Godina Wallagga Bahaa Aanaalee Shan keessatti hoomaan Awwannisaa mul’ate

605

Caamsaa 13,2012 TOI Naannoo Oromiyaa Godina Wallagga Bahaa Aanaalee Shan keessatti Hoomaa Awwaannisaa Mul’ate Ittisuuf hojjetamaa akka jiru waajjirri qabeenya uumamaa Godina Wallagga Bahaa beeksiise.

Hoomaan Awwaannisaa kun Aanaalee Gonicha keesstti argaman kanneen akka Waamaa hagaloo, Bonayyaa Boshee, Gobbuu Sayyoo, Diggaa fi Gudayyaa Biilaatti mul’achuu kan himan waajjira Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa wallgga Bahaatti Dursaa Garee sanyii biqiltuu fi kunuunsaa kan ta’an Obbo Fantaa Assabaati.

 Hanga ammaattis balaa kan hin dhaqqabsiinee ta’uu himuun ,Uummannii mala aadaan of irraa ittisuuf yaalii taasisaa jiraachuu himaniiru Obbo Fantaan.

Aanaa Waamaa hagalootti Hoomaan Awwaannisaa kun Caamsaa 9 fi 10 bara 2012 tti gandoota shan keessatti mul’achuu kan himan immoo Itti gaafatamaa waajjira Qonnaa fi Qabeenya UUmamaa Aanaa Waamaahagaloo kan ta’an Obbo Darajjee Lammaati. Hojjettoonni Mootummaa, Qonnaan bultoonnii fi Jiraattoonni Magaalaa waliin ta’uun naannoo isaanii irraa dabarsaanii jiraachuus himaniiru obbo Darajjeen.

Aanaa Bonayaa Bosheettis hoomaan Awwaannisaa gandoota Saddeet keessatti mul’atee kan turee fi uummanni maloota aadaan ofirra dabarsuu himu Hoogganaan waajjira Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa aanichaa Obbo Darajjee Taaddasaa.NGandoota kanneen irraa mala aadaan haa darbuyyuu malee Hoomaan Awwaannisaa kun deebi’uu mala sodaa jedhuun qonnaan bultoonni fi ogeessonni qonnaa si’oominaan eegaa akka jiranis himaniiru Obbo Darajjeen.