Balaa hongeen uumame keessaa aadaa walgargaarsaa Buusaa Gonnoofaan ba’uu qabna

123

Amajjii 18, 2014 (TOI) – Balaa hongeen uumame keessaa aadaa walgargaarsaa Buusaa Gonnoofaan ba’uu qabna jechuun jaarsoliin biyyaa godinichaa waamicha dhiyeessan.

Uummanni Booranaa aadaa walgargaarsaa Buusaa Gonnoofaan gammachuu fi rakkoo isaa qooddachaa turuu jaarsoliin biyyaa kunneen kaasaniiru.

Hongeen godiinichatti uumame beelladoota hedduu galaafachuun horsiise bulaa godinichaa deeggarsa akka barbaadu taasisuu ibsameera.

Uummata Booranaa biratti namni tokko yoo rakkate hawaasni mari’atee wanta qabu hunda walitti buusuun deeggaruun kan baratame ta’uu jaarsii biyyaa Borbor Bulee ibsaniiru.

Uummanni aadaa walgargaarsaa Buusaa Gonnoofaa abbootii isaarraa dhaale kana itti fufsiisuun rakkoo hongeen uumame kana keessaa ba’uuf hojjechuu akka qabu kaasaniiru.

Jaarsi biyyaa Liiban Jaataniin gamasaniin, uummanni aadaa walgargaarsaa kanaan dura ittiin beekamu daran cimsuun horsiise bultoota rakkoo keessa jiran cinaa akka dhaabbatan waamicha dhiyeessaniiru.

Deeggarsa mootummaa fi qaamoleen biroo taasisan cinaatti uummanni wanta qabuun walbira akka dhaabbatu waamicha taasisaniiru.

Hongeen bara kana godiinichatti mudate kanaan dura mudatee kan hin beekne ta’uu ibsuun uummanni Ityoophiyaa lammiilee balaa kanaan miidhaman akka deeggaran jaarsoliin biyyaa kunneen gaafataniiru.

Mootummaan deeggarsa taasisaa jiru hanga isaa dabaluun akka waliin ga’u gaafataniiru.