Ayyaanni Irreechaa Falaasama Sirna Gadaarraa maddu Ayyaana Ummata Biyyattii Fi Ummanni Addunyaa Kan Irratti Hirmaatudha Jedhaniiru

186

Fulbaana 07/2012 (TOI) – Ayyaanni Irreechaa ummata Oromoo fi ummata obbolaa biratti jaalalaa fi nagayaan kan kabajamu yoo ta’u ayyaana waldhiiburraa gara tokkummaatti jibbiinsarraa gara araaraatti cee’uudhaaf akka carraatti kan itti fayyadamnuu dha.

Bu’uruma kanaan ayyaana bu’urrisaa nageenya ta’e kana yoo kabajnu tokkummaa ummata Oromoofi ummata biyyattii cimsuun ijaarsa biyya keenyaa cimsuuf ummanni itti akka fayyadamuu qabu dubbatanii jiru.   

Irreecha Finfinneefi Hora Arsadeetiin dura sagantaawwan garaa garaa kan gaggeeffaman yoo ta’u Fulbaana 11 bara 2012 Fiigichi mata duree Irreechi nageenyaa fi tokkummaa Itiyoophiyaaf jedhuun namoonni kuma 50 irratti hirmaatan Finfinneerratti kan fiigamu ta’a.  

Kana malees agarsiisni fi baazaariin adda addaa fi konsartiin kan taasifamu yoo ta’u ummannis miidhagina ayyaanichaaf sagantaawwan kanneen hundarratti hirmaachuun gaheesaa akka bahu dhaamanii jiru.

Ummanni ayyaana Irreechaa yoo kabaju karaa gurmaa’een ajandaa siyaasaa kamuurraa bilisa ta’uun aadaa fi duudhaa jiru ummata Aaddunyaaf beeksisuun ta’uu akka qabu Obbo Girmaan dhaamanii jiru jechun DHKMNO gabaasera.