Godina Gujiitti Lafti Heektaara Kuma 48 Ol Sanyii Facaafameera

79

Nagallee Hagayya 5 /2011(TOI) – Aanaalee shan godina Gujiitti argaman keessatti lafti heektaara kuma 48 ol sanyii facaafamuusaa waajjirri qonnaa fi misooma qabeenya uumamaa godinichaa beeksise.

Qonna gannaa bara kanaatiin godina Gujiitti lafti heektaarri kuma 82 fi 725 qotamee kan qophaa’e yoo ta’u, amma ammaatti lafti heektaarri kuma 48 fi 163 facaafameera.

Qonnaan bultoota godinichaa hojii qonnaarratti hirmaachaa jiran kuma 65 keessaa kuma 5 dubartootadha jedhaniiru.

Aanaa Shaakkisoo ganda Magaadoo kan jiraatan qonnaan bulaan Ayyalaa Elemoo yaada kennaniin callaa guddistoota fayyadamuudhaan lafa qonna gannaaf qopheessan heektaara lama keessaa amma ammaatti walakkaasaa Garbuu fi Xaafii facaasaniiru.

Hojjettoonni buufata misoomaa tooraan akka facaasanii fi xaa’oo fi sanyii filatamaa sirnaan akka itti fayyadaman waan isaan deeggaraniif qonna kanarraa oomisha kuntaala 40 walitti qabuuf karoorfataniiru.

Jiraataa aanaa kanaa kan ta’an obbo Waddeessaa Baqqalaa gamasaaniitiin lafa qonna gannaaf qqopheessan keeessaa irra caalaa sanyii akka facaasanii fi amma xumura baatii kanaatti facaasaa akka xumuran eeraniiru.

Qonna gannaatiif xaa’oo fi sanyii filatamaa kuntaala saddet fayyadamuudhaan lafa heektaara afur misoomsuuf karoorfatan irraa oomisha kuntaala 75 sassaabuuf karoorsuusaanii ibsaniiru.