Ergaa baga geessanii Obbo Shimmalis Abdiisaa

72

Amajji 10/2014(TOI) – Hordoftoota amantii Kiristaanaa hundaaf baga Ayyaana Cuuphaa bara 2014tiin nagaan geessan!

Yohaannis dhufaati Yesuus Kiristoosiif karaa qopheessuuf, namootni qalbii akka jijjiirratan barsiisaa ture. Kan uffata lama qabu isa daareef tokko akka arjoomu, qabaataan kan beela’e akka beela baasu, looltoonnii fi bulchitoonni qajeeltummaa fi amanamummaan saba isaanii akka tajaajilan barsiisaa ture. Kunis mallattoon namoomaa waliif ooluu, waliif nahuu, inni isa biraatiif jiraachuu ta’uu isaa dhala namaa barsiisee jira.

Yesuus Kiristoos harka Yohannisitti cuuphamuun kiristaanoota biratti mallattoo fayyinaa fi qalbii jijjiirannaa ta’ee fudhatama. Kanaafuu ayyaanni Cuuphaas akka ayyaana jijjiiramaa fi jalqabbii jireenya haaraati ilaalama.

Cuuphaan mallattoo jireenyaa haaraati. Namni cuuphaa argate tokko, cubbuu Addaam irraa bilisoomee, Waaqa waliin araaramee haaraa ta’a jedhame amanama. Kun dhala namaatiif fakkenyummaa guddaa qaba. Akkuma waaqayyoon cubbuu keenya dhiifamaan nurraa haqu sana, nutiis waliif dhiifama gochuu qabna. Jibbaa fi haaloo caalaa jaalalaa fi tokkummaa dagaagsuu qabna. Tokkoon keenya isa biraatiif gufuu osoo hin taane daandii milkaa’inaa ta’uu qabna.

Maddi qulqullummaafi ka’umsi fayyinaa qalbii jijjiirannaa dha jedhamee akkuma barsiifame, yeroon kun waa hunda caalaa ummata keenya qajeeltummaadhaan tajaajiluuf yeroo qalbii itti jijjiiranu ta’uu akka qabu hubachuun barbaachisaadha.

Dhufaatii Yesuus dura, kan qabu isa dhabeef daaraa fi beela yaa baasu jedhee akkuma Yohaannis barsiisaa ture sana, ayyaana kana yommuu kabjanu lammiilee keenya sababa waraanaa fi balaa uumamaatiin miidhaman dagachuu hin qabnu. Harki keenya arjooma bareen kan daare daara yaa baasnu. Kan beela’e beela yaa baasnu. Jiraachuun keenya jireenya kanneen birootiif gammachuu ta’uu caalaa fayyinni hin jiraatu.

Akkuma sabni bal’aan ayyaana fayyinaa fi jireenya haaraa kanaaf walitti dhufu, hamtoonni cubbuu baran hammeenyaaf bobba’uu danda’u. kanaaf, ayyaana kana kabajuuf yommuu baanu hunda caalaa nagaa waloo keenyaaf tumsuu qabna. Haalootaa fi sochiiwwan shakisiisoo ta’an yommuu agarru qaama nageenyaatiif eeruu laachuun nagummaa ayyaanichaatiif waan nurraa eegamu hunda taasisuu qabna.

Hordoftoota amantii kiristaanaa hundaan irra deebiidhaan baga ayyaana Cuuphaatiin nagaan geessan; ayyaana jaalalaa fi tokkummaa isiniif haata’u jechuun barbaada.

Shimallis Abdiisaa Pirezdantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Amajjii 10, bara 2014
Finfinnee