ሳይንስን ቴክኖሎጅን
ብምትሕብባር ሰብ ሃፍቲ ኢትዮጵያን ቻይናን ኣብ ከተማ መቐለ ብ6 ቢሊየን ብር ወፃኢ ዝግበረሉ ኢንዱስትሪ መፍረዪ ሓፂነ መፂን ከምዝህነፅ ተገሊፁ።
Nov 27, 2023 14
  ኣዲስ ኣበባ/ ሕዳር/17/ 2016 /ኢዜአ/ብምትሕብባር ሰብ ሃፍቲ ኢትዮጵያን ቻይናን ኣብ ከተማ መቐለ ብ6 ቢሊየን ብር ወፃኢ ዝግበረሉ ኢንዱስትሪ መፍረዪ ሓፂነ መፂን ከምዝህነፅ ተገሊፁ። ኣብ ውሽጢ 10 ኣዋርሕ ዝህነፅ እቲ ኢንዱስትሪ መፍረይ ሓፂነ መፂን ነቲ መርሃ ግብሪ ምጅማር ስራሕ ተገይሩ። ርእሰ ምምሕዳር ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብምትሕብባር ዝህነፅ “ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ኢንዱስትሪ ሓፂነ መፂን ሌጀንድ ንብዙሓት መናእሰይ ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ብምዃኑ ኣድላዪ ሓገዝ ክግበረሉ ኢዩ” ኢሎም። ካልኦት ብውልቀን ብማሕበር ዝተወደቡ ሰብ ሃፍቲ ነዚ ፕሮጀክት ልምዓት ብኣብነት ሲዒቦም ብምልማዕ ንባዕሎምን ን ሃገሮምን ክጠቕሙ መልእኽቲ ኣመሐሳላሊፎም። እቲ መፍረዪ ሓፂነ መፂን 75 ሚኢታዊ ብኢትዮጵያዊ በዓል ሃፍቲ ኢንጂነር ያሬድ ተስፋይ ዝተሸፈነ እንትኸውን ዝተረፈ ካዓ 25 ሚኢታዊ ድማ ብቻይናዊ በዓል ሃፍቲ ሊ ዮን ከምዝተሸፈነ መተሓባበሪ እቲ ፕሮጀክት ኣይተ ሳምሶም ገብረመድህን ምግላፆም ተፈሊጡ አሎ፡፡ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ኢንዱስትሪ ሓፂነ መፂን ሌጀንድ 6 ሺሕ ንዝኾኑ ወገናት ዕድል ስራሕ ከምዝፈጥር እውን ተዛሪቦም።
" ንሃገርና ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ሳይንስን ምድጋፍ እንተኽኢልና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ብራኸ ብልፅግና ክንበፅሕ ኢና" - ግዝያዊ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ሳሙኤል
Nov 23, 2023 20
  አዲስ አበባ/ሕዳር/13/2016/ኢዜአ/ንዘፈራት ግብርና፣ ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ግልጋሎት፣ ትራንስፖርትን ኻልኦትን ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ብሳይንስን ምድጋፍ እንተኽኢልና ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ናብ ብልፅግና ልዕል ምባል ንኽእል ኢና ክብሉ ግዝያዊ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ተዛሪቦም። ንኣመራርሓታትን ሰራሕተኛታትን ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢንስቲትዩት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እናተሰርሑ ብዛዕባ ዝርከቡ ስራሕቲ ብዝምልከት መርሃ ግብሪ ፈጠራ ግንዛበን ዑደትን ተሳሊጡ። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ግዝያዊ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ከምዝገለፅዎ፤ ንሃገርና ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ዘዕብዩ ብቑዕትን ተወዳዳሪትን ዝገብሩ ስራሕቲ በቲ ኢንስቲትዩት እናተሰርሑ ይርከቡ። ዘፈራት ግብርና፣ ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ግልጋሎት፣ ትራንስፖርትን ኻልኦትን ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ብሳይንስን ምድጋፍ እንተኽኢልና ነቶም ዝተጀመሩ ስራሕቲ ልምዓት ምቅልጣፍን ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ብልፅግና ምብራክና ዘይተርፍ ሓቂ እዩ ኢሎም ። እቲ ዩኒቨርስቲ ምስቲ ኢንስቲትዩት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ብምውዳድ እናሰርሑ ከምዝኾኑ ገሊፆም፤ ስርዓት ሎጂስቲክስ፣ ጥዕና፣ ግብሪን ግብርናን ንምዝማን ብሓባር እናሰራሕና ኢና ኢሎም። ነቶም ዝተጀመሩ ስራሕቲ ናብ ውፅኢት ምቕያርን ኣብ ኻልኦት ዘፈራት 'ውን ብሓባር ምስራሕን ተጠናኺሩ ከምዝቕፅል ኣፍሊጦም።
ብሰብ ስራሕ ኣስተውዕሎ ዓውዲ ጥዕና ንምምዕባልን መፍረያይነት ግብርና ንምዕባይን ዘኽእሉ ስራሕቲ እናተሳለጡ እዮም
Nov 21, 2023 22
  ኣዲስ ኣበባ/ሕዳር 11/2016 (ኢዜኣ) ብሰብ ስራሕ ኣስተውዕሎ ዓውዲ ጥዕና ንምምዕባልን መፍረያይነት ግብርና ንምዕባይን ዘኽእሉ ስራሕቲ እናተሳለጡ ምዃኖም ኢንስቲትዩት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ገሊፁ። ኣብ እዋን ሙኮራ ውፅኢታውነቶም ዝተረጋገፁ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምርምር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ስራሕ ከምዝውዕሉ ተገሊፁ። ሰብ ስራሕ ኣስተውዕሎ፤ ፍልጠት፣ክእለት፣ቋንቋን እሳበን ወዲ ሰብ ብዝለዓለ ኣረዳድኣን ግንዛበን መሰረት ብምግባር ንፀገማት ቅልጡፍ መፍትሒ ምሃብ ዘኽእል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ(ዶ/ር) ብዘመንጨውዎ መበገሲ ሓሳብ ኢንስቲትዩት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ኣብ 2012 ዓ/ም ዝተጣየሸ እንትኸውን፤ 10 መስከረም 2013 ዓ/ም መሪቖም ስራሕ ከምዘጀመርዎ ዝፍለጥ እዩ። ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ዶክተር ታዬ ግርማ፤ ብመንግስቲ ዲጂታል ስትራቴጂ ተሓንፂፁ ሓቛፍን ኩለ መዳያውን ዕቤት ንምምፃእ ሰረት ዝኸውን ስራሕ እናተሰርሐ እዩ ኢሎም። ነቲ ዓውዲ ዓብይ ሰረት ዝኸውን ዳታ ሴንተር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተሃኒፁ ኣብ ስራሕ ከምዝወዓለ እውን ገሊፆም። በቲ ትካል ዝተሰርሑ ውፅኢታት ምርምራት ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 700 ሽሕ ሰባት ከምዝጎብነይዎም ብምሕባር፤ ንዜጋታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ግንዛበ ንምጭባጥ ዝተፈላለዩ ኮንፈረንሳት ምድላዎም ገሊፆም። ሰብ ስራሕ ኣስተውዕሎ ብምጥቃም ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዝረአ ሕፅረት ሰብ ሞያታት ስፔሻሊትን ሰብ-ስፔሻሊትን ንምፍታሕ እናተሰርሐ ምዃኑ እውን ዶክተር ታዬ ሓቢሮም። ብተወሳኺ እውን መፍረያይነት ግብርና ንምዕባይ ዘኽእሉ ተግባራት እናተሳለጡ እዮም ኢሎም። ኣብ 2022 ዓ/ም ኣብ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣፍሪካ ቅድሚት ንክስራዕ ዝገብርዎ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ክውን ኣብ ምግባር ከምዝኾነ እውን እቲ ኢንስቲትዩት ኣፍሊጡ።
ሙሁራን ሓባራዊ ተረባሕነት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዘረጋግፁ ስራሕቲ ምርመራ ትኹረት ክገብሩ ኣለዎም
Nov 17, 2023 33
  ኣዲስ ኣበባ/ሕዳር 7/2016 (ኢዜኣ) ሙሁራን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለወን ፀጋ ብሓባር ብምልማዕን ብምጥቃምን ብልፅግና ከረጋግፁ ኣብ ዘኽእሉ ስራሕቲ ምርመራ ትኹረት ንክገብሩ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ̎ፍትሓዊ ኣጠቓቕማ ወደብ ንዘላቒ ሰላምን ልምዓትን ቀርኒ ኣፍሪካ̎ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ሴሚናር የካይድ ኣሎ። ተጠባባቒ ፕሬዚዳንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ኣብዚ እዋን ከምዝበልዎ፤ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉያት ባህርያት ዘለውዎ ከባቢ እዩ። ሃገራት እቲ ከባቢ ዋላ ኳ ሓባራዊ ታሪኽን ተስፋን ዘለወን እንተኾና ዘለወን ፀጋታት ብሓባር ኣልሚዐን ኣብ ምጥቃም ብዙሕ ከምዘይኮነ ገሊፆም። ነዚ ስዒቡ እውን ዜጋታት ንክደኽዩን ንክስደዱን ከምኡ እውን እቲ ከባቢ ዘይተረጋግዐ ንክኸውን ገይርዎ ፀኒሑ እዩ ኢሎም። ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ወደብ ሓዊሱ ዘለወን ሃፍቲ ብሓባር ኣተኣሳሲረን እንተተጠቒመን ክበፅሐኦ ዝኽእላ ብርኪ ብልጽግና ሙሁራን ተመራሚሮም ክበፅሕዎን መፍትሒ ከቕምጥሉን ከምዝግባእ ተዛሪቦም።
ኣብ ምህዳር ሳይበር ዓቕሚ ዘይሃነፀት ሃገር ድሕንነት ሳይበር ክትሕሉ ከምዘይትኽእል ተገሊፁ
Nov 13, 2023 47
ኣዲስ ኣበባ/ ሕዳር/3/ 2016 /ኢዜአ/ ነባራዊ ኩነታ እንርከበሉ ዓለም ኣብ ምህዳር ሳይበር ዓቕሚ ዘይሃነፀት ሃገር ድሕንነት ሳይበርን ሉኣላዋነታን ክትሕሉ ከምዘይትኽእል ምምሕዳር ድሕንነት መርበብ ሓበሬታ (ኢመደኣ) ገሊፁ። ኢመደኣ ምስ ኤምባሲ ማልታ ኣብ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣብ ዲፕሎማሲ ሳይበር ብምድሃብ ካብ ዝተፈላለያ ትካላት ንዝተውፃእፅኡ ሓለፍቲ ስራሕን ሰብ ሞያን ስልጠና ምሃብ ጀሚሩ፡፡ ዋና ዳይሬክተር ኢመደኣ ኣይተ ሰለሞን ሶካ ኣብ መኽፈቲ እቲ ስልጠና÷ ምህዳር ሳይበር ሓደ ተወሳኺ ምህዳር ዲፕሎማሲ ዝንቀሳቐሰሉ ብምዃኑ ዓቕሚ ዲፕሎማሲ ሳይበር ምፍጣር ከምዝግባእ ተዛሪቦም፡፡ ኣብ ምህዳር ሳይበር ኩለመዳይ ዓቕሚ ዘይሃነፀት ሃገር ድሕንነት ሳይበርን ሉኣላዊነታን ክትሕሉ ከምዘይትኽእል ገሊፆም፡፡ ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ብሄራዊ ረብሐአን ምሕላው ይኹን ብዝተወደበን ብዝተማለአን መልክዑ ድምፀን ከስማዓ ከምዘይኽእላ ምገላፆም ካብ ምምሕዳር ድሕንነት መርበብ ሓበሬታ የረድእ።
ሃገራዊ ኮንፈረንስ መፅናዕቲን ምርምርን ሳይበር ድሕንነት አብ አዲስ አበባ ይሳለጥ ኣሎ
Nov 9, 2023 28
  ኣዲስ ኣበባ/ ጥቅምቲ/29/ 2016 /ኢዜአ/ሃገራዊ ኮንፈረንስ መፅናዕቲን ምርምርን ሳይበር ድሕንነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሳለጥ ኣሎ። ኣይተ ሰለሞን ሶካ፥ እቲ ኮንፈረንስ ዜጋታት ብዛዕባ ሳይበር ድሕንነት ዘለዎም ግንዛበን ንቕሓተ ሕሊናን ክብ ብምባል ብመጥቃዕቲ ሳይበር ክበፅሕ ዝኽእል ጉድኣት ንምንካይ ዝዓለመ ኢዩ ኢሎም። ንቑሕን ዝሰልጠነን ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ እውን ልዑል ግደ ከምዘለዎ ተዛሪቦም። ኮይኑ እውን መጥቃዕቲ ሳይበር ኣብ ኢትዮጵያ ከብፅሖ ዝኽእል ጉድኣት ኣብ ግምት ብምእታው ዝተፈላለዩ መፅናዕቲታትን ምርምራትን ይካየዱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጠመተ ገይረን ዝሰርሓ ዩኒቨርሲቲታትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብቲ ዛዕባ ትኹረት ንክገብሩ አይተ ሰሎሞን ሶካ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብቲ ኮንፈረንስ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪሃት ካሚል፣ ዋና ዳይሬክተር ምምሕዳር ኢንፎርሜሽን መረብ ድሕንነት ሰለሞን ሶካን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም።
ኣካዳሚ ልህቀት ኣመራርሓ ኣፍሪካን ኣካዳሚ ብሄራዊ ምምሕዳር ቻይናን ብሓባር ንምስራሕ ተስማዕሚዖም
Nov 8, 2023 31
ኣዲስ ኣበባ/ ጥቅምቲ/28/ 2016 /ኢዜአ/ኣካዳሚ ልህቀት ኣመራርሓ ኣፍሪካን ኣካዳሚ ብሄራዊ ምምሕዳር ቻይናን ላዕለዎት ኣመራርሓ ብስልጠናን ብምርምርን ዓቕሞም ንምህናፅ ዘኽእል ስምዕምዕነት ተከቲሙ። እቲ ስምምዕነት÷ ርእሰ ኣካዳሚ ኣካዳሚ ልህቀት ኣመራርሓ ኣፍሪካ ዛዲግ ኣብርሃን ምክትል ፕሬዚዳንት ኣካዳሚ ብሄራዊ ምምሕዳር ቻይና ፕሮፌሰር ጎንግ ዌቢን ተፈራሪሞምዎ። እቲ ስምምዕነት ናብ ስራሕ እንትእቶ÷ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብስልጠና፣ ብምርምር ከምኡ እውን ካብ ልዝብ ዓቕሚ ዝሃንፅ ሓገዝ ከምዝርከብ ትፅቢት ይግበር፡፡ ርእሰ ኣካዳሚ ልህቀት ኣመራርሓ ኣፍሪካ ዛዲግ ኣብርሃ÷ ድሕሪ ዝተገበሩ ብዙሓት ልዝባት ሎሚ ኣብ ስምምዕ ምብፅሑ ገሊፆም። እቲ ስምምዕነት እቲ ኣካዳሚ መራሕቲንምብቃዕ እናወገኖ ዝርከብ ስራሕ ከምዝሕግዝ ብምግላፅ፤ እቲ ስምምዕነት ኣብ ጫፍ ንኽበፅሕ ኣስተዋፅኦ ንዝገበሩ ኣካላት ምስጋና ኣቕሪቦም ክብል ኢዜአ ፀብፂቡ።
ኢትዮጵያ እናተግበረቶ ትርከብ ትልሚ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ንምዕዋት ማእኸላት ዳታ ንምጥንኻር ይስራሕ ኣሎ - በለጠ ሞላ (ዶ/ር)
Nov 8, 2023 33
ኣዲስ ኣበባ/ ጥቅምቲ/28/ 2016 /ኢዜአ/ኢትዮጵያ እናተግበረቶ ትርከብ ትልሚ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ንምዕዋት ማእኸላት ዳታ ንምጥንኻር እናተሰርሐ ምዃኑ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን በለጠ ሞላ (ዶ/ር) ገሊፆም። ማእኸላት ዳታ ብምጥንኻር ኣብ ዕቤት ፋይናንስ ሴክተርን ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ንምውዓል ዝዓለመ መድረኽ ዘተ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዝተረኸቡሉ ይካየድ ኣሎ። ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን በለጠ ኣብቲ መድረኽ÷ ዲጂታል ኢትዮጵያ ንስግግር ኢኮኖሚ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ዳታ ናብ ስራ ከምዘእተወ ተዛሪቦም፡፡ ዊንጉ ኣፍሪካ ዝተብሃለ ዘፈር ውልቀ ብምስታፍ ኣብ አይሲቲ ፓርክ ኢንቨስት ከምዝገበረ ዝፀርሑ ሚኒስትር በለጠ፡ በዚ መዳይ ዘፈር ውልቀ ብምስታፍ ዝተጠናከረን ድሕንነቱ ዝተሓለወን ልምዓት ማእኸል ዳታ ትኹረት ከምዝተውሃቦ ኣብሪሆም። ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣብቲ ዓውዲ ስራሕ ዝጀመረ ዊንጉ ኣፍሪካ ዳይሬክተር ኢትዮጵያ ተሾመ ወርቁ ንምንቅስቓስ ዲጂታል ኢኮኖሚ ንምሕጋዝን እታ ሃገር ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መሪሕነት ዲጂታልን ምጥንኻርን እናተሰርሑ ከምዝኾነ ገሊፆም።
የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም