Sooftiweerii Haaraan Qabeenyi Mootummaa Ittiin To’atamu Hojiirra Ooluufi

741


Caamsaa 25/2011 Biiroon Maallaqaa fi Walta’iinsa Dinagdee Oromiyaa sooftiweerii haaraa meeshaaleen mootummaa ittiin hogganamu walta’iinsa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Abbaa Taayitaa Saayinsii, Tekinooloojii, Qunnamtii fi Odeeffannoo Oromiyaa waliin qoratee Adoolessa dhufurraa eegalee hojiirra oolchuu ibse.

 
Qorannoo haaraan kun sooft-weerii ‘fixed Asset Manegment’ Jedhamu yoo ta’u, Sirna moofaa fi duubatti hafaa meeshaaleen mootummaa kanaan dura ittiin hogganamaa ture bakka bu’a jedhan itti aanaan Hogganaa Biirichaa Obbo Tasfaayee Camadaa. 


Sirni kun akka qoratamu kan ta’eefis, hoggansa qabeenya mootummaa kana dura hojiirra ture duubatti hafaa fi qisaasama qabeenyaaf qaawwa waan qabuuf akka ta’e ibsaniiru.


Sirni haaraan kun meeshaalee gosa gosaan qooduudhaan ni to’ata.

Fedhii bittaa meeshaaleerraa eegalee hanga hojiirra oolutti, meeshaan bitame eenyu harka akka jiruu fi eessa akka jiru galmeessee kaa’uun karaa ammayyaa’aa ta’een tajaajila jedhameera.


Biiroon kun Sirna kana hojiirra oolchuun dura ogeeyyii Godinaalee fi seektaroota mootummaa sadarkaa naannootti argamaniif leenjii qormaataan deeggarame kennaa jira.

leenjichi Itti fayyadama soofti weerii sirna hoggansa qabeenyaarratti ogeeyyii sadarkaa sadarkaan jiran kan qabeenya hoggananiif Itti fufiinsaan akka kennamu eeramuu isaa kan gabaase Biiroo Komunikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati.