Afeerraan gamtaa Afriikaa ejjennoowwan mootummaan kanaan duraa kan eegedha-Tajaajila Komunikeeshinii Mootummaa

28

Fulbaana 25 /2015(TOI) – Afeerraan gamtaa Afriikaa ejjennoowwan mootummaan kanaan dura dhiheesse kan eege ta’uu tajaajilli komunikeeshinii mootummaa ibseera.

Odeeffannoo haala yeroorratti tajaajila komunikeeshinii mootummaatiin kenname.

Gamtaan Afriikaa qaamolee marii nageenyaa gaggeessan, guyyaafi iddoo beeksisuudhaan mariin nageenyaa ifatti akka eegalu waamicha dhiheesseera.

Afeerraan gamtaan Afriikaa kun ejjennoowwan mootummaan kanaan dura dhiheesse kan eege ta’uu ibsameera.

Marii kana gamtaan Afriikaa qofti akka mariisisuufi haal duree tokko malee akka adeemsifamu mootummaan ejjennoosaa ibsachaa turuunsaa ni beekama.

Walitti bu’iinsa kanaaf furmaata kennuuf mootummaan tarkaanfiiwwan furmaataa kamiyyuu fudhachuuf socho’aa kan ture yoo ta’u, ammas kanuma cimsee kan itti fufu ta’a.