Biyyoonni Afriikaa Tajaajila Intarneetii Gatii Xiqqaan Akka Dhiheessan Gaafatame

1247

Waxabajjii 3/2011 Lammiileen biyyoota  Afriikaa fayyadamaa Intarneetii taasisuu irra darbee tajaajila kana gatii xiqqaadhaan akka dhiheessan gaafatame.

Wal ga’iin dinagdee dijitaalaa Afriikaa Finfinneetti adeemsifamaa jira.

Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti barreessaan olaanaa komishinii dinagdee Afriikaa Veeraa Songuwee ergaa karaa bakka bu’aasaanii dabarsaniin Afriikaatti industiriin telekoomii guddina agarsiiseera.

Keessumaa naannawa Kibbaa fi Afriikaa Kaabaatti guddinni teeknooloojii telekomunikeeshinii olaanaa ta’uu ibsanii, naannawa biraattis guddinni amma tokko galmaa’uusaa ibsaniiru.

Kun ta’ees ammas namoonni baay’een fayyadamoo teekinooloojii akka hin taane ibsanii, kanaaf ammoo ardii Afriikaa keessa hanqinoonni hedduun jiraachuusaanii dubbataniiru.

Akkasis ta’ee mootummoonni guddina ardichaaf murteessaa kan ta’e teekinooloojii telekoomii qaqqabamaa gochuuf hojjechuu akka qaban eeraniiru.

Keessumaa ammoo hojmaata dhaabbilee ammayyeessuuf, sirna daldalaa si’achiisuuf, qaqqabummaa tajaajilaa bal’isuuf gumaacha olaanaa waan qabuuf gatiin tajaajilasaa xiqqaa ta’uu akka qabu yaadachiisaniiru.

Ministirri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Injiinar Geetaahuun Makuraa gamasaaniitiin Itiyoophiyaatti dinagdee dijitaalaa ijaaruudhaaf humni dandeessisu jiraachuusaa dubbataniiru.

Keessumaa waggoota darban barattoonni dhaabbilee barumsa olaanoo hedduun damee saayinsiitiin eebbifamanii ba’uusaanii akka bu’ura tokkootti kaasaniiru.