Siyaasa
Kooriin komaand poostii Goojjam kaabaa fi bulchiinsa sablammii Awwiitti bobba’e garee finxaalessaarrattintarkaanfii fudhachuusaa beeksise
Jun 4, 2024 144
Caamsaa 26/2016(TOI)- Kooriin komaand poostii Goojjam kaabaa fi bulchiinsa sablammii Awwiitti bobba’e garee finxaalessaa ummatarraa adda baasee tarkaanfii fudhachuusaa beeksise. Kooriin kun bakka itti boba’e Goojjam Kaabaa fi bulchiinsa sablammii Awwiitti finxaalessaarratti bobbaatii qindaa’aa taasisuun hojii oppireeshinii bu’a qabeessa ta’e raawwachuunsaa ibsameera. Hoogganaan duulaa koorichaa kumaalaa Araggaaheny Alamuu finxaalessaan humnasaa bakka addaddaarraa walitti qabee Liiban, Laalibalaa, Deensaa Baataa, Dalakas Xuruu Birihaan, Sharaataatti gurmaa’ee sochii jalqabus duula qindaa’aa raayyaan taasiseen kasaaraa namaa fi meeshaa olaanaan irra gaheera jedhaniiru. Haala Kanaan hoogganaa olaanaa finxaalessaa Qixaaw jedhamu dabalatee hidhattoonni finxaalessaa 42 ajjeefamanii sagal booji’amuunsaanii ibsameera. Akkasumas matirayyasiin ‘PKM’ lama, kilaashii ‘AKM’ rasaasa 40 fudhatu sagal, meeshaa boodatti hafaa toorba, raadiyoo quunnamtii tokko, konkolaataa lama, motorsaayikilii tokko to’atamaniiru. Bakki leenjii finxaalessaa fi loojistiiksii itti kuusu Dalakaasii fi Xuruu biraanitti argamu guutummaatti barbadeeffameera. Lammiileen maallaqa kafaltan malee hingaddhiifamtan jedhaman ganda baadiyyaatti ugguramanii turan 14 bakka ugguramanirra gadhiisisuun akka danda’ame odeeffannoon raayyaa ittisaa nimul’isa. Raayyaan humna naannichaa walta’e waliin qindaa’uun humna badii kana ummatarraa adda baasuun tarkaanfii fudhachuun ergamasaa raawwachuuf gufuuwwan uumamaa fi namtolchee kamiyyuu gootummaan cehuun nagaa mirkaneessuuf qophii guutuurra akka jiru hoogganaan duulaa koorichaa mirkaneessaniiru.
Boqonnaan maree Finfinneetti taa’amaa jiru akkaataa karoorfameen raawwatamaa jira
May 31, 2024 121
Caamsaa 23/2016(TOI)- Boqonnaan maree Finfinneetti taa’amaa jiru akkaataa karoorfameen raawwatamaa akka jirukomishinariin komishinii maree biyyaalessaa Itiyoophiyaa Bileen Gabramadindubbatan. Komishiniin maree biyyaalessaa Itiyoophiyaa boqonnaa maree Finfinneetti taa’amaa jiruun akkasumas mareewwan itti aanu ilaalchisuun qooda fudhattootaaf waltajjii ibsaa fi hubannoo uumu adeemsisaa jira. Bakka bu’oonni paartii siyaasaa, hayyoonni, bakka bu’oonni dhaabbilee fi waldaalee mitmootummaa fi mitmootummaa,bakka bu’oonni qaamolee mootummaa sadanirraa bakka buufaman, namoonni dhageettii qabanii fi qooda fudhattoonni biroon waltajjicharratti argamaniiru. Komishinariin komishinii maree biyyaalessaa Itiyoophiyaa Bileen Gabramadin adeemsa waliigalaa boqonnaa maree Finfinneetti jalqabame ilaalchisuun TOI’f ibsaniiru. Mareen Caamsaa 21 bara 2016 jalqabamee fi guyyoota sadiif taa’amaa jiru guyyaa har’aa bakka bu’oonni kutaa hawaasaan gurmeessanii ajandaa qindaa’e baasuun hirmaattota kutaa itti aanutti isaan bakka bu’an akka fo’atan himaniiru. Adeemsa maree amma ammaatiin bakka bu’oonni tasgabbiin waldhaggeeffachuun yeroo itti kennuun kan mari’atan ta’uu eeranii, waliigalatti boqonnaan maree kun akkaataa karoorfameen raawwatamaa akka jiru dubbataniiru. Bakka bu’oonni hawaasaa maree koree nuusaan qoodamanii taasisaniin walkabajuun, waldhaggeeffachuun, gaaffii fi yaadota karaa qaroomeen kaasuunsaanii rakkoolee jiran mareen furuun akka danda’amu kan agarsiisedha jedhan. Kun ammoo qophaa’ummaa nageenyaa fi mareef qaban kan agarsiise ta’uu komishinarittiin ibsaniiru.
Manni maree ministirootaa walgahiisaa idilee 32ffaa taa’een dhimmoota addaddaarratti mari’atee murtee dabarse
May 31, 2024 113
Caamsaa 23/2016(TOI)- Manni maree ministirootaa walgahii idilee 32ffaa har’a taa’een dhimmoota addaddaarratti mari’atee murtee dabarse. Mureewwan manni maree ministirootaa dabarse, Manni marichaa jalqabarratti labsii filannoo Itiyoophiyaa, galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo fooyyessuuf dhihaaterratti mari’ateera. Gareewwan siyaasaa hammattoo sochii siyaasaa seera qabeessaa fi nageenyaarraa ala ta’anii turan karaa nagaa hojjechuuf fedhii wayita agarsiisan sirni qaamolee kanneen paartii siyaasaa seera qabeessa gochuun galmeessuuf dandeessisu labii ture keessa hingalfamne. Karaa nagaa hojjechuu fi ijaarsa sirna demokiraasiif gumaacha taasisuuf fedhii wayita agarsiisan sirna deebisanii galmeessuuf dandeessisu diriirsuuf wixineen labsii fooyyessu qophaa’eera. Manni marichaas wixinee labsichaarratti erga mari’atee booda mana maree bakka bu’oota ummataan akka darbu sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa itti aansuun labsii qabeenya deebisuu rippaabiliika demokiraatawaa federaalaa Itiyoophiyaa irratti mari’ateera. Hammattoo seeraa ifaa fi bal’ina qabu qabeenyotaa fi maallaqa yakkaan argaman karaa bu’a qabeessa ta’an qabachuuf, akka hinsochoone gochuu, dhaaluuf ykn bulchuuf dandeessisu qopheessuun barbaachisaa waan ta’eef, tumaalee qabeenya deebisiisuu fi bulchiinsaa labsiilee addaddaa keessatti bittimanii argaman seera tokko keessatti galchuun sirna raawwiif mijataa ta’e diriirsuun waan barbaachiseef wixineen labsii qophaa’ee dhihaateera. Manni marichaas wixinee labsii dhihaaterratti mari’atee mana maree bakka bu’oota ummataaf akka dhihaatu sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa kan irratti mari’ate kan biraan maallaqa karaa seeraan alaa argame seera qabeessa gochuun dhiheessuu fi yakka shororkeessummaa maallaqaan deeggaruun yaaddoo nageenyaa ta’uun gamatti sirni faayinaansii tasgabbaa’aa, ifoomaa,fayyaalessaa fi si’ataa akka hintaane kan taasisudha. Kanaaf yakka kana ittisuu fi to’achuuf wixineen labsii kun qophaa’ee dhihaateera. Manni marichaa wixinee labsii kanarratti mariachuun mana maree bakka bu’oota ummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa xumurarratti labsii sirna bittaa fi gurgurtaa bu’aalee boba’aa tumuuf baherratti mari’ateera. Bu’aaleen boba’aa faayidaa dinagdee fi hawaasummaa qabanirraa ka’ee dhiheessii, kuusuu, raabsuu, gatiisaanii, qulqullinasaanii fi nageenyasaanii to’achuun barbaachisaa waan ta’eef, akkasumas sirna bittaa fi gurgurtaa fichisiisaarraa kaasee amma fayyadamtootaatti ammayyaa’aa, ifaa, haqa qabeessaa fi dhiheessii qaqqabaa ta’e fi sirna hojmaataa diriirsuun waan barbaachiseef wixineen labsii qophaa’ee dhihaateera. Manni marichaa wixinee labsii kanarratti erga mari’atee booda mana maree bakka bu’oota ummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera.
Mariin Biyyoolessaa Itoophiyaa nageenya waaraa fi mootummaa biyyaaleessaa cimaa ijaaruuf carraa addaa fi seena qabeessa kan uumudha
May 30, 2024 337
Caamsaa 22/2016 (TOI) - Mariin Biyyoolessaa Itoophiyaa nageenya waaraa fi ijaarsa mootummaa biyyaaleessaa cimaaf carraa guddaa fi seena qabeessa ta'e fidee kan dhufaa jirudha jedhan bakka buutonni hawaasa daldalaa yaada ajandaa walitti qabuu Finfinneetti geggeeffama jiru irratti hirmacha jira. Komishiniin Marii Biyyoolessaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kaleessa yaada ajandaa marii walitti qabuu geggeesuu eegaluun isaa ni yaadata. Adeemsa kana keessatti sadarkaa magaalaa Finfinneetti qooda fudhattoonni ajandaa isaanii qopheessanii fi hirmaattoota yaa’ii biyyaalessaa keessatti bakka bu'an filatu. Marii ajandaa walitti qabuu kanarratti aanaalee magaalichaa hundaarraa bakka bu'oonni hawaasa bakka bu'an, bakka bu'oonni dhaabbilee miti mootummaa, bakka bu’oonni paartilee siyaasaa, bakka bu’oonni dhaabbilee qaamolee mootummaa sadeen irraa walitti dhufanii fi namoonni dhiibbaa uumtota ta'an hirmachaa jiru. Adeemsa marii kana keessatti bakka bu’oota hawaasa daldalaa hirmachaa jiran keessaa TOI kan dubbise Aadde Maartaa Hundee fi Obbo Girmaa Mulaat; Dhimmi marii kanaa nagaa waaraa fiduu fi itti funsa biyyaaf bu'uura cimaa kan kaa'udha jedhaniiru. Mariin Biyyaalessaa nagaa waaraa fi mootummaa cimaa ijaaruuf carraa addaa fi seena qabeessa ta’e akka fidees eeraniiru. Kanaaf milkaa'ina isaatiif hundi keenya abbaa taanee hojjechuu qabna jedhaniiru. Bakka bu’aan hawaasa daldalaa marii ajandaa walitti qabuurratti hirmacha jiran kan biraa Obbo Muzamil Jamaal carraa gaarii mariin biyyaaleessaa fidee dhufe kanatti fayyadamuun itti gaafatamummaa hindi keenya qabnudha jedhaniiru.
Qaabeenyaawwaan jiran kaaraa seeraa fayyadamuun qarqaramuu jalaa bahuuf tattaffiin cimaan taasifamuu qaba
May 30, 2024 87
Caamsaa 22/2016(TOI) - Qaabeenyaawwaan jiran kaaraa seeraa fayyadamuun qarqaramuu jalaa bahuuf tattaffiin cimaan taasifamuu qaba jedhan Pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Oradiin Badirii. Naannoo Harariitti waltajjiin marii ilaalcha qarqaaramuu irraa adda bahuurratti xiyyeeffate geggeeffama jira. Waltajjiin kun mata duree '' deeggaramuurra gara oomishitummaatti, birmadummaa biyyaa guutuu ta'ee fi kabajaaf'' jedhuun geggeeffama jira. Waltajjii kanarratti pirezidaantii naannichaa obbo Oradiin Badirii fi naannichaatti hogganaan Wajjira Paartii Badhaadhinaa damee naannicha obbo Geetuu Wayyeessaa dabaltee hoggantoonni hojii mootummaa olaanoo fi jiddugaleessaa irratti hirmaachaa jiru. Obbo Oradiin haasaa taasisaniin akka biyyaatti ilaalacha deeggaramuu fi kadhaa jalaa bahuun dhimma yeroon kennamuufi qabu miti jedhaniiru. Osoo ilaalcha deeggaramuu jalaa hin bahiin birmadummaa fi kabaja biyyaaleessaa guutuutti gonfachuun kan hin danda'amne ta'uu eeranii kanaaf ilaalcha kana jalaa bilisa bahuuf tattaaffiin cimaan hojjetamuu qaba jedhaniiru. Qabeenya gabbata akka biyyaa fi naannootti jirutti dhimma bahuun lakkoofsa deeggaramootata xiqqeessuun adeemsa keessa immoo guutummaan guutuutti dhabamsiisuuf hojjechuu barbaachisa jedhaniiru. Kanaaf immoo furmaanni ijoon jiru oomishitummaa sadarkaa hundaatti guddisuu danda'uu ta'uu himuu isaan ragaan Kominikeeshinii naannichaarra argame ni mul'isa. Kana keessaattis hoggansi gaheen isaa olaanaa waan ta'eef dirqama kana haalan bahuu qaba jedhaniiru. Hogganaan wajjira Paartii Badhaadhina naannichaa obbo Geetuu Wayyeessaa gama isaniin Paartiichi akka biyyaatti rakkoo ilaalchi gargaramuu qabu hubachuun hojii bal'aa hojjecha jira jedhaniiru.    
Boordichi hooggantoota komaand poostii Shawaa jiddugaleessaa fi gaggeessitoota Shawaa Kaabaa waliin mari’ate
May 29, 2024 115
Caamsaa 21/2016(TOI)- Mana maree nakka nu’oota ummataatti miseensonni boordii raawwii labsii yeroo muddamaa qoratu hooggantoota komaand poostii Shawaa jiddugaleessaa fi gaggeessitoota Shawaa Kaabaa waliin mari’atan. Haala nageenyaa fi tasgabbii yeroo ammaa naannawichatti jiru, odeeffannoo fi haala shakkamtoonni nageenyi boora’uun walqabatee qabaman itti qabaman qulqulleessuun murteef dhiheessuu akkasumas haala qabannaa namoomaa ilaalchisuun qooda fudhattoota dhimmi ilaalu waliin mariin taasifamuu manni maree bakka bu’oota ummataa beeksiseera. Qaamni naannawichaa kamiyyuu fedhii fi garaagarummaa qabu mariif dhiheessuun hiikuun, hawaasaaf nageenya waaraa mirkaneessuun akka barbaachisumiseensonni boordichaa ibsaniiru. Odeeffannoon Namoota lansii hatattamaan shakkamanii qabamanii qulqulleeffamee akkaataa ciminaa fi laafina leenjii haaromsaa irraa amma mana murteetti dhiheessuutti akka hojjetamee fi hojjetamaa akka jiru miseensota boordichaaf ibsa taasisaniiru. Haalli nageenyaa godinicha iddoowwan addaddaatti ture fooyya’aa dhufuusaatiin hojiileen misoomaa idileen raawwatamaa akka jiran dubbataniiru. Iddoowwan addaddaa komaand Poostii jala jiran keessatti nageenyaa fi tasgabbii waaraa gama mirkaneessuutiin dargaggoota naannawaa kutaalee hawaasaa addaddaarraa walitti dhufan gurmeessuun leenjii akka argatan taasifamuu odeeffannoon mana maree bakka bu’oota ummataa nimul’isa.
Boqonnaan maree ajandaa walitti qabuuu Finfinneetti har’a jalqabama
May 29, 2024 59
Caamsaa 21/2016(TOI)- Boqonnaan maree ajandaa walitti qabuuu Finfinneetti har’a jalqabama. Bakka bu’oonni sagantaa boqonnaa maree ajandaa walitti qabuurraatti hirmaatan bakka qophaa’e gahaa jiru. Boqonnaa maree Finfinneetti adeemsifamuuf bakka bu’oonni kuma 2 fi 500 caalan akka hirmaatan odeeffannoon komishinii maree biyyaalessaa Itiyoophiyaa nimul’isa. Akkaataa sagantaa boqonnaa maree Kanaan wantoonni gurguddoon sadii kan raawwatan yoo ta’u isaanis hirmaattonni mari’achuun yaadota ajandaa fiduu, ajandaasaanii waloomsuun walitti qabuu, akkasumas yaadota furmaataarratti yaada waljijjiiru. Xumurarrattis qooda fudhattoonni garagaraa bakka bu’ootasaanii yaa’ii maree biyyaalessaarratti hirmaatan nifilatu. Hirmaattonni kutaalee hawaasaa garagaraa bakka bu’an, paartileen siyaasaa, dhaabbileen amantaa, waldaaleen siviikii, qaamoleen mootummaa fi bakka bu’oonni dhaabbilee fi waldaalee sagantaa kanarratti nimari’atu. Komishiniin maree biyyaalessaa Itiyoophiyaa bakka bu’oota naannolee kudhanii fi bulchiinsota magaalaa lamatti boqonnaa maree naannoorratti hirmaatan kutaa hawaasaa garagaraarraa filachiisuunsaa niyaadatama. Komishinichi fuuladura sagantaalee walfakkaatan naannolee fi bulchiinsa magaalaa Dirreerawaatti niraawwata. Komishiniin maree biyyaalessaa Itiyoophiyaa bara 2014 mana maree bakka bu’oota ummataan labsiin hundaa’ee haaldureerraa eegaluun boqonnaa qophii milkaa’inaan xumureera. Ittifufuun guyyaa har’aa adeemsa maree kan jalqabu yoo ta’u fuulduras boqonnaa hojiirra oolmaatiin hojiisaa kan xumuru ta’a. Adeemsi maree har’a magaalaa Finfinneetti jalqabamu boqonnaa sadaffaa yoo ta’u bu’a qabeessummaa mareef boqonnaa murteessaadha. Waldhabdee karaa nagaa hiikuuf, ijaarsia sirna demokiraasii aadaa maree gabbisuunkaayyoo hundeeffameef keessaayyu. Adeemsi marichaa hammattummaan, iftoomaa, hirmaachisummaa fi amanamummaan kan adeemsifamu ta’a.
Dureeyyoonni Turikiyyee Itoophiyaatti hojii invastimatii akka hojjetan waamichi taasifame
May 28, 2024 298
Caamsaa 20/2016(TOI) - Dureeyyoonni Turikiyyee Itoophiyaatti hojii invastimatii akka hojjetan deetaan ministira Dhimma Alaa ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa waamichi taasisan. Deetaan Ministirichaa waamicha kana kan taaisan Foramii daldalaa fi invastimatii Itiyo- Turikiyyee Turkiyyee Istaanbulitti geggeeffamerratti haasaa taasisaniin. Ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa Itoophiyaan carraa hojii invastimatii hedduu akka qabu eeranii; Itoophiyaan yeroo kam caalaa damee hojii invastimatirratti hedduu irratti dureeyyoonni alaa akka hojjetan banaa taasisuu beeksisaniiru. Itti aantuun hoji geggeessaa 'Itoophiyaa Invastimati Holdingii' Yaasimiin Waahburaab gama isaaniin; filannoowwaan hojii invastimatii Itoophiyaan qabduu fi 'Itoophiyaa Invastimati Holdingii' erga hundaa'ee hojiiwwaan hojjechaa jiru, onnachiiftuu fi seerota haaraa bahan ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Dureeyyoonni Turkiyyee carraa jirutti fayyadamuun hojii invastimatii akka Itoophiyaatti hojjetan waamicha taasisaniiru. Itti aanaa Ministira daldala Turikiyyee Musxafaa Tuzikuu fi Pirezidaantiin Waldaa hawaasa daldalaa Turkiyyee Mahamaat Asmaash Itoophiyaan carraan hojii invastimatii heddu qabaachuu hubachii himaniiru. Carraa kana fayyadamuun dureeyyoonni Turikiyyees hojii inavstimatii akka hojjetan himaniiru. Foramicharratti dureeyyoonni biyyoota lamaanii 300 ol ta'an kan hirmaatan yoo ta'e; dueyyoonni kunis waliin mari'achuu ragaan Ministeericharra argame ni mul'isa.      
Nageenyi hojii raayyaan ittisaa seera kabachiisuuf hojjeteen argame sochiin dinagdee fi hawaasummaa haala fooyya’aan raawwachaa akka jiran jiraattonni ibsan
May 28, 2024 86
Caamsaa 20/2016 (TOI)- Nageenyi hojii raayyaan ittisa biyyaa seera kabachiisuuf hojjeteen argame sochiin dinagdee fi hawaasummaa haala fooyya’aan raawwachaa akka jiran jiraattonni godina Wallagga Lixaa ibsan. Hojii seera kabachiisuu raayyaan ittisa biyyaa qaamolee nageenyaa biroo waliin qindaa’uun godinaalee Wallaggaa arfanitti hojjeteen bu’aan argamuusaa ibsamaa tureera. Ummanni naannawichaa mootummaa jijjiiramaa hiriira deeggarsaa Istaadiyeemii Wallaggaatti taasiseen nageenyasaa itti fufsiisuuf mootummaa waliin hojjechaa akka jiran beeksiseera. Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad guyyaa sanatti Istaadiyeemii Wallaggaatti argamuun haasawa taasisaniin hawaasni nageenya naannawasaatti argame itti fufsiisuu akka qabuergaa dabarsaniiru. Ittifufuunis ummanni jijjiirama argate ittifufsiisuun nageenyasaa eegee tokkummaasaa cimsuu akka qabudubbachuunsaanii niyaadatama. Godinaalee Wallaggaa arfan keessa bulchiinsi godina Wallagga Lixaa gumaacha raayyaan ittisaa nageenyi naannawichatti akka bu’u taasiseef galateeffateera. Gumaacha raayyaan ittisaa taasise ilaalchisuun TOI’n jiraattota godinichaa waliin turtii taasiseen hojii raayyaan hojjeteen naannawichatti nageenyi bu’uusaa jiraattonni mirkaneessaniiru. Yeroo ammaa naannawicha yaaddoo nageenyaarraa bilisa gochuun alatti sochii dinagdee fi hawaasummaaf haalli mijataan uumamuusaa jiraattonni dubbataniiru. Godinichatti jiraataan aanaa Laaloo Assaabii obbo Abbabaa Ittafaa akka ibsanitti, rakkoon nageenyaa waggoota darban godinicha keessa ture sochii dinagdee fi hawaasummaarratti dhiibbaa addaddaa taasisaa tureera. Sababa Kanaan rakkoolee addaddaaf saaxilamanii turuusaanii dubbatanii, hojii nageenya eegsisuu qindaa’aa raayyaan ittisaa qaamolee nageenyaa biroo waliin ta’uun taasiseenrakkooleen turan salphachaa dhufuu kaasaniiru. Raayyaa ittisa biyyaaf galata akka qaban ibsanii, hojii seera eegsisuu fuuldura raayyaan taasifamuuf deggarsa akka taasisan mirkaneessaniiru. Hojii seera kabachiisuu raayyaan ittisaa hojjeteen yeroo ammaa yaaddoon nageenyaa naannawicha akka hinjirre kan ibsan ammoo jiraataa aanaa Hoomaa obbo Kifluu Waaqshuumaati. Hojii seera kabachiisuu ummanni raayyaa ittisaa fi qaamolee nageenyaa waliin hojjeteen naannawichatti nageenyi bu’uusaa kan dubbatan yoo ta’u, “bu’aa argameefis raayyaan galateeffamuu qaba” jedhan. Dargaggoo Isaayyaas Abbabaa gamasaatiin, gareen shororkeessaa shaneen dargaggootatti fayyadamuuf yaalii taasisus garee kana waliin tumsuu diduun nageenya naannawasaanii eegaa turuusaanii dubbateera. Ammas raayyaa ittisaa cinaa dhaabbachuun nageenya cimsuu keessatti hirmaachuun qoodasaa bahaa akka jiru ibseera. Obbo Tamasgeen Fufaa yaada kennaniin, raayyaa ittisaa waliin ta’uun garee shororkeessaa kana balleessuuf hojii seera kabachiisuuf hojjetamaa jiru gargaaraa akka jiru dubbataniiru. Bu’aa yeroo ammaa naannawichatti argameef ‘gooticha raayyaa ittisaaf galatan dhiheessa” jedheera.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015