Biyyaaf Tajaajilaa Qajeelaafi Amanamaa Ta’uuf Bu’ura qabachuun Har’a

18

Onkoloolessa 1/2015 (TOI) Biyyaaf tajaajilaa qajeelaafi amanamaa ta’uuf bu’ura gaarii qabachuun har’a ta’uu barattoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachaa jiran beeksisan.

Qormaaticha bu’a qabeessa gochuuf ministeerri barnootaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa Yunivariitii keessatti akka kennamu murteessuunsaa ni taadatama.

Haala kanaan barattoonni saayinsii hawaasaa kuma560 ol marsaa jalqabaatiin jiddu galeessota 130 keessatti qormaata fudhachaa jiru.

Adeemsa qormaatichaa ilaalchisuun TOI Yunivarsiitii Salaalee dhaquun barattoota haasofsiiseera.

Qormaanni kun Yunivarsiitii keessatti kennamuunsaa faayidaalee hedduu akka qabu barattoonni dubbataniiru.

Haala kanaan barattoonni Yunivarsiitii keessa turuudhaan tasgabbaa’anii qoramuunsaanii bu’aa ba’iifi walirraa hojjechuu hambisuuf tarkaanfii gaarii ta’uu ibsaniiru.

Kanneen yaada kennan keessaa barattuu Ayyaantuu Soorerraa, hundi kan dadhabbisaatiin ala tokkotti hirkachuufi hanna shaakaluu hin qanu jetteetti.

Barattuu Beeteliheem Charinnat gamasheetiin, har’a qormaata hate kan darbe boru hjiirratte bobba’ee biyyaafi ummata hatuurraa waan of hin qusanneef beekumsaafi yaalii ofiisaatiin darbuu qaba jetteetti.

Kanaaf dhaloonni beekumsa, tattaaffiifi yaalii isaatiin tarkaanfatu boru biyyasaaf tajaajilaa qajeelaafi amanamaa ta’uuf bu’ura kan qabatu har’a jechuun dubbatteetti.

Barataa Daani’eel Tolchaa, Firiifan Hayileefi Faantaayee Birhaanuu gamasaaniitiin  sirni qormaataa haaraan human ofitti amanamummaa barattootaa kan gabbisuufi hannaafi karaa qaxxaamuraa eessayyuu ga’uun akka hin danda’amne ergaa kan dabarsudha  jedhaniiru.