Gibtsi Laga Naayilirratti Addunyaarraa Bal’inasaatiin Tokkoffaa kan Ta’e Riqicha Ra’rrau Eebbisiifte

194

Caamsaa  7/2011 Pirezidaantiin Gibtsi Abdulfattaah Alsiisii laga naayilirratti kan ijaarame addunyaarraa bal’inasaatiin tokkoffaa kan ta’e riqicha rarra’u tajaajilaaf banaa taasisaniiru.

Riqichi kun bu’ura misoomaa fooyyessuu fi carraa hojii uumuuf Ittisa biyyattiitiin kan qajeelfaman pirojektoota gurguddoo keessaa isa tokkodha jedhameera.

Riqichi Naayil qaxxaamuru kun karaa bahaa galaana diimaa irraa kaasee amma kaaba lixaa Gibtsii qarqara galaana meeditiraaniyaatti kan ga’uu fi magaalaa guddittii Kaayirootti kan mudatu muddama tiraafikaa ni hambisa jedhameera.

Riqichi kun sarara tiraafikaa 6 kan qabuu yoo ta’u, tokkoon tokkoon kallattiin dheerina meetira 67.3 (caammaa 222) kan ga’udha.

Sirna baniinsaarratti kan argaman Gines buuk oof riikardisitti daarektarri kutaa kanaa riqichi rarra’u kun addunyaa keenyarraa bal’inasaatiin tokkoffaa akka ta’e dubbataniiru.

Adeemsa ijaarsasaatiin konkiriitiin kuubiik meetiriin miiliyoona tokko, sibiilli kuma 1 fi 400, keebiloonni rarra’an 160 faayidaarra ooluusaanii gabaasni rooyiarsi ni agarsiisa.