Saayinsii fi teeknooloojii
Itiyoo-telekoom hojiilee sirna dijitaalaa hammataa mirkaneessuuf jalqabe cimsee itti nifufa-Fireehiywoot Taammiruu
Apr 16, 2024 231
Ebla 08/2016(TOI)- ኢ Itiyoo-telekoom faayinaansii dabalatee hojiilee sirna dijitaalaa hammataa mirkaneessuuf jalqabe cimsee akka ittifufu hojiiraawwachiiftuun olaanaa Itiyoo –telekoom Fireehiywoot Taammiruu ibsan. Itiyoo-telekoom appilikeeshinii haaraa “Tele birr-ingeej” jedhamu kaleessa galgala ifoomseera. Maamiltoonni tajaajila Kanaan marii biizinasii kallattii nama dhuunfaa ykn garee taasisuuf odeeffannoowwan gabaa waljijjiiruuf, maallaqa erguu fi fudhachuuf akka dandeessisu ibsaniiru. Akkasumas dhimmoota biizinasii akkasumas hawaasummaa biroo barreeffamaan, suuraadhaan, sagaleedhaan, viidiyoo fi bifa sanadaan waljijjiiruu nidanda’u jedhaniiru. Kaampaanichi Itiyoophiyaa dijitaalaa damee hundaan dhugoomsuuf shojjetamaa jira jedhaniiru. Keessumaa sirna faayinaansii dijitaalaa qaqqabaa taasisuuf xiyyeeffatamee hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Haala Kanaan appilikeeshinii “teelee birr-Ingeej” cehumsa faayinaansii dijitaalaa keessatti dhaabbilee daldalaa, mootummaa fi mitmootummaa gochuun dirree dinagdee dijitaalaa babal’isuuf kan gargaarudha jedhaniiru. Kaampaanichi hojiilee bu’uraaleen misoomaa sadarkaa biyyaalessaatti ijaare Itiyoophiyaa dijitaalaa dhugoomsuuf jalqabaman gargaaruun shoorrisaanii olaanaa ta’uu dubbataniiru. Kaampaanichi fuulduras tajaajiloota dijitaalaa haaraa hojeessuuf akka hojjetu ibsaniiru. Itiyoo-telekoom karaa teelee birrii waggaa sadii dura hammattummaa faayinaansii dijitaalaa guddisuuf ifoomseen guyya guyyaatti gurgurtaa birrii biiliyoona 5 kan raawwatu yoo ta’u, waggoota 3 keessatti deddeebiin maallaqa birrii tiriiliyoonii 2 tuqaa 2 taasifameera.
Hojiin mootummaan Istaarti Appotaaf haala mijataa uumuuf hojjechaa jiru sosochiin damicha caalaatti akka si'atu kan taasisudha
Apr 9, 2024 131
Ebla 1/2016 (TOI) - Hojiin mootummaan 'Istaarti Appotaaf' haala mijataa uumuuf hojjechaa jiru sosochiin damicha caalaatti akka si'atu kan taasisudha jedhan Istaarti Apparoonnii TOI dubbise. Agarsiisni "Istaarit Appii Itoophiyaa'' kaleessa godahambaa Saayinsiitti bakka hoggantoonni mootummaa argamanitti banamee jira. Agarsiisa kanarratti dhaabbileen Istaart appii ta'an kan sadarkaa tokkoffaa irra jiran, sadarkaa tokkoffaa ce'anii fi gabaatti bahan , teeknooloojii odeeffannoo, qonna, fayyaa, barnoota, anniisaa, indaastirii, faayinaansii fi dameelee biroo irratti kan bobba’an bu’aa kalaqaa isaanii dhiyeessaniiru. Agarsiisa kanarratti appilikeeshinii dijitaalaa "Farm" jedhamu kan dhiyaate Meron Selshi; Appichi qonnaan bultoota galtee qonnaa fi dhiyeessitoota tajaajila makaanaayizeeshinii waliin wal qunnamsiisa. Dhaabbileen Istaari Appii kalaqoota haaraa qabatanii dhufan hawaasa biraan gahuuf yeroo dheeraa isaanitti fudhata. Akka isaan yeroo gabaabatti hawaasa bira gahaniif hojiileen mootummaan yeroo ammaa hojjechaa jiru kun kalaqa isaanii beeksisuuf kan gargaruu fi caalaatti akka hojjetanii yeroo gabaabatti hawaasa bira gahan kan isaan gargaruu ta'uu kanneen agarsiisa kanarratti hirmaatan himaniiru. Walumaa galatti hojiin mootummaan 'Istaarti Appotaaf' haala mijataa uumuuf hojjechaa jiru sosochiin damicha caalaatti akka si'atu kan taasisudha jedhan Istaarti Apparoonnii TOI dubbise kunneen.
Yuunivarsiitiin Finfinnee tarsiimoo waggaa shanii milkeessuuf damee dhuunfaa waliin tumsaan nihojjeta-doktar Saamu’eel Kiflee
Mar 19, 2024 222
Bitootessa 10/2016(TOI)- Yuunivarsiitiin Finfinnee tarsiimoo waggaa shanii milkeessuuf galmoota qabaman keessaa damee dhuunfaa faayidaa biyyaalessaa qaban waliin tumsaan nihojjechuun isa tokko akka ta’e pirezidaantiin eeggataa yuunivarsiitichaa doktar Saamu’eel Kiflee ibsan. Yuunivariitichii fi gareen Faariis Teeknooloojii hojii qorannoo fi kalaqaan waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessaniiru. Pirezidaantiin eeggataa Yuunivarsiitichaa doktar Saamu’eel Kiflee fi hundeessaa fi hojii raawwachiisaan olaanaa garee Faariis Teeknooloojii Eliyaas Yirdaaw waliigalticha mallatteessaniiru. Doktar Saamu’eel wayita kana akka jedhanitti galmoota yuunivarsiitichi tarsiimoo waggaa shanii milkeessuuf qabaman keessaa dameelee dhuunfaa faayidaa biyyaalessaa qaban waliin tumsaan hojjechuun isa tokkodha jedhaniiru. Waliigalteen garee teeknooloojii Faariis waliin taasifame qaama tarsiimichaa ta’uu eeranii, qorannoo fi qu’annoon akkasumas kalaqarratti tumsaan nihojjeta jedhaniiru. Pirezidaantiin eeggataa kun akka jedhanitti waliigaltichi yaalii yaada kalaqaa barattootaa qabeenyatti jijjiiruuf taasifamuuf faayidaa olaanaa akka qabaatu ibsaniiru. Hundeessaa fi hojii raawwachiisaan olaanaa garee Faariif Teeknooloojii Eliyaas Yirdaaw gamasaaniin Yuunivarsiitiin Finfinnee dandeetti guddaa qabu fayyadamuuf waliigaltichi carraa gaarii ta’uusaa dubbataniiru. Garuchi pirojektoota teeknooloojiin walqabatan bocee hojjechaa akka jiru eeranii, waliigaltichi bu’a qabeessummaa teeknooloojii caalaatti niguddisa jedhaniiru.
Sirni teessoo dijitaalaa magaalaa Bishooftuutti hojeeffame
Feb 22, 2024 286
Guraandhala 14/2016(TOI)-Sirni teessoo dijitaalaa saayinsii ispeesiitiyoophiyaa fiinistiitiyuutii Ji’-spaashaaliin hojjetame har’a magaalaa Bishooftuutti eebbifamee hojii jlqabeera. Ministirri innoveeshinii fi teeknooloojii doktar Ballaxaa Mollaa dabalatee daarektarri olaanaa inistiitiyuutii saayinsii speesii fi ji’oo–spaashaalii Abdiisaa Yilmaa, kantiibaan magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaa, keessummoonni afeeramansagantaa jalqabsiisaa kanarratti argamaniiru. Sirni teessoo dijitaalaa har’a eebbifamee jalqabame dhaabbilee fi manneen jireenyaa magaalattiitti argaman eessatti akka argaman beekuuf akka gargaaru eerameera. Bulchiinsa lafaa fi odeeffannoowwan magaalattii biroo ammayyeessuuf akka dandeessisuu fi walitti dhufeenya dhaabbilee tajaajila kennanii fi tajaajilamtootaa mijataa akka taasisu akka ta’e himameera. Sirni teessoo dijitaalaa tajaajiloota bulchiinsaa, dinagdee fi hawaasummaa karaa si’ataa ta’een hunda biraan gahuuf kan dandeessisudha jedhan. Sochii jiraattonni iddoorraa iddootti taasisdan hir’isuuf, si’ataa gochuu fi bittaa fi gurgurtaa elektirooniksii dhugoomsuuf qooda olaanaa akka gumaachu eerameera. Sirni kun kenniinsa tajaajilaa magaalotaa si’achiisuu dabalatee sochii hawaasummaa fi dinagdee ammayyeessuuf akka gargaaru ibsameera. Ijaarsa sirna dinagdee dijitaalaa qulqullinaa fi si’aayina barbaachisuun hojeessuuf akka dandeessisus beekamera. Walumaa gala nageenya waa hundaa lammiilee eeguun guddina hawaasummaa fi dinagdee biyya tokkoof gumaacha guddaa akka qabaatu ibsameera.
Yunivarsiitiin Madda Walaabuu Simpooziyeemii biyyoolessaa oomishtummaa Qamadii fooyyessuu irratti xiyyeeffate qopheesse.
Feb 19, 2024 269
Guraandhala 11/2016(TOI) - Simpooziyeemiin biyyoolessaa oomishtummaa qamadii fooyyessuu irratti xiyyeeffate qopheessummaa Yunivarsiitii Madda Walaabuutiin gaggeeffamaa jira. Yuunivarsiitichi hojii baruufi barsiisuun alatti damee qonnaa, eegumsa qabeenya uumamaa, fayyaa fi misooma turizimii irratti qorannoo bal’aa gaggeessaa jiraachuu beeksise. Pireezdaantiin Yunivarsiitii Madda Walaabuu Doktar Ahimad Kaliil, yuunivarsiitichi baruu fi barsiisuun cinaatti rakkoo hawaasichaa irratti hundaa’uun qorannoo gaggeessaa jiraachuu himan. Keessattuu qonna, kunuunsa qabeenya uumamaa, fayyaa fi misooma tuurizimii irratti hojiiwwan qorannoo bal'aa kan gaggeessu ta’uus ibsaniiru. Waggoota lamaan darbanitti oomishtummaa qamadii guddisuuf qonnaan bultoota godina Baalee lamaanii fi Arsii Lixaatiif deeggarsa sanyii filatamaa fi galteewwan qonnaa biroo taasisaa turuu akka fakkenyaatti hojii Yuunivastichaa keessaa eeraniiru. Itti aanaan Pireezidaantii Dhimma Akaadaamii fi Qorannoo Yuunivarsiitichaa Doktar Bazzaabbih Wandimmuu gama isaaniin akka jedhanitti, simpooziyeemii kana irratti qorattoonni fi qooda fudhattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo fi dhaabbilee qorannoo biyyattii adda addaa irraa affeeraman bu’aawwan qorannoo 12 ol ni dhiyeessu jedhaniiru. Simpooziyeemiin kun gama qorannoo Qamadii irratti qormaataa fi filannoowwan jiran adda baasuuf carraa kan uumu ta’uus eeran. Hirmaattonni simpooziyeemichaa yaada kennaniin, waltajjiin marii hayyoota walitti fide kun hudhaalee oomishaafi oomishtummaa mudachaa jiran adda baasuun fala kaa’uuf kan tumsu waan ta'eef yunivarsitichi sagantaa kana qopheessuu isaatti galateeffataniiru. Waltajjii guyyoota lamaaf gaggeeffamu kanarratti qorattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaa fi dhaabbilee qorannoo qonnaa biroo irraa affeeraman, abbootii gadaa fi haadholiin Siinqee hirmaachaa jiru.
Ji'oota jahaan daraban haleellaa saayibarii raawwatame keessaa %98.56 qolatameera
Jan 31, 2024 381
Amajjii 22/2016 (TOI) - Ji'oota jahaan daraban haleellaa saayibarii 4623 raawwatame keessaa %98.56 qolatamuu Bulchiinsi Nageenya Odeeffannoo (INSA) beeksiseera. Hojii kanaanis birrii biliyoona 10.5 badiirraa baraaruun danda'amuu beeksiseera. Bulchiinsi Nageenya Odeeffannoo (INSA) raawwii hojii 2016 kan ji’oota jahan darbanii ilaalchisuun miidiyaaleef kenneera. Ibsa kana kan kennan Daarektarri Olaanaa Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo Biyyaalessaa obbo Solomoon Sookaa ji’oota jahan darban gama haleellaa saayibarii qolachuutiin hojiiwwan dinqisiisoon hojjetamuu ibsaniiru. Haaluma bara bajataa kana ji’oota jahan darban yaaliin haleellaa saayibarii kuma 4 fi 623 taasifamuu ibsaniiru. Yaalii haleellaa kuma 4 fi 493 raawwataman keessaa dhibbeentaan 98.56 qolatamuus himaniiru. Yaaliin haleellaa raawwatame; yaalii bu’uuraalee misoomaa jeequu, hojii tajaajilaa fi galii jeequu, daataa hatuu fi balleesuu, mala kaffaltii sobaa fayyadamuun burjaajesuu yaaluufa ta'uu himaniiru. Dhaabbilee haleellaa saayibarii kanaan xiyyeeffataman keessaa Baankotaa,dhaabbileen faayinaansii, miidiyaalee fi dhaabbileen mootummaa kan adda dureen eeraman ta'uu himaniiru. Gosoota haleellaa saayibarii raawwataman keessaa haleellaa marsariitii, malware, sakatta’iinsa bu’uuraalee misoomaa fi bu’uuraalee misoomaa addaan kutuuu ta'uu himaniiru. Obbo Solomoon Sookaa ibsa isaaniin; ji’oota jahan darban qorannoon saaxilamummaa nageenya saayibarii dhaabbilee 149 irratti gaggeeffamuu eeraniiru. Akkasumas gosoota teeknooloojii kuma 2 fi 999 bulchiinsi karaa to’annoo teeknooloojii odeeffannoo fi komunikeeshinii gara biyyaatti galchuuf hayyama gaafate keessaa 338 yaaddoo nageenyaatiin gara biyyaatti akka hin seenne dhorkamuu eeraniiru.
Itiyoo-Telekoom teeknooloojii dhaabbileen faayinaansii tajaajila maamiltootaaf kennan karaa teeleebirrii dhiheessuu dandeessisu ifoomse
Dec 21, 2023 579
Mudde 11/2016 (TOI)- Itiyoo-Telekoom teeknooloojii “dijitaal faaynaanshaal market pilees” dhaabbileen faayinaansii tajaajila maamiltootaaf karaa teeleebirrii dhiheessu ifoomse Hojii raawwachiiftuun olaantuu Itiyoo-telekoom Fireehiywoot Taammiruu dabalatee hooggantoonni dhaabbatichaa, hooggantoonni baankii fi maaykiroofaayinaansii fi kanneen damee faayinaansiirra hojjetan sagantaa jalqabsiisaarratti hirmaataniiru. “Dijitaal faanaashaal market pilees” dhaabbileen faaynaansii tajaajilasanii gatii madaalawaan karaa dijitaalaa hammattoo tokko jalatti akka dhiheessan dandeessisa. Hammattoon bittaa fi gurgurtaa aksiyoona dijitaalaa dhaabbileen biizinasii eeyyamni kennameef tajaajilichi karaa baankotaa, maaykiroo faaynaansii fi Inshuraansotaa bittaa fi gurgurtaa aksiyoonii karaa dijitaalaa gochuu kan dandeessisu akka ta’e ibsameera. Tajaajiloonni karaa teeleebirr supparaappii keessa galfamee dhaabbileen damee faaynaansii fi maamiltoonni ittifayyadamuu kan danda’an ta’uun eerameera. Hojii raawwachiiftuun olaantuu Itiyoo-telekoom Fireehiywoot Taammiruu, dhaabbatichi tajaajiloota addaddaa Itiyoophiyaa dijitaalaa dhugoomsuuf dandeessisan beeksisaa akka jiru ibsaniiru. Itiyoo-telekoom tajaajila telekoomii idileen alatti tajaajila si’ataa, mijataa fi baasii qusatu dhiheessuun damee faaynaansii deeggaraa akka jiru himaniiru. Tajaajiloonni har’a jalqabaman dhaabbileen faaynaansii tajaajila fooyya’aa kennuu akka danda’an haala mijataa kan uumanidha jedhaniiru. Dhaabbatichi amma ammaatti maamiltoota teeleebirrii miiliyoona 40 ol kan qabu yoo ta’u, bittaa fi gurgurtaa birrii tiriiliyoona 1 tuqaa 6 raawwachuusaa dubbataniiru. Itiyoo-telekoom torbee darbe tajaajiloota ulaagaa industirii telekoomii idil addunyaa guutan haaraa afur jalqabsiisuunsaa niyaadatama.
Ogeeyyonni sabquunnamtii hojii komunikeeshinii yeroon gafatu hojjechuu qabu
Dec 15, 2023 449
Mudde 05/2016(TOI)- Ogeeyyonni sabquunnamtii akka biyyaatti hojii walfakkaataa hojjechuun hojii komunikeeshinii yeroon gafatu hojjechuu akka qaban tajaajilli komunikeeshinii mootummaa hubachiise. Waltajjiin waloo sabquunnamtii dhaabbilee federaalaa tajaajilichi qopheesse Adaamaatti taa’amaa jira. De’eetaan ministiraa tajaajila komunikeeshinii mootummaa Kabbadaa Deesisaa caasaan komunikeeshinii mootummaa odeeffannoowwan wayitaawaa fi sirrii dabarsuun riqicha ummataa fi mootummaa walitti fidu akka ta’e ibsaniiru. Kanaaf odeeffannoo sirrii dabarsuun yoomiyyuu caalaa qoodasaanii bahuuf hojjechuu akka qaban dubbataniiru. Yeroon kun seenessoonni faallaa fakkaatan kan itti baay’atan waan ta’eef caasaan komunikeeshinii seenessoota walitti fidanii fi caalmaa qaban beeksisuu fi hubachiisuu irratti hojjechuu akka qabu dubbataniiru. odeeffannoo baatii sadii Kurmaana jalqabaa bara bajataa 2016 qaqqabsiisuun, taateewwan biyyaa beeksisuurrattiwaliin hojjechuuf yaaliin taasifamus ammas taanaan qindoominaa fi walhubachuu dhaabbilee akka gaafatu de’eetaan ministiraa kun hubachiisaniiru. Tajaajilli komunikeeshinii mootummaa erga hundeeffamee kaasee caasaalee fi miidiyaalee federaalaa fi naannolee waliin tumsaan hojjechaa jira jedhaniiru. Dhaabbileen mootummaa federaalaa damee hojii quunnamtii ummataa 170 ol akka qaban ibsanii, dhaabbileen kunneen tumsaan hojjechuun akka biyyaatti odeeffannoo qaqqabsiisuun akka qaban dubbataniiru. Qindoominni dhaabbilee odeeffannoo walfakkaataa fiduun gamatti hojii komunikeeshinii yeroon gaafatu hojjechuuf akka dandeessisu himaniiru. Kana milkeessuuf yoo xinnaate waggaa keessatti al lamaa ol waltajjii waloo qopheessuun mariachi akka ittifufu eeraniiru. Waltajjii marii waloo guyyoota lamaaf turu Kanaan qorannaan hojii tajaajila komunikeeshinii mootummaa, muuxannoo dhaabbilee, hojiileen komunikeeshinii ogummaa akkasumasa dhimmoonni komunikeeshinii dhaabbilee yeroo rakkinaa irratti mariin akka taasifamu dabalanii ibsaniiru.
Ministeerri Hojjetaa fi Ogummaa fi Itiyoo-Telekoom teeknooloojii dijitaalaatiin carraa hojii uumuu ammayyeessuuf waliigaltee mallatteessan
Dec 13, 2023 234
Mudde 3/2016 (TOI) - Ministeerri Hojjetaa fi Ogummaa fi Itiyoo Teeleekoom teeknooloojii dijitaalaa hojiirra oolchuun carraa hojii uumuu ammayyeessuu akkasuma qaqqababummaa babal’isuuf waliigatee dandeesisu mallatteessaan. Waliigalii galticha Ministira Hojii fi Ogummaa Mufrihaat Kaamil fi hoji gaggeessituu Ityoo-Telekoom Firehiwoot Taammiruu mallatteessaniiru. Halaa waliigaltee kanaan Itiyoo-Telekoom sirna hojii Ministeerichaa ammayyeessuun tekinolojii rakkoof furmaata ta'u kan diriirsu ta'uun himameera. Ministirri Hojjetaa fi Ogummaa Mufarihaat Kaamil tajaajila dhaabbatichi kennu ammayyeessuun gumaachi Ityoo-Telekoom guddaa ta’uu ibsaniiru. Waliigaltee kanaan dura bobbi hojii biyya keessaa tekinolojiin deeggaruuf taasifameen lammiileen miiliyoona 3 ol ta’an waggaa tokko keessatti hojii akka argatan haala mijataa uumuu danda’uu ibsaniiru. Kana malees leenjiin dhaabbilee teeknikaa fi ogummaatiin kennamuu fi oomishaaleen oomishaman ammayyeessuun sadarkaa teeknooloojii addunyaan irra geeseen akka fayyadaman taasisuu himaniiru. Sirna dijiitaalaa bobbi hojii biyya alaatiif oolu qopheessuun lammiilee hedduuf boqonnaa kan kenne ta'uus himaniiru. Hojii gaggeessituun Ityoo-Telekoom Firehiwoot Taammiruu; Itoophiyaa dijitaalaa dhugoomsuuf hojimaata dhaabbilee haaromsuun barbaachisaa ta’uu eeruun, dhaabbatichi hojimaata teeknooloojii hojiirra oolchuuf ciminaan hojjechaa akka jiru himaniiru. Waliigalteen har’a irra ga’ame filannoowwan dijitaalaayizeeshinii kanaan dura inistiitiyutichaaf dhiyaatan babal’isuuf kan gargaaru ta’uu eeraniiru.      
Itiyoo-telekoom naannoo Oromiyaatti bu'uuraalee tajaajila dijtalaa dheesuuf waliigaltee mallatteesse
Dec 8, 2023 266
Sadaasa 28/2016 (TOI) - Itiyoo-telekoom naannoo Oromiyaatti kennisa tajaajilaa kan ammayyeessanii fi ijaarsa Ismaarti siitii kan dhugoomsan bu'uuraalee tajaajila dijtalaa dheesuuf waliigaltee mallatteesse. Waliigalticha hoji geggeesituu olaantuu Itiyo- telekoom Firehiwoot Taammiiruu, Sadarkaa Pirezidaantiitti hoggantuu Biiroo Galiiwwanii Oromiyaa Maskaram Dabbabaa fi Kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa mallateessaniiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisaan Hoggantuun Biiroo Galiiwwanii Oromiyaa Maskaram Dabbabaa naannoon Oromiyaa tajaajila hawaasummaa fi dhaabbatummaa hedduu bal'inaan kan kennu ta'uu himaniiru. Keessaayyuu Barnoota, fayyaa, Turizimii fi tajaajiloota biroo qaqqabamaa taasisuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira jedhaniiru. Kanaafis tekinolojii ammaa hojiirra oolchuu fi oomishitummaa dabaluu hojii ijoo taasisuun hojjetama jiras jedhaniiru. Waliigalteen kun godinaalee, aanaalee fi magaaloota naannichaa tekinolojiin walitti hidhuun guddina barbaadamu fiduuf gahee olaanaa qaba jedhaniiru. Waliigalteen kun kennisa tajaajila mootummaa foyyeesuu fi gaaffii kennisa tajaajilaarratti uummatarraa dhihaatuuf deebii kan kennudhas jedhaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa gama isaaniin yeroo ammaa sadarkaa idil addunyaatti magaaloota ammayyeessuun hojii baramedha. Hundeeffamni magaalaa Shaggaris kan jiddugaleessa kan godhate waan ta'eef waliigalteen Itiyo -telekoom waliin taasifame magaalaa kana caalaatti ammayyeesuuf kan gargaarudha jedhaniiru. Keessaayyuu magaalaa tekinolojiin guddatte, mijattuu fi oomishituu taatee uumuuf waliigalteen kun gahee olaanaa kan qabudha jedhaniiru. Hoji geggeesituun Itiyo -telekoom Firehiwoot Taammiruu gama isaaniin dhaabbatichi hojii tajaajila bu'uuralee misoomaa telekoom babal'isuun cinaatti hojii tajaajila dijitaalaa dhaabbilee babal'isuurrattis xiyyeeffannoonhojjechaa jirachuu himaniiru. Kunis Dijitalaa Itoophiyaa mirkaneesuu keessaatti gahee olaanaa qaba jedhaniiru. Waliigaltee har'a mallatteeffame kun naannichaatti hojiiwwaan misoomaa hojjetaman ariifachiisuu keessaati gahee guddaa kan bahudha jedhaniiru. Waliigalteen kun ijoodhaan dhaabbilee dijitaalaa uumuu, waliin gahinsa barnootaa, qabeenya albuudaa adda baasuu fi haala oomishaa ammayyeessuu akkasuma hojii qonnaa tekinolojiin deeggaruu kan hammatudha jedhaniiru.
Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015