Naannoo Oromiyaatti Lafa Qonnaan Akka Misoomu Invastimantiin Kenname Heektaara 27,066 Keessaa Kan Misoome Heektaara 497 Qofa Ta’uun Himame

80

Finfinnee Caamsaa 15/2011 Naannoo Oromiyaatti lafa qonnaan akka misoomu invastimantiin kenname heektaara 27,066 keessaa kan misoome heektaara 497 qofa ta’uu Biiroon Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafaa Oromiyaa beeksise.  

Waltajjii marii biiroon bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa fi Komishinii Invastimantii Oromiyaan qophaa’e kana irratti akka ibsametti lafa invastimantiidhaan fudhatame keessaa heektaarri 26,569 hin misoomne.  

Abbootiin qabeenyaa waltajjicharratti hirmaatan dhiyeessiin liqaa fi haalli biyyoolessaa misoomicharratti gufuu akka ta’e kaasaniiru.  

Mootummaan naannoo Oromiyaas damee kanaaf deeggarsa akka taasisu gaafataniiru.   

Hogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafaa Oromiyaa Doktar Milkeessaa Miidhagaa lafti invastimantiidhaan qabame osoo hin misoomiin taa’uu hin qabu jedhaniiru.  Mootummaan naannoo Oromiyaas damichi akka guddatu deeggarsa barbaachisaa ni taasisa jechuun dubbataniiru