Barattoota kutaa 8 fi 12ffaan alatti bilisaan kutaa kutaatti darbuun qulqullina barnoota irratti dhiibbaa hin qabaatu jedhame

189

Finfinnee Hagayya 1/2012(TOI)-Barattoonni kutaa 8ffaa fi 12ffaa ala jiran qormaata malee kutaa itti aanutti darbuu sababeeffachuun qulqullina barnootaa irratti gaaffiin ka’aa jira.


Kutaa kutaattii qormata malee akka darban gochuun ba’aa barattoota irra ture mootummaan qooddachuun cinaatti barattonni akka gara barnootaa deebi’an yaadameeti jedhan ministeerri barnootaa Doktar Injinar Geetahuun Mokriyaa.

Sirna barnootaa amma hordofaa jiruun qulqulina barnootaa eegsisuu hin dandeenyu kan jedhan ministeerichi, sirni barnootaa bara 2014 hojiirra oolu qophaahaa jirachuu himan.

Qulqullinni barnootaa itti fufiinsaan kan eeggamu sirna barnootani malee qormaata fudhachuu fi fudhachuu dhiisuun miti jedan.

Ministeeri barnootaa qormata malee kutaa kutaatti darbuu yoo murteessu uuxannoo biyyoota gara garaa fudhachuuni fi barattoonni sababa covid-19 mana barnootaa irraa fagaatanii achumaan akka hin hafneef yadametis jedhan.

Ministeerri barnootaa qulqullina barnootaa eegsisuuf tooftaalee gara garaa hojii irra oolchaa jirus jedhan. Maddi fuula fecbook ministeera barnootati.