Piroojektiin jallisii tajaajila malee waggoota 33 lakkoofsise

2428

Ebla 24/2011 Shawaa bahaatti lafa hektaara kuma 3 misoomsuuf waggoota 33 dura baasii Birrii miiliyoona 45n piroojektiin jallisii ammayyawaa ijaarame lafa hektaara 200 ol utuu hin misoomsiin turuun isaa akka isaan gaddisiise namoonni Tajaajilli Oduu Itoophiyaa haasofsiise dubbatan.

Piroojektiin jallisii kun lafa hektaara kuma 3 misoomsa jedhamee maashinoonni gurguddoon sagal hidhamuufis hanga ammaatti hojjetaa kan jiru tokko qofaa ta’uun isaa ijoo dubbii ta’eera.

Obbo Turaa Huseen piroojektiin jallisii maqii Shawaa bahaa aanaa dugdaa ganda Girrisaa jadhamutti bara 1978 A.I yeroo diriirfamu bakka sana kan turanii fi hojjetaa paampii pirojektichaa ta’anii waggoota darban 23f tajaajilaa turaniiru.

Bishaan lafa heektaara kuma 3 misoomsu baasuuf meeshawwan gurguddoo sagal hidhuun hojjetan kun kan ijaan argan yeroo yaalii qofa akka ture obbo Turaan dubbataniiru.

Sanaa booda garuu maashinoota sadii caalaa tajaajila kennaa akka hin turree ibsuun qotebultoota naannawichaa qofa osoo hin ta’iin piroojektii biyya fayyadu qisaasa’uun isaa na gaddisiiseera jedhan.

Waggoota afran darbaniif immoo hojiirra kan ture maashina tokko qofa akka ture dubbataniiru.

Jiraataa naannawichaa kan ta’an obbo Waldee Birmajii immoo“piroojektichi sababa miidhamaan tajaajila hin kennu jedhanii namoonni baay’een deddeebi’uun eeraa turanis furmaatni argameefii gara hojiitti galuu isaanii hin argine“ jechuun dubbatan.

Jallisii biyya fayyadu waan ta’eef mootummoonni Federaalaa fi naannoo Oromiyaa furmaata akka kennanis dubbataniiru.

Waajjira qonaa aana Dugdaatti ogeessi misooma jallisii xixiqqaa obbo Mitikkuu Nagaash akka ibsanitti piroojektichi haala jireenya qonnaan bultoota naannawichaa jijjiira jedhamee waggoota 33 dura ogeeyyii Kooriyaatiin diriirfameera.

Hektaara kuma 3 misoomsuun abbaa warraa qonnaan bultoota  naannichaa 773 jireenya fooyya’aatti ceesisuuf yaadamee kan eegalame ta’us, maashinoota saglan keessaa tokko qofti socho’uun  lafa hektaara 225 qofa misoomsuu isaa hubachiisaniiru.

“pirojektiin kun guutummaa guutuutti hojjechuu dadhabuun isaa sababa miidhamaanii fi meeshaan jijjiirraa dhiyootti argachuun rakkisaa ta’uu isaatiini“ jedhan.

Amma garuu maashinoota sadii qofa sochoosuun illee lafa hektaara 450 misoomsuun akka danda’amu qorannoon mirkanaa’uun Oromiyaarraa baajanni ramadameefii sochoosuuf yaaliin taasifamaa jira.

Bulchiinsa aanaa Dugdaatti Abbaan adeemsa hojii komii ummataa fuudhaan obbo Baatii Abbuu qonnaan bultoonni naannoo sanaa piroojektichi tajaajila guutuu kennaa akka hin jirre irra deddeebiin komii dhiyeessaa turuu isaanii ibsanii, dandeettii aanichaa ol waan ta’eef qaama ilaallatuuf dhiyaatus hanga yeroo dhiyootti furmaata utuu hin argatiin turuu isaa dubbataniiru.

Erga jijjiiramni akka biyyaatti dhufee asitti fooyya’insi argamaa waan jruuf komiin ummataa yeroo dhiyootti furmaata akka argatu abdii qabaachuu isaaniis ibsaniiru.

Rippoorterri Tajaajila Oduu Itoophiyaa bakka sanatti argamuun akka taajjabetti jallisiin kun tajaajila akka hin kennineef rakkoolee walxaxoon jiraachuu isaa mirkaneesse.