Paarkiiwwan Industirii Boolee Lammii Fi Qilinxootti Biqiltuuwwan kuma 20 Dhaabaman

302

Finfinnee Adoolessa 15/2011(TOI) –  Ministeera daldalaa fi industirii fi dhaabbilee itti waamamaa  ministeerichaa 15 irraa kan walitti baba’an hojjettoonni kuma afur guyyaa har’aa paarkiiwwan industirii Boolee Lammii fi Qilinxootti biqiltuuwwan kuma 20 dhaabaniiru.

Biqiltuuwwan kunneen dhiibbaa gaazonni faalamoo industiriirraa gadi lakkifaman geessisan hir’isuuf akka gargaaran ibsameera.

Industiriiwwan kunneen kan filatamaniif haala qilleensaa madaalawaa eegsisuudhaan mul’ataa fi ergama dhaabbatichaa akka milkeessan yaadamee akka ta’e ministirri daldalaa fi industirii adde Fatilawarqi Gabragzaabeer ibsaniiru.

Biqiltuuwwan paarkiiwwan knneen keessa dhaabamuunsaanii kallattiin guddina industirii biyyattii sagantaa misooma magariisaa hordofee akka deemu ergaa dabarsuuf akka ta’e dubbataniiru.

Waajjirrisaanii guyyaa ashaaraa magariisaa torban har’aa adeemsifamuuf ministeerota kanneen biroo waliin ta’uun aanaa Yerer Jaarsoo iddoo Warxoo jedhamutti biqiltuuwwan kuma shantama dhaabuuf qophaa’uusaa beeksisaniiru.

Ministeerichatti ogeessi jijjiirama haala qilleensaa obbo Awaash Yirgaa biqiltuuwwan haala qilleensaa naannoo waliin wal simanii fi gosa biyyoo damdamatanii guddachuu danda’an filatamanii akka dhaabaman ibsaniiru.

Biqiltuuwwan kunneen wayita guddatan gaazota summaawoo industiriirraa ba’an kanneen akka Miiteenii, Kaarboonii, Naaytiresii, Oksaayidootaa fi kanneen biroo xuuxuudhaan dhiibbaa naannoorra ga’u madaalchisuuf ni gargaara jedhaniiru.

Biqiltuu kan dhaaban keessaa obbo Fiqaaduu Asaffaa biqiltuuwwan iddoo hordoffii fi to’annoof hin mijoofne dhaabamuu hin qaban jedhaniiru.

Paarkiiwwan industirii, dhaabbilee amantaa fi barnootaa akkasumas iddoowwan wal fakkaatoo biqiltuu dhaabuun kunuunsuuf waan mijatuuf guddachuuf carraa guddaa akka qaban dubbataniiru.

Finfinnee Adoolessa 15/2011(TOI) –  Ministeera daldalaa fi industirii fi dhaabbilee itti waamamaa  ministeerichaa 15 irraa kan walitti baba’an hojjettoonni kuma afur guyyaa har’aa paarkiiwwan industirii Boolee Lammii fi Qilinxootti biqiltuuwwan kuma 20 dhaabaniiru.

Biqiltuuwwan kunneen dhiibbaa gaazonni faalamoo industiriirraa gadi lakkifaman geessisan hir’isuuf akka gargaaran ibsameera.

Industiriiwwan kunneen kan filatamaniif haala qilleensaa madaalawaa eegsisuudhaan mul’ataa fi ergama dhaabbatichaa akka milkeessan yaadamee akka ta’e ministirri daldalaa fi industirii adde Fatilawarqi Gabragzaabeer ibsaniiru.

Biqiltuuwwan paarkiiwwan knneen keessa dhaabamuunsaanii kallattiin guddina industirii biyyattii sagantaa misooma magariisaa hordofee akka deemu ergaa dabarsuuf akka ta’e dubbataniiru.

Waajjirrisaanii guyyaa ashaaraa magariisaa torban har’aa adeemsifamuuf ministeerota kanneen biroo waliin ta’uun aanaa Yerer Jaarsoo iddoo Warxoo jedhamutti biqiltuuwwan kuma shantama dhaabuuf qophaa’uusaa beeksisaniiru.

Ministeerichatti ogeessi jijjiirama haala qilleensaa obbo Awaash Yirgaa biqiltuuwwan haala qilleensaa naannoo waliin wal simanii fi gosa biyyoo damdamatanii guddachuu danda’an filatamanii akka dhaabaman ibsaniiru.

Biqiltuuwwan kunneen wayita guddatan gaazota summaawoo industiriirraa ba’an kanneen akka Miiteenii, Kaarboonii, Naaytiresii, Oksaayidootaa fi kanneen biroo xuuxuudhaan dhiibbaa naannoorra ga’u madaalchisuuf ni gargaara jedhaniiru.

Biqiltuu kan dhaaban keessaa obbo Fiqaaduu Asaffaa biqiltuuwwan iddoo hordoffii fi to’annoof hin mijoofne dhaabamuu hin qaban jedhaniiru.

Paarkiiwwan industirii, dhaabbilee amantaa fi barnootaa akkasumas iddoowwan wal fakkaatoo biqiltuu dhaabuun kunuunsuuf waan mijatuuf guddachuuf carraa guddaa akka qaban dubbataniiru.