Godina Wallagga Lixaa Magaalaa Gimbii fi Najjootti Pirojektoonni Misoomaa 35 xumuramanuun Tajaajilaaf qophii ta’an

747

Naqamtee 26/2012 (TOI)- Mana qopheessaa Bulchiinsa Magaalaa Gimbiitti itti aanaa kan ta’an Obbo Obsaa Kabbadaa akka ibsanitti Pirojeektoota bu’uuraalee Misoomaa 28 akka Magaalittiitti Ijaarsarra turan keessaa 21 xumuramuun tajaajilaaf qophaa’aniiru.Pirojeektoonni Bu’uuraalee Misoomaa kunneen baasii mootummaa nnaannichaa,baankii Addunyaa fi hirmaannaa uummataan kan argamedhas jedhan. Hojiilee bu’uuraalee misoomaa hojjetaman keessaas Bo’oowwan lolaan keesa darbu,Daandii dhagaa afame, Mana qulqullinaa uummataa, Daandii Cirrachaa ,Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi sarara bishaanii fi ibsaa diriirsuun keessatti kan argamanidha.

Piroojektoonni bu’uuraalee misoomaa 7 hafanis hanga waxabajjii 30,2012tti akka xumuramaniif hojjetamaa jirsa jedhameera.

Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Gimbii gama isaniin pirojeektoonni bu’uuraalee misoomaa ijaarsi isaanii xumuramuun tajaajilaaf qophii ta’an kunneen bara kana jalqabarra kan ilaalamanidha jedhan.Waggaa shan dura Bishaan dhugaatii magaalaa Gimbiif jedhamee baasii birrii miiliyoona 100’n jalqabee kan ture yeroon xumuramuu dhabuun komii bulchiinsa gaarii ta’ee kan ture ijaarsi isaa harka 97 ira ga’uu himuun yeroo gabaaba keessatti xumuramuun tajaajilaaf  akka qaqqabus himaniiru.

Jiraattuu magaalaa Gimbii ganda 04 kan ta’an aadde Caaltuu Tasfaayee yaada kennannin naannoo isaanitti kanaan dura ganna dhoqqeen ,bona Awwaaraan rakkachaa akka turan yaadachuun daandii  Koobil istoonii amma hojjetamtti gammaduu isaanii ibsu.

Aadde Dasaanee Gammadaa jaraattuu magaalaa Gimbii ganda 03 kan ta’an gama isaaniin kanaan dura yoo roobni roobu yaaddoo lolaa akka qaban kan himan yeroo amma bo’oon lolaan keessa yaa’u waan ijaarameef yaaddoorraa hobbaafanneerra jedhan.

Haaluma wal fakkaatuun  Bulchiinsa Magaalaa Najjootti piroojektoonni Bu’uuraalee Misoomaa 14 Birrii Miiliyoona 9.3’n ijaaraman hunduu xumuramuun tajaajilaaf qophii ta’uu isaanii Manni qopheessaa bulchiinsa magaalaa Najjoo beeksiiseera.Manaqopheessaa Bulchiinsa magaalaa Najootti dursaan garee misoomaa obbo Zariihun Darajjee akka ibsanitti pirojeektoonni bu’uuraalee misoomaa ijaarsi isaanii xumuran Daandii Koobil istoonii,Bo’oowwan Lolaaln keessa darbu,Sheediiwwan,Manneen barnoota fi kanneen biro ta’uus himaniiru.