Hojiiwwan Qu’annoofi Maxxansoota Qorannoo Addynaaf Beeksisuun Fudhatamasaanii guddisuun ni Barbaachisa-Ministeera Barnoota

18

Fulbaana 25/2015 (TOI) Maxxansoota  qu’annoo barnoota olaanaa, dhaabbilee qu’annoofi waldaalee ogummaatiin qophaa’an qorannoofi sirna beekamtii qopheessuudhaan qulqullinaafi fudhatamasaanii guddisuun akka barbaachisu ibsame.

Ministeerri barnootaa sirna qorannoofi beekamtiin maxxansoota qu’annoo biyyaalessaaf kennamu akkasumas abdiisaanii ilaalchisuun waltajjii qorannoo adeemsiseera.

De’eetaan ministira damee misooma  barnoota olaanaa Doktar Saamu’eel Kiflee qu’annoofi maxxansoonni barnoota olaanaa, dhaabbilee qu’annoofi waldaalee ogeeyyotaan taasifaman addunyaaf beeksisuudhaan fudhatamasaanii guddisuun akka barbaachisu ibsaniiru.

Biyyattiitti hayyoonniifi qorattoonni hojii qu’annoorratti hirmaatan danuu ta’anis, gumaachi maxxansoota qu’annoo idil addunyaarratti taasifamu xiqqaadha jedhaniiru.

Naxxansoonni qu’annoo biyya keessaa qulqullinaafi sadarkaasaanii eeggatanii marsariitiifi kuusaa odeeffannoo maxxansa qu’annoo hundeeffamu keessatti akka galmaa’aniifi qaqqabaa akka ta’an hojjetamaa akka jiru eeraniiru.

Maxxansoonni kunneen qulqullina isaanii eeggatanii, mul’atanii dorgommiifi walta’iinsa karaa mirkaneessuun hojjetajjetamanii beekamtiin kennamuufii qaba jedhaniiru.

Hojii raawwachiisaan gaggeessaa dhimmoota qu’annoofi walitti hidhiinsa hawaasaa doktar Salamoon Binoor, sirni qorannoofi beekamtii maxxansootaa qulqullinaafi maxxansoonni akka mul’atan taasisuun sirna odeeffannoo qu’annoo idil addunyaa keessa galchuuf cimanii akka hojjetan taasisa jedhaniiru.

Joornaalota qu’annoo biyya keessatti maxxanfaman 200 ol keessaa ulaagaa kan guutan 39 beekamtii argachuusaanii dubbataniiru.

Waltajjii kanarratti barreeffamoonni addaddaa dhihaatanii mariin taasifameera.