Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad fi dursaan mootummaa Kaarl Nehaamer dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii caalaatti cimsaniratti mari’ataniiru

56

Sadaasa 18/2016 (TO) - Ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad fi dursaan mootummaa Ostiriyaa Kaarl Nehaamer dhimmoota hariiroo Ityoophiyaa fi Ostiriyaa  caalaatti cimsaniratti mari’achuusaanii ittigaafatamtuun pirees sekireetaariyaatii waajjira ministira muummee

Billanee Siyyum dubbatan.

Turtii ministirri  muummee doktar Abiyyi Ahimad Viyeenaa Ostiriyaatti taasisan ilaalchsee  ittigaafatamtuun pirees sekireetaariyaatii waajjira ministira muummee  Billanee Siyyum ibsa kennaniiru.

Ibsa kanaanis ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad yaa’ii waliigalaa dhabbata misooma industirii mootummoota gamtoomanii 20ffaa Viyeenaa-Ostiriyaa cinaatti dursaa mootummaa Ostiriyaa Kaarl Nehaamer waliin mari’achuusaanii ibsaniiru.

Hooggantoonni lamaan mariisaaniitiin haroiiroo Itiyoo-Ostiriyaa, tumsa misoomaa fi dameelee biroorratti haala tumsa itti cimsanirratti yaada wal jijjiiraniiru jedhaniiru.

Muuxannoon ministirri muummee doktar Abiyyi Ahimad muuxannoon yaa’ii waliigalaa dhaabbata misooma industirii dhaabbata mootummoota gamtoomaniirratti qoodan Itiyoophiyaan fakkeenya jijjiiramaa ta’uushee  kan agarsiisedha jedhan.

Dameelee tumsaa Kanaan dura biyyoota lamaan jidduu hinturre irratti hojjechuuf mari’achuusaanii ittigaafatamtuun kun ibsaniiru.

Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
2015