Taphoota Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa nuusa xumuraaf darbuuf eda galgala taphatameen Cheelsiifi Baayeer Muuniik morkattoota isaanii injifatan

1752

Finfinnee,Gurraandhala 17/2013(TOI)-Taphoota Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa nuusa xumuraaf darbuuf eda galgala taphatameen Cheelsiifi Baayeer Muuniik morkattoota isaanii injifatan.

Tapha Shaampiyoon Liigii Awurooppaa eda galgala nuusa xumuraaf darbuuf, taphatameen Cheelsiin dirree isaan ala Atileetikoo Maadiriidi 1f 0’n mo’ateera.

Tapha Cheelsiin ittiin injifate daqiiqaa 68’ffaatti Olivaar Jiruuditu goolii lakkoofsiise.

Taphichis sababa sodaa weerara Covid-19n Ispeenitti osoo hin taane Roomaniyaatti taphatame.

Cheelsiin erga leenjisaa haaraa Tomaas Tuuheel qacaree taphoota 8 yoo taphatu; isa keessaa lamaan qixa bahee 6’n injifachuu danda’eera.

Kanaanis leenjisaan haaraa Cheelsii fooyya’insa argamsiisaniin Miidiyaa addunyaan leellifamaa jiru. Tuuheel PSG xumuraaf qaqqabsiisuun muuxannoo qabaachuun isaanii bara 2013-14 boodaa Cheelsii nuusa xumuraaf ni qaqqabsiisuuf eegama.

Toomaas Tuuheel Robertoo Dimatiyoo fi Guus Hidinikitti aanuun Leenjisaa Cheelsii 3ffaa tapha Shaampiyoonsi Liigii jalqabaa Kilabicha waliin injifatan ta’aniiru.

Haaluma walfakkaatuun Baayeer Muuniikis morkataa isaa Laaziyoo dirree isaan ala 4fi 1’n injifachuu danda’eera.

Madda:- BBC Sport