Chaayinaan Xayyaarota Ishee Booyingi 737 Maksi Hojii Dhaabaniif Kubbaaniyaa Booyingi Beenyaa Gaafatte

370

Caamsaa 14/2011 Daandiin xiyyaara Chaayinaa xiyyaarota ishee booyingi 737 maksi 8 hojii dhaabaniif kubbaaniyaa Booyingi irraa beenyaa akka barbaaddu beeksisuu ishee Yunaayitid pirees internaashinaalii Jinuwaa waabii taasisuun fuula weebsaayitii isaa irratti eereera.

Daandiin xiyyaara Chaayinaa bahaa xiyyaarota hojii dhaaban kubbaaniyaa Booyingi 737 maaksi 8 beenyaan na barbaachisa jechuun gabaasni sab-quunnamtii mootummaa Chaayinaa Jinuwaa ni agarsiisa.

Daandiin xiyyaara Chaayinaa bahaa hojii kan dhaaban booyingi 737 maaksi 8 kisaaraaf waan na saaxilaniif beenyaan na barbaachisa jechuun ibsuu isaati gabaasichi kan eere.

Daandiin xiyyaarichaa kubbaaniyaa Booyingiif kaffaltii walii gala waa’ee beenyaaf waanti eere akka hinjirre gabaasichaan eereera.

Teessoo isaa Shaangaayi kan taasifate daandiin xiyyaara Chaayinaa bahaa daandiin xiyyaarichaa ji’a Bitootessa darbee eegalee xiyyaaronni 737 maksi 8 14 ga’anii fi akkasumas xayyaara Laayen Indoneejiyaa balaa mudateen imaltoota lubbuun isaanii dhibbootaan lakkaa’aman erga darbee booda dha.

Kubbaaniyaan Booyingii qaamota xiyyaarichaa paayileetotaaf rakkisaa ta’an irratti fooyya’insa sooftiweerii taasisaa akka jiru dubbataa jira.

Naannoo addunyaarratti kan argaman daandiin xiyyaarotaa fi ejensoonni Aviyeshinii kubbaaniyoonni xiyyaaronni Booyingi 737 maksi 8f fooyya’iinsi taasifame iftoomina hanga hin uumnetti xiyyaaronni kunneen balali’uurraa ala ta’uun isaanii itti fufa jechuun isaanii UPI yaadachiiseera.