Saayinsii fi teeknooloojii
Hawaasni odeeffannoowwan dhuunfaa waliindhooftatarraa eeguu qaba
Nov 7, 2023 201
Onkoloolessa 27/2016 (TOI) - Namni hundi haqa addunyaa Intarneetii hubachuu fi beekuun odeeffannoowwan dhuunfaa waliindhooftatarraa eeguu akka qabu bulchiinsi nageenya neetwoorkii odeeffannoo hubachiiseera. Bulchiinsichi ibsa baaseen gabaan karaa onlaayinii taasifaman, waljijjiirraan odeeffannoo fi odeeffannoowwan waliif qoonnu akkaataa jireenya dhugaarratti dhiibbaa fidan beekuu fi hubachuun akka barbaachisu ibsera. Karaa onlaayinii kan qoonnuu fi liinkii bannu eeguu nageenya dhuunfaa keenya eeguuf qooda olaanaa qaba. Jidduu kana akkaawuntiiwwan telegiraamii fi feesbuukii hedduurratti liinkiiwwan dhugaa fakkaatan garuummoo ofduubaa waan tokko qaban ykn ergaawwan yemmuu deddeebi’an mul’atu jechuun ibseera. Warri liinkii kana uuman odeeffannoo dhuunfaa fudhachuuf yaaduun odeeffannoowwan nama amansiisanii fi dhugaa fakkaatan qooduun liinkiin wayita banamu maqqaa guutuu, teessoo manaa fi lakkoofsa bilbilaa gaafachuun odeeffannoo erga argatanii booda haleellaa itti aanuuf karaa ittiin qophaa’anidha. Odeeffannoo dhuunfaa hedduu karaa onlaayinii qooduun ajandaa dogoggorsaa waliindhooftonni uuman altokko tokko akka malee ofsaaxiluu ta’uusaa hubachuun akka barbaachisu hubachiiseera. Odeeffannoo Karaa onlaayinii kennuun dura eenyummaa fi sirrii ta’uu nama fudhatuumirkaneesuutu barbaachisa. Odeeffannoon dhuunfaa gabaa seeraan alaatti waan gurguramuu fi gatii baay’ee waan baasuuf yakkamtoonni Saayibarii odeeffannoo dhuunfaa nicabsu. Har’a sadarkaa idil addunyaatti odeeffannoon hatame biyyoota addaddaa gabaa seeraan alaatti yemmuu argaman biyya keenyattis yakkamtoonni Saayibarii karaa onlaayinii odeeffannoo akka gurguran eereera. Haala Kanaan lakkoofsi bilbila moobaayilii, teessoowwan imeelii, kaardii eti’emmii/lakkoofsi akkaawuntii baankii, teessoowwan ‘IP’, jechi iccitii ykn ‘PIN CODE’ fi odeeffannoowwan dhuunfaa gosoota odeeffannoo yakkamtoonni Saayibarii biyya keenyatti karaa onlaayinii gurguran ta’uu beeksiseera. Hawaasni ofeeggannoo gochuun odeeffannoowwan dhuunfaa waliindhooftotarraa akka eegu bulchiinsichi hubachiiseera.
Baatiiwwan sadan darban Finfinneetti sadadoota kuma 20 ol karaa oonlaayinii mirkaneessuun danda’ameera
Oct 31, 2023 207
Onkoloolessa 20/2016 (TOI) - Baatiiwwan sadan darban Finfinneetti sadadoota kuma 20 ol karaa oonlaayinii mirkaneessuun akka danda’ame ejensiin galmee siviilii fi tajaajila jiraattotaa beeksise. Daarektarri olaanaa ejensii galmee siviilii fi tajaajila jiraattotaa Yoonaas Alamaayyoo, hojmaanni badaa fi bu’aa bayiin Kanaan dura karaa taateewwan bu’uraa mul’achaa turan hambisuun hojmaatichi karaa teeknooloojii ammayyaa akka gargaaramu taasifameera jedhan. Tajaajila kana si’ataa fi ammayyaa’aa taasisuun gamatti qaqqabinsisaas akka bal’atu taasifamuu ibsaniiru. Waraqaa eenyummaa jiraattotaa fi sanadoota taateewwan bu’uraa dijitaalaayiz gochuu, sirna kafaltii dijitaalatti jijjiiruu fi hojaatilee haaraa biroo hojeeffamuusaanii himaniiru. Tajaajilli kiennamu ammayyaa’aa fi si’ataa waan ta’eef hojmaata badaa fi bu’aa bayii Kanaan dura ture hambisuun bu’aan qabatamaa argamuusaa ibsaniiru. Haala Kanaan baatilee sadan turan tajaajila waajjira muummeetti kennameen sanadoot kuma 20 ol karaa oonlaayinii mirkaneessuun danda’ameera jedhan. Baay’ina tajaajilamtootaa waliin yemmuu ilaalamu hojiin guddaan kan eegamu ta’ullee hojii amma ammaatiin bu’aan gaariin argameera jedhan. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa waajjira muummeetti qofa waan maxxanfamuuf qaqqabiinsisaa amma barbaachisu akka hintaane eeraniiru. Kanaaf rakkoo kana egereef furuuf kutaalee magaalaa hundatti maxxansuun jalqabameera jedhan. Siistama tureen alatti siistamni haaraan aanaalee hunda qaqqabaa taasisu hojeessuuf hojjetamaa akka jiru dubbataniiru.
Afriikaa boqonnaa haaraatti ceesisuuf dargaggoonni abbootii teeknooloojii kalaqaa imaanaa olaanaa qabu-Mufariyaat Kaamiil
Oct 27, 2023 282
Onkoloolessa 16/2016 (TOI)- Afriikaa boqonnaa haaraatti ceesisuuf dargaggoonni abbootii teeknooloojii kalaqaai maanaa olaanaa qabu jedhan ministirri hojii fi dandeettii Mufariyaat Kaamiil. Awwaardiin Giloobaal Istaart Aappii Afriikaa sakantaa xumura dorgommii baranaa Finfinnee addababayii Michoomaatti adeemsiseera. Hooggantoonni mootummaa olaanoo, ambaasaaddaroonnii fi keessummoonni biyyoota Afriikaa addaddaarraa walitti dhufan sagantaa kanarratti argamaniiru.] Awwaardiin Giloobaal Istaart Aappii Afriikaa qaama awwaardii Istaar Aappii idil addunyaa yemmuu ta’u, bu’aalee Teeknooloojii hawaasa fayyadan dorgomsiisuun nibadhaasa. Haala Kanaan barana sadarkaa Ardiitti abbootii teeknooloojii kalaqaa jalqabdootaa (Istaart Aappota) 70 ol ta’an dorgomsiiseera. Kanarraa ka’uun rakkoo hiikuu fi hawaasaaf gumaacha akka taasisan abdii-qabeessa ta’an abbootiin kalaqaa 15 mo’ataniiru. Ministirri hojii fi dandeettii Mufariyaat Kaamiil wayita kana akka jedhanitti, Afriikaan sadarkaa idil addunyaatti kufaatii hawaasaaf fakkeenya ta’uunshee hafaa jira. Faallaa kanaa ardiin Afriikaa jiddugaleessa kalaqxoota teeknooloojii ta’aa dhufuushee kaasaniiru. Kana caalaatti cimsuuf yaadamoota haaraa fi kalaqaan addunyaa qaqqabuuf akka Afriikaatti hojjechuu qabna jedhaniiru. Keessumaa dargaggoonni kalaqaa fi Teeknooloojiin bu’a qabeessa akka ta’an xiyyeeffannaa kennuu akka qaban hubachiisaniiru. Dargaggoonni Afriikaa abbootii kalaqaa fi teeknooloojii ammoo Afriikaa jijjiiruuf itti gaafatama akka qaban eeranii, kanaafif cimuu qabu jedhaniiru. Tumsituun hundeessituu Awwaardii Giloobaal Istaart Aappi Afriikaa Kaatliin Naash gamasaaniin, egeree fooyyee qabdu uumuuf dargaggoota Teeknooloojiirratti hojjetan deeggaruun kan filatamudha Kana ka’umsa godhachuun Awwaardiin Giloobaal Istaart Aapp Afriikaa kalaqxoota Afriikaa yaada fooyyee qaban biyyootarraa walitti fiduuurratti bal'inaan hojjetameera jedhan. Awwaardiin Giloobaal Istaart Aapp Afriikaa kalaqxoonni muuxannoo akka waljijjiiran, Fandii akka argatan akkasumas oomishnii fi tajaajillisaanii hojiirra akka oolan carraa uumeera jedhameera.
Miidiyaaleen dhimmaa fayidaa biyyaalessaa irratti lammileen ejjennoo wal fakkaataa akka qabaatan hojjechuu qabu
Oct 23, 2023 474
Onkoloolessa 12/2016 (TOI) - Miidiyaaleen dhimmaa fayidaa biyyaalessaa irratti lammileen ejjennoo wal fakkaataa akka qabaatan hojjechuu qabu jedhame Biyyoonni fayidaa biyyaalessaa isaanii kabachiifachuuf damee isaan itti fayyadama keessaa tokko miidiyaa ta'uun beekamaadha. Keessattu miidiyaaleen lammileen dhimma fayidaa biyyaalessaa irratti ilaalcha wal fakkaata akka qabaan taasisuu keessatti gahee olaanaa qabu. Yuunivarsiitii Arbaa Miincitti barsiisaa ogummaa Gaazexeessuummaa Tasfaayee Alamaayyoo, dhimmi fayidaa biyyaalessaa kan yeroo tokko qofaa ajandaa ta'anii dhaabatan osoo hin taane walitti fufinsaan hojjetamuu kan qabanidha jedhaniiru. Kanaaf immoo miidiyaaleen haala qabatamaa biyyi keessa jirtu ilaalcha keessa galchuun odeeffannoo sirrii hawaasaan gahuu akka qaban eeraniiru. Akka fakkeenyaatti gaaffii hulaa Galaanaa qabaachuu Itoophiyaa lammileen ejjennoo waloo qabaatanii akka irratti hojjetaniif miidiyaaleen hojii walitti fufinsa qabu hojjechuu qabu jedhaniiru. Gaaffichi guddina dinagdee Itoophiyaan amma irra geesse, fedhii uummataa bu'uura kan taasifate waan ta'eef walitti fufinsaan irratti hojjetanii hubannoo uumuun ejjennoo wal fakkataa hunduu akka qabatu taasisa jedhaniiru. Yuunivarsiitii Dillaatti barsiisa ogummaa Gaazexeessummaa kan ta'an Ibraahim Abdallaa gama isaaniin miidiyaaleen dhimmoota fayidaa biyyaalessaa ilaallatan irratti xiyyeeffannoofi gad fageenyaan hojjechuun dirqama isaanii bahuu qabu jedhaniiru. Haaluma kanaan gaaffii Itoophiyaan hulaa Galaanaa ilaalchisuun odeeffannoo sirrii fi qabatamaa ta'e kennuun karaa dogoggoraa akka hin hubatamnee taasisuu qabu jedhaniiru. Miidiyaaleen Itoophiyaa lammileen dhimma tokko irratti hubannoo ifa ta'e akka qabaataniif hojii cimaa hojjechuurratti hanqina akka qaban eeranii, dhimmoota biyyaaleessa irratti ajandaa bocuun odeeffannoowwaan dogogoraa shakkii uuman hambisuu keessatti gahee isaanii bahuu qabu jedhaniiru.
Biyyoonni faayidaa biyyaalessaa fi Birmadummaa isaanii kabachiifachuuf, hubannoo lammileen nageenya saayibarii irratti qaban guddisuu qabu
Oct 23, 2023 232
Onkoloolessa 12/2016 (TOI) - Biyyoonni faayidaa biyyaalessaa fi Birmadummaa isaanii kabachiifachuuf, hubannoo lammileen nageenya saayibarii irratti qaban guddisuu qabu jedhan Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Biyyaalessaa obbo Salamoon Sokaa. Obbo Salamoon kana kan dubbatan marii paanaalii ji’a nageenya saayibarii 4ffaa qophaa’e irratti haasawa taasisaniin. Haasaa isaaniin biyyoonni faayidaa biyyaalessaa fi birmadummaa isaanii eeggachuuf, hubannoo lammiileen nageenya saayibarii irratti qaban guddisuu, bu’uuraalee misoomaa odeeffannoo isaanii haleellaa saayibarii irraa eeguu, akkasumas hirkattummaa teeknooloojii jalaa bahuu mirkaneeffachuu qabu jedhaniiru. Yeroo ammaa biramaduummaa biyyaatti waantoota qormaata ta'an keessaa tokko nageenya saayiber ta'uu eeranii, keessumaa saayibarii daangaan kan hin daangesine, amala walxaxaa fi tilmaamuun rakkisaa ta'ee kan qabu waan ta’eef, biyyi dandeettii nageenya saayibarii ishee yoo hin guddifne, birmadummaa fi dantaan biyyaalessaa ishee rakkoo hamaa keessa seenuu danda'a jedhaniiru. Itoophiyaatti haleellaan saayibarii namoota dhuunfaa,dhaabbilee fi bu’uuraalee misoomaa mootummaa ijoo ta'an irratti raawwatamu nageenya biyyaatiif yaaddoo ta’uu Solomoon himaniiru. Bulchiinsi Nageenya Odeeffannoo Biyyaalessaa, nageenya odeeffannoofi bu’uuraalee misoomaa odeeffannoo biyyattii mirkaneessuu, ijaarsa nageenyaa, misoomaa fi dimokiraasiif hojiirra akka oolanii fi dantaa biyyoolessaa Itoophiyaa eeguuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Bulchiinsichi waltajjiiwwan hubannoo nageenya saayibarii cimsan qopheessuun akkasuma miidiyaalee fayyadamuun fayidaa biyyaalessaa Itoopiyaa eegsisuuf hojjechaa jiraachuu ragaan Bulchiinsicharra argame ni mul'isa.
Dhaabbileen buuura misoomaa ijoon nageenya Saayibarii eegsisuun hojiisaanii muummee taasisuu qabu-doktar Abrahaam Balaayi
Oct 23, 2023 185
Onkoloolessa 12/2016 (TOI) - Dhaabbileen buuura misoomaa ijoon Itiyoophiyaa nageenya Saayibarii eegsisuun akkuma ergamasaanii idilee hojiisaanii muummee taasisuu akka qaban doktar Abrahaam Balaayi ibsan. Baatiin nageenya Saayibarii biyyaalessaa afraffaan mata duree “dandeettiin saayibarii cimaan birmadummaa biyyaaf” jedhuun sagantaalee addaddaatiin kabajamuu erga jalqabee guyyaa 12ffaa qabateera. Ministirri Ittisaa doktar Abraham Balaayi, de’eetaan ministiraa Innoveeshinii fi Teeknooloojii Huriyaa Alii, daarektarri olaanaa bulchiinsa nageenya neetwoorkii odeeffannoo Salamoon Sokkaa dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoo kanneen biroo bakka argamanitti egzibiishiniin nageenya Saayibarii guyyaa har’aa banameera. Egzibiishinii kana malees mareen paanaalii hoteela Giyoonitti taa’amaa jira. Ministirri Ittisaa doktar Abrahaam Balaayi wayita kana akka ibsanitti, haala qabatamaa addunyaa amma jiriuun teeknooloojiin Saayibarii dandeettii biyyoonni ittiin dorgoman ta’eera. Nageenya Saayibarii Itiyoophiyaatti eegsisuun milkaa’ina misoomaa, nageenyaa fi shoora akka qabaatu hubachuun karoora misoomaa waggaa kudhaniirratti qooda olaanaa akka qabaatu taasifamuusaa ibsaniiru. Dijitaala 2015 2025 dhugoomsuuf fayyadama teeknooloojii guddisuuf nageenya Saayibarriin alatti guutuu hinta’u jedhaniiru. Yakki Saayibarii addunyaarratti yaddoo biyyootaa kan jalqabaa ta’uu kan ibsan doktar Abrahaam, Itiyoophiyaatti cehumsa dijitaalaa saffisiisuuf gufuu ta’uusaanii ibsaniiru. Kanaaf dhaabbileen bu’ura misoomaa ijoo nageenya Saayibarii eegsisuuf akkuma ergamasaanii idilee nageenya Saayibarii hojiisaanii ijoo taasisuu akka qabaatan ibsaniiru. Dirreen nageenya Saayibarii dandeettii addaa fi kennaa waan gaafatuuf dargaggoota hojii kalaqaa hojjetan jajjabeessuun egeree biyya keenyaa ifa gochuutu barbaachisa jedhaniiru. Daarektarri olaanaa bulchiinsa nageenya neetwoorkii odeeffannoo gamasaaniin babal’achuu itti fayyadama teeknooloojiin walqabatee ammii fi akaakuun haleellaa Saayibarii dabalaa dhufuusaa ibsaniiru. Fakkeenyaaf bara bajataa 2008 haleellaan Saayibarii Itiyoophiyaarratti aggaamame 214 qoa yemmuu ta’u, bara 2014 haleellaan kun kuma 8 fi 845 gahuusaa eeraniiru. Kanaaf addunyaa Saayibarii walxaxaa fi tilmaamuun hindanda’amne keessatti haleellaa Saayibarii ittisuuf lammiilee fi dhaabbileef dammaqiinsa nageenya Saayibarii bal’aa uumuun nibarbaachisa jedhaniiru. Kaayoon olaanaa baatiin nageenya Saayibarii biyyaalessaa lammiileef hubannoo uumuu ta’uu ibsanii, qophii yaaddoo birmadummaa dijitaalaa haala qabatamaa addunyaa hir’isuuf dandeessisu yaada keessa galche gochuutu barbaachisa jedhaniiru. Haleellaa bu’uraalee misoomaa ijoorratti aggaammatu birmadummaa biyyaa fi faayidaa biyyaalessaaf yaaddoo waan ta’eef abbummaa teeknooloojii ijaaruun sirrii ta’uu ibsaniiru.
Tiraanisfoormeeshinii dijitaalaa Afriikaa mirkaneessuuf Afriikaanonni waliin hojjechuu qabu
Oct 3, 2023 363
Fulbaana 22/2016(TOI)- Tiraanisfoormeeshinii dijitaalaa Afriikaa mirkaneessuuf Afriikaanonni waliin hojjechuu akka qaban ibsame. Yaa’iin ardii Afriikaa gamtaa telekoomii idil addunyaa Mata duree “egeree fi haqa qabeessa boruuf, hojiirra oolmaa misooma egeree Afriikaa si’achiisuu” jedhuun Finfinneetti taa’amaa jira. Yaa’iin kun haala tiraanisfoormeeshinii dijitaalaa Afriikaatti fiduu fi galmoota misooma egeree milkeessuun danda’amurratti mari’achaa jira. De’eetaan ministiraa Innoveeshinii fi teeknooloojii Huuriyaa Alii, Afriikaan ardii dargaggoonni harka 70 keessa jiraatan waan ta’eef cehumsa dijitaalaa fiduuf carraa gaarii akka uumu dubbataniiru. Afriikaatti harki 43 qofatu intarneetii qaba kan jedhan de’eetaan ministiraa kun, lammiilee fayyadamaa dinagdee dijitaalaa gochuuf ijaarsa bu’ura misoomaa fi ogummaa dijitaalaa irratti hojjechuun nurraa eegama jedhaniiru. Gamtaan telekoomii idil addunyaatti daarektarri biiroo misooma telekomunikeeshinii Koosmaas Zaavaazaavaa tiraanisfoormeeshiniin dijitaalaa guddina waliigalaaf murteessaa waan ta’eef afriikaatti bu’ura misoomaa intarneetii diriirsuun fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuun akka barbaachisu dubbataniiru. Daarektarri olaanaa Komunikeeshinii Itiyoophiyaa Injiinar Baalchaa Reebaa gamasaaniin, Afriikaa boruuf Afriikaanonni waliin hojjechuu qabna jedhaniiru. Yaa’iin ardii Afriikaa gamtaa telekoomii idil addunyaa amma Fulbaana 24/2016tti kan ittiu fufu yemmuu ta’u hojiiwwan Itiyoophiyaan damee kana fooyyessuuf hojjette Ibsameera.
Yaa'iin Gamtaan Telekoom Idil-addunyaa sadrkaa aardiitti bor irraa jalqabee Finfineetti ni geggeeffama jedhame.
Oct 2, 2023 317
Yaa'iin Gamtaan Telekoom Idil-addunyaa sadrkaa aardiitti bor irraa jalqabee Finfineetti ni geggeeffama jedhame. Fulbaana 21/2016 (TOI): Yaa'iin Gamtaa Telekoom idil addunyaa fulbaana 22-24/2016tti magaalaa Finfinneetti ni taa'ama jedhame. Yaa'icha kan qopheessee gamtichaafi ministeera Innoveeshiniifi tekinolojii yoo ta'u mata duree "Raawwii galmoota misooma itti fufiinsa qabu Afrikaatti ce'umsa dijitaalaatiin saffisiisuun egeree itti fufiinsa qabuufii haqa qabeessa" jedhuun geggeeffama jedhameera. Ministeerri Innoveeshiniifi Tekinolojii ibsa TOI'f ergeen yaa'ichaan Afrikaatti ce'umsi dijitaalaa akkamitti fiduun akka danda'amufi galmoota misooma itti fufiinsa qabu galmaan ga’uuf gahee inni qaburratti ni mariyatama. Dhaqqabummaa sadarkaa idil-addunyaatti teeknooloojiin dijitaalaa qabuu, raawwii hojii pirojektoota walitti hidhamiinsa dijitaalaa Afrikaa keessatti raawwatamaa jiranii fi dhimmoota kanaan walqabatan biroo irrattis ni mari’atamuu jedhameera. Yaa'icharratti Ministiroonni biyyoota Afrikaa miseensa gamtichaa, bakka bu’oonni dhaabbilee Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii fi deeggartoota misoomaa, akkasumas qooda fudhattoonni damichaa biroo yaa'ii kanarratti akka hirmaatan ibseera. Gamtaan Telekoom Idil-addunyaa dhaabbilee Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii keessaa tokko yoo ta’u, bara 1865 hundeeffame. Waajjirri muummee isaa Siwiizarlaand Jeeneevaatti kan argamu yoo ta'u Gamtaan irra caalaa teeknooloojiiwwan odeeffannoo fi qunnamtii irratti xiyyeeffachuun addunyaa walitti hidhuuf galma qabatee hojjechaa jira. Gamtichi Itoophiyaa dabalatee biyyoota miseensa isaa ta'an 193 qaba
Ministirri Innoveeshinii fi Teeknooloojii hooggantoota kaampaanii Maayikiroosooftii waliin mari’atan
Sep 21, 2023 448
Fulbaana 10/2016 (TOI) - Ministirri Innoveeshinii fi Teeknooloojii doktar Ballaxaa Mollaa yaa’ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaa Niyoorkitti taa’amaa jiru cinaatti hooggantoota kaampaanii Maayikiroosooftii waliin mari’ataniiru. Mariin kun haala maayikiroosooftii fi Itiyoophiyaan waliin hojjchuu danda’anirratti kan xiyyeeffatedha. Ministirichi yaalii babal’ina teeknooloojii, tiraanisfoormeeshinii dijitaalaa akkasumas dargaggoota beekumsa dijitaalaan cimsuuf Itiyoophiyaatti taasifamaa jiru hooggantootaaf ibsaniiru. Itiyoophiyaan hubannoowwan namtolchee guddisuuf hojii hojjechaa jirtu kan ibsan yemmuu ta’u, kun ammoo hojii kaampaanicha waliin tumsaan hojjetamu keessaa damee tokko akka ta’u dubbataniiru. Itiyoophiyaan bu’ura misoomaa dijitaalaa babal’isuuf keessumaa tajaajila kilaawudii, jiddugaleessa deetaa fi bu’aalee teeknooloojii dijitaalaa biroo maayikiroosooftii waliin hojjechuu akka barbaaddu ibsaniiru. Kaampaanichi alaqa hojii teeknooloojiirratti jalqabdoota jajjabeessuuf maallaqqan, leenjii fi galteewwan barbaachisan dhiheessuun haala Itiyoophiyaa itti gargaaruu danda’urratti ibsa kennaniiru. Hooggantoonni kaampaanii Maayikiroosooftii gamasaaniin, tajaajila teeknooloojiin dijitaalaa fayyaa, qonnaa fi akkasumas dameelee biroof kennu ammayyeessuuf yaalii taasifamu deeggaruuf fedhii akka qabu ibsaniiru. Kana malees sagantaa teeknooloojii dijitaalaa Afriikaatti babal’isuuf Itiyoophiyaa akka filmaataatti fayyadamuuf fedhii akka qabu hooggantoonni kunneen ibsaniiru.
Itoophiyaa waggoota 15 dhufanitti jiddugala Aviyeeshinii taasisuuf hojjetamaa jira.
Sep 7, 2023 871
Qaammee 2/2015 (TOI) - Itoophiyaa waggoota 15 dhufanitti jiddugala Aviyeeshinii taasisuuf hojjetamaa jiraachuu deetaan Ministira Geejibaafi Loojistikii obbo Dhengee Boruu beeksisan. Itoophiyaatti Agarsiifni jalqabaa Innooveeshinii Aviyeeshinii baatii Onkoloolessa dhufu gaafa guyyaa 13 -17/2016tti Finfinnee golambaa Saayinsiitti ni taasifama. Ministeerri Geejibaafi Lojiistikiifi Abbaan Taayitaa Sivilaaveeshinii Aveeshinii Itoophiyaa agarsiisa kana ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Agarsiifni kun ''Innoveeshinii Aviiyeshinii dorgomaa ta'e'' jedhuun kan geggeeffamu ta'uu ibsameera. Deetaan Ministira Geejibaafi Lojiistikii obbo Dhengee Boruu wayita ibsa kenneen akka himanitti Itoophiyaan damee Aviyeeshiniin milkaa'ina guddaa gonfachaa jirti. Mikaa'ina kana caalaatti guddisuun gara fooyya'insa olaanaatti ceesisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Haaluma kanaan Itoophiyaa waaggoota 15 dhufanitti jiddugala Aviyeeshinii Afrikaa taasisuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Daarekatarri olaanaa Aviyeeshinii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Mangistuu gama isaaniin kaayyoon agarsiisa qophaa'uuf jiru ogeeyyii hojii kalaqaa Aviyeeshinii irratti bobba'aniifi qaamolee adda addaaf beekamtii kennuu, deeggaruufi jajjabeessuu tekinolojiin Aviyeeshiniifi Innoveeshinii akka babbal'atu taasisuudha jedhaniiru. Dameen Aviyeeshinii bala'aafi baay'ee ta'uu himanii, Itoophiyaan geejiba qilleensarraan milkaa'ina qabdu damee biroo irratti babal'isuufi sadarkaa idil addunyaatti dargamtuu akka taatu hojjetamaa jira jedhaniiru. Agarsiisa kanarratti Daandii Qileensaarraa, Oomishistoota Xiyyaaraafi tekinolojii Aviyeeshinii biroo, Dhaabbtilee tajaajila Aviyeeshiniirratti hirmaatan kan biyya keessaafi alaa, dhaabbilee mootummaafi motummaa qamni ilaallatu akka irratti hirmaatan himaniiru. Kanneen hojii kalaqaa adda addaa of harkaa qaban ogeeyyiin hedduus agarsiisa kanarratti kan hirmaatan ta'uun himameera. Agarsiifini kun qindoomina abbaa taayitaa Aviyeeshii Itoophiyaa, Ministeera Geejibaafi Loojistikii, Garee Daandii Qilleensaa Itoophiyaa, Hunda qilleensaa Itoophiyaa, Bulchiinsa nageenya odeeffannoo biyyaaleessaa, Instiitituyuutii Intalajensii Artifashaalii Biyyaaleessaafi Instiitiyutii Ji'oo ispeeshaalii Saayinsii Hawaan kan qopha'uu ta'uu himaniiru.
Itiyoophiyaa dijitaalaa 2025 dhugoomsuuf dhaabbileen mootummaa hundi ittigaafatamasaanii bahuu qabu-Ministeera Innoveeshinii fi teeknooloojii
Sep 2, 2023 560
Hagayya 27/2015 (ኢዜአ) ፡- Itiyoophiyaa dijitaalaa 2025 dhugoomsuuf dhaabbileen mootummaa hundi ittigaafatamasaanii bahuu akka qaban Ministeerri Innoveeshinii fi teeknooloojiiibse. Waltajjiin xumuraa mirkaneessa raawwi hojii yeroo walakkaa tarsiimoo Itiyoophiyaa dijitaalaa 2025 adeemsifameera. Waltajjii dhaabbileen mootummaa dhimmi ilaalu itti hirmaatanirratti hojiileen akka hojjetaman tarsiimoon kaa’aman eessa akka gahan odeeffannoo sassaabuu fi hojiin mirkaneessuu hojjetamuunsaa ibsameera. De’eetaan ministiraa Innoveeshinii fiteeknooloojii Huuriyaa Alii akka ibsanitti, Itiyoophiyaa dijitaalaa 2025 dhugoomsuuf dhaabbileen mootummaa hundi fi dameen dhuunfaa tumsaa fi qindoominaan hojjechuutu irraa eegama. Hojii hunda keessatti odeeffannoon hatattamaan akka darbuu fi walhubachuun jiraachuu qaba kan jedhan de’eetaan ministiraa kun fuuldura odeeffannoon cuunfamee fi mirkanaa’e ummataaf akka ifoomu dubbachuusaanii odeeffannoon ministeericharraa argame nimul’iusa. Qonni, Tuurizimiin, industiriiwwan oomishaa idil addunyaa keessa galan tajaajiloonni infoormeeshinii fi komunikeeshinii keessa galan tarsiimoo Itiyoophiyaa dijitaalaa 2025’n dameelee dursi kennameef ta’uun himameera. Bu’ura misoomaa ijaaruun, haalota dandeessisan, appilikeeshinii dijitaalaa fi dirree dijitaalaa uumuun utubaa tarsiimoo kanaa yemmuu ta’an, dhaabbileen kanneen diriirsuuf qabeenyaa qusachuun fi waliiqooduun hojjechuu akka qaban eerameera.
Addunyaan Hojmaata Dijitaalaatti Gala Waan Jiruuf Hooggantoonni Dubartoonni Qophii Kana Xieeffannaa Keessa Galche Gochuu Qabu-Ministeera Inniveeshinii fi Teeknooloojii
Aug 30, 2023 565
Hagayya 24/2015 (TOI)- Addunyaan Hojmaata Dijitaalaatti Gala Waan Jiruuf Hooggantoonni Dubartoonni Kana Xieeffannaa Keessa Galchuun ofis ta’e biyyasaanii fayyaduuf hojjechuu qabu jedhan De’eetaan Ministiraa Inniveeshinii fi Teeknooloojii Huuriyaa Alii. Mata duree “Itiyoophiyaa dijitaalaa fi qooda dubartootaa” jedhuun waltajjiin hooggantoota dubartootaa naannawa Itiyoophiyaa hindaarraa walitti babahan irratti hirmaatan magaalaa Bishooftuutti adeemsifamaa jira. Waltajjichi imala dijitaalaa Itiyoophiyaa fi qooda dubartootaa, addunyaa dijitaalaa keessatti fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuu, qoodama dijitaalaa (digital divide) saayibarii rakkisuu fi abbaa irrummaa (cyberbullying) ittisuu jedhanirratti kan xiyyeeffatedha. De’eetaan ministiraa Innoveeshinii fi teeknooloojii Huuriyaa Alii waltajjicharratti akka jedhanitti addunyaan hojmaata dijitaalaatti gala waan jiruuf hooggantoonni dubartoonni qophii kanarratti xiyyeeffate gochuun ofis biyyasaaniis fayyadamaa taasisuuf hojjechuu qabu jedhan. Qoodmaa dijitaalaa dhiiraa fi dubartii jidduu jiru dhiphisuuf dubartoonni hooggantoonni qooda olaanaa akka qaban de’eetaan ministiraa kun dubbataniiru. Qoodmaan dijitaalaa saalaan, Umuriin, naannawaa fi meeshaalee itti fayyadamaniin akka mul’atu ibsanii, qoodmaa dijitaalaa dhiiraa fi dubartii jidduu jiru dhiphisuuf dubartoonni hooggantoonni qooda olaanaa qabu jedhaniiru. Itiyoophiyaan dinagdee dijitaalaa ijaaruuf hojjechaa kan jirtu yemmuu ta’u, qoodmaa dijitaalaa bifa addaddaan mul’atu dhiphisuun fayyadama walqixaa mirkaneessuuf hojjetamaa akka jiru himameera.
Dubartoota, Qaama miidhamtootafi Horsiise bultoota dinagdee dijitaalaa keessatti fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jira.
Aug 19, 2023 566
Dubartoota, Qaama miidhamtootafi Horsiise bultoota dinagdee dijitaalaa keessatti fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jira. Hagayya 13/2015 (TOI)-Dubartoota, Qaama miidhamtootafi Horsiise bultoota dinagdee dijitaalaa keessatti fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jiraachuu Deetaan Ministira Innooveshiniifi tekinolojii Hurriyaa beeksisan. Hojiiwwaan Pirojeektii Faawundeeshiinii Dijitaalaa jalatti argaman keessa tokko kan ta'e hojii daldala dijitaalaa irratti kanneen bobba'aniifi ogeeyyoota hojii uumtoota haaraa ta'aniif deeggarsa taasisuun gara hojiitti galeera. Deeggarsi kun dubartoota, qaama miidhamtoota,Qonnaan bultootafi horsiise bultoota fayyadamoo taasisuun hirmaanna hunda galeessa dinagdee dijitaalaa keessatti akka qabaatan gochuu kan kayyeeffatedha jedhameera. Deetaan ministiria Innoveeshiniifi Tekinolojii Hurriyaa Alii dinagdee dijitaala hunda galeessa ijaaruuf mootummaan damee adda addarratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu himaniiru. Pirojeektiin Faawundeeshinii Dijitaalaa, dubartoota, qaama miidhamtoota, qonnaan bultootafi horsiise bultoota fayyadamo kan taasisan hojii dinadee dijitaala kuma 6fi 500 uumuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Dameen kun dinagdee dijitaalaaf bu'uura kan kaa'ufi kallattinis ta'ee al kallattiin hojii dinagdee dijitaalaa uumuu kanneen danda'an ogeeyyoota hoji uumtoota haaraafi daldalaa karaa ittiin deeggarsi taasifamuuf ta'uu odeeffannoon Ministeera Innooveshiniifi tekinolojiirra argame ni mul'isa.
Miseensonni mana maree bakka bu’oota ummataa fi hooggantoonni mootummaa olaanoo agarsiisa Bishaanii fi Inarjii mata duree ”Qabeenyi bishaanii keenya badhaadhina keenyaaf” jedhuun qophaa’e daawwatan
Aug 19, 2023 427
Hagayya 13/2015(TOI) - Miseensonni mana maree bakka bu’oota ummataa fi hooggantoonni mootummaa olaanoo agarsiisa Bishaanii fi Inarjii Godambaa Saayinsiitti mata duree ”Qabeenyi bishaanii keenya badhaadhina keenyaaf” jedhuun qophaa’e daawwataniiru. Agarsiifni kun kaleessa galgala ministirri muummee Abiyyi Ahimad fi pirezidaantiin Emereetota Araba Gamtoomanii Sheek Mahaammad Biin Zaayid Nahiyaan eebisanii banuunsaanii nibeekama. Guyyaa har’aa mana maree bakka bu’oota ummataatti walitti qabduun koree dhaabbataa Bishaan, jallisii fi dhimmoota naannawa gammoojjii Fatiyaa Ahimad fi miseensonni biroon, ministirri Bishaanii fi Inarjii doktar Injiinar Haabtaamuu Ittafaa dabalatee ministeerichatti de’eetaan ministirootaa bishaan dhugaatii fi saaniteeshinii, bulchiinsa qabenya bishaanii, damee misooma Inarjii fi hooggantoonni olaanoo dhaabbilee itti waamamaasaa agarsiisa kana daawwataniiru. Ministirri Bishaanii fi Inarjii doktar Injiinar Haabtaamuu Ittafaa wayita kana akka ibsanitti, qabeenyaa uumamaa guddaa Itiyoophiyaan qabdu keessaa bishaan dusrarratti argama. Agarsiifni Bishaanii fi Inarjii godambaa Saayinsiitti qophaa’e lammiileen hojiilee misoomaa damee Kanaan hojjetamaa jiru akka ilaalan yaadamee akka ta’e dubbataniiru. Agarsiifni kun karaa dhaabbatichaa fi dhaabbilee ittiwaamamtoota isaa hidha haaromsaa guddicha dabalatee hojiilee misoomaa Bishaanii fi Inarjii karaa saayinsaawaa daawwannaaf dhihaachuu kaasaniiru. Agarsiifni kun Itiyoophiyaan qabeenya Bishaanii fi Inarjii qabdu fi dandeettiishee agarsiisuuf yaadamee kan qophaa’ee fi guyyoota 30 ittiaananiif banaa ta’ee akka turu ibsameera.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015