Atileetiin Itiyoophiyaa Warqinash Dagafuu Maraatoonii Boostanitti mo’atte

243


Umrii waggaa 28 kan taate Warqinash Dagafuu sa’atii 2, daqiiqaa 23 sakondii 31n xumuruun mo’atteetti.

Warqinash Dagafuu kiilomeetira 5 irraa jalqabee dorgommicha dursuun mo’achuun ishee beekameera.

Warqinashitti aanuun waggaa darbe shaampiyoonii Boostanitti atileetiin Keeniyaa Edina Kipilagariti sa’atii 2, daqiiqaa 24 sakondii 13n 2ffaa yoo baatu, atileetiin Ameerikaa Jordan Asayi 3ffaa ta’uun xumurteetti.

Atileetiin Itiyoophiyaa Maskaram Asaffaa dorgommicharratti 4ffaa ta’uun xumurteetti.

Maaraatoonii dhiirotaan yeroo lama shaampiyoonii Boostan mo’achuu kan danda’e Leellisaa Deesisaa 2ffaa ta’uun yoo xumuru, atileetiin Keeniyaa mo’ataa dorgommichaa ta’uu danda’eera.

Atileetiin Keeniyaa Lawurensi Cheronu dorgommicha mo’achuu kan danda’e atileetii Itiyoophiyaa Leellisaa Deesisaa sakondii 2n dursuuni.

Dorgommii kanaan atileetiin Keeniyaa Keneti Kipikimoli 3ffaa ta’uun xumureera.

Maraatooniin Boostan kun sadarkaa warqiin itti kenname dha.

Ji’a Eblaa kan adeemsifamu maraatooniin Boostan baranaa yeroo 123ffaaf dha.

Madda: CNN