Hidhi haaromsa guddichi Itoophiyaa aannisaa maddisiisuu kan jalqabe akkata walii galtee Itoophiyaa, Gibtsi fi Sudaan Kaartumitti mallateessanittidha.

92

Gurraandhala, 14/2014(TOI) -Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa aannisaa maddisiisuu kan jalqabe akkata walii galtee Itoophiyaa, Gibtsi fi Sudaan Kaartumitti mallateessanitti ta’uu gorsaan bulchiinsa qabeenya bishaanii obbo Faqii Ahimad Nagaash himan.

Hidhichi anniisaa maddisiisuu jalqabuun isaa yaaddoo biyyoonni yaa’a gadirra jiran haga bishaanii nurra hiri’isa jedhanii dhiheeffatan sirrii kan hin taane ta’uu kan qabataman agarsiisedha jedhaniiru.

Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa tarbaayinoota 13 yeroo guutuutti anniisaa maddisiisuu jalqabu annisaa Meegga waatii kuma 5 fi 150 maddisiisa.

Kana keessaas anniisaa meeggaa waatii 375 kan maddisiisuu tarbaayiniin Yuuniitii 10 jedhamu kaleessa ministira muummee FDRI doktar Abiy Ahimadiin eebbifamee aannisaa maddisiisuu jalqabeera.

Ta’us garuu biyyoonni yaa’a gara gadii Abbayyaatti argaman Gibtsi fi Sudaan hidhichi anniisaa maddisiisuu kan jalqabe akkaataa waliigaltee biyyooni sadan kanaan dura bara 2015 Sudaan Kaartumitti mallatteessaniin kan raawwatame miti jechuun ibsa baasaniiru.

Ministeera dhimma alaa Sudaanitti bakka bu’aan dhimma hidhachaa Ambaasaaddar Oomaar Alfaaruuq fi Minstirri dhimma alaa Gibtsi Saamii Shukurii ibsa laataniin hidhichi anniisaa maddisiisuu jalqabuun ”waliigaltee biyyoonni sadanuu tarkaaffii qofaa qofaa akka hin fudhanne” jedhu kan diigeedha.

Tajaajjilli Oduu Itoophiyaa kan dubbise gorsaan bulchiinsa qabeenya bishaanii obbo Faqii Ahimad Nagaash garuu ”ibsi Gibtsii fi Sudaan baasan himata sobaa baramedha” jedhaniiru.

Waliigaltee Sudaan, Itoophiyaa fi Gibtsi, Sudaan Kaartumitti mallatteessaan keessa Keeyyanni Itoophiyaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaarra anniisaa maddisiisuu hin dandeessuu jedhu hin jiru jedhaniiru.

Waliigalticha keessa keeyyaanni 5ffaan ”Biyyoonni sadanuu qajeelfama guutissa bishaaniifi bishaan gad dhiisuu irratti waliigaltee ni taasisuu, ijaarsi hidhichaa immoo cinaan itti fufa kan jedhu ta’uu himaniiru.

Akkataa duudhaa waliigaltichaatiin ijaarsi hidhichaa ammayyuu harka 84 irra waan jiruuf gara fuula duraattis itti fufa. Ijaarsa hidhichaa jechuun bishaan guutuu, bishaan gad dhiisuu fi aanniisaa maddisiisuu ni dabalata jedhaniiru.