Diinagdee
Fooramiin Invastimantii fi Daldala Itiyoo-Turkii Finfinneetti gaggeeffamaa jira
Feb 15, 2024 96
Gurraandhala 7/2016 (TOI) - Fooramiin Invastimantii fi Daldala Itiyoo-Turkii magaalaa Finfinneetti geggeeffama jira. Waltajjicharratti Komishinarri Komishinii Invastimantii Itoophiyaa Hanaa AraayaSilaasee, bakka bu’oonni Ministeera Dhimma Alaa, Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Turkii Bereek Baraan, bakka bu’oonni Mana Maree Daldalaa fi Indaastirii Itoophiyaa fi miseensonni hawaasa daldalaa magaalaa Zakaariyaa Turkii irraa dhufan argamaniiru. Komishinar Hanaa Araayyaasilaasee akka himanitti Itiyoophiyaa fi Turkiyeen hariiroo dippilomaasii cimaa qabu. Invastaroonni Turikiyyee 200 ol ta’an Itoophiyaatti hojii invastimantii adda addaa hojjechaa jirachuu eeranii hojii isaanii kanaanis lammiilee Itoophiyaa kuma 20 oliif carraa hojii uumuu himaniiru. Invastaroonni Turkiyyee biroonis Itoophiyaatti dhufanii yoo hojii invastimantii hojjetan fayyadamoo akka ta'uu danda'an eeraniiru. Gama Itoophiyaan imaammanni invastimantii fooyya’uu dabalatee carraawwan mijaa’oon hedduun biroon hojii invastimantiif akka jiran ibsaniiru. Humna namaa gahumsa qabu, xiyyeeffannaan mootummaan daldalaa fi invastimantii kenne, tajaajila ibsaa fi bu'uuraalee misooma hojii kanaaf barbaachisuu qabaachuun hojii invastimatii mijataa ishee taasisa jedhaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Turkiyyee obbo Bereek Baraan, biyyoonni lamaan hariiroo bara dheeraa qabaachuu eeranii kana keessaatti seenaa harii dippilomaasii cimaa qabaachuu hubachiisaniiru. Walitti dhufeenya dippilomaasii biyyoota lamaanii karaa daldalaa fi dameewwan biroo fayyadamummaa waliinii mirkaneessan cimsuuf tattaaffiin taasifamaa jiras jedhaniiru.
Magaalaa Walisootti pirojeetiin bishaan dhugaatii qulqulluu hanqina bishaan dhugaatii magaalichaa furu birrii miliyoona 371 ijaarama jira
Feb 14, 2024 91
Gurraandhala 6/2016 (TOI) -Magaalaa Walisootti pirojeetiin bishaan dhugaatii qulqulluu hanqina bishaan dhugaatii magaalichaa furu birrii miliyoona 371 ijaarama jira. Pirojeektiin kun gaaffii uummata magaalichaaf deebii kan ta'uu fi rakkoo gama kanaan jiruus kan furudha jedhameera. Magaalaan Walisoo magaalaa seenaa qabeettii fi qabeenya gahaa qabdu ta'uus misoomini umurii fi qabeenya isheen qabdu gitu osoo hin guutamiifiin turteedha. Waggoota dhihoo as garuu hojiiwwaan misoomaa hedduun uummata hirmaachisuun magaalichaatti hojjetama jiraachuu bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Itti aanaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Walisoo obbo Fiqiruu Nageessoo TOItti akka himanitti; bajata bulchiinsa magalichaa, mootummaa naannoo fi dhaabbilee miti mootummaan pirojeektoonni gaaffii misoomaa uummannii qabuuf deebii ta'uu danda'an hedduun hojjetama jiru. Pirojeektoota kanneen keessaa bajata mootummaan naannoo ramade birrii miliyoona 371 ta'uun hojjetama kan jiru pirojeektii bishaan dhugaatii qulqulluu ta'uu himanii; pirojeektiin kun pirojeektoota gurguddoo sadarkaa naannootti eeraman keessaa tokkoofi waggoota shantaman dhufaniif jiraatota magaalichaaf tajaajila guutuu kan kennuudha jedhaniiru. Pirojeektii kanaaf boolli bishaanii gad fagoon sagal qotamanii xumuramuu himanii ijaarsi waliigalaa isaa bara bajataa kana gara xumuraa xumuramee tajaajila kennuu ni jalqaba jedhaniiru.
Agarsiifnii fi yaa'iin Buna Afrikaa dhamdhama addaa qabuu 20ffaan magaalaa Finfinneetti geggeeffamuu eegaleera.
Feb 7, 2024 70
Agarsiifnii fi yaa'iin Buna Afrikaa dhamdhama addaa qabuu 20ffaan magaalaa Finfinneetti geggeeffamuu eegaleera. Amajjii 29/2016 (TOI) - Agarsiifnii fi yaa'iin Buna Afrikaa dhamdhama addaa qabuu 20ffaan magaalaa Finfinnee galma Bar kumeetti geggeeffamuu eegaleera. Agarsiifiinii fi yaa'iin kun Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayii Itioophiyaa, Inter Afrkaa Koffii Organaazeeshiin fi Waldaa Buna Afrikaa dhamdhama addaa qabaniitu waliin ta’uun qopheesse. Yaa'iin har'a dabalatee guyyoota afuriif geggeeffamu kanarratti bitoonni buna idil addunyaa, qonnaan bultoonni, oomishtoonni bunaa, ogeeyyiin indaastirii fi hoggantoonni mootummaa hirmaachaa jiru. Sirna banisa sagantaa kanarratti ministirri Qonnaa doktar Girmaa Amantee Indastirii Buna Afrikaa keessaatti waantoonni abdii ta'an jiraatanis ammas rakkoon cimaan jirajedhaniiru. Dhukkuboota adda addaa, rooba gahaa dhabuu, fi jijjiirama gabaa bunaa addunyaa yeroo baay'ee mudatu dabalatee rakkoolee damee misooma bunaa ardii kana mudatan irra aanuuf waliin hojjechuun barbaachisaa ta’uu himaniiru. Kanumaan walqabatee yaa'ii fi agarsiisni kun qooda fudhattoonni damee bunaa beekumsa akka waliif qoodan fi rakkoolee jiraniif furmaata waloo mijeessuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhaniiru. Daarektarri Olaanaa Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayii Itoophiyaa Doktar Adunyaa akka jedhanitti, Yaa'ii fi agarsiifni kun qindoomina qooda fudhattoota damichaa cimsuuf gahee guddaa qaba jedhaniiru. Itoophiyaan buna misoomsuuf haala mijataa bal'aa akka qabdu himaniiru. Oomishtummaa Itoophiyaa guddisuuf qonnaan bultootaa fi qooda fudhattoota damee kanaa waliin qindoominaan hojjetamaa akka jirus hubachiisaniiru. Hojii hojjetamaa jiru irraas bu'aan jajjabeessaan argamaa jira jedhaniiru.
‘Qaala’insa gatii tasgabbeessuuf qormaatilee garagaraa keessatti Mootummaan hojii jajjabeessaa hojjateera’
Feb 6, 2024 48
Amajjii 28/2016(TOI) - Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa Walgahii Idileesaa 14ffaa Bakka Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad argamanitti taa’aa jira. Miseensonni Mana marichaas gaaffileefi yaadota garaa garaa Ministira Muummee Dr Abiyyiif dhiyeessaaniiru. Yaadaafi gaaffii ministira Muumee Dr.Abiyyi Ahimadiif dhiyaatan keessa dhimmoota biroo dabalatee dhimmi qaala’insa tokko. Liqii Itiyoophiyaan ofiirraa qabdu hir’isuuf hojiiwwan gama mootummaan hojjatamaa jiraniifi qaala’insi yeroo gara yerootti dabaluun yaaddoo lammiilee ta’aa dhuferratti hojii maaltu hojjatamaa jira kan jedhu miseensoota mana maricharraa dhiyaateera. Qaala’insi yaaddoo Itiyoophiyaa qofa osoo hin taane akka adduunyaatti ta’uu kan himan Dr.Abiyyi inumaa Itiyoophiyaan qormaatilee garaa garaa dandamachuun biyya guddina saffisaa galmeessaa jiran keessa tokko jedhan. Qaala’insa gatii tasgabbeessuuf hojiiwwan garagaraa hojjatamuu kan eeran Dr Abiyyi,kanneen keessaa oomisha dabaluun isa jalqabaa ta’uu himan. Kanaanis oomisha qamadiifi Ruuziin hojiin boonsaan hojjatamuu eeran. Biyyi duratti Doolara miiliyoona 700- 800 baasuun qamadii alaa galchaa turte amma inni seena ta’eeras jedhan. Oomisha alaa galuu kan biyyaa keessan bakka buusufi sosochii Itiyoophiyaan haa oomishtu jedhuun dhiyyeessii oomishaa dabaluuf hojiin hojjatamee bu’a qabeessa ta’uus himan. Qaala’insi Itiyoophiyaas harka 35 irraa gara 28’tti gadii bu’eeras jedhan Dr.Abiyyi. Itiyoophiyaan biyyoota addunyaarraa guddina saffisaa galmeessaa jiran keessaa tokkoo kan jedhan, Dr.Abiyyi baranas guddina harka 7.9 ni galmeessitii eegama jedhan.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015