Dorgommiin Ispoortii manneen barnootaa walitti dhufeenya umaattoota jidduu jiru ni cimsa

670

Maqalee  Bitootessa 4/2011 Dorgommiin ispoortii manneen barnootaa guutuu Itoophiyaa baranaa walitti dhufeenya dorgomtootaa cimsuu bira darbee, waltajjii aadaa fi duudhaa naannolee akka ta’u biiroon dhimma dargaggootaa fi ispoortii naannoo Tigraayi beeksise.

Itti gaafatamtuun biiroo kanaa adde Gannat Arrefee Bitootessa 4/2011 ibsa gaazexeessummaa kennaniin akka jedhanitti, dorgommiin Maqaleen Bitootessa 14-29/2011tti keessummeessitu walitti dhufeenya barattootaa ispoortiidhaan guddisuu bira darbee, waltajjii aadaa fi duudhaan naannolee  itti beeksifamudha jedhaniiru.

Bulchiinsota Finfinnee fi Dirreedawaa dabalatee wal tajjiin barattoonni naannolee sagalii itti hirmaatan kanarratti duudhaa, aadaa, afaan, uffannaa,  oomishii fi nyaanni ni beeksifama jedhaniiru.

Naannoo irraa dhufan sirnaan kan beeksisaniif badhaafni waancaa fi maallaqaa akka kennamuuf itti gaafatamtuun kun hubachiisaniiru.

Dorgommii kanarratti barattoonni 3,500 ol dorgommiiwwan gosa 20 ol ta’anirratti akka hirmaatan beeksisaniiru.

Dorgommii kanaaf dirreewwan saddet akka qophaa’an ibsaniiru.