Hidhi human ibsaa maddisiisu Gannaalee Daawwaa lakkoofsi 3 bishaa kuusuu jalqabe

774

Gobbaa Guraandhala 28 / 2011 Ijaarsi pirojektii hidha human ibsaa maddisiisu Gannaalee Daawwaa lakkoofsi 3 xumuramaa jiraachuusaatiin bishaan kuusuu akka jalqabe eerame.

Pirojektichaaf misoomaa kan ka’an gamasaaniitiin, kafaltiin beenyaa turee kafalamus faayidaa pirojektichaa hubachuudhaan hojiirra oolmaasaatiif waan isaanirraa barbaadamu ba’uuf qophii ta’uusaanii dubbataniiru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Humna ibsaa Itoophiyaatti daarektarri korporeet komunikeeshinii obbo Mogos Mokonnon tajaajila oduu Itoophiyaatiif akka ibsanitti, kafaltiin beenyaa namoota sababa misoomaatiin naannawa pirojekticharraa  ka’aniif kafalamu  turuunsaa hidhi kun yeroon bishaa qabachuu itti qabu akka turu taasiseera.

Wayita ammaa rakkooleen pirojektacharra jiran hiikamanii hidhichi bishaan qabachuu jalqabuusaa kan ibsan daarektarri kun, haala bishaan laga Awaashirratti hundaa’ee  baatii 6 booda human maddisiisuu jalqaba jedhaniiru.

Hidhi kun bishaan meetir-kuubii biiliyoona 2.57 qabachuu akka danda’u daarektarri kun eeranii, wayita ammaa raawwiin pirojektii kanaa dhibbantaa 97.7 irraa ga’uusaa dubbataniiru.

Mootummaa biyyaalessaa naaannoo Oromiyaa daangaa godina Baalee fi Gujiitti ijaaramaa kan jiru pirojektiin kun xumuramee tajaajila wayita jalqabu human meegaa waattii 254 akka maddisiisu eegama.

Akka ibsa daarektara kanaatti pirojektiin kun human maddisiisuurra darabee hawaasni naannoo gurmaa’ee horsiisa qurxummii fi dame tuuriizimii irratti bobba’uudhaan fayyadamaa dinagdee akka ta’u qaama dhimmi ilaalu wajjin qindoominaan akka hojjetu dubbataniiru.

Hojiiwwan siviilii fi elektiroo makaanikii hojjechaa kan jiru kubbaaniyyaa Chaayinaa “CGGC” yemmuu ta’u, kubbaaniyyaan Ameerikaa “MWH” ammoo hojiiwwan gorsaa hojjechaa akka jiru beekameera.

Ijaarsa hidha kanaatiif bakka kan ka’an keessaa obbo Ahimad Yuusuuf akka dubbatanitti, kafaltiin beenyaa turee kafalamuufis faayidaa pirojektichaa hubachuudhaan hojiirra oolmaasaatiif waan irraa barbaadamu ba’uuf qophaa’aadha.

Ijaarsisaa bara 2003 kan jalqabame pirojektiin human maddisiisu kun baasiin faayinaansii walii gala doolaara miiliyoona 451 yoo ta’u, kana keessaa liqiin dhibbantaa 60  ta’u baankii Chaayinaa Egziim irraa akka argame beekameera.

Kan hafe dhibbantaan 40 humna faayinaansii biyya keessaatiin kan guutamu akka ta’e beekameera.

Humni ibsaa Itoophiyaa sababa pirojektii kanaatiin lafasaaniirraa kan ka’an namoota kuma shanii ol ta’aniif beenyaa birrii biiliyoona sadiitti hiiqu raawwachuusaa dhihoo kana tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasuunsaa ni yaadatama.