Afrikaan yaa'ii jijjirama qilleensaa DhMG (COP 28) irratti ajandaa waloo ishee sagalee tokkoon ni dhageesifatti

125

Sadaasa 18/2016 (TOI) - Afrikaan yaa'ii jijjirama qilleensaa Dhaabbata Mootumoota Gamtoomanii (COP 28) irratti ajandaa waloo ishee jijjirama qilleensaa ittisuurratti qabdu sagalee tokkoon ni dhageesifatti

Yaa'iin jijjirama qilleensaa dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii(cop 28) bor oolee Gamtaa immireetoota Gamtoomaniitti ni geggeeffama.

Yaa'ichaan raawwii fi hojiirra oolmaa waliigalteewwanii fi tumaalee jijjirama qillensaa ittisuuf  bahaan maal irra akka jiran ni gamagamamu jedhameera.

Cinaattis biyyoonni jijjirama qilleensaarra damdamachuuf keessaayyu filannoo humna haaromaa babal'isuu irratti hojiiwwaan hojjetaman irrattis ni mariyatama jedhameera.

Biyyoonni guddachaa jiran jijjirama qilleensarraa damdamachuu fi itti fayyadam humana akka ceesisaniif dhiheesii faayinaansii barbaachisurrattis xiyyeeffannon ni kennama jedhameera.

Dabalataan biyyoonni jijjirama qillensaa ittisuuf qindoomina biroo uumuu akka danda'aan tilmaamni guddion kennameera.

Yaa'icha ilaalchisuun TOI kan dubbisee Gamtaa   Afrikaatti daarektarri Inisheetivii Giriin Waal Ilvaas Pool Afrikaan ajandaa ishee sagalee tokkoon yaa'8charratti ni dhageesifatti jedhaniiru.  

Yaa'iichi kanaan dura waliigalteewwaan jijjirama qilleensaarra ardicha damdamachiisuuf taasifaman gara qabatamaatti jijjiruu fi damee kanarratti dhiheesii faayinaansii babal'isuuf carraa kan uumudha jedhaniiru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015