Naannoon Oromiyaa Warshaalee Faalama Qilleensaa Geesssisan Adabuu Akka Itti Fufu Beeksise

391


Finfinnee Bitootessa 26/2011 Industiroota faalama qilleensaa uuman hir’isuudhaan bu’aa caalaa kan galmeessisan jajjabeessuu fi kanneen rakkoo qaban adabuu akka itti fufu naannoon Oromiyaa beeksise.

Itti aanaan pirezidaantii naannichaa doktar Girmaa Amanteewarshaalee raawwii fooyya’a agarsiisan lama, kanaan dura tarkaanfiin irratti fudhatamee kan hin fooyyessinee fi of eeggannoon kennameefii  sirreeffachuurra jiran lama daawwachaa jiru.

Daawwannicharratti komishinarriin  bosonaa fi jijjiirama haala qilleensaa Pirofeesar Fiqaaduu Bayyanaa fi hooggantoonni olaanoo naannichaa irratti argamaniiru.

Hooggantoonni kunneen abbootii qabeenyaa wajjin wal arganii kan dubbatan yoo ta’u, jijjiirama qilleensaaf sodaa kan ta’an irratti tarkaanfii fudhachuu fi warra sirreessan immoo  beekamtii kennuu akka itti fufu ibsameera.

Haftee oomishaa yaaluuf baasii olaanaa akka gaafatuu fi Warshaalee tokko tokko immoo yaalii utuu hin qabaatiin haftee oomisha isaanii gadhiisaa fi oomishaa dorgommii gabaa irratti rakkoo nutti uumaa jiru jechuun abbootiin qabeenyaa eeraniiru.

Doktar Girmaa Amantee gama isaaniitiin mootummaan kana akka hin obsinee fi Warshaalee faalama qilleensaa geessisan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu beeksisaniiru.

Mootummaan of eggannoo kenneefii kan  sirreessanii fi raawwii gaarii qaban akka jajjabeeffaman dubbataniiru.

Dhiibbaa faalama qilleensaa hir’isuun  Warshaalee raawwii fooyya’aa galmeessisan boru Adaamaatti beekamtiin akka kennamuuf dubbatameera.