Yaa’iin Abbootii Seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaatti Geggeeffamaa Jira

264

Amajjii 8/ 2012 (TOI)  Yaa’iin abbootii seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira.

Kaayyoon yaa’ii kanaa bu’aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa’uuf akka ta’e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru.

Abbootiin seeraa fi manneen murtii dhimmoota filannoo bara 2012 A.L.I irratti haala kamiin hojjechuu akka qaban ilaalchisees mariin ni gaggeeffama jedhameera.

Abbootii seeraa hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaniif beekkamtiin akka kennamu kan ibsame yoo ta’u, abbootii seeraa haaraa dhiyaataniif muudamni akka kennamu ibsameera.

Yaa’ii kanaan dhimmoota jajjaboo tajaajila abbaa seerummaa manneen murtii naannichaa bu’a qabeessa taasisan irratti mari’atamee kallattiin kan kaa’amu ta’uun eerameera.

Yaa’ii kana irratti pirezidaantonni manneen murtii aanaalee, abbootiin seeraa, manneen murtii olaanaa, godinaalee fi mana murtii waliigalaa Oromiyaa hirmaachaa akka jiran ragaan Biiroo Koomunikeshinii Oromiyaarraa arganne ni ibsa.