Saayinsii hawaa fayyadamuun qonnaa ammayyeesuuf waliigalteen mallata’ee.

697

Finfinnee, Gurraandhala 24/2013 (TOI) – Saayinsii hawaa fayyadamuun qonnaa ammayyeesuuf waliigalteen mallata’ee.

Waliigaltee kanas kan mallatteesse Ministeerri Qonnaa fi Inistiitiyuutiin Teeknooloojii fi Saayinsii Hawaa Itoophiyaati.Sanadiin waligatee kana irraatti dhimmii waliif mallattessanis odeeffannoo saayiinsii hawaa fayyadamuun oomishtummaa Qonnaa guddisuuf kan gargaruudha jedhamera.

Odeeffannoo Saatalaayitii fayyadamuun qonna ammayyeessuu, raaga haala qilleensaa fi ga’umsa ogeeyyii guddisuuf kan gargaruu ta’uus eeramera.

Guyyaa 15 keessatti garee dhimma kanarratti hojjetu gurmeessuun gara hojiitti akka galamuus ragaan Instiitiyuticha irraa argamee ni mul’isa.