Kaabineen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dambii bulchiinsa investimentii naannichaa fooyya’e raggaasise

1036

Finfinnee Fulbaana 8/2012 (TOI) Kaabineen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dambii bulchiinsa investimentii naannichaa irra deebiin fooyyessuuf qophaa’e raggaasise.

Kaabineen naannichaa walga’ii idilee bara hojii 5ffaa waggaa 5ffaa isaa kaleessaa Fulbaana 07 bara 2012 geggeesseera.  

Walga’ichaanis wixinee dambii bulchiinsa investimentii naannichaa irra deebiin fooyyessuuf qophaa’e irratti mari’achuun raggaasiseera.

Dambicha irra deebiin fooyyessuu kan barbaachiseef investimentiin sadarkaa misooma naannoo deeggaruu fi ummata fayyadamaa taasisu akkasumas ga’ee investimentiin diinagdee naannichaa keessatti qabu fooyyessuu fi investimentii harkisuu irratti kan xiyyeeffate dha.

Keessumatti qonnaan bulaan investimentiif lafa isaa irraa buqqa’u beenyaan kaffalameefii geggeeffamuu qofa otoo hin taane investimentii keessatti sheerii qabaatee fayyadamaa akka ta’u haala kan mijeessu dha.

Qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa adda duree ta’an fi waldaalee IMX ce’an gara misooma investimentiitti akka dhufan haala mijeessuu irrattis kan xiyyeeffate dha.

Investimentiin naannoo keessatti geggeeffamu carraa hojii uumuun fayyadamummaa hawaasa naannoo mirkaneessuu keessatti ga’ee isaa akka ba’us ni taasisa.

Gama biraatiin dambichi bulchiinsa investimentii irratti hanqinoota turan bu’uura irraa furuun lafa investimentii karaa bu’a qabeessa ta’een faayidaa irra akka oolu taasisuu irratti kan xiyyeeffatee dha.

Adeemsa kenniinsa eeyyama investimentii harkifataa ta’e fooyyessuun tajaajila saffisaa kennuun investimentii naannichatti harkisuu akkasumas hirmaannaa hawaasni naannoo investimentii keessatti qabu akka fooyya’u haala mijeessuuf dambicha irra deebiin fooyyessuun barbaachiseera.

Hojimaata fi bulchiinsa lafa investimentii waliin walqabatee hudhaalee mul’atan furuun qindoomina qaamolee hojicha keessatti qooda fudhatanii cimsa.

Bu’uuruma kanaan kaabineen naannichaa wixinee dhiyaate irratti bal’inaan erga mari’atee booda dambii bulchiinsa investimentii naannichaa irra deebiin fooyyessuuf qophaa’e lakk 208/2012 ta’ee akka ragga’u sagalee guutuun murteessuu isaa ragaan biiroo dhimmoota koomunikeeshinii  mootummaa naannoo oromiyaa  irraa arganne ni ibsa.