhaadhinni nihubata. Gaaffileen bu’uraa ummataaaddababayiitti bahanii deebii kan argatan, dabni daldaltoonni siyaasaa gaaffii ummataan daheeffatanii raawwatan fashaluu kan danda’u akkasumas tokkummaa fudhatama qabuu fi sabdaneessummaa heddummina jiddugaleessa godhate uumuu kan dandeenyu demokiraasii guutummaatti mirkaneessuu yoo dandeenye waan ta’eef xiyyeeffannoo keninee hojjechaa jirra. Yaaliin keenya kun firii akka godhatu gumaacha olaanaa taasisaa kan jiru yaadama dhaabbatummaati. Gaaffilee ummattoonni biyya keenyaa hundi kaasaniif gaaffii egeree kennuu kan dandeenyu, ijaaramni heddumminaa uumamaa keenya firii kan godhatu, akkasumas biyya hunda keenyaaf taatu uumuu kan dandeenyu imalli keenya yaadama dhaabbatummaan yoo ilaalame akka ta’e sirriitti hubannee tarkaanfiiwwan fudhanne bu’aa gaarii fidaniiru. Walumaa gala sirna siyaasaa obbolummaa uumu, walitti hidhamiinsa ummattoota jidduu jiru cimsu, dhukkuni tokkoo kan isa biraa ta’uu kan hubatu, jireenyi waloo akka mirkanaa’u waliin dhaabachuu filate ijaarreerra. Jaallatamoo Saboota , Sablammootaa fi Ummattoota biyya keenyaa.. Tokkummaan sabdaneessummaa riqicha seenessa biyyaalessaatti ittiin ceenudha! Tokkummaa sabdaneessummaa uumuu yoo dandeenye dhaloota cimaa walkabajuu, waldandahuu fi waliif yaaduu qajeelfamasaa taasifate uumuu nidandeenya. Dhugaan akka paartii badhaadhinaatti hubannuu fi guutummaatti akka mirkanaa’u qabsoofnu sabdaneessummaan carraa egeree Itiyoophiyaaf daandii ifaa waan ta’eefi. Rakkoolee keenya keessoo heddummina ilaalchisuun ka’aniif furmaata kennuun akka danda’amu yaadamni ida’amuu akka paartiitti filanne rakkoolee keenya hundaaf furmaata egeree akka ta’u ni’amanna! Bakka bu’ummaan madaalawaa ummattoota biratti gonkumaa akka hinkaane, dhaloonni dhufu gaaffilee waggoota 50 darban itti rakkachaa tureen akka hinqoramne, heddumminni keenya qormaata akka nutti hintaane wantoota gaarii imala keenya amma ammaatti argane gabbifachuun akkasumas qormaatilee numudatan sirreessuun ijaarsa seenessa biyyaalessaaf waliin hojjechuu qabna. Ayyaan guyyaa Saboota, Sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa magaalaa Jigjigaa fakkeenya sabdaneessummaa taatetti wayita kabajnu dhaloota seenessa walitti qabaa dhalootatti cehu kana ijaaruuf yaalii taasisuun ta’uu akka qabu hubachiisuu barbaanna. Faayidaa sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaan biyyaa akka mirkanaa’u qabu hubannee biyya birmadummaanshee kabajamee fi bara baraan jiraattu ijaaruuf qooda keenya akka baanu adaraa jechuu barbaanna. Paartii badhaadhinaa Sadaasa 29/2016
Dargaggeessii seenessaa waloo hubachuun nageenya waaraa fi guddina biyyaaf akka hojjetu gahee keenya ni baana
Dec 8, 2023 39
Sadaasa 28/2016 (TOI) - Dargaggeessii seenessaa waloo hubachuun nageenya waaraa fi guddina biyyaaf akka hojjetu gahee isaanii kan bahan ta'uu jaarsoliin biyyaa naannoo Uummatoota Kibbaa Lixa Itoophiyaa TOI dubbise himan. Naannichaatti jarsa biyya godina Beenchii Shakkoo kan ta'anobbo Shaanqoo Gakinaansii '' sabdaneesummaa fi amantaa baay'ee biyya qabdu keessaatti Itoophiyimmaan tokkummaan cimee akka har'a gahu kan taasise seenaa tokkoo nu taasisuu balatee duudhaalee qabnudha'' jedhaniiru. '' Biyya itti fufsiisuuf seenessa waloo cimsuun tokkummaa keenya jabeesuu qabana'' jedhaniiru. Seenaa agarree fi keessa dabarre dhaloota barsiisuun nageenya fi misooma waaraaf gahee keenya ni baana jedhaniiru. Jaarsa biyyaa godina Kafaa kan ta'an obbo Malerashaa Damisee gama isaaniin; tokkummaa Itoophiyaaf ajandaa waloo biyyaa fi ummataa irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Yaada irratti walii hin galleerratti mariyachuun dhugaa waloorra gahuun aadaa keenya keessa duruman kan turedha jedhaniiru. "Duudhaa gaachanaa fi dahoo waliif ta'uu qabnutti fayyadamnee dhimma keenya tasgabbiin furuu malee; hawaasa jaarraa hedduuf dhimmoota adda addaarratti wal utubee waliin ture fiixee tokkotti harkisanii imaaluuf yaaluun sirrii miti'' jedhaniiru. "Dhaloonni dargaggoota seenessa sobaatiin akka hin burjaajofne barsiisuu fi dhugaa waloo akka beekan gochuu qabna," jedhaniiru. "Itoophiyaanonni waan gargar nu baasuu caalaa qabeenya waloo, seenaa fi eenyummaa waloo tokko nu taasisuu baay'ee uummata qabnu uummata boonaadha'' kanaaf,, dargaggoonni dhugaa jiru akka hubatan gochuuf akka hojjetan himaniiru.
Siyaasa
Paartiin badhaadhinaa guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarseera
Dec 9, 2023 87
Sadaasa 29/2016(TOI)- Paartiin badhaadhinaa guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarseera. Ergaan baga geessanii Paartichi dabarse akka armaan gadiitti dhihaateera- Baga ayyaana guyyaa Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa 18ffaa mata duree” sabdaneessummaa fi walqixxummaan tookummaa biyyaaf” jedhuun magaalaa Jigjigaatti kabajamu geessan baga geenye. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa bariituu jijjiiramaatii kaasee dhimmoota xiyyeeffannoo addaan raawwachaa jiru keessaa seenaa keenya mootummaa biyya dhaabuu keessatti dhimmoota mootummaa hunda biratti fudhatama qabu akka hinqabaanne garaagarummaa keenya bal’isan baasuun furmaata itti kennuudha. Haala Kanaan biyyi keenya Itiyoophiyaan heddumminaa fi tokkummaa sabdaneessummaa walitti qabuun itti fufuu irratti gufuulee mudataniif furmaata kennuuf fagoo deemuunsaa kan eeramudha. Seena keenya mootummaa ammayyaa ijaaruu keessatti dhimmoota akka biyyaatti nuqoran keessaa gaaffii heddumminaa uumamaan qabnu keessummeessuu gufuuleen numudatan salphaa miti. Itiyoophiyaan biyya halluu hedduu qabdu ta’uushee kan dagate yaaliin ijaarsa mootummaa Kanaan dura ture, garaagarummaan uumamaa nujidduu jiru miidhagina ta’uusaa sirnaan beekamtii kennuu dhabuun, biyyi keenya rakkoo walxaxaa keessa akka galtuu fi hojii manaa qabsoolee fi aarsaalee dhalootaa hedduun ijaaramee hinxumuramne akka baattu taasiseera. Bara kamiyyuu gaaffileen wayita ka’an, warraaqsonni wayita uumaman ykn sirni mootummaa uumnu wayita diigamu yaada qabsoo ta’uun kan kaafaman gaaffii heddummina jiddugaleessa godhatedha. Qabsoowwan eenyummaa koo uumamaa kabajaa, haqaqabeessummaa buusaa, imala keessan ijaarsa eenyummaa waloo adda baaftuu eenyummaa koo hindagatinaa jedhan firii akka qabaatan akka biyyaatti aarsaa hedduu itti kafalleerra. Kana sirriitti kan hubate paartiin keenya badhaadhinaa daandiin biyyaa yaadama ida’amuutiin jijjiiramaan booda qiyyaase eenummaan biyya keenya keessa jiran kan uumamaa ta’uusaaniif beekamtii kan kenne, sabdaneessummaan keenya qabeenya malee yaaddoo akka hintaane kan hubate, Itiyoophiyaa ta’uun eenyummaa keenya waloo akka ta’eeenummaa keenya sabummaa waliin akka wal hindandeenye amanuuni. Kana guutummaan mirkaneessuu akka hindandeenyee fi ijaarsa mootummaa biyyaa cimaa egeree fi fudhatama qabuakka qabaannu qajeelfamoonni qabaachuu qabnu akka jiran hubannee demokiraasummaan akka dagaagu, dhaabbanni akka cimu yaadamni obbolummaa akka jiraatu gochuuf hojiileen hojjenne firii kennuu danda’aniiruu. Demokiraasiin ala tokkummaa tokkummaa sabdaneessummaa ijaaruun akka hindanda’amne paartiin keenya badhaadhinni nihubata. Gaaffileen bu’uraa ummataaaddababayiitti bahanii deebii kan argatan, dabni daldaltoonni siyaasaa gaaffii ummataan daheeffatanii raawwatan fashaluu kan danda’u akkasumas tokkummaa fudhatama qabuu fi sabdaneessummaa heddummina jiddugaleessa godhate uumuu kan dandeenyu demokiraasii guutummaatti mirkaneessuu yoo dandeenye waan ta’eef xiyyeeffannoo keninee hojjechaa jirra. Yaaliin keenya kun firii akka godhatu gumaacha olaanaa taasisaa kan jiru yaadama dhaabbatummaati. Gaaffilee ummattoonni biyya keenyaa hundi kaasaniif gaaffii egeree kennuu kan dandeenyu, ijaaramni heddumminaa uumamaa keenya firii kan godhatu, akkasumas biyya hunda keenyaaf taatu uumuu kan dandeenyu imalli keenya yaadama dhaabbatummaan yoo ilaalame akka ta’e sirriitti hubannee tarkaanfiiwwan fudhanne bu’aa gaarii fidaniiru. Walumaa gala sirna siyaasaa obbolummaa uumu, walitti hidhamiinsa ummattoota jidduu jiru cimsu, dhukkuni tokkoo kan isa biraa ta’uu kan hubatu, jireenyi waloo akka mirkanaa’u waliin dhaabachuu filate ijaarreerra. Jaallatamoo Saboota , Sablammootaa fi Ummattoota biyya keenyaa.. Tokkummaan sabdaneessummaa riqicha seenessa biyyaalessaatti ittiin ceenudha! Tokkummaa sabdaneessummaa uumuu yoo dandeenye dhaloota cimaa walkabajuu, waldandahuu fi waliif yaaduu qajeelfamasaa taasifate uumuu nidandeenya. Dhugaan akka paartii badhaadhinaatti hubannuu fi guutummaatti akka mirkanaa’u qabsoofnu sabdaneessummaan carraa egeree Itiyoophiyaaf daandii ifaa waan ta’eefi. Rakkoolee keenya keessoo heddummina ilaalchisuun ka’aniif furmaata kennuun akka danda’amu yaadamni ida’amuu akka paartiitti filanne rakkoolee keenya hundaaf furmaata egeree akka ta’u ni’amanna! Bakka bu’ummaan madaalawaa ummattoota biratti gonkumaa akka hinkaane, dhaloonni dhufu gaaffilee waggoota 50 darban itti rakkachaa tureen akka hinqoramne, heddumminni keenya qormaata akka nutti hintaane wantoota gaarii imala keenya amma ammaatti argane gabbifachuun akkasumas qormaatilee numudatan sirreessuun ijaarsa seenessa biyyaalessaaf waliin hojjechuu qabna. Ayyaan guyyaa Saboota, Sablammootaa fi ummattootaa 18ffaa magaalaa Jigjigaa fakkeenya sabdaneessummaa taatetti wayita kabajnu dhaloota seenessa walitti qabaa dhalootatti cehu kana ijaaruuf yaalii taasisuun ta’uu akka qabu hubachiisuu barbaanna. Faayidaa sabdaneessummaa fi walqixxummaan tokkummaan biyyaa akka mirkanaa’u qabu hubannee biyya birmadummaanshee kabajamee fi bara baraan jiraattu ijaaruuf qooda keenya akka baanu adaraa jechuu barbaanna. Paartii badhaadhinaa Sadaasa 29/2016
Dargaggeessii seenessaa waloo hubachuun nageenya waaraa fi guddina biyyaaf akka hojjetu gahee keenya ni baana
Dec 8, 2023 39
Sadaasa 28/2016 (TOI) - Dargaggeessii seenessaa waloo hubachuun nageenya waaraa fi guddina biyyaaf akka hojjetu gahee isaanii kan bahan ta'uu jaarsoliin biyyaa naannoo Uummatoota Kibbaa Lixa Itoophiyaa TOI dubbise himan. Naannichaatti jarsa biyya godina Beenchii Shakkoo kan ta'anobbo Shaanqoo Gakinaansii '' sabdaneesummaa fi amantaa baay'ee biyya qabdu keessaatti Itoophiyimmaan tokkummaan cimee akka har'a gahu kan taasise seenaa tokkoo nu taasisuu balatee duudhaalee qabnudha'' jedhaniiru. '' Biyya itti fufsiisuuf seenessa waloo cimsuun tokkummaa keenya jabeesuu qabana'' jedhaniiru. Seenaa agarree fi keessa dabarre dhaloota barsiisuun nageenya fi misooma waaraaf gahee keenya ni baana jedhaniiru. Jaarsa biyyaa godina Kafaa kan ta'an obbo Malerashaa Damisee gama isaaniin; tokkummaa Itoophiyaaf ajandaa waloo biyyaa fi ummataa irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Yaada irratti walii hin galleerratti mariyachuun dhugaa waloorra gahuun aadaa keenya keessa duruman kan turedha jedhaniiru. "Duudhaa gaachanaa fi dahoo waliif ta'uu qabnutti fayyadamnee dhimma keenya tasgabbiin furuu malee; hawaasa jaarraa hedduuf dhimmoota adda addaarratti wal utubee waliin ture fiixee tokkotti harkisanii imaaluuf yaaluun sirrii miti'' jedhaniiru. "Dhaloonni dargaggoota seenessa sobaatiin akka hin burjaajofne barsiisuu fi dhugaa waloo akka beekan gochuu qabna," jedhaniiru. "Itoophiyaanonni waan gargar nu baasuu caalaa qabeenya waloo, seenaa fi eenyummaa waloo tokko nu taasisuu baay'ee uummata qabnu uummata boonaadha'' kanaaf,, dargaggoonni dhugaa jiru akka hubatan gochuuf akka hojjetan himaniiru.
Hawaasummaa
Yuunivarsiitiin aviyeeshinii Itiyoophiyaa barattoota ogummaa addaddaan leenjise eebbisiise
Dec 9, 2023 129
Sadaasa 29/2016 (TOI) - Yuunivarsiitiin aviyeeshinii Itiyoophiyaa barattoota ogummaa addaddaan leenjise 627 har’a eebbisiiseera. Isaanis 88 xiyyaara oofuu, 125 teeknishaana Xiyyaaraa, 150 ogummaa keessummeessuu xayyaararraa, 264 gurgurtaa tikkeettii fi tajaajila maamilaatiin kan leenji’an yemmuu ta’u, kanneen keessaa lamaansaanii Itiyoophiyaa ala biyyoota Afriikaa keessaa kan dhufanidha. Hojii raawwachiisaa muummee daandii qilleensaa Itiyoophiyaa Masfin Xaasoosirna eebbaarratti akka dubbatanitti, daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa dhaabbata guddaa teeknooloojiiwwan ammayyaa fayyadamuun humna namaa isa barbaachisu ufumaan leenjsuu fi ga’oomsudha. Yeroo ammaa dorgommiin Afriikaa waliin osoo hinta’iin daandiiwwan qilleensaa qabeenya olaanaa qabanii fi teeknooloojiin ammayyooman waliin akka ta’e dubbatanii, daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa dhaabbata dorgomee bu’aa buufachuun ittifufedha jedhaniiru. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa namoota mul’ata, beekumsa dhaabbaticha hooggananiin, akkasumas hojjettoonni kutannoo tajaajluusaaniin asgahuusaa dubbataniiru. Kanaaf eebbifamtoonnikutannoo fi ciminaan hojjechuun guddina dhaabbatichaa ittifufsiisuuf ittigaafatama fudhachuu akka qaban himaniiru. Eeggataan Pirezidaantii Yuunivarsiitii Aviyeeshinii Itiyoophiyaa Kaasee Yimaam gamasaaniin, akaakuu leenjii Yuunivarsiitichi kennu bal’isuun gumaacha damee Aviyeeshiniif taasisu akka ittifufu dubbataniiru.
Mootummaan kutaalee hawaasaa xiyyeeffannoo dursaa fi deeggarsa barbaadaniif yeroo sadaffaaf deeggarsa ramaduunsaa ibsame
Dec 9, 2023 24
Sadaasa 29/2016(TOI)- Mootummaan bara bajataa 2016 kutaalee hawaasaa xiyyeeffannoo dursaa fi deeggarsa barbaadaniif qaamolee tumsitootaa osoo hinhafiin qindeessuun yeroo sadaffaaf deeggarsa ramaduusaa komishiniin hooggansa yaaddoo balaa Itiyoophiyaa beeksise. Komishinichi ibsa ergeen akka beeksisetti, gargaarsi qaamolee deeggartootaan dhihaachaa ture yeroof dhaabbachuurraa ka’uun dhiibbaa dinagdee fi hawaasummaa kutaa hawaasaa deeggarsa guyya guyyaa barbaadurra gahaa ture furuufn akka danda’amu mootummaan tarkaanfii fudhateera. Haala Kanaan marsaa walitti aanan lamaan i Adoolessa /2015 irraa amma Sadaasa/2016tti deeggarsi akaakuu fi maallaqaa birrii biiliyoona 7 tuqaa 9 baasu lammiilee miiliyoona 7 tuqaa 3’f kennamuun nibeekama. Haala walfakkaatuun komishiniin hooggansa yaaddoo balaa Itiyoophiyaa dhaabbilee deeggartoota dhiheenya hojiitti deebi’an dabalee qindeessuun fedhii jiru keessaa lammiilee buqqa’anii fi hongeen miidhaman kanneen xiyyeeffannoo fi deeggarsa dursaa barbaadan miiliyoona 6 tuqaa 5 oliif marsaa sadaffaaf deeggarsa taasiseeraaf. Haala Kanaan akaakuun deeggarsa nyaataa kuntaala kuma 867 ol akkasumas maallaqa calla birrii miiliyoona 560 ol, baatii Mudde 2016 raabsuuf hojiitti seeneera. Sadaasa 28/2016 irraa kaasee deeggarsa geejjibsiisuu ibsee deeggarsichi waliigala maallaqaan yoo shalagamu birrii biiliyoona 8 tuqaa 6 olitti akka ta’u ibsi kun ni’agarsiisa. Itiyoophiyaa kaabaa bakkeewwan hongeen miidhamaniif xiyyeeffannoon addaa akka kennamuuf eerameera.
Hospitaalli Waliigalaa Eekkaa Kotobee guutummaatti tajaajila waldhansaa fayyaa idilee kennuutti deebi'e
Dec 8, 2023 389
Sadaasa 28/2016 (TOI) - Hospitaalli Waliigalaa Eekkaa Kotobee tajaajila yaala fayyaa idilee guutummaatti kennuutti deebu'uu beeksise. Hospitaalichi weeraraa Vaayirasii koroonaa hordoofee tajaajila yaala fayyaa idilee kunnuu adda kutee ture amma guutummaatti kennuu jalqabuu beeksiseera. Hospitaalichi tajaajila yaalaa fayyaa idilee kennuu jalqabuusaa ilaalchisee ogeeyyii miidiyaa fi kominikeeshinii waliin magaalaa Adaamaatti mariyachaa jira. Hoji geggeessaan Olaanaa Hospitaalichaa doktar Muluqeen Tasfaayee akka himanitti, weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf hospitaalichi aantummaadhaan tajaajila yaalaa fayyaa kennaa turuu yaadachiisaniiru. Hospitaalichi yeroo sanatti tajaajila yaalaa idilee kennuu kan dhaabe yoo ta'u; yeroo ammaa humna guutuun gara tajaajila idilee kennuutti deebi'uu ibsaniiru. Hospitaalii Eekkaa Kotobee tarsiimoo Itoophiyaa akkasumas Afrikaa bahaatti dhaabbata fayyaa filatamaa isa taasisuu dandeesisuu qopheeffatee hojjechaa jira jedhaniiru. Galmi kun akka milkaa'uu ogeeyyiin miidiyaa Hospitaalicha waliin qindoomanii akka hojjetan gaafataniiru. Hospitaalichi keessumaa tajaajila faarmaasii fi qoricha, meeshaalee yaalaa fayyaa fi galteewwaan tajaajila yaala fayyaaf barbaachisan biroorratti humna guddaa ijaaruu isaa eeraniiru. Kanaanis Tajaajila yaalaa fayyaa si'ataa fi ammayyaa’aa ta’e uummata biraan gahuuf tattaaffi cimaa taasisaa jiraachuu hoji geggeesaan Hospitalichaa himaniiru. Bara kanas hospitaalichi sirna odeeffannoo kenniinsa tajaajila yaalaa fayyaa elektirooniksii guutuutti hojiirra kan oolchu ta'uu himaniiru. Hanqina humna namaa dabalatee hanqinoota biroo furuuf hojjechaa akka jiru hubachiisaniiru. Hospitaalichatti daayreektarri qulqullina yaalaa fayyaa fi hooggansa fayyaa Doktar Yoonaas Gebre'igaabeer akka jedhanitti, hospitaalichi dhukkubsattoota yaala fayyaa cimaa dabalatee haadholii fi daa’immaniif tajaajila yaala fayyaa keessoo fi baqaqsanii yaaluu kennaa jiraachuu himaniiru. Kaayyoon waltajjii kanaa hospitaalichi yaala fayyaa koroonaa fi yaala hatattamaa yeroo dirqamaa keessaa bahuun hojii yaala fayyaa idileetti deebi'uu isaa miidiyaalee ifoomsuudha jedhaniiru. Kanaaf maamiltoonni gara hospitaalaa dhufanii yaala barbaachisu argachuu akka adanda'an miidiyaaleen hubachiisuu qabu jedhaniiru. Waltajjicharratti ogeeyyiin miidiyaa fi komunikeeshinii dhaabbilee adda addaa irraa hirmaataniiru.  
Diinagdee
Itiyoophiyaan tajaajila geejjiba qilleensaa jalqabuu fi babal’isuuf biyyoota 17 waliin waliigalte
Dec 9, 2023 11
Sadaasa 29/2016(TOI)- Itiyoophiyaan tajaajila geejjiba qilleensaa jalqabuu fi babal’isuuf biyyoota 17 waliin waliigalteetti. Waliigaltee kan taasifte biyyoota Afriikaa, Ameerikaa Kaabaa fi Kibbaa, Awurooppaa fi jiddugaleessa bahaa 17 waliin ta’uun ibsameera. Waliigalteen kun abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Itiyoophiyaa fi dhaabbilee biyyoota gita ta’an jidduutti kan mallatteeffame yaa’ii maree waggaa tajaajila geejjiba qilleensaa Saa’udii Arabiyaa Riyaaditti adeemsifamerrattidha. Haala Kanaan Naayijeeriyaa, Gaanaa, Moorookoo, Iiswaatiinii, Seraaliyoon fi Zumbaabuwee waliin daangaa tokko malee deddeebii xiyyaaraa raawwachuuf, bakka bu’ummaa daandiiwwan qilleensaa bal’isuuf, mirgoota tiraafikii kennuu fi bakka qaqqabiinsaa dabalataa daangaa malee eeyyamuuf haala dandeessisanirratti waliigalteen mallatteeffameera. Waliigaltichi Taanzaaniyaa, Siisheelsii fi Gaaboon waliin ammoo daandiiwwan qilleensaa Itiyoophiyaan galmeeffaman balallii deddeebisii dabalataa biyyoota jidduutti taasisuuf kan dandeessisudha. Siviil Aviyeeshiniin Itiyoophiyaa Raashiyaa, Ingiliiz,Kaanaadaa, Poolaand, Fiinlaand, Kuweet, Paakiistaan, Baangilaadiish fi Suriinaam waliinis waliigaltee kan taasise yemmuu ta’u, waliigaltichi balallii irra deddeebii eyyamuun carraalee gabaa bal’isuuf kan dandeessisudha. Waliigalteen kunneen faayidaa Itiyoophiyaan siviil aviyeeshiniirraa argachaa jirtu kan guddisu akka ta’e odeeffannoon ministeera alaarraa argame nimul’isa. Yaa’iin maree idil addunyaa tajaajila geejjiba qilleensaa Saa’ud Arabiyaatti taa’ame Itiyoophiyaa dabalatee biyyoonni 97 hirmaataniiru.
Damee oomishaa bu’a qabeessa taasisuuf imaammanni fooyyeffameera- ministeera industirii
Dec 8, 2023 22
Sadaasa 28/2016 (TOI)- Damee oomishaa bu’a qabeessa taasisuuf imaammata fooyyessuu dabalatee hojiileen biroo hojjetamuusaa ministeerri industirii ibse. Sagantaan misooma dhaabbata mootummoota gamtoomaniiyaa’ii misoomaa waggaa waggaan taasisu Finfinneetti taa’aa jira. De’eetaan ministiraa industirii Taarraqany Bulultaa yaa’ii kanarratti akka jedhanitti, misoomni industirii jiddugaleessa imaammata misooma Itiyoophiyati. Karoora misoomaa waggaa kudhanii fi ajandaa riifoormii dinagdee biyya keessaatiin damee kanaaf xiyyeeffannoon kennameera jedhaniiru. Haala Kanaan bu’a qabeessummaa damee kanaa cimsuuf hojiileen bu’ura misoomaa fi kanneen biroo hojjetamuusaanii eeraniiru. Kana cinaattis tarsiimoowwan guddina damee industirii cimsan hojeeffamuu ibsaniiru. Walumaa gala rakkoolee industirii ilaalchisee mudatan furuun misooma industiriif kutannoon hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Sagantaa misoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu’aan Itiyoophiyaa Chaaruu Biist gamasaaniin, waggoota darban Itiyoophiyaan industirii babal’isuuf hojii jajjabeessaa hojjetteetti jedhaniiru. Dameen industirii sharafa alaa argamsiisuun, carraa hojii uumuu fi oomishoota biyya alaatii galan bakka buusuun walumaagala jijjiirama caasaa fiduun humna guddaa qaba jedhaniiru. Sagantaan misooma dhaabbata mootummootaa damee industirii cimsuuf yaadota imaammataa dhiheessuun Itiyoophiyaa waliin hojjechaa akka jiru himaniiru.
Viidiyoo
Saayinsii fi teeknooloojii
Itiyoo-telekoom naannoo Oromiyaatti bu'uuraalee tajaajila dijtalaa dheesuuf waliigaltee mallatteesse
Dec 8, 2023 33
Sadaasa 28/2016 (TOI) - Itiyoo-telekoom naannoo Oromiyaatti kennisa tajaajilaa kan ammayyeessanii fi ijaarsa Ismaarti siitii kan dhugoomsan bu'uuraalee tajaajila dijtalaa dheesuuf waliigaltee mallatteesse. Waliigalticha hoji geggeesituu olaantuu Itiyo- telekoom Firehiwoot Taammiiruu, Sadarkaa Pirezidaantiitti hoggantuu Biiroo Galiiwwanii Oromiyaa Maskaram Dabbabaa fi Kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa mallateessaniiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisaan Hoggantuun Biiroo Galiiwwanii Oromiyaa Maskaram Dabbabaa naannoon Oromiyaa tajaajila hawaasummaa fi dhaabbatummaa hedduu bal'inaan kan kennu ta'uu himaniiru. Keessaayyuu Barnoota, fayyaa, Turizimii fi tajaajiloota biroo qaqqabamaa taasisuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira jedhaniiru. Kanaafis tekinolojii ammaa hojiirra oolchuu fi oomishitummaa dabaluu hojii ijoo taasisuun hojjetama jiras jedhaniiru. Waliigalteen kun godinaalee, aanaalee fi magaaloota naannichaa tekinolojiin walitti hidhuun guddina barbaadamu fiduuf gahee olaanaa qaba jedhaniiru. Waliigalteen kun kennisa tajaajila mootummaa foyyeesuu fi gaaffii kennisa tajaajilaarratti uummatarraa dhihaatuuf deebii kan kennudhas jedhaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa gama isaaniin yeroo ammaa sadarkaa idil addunyaatti magaaloota ammayyeessuun hojii baramedha. Hundeeffamni magaalaa Shaggaris kan jiddugaleessa kan godhate waan ta'eef waliigalteen Itiyo -telekoom waliin taasifame magaalaa kana caalaatti ammayyeesuuf kan gargaarudha jedhaniiru. Keessaayyuu magaalaa tekinolojiin guddatte, mijattuu fi oomishituu taatee uumuuf waliigalteen kun gahee olaanaa kan qabudha jedhaniiru. Hoji geggeesituun Itiyo -telekoom Firehiwoot Taammiruu gama isaaniin dhaabbatichi hojii tajaajila bu'uuralee misoomaa telekoom babal'isuun cinaatti hojii tajaajila dijitaalaa dhaabbilee babal'isuurrattis xiyyeeffannoonhojjechaa jirachuu himaniiru. Kunis Dijitalaa Itoophiyaa mirkaneesuu keessaatti gahee olaanaa qaba jedhaniiru. Waliigaltee har'a mallatteeffame kun naannichaatti hojiiwwaan misoomaa hojjetaman ariifachiisuu keessaati gahee guddaa kan bahudha jedhaniiru. Waliigalteen kun ijoodhaan dhaabbilee dijitaalaa uumuu, waliin gahinsa barnootaa, qabeenya albuudaa adda baasuu fi haala oomishaa ammayyeessuu akkasuma hojii qonnaa tekinolojiin deeggaruu kan hammatudha jedhaniiru.
Finfinneetti Moosaajiin bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenyaa hojmaata teeknooloojii dijitaalaan hojeessuuf gargaaru eebbifame
Dec 7, 2023 34
Sadaasa 27/2016 (TOI) - Finfinneetti Moosaajiin bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenyaa mootummaa fi ummataa hojmaata teeknooloojii dijitaalaan hojeessuuf dandeessisu eebbifamee guutummaatti hojii jalqabuusaa kantiibaa Adaanech Abeebee ibsan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee akka ibsanitti, moosaajiin kun qabeenya mootummaa fi ummataa sirnaan bulchuuf, qisaasaa fihojmaata badaa hambisuuf akkasumas gamoowwan galmeessuun sirriitti beekuun ittifayyadamuuf nidandeessisa. Moosaajichi dhaabbilee mootummaa 20 irratti yaalamee bu’aqabeessummaansaa kan mirkanaa’e yoo ta’u,dhaabbilee bulchiinsa magaalichaa hafanirratti har’aa kaasee hojiirra ni’oola jedhaniiru. Abbaan taayitaa bulchiinsa qabeenyaa fi biiroon misooma innoveeshinii fi teeknooloojii walta’uun Moosaajii kana akka uuman kantiibaa Adaanech fuula marsariitiisaaniirratti beeksisaniiru. Finfinneetti Moosaajiin bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenyaa hojmaata teeknooloojii dijitaalaan hojeessuuf gargaaru eebbifame Sadaasa 27/2016 (TOI) - Finfinneetti Moosaajiin bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenyaa mootummaa fi ummataa hojmaata teeknooloojii dijitaalaan hojeessuuf dandeessisu eebbifamee guutummaatti hojii jalqabuusaa kantiibaa Adaanech Abeebee ibsan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee akka ibsanitti, moosaajiin kun qabeenya mootummaa fi ummataa sirnaan bulchuuf, qisaasaa fihojmaata badaa hambisuuf akkasumas gamoowwan galmeessuun sirriitti beekuun ittifayyadamuuf nidandeessisa. Moosaajichi dhaabbilee mootummaa 20 irratti yaalamee bu’aqabeessummaansaa kan mirkanaa’e yoo ta’u,dhaabbilee bulchiinsa magaalichaa hafanirratti har’aa kaasee hojiirra ni’oola jedhaniiru. Abbaan taayitaa bulchiinsa qabeenyaa fi biiroon misooma innoveeshinii fi teeknooloojii walta’uun Moosaajii kana akka uuman kantiibaa Adaanech fuula marsariitiisaaniirratti beeksisaniiru. Finfinneetti Moosaajiin bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenyaa hojmaata teeknooloojii dijitaalaan hojeessuuf gargaaru eebbifame Sadaasa 27/2016 (TOI) - Finfinneetti Moosaajiin bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenyaa mootummaa fi ummataa hojmaata teeknooloojii dijitaalaan hojeessuuf dandeessisu eebbifamee guutummaatti hojii jalqabuusaa kantiibaa Adaanech Abeebee ibsan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee akka ibsanitti, moosaajiin kun qabeenya mootummaa fi ummataa sirnaan bulchuuf, qisaasaa fihojmaata badaa hambisuuf akkasumas gamoowwan galmeessuun sirriitti beekuun ittifayyadamuuf nidandeessisa. Moosaajichi dhaabbilee mootummaa 20 irratti yaalamee bu’aqabeessummaansaa kan mirkanaa’e yoo ta’u,dhaabbilee bulchiinsa magaalichaa hafanirratti har’aa kaasee hojiirra ni’oola jedhaniiru. Abbaan taayitaa bulchiinsa qabeenyaa fi biiroon misooma innoveeshinii fi teeknooloojii walta’uun Moosaajii kana akka uuman kantiibaa Adaanech fuula marsariitiisaaniirratti beeksisaniiru. Finfinneetti Moosaajiin bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenyaa hojmaata teeknooloojii dijitaalaan hojeessuuf gargaaru eebbifame Sadaasa 27/2016 (TOI) - Finfinneetti Moosaajiin bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenyaa mootummaa fi ummataa hojmaata teeknooloojii dijitaalaan hojeessuuf dandeessisu eebbifamee guutummaatti hojii jalqabuusaa kantiibaa Adaanech Abeebee ibsan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee akka ibsanitti, moosaajiin kun qabeenya mootummaa fi ummataa sirnaan bulchuuf, qisaasaa fihojmaata badaa hambisuuf akkasumas gamoowwan galmeessuun sirriitti beekuun ittifayyadamuuf nidandeessisa. Moosaajichi dhaabbilee mootummaa 20 irratti yaalamee bu’aqabeessummaansaa kan mirkanaa’e yoo ta’u,dhaabbilee bulchiinsa magaalichaa hafanirratti har’aa kaasee hojiirra ni’oola jedhaniiru. Abbaan taayitaa bulchiinsa qabeenyaa fi biiroon misooma innoveeshinii fi teeknooloojii walta’uun Moosaajii kana akka uuman kantiibaa Adaanech fuula marsariitiisaaniirratti beeksisaniiru.
Inistiitiyuutiin Armaawer Hansan qorattoota sadii badhaase
Dec 1, 2023 85
Sadaasa 21/2016 (Toi) - Inistiitiyuutiin Armaawer Hansan yeroo 21ffaaf qorattoota sadiif badhaasa Toree Godaal kenneera. Badhaasni Toree Godaal sagantaa badhaasaa damee fayyaatiin agarsiiftuu dhiibbaa idil addunyaa doktr Godaal ta’ee kan tajaajilu ta’uun himameera. Doktar Toree Godaal waggaa 50 darbe daarektara lammaffaa inistiitiyuutii Armaawer Hansan ta’uun wayita tajaajilanitti dargaggoonni qorattoonni Itiyoophiyaa rakkoo isaan mudatu furuuf fi onnachiisuuf kan jalqaban badhaasa maallaqaa ta’uun ibsameera. Saganticharratti kan argaman de’eetaan ministira fayyaa doktar Ayyalee Tashoomee kalaqa guddisuu rakkoolee wal xaxaa ilaalcha haaraan sakatta’uu fi furaatota haaraa fiduuf daandiiwwan misooma egeree fidan argachuuf nigargaara jedhaniiru. Badhaafni Toree Godaal dargaggoota qorattoota qorannoo caaluuf kakaasuu fi gumaachi qabxii tokkoon tokkoosaanii kanneen biroof karaa kan banu waan ta’eef jajjabaachuu fi muuxannoo kanneen biroof qooduu qabu jechuusaanii odeeffannoon ministeera fayya ni’eera. “Duudhaa fi qajeelfamni doktar Godal onnachiiftuu nuuf ta’uun bara tajaajila keenyaa hunda itti fayyadamna” kan jedhan ammoo daarektara olaanaa inistiitiyuutii Armaawer Hansan piroofeesar Afawarq Kaasuudha. Badhaasichi barsiisaa inistiitiyuutii teeknooloojii Yuunivarsiitii jimmaa doktar Yaadannoo Yaazaachoo Taayyee, ogeessa olaanaa laaboraatoorii Yuunivarsiitii Arsii doktar Shimallis Tashoomee Ayyaalneh fi gargaartuu barsiiftuu Yuunivarsiitii Finfinnee adde Saaroon Fiqaaduuf kennameera. Bakka bu’oonni embaasii Noorweey fi Swiidiin, hooggantoonni olaanoo ministeera fayyaa, inistiitiyuutiin qorannoo Armaweer Hansan, hoogansii fi hojjettoonni hoospitaala komrihensiiv Alart, barattoonni waldhaansaa fi keessummoonni waamaman sagantaa badhaasaa kanarratti argamaniiru.
Ispoortii
Eegumsa naannoofi haala qilleensaa
Emereetonni Araba Gamtoomanii furmaatilee dhiibbaa  jijjiirama haala qilleensaaf doolaara biiliyoona 30 kennuuf waadaa galte
Dec 1, 2023 88
Sadaasa 21/2016 (TOI)- Emereetonni Araba Gamtoomanii furmaatilee dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaaf yaalii taasifamuuf doolaara biiliyoona 30 kennuuf waadaa galteetti. Pirezidaantii Emereetota Araba Gamtoomanii sheeh Mahaammad Biin Zaayid Al Nahiyaan yaa’ii koop28 wayita banan dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa sadarkaa addunyaatti qolachuu fi rakkinicha furuuf biyyisaanii yaalii taasifamu deeggaruuf doolaara biiliyoona 30 akka gumaachitu waadaa galaniiru. Maallaqni kun yaalii dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa qolachuu fi to’achuuf taasifamu keessatti hanqina faayinaansii mudatuuf oolchuu fi cimsuuf akka oolu dubbataniiru. Sheek Mahaammad Biin Zaayid damee anniisaa qulqulluurratti invast gochuu fi cehumsa anniisaa qulqulluu taasisuuf dhiheessiin faayinaansii gahaa gufuu ta’uu ibsaniiru. Koop28 furmaatilee dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaaf biyyoonni akka tumsan, akka mari’atanii fi murtiilee akka dabarsan yaaduun kan qophaa’edha jedhaniiru. Dhiibbaalee jijjiirama haala qilleensaa qolachuuf biyyisaanii hojii hedduu hojjechuushee eeranii, keessumaa baay’ina gadhiisii kaarboonii akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2030tti harka 40 hir’isuu fi bara 2050tti ammoo zeerootti gadi buusuun waliigaltee irra gahame milkeessuuf damee anniisaa qulqulluurratti invast gochaa akka jirtu ibsaniiru. Yaa’iin waggaa haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Dubaayitti taa’amaa kan jiru yemmuu ta’u, hooggantoonni biyyootaa jijjiiramni haala qilleensaa keessumaa dhiibbaa geessisu qolachuuf fandii irraa eegamu ramaduuf waadaa nigalu jedhameetu eegamaa.
Baay’inaan Kan Dubbifaman
Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu kennaniifi ragaa kennaan itti fayyadamuu danda'an ifa godhe.
Mar 3, 2023 3489
Guraandhala 24/2015(TOI) - Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa guyyaa har'aa 'Appilikeeshinii' namoonni eeruu ittiin kennaniifi ragaa ittiin eeraan fayyadamuu danda'an 'Public Feedback System' jedhamu ifa godhe. Komishinichi Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo waliin ta’uun Appilikeeshinii kana akka hojjete eerameera. Appichi afaanota biyya keessaa shaniin tajaajila kan kennu ta'uun himaeera. Komishinarri Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa Dooktar Saamu’eel Urqatoo akka jedhanitti, komishinichi hojiiwwan jijjiramaa hojjechaa jiru milkeesuuf teeknooloojiiwwan fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Appilikeeshinichi hojii kan ariifachiisuufi haleellaa fi sodaachisaa ragaa eertootaa fi odeeffannoo kennitootarra gahu kan ittisu ta'uu himaniiru. Kana hordofuun hawaasni karaa appilikeshinii 'Public Feedback System'' yaada kennuudhaan itti gaafatamummaa biyyaalessaa isaa ba'uu qabu gaafataniiru. Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Obbo Solomoon Sookaa akka jedhanitti, appilikeeshinii kana haleellaa saayibarii eegumsii cimaan kan taasifamuuf ta'uu himaniiru. Waajjira Ministira Muummeetti deetaan dhimmoota Kaabinee obbo Tasfaayee Dhaabaa akka jedhanitti, malaammaltummaa ittisuuf dhaabbanni tokko qofaan hojjetee milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf lammileen hunduu miira itti gaafatamummaa qabuun malaan maltummaa ittisuuf hirmaachuu qabu jedhaniiru.
Gabaasa addaa
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015