profile_tig
Feb 7, 2023 0

ኣድራሻ

ኢሜይል:
info@ena.et
ስልኪ:
0111550011/0111117059
ፋክስ:
0111559931/0111551609
ቁፅሪ ሳፁን ፖስታ:
530

ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
አዲስ አበባ ኸባቢ ሰሜን ሆቴል

ማሕበራዊ ሚዲያ

ፌስቡክ:
facebook.com/ethiopianewsagency
ፌስቡክ ኦሮምኛ:
facebook.com/TajaajilaOduuItoophiyaa
ፌስቡክ ትግርኛ:
facebook.com/ethiopianewsagencytigrigna
ትዊተር:
twitter.com/EthiopianNewsA
ዩትዩብ:
youtube.com/c/EthiopianNewsAgency
ቴሌግራም:
t.me/EthiopianNewsA

ብዛዕባ

ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣገልግሎት ኣብ 1934 ዓ/ም ዝተጣየሸን ንዝሓለፉ 82 ዓመታት ካብ መላእ ኢትዮጵያ መረዳእታት ብምእካብ፣ብምውዳብን ምውዳድን እቶም ፀብፃባት ብመራኸብቲ ሓፋሽ፣ብድህረ ገፁን ማህበራዊ ምትእስሳር ገፁን ኣቢሉ ናብ ሕብረተሰብ ክዝርግሕ ዝፀንሐን ዝኻዕበተ ልምድን ዘለዎ ትካል እዩ።

ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ዋና ቤት ዕይኡ ብተወሳኺ ኣብ መላእ እታ ሃገር ብዘለው 38 ጨንፈራት በቢመዓልቱ እቶም ከባብታት ዝምልከቱ ፀብፃባት፣ፕሮግራማት ሬድዮን ቴሌቪዝን፣ሰነዳዊ ፊልም ብምድላው ምዝርጋሕ ብተወሳኺ እውን በቢ ክልተ ወርሒ ብዘሕትሞ መፅሔት ነጋሪ እዋናዊ፣ሃገራውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ዝድህስሱ ሓበሬታታት ተበፃሒ እናገበረ ይርከብ።

ብ6 ውሽጢ ዓድን ወፃእን ቋንቋታት ማለት እውን ኣምሓርኛ፣ኦሮሚኛ፣ትግርኛ፣ኢንግሊዘኛ፣ዓረብኛን ፈረንሳይኛን ዜናን ዜና ተንከፍን ዝኾኑ ፀብፃባት ብምድላው ይፍንው።

ኢዜኣ ተበፃሕነት ዝህቦም ኣገልግሎታት ብዝበለፀ ንምስፋሕን ትካላዊ ዕቤቱ ንምቅልጣፍን ተፀዋዕነቱ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኮይኑ ኣብ 2011 ዓ/ም ዳግማይ ንክጣየሽ ተገይሩ እዩ።

ኢትዮጵያ ተሳልጦም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዝምልከቱ ሓበሬታታት ብምእካብ፣ብምውዳብን ብምትንታንን ዜናን ዜና ተንከፍን ፀብፃባት ከምኡ እውን ፕሮግራማት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ምዝርጋሕ፣ብሄራዊ ረብሓ እታ ሃገር ዝምልከቱ ዓለም ለኸ ዛዕባታት ምፅብፃብ፣ኢትጵያ ኣብ ዝምልከቱ ዛዕባታት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ቀንዲ ፍልፍል ዜና ምዃን፣መልክዕ እታ ሃገር ምህናፅ፣ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት መፅናዕቲ ርኢቶ ህዝቢ ምክያድ ከምኡ እውን ቀንዲ ቀንዲ ኩነታትን ፍፃመታትን ብፅሑፍ፣ብድምፅን ምስልን ብምቕራፅን ብምውዳድን ምቕማጥ ቀንዲ ዕላማታትና እዮም።

ስፖት፣ፕሮግራምን ሰነዳዊ ፊልምታትን ምድላው፣ሰብ ሞያታት መራኸብቲ ሓፋሽን ኮሚዩኒኬሽንን ዓቅሚ ምዕባይ ዘኽእሉ ስልጠናታት ምሃብ፣ኣገልግሎታት ሕትመትን ስራሕትን ተግባራትን ርክብ ህዝብን የሳልጥ። ኢዜኣ ንነዊሕ ዓመታት ዘማዕበሎ ልምዲ ብምጥቃም ካብ ዜናን ዜና ተንከፍን ዝኾኑ ፀብፃባት ብተወሳኺ ቀፂሎም ዝተዘርዘሩ ኣገልግሎታት ንዓማዊሉ ብፅሬት ይሰርሕ።

• ፕሮግራማት ቴሌቪዥንን ሬዲዮን፣ሰነዳዊ ፊልምታት፣ምልክታ፣ስራሕቲ መመሓላለፊ ሓፀርቲ መልእኽትታት(ስፖታት)
• ምድላዋት ኩነት፣መድረኽ ምኽክር፣ዘተ ፓነላት፣ቶክሾው…
• ስራሕቲ ሕትመት/መፅሄት፣ዓመታዊ መፅሓፍ፣ቁመና ትካላት፣መፅሄት ፎቶ..
• ክትትል ስራሕቲ ዕለታዊ ትሕዝቶ መራኸብቲ ሓፋሽ (media monitoring service) ፣ ስራሕቲ ዓውዲ ተኮራት ትሕዝቶ መራኸብቲ ሓፋሽ፣ክትትል ፀብፃባት ትከላትን መፅናዕትታትን (cluster or sector based monitoring service)
• ኣገልግሎት ቀረፃን ውህደትን ድምፅን ምስልን
• ካብ ማህደር ኣቕርቦት ተንቀሳቓሲ ምስሊ፣ፎቶን ድምፅን
• ኣገልግሎታት ስቱድዮ ይርከብዎም።

ብርኪ ፅሬት ኢዜኣ ዝህቦም ኣገልግሎታት ስራሕቲ ትሕዝቶን ካልኦትን ንምምሕያሽን እቲ ዘበን ምስ ዝበፅሖ ቴክኖሎጂ ንምዝማን ብዝገብሮ ፃዕሪ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ዕይኡ 3 ናይ ቴሌቪዠን 4 ድማ ናይ ሬድዮ ስቱድዮታት ዝሓቖፈ ህንፃ ብምህናፅ ኣብ ስራሕ ክውዕል ገይሩ እዩ። ብተወሳኺ እውን ፅሬትን ቅልጣፈን ዝህቦም ኣገልግሎታት ንምርግጋፅ ዝሕግዙ ዘበናዊ መሳርሕታት ስቱድዮ፣ቀረፃ፣ኤዲቲንግን ቀጥታ ፈነወን ዝወነነ እዩ።

ልኡኽቶና

ኣብ ረብሓ ኢትዮጵያን ህዝባን ዘተኮሩ ዓለም ለኸ ዜናን ዜና ተንከፍን ፀብፃባት ከምኡ እውን መደባት ብምፍናው/ብምዝርጋሕ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ቀንዲ ፍልፍል ዜና ብምዃን፤ ብሄራዊ ምርድዳእ ምፍጣርን ሃገራዊ ምስሊ ምህናፅን

ትውፊታትና

• ትኽክለኛ(Accuracy)
• ፍትሓውነት (Fairness)
• ኣኽብሮት (Respect)
• ብዝሓነት (Diversity)
• ፅሬት (quality service)
• ቆራፅነት (commitment)
• ቅልጣፈ (timeliness)
• ተሓታትነት (accountability)

ራኢና

ኣብ ኣፍሪካ መርኣያ፤ዘተኣማምን ፅዕንቶ ፈጣርን ፍልፍል ዜና ምዃን

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
2015
ዓ.ም